Hotărârea nr. 54/2018

Hotărârea nr.54 din 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul cu nr. 1985/01.02.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, referatul cu nr.406/02.02.2018 al Căminului pentru Persoane Vârstnice, referatul cu nr. 1359/02.02.2018 al Poliției Locale a Municipiului Bacău, referatul nr.260/02.02.2018 al Centrului Bugetar Creșe, referatul nr.40/01.02.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală și referatul nr. 265/02.02.2018 al Clubului Sportiv Municipal Bacău prin care sunt propuse salariile conform Legii nr. 153/ 2017;

-Procesul - verbal nr. 1348/01.02.2018, încheiat între directorul executiv al Politiei Locale a Municipiului Bacău și vicepreședintele sindicatului Pro Lex prin care s-a procedat la consultarea organizației sindicale reprezentative privind stabilirea salariilor lunare la nivel de instituție;

-Expunerea de motive nr. 1178/ 02.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1179 / 02.02.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 219/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 220/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 221/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 222/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 223/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.3 alin. (1), ale art.ll ,din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si Nomenclatorul si ierarhia funcțiilor publice si a funcțiilor contractuale din administrația locala, necesare desfășurării activitatii specifice primăriei municipiului Bacau, prevăzut in Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Anexa nr.VIII, Cap.I, lit. A, pct III si Capitolul II, lit. A, pct. IV;

-Prevederile art. 34 (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Amendamentul formulat la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Gherasim Constantin, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36(2) Iit.”a” alin. 3, lit.” b”, 47 (1), 48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ”, ale art. 117 lit. „a” și art. 45(2) lit. ”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la Căminul Pentru Persoane Vârstnice, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data de 01 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” de la Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 începând cu data de 01 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” de la Centrul Bugetar Creșe, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 începând cu data de 01 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" de la Agenția de Dezvoltare Locală Bacău, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 începând cu data de 01 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” de la Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău, conform Anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se împuternicesc ordonatorii terțiari de credite să stabilească, cu aprobarea Primarului municipiului Bacău, salariile individuale, în limitele aprobate ce Consiliul Local, pe baza propunerilor șefilor ierarhici superiori, care vor avea în vedere principiile și criteriile de performanță prevăzute în Legea nr. 153/2017, punctajul obținut în urma evaluării, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu.

Art. 8 începând cu data de 01 ianuarie 2018, Hotărârea Consiliului Local nr.288/2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.356/2017, își încetează efectele.

Art. 9 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminul pentru Persoane Vârstnice, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Centrul Bugetar Creșe, Agenția de Dezvoltare Locală și Clubul Sportiv Municipal Bacău.

Art. 10 Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminului pentru Persoane Vârstnice, Poliției Locale a Municipiului Bacău, Centrului Bugetar Creșe, Agenției de Dezvoltare Locală și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

Art. 11 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI

NICOLAE-OVIDIU POPO

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. S2? DIN 06.02.2018^

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Familia ocupa țională do funcții bugetare „ADMINISTRAȚIE1* ( personal contractual)

A.Funcții de conducere

Nn 1

SA

LAR1UDEBAZĂ

Cri

GRAD II

FUNCȚIA

Nivelul studiilor

Coefiecienl minim

1 Coefiecicnt maxim

Salariul de bază corespunzător coeficientului minim

Salariul dc bază corespunzător coeficientului maxim

1

Director adjunct

S

3,10

3,70

5890

7030

2

| Șef serviciu

S

2,98

|      3,58

5655

6802

3

[ Șef birou

s

2,90

i       3,48

5510

6612

B.Funcții de execuție

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Coefiecicnt

MINIM/

MAXIM

Salariul dc bază -lei Gradația 0

0

1

2

3

4

5

1

Consilier juridic IA

S

1,81

3431

3688

3872

4064

4168

4272

2,17

4123

4432

4654

4887

5009

5134

2

Auditor IA

S

1,81

3431

3688

3872

4064

4168

4272

2,17

4123

4432

4654

4887

5009

5134

*“1 D

Inspector dc specialitate IA

s

1,81

3431

3688

3872

4064

4168

4272

2,17

4123

4432

4654

4887

5009

5134

4

Inspector de specialitate 1

s

1,53

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,84

3496

3758

3946

4143

4247

4353

5

Inspector dc specialitate II

s

1,37

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1.65

3135

Inspector de specialitate debutam

S

U5

2175

1,38

2622

7

Inspector IA

SSD

1,53

2900

1.84

3496

r------ ■

Inspector IA/re Ic reni IA

M

1.15

— . ----------- —

1.38

2175

2622

9

Inspector l/rclerent J

M

1.07

1.29

2030

2451

,0

Inspector ll/relereni 11

M

1.00

1.19

1900

2261

11

Inspector debutant/ referent debutant

M

1,00

1,10

.............................................

1900

2090

1 12

Casier

M

1.00

1.18

t bJ-î — IO| -o

1

13

Șofer i

M

1.15

1,38

2175

2622

14

Muncitor necaii ficat

G

1,00

1,01

1900

1919

3370

3539

3716

3809

3904

2338

2455

2578

2642

2708

2819

2960

3108

3186

3266

3118

3274

3438

3524

3612

3758

3946

4143

4247

4353

2338

2455

2578

2642

2708

2819

2960

3108

3186

3265

2182

2291

2406

2466

2528

____

2635

2767

2905

2978

3052

2043

2145

2252

2308

2365

2431

2553

2671

2748

2817

2043

2145

2252

2308

2365

2247

2359

2477

2539

2602

2043

2145

2252

2308

2366

2410

2531

2658

2724

2792

2338

2455

2578

2642

2708

2819

2960

3108

3186

3265

2043

2145

2252

.......................

2308

2366

2063

2166

2274

2331

2389

ÎNTOCMIT,

BIROU RESURSE UMANE

PLEȘMOINA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE- OV1DIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Anexa nr.2 la Hotararea nr.54 din 06.02.2018

Personal contractual încadrat in capitolul bugetar ADMINISTRAȚIE - Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau

A.      Funcții de conducere

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Salariul de baza

Coeficient la data de 01.01.2018 (raportat la 1900)

1

DIRECTOR

Superioare

minim

6498.00

8037.00

3.42

maxim

4.23

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

Salariul de baza - GRADAȚIA

Coeficient la data de 01.01.2018 (raportat la 1900)

0

1

2

3

4

5

1

Economist I.A

Superioare

minim

4060

4365

4583

4812

4932

5055

2.14

maxim

4940

5311

5576

5855

6001

6151

2.6

2

Consilier I.A

Superioare

minim

3422

3679

3863

4056

4157

4261

1.8

maxim

4180

4494

4718

4954

5078

5205

2.2

3

Consilier li

Superioare

minim

2610

2806

2946

3093

3171

3250

1.37

maxim

3230

3472

3646

3828

3924

4022

1.7

4

Contabil/Referent LA

Medii

minim

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1.14

maxim

2660

2860

3002

3153

3231

3312

1.4

5

Casier/Magaziner

Medii

minim

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1.14

maxim

2660

2860

3002

3153

3231

3312

1.4

6

Paznic

Medii

minim

1711

1839

1931

2028

2079

2131

0.9

maxim

2090

2247

2359

2477

2539

2602

1.1

7

Muncitor calificat 1:

Medii

minim

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1.14

Bucata r

Instalator

Electrician

maxim

2660

2860

3002

3153

3231

3312

1.4

Frizer

Șofer

Lenjereasa

8

Muncitor necalificat 1

Generale

minim

1595

1715

1800

1890

1938

1986

1

Lucrator Bucătărie

maxim

2090

2247

2359

2477

2539

2602

1.1

îngrijitor Spatii Verzi

Personal contractual incadrat in capitolul bugetar SANATATE

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de baza aferent lunii decembrie 2017

Salariul de baza începând cu 01.01.2018

1

Asistent social, gr. Principal, grad. 5

S

3464

4330

2

Psiholog, gr.Practicant, gradația 3

S

2537

3171

3

Kînetoterapeut, gr. Principal, gradația 3

S

3297

4121

4

Fiziokinetoterapeut, gradația 1

S

2302

2878

5

Maseur, gradația 3

M

1849

2375

6

Asistent medical, gr. principal gradația 2

PL

2456

3070

Asistent medical, gradația 3

PL

2323

2904

Asistent medical, gr. Principal gradația 3

PL

2579

3224

Asistent medical, gradația 4

PL

2381

2976

Asistent medical, gr. Principal, gradația 4

PL

2643

3304

Asistent medical, gr. Principal, gradația 5

PL

2710

3388

7

Infirmiera Gradația 1

M/G

1473

2375

Gradația 2

M/G

1546

2375

Gradația 3

M/G

1624

2375

Gradația 4

M/G

1664

2375

Gradația

M/G

1706

2375

8

îngrijitoare Gradația 0

M/G

1350

2375

Gradația 1

M/G

1451

2375

Gradația 2

M/G

1524

2375

Gradația 3

M/G

1600

2375

Gradația 4

M/G

1640

2375

Gradația 5

M/G

1681

2375


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR CPV BACAU

MAGDA DIMOFTEROMÂNIA

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 5^ DIN 06.02.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Ierarhia și salariul de bază a funcțiilor publice

A) Funcții publice de conducere

Nr.

SALARIUL DE BAZA

Nivelul studiilor

GRAD II

Crt

Funcția

Coeficient

minim

Coeficient maxim

Salariu de bază coresp. coef. minim

Salariu de bază coresp. coef. maxim

1.

Director Executiv

S

4,80

5,50

9120

10450

2.

Director Executiv Adjunct

S

4,30

4,80

8170

9120

3,

Șef serviciu

s

4,00

4,30

7600

8170

4.

Șef birou

s

3,85

4,00

7315

7600

Notă: Salariile de bază prevăzute la gradul II» conțin gradația de vechime în muncă la nivel maxim.

B) Funcții publice de execuție pe grade profesionale

Nr.

Crt

Funcția

Grad

profesional

Nivel studii

Coeficient         gradația

0

Salariu de bază

gradația 0

gradația

1

gradația

2

gradația

3

gradația

4

gradația

5

1

Auditor

principal

S

minim

2,42

4597

4942

5190

5448

5585

5723

maxim

2,90

5510

5923

6221

6529

6695

6860

2

Consilier, Expert, Inspector

principal

s

minim

2,42

4597

4942

5190

5448

5585

5723

maxim

2,90

5510

5923

6221

6529

6695

6860

debutant

s

minim

1,15

2176

2339

2456

2578

2643

2708

maxim

1,40

2660

2860

3003

3152

3232

3312

3

Consilier juridic

principal

s

minim

2,71

5148

5534

5812

6100

6255

6409

maxim

3,25

6175

6638

6972

7317

7503

7688

asistent

s

minim

1,91

3626

3898

4094

4297

4406

4515

maxim

2,30

4370

4698

4934

5178

5310

5441

Ierarhia și salariul de bază a funcțiilor contractuale

Nr.

Crt

Funcția

Grad

profesional

Nivel studii

Coeficient

gradația 0

Salariu de bază

gradația 0

gradația

1

gradația

2

gradația

3

gradația

4

gradația

5

1

Administrator

M

minim

1,30

2464

2649

2782

2920

2994

3068

maxim

1,60

3040

3268

3432

3602

3694

3785

Agent securitate,

M,G

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

2

Șef formație paza

maxim

1,15

2185

2349

2467

2589

2655

2720

3

Casier

M,G

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

maxim

1,15

2185

2349

2467

2589

2655

2720

4

îngrijitor

G

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

maxim

1,05

1995

2145

2252

2364

2424

2484

5

Secretar-

IA

M

.....2

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

dactilograf

maxim

1,05

1995

2145

2252

2364

2424

2484

4

Referent de specialitate

superior

SSD .

minim-

137

. ' 2609 ’

2805-

2946

3092 1 3170

3249

maxim

1,65

3135 ’

3370

3539

3715

3809

3903

5

Referent

superior

M

minim

1,64

3118

3352

3520

3695

3788

3882

maxim

1,97

3743’

4024

4226

4435

4548

4660

6

Polițist local

superior

S

minim

2,21

4205

4520

4747

4983

5109

5235

maxim

2,40

4560

4902

5148

5404

5540

5677

principal

S

minim

1,34

2537 •

2728

2865

3007

3083

3159

maxim

1,60

3040

3268

3432

3602

3694

3785

asistent

s

minim

1,26

2393

2573

2702

2836

2908

2979

maxim

1,55

2945

3166

3325

3490

3578

3667

debutant

8

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

maxim

1,20

2280

2451

2574

2702

2770

2839

7

Polițist local

principal

SSD

minim

1,30

2465

2650

2783

2921

2995

3069

maxim

1,60

3040

3268

3432

3602

3694

3785

8

Polițist local

superior

M

minim

1,26

. 2393

2573

2702

2836

2908

2979

maxim.

1,55

2945

3166

3325

3490

3578

3667

principal

M

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

maxim

1,25

2375

2553

2681

2814

2886

2957

asistent

M

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

maxim

1,20

2280

2451

2574

2702

2770 |

2839_

6

Magaziner

I

M

minim

1,23

2334

2509

2635

2766

2836

2906

maxim

1,50

2850

3064

3218

3377

3463

3548

7

Șofer

M,G

minim

1,00

1900

2043

2145

2252

2309

2366

maxim

1,15

2185

2349

2467

2589

2655

2720

Compartiment Resurse Umane Crăescu Florina (F
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSTANTIN GH^RASIM


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

Anexa nr.__4__la Hotărârea

nr._54 din _06.02.2018___


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupațîonale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018-CENTRU BUGETAR CREȘE BACĂU

Nr. crt

Funcția

Grad profesional/ treapta prof.

Nivelul studiilor

Coeficient minim/maxim

Salariu de bază Ea gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

Funcții CONTRACTUALE DE CONDUCERE

1

Director

S

3,23

6134

3,87

7361

2

Contabil Sef

S

2,14

4060

2,56

4872

Funcții de execuție contractuale pe grade si trepte profesionale

1

Inspector achiziții

1

s

1,53

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,83

3480

3741

3928

4124

4227

4333

2

Consilier juridic

IA

s

1,53

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,83

3480

3741

3928

4124

4227

4333

3

Contabil

IA

M

1,14

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,37

2610

2806

2946

3093

3170

3249

4

Referent

1

M

1,14

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,37

2610

2806

2946

3093

3170

3249

5

Administrator

1

M

1,18

2248

2417

2538

2665

2732

2800

1,42

2698

2900

3045

3197

3277

3359

6

Muncitor calificat - Bucatar

I

G-M

1,14

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,37

2610

2806

2946

3093

3170

3249

7

Muncitor calificat - Instalator

III

G-M

1,14

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,37

2610

2806

2946

3093

3170

3249

8

Muncitor necalîficat - ajutor bucatar

G-M

1,00

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,20

2280

2451

2574

2703

2771

2840

9

Muncitor necalificat

III

G-M

1,07

2030

2182

2291

1    2406

2466

2528

1,28

2436

2619

2750

2888

2960

3034

10

Muncitor necalificat

îl

G-M

1,10

2103

2261

2374

2493

2555

2619

1,33

2524

2713

2849

2991

3066

3143

11

Muncitor necalificat

1

G-M

1,14

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,37

2610

2806

2946

3093

3170

3249

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 5

LA HOTĂRÂREA NR.    DIN 06.02.2018


Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Agenției de Dezvoltare Locala Bacău

Ai Funcții de conducere


Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariu de bază coresp. coef. minim

Salariu de bază coresp. coef. maxim

1.

Director

S

II

3,21

3,85 __

6.090

7.308


B) Funcții de execuție pe grade profesionale


Nr.

crt


Funcția


I

■■


1.


Inspector de specialitateConsilier juridic

Grad profesional

Nivel studii

I

Coeficient minim /maxim

Salar de bază la gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

l

5

|

Gradul 1 A

S

1,81

3.431

3.688

3.872

4.066

4.168

4.272

2,17

4,117

4.426

4.646

4.879

5.002

5.126   1

Gradul I

S

1,53

2.900

3.118

3.274

3.438

3.524

3.612

1,83

3.480

3.742

3.929

4.126

4.229

4.334

Gradul II

1,37

2.610

2.806

3.946

3.093

3.170

3.249

b

1,65

3.132

3.367

4.735

3.712

3.804

3.899

Debutant

S

1,14

2.175

2.338

2.455

2.578

2.642

2.708

1,37

2.610

2.806

2.946

3.094

3.170

3.250

Gradul 1 A

s

1,81

3.431

3.688

3.872

4.066

4.168

4.272

2,17

4,117

4.426

4.646

4.879

5.002

5.126

Gradul 1

s

1,53

2.900

3.118

3.274

3.438

3.524

3.612

1,83

3.480

3.742

3.929

4.126

4.229

4.334

Gradul II

s

1,37

2.610

2.806

3.946

3.093

3.170

3.249

1,65

3.132

3.367

4.735

3.712

3.804

3.899

Debutant

1,14

2.175

2.338

2.455

2.578

2.642

2.708

s

1,37

2.610

2.806

2.946

3.094

3.170

3.250


fj DIRECTOR, ĂdriâȚ/ Constantin^RASIM


CONTRASEMNEAZĂ 6’orrrpartrment Juridic și Resurse Umane

SEC™™LL      ™Ll1'BACĂU   daniela Jurcanu

NICOLAE- OV1DIU POPOVICI               1      / j/j


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 06.02.2018Bacău, str. Letca nr. 17

Tcl./l-ax: 0234 586 480

Email: contact@csmbacau.ro


PREȘEDIIS

CONSTAN


TE DE ȘEDINȚĂ

ȚIN GHERAS1M


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIFuncții contractuale de conducere

Nr.

Crt.

Funcția

Nivel studii

SALARIUL DE BAZA

GRAD 11

Coeficient minim

Coeficient maxim

Salariul de baza coresp. coef. minim

Salariul de baza coresp. coef. Maxim

1

Director

S

3.15

3.78

5985

7190

Funcții contractuale de execuție pe grade si trepte profesionale

Nr.

Funcția

sd profesio

Nivel studii

minim/

Salariul de baza

GRADAȚIA

Crt.

maxim

gradația 0

1

2

3

4

5

2

Economist

S

1.65

3135

3370

3527

3684

3762

3840

uraaui ia

S

1.98

3762

4044

4232

4420

4514

4608

Consilier sportiv

Gradul IA

S

1.83

3477

3738

3912

4085

4172

4259

3

S

2.2.

4180

4494

4703

4912

5016

5121

Consilier

Gradul 1

S

1.67

3173

3411

3570

3728

3808

3887

4

s

2

3800

4085

4275

4465

45G0

4655

Consilier juridic

Gradul 1

s

1.45

2755

2952

3099

3237

3306

3375

5

5

1.74

3306

3554

3719

3885

3967

4050