Hotărârea nr. 55/2018

Hotărârea nr.55 din 06.02.2018 pentru completarea HCL nr. 463/28.12.2017 privind aprobarea atribuirii şi încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri în Judeţul Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 55 DIN 06.02.2018

pentru completarea HCL nr. 463/28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 1185 din 2.02.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 463/28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău;

-Expunerea de motive nr. 1186 din 2.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.l 187 din 2.02.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 229/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 230/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 231/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 232/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 233/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău;

-Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, actualizată;

-Dispozițiile art.6 alin.(l) lit.”e”, art.12 alinți) și alin.(3) și ale art.25 lit.a) și b) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților , cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.22 alin. (1) și alin.(2), art.23 alin.(l) lit.”b și ale art. 43 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 116 alin.(3) din Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii nr.l00/2016, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit.’c” si alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art. 45(2) lit."a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se completează HCL nr. 463/28.12.2017 în sensul introducerii după art. 4 a unui nou articol care va deveni art. 41 al hotărârii, după cum urmează:

"Art. 41 Se aprobă virarea taxei speciale de salubritate conform Planului Anual de Evoluție a taxelor și tarifelor și în conformitate cu mecanismul financiar pentru plată prevăzut în Documentul de Poziție și Actele Adiționale nr.l și nr. 2 la acesta."

Art. 2.Celelalte prevederi ale HCL nr. 463/28.12.2017 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Administratorului Public, persoanei nominalizate la art. 3, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, Consiliului Județean Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN1A GHERASIM CONSȚANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL IV

NICOLAE-