Hotărârea nr. 56/2018

Hotărârea nr.56 din 06.02.2018 privind darea în administrarea Serviciului Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău, aflat în domeniul public al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 56 DIN 06.02.2018 privind darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului si Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a unui număr de 5

9                                                                      9

birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de

06.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 17206/ 17.01.2018 înaintată de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău prin care solicită darea în administrare a cinci birouri;

- Referatul nr. 78034/ 25.01.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care propune darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău a unui număr de 5 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri;

-Expunerea de motive nr. 967/ 26.01.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 968/ 26.01.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 234/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 235/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 236/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 237/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 238/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « c » și alin. (5), lit. « a » și ai*t.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. L (1) Se aprobă darea în administrarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, pe o perioadă de 15 ani, a unui număr de 5 birouri situate la etajul I și se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra spațiilor comune (casa scării, toalete, etc.) din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.

(2) Cele 5 birouri menționate la alineatul anterior sunt identificate astfel:

El .4 cu o suprafață de 26,35mp

El.5 cu o suprafață de 22,70mp

El.6 cu o suprafață de 22,55mp

El.8 cu o suprafață de 30,5mp

El.7 cu o suprafață de 16,45mp.

ART. 2. Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente acestor spații precum și a celor ce vor fi efectuate pentru remedierea defecțiunilor apărute și recuperarea pagubelor produse pe parcursul acestei perioade vor fi suportate de către Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont.

ART. 3. Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de administrare.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Consiliului Județean Bacău si Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont.

ART. 6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

NICOLAE-OVIDIU POPOVIcf