Hotărârea nr. 532/2018

Hotărârea nr. 532 din 28.12.2018 privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani a unor spații în incinta PT nr.79 și PT nr.44 către Tribunalul Bacău

< Vi am u nui

/co/ai/cu/       ci/ Q^ ^/uuccc/u^/rf

HOTĂRÂREA NR.532 DIN 28.12.2018

privind darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a unor spații în incinta PT nr. 79 și PT nr. 44, către Tribunalul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Tribunalului Bacău nr. 46858/ 17.12.2018 prin care solicită atribuirea unor spații în vederea amenajării unor arhive;

-Referatul nr.78517/27.12.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a unor spații în incinta PT nr.79 și PT nr.44, către Tribunalul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13710/ 27.12.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13711/ 27.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2279/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2280/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2281/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2282/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2283/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 304/ 2004 privind organizarea judiciară, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 (1) - Se aprobă darea în administrare, pe o perioadă de 10 ani, a spațiului în suprafață de 61 mp, din care utilă de 52,30 mp, situat în incinta P.T. nr. 79 din Bacău, str. Al. Parcului nr. 50 bis, înscris în C.F. nr. 69008-C1-U1, nr. cadastral 69008-C1-U1 și a spațiului în suprafață de 279 mp, din care utilă de 251 mp, compus din spațiul aferent hidro forului =111 mp și spațiul centrala termică = 140 mp, situat în incinta P.T. nr. 44 din str. Traian nr. 4B (fost Lucrețiu Pătrăscanu), înscris în C.F. nr.40582, nr.cadastral 13917, către Tribunalul Bacău, în vederea organizării unei arhive.

(2) - Spațiile prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale acestei hotărâri.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului. ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Tribunalului Bacău.

ART. 4 -^.PfpTgrija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instiftitiei. Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 532 DIN 28.12.2018

RELEVEU PT 79 STR. ALEEA PARCULUIDIRECTOR EXECUTIV ADJ. iCRISTINA BUZDUGAN

t *

RELEVEV PT 79-UJ. 1 Bacau Str. Aleea Parcului Scara 1:100


Nr. cadastral al terenului

Suprafața utila

52.30 m.p.

Cartea Funciara colectiva nr.

Cod unitate individuala (U)

CPC (ntp.)


Adresa imobiluluiBacau, Slr. Aleea Parcului- PT79muu. BacauSCELISASRL


u

4c

31


3.

c


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

Sala centrala

5230

’.M  7

r.sc; r

i"

/ Total suprafața utila = 5230 m. o.

pnLMT cî i

S.R.U */

Total suprafața = 5230 m.p.

/

Total suprafața construita = 61.06

m.p.

?'7\ -

Executant

Data

GEOPOINT EXPERT S.R.L.

$$   £ •. P.FAutorizată

■'F jgd, LUCIAN DRAGOMIRESCU

lume 2012

/ ' •’ /

. ..........

Recepționai

Data


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 532 DIN 28.12.2018

RELEVEU PT 44

STR. TRAIANDIRECTOR EXECUTIV ADJ. CRISTINA BUZDUGAN


OTCT TEPJMIIIC

<*f ;-u  '/>

” , ! ■:; i/8 8 :  .L V' V


Nr, cadastral terenului

Suprafața

ANreca N^clNNhâ

->i y

PT 44; Bacău, Str. L. Pătrășeami

Cartea Funciara colectiva nr

UAT

Mun. Bacau

CW unitate individuala ( U)

203&4

CF individuala

Teren Consiliul Local Secau!2,89m


Uik.

«llCh


u.»«.


(M)


Ca

Oo

i5


î£? *"■

*


5b

f


vfc


lî,82m


0,4&m


yik.


Teren Cflrisiliul Local Bacau - Lotul i


Nn încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă (mp)

5

Hidrofor

ni

6

Centrala termică

140

utila " 251