Hotărârea nr. 531/2018

Hotărârea nr. 531 din 28.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „Consolidare și Modernizare Stadion Municipal Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13719/ 27.12.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru obiectivul de investiții: “ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau”;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13720/ 27.12.2018; -Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 13721/ 27.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2275/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2276/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2277/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2278/28.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederilor Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 alin. 1, lit. “b” alin, (i) și art. 9 alin. (1) și (4) din HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, -Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. b și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. ”b” și alin.(4) lit. “d” și art.45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art.l Se aprobă documentația tehnico-economică - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “ Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacau”, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică.


Art.3 Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal  InstitutiMfPrdfectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
PLUȚA


\ ÂTltf

\ ■ ■

N.0.P.,l.D':;/?y.M./Ex4/Dsn-A--2


r /

I ,• /


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

NICOLAE-OVIDIU POPOVROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE LA HOTĂRÂREA NR. 531 DIN 28.12.2018

Documentație tehnico-economică DALI pentru obiectivul de investiții Consolidare si Modernizare Stadion Municipal Bacaun

PREȘȚpiNȚE DE ȘEDINȚĂ ~   - HIORGHE. c. . •< R

SEF SERVICIU MIHAELA IONESI

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

PROIECT

"CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACĂU"

MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

STR. PICTOR THEODOR AMAN NR. 94, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACĂU

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Proiect nr: 10/2018

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

- proiectant arhitecturaS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: j22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: RO80TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


FISA RESPONSABILITĂȚI


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - Iași

ti.

Arhitect Mihaela POPINIUC
- proiectant structura


S.C. EUROAMIRA S.R.L. -Inginer Cătălin

- proiectare instaltiiS.C. EUROAMIRA S.R.L. - Iași

S.C EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

A. PIESE SCRISE
 • A. PIESE SCRISE

 • 1.  INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1  Denumirea obiectului de investiții

  • 1.2  Amplasament

  • 1.3  Titularul investiției

  • 1.4  Beneficiarul investiției

  • 1.5  Elaboratorul studiului

 • 2.  SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

  • 2.1  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

  • 2.2  Analiza situației existente si identificarea necesităților si deficientelor

  • 2.3  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1  Particularități ale amplasamentului

 • a)   descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan]

 • b)   relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

 • c)   datele seismice și climatice

 • d)   studii de teren

 • e)    situația utilităților tehnico-edilitare existente

 • f)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • g)   informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

 • h)   existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2  Regimul juridic

 • a)   natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

 • b)   destinația construcției existente


S.C EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: offlce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • c]   includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

 • d)   informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

 • 3.3  Caracteristici tehnice si parametrii specifici

 • a)   categoria și clasa de importanță

 • b)   cod în Lista monumentelor istorice, după caz

 • c)   an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • d)   suprafața construită

 • e)   suprafața construită desfășurată

 • f)    valoarea de inventar a construcției

 • g)   alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4  Analiza stării construcției

 • 3.5  Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6  Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4.  CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a)   Clasa de risc seismic

 • b)   Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

 • d)  recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

 • 5.  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând

 • a] descrierea principalelor lucrări de intervenție


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.UJ.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-maii: offlce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • b)   descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

 • c)    analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • d)   informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • e)   caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2  Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3  Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4  Costurile estimative ale investiției

 • 5.5  Sustenabilitatea realizării investiției

 • a)   impactul social și cultural

 • b)   estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

 • c)   impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, după caz

 • 5.6  Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • a)   prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • b)   analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

 • c)   analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • d)   analiza economică; analiza cost-eficacitate


EUROAMIRA®®

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


cffoi te indtumam a/mm t> u.c.cet>! * S |

..

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

  • 6.1 Comparația scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

  • 6.2  Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

  • 6.3  Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

 • a)   indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

 • b)   indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fîzice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

 • c)   indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

 • d)   durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4  Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 7.1  Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3  Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.

  • 7.4  Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

S

 • 7.5  Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

 • 7.6  Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice

 • B. PIESE DESENATE

ARHITECTURĂ:

EXISTENT

AROO Plan de încadrare in zonă

AR01 Plan de situație existent

ARI Plan stadion - cota acces TRIBUNA B

AR2 Plan stadion - cota acces TRIBUNA A

AR3 Plan stadion - gradene

AR4 Plan PELUZA NORD - cota gradene etapa 1

AR5 Plan PELUZA SUD - cota gradene etapa 1

AR7 Plan TRIBUNA B - cota gradene etapa 1

AR8 Plan PELUZA NORD - extindere gradene etapa 2

AR9 Plan PELUZA SUD - extindere gradene etapa 2

ARIO Plan TRIBUNA B - cota gradene etapa 2

ARI 1 TRIBUNA A - plan parter

AR12 TRIBUNA A-plan etaj

ARI3 Secțiune transversala tribuna A/ tribuna B

Secțiune transversala peluza nord/vedere tribuna A Fațadă PELUZA NORD

AR14 PELUZA SUD - secțiune transversala

PROPUS

AOO  Plan de încadrare in zonă

A01   Plan de situație propus

Al    Plan stadion - cota acces TRIBUNA B

A2    Plan stadion - cota acces TRIBUNA A

A3    Plan stadion - gradene

A4    Plan stadion - cota +12.90

A5   Plan PELUZA NORD - cota gradene

A6 Plan PELUZA SUD - cota gradene

A7 Plan TRIBUNA B - cota gradene

A8 Plan PELUZA NORD - extindere gradene

A9 Plan PELUZA SUD - extindere gradene

A10 Plan TRIBUNA B - cota gradene - etaj 1
S.C EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

AII TRIBUNA A - plan parter

A12 TRIBUNA A-plan etaj

A13 TRIBUNA A - plan etaj 2

A14 Secțiune transversala tribuna A/ vedere peluza nord

A15 Secțiune transversala tribuna B/ vedere peluza sud

A16 Fațada est TRIBUNA B

A17 Fațadă est TRIBUNA A

A18 Fațadă PELUZA NORD

REZISTENȚĂ:

DR.l Detaliu consolidare fundații pereți de zidărie

DR.2 Detaliu general consolidare stâlpi

DR.3 Detealiu general consolidare grinzi

DR.4 Detalii camasuire fundații

INSTALAȚII:

INSTALAȚII ELECTRICE

IEI Cota acces TRIBUNA A

IE2   Etaj 1 TRIBUNA A

IE3   Etaj 2 TRIBUNA A

IE4 Cota acces TRIBUNA B

IE5 Etaj 1 TRIBUNA B

IE6   PELUZA NORD sector A

IE7   PELUZA NORD sector B

IE8   PELUZA SUD sector A

IE9   PELUZA SUD sector B

INSTALAȚII SANITARE

 • 151   Cota acces TRIBUNA A

 • 152   Etaj 1 TRIBUNA A

 • 153   Etaj 2 TRIBUNA A

 • 154   Cota acces TRIBUNA B

 • 155   Etaj 1 TRIBUNA B

 • 156   PELUZA NORD sector A

 • 157   PELUZA NORD sector B

 • 158   PELUZA SUD sector A

 • 159   PELUZA SUD sector B

CANALIZARE

IS10 Cota acces TRIBUNA ASediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, e.ur.Qamira@gmaiLcom Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • 1511  Etaj 1 TRIBUNA A

 • 1512  Etaj 2 TRIBUNA A

 • 1513 Cota acces TRIBUNA B

 • 1514 Etaj 1 TRIBUNA B

 • 1515 PELUZA NORD sector A

 • 1516 PELUZA NORD sector B

 • 1517 PELUZA SUD sector A

 • 1518 PELUZA SUD sector B


INSTALAȚII TERMICE - VENTILAȚIE


IT1 Cota acces TRIBUNA A


IT2

Etaj 1 TRIBUNA A

IT3

Etaj 2 TRIBUNA A

IT4

Cota acces TRIBUNA B

IT5

Etaj 1 TRIBUNA B

IT6

PELUZA NORD


IT7 PELUZA NORD
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania lași

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1 Denumirea obiectului de investita

Proiectul "CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACĂU", MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU - faza DALI a fost întocmit la solicitarea beneficiarului Primăria Municipiului Bacau.

Prin acest proiect Primăria Municipiului Bacau dorește modernizarea Stadionului Municipal.

 • 1.2 Amplasament

Obiectivul este amplasat pe STR. PICTOR THEODOR AMAN NR. 94, MUNICIPIUL BACAU, JUDEȚUL BACĂU.

Amplasamentul la care face referire prezenta documentație se afla in limitele administrativ-teritoriale ale municipiului Bacau, Județul Bacau.

 • 1.3 Titularul investiției

MUNICIPIUL BACAU

 • 1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BACAU

1.5Elaboratorul studiului

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - proiectant arhitectura Iași

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - proiectant structura

Iași

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - proiectant instalații

IașiS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

•Ș Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

în contextul în care în România infrastructura pentru sport este total depășită fizic și moral, din cauza lipsei de investiții din ultimii 30-40 de ani, orice construcție nouă în acest domeniu este necesară și oportună pentru relansarea sportului de masă și a celui de performanță.

Prin realizarea prezentului obiectiv de investiții se va dezvolta fotbalul la nivel de performanță și va crea oportunitatea de a se organiza meciuri de fotbal ale echipelor naționale de fotbal precum și meciuri de fotbal între cluburi profesioniste, atât în Campionatul Național Liga I cât și din competițiile de club UEFA, fazele preliminare.

Complexul sportiv reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale și naționale avand în vedere că implementarea lui are următoarele efecte directe:

J creșterea calității infrastructurii sociale a regiunii în care se va executa complexul;

J creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru derularea evenimentelor sportive;

creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor;

S va constitui un factor motivațional în formarea tinerilor pentru performanță.

Construirea și modernizarea stadioanelor, inclusiv stadionul municipal din Municipiul Bacau, va conduce la revigorarea societăților comerciale având ca principal obiect de activitate proiectarea obiectivelor de investiții și execuția de lucrări de construcții.

Totodată aceste aspecte vor atrage și îmbunătățirea activității tuturor societăților de construcții furnizoare de materii prime și materiale în domeniul construcțiilor. Organizarea de competiții sportive importante va deschide noi oportunități în viitor în ceea ce privește turismul și industria hotelieră din Municipiul Bacau.Sediu: iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tei./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, guioamira^gmaikGm Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Complexul sportiv reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale și naționale având în vedere că implementarea lui are următoarele

efecte directe:

creșterea calității infrastructurii sociale a regiunilor în care se va executa complexul;

creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru derularea evenimentelor sportive;

S creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor;

dezvoltarea sportului și activităților legate de sport trebuie să fie facilitate la nivel național prin crearea unei infrastructuri agrementate național și internațional, constituind un factor motivațional în formarea tinerilor pentru performanță.

Implementarea acestui proiect va conduce, totodată, la diminuarea disparităților interegionale precum și a disparităților în interiorul regiunilor, între centrele urbane și arealele adiacente, iar în cadrul orașelor, între zonele atractive pentru investitori și cele neatractive, printr-o mai bună utilizare a sinergiilor regionale. Astfel se rezolvă o nevoie socială a colectivității în aria căreia se va amplasa complexul sportiv. Aceste obiective sunt stabilite în cadrul angajamentelor asumate de către Romania în calitate de membru al Uniunii Europene.

Prin investiția de față se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel național: de creare unei infrastructuri care să dezvolte sportul de masă și să satisfacă cerințele de pregătire spotivă și de organizare a evenimentelor din acest sector. în inițierea unui astfel de demers s-a ținut cont de numărul spațiilor special amenajate destinate practicării sporturilor, care este insuficient în raport cu necesitățile reale ale societății, iar pe teritoriul României nu există suficiente complexuri sportive care să corespundă standardelor internaționale privind pregătirea sportivilor și organizarea de competiții internaționale, ceea ce îi obligă pe sportivii români să evolueze în competițiile oficiale la un nivel de competitivitate redus. De asemenea, lipsa infrastructurii de acest nivel împiedică, din motive logistice, participarea echipelor sportive la competiții internaționale întrucât acestea au nevoie în pregătire de
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

respectarea unor standarde de calitate, atât pentru antrenamente, cât și pentru spațiile în care se desfășoară acestea.

 • 2.2 Analiza situației existente si identificarea necesităților si deficientelor

Analizând în ansamblu, complexul Stadionului Municipal Bacău se află într-o stare tehnică deficitara, cu un grad ridicat de uzură și degradare.

în cei aproximativ 62 de ani pentru construcția veche, 50 de ani de la realizarea tribunei oficiale A și 38 de ani de la realizarea extinderii atât a peluzelor cât și a tribunei B, construcțiile au suferit diverse modificări funcționale cu an

urnite implicații structurale precum și degradări mari atât a elementelor arhitecturale și chiar structurale.

 • 1. Tribuna A (tribuna oficiala)

 • - în cei 50 de funcționare a tribunei A funcțiunile la parter și etaj s-au modificat în funcție de necesitățile momentului, aceste modificări au constat în recompartimentări la parter și etaj prin dezafectarea unor ziduri de cărămidă despărțitoare și montarea altor ziduri de cărămidă despărțitoare nestructurale;

 • - degradarea masivă a gradenelor executate în 1956, acest lucru datorându-se în special deteriorăarii atât a stratului de protecție a hidroizolației orizontale a gradenelor, a deteriorării hidroizolației de peste gradene, a pătrunderii masive a apelor din precipitații sub placa gradenelor prin fisurile multiple aparute în placa din beton, lucru care a condus la supraumezirea umpluturii de pământ de sub gradene. De asemenea se observă o deteriorare a parapetului de la baza gradenelor dinspre terenul de sport acesta prezentând fisuri verticale și la 45° cât și o degradare masivă a scărilor de acces din zona de protecție a pistei spre primul rând de gradene;

 • - gradenele existente la tribuna oficială, de sub copertină, se prezintă mult mai bine având câteva zone cu fisuri deschise cu dimensiuni de 1-3 mm;

 • - structura din beton armat existentă (cadrele transversale din beton armat monolit) nu prezintă degradări care sa pericliteze rezistența și stabilitatea actuală a acestor elemente;

 • - planșeul de la cota pardoselii parterului și planșeul de peste parter din beton armat se prezintă bine, sunt cateva fisuri de 1-2 mm în câmpul acestora fără a periclita rezistența planșeelor;
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • - copertina din beton armat monolit situată deasupra etajului 1, inclusiv a consolelor de peste tribuna oficială, prezintă fisuri de 2-4 mm datorate degradării sistemului de hidroizolație depășit fizic;

 • - pereții de inchidere de pe fațada principală a tribunei A, realizați din zidărie de cărămidă, sunt fisurați, afestați și de pătrunderea apelor din precipitații, datorita degradării sistemului de scurgere a apelor de pe terasă (burlane degradate), precum și a intervențiilor făcute în timp, în scopul realizării unor goluri de acces suplimentare față de proiectul inițial.

 • 2. Tribuna B

 • - în cei 62 (42) ani de utilizare a tribunei B, funcțiunile de la parter și etaj s-au modificat ținându-se seama de schimbarea funcțiunii spațiilor existente, realizate atât la spațiul de la parter a tribunei B executată în 1956, cât și la spațiile de la parter și etaj ale construcției din 1976 a tribunei B. Aceste modificări au constat în schimbări de funcțional la parterul tribunei B, executată în 1956, fără a interveni la elementele structurale (pereți din zidărie, stâlpi, grinzi, centuri) și nici asupra planșeului din beton armat de peste parter. La parterul și etajul 1 al tribunei B executată în 1976 modificările de funcțional au fost făcute prin dezafectarea unor pereți nestructurali din zidărie și montarea unor pereți noi nestructurali.

 • - datorita unei postutilizari defectoase tribuna B executata in 1956 prezintă degradări majore. Aceste degradări sunt datorate pătrunderii apei în rosturile dintre gradene și în fisurile care au apărut în acestea. Gradenele care stau pe pământ, datorita pătrunderii apelor din precipitații, au suferit tasări inegale în așa fel încât nu mai există o liniaritate a spațiilor dintre gradene, cu un grsad de periculozitate mare în ceea ce privește funcționarea lor.

în zona de parter a tribunei B executată în 1956 care prevedea realizarea unor funcțiuni sunt degradări mari asupra planșeului din beton armat monolit (fisuri, supraumezirea tavanului precum și degradarea atât a elementelor structurale verticale (pereții din zidărie, stâlpii din beton armat, centuri, grinzi din beton armat monolit).

Degradarea elementelor din beton armat constă în marea majoritate a lipsei acoperirii cu beton a armăturii, imbibarea cu apă în masă a elementelor din beton armat, corodarea masivă a armăturii din elementele din beton armat. De asemeneaS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. lași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

elementele nestructucturale de la parterul și etajul tribunei B sunt degradate atât datorită unei postutilizari precare cât și datorită pătrunderii apei din precipitații în aceste elemente.

în ultimii ani în zona tribunei B dinspre peluza Nord, prin grija Federației Naționale de Box s-au făcut câteva amenajări la unele spații în scopul asigurării unor funcțiuni absolut necesare activității sportive de box amator.

Aceste amenajări au constat în lucrări de amenajare a spațiilor existente, obținerea unor spații funcționale necesare desfășurării activității unui club sportiv, respectiv: bucătărie, sală de mese, camere de cazare, zone de depozitare, secretariat, cabinet director, cameră protocol, holuri de acces, zonă scară.

Aceste funcțiuni au fost obținute prin recompartimentari, din mutarea unor pereți despărțitori nestructurali, cât și pereți din GIPSCARTON. Acestor funcțiuni, pe anumite zone, s-au degradat datorita pătrunderii apei prin gradenele prefabricate de la tribuna B, gradene deteriorate pe zone extinse. Pe suprafețe extinse zonele de monolitizare a gradenelor pe grinzile transversale sunt fisurate, crăpate, apărând astfel și denivelări, în unele locuri pronunțate, fapt care poate conduce la accidentări ale suporterilor.

Acest fenomen de degradare a gradenelor atat de la tribuna B, executată în 1956, cât și a celei executate in 1976, s-a amplificat, când in 1983, din dorința de a schimba scaunele, executatantul a perforat gradenele pe partea orizontala (inclusiv subansamblul de pe gradene), fapt care a permis pătrunderea apei sub placa gradenelor. Acest fenomen a condus atat la degradarea gradenelor, a umpluturii de pământ de sub ele în zona executată în 1956, a elementelor din beton orizontale, a elementelor verticale - pereții din zidărie in zona executata in 1956 cu parter funcțional, a finisajelor din aceasta zona cât și degradări pronunțate la elementele orizontale și verticale din zona executată in 1976.

Menținerea posibilității pătrunderii apelor din precipitații prin gradenele de la tribuna B va conduce la compromiterea atât a structurii de rezistență de la tribuna B executată iîn 1956 cât și la cea executată în 1976, cât și la degradarea tuturor elementelor nestructurale și de finisaj existente.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et, 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.corn Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

- Pe întreaga lungime a gradenelor executate în 1956 se observă că această zonă este afectată masiv, fapt apărut datorită în primul rând a prăbușirii terenului de sub grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate în 1956. Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datorează atât a lucrărilor executate în zona de intersecție a structurii executate in 1956 cu structura executată în 1976 [decapări de teren în scopul realizării unor spații funcționale, lucrări fără o finalizare pe anumite zone), a tasării grinzilor sau în unele zone chiar a prăbușirii lor, fapt care a condus la deplasarea sau prăbușirea gradenelor pe suprafețe mari.

Zona de gradene executată în 1976 datorită aceluiași fenomen de pătrundere a apelor prin deteriorarea hidroizolatiei a condus la fisurarea îmbinărilor de pe grinzile transversale. Acest fenomen a condus la apariția unor denivelări în unele locuri mult pronunțate.

în 1983 când s-au executat lucrări de reparații la peluza Sud s-a ales varianta în care peste gradenele existente să se toarne o șapă de beton continuă, care ulterior datorită tasări terenului și deplasării gradenelor s-a fisurat, astfel încât fenomenul de degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

După 1990 sau aranjat niște spatii funcționale după cum urmeaza: după traveile dinspre tribuna A ocupate de grupurile sanitare, un număr de travei a fost amenajat pentru un cabinet medical pentru animale. Pentru aceasta amenajare care are la bază o Autorizație de Construcție - proiect nr. 16/2000 - „Amenajare clinică veterinară strada Pictor Aman nr. 94" întocmită de S.C."EDITURA SOLTERIS” S.R.L. Piatra Neamț, proiectant ing. Ciprian IACOB, proiect verificat de ing. Ion ZVEGHINTEV [Nr. 1351).

Amenajarea a constat in realizarea pe 6 travei și o deschidere, a unui spațiu funcțional, clinică veterinară prin compartimentarea cu pereți din zidărie tip BZG atât pe fațadă cât și in zona dinspre interior, iar transversal compartimentarea este realizată din pereți de gips carton. Pentru ridicarea la cota planseului parter, s-au turnat grinzi de fundații continui din beton armat monolit GF(25 x 50) - C12/15; OB37; PC52 - cu rezemare pe umerii fundațiilor pahar a stâlpilor prefabricați. Sub placa din beton slab armat s-a realizat o umplutura bine compactată din pietriș. Acoperirea a fost realizata prin grinzi metalice, pane metalice, termoizolatie din vata minerala si invelitoare din


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmaikpm Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Aceasta zona fiind funcționala si urmărită continuu se prezintă relativ bine dar are prezintă si anumite zone degradate in special in zona acoperișului, degradări aparute datorita pătrunderii apelor din precipitații prin gradenele fisurate.

în aceeași perioada s-au mai realizat in doua zone spatii funcționale la parter si etaj, folosind panta accentuata de la cabinetul veterinar spre tribuna B, spatii in care isi desfasoara firme de instalații. In ambele situații au fost realizate umpluturi pana la cota grinzilor transversale de la parter peste care s-a turnat o placa din beton armat monolit.

Peste parter s-a turnat o placa din beton armat monolit care reazema pe grinzile transversale si longitinale ale cadrelor din beton armat prefabricat. închiderile s-au realizat din zidărie BCA iar la interior compartimentările au fost realizate din pereți de BCA sau gipscarton. Pentru accese s-au realizat scări exterioare din metal sau beton.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si zonele limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele de instalații pana la tribuna B prezintă zone prăbușite a pământului de sub grinzile gradenelor executate in 1956 (grinzile din beton pe porțiuni mari la intersecția dintre zona executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la prăbușirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prăbușire a condus la pătrunderea apelor din precipitații sub gradene umezind pamantul de sub ele. In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au produs tasări ale fundațiilor pe latimea ultimei travei, lucru care a condus atat la apariția fisurilor și crăpăturilor în suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Aceest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a peluzei Sud spre trinuna B (zona centrală termică).

 • 4. Peluza Nord

Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 se observa ca aceasta zona este afectata masiv, fapt aparut datorita in primul rând a prăbușirii terenului de sub grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956.

Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datoreaza atat a lucrărilor executate in zona de intersecție a structurii executate in 1956 cu structura executata in 1976 (decapari de teren in scopul realizării unor spatii funcționale, lucrări


(floL te Lndtumam t>pte t>ac.c.ei>! * ££«! |


*         S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

\ Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


fara o finalizare pe anumite zone), a tasarii grinzilor sau in unele zone chiar a prăbușirii lor.

Astfel in zona din apropierea tribunei B pe lungimea a primei travei peretele de fronton este fisurat.

Zona de gradene executata in 1976, datorita aceluiași fenomen, de pătrundere a apelor prin deteriorarea hidroizolatiei, a condus la fisurarea îmbinărilor de pe grinzile transversale. Acest fenomen a condus la apariția unor denivelări in unele locuri mult pronunțate.

în 1983 când s-au executat lucrări de reparații la peluza Sud s-a ales varianta in care peste gradenele existente sa se toarne o sapa de beton continua, sapa care ulterior datorita tasari terenului si deplasării gradenelor s-a fisurat, astfel incat fenomenul de degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

După 1990 sau aranjat niște spatii funcționale după cum urmeaza: in primele travei de la rostul cu tribuna B s-au amenajat următoarele spatii: spatii comerciale pentru materiale de bricolaj, spatii cu funcțiunea de restaurant si bar, spatii de depozitare. Aceste spatii s-au realizat in decursul anilor 1990-2010 pe baza unor autorizații de construcții obținute de la Primăria Bacau.

Intervențiile s-au executat numai in zonele de extindere a peluzei NORD din 1976. Lucrările executate sunt diferite ca desfășurare, amploare.

Astfel in zona adiacenta accesului la tribuna B s-a realizat un magazin de bricolaj prin umplerea cu pamant compactat a zonei respective pana la cota parterului, realizarea unei placi de beton armat monolit. Deoarece sistemul hidroizolant de pe gradene a fost tot timpul degradat, pentru acoperirea spatiilor de sub gradenele prefabricate s-a realizat o structura din metal (grinzi transversale rezemate prin intermediul unor bride metalice pe stâlpii prefabricați) si lemn (pane din lemn ce reazema pe grinzile metalice, astereala din lemn si invelitoare din tabla) cu panta către interior. Pentru scurgerea apelor provenite din ploi si scurse de pe gradene s-a realizat un canal colector din beton armat monolit (la baza gradenelor executate in 1976) in care apa pluviala sa fie condusa apoi către canalizarea din strada prin intermediul unor conducte colectoare.

In fata acestor spatii s-au realizat o sistematizare pe o suprafața mare care constaS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

in zone de scări, accese, jardiniere, platforme pietonale. Toate aceste amenajari datorita unei postutilizari necorespunzatoare sunt puternic degradate, crapate, fisurate, deplasate.

Spatiile comerciale realizate in continuare au respectat soluția de la primul spațiu dar pe o anumita zona (zona bar) au amenajat si un subsol prin turnarea unor elevații perimetrale din beton, a unui planseu din beton armat peste grinzile de la cota +/- 0,00, cu goluri pentru realizarea unor scări de acces spre subsol.

Toate aceste amenajari realizate sunt intr-o stare de degradare avansata, in unele zone de subsol nou creat datorita atat a sistematizării verticale cat si degradării hidroizolatiei de peste gradene sunt aproape tot timpul sub riscul de umplere pe o inaltime de 0,60 m.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si pe zonele limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele pana la tribuna B prezintă zone prăbușite a pământului de sub grinzile gradenelor executate in 1956 (grinzile din beton pe porțiuni mari la intersecția dintre zona executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la prăbușirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prăbușire a condus la pătrunderea apelor din precipitații sub gradene umezind pamantul de sub ele. în zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au produs tasari ale fundațiilor pe latimea ultimei travei lucru care a condus atat la apariția fisurilor si crăpăturilor in suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Acest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a peluzei Sud spre tribuna B (zona centrala termica).formă trapezoidală cu baza mică în zona de intersecție cu construcția realizată în 1956 și baza mare înspre curtea exterioară a stadionului.

Structura de rezistență se caracterizează prin:

- cadre din beton armat: stâlpi prefabricați din beton armat (40 x 40 cm) cu vute prefabricate pe ambele direcții, grinda transversala monolita cu dimensiunile de 40 x 55 cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit: 25x60 în axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15x2,lOm; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu îmbinareE

(floL te Ln.dtam.am Auccei/t         S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

,i Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

in câmp cu secțiunea de 25x40cm în axele dinspre terenul de sport. La planseul de peste parter realizat din beton armat, prefabricate cu grosimea de 12 cm sunt realizate grinzi din beton armat prefabricate cu imbinare in câmp, secțiunea 25 x 45 cm. Infrastructura este realizata din: fundații pahar din beton armat monolit sub stâlpi cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)xl,30m, fundații continui sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm, fără centură la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe acestea. Pe stâlpii prefabricați la partea superioara sunt agățate elemente prefabricate din beton armat nestructurale.

 • 5. PELUZA SUD executată în anul 1956. Structura de rezistență a peluzei Sud executată în 1956 este realizată din grinzi transversale din beton armat monolit poziționate pe o umplutura de pământ. Pe aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Sud pornește de la actuala tribună A până la jocțiunea cu tribuna B.

 • 6. EXTINDERE PELUZA SUD executată în anul 1976. Peluza Sud are 45 de travei cu dimensiunea de 4,14m doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de rezistență a peluzei Sud este imparțită în 4 tronsoane fiecare cu un număr diferit de travei tinandu-se seama de lungimea lor vsi de necesitatea prezenței la asemenea lungimi a rosturilor de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o formă curbă în plan închizând astfel incinta stadionului in zona de sud. Construcția fiecărui tronson se dezvoltă pe parter și etaj având o formă curbă în plan. Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 6 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00 m, iar tronsonul 4 se dezvolta pe 13 travei de 4,14 m. si doua deschideri de 5,00 m.

înălțimea parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m si minim l,5m, etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersecție cu construtia realizata in 1956 si baza mare inspre cartierul Cornișa Bistriței 1. Datorita pantei terenului, zona de la tribuna B este mai joasă decât zona de langa tribuna A. In aceasta situație pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3 si o porțiune mare din tronsonul 2 ia parter si etaj nu au fost proiectate inițial anumite funcțiuni. în zona tronsonului 1


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


dinspre tribuna A s-au realizat la tribuna A spatii cu funcțiunea de grupuri sanitare pe 4 travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Sud sunt trei travei in care se prezintă scări de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone la etajul 1 sunt spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistență se caracterizează prin:

- cadre din beton armat: stâlpi prefabricați din beton armat (40x40cm) cu vute prefabricate pe ambele direcții, grindă transversală monolită cu dimensiunile de 40x55cm cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit - 25x60cm in axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15 x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat Ia etaj cu imbinare in câmp cu secțiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport. Planseul de peste parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab armat de 10 cm.

Infrastructura este realizata din: fundații pahar din beton armat monolit sub stâlpi, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)xl,30m, fundații continui sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm fara centura la nivelul cotei +/-0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe acestea.

 • 7. PELUZA NORD executată în anul 1956. Structura de rezistenta este realizată din grinzi transversale din beton armat monolit poziționate pe o umplutura de pamant. Pe aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Nord pornește de la actuala tribuna A pana la joctiunea cu tribuna B.

 • 8. EXTINDERE PELUZA NORD executată în anul 1976. In 1976 odata cu extinderea tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Nord imbracand astfel intreaga peluza Nord executata in 1956. Peluza Nord are 45 de travei cu dimensiunea de 4,14 m., doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de rezistenta a peluzei Sud este impartita in 4 tronsoane fiecare cu un număr diferit de travei tinandu-se seama de lungimea lor si de necesitatea prezentei la asemenea lungimi a rosturilor de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o forma curba in plan inchizand astfel incinta stadionului in zona de nord. Construcția fiecărui tronson se dezvolta pe parter si etaj avand o forma curba in plan.


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tei./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 7 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00m iar tronsonul 4 se dezvolta pe 12 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m. Inaltimea parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m si minim l,57m, etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersecție cu construtia realizata in 1956 si baza mare inspre cartierul strada Marasesti. Datorita pantei terenului, zona de la tribuna B este mai jos decât zona de langa tribuna A. In aceasta situație pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3 si o porțiune mare din tronsonul 2 la parter si etaj nu au fost proiectate inițial anumite funcțiuni.

In zona tronsonului 1 dinspre tribuna A s-au realizat spatii cu funcțiunea de grupuri sanitare pe 4 travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Nord sunt trei travei in care se prezintă scări de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone la etajul 1 sunt spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistență se caracterizează prin:

- cadre din beton armat: stâlpi prefabricați din beton armat (40 x 40cm) cu vute prefabricate pe ambele direcții, grinda transversal monolita cu dimensiunile de 40x55 cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit - 25x60 in axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15x2,lOm; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu îmbinare in câmp cu secțiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport. Planseul de peste parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab armat de lOcm care sta pe o umplutura de pamant.

Pe zona de la tronsonul 1 pana la tronsonul 4 dinspre tribuna B nu exista planseu peste parter decât in zona unde exista spatii de pepozitare, planseu din beton armat monolit. Pe stâlpii din beton armat prefabricat sunt montate elemente spațiale din beton armat prefabricate nestructurale. Infrastructura este realizata din fundații pahar din beton armat, prefabricate, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)xl,30m, fundații continue sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40cm, fără centură la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe grinzi.S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: offlce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRL.RONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • 2.3. Obiective preconizate afî atinse prin realizarea investiției publice

Oportunitatea investiției

Prin investiția de față se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel național: de creare unei infrastructuri care să dezvolte sportul de masă și să satisfacă cerințele de pregătire spotivă și de organizare a evenimentelor din acest sector. în inițierea unui astfel de demers s-a ținut cont de numărul spațiilor special amenajate destinate practicării sporturilor, care este insuficient în raport cu necesitățile reale ale societății, iar pe teritoriul României nu există suficiente complexuri sportive care să corespundă standardelor internaționale privind pregătirea sportivilor și organizarea de competiții internaționale, ceea ce îi obligă pe sportivii români să evolueze în competițiile oficiale la un nivel de competitivitate redus. De asemenea, lipsa infrastructurii de acest nivel împiedică, din motive logistice, participarea echipelor sportive la competiții internaționale întrucât acestea au nevoie în pregătire de respectarea unor standarde de calitate, atât pentru antrenamente, cât și pentru spațiile în care se desfășoară acestea.

Obiectivul general al investiției vizează întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel național: de creare unei infrastructuri care să dezvolte sportul de masă și să satisfacă cerințele de pregătire spotivă și de organizare a evenimentelor din acest sector.

Stadionul reprezintă o prioritate ridicată în contextul actualelor strategii sectoriale și naționale avand în vedere că implementarea lui are următoarele efecte directe:

S creșterea calității infrastructurii sociale a regiunii în care se va executa;

S creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru derularea evenimentelor sportive;

S creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor;

J va constitui un factor motivațional în formarea tinerilor pentru performanță.


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


Obiectivul specific este reprezentat de consolidarea si modernizarea stadionului. Noul stadion de fotbal va avea o capacitate de 17.000 locuri (CONDIȚIA

PENTRU REALIZAREA MECIURILOR LIGA I ESTE DE 20.000 LOCURI): Stadion mijlociu,

CATEGORIA A (competiții naționale - primele divizii)/ CATEGORIA B (competiții naționale - DIVIZIA 2), CATEGORIA III/II (UEFA) cu tribune parțial acoperite, fara pista de atletism.

Stadionul va fi dotat cu anexele sportive si tehnice aferente, dotări pentru public, spatii destinate spectatorilor VIP/WIP, spatii pentru alimentație si comerț, spatii pentru presa si Săli pentru conferințe si activiti de protocol. Stadionul trebuie sa aiba sistem performant de iluminare si sonorizare, o buna acustica, sistem de protecție a spectatorilor împotriva intemperiilor si insoririi, alcătuirea adecvata a straturilor ternului de joc si insorirea potrivita a suprafeței de joc pentru a crea condițiile necesare asigurării calitatii excelente a gazonului.

Stadionul va avea o capacitate de 17.000 de locuri, pe scaune fixe, in tribune parțial acoperite. Se dorește construirea unui stadion in aer liber cu tribune acoperite pentru fotbal, cu urmatorele destinații principale:

Organizarea meciurilor de fotbal cu public. Nivelul de competiție dorit:

 • 1. FIFA WORLD CUP: calificări, turneu final (grupe, play-off);

 • 2. UEFA Champions League (grupe, play-off);

 • 3. UEFA Europa League (grupe, play-off);

 • 4. FRF- Liga I si celelalte competiții interne.

Categoria UEFA dorita este categoria 3 si 4, ceea ce inseamna ca stadionul va îndeplini condițiile necesare pentru a găzdui atat meciuri de club din Liga I FRF, cat si UEFA Europa League.

Omologarea internaționala a stadionului va creste capacitatea României de a găzdui meciuri de fotbal la nivel european si internațional in fata publicului roman.Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-maii: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Amplasamentul pe care urmeaza sa se realizeze investiția se afla in intravilanul

Municipiului Bacau pe str. Pictor THEODOR AMAN nr. 94, județul Bacau. Obiectivul este situat la limita sudică a zonei centrale a municipiului Bacău.


Vecinătățile amplasamentului:

N - str. Pictor Theodor Aman

 • - Universitatea "George Bacovia"

S - str. Erou Ciprian Pintea

E - prelungire str. Theodor Aman

V - str. Pictor Theodor Aman

 • - parcare

Cai de acces:

 • - zona V si E sunt accesele principale

 • - peluzele N si S - cai de evacuareS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • c) datele seismice și climatice

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic și climato-mineralogic, zona studiată se află în condițiile specifice județului Bacău, găsindu-se sub influența cutremurelor de tip „moldavic” ce au epicentrul în zona Vrancei.

Conform „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” - P100-1/2013, amplasamentul construcției se caracterizează prin perioada de colț Tc=0,7s și accelerația terenului ag=0,35g.

Conform „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri" - P100-1/2006, amplasamentul construcției se caracterizează prin perioada de colț Tc=0,7s și accelerația terenului ag=0,28g.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor" - CR 1-1-3-2012 amplasamentul este caracterizat de o încărcare la sol So,k= 2,5kN/m2 cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calcului greutății stratului de zăpadă.

Conform „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor" - CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referință a vântului, mediată pe 10 min. la lOm înălțime de la sol pentru o perioadă de recurență de 50 ani, de qref = 0,6kPa.

Conform STAS 6054 - 77 adâncimea de îngheț este 80 -r 90 cm.

Conform „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri" - P100-1/2013, tab. 4.2, clădirile se încadrează în clasa a Il-a de importanță caracterizată de          yi =1,20 (factorul de importanță - expunere].

Caracteristici morfologice, geologice și hidrogeologice ale zonei

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat este situat în Podișul Moldovenesc, în zona teraselor râurilor Bistrița și Șiret.

Cea mai mare parte a suprafeței incintei stadionului se găsește pe terasa inferioară a râului Bistrița (circa 80%), iar restul ocupă taluzul care face trecerea de la terasa inferioară spre terasa medie.

Din punct de vedere geologic zona amplasamentului aparține Platformei Moldovenești. Platforma Moldovenească reprezintă prelungirea spre vest a Platformei ruse, constituind Vorlandul Carpaților Orientali, sub care se afundă în trepte.E

(^foi te Lndtumajn bpte t>ueeeî>!


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE iCSH ’^GCSM- - Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 ” Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Formațiunea geologică de bază (roca de bază), de vârstă Bessarabian, având grosimea cuprinsă între 400 și 800 m, este constituită dintr-o serie predominant nisipoasă cu intercalații demarne cenușii nisipoase și gresii calcaroase.

Formațiunea acoperitoare aparține perioadei cuaternare și cuprinde trei tipuri de depozite:

 • ■  depozite antropice, constituite din deșeuri de materiale de construcții din demolări;

 • ■  depozite de terasă, constituite din pietriș cu nisip, nisip, nisip prăfos, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă și argilă;

 • ■  depozite loessoide, constituite din prafuri argiloase și argilă prăfoasă.

Rețeaua hidrografică a regiunii este reprezentată de râul Șiret și afluentul său râul Bistrița. Acviferul freatic este cantonat în depozitele de terasă.

Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054/77, adâncimea maximă de îngheț, în zona amplasamentului este de 0,90 m, de la cota terenului natural.

Conform normativului P-100-1/2013, aprobat de MTCT, accelerația terenului pentru proiectarea construcțiilor la starea limită ultimă, în perimetrul studiat,

corespunzătoare unui interval mediu de recurență de referință de 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani este: ag= 0,35 g.

Clima

Din punct de vedere climatic amplasamentul se încadrează într-o zonă cu climă temperat- continentală, caracterizată prin temperaturi medii anuale de +6° C, cu media minimă în luna ianuarie de -4° C și maximă în luna iulie de +20° C, iar cantitatea de precipitații medii anuale este de 400 mm.

 • d) studii de teren

 • - studiu topografic

 • - studiu geotehnic

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente

Utilităților existente - apa, canalizare, energie electrica

La momentul intocmirii documentației obiectul investiției este racordat la rețele

de apa, canalizare si energie electrica, majoritatea instalațiilor fiind nefunctionale.

N

<*
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

E

(/foi te indtumam. bpte &ucceb!


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași S

Construcția existenta nu este bransata la rețeaua de gaz.

Asigurarea utilităților se face din rețelele publice existente in zonă - apa, canalizare si energie electrica după cum urmeaza:

 • ■  TRIBUNA A

Alimentarea cu apa a tribunei A se realizează din rețeaua stradala existenta. La vizita in teren impreuna cu reprezentantul furnizorului, nu s-a identificat poziția branșamentului si a căminului apometru existent.

In zona tribunei A nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente tribunei A se realizează in rețeaua de canalizare existenta pe strada din fata tribunei A si a Peluzei Sud, realizata din tuburi de beton B200 si B400. Căminele de vizitare sunt realizate din beton si prezintă o stare avansata de degradare. Rețeaua de canalizare este colmatata si nu asigura scurgerea corespunzătoare a apelor uzate spre colectorul principal (ovoid 600/900 mm] existent pe strada Pictor Teodor Aman.

Evacuarea apelor pluviale se realizează in prezent tot in aceasta rețea de canalizare (sistem unitar).

 • ■  TRIBUNA B

Alimentarea cu apa a tribunei B se realizează din rețeaua existenta pe strada

Pictor Teodor Aman, realizata din țeava otel Dn 100 mm, printr-un branșament prevăzut cu cămin apometru.

Branșamentul de apa este realizat din țeava 01 Dn 100 mm. In zona tribunei B nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente tribunei B se realizează in rețeaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor

Aman (ovoid 600/900mm), printr-un racord realizat din tuburi de PVC 250 mm.

Tronsonul din racordul de canalizare menajera existent in incinta este parțial colmatat. Căminele de vizitare sunt realizate din beton si sunt parțial colmatate.

Evacuarea apelor pluviale se realizează in prezent tot in aceasta rețea de canalizare (sistem unitar).

 • ■  PELUZA NORD

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la rețelele de apa si


■ Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

■ PELUZA SUD

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la rețelele de apa si canalizare din zona si contorizare individuala.

Alimentarea cu energie electrica se face din SEN (sistemul energetic național).

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Conform recomandărilor studiului geotehnic se va monitoriza nivelul pânzei freatice timp de 12 luni pentru a se stabili soluțiile finale de intervenție. Soluția de realizare a monitorizării va fi descrisa in faza de proiect tehnic, fiind detaliata de personalul de specialitate.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată - nu este cazul.

 • h) existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate- nu este cazul.

 • 3.2 Regimul juridic

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de prempțiune

Terenul este amplasat in intravilanul Municipiului Bacau. In baza extrasului de carte funciara furnizat de beneficiar, 45214 mp se afla in proprietatea Mun Bacau.

In vederea realizării obiectivului si obținerii omologării stadionului pentru competițiile interne si internaționale, rezulta o diferența de 17627 mp necesari amenajării locurilor de parcare si terenului de antrenament. Diferența de suprafața rezultata, necesara amenajării locurilor de parcare si a terenului de antrenament, va face obiectul exproprierii terenurilor private aflata imprejurul stadionului, fapt ce va ingreuna realizarea tuturor cerințelor de construire a stadionului la standardele dorite de Beneficiar.

Pe suprafața de 17627 mp se propun:

■ 1 teren de antrenament in suprafața de 8800 mp, cu dimensiuni 105 x 68m, respectiv 7140 mp suprafața de joc si 1660mp zona perimetrala. Construcția suprafeței


S.C. EUR0AM1RA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE k Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

(aprox. 18-20 cm) având funcție de

rezistență și de strat filtrant pentru drenarea apei si un strat de pamant vegetal fertil in care se va insamanta gazonul natural.

■ o parcare de 8600 mp constând in:

 • • 1100 mp pentru carele TV (conform art.36 din Regulamentul UEFA

privind infratructura stadionului - feb.2018);

 • •  570 mp pentru autospeciale;

 • •  465 mp echivalentul a 11 locuri de parcare pentru autocare

(autocare pentru sportivi, tehnic, staff, etc);

 • •  6465 mp echivalentul a 273 locuri de parcare pentru spectatori.

■ alei pietonale si trotuare ce asigura accesul spre zona parcării si a terenului de antrenament, precum si spatii verzi care asigura delimitarea intre cele doua suprafețe, in suprafața totala de 227 mp.

 • b) destinația construcției existente

Construcția existenta are destinația de STADION.

 • c)  includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri

arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

Nu este cazul.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Nu este cazul.

 • 3.3 Caracteristici tehnice si parametrii specifici

 • a) categoria și clasa de importanță

Clasa "II” de importanță - "Clădiri care prezintă un pericol major pentru siguranța publică în cazul prăbușirii sau avarierii grave" (tabel 4.2. - Clase de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri Cod de Proiectare Seismică -Partea I - Prevederi de Proiectare pentru Clădiri - P 100-1/2006" - caracterizată de yi =1,2 (factorul de importanță - expunere)


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Categoria "B" de importanță - "Construcții de importanță deosebită" (Anexa 3, cap.II - Categorii de importanță - H.G. nr. 766/1997].

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • 1. TRIBUNA A executată în anul 1956

 • 2. EXTINDERE TRIBUNA A executată în anul 1968

 • 3. TRIBUNA B executată în anul 1956

 • 4. EXTINDERE TRIBUNA B executată în anul 1976

 • 5. PELUZA SUD executată în anul 1956

 • 6. EXTINDERE PELUZA SUD executată în anul 1976

 • 7. PELUZA NORD executată în anul 1956

 • 8. EXTINDERE PELUZA NORD executată în anul 1976. In 1976 odata cu extinderea tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Nord imbracand astfel intreaga peluza Nord executata in 1956

 • d) suprafața construită

19.822 mp

 • e) suprafața construită desfășurată

24.068 mp

 • f) valoarea de inventar a construcției

11.406.198,00 LEI

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente Nu este cazul.

 • 3.4 Analiza stării construcției

Conform vizitei la amplasament si a informațiilor extrase din expertiza tehnica si auditul energetic starea construcției este următoarea:

 • 1. Tribuna A (tribuna oficiala)

- în cei 50 de funcționare a tribunei A funcțiunile la parter și etaj s-au modificat în


f’’ (fioi ln.dtumajn *>pte. !>acce*>!S.C. EUR0AMIRA S.R.L - DIVIZIA PROIECTARE iCSM ViCcSm|ș Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235

“■            Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

funcție de necesitățile momentului, aceste modificări au constat în recompartimentări la parter și etaj prin dezafectarea unor ziduri de cărămidă despărțitoare și montarea altor ziduri de cărămidă despărțitoare nestructurale;

 • - degradarea masivă a gradenelor executate în 1956, acest lucru datorându-se în special deteriorăarii atât a stratului de protecție a hidroizolației orizontale a gradenelor, a deteriorării hidroizolației de peste gradene, a pătrunderii masive a apelor din precipitații sub placa gradenelor prin fisurile multiple aparute în placa din beton, lucru care a condus la supraumezirea umpluturii de pământ de sub gradene. De asemenea se observă o deteriorare a parapetului de la baza gradenelor dinspre terenul de sport acesta prezentând fisuri verticale și la 45° cât și o degradare masivă a scărilor de acces din zona de protecție a pistei spre primul rând de gradene;

 • - gradenele existente la tribuna oficială, de sub copertină, se prezintă mult mai bine având câteva zone cu fisuri deschise cu dimensiuni de 1-3 mm;

 • - structura din beton armat existentă (cadrele transversale din beton armat monolit) nu prezintă degradări care sa pericliteze rezistența și stabilitatea actuală a acestor elemente;

 • - planșeul de la cota pardoselii parterului și planșeul de peste parter din beton armat se prezintă bine, sunt cateva fisuri de 1-2 mm în câmpul acestora fără a periclita rezistența planșeelor;

 • - copertina din beton armat monolit situată deasupra etajului 1, inclusiv a consolelor de peste tribuna oficială, prezintă fisuri de 2-4 mm datorate degradării sistemului de hidroizolație depășit fizic;

 • - pereții de inchidere de pe fațada principală a tribunei A, realizați din zidărie de cărămidă, sunt fisurați, afestați și de pătrunderea apelor din precipitații, datorita degradării sistemului de scurgere a apelor de pe terasă (burlane degradate), precum și a intervențiilor făcute în timp, în scopul realizării unor goluri de acces suplimentare față de proiectul inițial.

 • 2. Tribuna B

 • - în cei 62 (42) ani de utilizare a tribunei B, funcțiunile de la parter și etaj s-au modificat ținându-se seama de schimbarea funcțiunii spațiilor existente, realizate atât la spațiul de la parter a tribunei B executată în 1956, cât și la spațiile de la parter și etaj aleSediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

construcției din 1976 a tribunei B. Aceste modificări au constat în schimbări de funcțional la parterul tribunei B, executată în 1956, fără a interveni la elementele structurale (pereți din zidărie, stâlpi, grinzi, centuri) și nici asupra planșeului din beton armat de peste parter. La parterul și etajul 1 al tribunei B executată în 1976 modificările de funcțional au fost făcute prin dezafectarea unor pereți nestructurali din zidărie și montarea unor pereți noi nestructurali.

- datorita unei postutilizari defectoase tribuna B executata in 1956 prezintă degradări majore. Aceste degradări sunt datorate pătrunderii apei în rosturile dintre gradene și în fisurile care au apărut în acestea. Gradenele care stau pe pământ, datorita pătrunderii apelor din precipitații, au suferit tasări inegale în așa fel încât nu mai există o liniaritate a spațiilor dintre gradene, cu un grsad de periculozitate mare în ceea ce privește funcționarea lor.

în zona de parter a tribunei B executată în 1956 care prevedea realizarea unor funcțiuni sunt degradări mari asupra planșeului din beton armat monolit (fisuri, supraumezirea tavanului precum și degradarea atât a elementelor structurale verticale (pereții din zidărie, stâlpii din beton armat, centuri, grinzi din beton armat monolit).

Degradarea elementelor din beton armat constă în marea majoritate a lipsei acoperirii cu beton a armăturii, imbibarea cu apă în masă a elementelor din beton armat, corodarea masivă a armăturii din elementele din beton armat. De asemenea elementele nestructucturale de la parterul și etajul tribunei B sunt degradate atât datorită unei postutilizari precare cât și datorită pătrunderii apei din precipitații în aceste elemente.

în ultimii ani în zona tribunei B dinspre peluza Nord, prin grija Federației Naționale de Box s-au făcut câteva amenajări la unele spații în scopul asigurării unor funcțiuni absolut necesare activității sportive de box amator. Aceste amenajări au constat în lucrări de amenajare a spațiilor existente, obținerea unor spații funcționale necesare desfășurării activității unui club sportiv, respectiv: bucătărie, sală de mese, camere de cazare, zone de depozitare, secretariat, cabinet director, cameră protocol, holuri de acces, zonă scară.

Aceste funcțiuni au fost obținute prin recompartimentari, din mutarea unor pereți despărțitori nestructurali, cât și pereți din gipscarton. Aceste funcțiuni, pe


E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

anumite zone, s-au degradat datorita pătrunderii apei prin gradenele prefabricate de la tribuna B, gradene deteriorate pe zone extinse. Pe suprafețe extinse zonele de monolitizare a gradenelor pe grinzile transversale sunt fisurate, crăpate, apărând astfel și denivelări, în unele locuri pronunțate, fapt care poate conduce la accidentări ale suporterilor.

Acest fenomen de degradare a gradenelor atat de la tribuna B, executată în 1956, cât și a celei executate in 1976, s-a amplificat, când in 1983, din dorința de a schimba scaunele, executatantul a perforat gradenele pe partea orizontala (inclusiv subansamblul de pe gradene), fapt care a permis pătrunderea apei sub placa gradenelor. Acest fenomen a condus atat la degradarea gradenelor, a umpluturii de pământ de sub ele în zona executată în 1956, a elementelor din beton orizontale, a elementelor verticale - pereții din zidărie in zona executata in 1956 cu parter funcțional, a finisajelor din aceasta zona cât și degradări pronunțate la elementele orizontale și verticale din zona executată in 1976.

Menținerea posibilității pătrunderii apelor din precipitații prin gradenele de la tribuna B va conduce la compromiterea atât a structurii de rezistență de la tribuna B executată iîn 1956 cât și la cea executată în 1976, cât și la degradarea tuturor elementelor nestructurale și de finisaj existente.

 • 3. Peluza Sud

- Pe intreaga lungime a gradenelor executate în 1956 se observă că această zonă este afectată masiv, fapt apărut datorită în primul rând a prăbușirii terenului de sub grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate în 1956. Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datorează atât a lucrărilor executate în zona de intersecție a structurii executate in 1956 cu structura executată în 1976 (decapări de teren în scopul realizării unor spații funcționale, lucrări fără o finalizare pe anumite zone), a tasării grinzilor sau în unele zone chiar a prăbușirii lor, fapt care a condus la deplasarea sau prăbușirea gradenelor pe suprafețe mari.

Zona de gradene executată în 1976 datorită aceluiași fenomen de pătrundere a apelor prin deteriorarea hidroizolatiei a condus la fisurarea îmbinărilor de pe grinzile transversale. Acest fenomen a condus la apariția unor denivelări în unele locuri mult pronunțate.S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euro_ami.ra@gni.ail,com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

în 1983 când s-au executat lucrări de reparații la peluza Sud s-a ales varianta în care peste gradenele existente să se toarne o șapă de beton continuă, care ulterior datorită tasări terenului și deplasării gradenelor s-a fisurat, astfel încât fenomenul de degradare anterior anului 1983 s-a accentuat

După 1990 sau aranjat niște spatii funcționale după cum urmeaza: după traveile dinspre tribuna A ocupate de grupurile sanitare, un număr de travei a fost amenajat pentru un cabinet medical pentru animale. Pentru aceasta amenajare care are la bază o Autorizație de Construcție - proiect nr. 16/2000 - „Amenajare clinică veterinară strada Pictor Aman nr. 94" întocmită de S.C."EDITURA SOLTERIS" S.R.L. Piatra Neamț, proiectant ing. Ciprian IACOB, proiect verificat de ing. Ion ZVEGHINTEV (Nr. 1351).

Amenajarea a constat in realizarea pe 6 travei și o deschidere, a unui spațiu funcțional, clinică veterinară prin compartimentarea cu pereți din zidărie tip BZG atât pe fațadă cât și in zona dinspre interior, iar transversal compartimentarea este realizată din pereți de gips carton. Pentru ridicarea la cota planseului parter, s-au turnat grinzi de fundații continui din beton armat monolit GF(25 x 50) - C12/15; OB37; PC52 - cu rezemare pe umerii fundațiilor pahar a stâlpilor prefabricați. Sub placa din beton slab armat s-a realizat o umplutura bine compactată din pietriș. Acoperirea a fost realizata prin grinzi metalice, pane metalice, termoizolatie din vata minerala si invelitoare din azbociment ondulat.

Aceasta zona fiind funcționala si urmărită continuu se prezintă relativ bine dar are prezintă si anumite zone degradate in special in zona acoperișului, degradări aparute datorita pătrunderii apelor din precipitații prin gradenele fisurate.

în aceeași perioada s-au mai realizat in doua zone spatii funcționale la parter si etaj, folosind panta accentuata de la cabinetul veterinar spre tribuna B, spatii in care isi desfasoara firme de instalații. In ambele situații au fost realizate umpluturi pana la cota grinzilor transversale de la parter peste care s-a turnat o placa din beton armat monolit.

Peste parter s-a turnat o placa din beton armat monolit care reazema pe grinzile transversale si longitinale ale cadrelor din beton armat prefabricat. închiderile s-au realizat din zidărie BOA iar la interior compartimentările au fost realizate din pereți de BCA sau gipscarton. Pentru accese s-au realizat scări exterioare din metal sau beton.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si zoneleSediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, £jjr.Q.a.mLra.@gma.il coiTi Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele de instalații pana la tribuna B prezintă zone prăbușite a pământului de sub grinzile gradenelor executate in 1956 (grinzile din beton pe porțiuni mari la intersecția dintre zona executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la prăbușirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prăbușire a condus la pătrunderea apelor din precipitații sub gradene umezind pamantul de sub ele. In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au produs tasări ale fundațiilor pe latimea ultimei travei, lucru care a condus atat la apariția fisurilor și crăpăturilor în suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Aceest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a peluzei Sud spre trinuna B (zona centrală termică).

 • 4. Peluza Nord

Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 se observa ca aceasta zona este afectata masiv, fapt aparut datorita in primul rând a prăbușirii terenului de sub grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956.

Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datoreaza atat a lucrărilor executate in zona de intersecție a structurii executate in 1956 cu structura executata in 1976 (decapari de teren in scopul realizării unor spatii funcționale, lucrări fara o finalizare pe anumite zone), a tasarii grinzilor sau in unele zone chiar a prăbușirii lor.

Astfel in zona din apropierea tribunei B pe lungimea a primei travei peretele de fronton este fisurat.

Zona de gradene executata in 1976, datorita aceluiași fenomen, de pătrundere a apelor prin deteriorarea hidroizolatiei, a condus la fisurarea îmbinărilor de pe grinzile transversale. Acest fenomen a condus la apariția unor denivelări in unele locuri mult pronunțate.

în 1983 când s-au executat lucrări de reparații la peluza Sud s-a ales varianta in care peste gradenele existente sa se toarne o sapa de beton continua, sapa care ulterior datorita tasari terenului si deplasării gradenelor s-a fisurat, astfel incat fenomenul de degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

După 1990 sau aranjat niște spatii funcționale după cum urmeaza: in primele


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

S

travei de la rostul cu tribuna B s-au amenajat următoarele spatii: spatii comerciale pentru materiale de bricolaj, spatii cu funcțiunea de restaurant si bar, spatii de depozitare. Aceste spatii s-au realizat in decursul anilor 1990-2010 pe baza unor autorizații de construcții obținute de la Primăria Bacau.

Intervențiile s-au executat numai in zonele de extindere a peluzei NORD din 1976. Lucrările executate sunt diferite ca desfășurare, amploare.

Astfel in zona adiacenta accesului la tribuna B s-a realizat un magazin de bricolaj prin umplerea cu pamant compactat a zonei respective pana la cota parterului, realizarea unei placi de beton armat monolit. Deoarece sistemul hidroizolant de pe gradene a fost tot timpul degradat, pentru acoperirea spatiilor de sub gradenele prefabricate s-a realizat o structura din metal (grinzi transversale rezemate prin intermediul unor bride metalice pe stâlpii prefabricați) si lemn (pane din lemn ce reazema pe grinzile metalice, astereala din lemn si invelitoare din tabla) cu panta către interior. Pentru scurgerea apelor provenite din ploi si scurse de pe gradene s-a realizat un canal colector din beton armat monolit (la baza gradenelor executate in 1976) in care apa pluviala sa fie condusa apoi către canalizarea din strada prin intermediul unor conducte colectoare.

In fata acestor spatii s-au realizat o sistematizare pe o suprafața mare care consta in zone de scări, accese, jardiniere, platforme pietonale. Toate aceste amenajari datorita unei postutilizari necorespunzatoare sunt puternic degradate, crapate, fisurate, deplasate.

Spatiile comerciale realizate in continuare au respectat soluția de la primul spațiu dar pe o anumita zona (zona bar) au amenajat si un subsol prin turnarea unor elevații perimetrale din beton, a unui planseu din beton armat peste grinzile de la cota +/- 0,00, cu goluri pentru realizarea unor scări de acces spre subsol.

Toate aceste amenajari realizate sunt intr-o stare de degradare avansata, in unele zone de subsol nou creat datorita atat a sistematizării verticale cat si degradării hidroizolatiei de peste gradene sunt aproape tot timpul sub riscul de umplere pe o inaltime de 0,60 m.

Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si pe zonele limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele pana la
S.C. EUROAMIRAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

tribuna B prezintă zone prăbușite a pământului de sub grinzile gradenelor executate in 1956 (grinzile din beton pe porțiuni mari la intersecția dintre zona executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la prăbușirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare).

Aceasta prăbușire a condus la pătrunderea apelor din precipitații sub gradene umezind pamantul de sub ele. în zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au produs tasari ale fundațiilor pe latimea ultimei travei lucru care a condus atat la apariția fisurilor si crăpăturilor in suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976.

Acest fenomen s-a concretizat prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a peluzei Sud spre tribuna B (zona centrala termica).formă trapezoidală cu baza mică în zona de intersecție cu construcția realizată în 1956 și baza mare înspre curtea exterioară a stadionului.

Structura de rezistență se caracterizează prin:

- cadre din beton armat: stâlpi prefabricați din beton armat (40 x 40 cm) cu vute prefabricate pe ambele direcții, grinda transversala monolita cu dimensiunile de 40 x 55 cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit: 25x60 în axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu îmbinare in câmp cu secțiunea de 25x40cm în axele dinspre terenul de sport. La planseul de peste parter realizat din beton armat, prefabricate cu grosimea de 12 cm sunt realizate grinzi din beton armat prefabricate cu imbinare in câmp, secțiunea 25 x 45 cm. Infrastructura este realizata din: fundații pahar din beton armat monolit sub stâlpi cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)xl,30m, fundații continui sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm, fără centură la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe acestea. Pe stâlpii prefabricați la partea superioara sunt agățate elemente prefabricate din beton armat nestructurale.

 • 5. PELUZA SUD executată în anul 1956. Structura de rezistență a peluzei Sud executată în 1956 este realizată din grinzi transversale din beton armat monolit poziționate pe o umplutura de pământ. Pe aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Sud pornește de la actuala tribună A până la jocțiunea cu


Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro


E-mall: office@euroamira.ro, eurQamira.@gmail.CQm


Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • 6. EXTINDERE PELUZA SUD executată în anul 1976. Peluza Sud are 45 de travei cu dimensiunea de 4,14m doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de rezistență a peluzei Sud este împărțită în 4 tronsoane fiecare cu un număr diferit de travei tinandu-se seama de lungimea lor vsi de necesitatea prezenței la asemenea lungimi a rosturilor de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o formă curbă în plan închizând astfel incinta stadionului in zona de sud. Construcția fiecărui tronson se dezvoltă pe parter și etaj având o formă curbă în plan. Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 6 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00 m, iar tronsonul 4 se dezvolta pe 13 travei de 4,14 m. si doua deschideri de 5,00 m.

înălțimea parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m si minim l,5m, etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersecție cu construtia realizata in 1956 si baza mare înspre cartierul Cornișa Bistriței 1. Datorita pantei terenului, zona de la tribuna B este mai joasă decât zona de langa tribuna A. In aceasta situație pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3 si o porțiune mare din tronsonul 2 ia parter si etaj nu au fost proiectate inițial anumite funcțiuni. în zona tronsonului 1 dinspre tribuna A s-au realizat la tribuna A spatii cu funcțiunea de grupuri sanitare pe 4 travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Sud sunt trei travei in care se prezintă scări de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone la etajul 1 sunt spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistență se caracterizează prin:

- cadre din beton armat: stâlpi prefabricați din beton armat (40x40cm) cu vute prefabricate pe ambele direcții, grindă transversală monolită cu dimensiunile de 40x5 5cm cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit - 25x60cm in axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15 x2,10m; grinzi longitudinale din beton armat Ia etaj cu îmbinare in câmp cu secțiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport. Planseul de peste parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab armat de 10 cm.


Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Infrastructura este realizata din: fundații pahar din beton armat monolit sub stâlpi, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10)xl,30m, fundații continui sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm fara centura la nivelul cotei +/-0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe acestea.

 • 7. PELUZA NORD executată în anul 1956. Structura de rezistenta este realizată din grinzi transversale din beton armat monolit poziționate pe o umplutura de pamant. Pe aceste grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Nord pornește de la actuala tribuna A pana la joctiunea cu tribuna B.

 • 8. EXTINDERE PELUZA NORD executată în anul 1976. In 1976 odata cu extinderea tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Nord imbracand astfel intreaga peluza Nord executata in 1956. Peluza Nord are 45 de travei cu dimensiunea de 4,14 m., doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de rezistenta a peluzei Sud este impartita in 4 tronsoane fiecare cu un număr diferit de travei tinandu-se seama de lungimea lor si de necesitatea prezentei la asemenea lungimi a rosturilor de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o forma curba in plan inchizand astfel incinta stadionului in zona de nord. Construcția fiecărui tronson se dezvolta pe parter si etaj avand o forma curba in plan.

Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 7 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m, tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14m si 2 deschideri de 5,00m iar tronsonul 4 se dezvolta pe 12 travei de 4,14m si doua deschideri de 5,00m. Înălțimea parterului este de 3,38m iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97m si minim l,57m, etajul avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersecție cu construtia realizata in 1956 si baza mare inspre cartierul strada Marasesti. Datorita pantei terenului, zona de la tribuna B este mai jos decât zona de langa tribuna A. In aceasta situație pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3 si o porțiune mare din tronsonul 2 la parter si etaj nu au fost proiectate inițial anumite funcțiuni.

In zona tronsonului 1 dinspre tribuna A s-au realizat spatii cu funcțiunea de grupuri sanitare pe 4 travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Nord sunt trei travei in care se prezintă scări de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

la etajul 1 sunt spatii necesare pentru depozitare.

Structura de rezistență se caracterizează prin:

- cadre din beton armat: stâlpi prefabricați din beton armat (40 x 40cm) cu vute prefabricate pe ambele direcții, grinda transversal monolita cu dimensiunile de 40x55 cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit - 25x60 in axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15x2,lOm; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare in câmp cu secțiunea de 25x40cm in axele dispre terenul de sport. Planseul de peste parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab armat de lOcm care sta pe o umplutura de pamant.

Pe zona de la tronsonul 1 pana la tronsonul 4 dinspre tribuna B nu exista planseu peste parter decât in zona unde exista spatii de pepozitare, planseu din beton armat monolit. Pe stâlpii din beton armat prefabricat sunt montate elemente spațiale din beton armat prefabricate nestructurale. Infrastructura este realizata din fundații pahar din beton armat, prefabricate, cu dimensiunile de 1,80x2,00(2,10]xl,30m, fundații continue sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40cm, fără centură la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe grinzi.

Instalații existente

Utilităților existente - apa, canalizare, alimentare cu energie electrica

La momentul intocmirii documentației obiectul investiției este racordat la rețele de apa, canalizare si energie electrica, majoritatea instalațiilor fiind nefunctionale. Construcția existenta nu este bransata la rețeaua de gaz.

Asigurarea utilitățiilor se face din rețelele publice existente in zonă - apa, canalizare si energie electrica după cum urmeaza:

■ TRIBUNA A

Alimentarea cu apa a tribunei A se realizează din rețeaua stradala existenta. La vizita in teren împreuna cu reprezentantul furnizorului, nu s-a identificat poziția branșamentului si a căminului apometru existent.

In zona tribunei A nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente


,u


Sediu: Iași, Calea Chislnaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, eU£QWir.3.@gmaiLcorn. Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

tribunei A se realizează in rețeaua de canalizare existenta pe strada din fata tribunei A si a Peluzei Sud, realizata din tuburi de beton B200 si B400. Căminele de vizitare sunt

realizate din beton si prezintă o stare avansata de degradare. Rețeaua de canalizare este colmatata si nu asigura scurgerea corespunzătoare a apelor uzate spre colectorul principal (ovoid 600/900 mm) existent pe strada Pictor Teodor Aman.

Evacuarea apelor pluviale se realizează in prezent tot in aceasta rețea de canalizare (sistem unitar).

■ TRIBUNA B

Alimentarea cu apa a tribunei B se realizează din rețeaua existenta pe strada Pictor Teodor Aman, realizata din țeava otel Dn 100 mm, printr-un branșament prevăzut cu cămin apometru.

Branșamentul de apa este realizat din țeava 01 Dn 100 mm. In zona tribunei B nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente tribunei B se realizează in rețeaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman (ovoid 600/900mm), printr-un racord realizat din tuburi de PVC 250 mm. Tronsonul din racordul de canalizare menajera existent in incinta este parțial colmatat. Căminele de vizitare sunt realizate din beton si sunt parțial colmatate.

Evacuarea apelor pluviale se realizează in prezent tot in aceasta rețea de canalizare (sistem unitar).

 • ■  PELUZA NORD

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate Ia rețelele de apa si canalizare din zona si contorizare individuala.

 • ■  PELUZA SUD

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la rețelele de apa si canalizare din zona si contorizare individuala.

 • ■  Alimentarea cu energie electrica se face din SEN (sistemul energetic național). Instalațiilor interioare existente

Obiectivul este impartit in patru zone funcționale, avand destinații diferite din punct de vedere al activităților desfășurate.

N


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE


H Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 1            Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-malI: office@euroamira.ro,

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • ■  TRIBUNA A - se afla in administrarea clubului sportiv Bacau, iar in prezent este in stare de conservare. Clădirea dispunde de instalații sanitare interioare realizate din țeava multistrat, PPR, PVC, din otel, pozate aparent pe elementele de construcție sau ingropat, in tencuiala. Tribuna A dispune de instalație de hidranti interiori.

 • ■  TRIBUNA B - se afla in administrarea clubului sportiv Bacau si a liceului cu profil sportiv din același oraș. In prezent se desfasoara activitati de profil in condiții precare. Instalațiile sanitare interioare sunt realizate din țeava de otel degradata, cu porțiuni inlocuite cu țeava multistrat, PPR, pozate aparent pe elementele de construcție sau ingropat, in tencuiala si aflate intr- o stare avansata de degradare. Obiectele sanitare sunt deteriorate, iar in unele grupuri sanitare lipsesc parțial. Instalația de hidranti interiori este degradata parțial.

 • ■  PELUZA NORD SI SUD - aceste corpuri de clădire sunt compartimentate si date spre inchiriere pentru activitati diverse. Fiecare spațiu este administrat si modernizat, de către chiriaș, din punct de vedere al instalațiilor. Acestea dispun de racorduri separate la utilitati si contorizareindividuala (apa, canal, gaz, energie). Majoritatea spatiilor rezultate dispun de centrala termica proprie, cu funcționare pe gaz metan.

 •  Iluminat nocturn

Iluminatul nocturn este realizat de cele 4 noctune echipate cu proiectoare halogen, amplasate la PELUZA NORD (2 stâlpi) si PELUZA SUD (2 stâlpi). Structura metalica a stâlpilor prezintă degradări, iar panourile de iluminat cu halogen sunt total dezafectate necesitând inlocuire totala.

 •  Pista de atletism

Pista de atletism este total dezafectatat. La momentul actual aceasta este acoperita cu un strat de pietriș.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

d.01- CERINȚA "A" - REZISTENTA SI STABILITATE (după caz se va preciza subcerinta corespunzătoare tipului de structura) - conform prevederilor din memoriu tehnic de structura.


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

d.02 - Cerința de calitate «B» SECURITATEA LA INCENDIU

Gradul de rezistență la foc al construcției: în conformitate cu tabelul 2.1.9 și nota la tabel din „Normativul de siguranță la foc a construcțiilor", indicativ P118-99, clădirea se încadrează în GRADUL II DE REZISTENTĂ LA FOC (clădiri civile administrative), RISC MIC DE INCENDIU.

în concluzie, stabilitatea la foc este foarte bună datorită naturii, alcătuirii și dimensiunilor elementelor de rezistență precum și combustibilității acestora. De asemenea, acest calificativ este susținut și de posibilitățile naturale de evacuare a gazelor fierbinți și fumului.

DENUMIRE ELEMENT

CLASA        DE

COMBUSTIBILITATE

CLASA

DE REACȚIE LA FOC

CLASIFICARE ELEMENT PE BAZA PERFORMANTELOR LA FOC

Grad RF

Stâlpisori, stâlpi       din

beton armat

CO(CAl)

Al

R180

I

Centuri      si

grinzi      din

beton armat

CO(CAl)

Al

R60

I

Plansee din beton armat

CO(CAl)

Al

R60

II

Pereți interiori neportanți din zidărie      de

B.C.A. 20/30 cm

CO(CAl)

Al

R150

I

Pereți interiori neportanți din gips-carton, 15 cm   grosime

(2x2 placi cu vata minerala bazaltica)

Cl(CA2a)

A2

R60

II

Pereți interiori neportanți din gips-carton, 10 grosime (lxl placi cu vata minerala bazaltica)

Cl(CA2a)

A2

R30

II

Pereți interiori

Cl(CA2a)

A2

R60

II
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


(floi te Lncbujunam. hpte buceeb!

neportanti din sticla securizata

EI60

Scări      din

beton armat (rampe, grinzi, podește)

CO(CAl)

Al

R60

I


Măsurile constructive adaptate la utilizarea construcției, respectiv acțiunea termică estimată în construcție, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu și în afara lui: pereții, planșeele rezistente la foc și elementele de protecție a golurilor din acestea, precum și posibilitatea de întrerupere a continuității golurilor din elementele de construcții.

LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI SI A FUMULUI

Elementele de construcții, pereți și planșee utilizate pentru limitarea propagării incendiilor și a efectelor acestora, precum și a exploziilor, sunt de tipul: antifoc (AF), rezistente la foc (RF), rezistente la explozie (RE), etanșe la foc (EF).

Ca măsură de limitare a propagării interioare a focului se va asigura etanșietatea spațiului interior prin compartimentarea interioară și uși.

EVACUARE FUM (DESFUMARE) ȘI GAZE FIERBINȚI

Conform memoriului tehnic de instalații.

CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU

Traseele căilor de evacuare trebuie să fie distincte și independente, astfel stabilite încât să asigure distribuția lor judicioasă, posibilitatea ca persoanele să recunoască cu ușurință traseul spre exterior, precum și circulația lesnicioasă.

Caile de evacuare, nu trebuie sa conducă spre exterior prin locuri în care circulația poate fi blocată în caz de incendiu datorită flăcărilor, fumului, radiației termice etc.

INSTALAȚII DE SEMNALIZARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Conform memoriului tehnic de instalații.

CĂI DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI SALVARE

Pentru asigurarea condițiilor de acces, intervenție și salvare în caz de incendiu la construcții și instalații se prevăd căi de circulație (drumuri) necesare funcțional sau fâșii' ‘ n . _                                            i^rrcki -           E-mail: office@euroamira.ro, ețirpamira@gmaikom

c/voi te indtumam. bp^e itUCCei! ț / Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

libere de teren, corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor și autospecialelor de intervenție ale pompierilor.

Protecția pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuare si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.

In incinta terenurilor sportive si stadioanelor se asigura, in funcție de situația concreta, accese pentru autospeciale de intervenție si pentru personalul serviciilor de pompieri. Traseele de intreventie trebuie sa fie cat mai scurte , ușor de recunoscut, echipate si marcate corespunzător, astfel incat sa se asigure protecția echipelor de pompieri. Traseele de intervenție vor fi prevăzute separat de caile de evacuare pentru spectatori.

d.03 - Cerința de calitate«c» IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, PROTECȚIA SI REFACEREA MEDIULUI

 • a) Domeniul construcții

Pentru asigurarea unor condiții optime, masurile luate se refera la:

 • 1. Igiena aerului

 • -  ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect, cu respectarea volumului de aer/persoana (in camere volumul de aer va fi de minim 12 m3/ persoana;

 • -  aerisirea spatiilor prin deschiderea ferestrelor sau aer condiționat;

 • -  asigurarea ventilației naturale la toate spatiile, cu ajutorul ferestrelor ce au ochiuri mobile;

 • -  ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect;

 • -  finisaje fara degajări de noxe.

 • 2. Igiena apei

 • -  echiparea construcției cu instalații si echipamente sanitare se va face conform prevederilor din tema de proiectare si STAS 1478/90;

 • -  consumurile zilnice de apa rece si calda vor fi cele prevăzute in STAS 1478/90 diferențiate pe destinații si funcțiuni, condițiile de calitate admise pentru apa potabila distribuita prin instalațiile sanitare (apa rece si calda) sunt cele prevăzute in STAS 1342;


Sediu: lași, Calea Chlsinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • -  evacuarea apelor uzate la canalizare vor respecta prevederile „Normativului pentru condițiile de descărcare a apelor uzate in rețelele de canalizare a centrelor populate" indicativ C90/83.

 • -  condiții de calitate pentru apa potabila, conform STAS 1342.

 • 3. Evacuarea deșeurilor solide

 • -  s-a prevăzut indepartarea manuala si mecanizata zilnic sau pe măsură producerii lor a tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in pubele la punctul gospodăresc (pubele ușor manevrabile de capacitate 110 1 conform STAS 8127];

 • -  depozitarea pubelelor se va face pe platforma amenajata si protejata contra precipitațiilor atmosferice, a soarelui si vântului;

 • -  distanta minima dintre platforma si clădire va fi de minim 7 m, iar amplasarea acesteia este la limita incintei cu acces ușor la carosabil si zona de depozitare;

 • -  platforma punctului gospodăresc este alimentata cu apa, cu racord la canalizare, si are o zona rezervata pentru spalare si dezinfectare.

 • 4. Etanșeitatea la aer, gaze si vapori

 • -  se va face conform STAS 6472/4;

 • 5. Etanșeitatea la apa

 • -  tamplarie exterioara etanșa (din PVC];

 • -  confort hidrotermic;

 • -  eliminarea punților termice ce provoacă condens (STAS 6172 - 89].

 • 6. Iluminatul natural

 • -  iluminatul natural - toate incaperile au asigurate iluminatul natural; pentru iluminatul artificial se vor aplica normativele si standardele specifice.

 • 7. Iluminatul artificial

 • - se va asigura nivelul de mediu de iluminare normat la suprafața utila conform SR 6646/4-97;

 • - factori de uniformitate pentru iluminat conform STAS 6466/3;

 • - direcția luminii artificiale sa fie aceeași cu cea naturala, prin modul de dispunere a corpurilor de iluminat;

 • - asigurarea iluminatului local unde cerințele impun;

 • - lămpi cu grad de protecție impotriva orbirii;S.C. EUR0AM1RA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


- iluminatul adecvat si pe perioada de inserare.

 • 8. Protecția mediului

Lucrările se vor face in conformitate cu Legea protecție mediului nr. 137/95 cu completările ulterioare.

In timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea si curățenia in șantier. Intrarea mașinilor cu materiale si ieșirea cu deșeuri rezultate din activitatea șantierului se va face in condiții de curățenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curățenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deșeuri din șantier vor avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protecție.

 • 1. Protecția calitatii apelor

In faza de demolare:

Pentru faza de demolare se va folosi apa din rețelele existente.

Procesul de demolare nu va afecta rețelele de apa existente.

Din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei, astfel ca, se estimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de construcție:

Pentru execuția investiției se va folosi apa din rețeaua zonala prin branșament local, iar apa uzata va fi evacuata in sistemul de colectare a apelor uzate.

Amplasamentul si clădirea sunt conectate la rețeaua de canalizarea a orașului.

Din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care sa modifice calitatea apei, astfel ca, se estimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

In faza de funcționare:

Nu se folosește apa in procese tehnologice.

Apa menajera va fi evacuata in rețeaua de canalizare existenta.

Va exista un cămin decantor si separator de grăsimi.

Impactul funcțiunii de utilizare, prezentate in cadrul obiectivului, asupra apelor de suprafața si a pânzei freatice din zona, in condițiile respectării instrucțiunilor de lucru, este nesemnificativ asupra factorului de mediu apa.

 • 2. Protecția aerului

In faza de demolare:

ICSM $ GCSM-j;

B« Jțl S:<1

/gcsmS

\ w*s: I


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, m.Q.amira.@gIM.il,c<?m Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

In aceasta faza sunt generate in aer următoarele emisii de poluanti:

Pulberi din activitatea de demolare a construcție si din tranzitarea zonei de

șantier. Pentru reducerea emisiilor de pulberi inaintea inceperii demolării pereților, grinzilor si planseelor acestea se vor stropi cu apa pentru umezirea lor si reducerea prafului;

Gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a făcut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de construcție fiind simplu (structura din beton armat si pereți din cărămidă], nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislația de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultând ca sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si, prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de construcție:

In aceasta faza sunt generate in aer următoarele emisii de poluanti:

Pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de construcție, si din tranzitarea zonei de șantier,

Gaze de ardere provenite din procese de combustie.

Estimarea emisiilor de poluanti pe baza factorilor de emisie s-a făcut conform metodologiei OMS 1993 si AP42-EPA. Sistemul de construcție fiind simplu (structura din beton armat si pereți din cărămidă), nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in V.L.E. impuse prin legislația de mediu in vigoare. O mare parte din materiale vor fi prefabricate si montate local, rezultând ca sursele de emisie nedirijata ce pot apareaq in timpul punerii in opera sa fie foarte mici si, prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului de mediu aer.

In faza de funcționare:

Data fiind funcțiunea de cazare in aceasta faza nu sunt generate in aer decât următoarele emisii de poluanti:

Gaze de ardere provenite din traficul auto

Sursele de poluanti pentru aer sunt parcările. Acestea sunt pozate la o distanta de minim 5.00 m fata de cea mai apropiata vecinătate.S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact defavorabil al

factorului de mediu aer, incadrandu-se in legislația in vigoare.

 • 3. Protecția împotriva zgomotului si vibrațiilor In faza de demolare:

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibrații sunt produse atat de acțiunile propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Zona de lucru este o zona izolata si prin urmare nu sunt afectate zonele de locuit. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea șantierului sunt prevăzute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibrații.

In faza de construcție:

In aceasta faza, sursele de zgomot si vibrații sunt produse atat de acțiunile propriu-zise de munca mecanizata cat si de traficul auto din zona de lucru.

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei. Zona de lucru este o zona izolata si prin urmare nu sunt afectate zonele de locuit. Se vor respecta zilele de odihna legale si intervalul orelor de lucru permis in timpul zilei.

Prin organizarea șantierului sunt prevăzute faze specifice in graficul de lucru astfel incat procesul de construire sa nu constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibrații.

In faza de funcționare:

Sursele de zgomot sunt locurile de parcare dar si suprafețele de joc si locurile de joaca pentru copii. Astfel intregul sit va fi protejat cu arbori atat perimetral, cat si in jurul spatiilor sursa de zgomot, respectiv terenul de sport, spatiile de joaca pentru copii si zona de skatepark. In schimb, toate zonele adiacente propuse, generatoare de zgomot, au fost pozate pe sit astfel incat sa nu afecteze locuințele din zona.


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

In cadrul funcționarii imobilului nu se produc zgomote si vibrații care sa aiba un impact semnificativ asupra factorului de mediu zgomot si vibrații. Asigurarea izolării la zgomotul aerian se face cu respectarea Normativului C 125 - 2005 privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri.

 • 4. Protecția împotriva radiațiilor

In faza de demolare:

Nu exista surse de radiații.

In faza de construcție:

Nu exista surse de radiații.

In faza de funcționare:

Nu exista surse de radiații.

 • 5. Protecția solului si a subsolului

In faza de demolare:

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si subsolului. La cele trei corpuri de imobil se vor executa lucrări de demolare integrala a elementelor clădirilor in vederea desființării totale. Deseurile rezultate in urma procesului de demolare nu vor fi depozitate in incinta șantierului. Acestea vor fi transportate cu mașini omologate direct la un centru de colectare si reciclare a deșeurilor autorizat.

In faza de construcție:

In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si subsolului. In urma execuției se vor decoperta resturile de balast ramase in zonele de spatii verzi si se va completa cu pamant vegetal in vederea replantarii.

In faza de funcționare:

Sursele de poluanti pentru sol, subsol si pânze freatice sunt reprezentate de zonele de parcare, carosabil si spațiul pentru depozitare a gunoiului.

Masurile ce s-au adoptat au fost construirea unui cămin decantor si a unui separator de grăsimi. Ghenele de gunoi au fost proiectate in interiorul clădirii intr-un spațiu izolat si controlat inchis si cu acces direct din exterior. Acesta va fi dotat cu
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

pubele si curatat cu regularitate. Aceasta incapere deține o sapa de ciment sclivisit

pentru o ușoara curatare a acesteia.

Protecția solului si a subsolului se va realiza prin betonarea parțiala a incintei si prin refacerea si intretinerea spatiilor verzi. Se vor lua masuri stricte de etansare a instalațiilor exterioare pentru eliminarea pierderlor ce ar putea destabiliza solul.

 • 6.    Protecția ecosistemelor terestre si acvatice

Nici in faza de execuție, nici in cea de funcționare nu rezulta poluanti care sa afecteze ecosistemele acvatice si terestre.

 • 7.    Protecția așezărilor umane si ale altor obiective de interes public

Zona de lucru fiind situata in apropierea zonelor de locuit, va funcționa impreuna cu acestea, neexistand factori de poluare a așezărilor umane si a altor obiective de interes public.

 • 8. Gospodărirea deșeurilor generate de amplasament

In faza de demolare:

Deseurile rezultate din procesul de demolare cuprind resturi inerte precum:

 • - moloz,

 • - material lemnos si restiri metalice, sticla, ambalaje hârtie, etc.

Aceste deșeuri vor fi transportate de către constructor cu mașini omologate către un operator autorizat in colectarea si sortare deșeurilor.

In faza de construcție:

Deseurile rezultate din procesul de construire cuprind resturi inerte precum:

 • - pamant din excavatii,

 • - moloz,

 • - pietriș,

 • - material lemnos si restiri metalice, ambalaje hârtie, etc.

Aceste deșeuri vor fi colectate in containere specifice de unul din operatorii locali specializați in salubritate.

In faza de funcționare:

In urma funcțiunii de birouri si spatii de agrement rezulta următoarele

deșeuri:

 • - deșeuri din hârtie si carton;


b          S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

K Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


 • - deșeuri din sticla,

 • - deșeuri ambalaje de polistiren si folie PVC;

 • - deșeuri menajere.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se face in Europubele etanșe din PPR depozitate pe o platforma gospodăreasca impermeabila, inchisa.

Platforma se va amenaja pe latura sudica a construcției la nivelul solului si se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi evacuata va fi considerata de min. 1 kg/persoana/zi (în condițiile asigurării golirii periodice a pubelelor). Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferențiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

Deseurile rezultate din activitatea șantierului sunt incadrate la capitolul 17/ HGR 856/2002, respectiv - Deșeuri din construcții si demolări (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deșeuri rezultate din activitatea șantierului pot fi: cod 17.01. - beton, cărămizi, țigle si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si pietre altele decât cele specificate la punctul 17.04.03;17.09 - alte deșeuri de la construcții si demolări.

Pamantul excavat pentru execuția construcției se poate considera, ca fiind pamant necontaminat.

Executantul lucrării, după ce va obține aprobările necesare in conformitate cu legislația in vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al Municipiului Bacau si va transmite o copie după Macheta cu Evidentele gestiunii deșeurilor conform HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul C.P.M. Bacau cat si a aprobărilor obținute.

Evacuarea deșeurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodăresc:

Punctul gospodăresc este dimensionat la capacitate pentru depunerea si indepartarea zilnica sau periodica a deșeurilor menajere.


Z’“'X         S.C. EUR0AM,RA S R-L- - DIVIZIA proiectare

JCSM ^“GCSM + Sed>u: Iași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroaillira^finiaiLcoiii Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Tot in pubelele punctului gospodăresc se va depune si gunoiul rezultat din curățenia incintei. In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din activitatea la Punctul gospodăresc (P.G.) sunt încadrate la capitolul 20.

Subgrupele de deșeuri rezultate pot fi : Deșeuri municipale si asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat, cod 20.01. - fracțiuni colectate separat (cu excepția 15.01); 20.01.01 - hârtie si carton;20.01.02 -sticla;20.01.08 - deșeuri biodegradabile;20.01.10 - imbracaminte;20.01.11 - textile; 20.01.39 - materiale plastice. 20.02. - deșeuri din grădini si parcuri; 20.03. - alte deșeuri municipale;20.03.01 - deșeuri municipale amestecate.

 • 9. Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase

In faza de demolare:

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substanțe si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de construcție:

In cadrul procesului de construire nu sunt folosite substanțe si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

In faza de funcționare:

In cadrul funcționarii locuințelor nu sunt folosite substanțe si preparate chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

Legislația de mediu care se va avea in vedere:

 • ■  Legea protecție mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr.70/17.02.2000.si completările ulterioare OUG91/2002, Legea nr. 294/2003.

 • ■  Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației - publicat in M.Of. nr. 140/03.07.97.

 • ■  Ordonanța de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deșeurilor - publicata in M.Of. nr. 283/22.06.00.

 • ■  Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor - publicata in M.Of. nr. 411/25.07.01.


S.C. EUR0AMIRA S R-L- - DIVIZIA proiectare îCSM ^'^GCSM Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • ■  Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile - publicata in M.Of.nr. 422 /30.07.01.

 • ■  Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformității produselor - publicata in M.Of., partea I, nr. 712/08.11.01.

 • ■  HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of. nr. 659/05.09.02.

 • ■  Ordinul nr. 2/211/118 - al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului si al ministrului economiei si comerțului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, publicat in M.Of. nr. 324/15.04.2004.

d.04 - Cerința de calitate «D» SIGURANȚA IN EXPLOATARE

 • a) Domeniul construcții

Cerințele de siguranța in exploatare impun, protecția utilizatorilor in timpul exploatării unei clădiri si au in vedere următoarele condiții tehnice de performanta.

 • A) Siguranța circulației pietonale.

 • B) Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate.

 • C) Siguranța in timpul lucrărilor de intretinere.

 • D) Siguranța la intruziuni si efracții.

 • E) Creșterea gradului de asigurare la vibrații si acțiuni climatice.

 • A) Siguranța circulației pietonale

Al) Siguranța circulației exterioare pe cai pietonale, presupune luarea masurilor împotriva riscului de accidentare prin:

 • a) alunecare - pante maxime 2% transversal si 5% longitudinal;

 • b) împiedicare - denivelări admise 2,5 cm;

 • c) coliziune cu obstacole laterale sau frontale

- dimensiunile gradenelor vor fi stabilite in funcție de soluția de rezolvare a locurilor, astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate;


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • - locurile vor fi astfel rezolvate incat circulația libera dintre șirurile de banei ( scaune) sa fie de 1= min. 35cm (recomandat 40cm);

 • - circulațiile majore paralele si perpendicular cu rândurile de gradene vor avea

latimea de minim 1.20m.

 • d) cădere pe timp de furtuna - se vor prevedea balustrade de protecție si sprijin;

A2) Siguranța circulației pe rampe si trepte exterioare împotriva riscului de accidentare prin:

 • a) oboseala excesiva - rampe cu panta 8%;

 • b) cădere sau împiedicare - la trepte marginile vor fi clar vizibile;

A3) Siguranța cu privire la împrejmuire împotriva riscului de accidentare:

 • -  împrejmuirile stadionului si in special caile de acces trebuie sa aiba inaltimea de min. 2,40 ni (sub 2,40 m nu se vor prevedea elemente cu potențial de accidentare);

 • -  un factor principal de Securitate in cazul tribunelor cu locuri in picioare il constituie prevederea si dispunerea corecta a barierelor de reținere, paralele cu terenul de joc;

 • -  distanta maxima intre bariere se va stabili in funcție de panta tribunelor;

 • -  se recomanda ca barierele sa fie continue intre 2 cai de circulație, iar in caz ca nu sunt continue, trebuie astfel amplasate incat sa se evite formarea de culoare pe linia de cea mai mare panta. Inaltimea barierelor va fi de min. 1.02m si max. 1.12m (recomandat l.lOm).

A4) Siguranța cu privire la accesul in clădire impotriva riscului de accidentare

prin:

 • a) oboseala excesiva - se va respecta relația treptelor pentru cazuri generale, intre inaltime treapta si lățime (2 h + 1 = 62 *64 cm);

 • - pentru trepte cu h < 16 cm si h > 18 cm se recomanda a se respecta relația: 3h +1=80*85;

 • - rampele pentru persoane cu handicap locomotor cu panta maxim 8%.

 • b) coliziune - platforma la intrarea secundara pentru persoane cu handicap locomotor;

 • - lățimi rampe si scări de acces dimensionate conform P118 si NP051.
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • c) lățimi libere - la golurile de usi dimensionate conform destinației si numărului de fluxuri conform PI 18;

 • d) cădere in gol - rampe si scări cu balustrade de protecție cu h inaltimea si intervalele calculate conform STAS 6131.

 • - se vor lua masuri care sa impiedice alunecarea bastonului. Se vor prevedea balustrade de protecție astfel: la scări cu 1= 1.20*1.80m- cate o balustrade pe fiecare latura; la scări cu l>1.80m- inclusiv o balustrada intermediara la max. 1.80m;

 • e) alunecare - pardoselile se vor realiza astfel incat sa evite alunecarea chiar si pe vreme umeda.

 • - rampele de acces la garaje vor fi prevăzute cu pante si materiale (rugoase) care sa asigure folosirea in anotimpul rece (îngheț pe carosabil].

 • f) împiedicare - treptele vor fi concepute astfel incat sa evite accidentarea prin agatare cu vârful piciorului.

A5) Siguranța cu privire la circulația interioara pentru asigurarea protecției impotriva accidentării prin:

 • a) alunecare - strat de uzura care sa evite alunecarea, parsoseli antiderante si masuri in încăperile umede pentru pentru evitarea alunecării si producerii de accidente;

 • b) împiedicare - nu vor fi denivelări mai mari de 2,5 cm (maxim admis) intre pardoseli;

 • c) contactul cu proeminente joase - inaltimea libera de trecere sub obstacole va fi de cel puțin 2,10 m finit.

 • d) contactul cu elemente verticale laterale - suprafețe laterale fara bavuri, proeminente, muchii ascuțite, etc.

 • e) contactul cu suprafețe vitrare - panourile cu geam sub cota parapet 0,90 m trebuie sa fie realizate cu balustrada de siguranța.

suprafețele vitrate vor fi marcate pentru atenționarea utilizatorilor.

 • f) contactul cu usi batante sau usi care se deschid:

ușile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atenționare;

 • g) coliziune cu alte persoane:Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

trasele de circulație vor fi directe avand lățimi ce asigura posibilitatea pentru intoarcere mobilier;

ușile interioare vor avea lățimi libere dimensionate conform funcțiunii si corelate

cu numărul de fluxuri rezultate conform P118/99.

 • h) producerea de panica:

 • -  traseele de circulație si caile de evacuare vor fi libere, comode si clare in rezolvarea funcționala;

 • -  caile de circulație vor fi marcate corespunzător.

A6) Siguranța cu privire la schimbarea de nivel impotriva:

 • a) căderii de la un nivel la altul: parapetele vor fi dimensionate si concepute conform STAS 6131;

 • b) ferestrele cu parapete mai mici de 0,90 m vor avea balustrade de siguranța;

 • c) ferestrele se vor deschide cu mecanisme reglabile ușor de acționat de către utilizatori.

A7) Siguranța cu privire la deplasarea pe scări si rampe, impotriva:

 • a) oboselii excesive - treptele se vor dimensiona la cazul general cu formula:

2h+l = 62-r64 cm.

 • b) caderea in gol - scările, rampele, treptele, podestele vor fi asigurate cu balustrade conform STAS 6131;

 • c) balustrade vor fi prevăzute pe ambele laturi la scările si rampele proiectate.

d alunecare - finisajul rampelor, scărilor si podestelor se vor executa din materiale antiderapante;

 • e) împiedicare - treptele se vor executa cu terminație verticala fara proeminente pentru a evita împiedicarea;

 • f) inaltimea libera de circulație va fi 2,10 m la scări, podește, coridoare

 • g) coliziune - lățimile rampelor si podestelor scărilor se stabilesc funcție de numărul de fluxuri conform P118 si NP051, dar avand in vedere si funcțiunile deservite.

 • B) Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate

Bl) Siguranța cu privire la deplasarea cu ascensorul - nu este cazul

S C EUR0AMIRA S.R.L. - DIVIZIA proiectare

17 T TE^     JIL K\ Jf T E^       GCSM ’^‘GCSM ș sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207

(     \j\ \ B \ l T\ V J Ivl I Ifv        KW              Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

* I V^hT/J ] E                                                                  Tel./Fax:+40.332/132.180, Web: euroamira.ro

■ \ xCl Dy / \r                                   . *rr cm •          E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

-*s5l "SX    Cr°^ ie bldt.um.am      !>U.e.ce*>!        J    Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

S

B2) Siguranța cu privire la deplasarea cu scara rulanta - nu este cazul

 • C) Siguranța in timpul lucrărilor de intretinere

CI) Siguranța cu privire la intretinerea vitrajelor

 • a) inaltimile de siguranța vor fi cu parapet de siguranța de minim 90 cm dar

funcție de inaltimea fata de sol si corelat cu STAS 6131 (parapete de siguranța).

 • b) ferestre care nu pot fi intretinute din exterior, vor fi alcătuite astfel incat sa poata fi curatate din interior in condiții de deplina siguranța.

C2) Siguranța cu privire la intretinerea casei de scara

 • a) scările facilitează executarea lucrărilor de intretinere;

 • b) podestele si rampele vor fi dimensionate conform normativului PI 18 si

NP051 dar si funcție de caracteristicile funcționale.

 • c) ferestrele casei de scara - asigura intretinerea din interior fara riscuri de accidentare pentru personalul de intretinere.

C3) Siguranța cu privire la intretinerea acoperișurilor

a) acoperișurile- terasa- vor fi intretinute de personal autorizat si dotat cu

echipament de asigurare in timpul lucrului, prin sisteme speciale de susținere si ancorare.

 • D) Siguranța la intruziuni si efracție

Dl) Siguranța cu privire la împrejmuiri pentru:

 • a) împiedicarea escaladării - inaltimea gardului de protecție va fi de minim 1,8 m

asigurând o securitate normala a incintei;

 • b) împiedicarea penetrării - montantii gardului cu o distanta intre ei de 10 cm

pentru împiedicarea penetrării, asigurandu-se o securitate puternica.

D2) Siguranța cu privire la incinta clădirii - se refera la:

 • a) masuri orientative: - aplicate de administrația societății.

 • b) accese in incinta si clădire - ușor vizualizate din interiorul clădirii;

 • c) sistematizarea verticala si organizarea incintei nu obturează câmpul vizual de

supraveghere;

 • d) parcajele amplasate - la fațada principală au posibilități de vizualizare din interiorul construcției.

D3) Siguranța cu privire la închiderile perimetrale - se refera la:

/"“X         S.C. EUROAMIRAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

lrrz I T 1H&I f\\ J|L IE If T fOfe       GCsihi^GCSlîli Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

•' f Z/\ lz\\ A    TT. I IlirCl 1 AV IVI I IA AT                  Nr.Reg.Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

w l KZÎffl j E                                         '                       Tel./Fax:+40.332/132.180, Web: euroamira.ro

\\xC|^k7    ' */■         .                         , /crțM-          E-mail: office@euroamira.ro, .eurQam.ira@gmai) corn.

U*°L ** Incnumam.      t>UCC£î>! ' Sj J, /    Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași S

 • a) împiedicarea actelor de vandalism - prin prevederea de finisaje rezistente la șocuri si neabsorbante pentru a putea fi ușor curatate.

 • b) împiedicarea catararii si pătrunderii prin efracție:

 • -  elementele fațadei vor împiedica escaladarea;

 • -  suprafețele vitrate de la parterul construcției se vor asigura cu masuri de

protecție corespunzătoare: folie antiefractie, grilaje decorative.

 • c) împiedicarea pătrunderii animalelor daunatoare sau insectelor

golurile fațadelor - protejate in anotimpul cald contra insectelor.

D4) Siguranța cu privire la acoperișuri - se refera la:

a) masuri de prevenire - accesul pe acoperiș din interiorul clădirii si numai de către persoane autorizate.

D5) Siguranța cu privire la compartimentări presupune:

a) masuri de prevenire

 • - pereți rezistenti la impact;

 • - tavane suspendate care sa nu constituie ascunzișuri sau sa poata fi zona de trecere intre compartimente.

 • E) Siguranța cu privierla terenurile pentru jocuri sportive- teren de fotbal:

spațiul de siguranța in jurul terenului va fi de:

 • • min. 2,50 m perimetral (la linia de tusa);

 • • min. 6,00 min spatele porții (la linia de poarta).

 • -  împrejmuirea terenului la limita spațiului de siguranța va avea pentru categoria

B si C- grilaj avand h= min. l.OOm;

 • -  panta terenului pentru categoriile 1, A, B- max. 1%.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • a) Clasa de risc seismic

în urma analizei structurilor în ansamblu, coroborat cu informațiile și


S.C. EUROAMIRAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

S

recomandările din expertiza tehnică nr. 69508/2013 pusă la dispoziție de beneficiar, putem formula următoarele concluzii:

 • 1. Sistemele structurale sunt înzestrate cu o capacitate limitată de rezistență și prezintă un nivel inferior de rezistență, cu un grad redus de disipare a energiei seismice.

 • 2. Structura clădirilor prezintă stabilitate de ansamblu sub acțiunea forțelor seismice de proiectare atât la răsturnare cât și la lunecare.

 • 3. Construcțiile prezintă abateri față de prevederile în vigoare, în ceea ce privește gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică.

 • 4. Infrastructura este într-o măsură limitată să transmită la teren forțele verticale și orizontale. în urma investigațiilor se poate afirma că terenul încă nu și-a consumat toate deformațiile.

 • 5. Ansamblul construcțiilor prezintă o stare avansată de degradre, greu cuantificabilă prin parametrii de calcul.

 • 6. Perioada de după cutremurul din 10 noiembrie, 1940 a fost marcată de nehotărârea autorităților, astfel, primele norme seismice au apărut în urma cutremurului din 1940, fiind publicate în Monitorul Oficial abia în 1943, cu prevederea unui coeficient seismic de 5%, fără, însă, să fie aplicate pe scară largă.

Cu ocazia apariției Normativului P13-63, s-a publicat și primul spectru de proiectare românesc, care a fost conceput după normele sovietice în vigoare.

Factorul de amplificare dinamică și sfârșitul porțiunii cu accelerație spectrală constantă au fost stabilite după înregistrările efectuate în timpul cutremurului din El Centro, California, 1940.

Această din urmă considerație s-a adeverit ca și eronată, cunoscându-se faptul că, mișcările seismice californiene sunt cutremure crustale (de suprafață), caracterizate printr-o perioadă de vibrație a terenului de 0,2-0,5 s.

Spre deosebire de cutremurele californiene, cutremurele cu sursa Vrancea, sunt seisme intermediare (de adâncime), în cazul cărora amplificările maxime se produc la o valoare maximă a perioadelor - cazul cutremurului din 1977- de 1,4-1,6 s.

Normativul P13-63 a diferențiat răspunsul seismic al structurilor prin considerarea gradului de seismicitate al construcției (Ks), și a amplificării dinamice p (în funcție de perioada proprie a structurii și natura terenului de fundare).Coeficientul dinamicS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

cu 25%-50% mai mari dacă era

dovedită prezența terenurilor slabe sau mâloase pe amplasament.

Determinarea sarcinilor seismice s-a efectuat prin echivalarea sistemului real cu mai multe grade de libertate cu un sistem convențional cu un grad de libertate prin coeficientul de echivalență e.

Influența materialului și a structurii asupra disipării energiei prin frecare internă a fost luat în calcul prin coeficientul % care putea lua valori între 1,0 și 1,5.

Normativul P13, publicat în anul 1963, era deschizător de drumuri, fiind primul normativ antiseismic românesc modern. Acesta a fost supus, însă, unui număr mare de modificări.

Normativele de proiectare seismica P 13-63 si P3-70, asociate harții seismice din

STAS 2923-63, care a inlocuit harta similara din STAS 2923-52, introduc reduceri importante ale intensității seismice de proiectare in mai multe zone.

Din aceasta reducere, a rezultat încadrarea unui număr mare de localitati in zona

de grad macroseismic 6 MSK pentru care, conform Normativelor, nu se cerea conformarea si dimensionarea structurilor si a componentelor nestructurale sub efectul forțelor seismice, indiferent de materialul din care acestea erau realizate.

Aceasta prevedere a condus la situația ca intreg fondul construit realizat intre 1963-4-1977, in zonele de grad 6 MSK, nu este calculat la acțiunea forțelor seismice, iar la proiectarea clădirilor nu au fost obligatorii nici cel puțin masurile constructive prevăzute, minimale de altfel.

Vom reaminti ca in aceasta perioada s-au construit, in special in orașele mari, capitale de județ si municipii importante, clădiri de locuit si hoteluri, ajungând pana la 84-10 niveluri, spitale, scoli, săli de sport si de spectacole etc.

Normativele P 13-63 si P 13-70 au atribuit zonelor seismice exprimate in grade

MSK valori ale parametrului intensității seismice, notat Ks, folosit pentru evaluarea efectelor acțiunii seismice prin „metoda forțelor statice echivalente".

în Normativul P 13-70 se observa o creștere cu 20% a coeficientului Ks pentru zonele de grad 7 MSK, care se refera la o suprafața importanta a teritoriului si o reducere, tot de 20% a acestuia, pentru zonele de grad 9 MSK, care se refera la o arie redusa.u         S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

• j Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

‘            Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Modificările aduse de către Normativul P13-70 au fost următoarele: gruparea construcțiilor în patru clase de importanță, schimbarea coeficientului de amortizare ip și a coeficientului de amplificare p.

în timp ce modificarea coeficientului i|> nu a fost semnificativă, schimbarea, din considerente economice, a spectrului de proiectare - prin micșorarea coeficientului de amplificare dinamică p de la 3 la 2 - urma să aibă consecințe tragice în privința clădirilor înalte nou-construite.

Această modificare a fost una dintre cauzele pentru care clădirile proiectate după P13-70 au fost afectate sever în timpul cutremurului vrâncean din 1977.

Normativele menționate nu au specificat intervalul mediu de recurenta asociat valorilor Ks.

Valoarea forțelor seismice de proiectare pentru structurile si elementele nestructurale din zidărie, rezultate din aplicarea acestor norme, este mult inferioara cerințelor din Codul P 100-1/2013, ceea ce atrage atentia asupra necesității unor masuri sistematice de evaluare si, după caz, de reabilitare seismica, in special pentru localitățile in care clădirile nu au fost calculate la acțiunea cutremurului.

Normativul P13-63 a constituit scheletul noilor ediții de normative antiseismice, notațiile adoptate în prima ediție rămânând aceleași pe parcursul numeroaselor îmbunătățiri ale acestuia, până la penultima ediție a seriei: P100-92.

Cutremurul din 7 martie, 1977 - soldat cu peste 1500 de victime și cca. 2 miliarde

USD pagube materiale - a fost primul seism vrâncean, în timpul căruia accelerometrele de la ÎNCERC București au înregistrat mișcările terenului.

Din cauza aplicării spectrelor de proiectare necorespunzătore, clădirile bucureștene flexibile - proiectate după normativele P13-63 și P13-70 și cu perioada fundamentală între 1,4-1,6 sec. - au fost proiectate pentru amplificări dinamice p și, implicit, pentru forțe seismice de câteva ori mai mici decât cele care le-au solicitat.

Au avut de suferit mai ales structurile rigide, casante. Mișcarea seismică a cauzat colapsul total al unui număr mare de clădiri vechi și a 32 de clădiri înalte, relativ noi, din beton armat.

Luând în considerare cele enumerate mai sus am stabilit clasa de risc seismic

pentru construcțiile din zidărie construite între anii 1956-1957 analizate: JRs I din care
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, .euroamira@gmail.CQm Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Luând în considerare cele enumerate mai sus am stabilit clasa de risc seismic pentru construcțiile din beton armat construite între anii 1976-1977 analizate: Rs II în care se incadreaza construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

b) Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție

❖ SOLUȚIA MINIMALA

Aceasta varianta consta in demolarea integrala a imobilului si refacerea acestuia respectând condiționările impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului.

CONSTRUCȚIA NOUA

Construcția noua se va realiza cu fundații din beton armat, cu betoane de clasa superioara, avand caracteristici speciale de rezistenta la agresivitatea apelor de pe amplasament. Infrastructura va fi protejata cu soluții de hidroizolare corespunzătoare, caracteristice naturii terenului si a apelor subterane. Conform concluziilor din studiile geotehnice executate pe amplasament se vor realiza sisteme de drenaj racordate la bazine colectoare, cu descărcare prin pompare in rețeaua exterioara de canalizare. Va fi necesara evaluarea debitelor medii si maxime care vor fi deversate in sistemele de colectare ale rețelelor de canalizare. Pentru stabilirea soluțiilor finale de drenaj si particularizarea acestora pe diferite zone ale amplasamentului este necesara monitorizarea fluctuațiilor nivelului freatic pe o perioada de minim 12 luni, perioada care sa poata evidenția situația reala a apelor subterane in toate anotimpuriel, iar sistemul de colectare, preluare si dirijare a apelor sa ia in calcul maximile rezultate.

Suprastructura se va realiza cu elemente din beton armat, cu betoane de clasa superioara. Structura de rezistenta va fi dimensionata corespunzător pentru acțiunile statice, dinamice si seismice caracteristice funcțiunii obiectivului.

Obiectivul va fi alcătuit astfel:

Tribuna A se desfasoara pe 26 travei cu dimensiunea interax de 4.00m si 3 deschideri cu dimensiunea interax de 5.00m, 4.50m respectiv 5.50m, in prelungirea carora se afla o tribuna formata din 11 gradene.


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: RO80TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Regimul de inaltimea va fi P+3E.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 3 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare. Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Tribuna B se desfasoara pe 31 travei cu dimensiunea interax de 4.15m si o deschidere de 5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi P+2E.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala. Structura va fi alcatuita din 2 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Peluza Nord se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax

minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de 5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi Parter.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Peluza Sud se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE || Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-maii: office@euroamira.ro, emoamira^exaaiLcpm Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de 5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi Parter.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

PENTRU DEFINITIVAREA SOLUȚIILOR DE INTERVENȚIE (DIMENSIUNI ALE

ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUȚIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE] ESTE NECESARA

ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZĂRII NIVELULUI PÂNZEI FREATICE PE O

PERIOADA DE MINIM 12 LUNI, CONFORM RECOMANDĂRILOR DIN STUDIUL GEOTEHNIC.

SOLUȚIILE DE INTERVENȚII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTĂ

MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURI SUPLIMENTARE

DUPĂ ANALIZAREA REZULTATELOR MONITORIZĂRII.

INDICATORI FIZICI

EXISTENTI

Ac TRIBUNA A = 1420,3 mp

Ad TRIBUNA A = 1789,91 mp

Ac TRIBUNA B= 2480,56 mp

Ad TRIBUNA B= 5510,58 mp

Ac PELUZA N0RD= 4015,6 mp

Ad PELUZA N0RD= 6057,74 mp

Ac PELUZA SUD= 3982,15 mp


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


Ad PELUZA SUD= 4120,59 mp

Regim de inaltime= P+2E

Hmax. = 14,20 m

❖ SOLUȚIE MAXIMALA

CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA STRUCTURILOR EXISTENTE

Tribuna A

Parter

 • - dezafectarea parțiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea pentru corectarea defectelor geometrice.

 • -  recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;

 • - reparații la elementele nestructurale din zidărie de cărămidă de pe fațadele principale si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor intervenții pe perioada de exploatare.

Etaj 1

 • - dezafectarea parțiala a unor ziduri de compartimentare din zidărie si realizarea unor noi compartimentări din pereți de BCA sau GIPSCARTON

 • - dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcătuit din grinzi si placa de beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale poziționate pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea


.         S.C. EUROAMIRAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

i Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

betonului.

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare impotriva alunecărilor.

Extindere cu o construcție noua

în scopul măririi suprafeței funcționale desfășurării activităților necesare unui stadion pentru competiții europene, se propune realizarea, adiacent construcției existente, a unei construcții P + 3E realizata din trei tronsoane de forma dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00m si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m.

Doua tronsoane au 9 travei (tronsoanele de capat) si un tronson de mijloc care are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.

Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat monolit, plansee din beton armat monolit, scări din beton armat monolit. Fundațiile construcției propuse se vor realiza pe o rețea de grinzi din beton armat avand avand cota de fundare a construcției existente.

Tribuna B

Parter

 • - dezafectarea structurii de rezistenta a construcției executate in perioada 1956-1957 pe toata suprafața ei, respectiv zona de gradene, care descarcă pe grinzile din beton armat monolit, ce reazema pe pereții construcției parter cu funcțiunea de vestiare pentru sportivi, realizata din blocuri de zidărie precum si structura parter existenta, aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea de funcțional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi compartimentări, care ar necesita dezafectarea unor pereți structurali transversali si longitudinali in proporție foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidărie de cărămidă confinata pentru zona parter - zidărie confinata intr-o compartimentare fagure si parțial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat monolit. Infrastructura va fi alcatuita din fundații continui sub ziduri. La partea superioara a peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm. Se va realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport, alcatuita din grinziS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

; Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat inglobati in structura de zidărie confinata.

 • - dezafectarea unor compartimentări interioare din pereții din zidărie in zona realizata cu structura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976) si recompartimentarea prin intermediul unor pereți ușori in majoritate din GIPSCARTON, fonoizolati cu vata minerala;

 • - dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stâlpilor prefabricați din axul 107 in zona de acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizării unui acces corespunzoator a mașinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei construcții noi cu structura independenta. Intervenția la structura de rezistenta existenta se realizează intre axele 106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.

-dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu posibilitatea realizării unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de siguranța in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de rezistenta consolidata a tribunei B.

Etaj

 • - dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizării unei structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereți ușori din gipscarton;

 • - realizarea unor intervenții in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament. Aceste intervenții se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea zona; Se vor realiza scări metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.

 • - intervenții la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuând structura noua realizata la parter.


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-maii: office@euroamira.ro, euroamira@gma.iLcom Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


 • - recompartimentari parțiale la etaj prin redispunerea unor spatii funcționale necesare pentru acreditarea stadionului pentru competiții europene.

 • - camasuirea tuturor stâlpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stâlpii se vor încorseta cu profîle metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C (25/30). Grinzile se vor încorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - fundațiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din grinzile de fundare care vor ingloba fundațiile pahar se vor scoate mustățile pentru ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stâlpilor;

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

- umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare împotriva alunecărilor.

Peluza NORD

 • - dezafectarea parțiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea hidroizolatie orizontale cat si de lucrările de remediere executate in 1983 si după anul 2000

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, gurQajIiLra.@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


Nord executate după anul 1990

 • - dezafectarea lucrărilor de sistematizare verticala executate după 1990 care sun intr-o stare de degradare avansata

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toate laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si incorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton C25/30 la cota +/-0.00m

-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea fundațiilor pahar existente

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat C25/30.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - Stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - Umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

Peluza SUD

-dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale

S.C. EUROAMIRAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE |[~7z T Ț          JE IE 1] Ț JE |''GCSM-t^GCSM^t Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207

( rXlzA \ ir. I. I TA li I JW |V|! I ȚA W \ ta*r ♦'fV'*» Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 w l vtv'lfej J E                                                                     Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

A xXl Ax /     ir         / ”                         /rJcu-         E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Xa1''>V Cr0^ te. Ln.d’cumajn bp^e. Auccet! ; SsE / Cont: R080TREZ4065069XXX013655Trezoreria Mun. Iași \ «A      R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

S

cat si de lucrările de remediere executate in anul 1983 si după 2000;

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud executate după anul 1990;

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON;

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toate laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si incorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C25/30. Grinzile se vor încorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent;

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton C25/30 la cota +/-0.00m;

-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu înglobarea fundațiilor pahar existente;

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat C25/30.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta;

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat înainte de turnarea betonului;

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN;

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare împotriva alunecărilor.


r*s%                S,C EUR0AM1RA S R L- - divizia proiectare

îCSM tâfesîtâ Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 corei rm Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroaniira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

DIN VARIANTA MAXIMALA DE

INTERVENȚIE ESTE NECESARA 0 PERIOADA DE 12 LUNI DE MONITORIZARE A PÂNZEI FREATICE PE AMPLASAMENT CONFORM RECOMANDĂRILOR DIN STUDIILE GEOTEHNICE, IAR DUPĂ ANALIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN MONITORIZARE, EXPERTIZA SE VA COMPLETA CU SOLUȚIILE FINALE PENTRU INTERVENȚII LA NIVELUL INFRASTRUCTURII SI STABILIREA SISTEMELOR CORESPUNZĂTOARE DE DRENARE, PRELUARE SI DIRIJAREA APELOR DE PE AMPLASAMENT.

In cazul proiectului propus - "CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACĂU", MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU exista trei alternative/ soluții majore:

 • a. soluția minimala - demolarea si reconstruirea unui stadion modern care sa corespunda necesităților;

 • b. soluția maximala - reabilitarea si modernizarea construcției existente;

 • c. relocarea construcției - studierea unui nou amplasament pentru implementarea proiectului, (anexa 3)

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Conform expertizei tehnice se propun următoarele soluții:

❖ SOLUȚIA MINIMALA

Aceasta varianta consta in demolarea integrala a imobilului si refacerea acestuia respectând condiționările impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului.

CONSTRUCȚIA NOUA

Construcția noua se va realiza cu fundații din beton armat, cu betoane de clasa superioara, avand caracteristici speciale de rezistenta la agresivitatea apelor de pe amplasament. Infrastructura va fi protejata cu soluții de hidroizolare corespunzătoare, caracteristice naturii terenului si a apelor subterane. Conform concluziilor din studiile geotehnice executate pe amplasament se vor realiza sisteme de drenaj racordate la bazine colectoare, cu descărcare prin pompare in rețeaua exterioara de canalizare. Pentru acesta fiind necesare evaluarea debitelor medii si maxime care vor fi deversate in sistemele de colectare ale rețelelor de canalizare. Pentru stabilirea soluțiilor finale de drenai si particularizarea acestora pe diferite zone ale amplasamentului, este necesara


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


monitorizarea fluctuațiilor nivelului freatic pe o perioada de minim 12 luni, perioada care sa poata evidenția situația reala a apelor subterane in toate anotimpuriel, iar sistemul de colectare, preluare si dirijare a apelor sa ia in calcul maximile rezultate.

Suprastructura se va realiza cu elemente din beton armat, cu betoane de clasa

superioara. Structura de rezistenta va fi dimensionata corespunzător pentru acțiunile statice, dinamice si seismice caracteristice funcțiunii obiectivului.

Obiectivul va fi alcătuit astfel:

Tribuna A se desfasoara pe 26 travei cu dimensiunea interax de 4.00m si 3 deschideri cu dimensiunea interax de 5.00m, 4.50m respectiv 5.50m, in prelungirea carora se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltimea va fi P+3E.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 3 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare. Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Tribuna B se desfasoara pe 31 travei cu dimensiunea interax de 4.15m si o deschidere de 5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi P+2E.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala. Structura va fi alcatuita din 2 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Peluza Nord se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax

minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de

5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Regimul de inaltime va fi Parter.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

Peluza Sud se desfasoara pe 47 de travei dispuse radial cu dimensiunea interax minima de 4.00m si maxima de 4.60m si doua deschideri cu dimensiunea interax de 5.00m, in prelungirea careia se afla o tribuna formata din 11 gradene.

Regimul de inaltime va fi Parter.

Structura de rezistenta va fi alcatuita din cadre spațiale cu stâlpi rectangulari cu dimensiunile secțiunii de lOOcm x lOOcm legați cu grinzi pe direcție transversala si longitudinala.

Structura va fi alcatuita din 4 tronsoane separate cu rost seismic de tasare si dilatare.

Elementele gradenelor si ale teraselor se vor proteja hidrofug cu soluții caracteristice tinandu-se seama de specificul elementelor iar elementele circulabile se vor proteja cu sisteme de hidroizolare rezistente la trafic intens.

PENTRU DEFINITIVAREA SOLUȚIILOR DE INTERVENȚIE (DIMENSIUNI ALE ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUȚIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE) ESTE NECESARA ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZĂRII NIVELULUI PÂNZEI FREATICE PE O PERIOADA DE MINIM 12 LUNI, CONFORM RECOMANDĂRILOR DIN STUDIUL GEOTEHNIC.

SOLUȚIILE DE INTERVENȚII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTĂ MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURI SUPLIMENTARE DUPĂ ANALIZAREA REZULTATELOR MONITORIZĂRII.

❖ SOLUȚIE MAXIMALA

CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA STRUCTURILOR EXISTENTE

PENTRU DEFINITIVAREA SOLUȚIILOR DE INTERVENȚIE (DIMENSIUNI ALES.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUȚIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE) ESTE NECESARA

ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZĂRII NIVELULUI PÂNZEI FREATICE PE 0

PERIOADA DE MINIM 12 LUNI, CONFORM RECOMANDĂRILOR DIN STUDIUL GEOTEHNIC.

SOLUȚIILE DE INTERVENȚII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTĂ

MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURI SUPLIMENTARE

DUPĂ ANALIZAREA REZULTATELOR MONITORIZĂRII.

Tribuna A

Parter

 • - dezafectarea parțiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea pentru corectarea defectelor geometrice.

 • -  recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;

 • - reparații la elementele nestructurale din zidărie de cărămidă de pe fațadele principale si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor intervenții pe perioada de exploatare.

Etaj 1

 • - dezafectarea parțiala a unor ziduri de compartimentare din zidărie si realizarea unor noi compartimentări din pereți de BCA sau GIPSCARTON

 • - dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcătuit din grinzi si placa de beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale poziționate pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat înainte de turnarea betonului.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chislnaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

- umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

- pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare impotriva alunecărilor.

Extindere cu o construcție noua

în scopul măririi suprafeței funcționale desfășurării activităților necesare unui stadion pentru competiții europene, se propune realizarea, adiacent construcției existente, a unei construcții P + 3E realizata din trei tronsoane de forma dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00m si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m.

Doua tronsoane au 9 travei (tronsoanele de capat] si un tronson de mijloc care are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.

Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat monolit, plansee din beton armat monolit, scări din beton armat monolit. Fundațiile construcției propuse se vor realiza pe o rețea de grinzi din beton armat avand avand cota de fundare a construcției existente.

Tribuna B

Parter

- dezafectarea structurii de rezistenta a construcției executate in perioada 1956-1957 pe toata suprafața ei, respectiv zona de gradene, care descarcă pe grinzile din beton armat monolit, ce reazema pe pereții construcției parter cu funcțiunea de vestiare pentru sportivi, realizata din blocuri de zidărie precum si structura parter existenta, aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea de funcțional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi compartimentări, care ar necesita dezafectarea unor pereți structurali transversali si longitudinali in proporție foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidărie de cărămidă confinata pentru zona parter - zidărie confinata intr-o compartimentare fagure si parțial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat monolit. Infrastructura va fi alcatuita din fundații continui sub ziduri. La partea superioara a peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm. Se va realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport, alcatuita din grinzi de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat inglobati in


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

ITT M 100 JIL 1K £T TO JIL ^GCSM ^-GCSM'Yi Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207

Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

structura de zidărie confinata.

 • - dezafectarea unor compartimentări interioare din pereții din zidărie in zona realizata cu structura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976) si recompartimentarea prin intermediul unor pereți ușori in majoritate din GIPSCARTON, fonoizolati cu vata minerala;

 • - dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stâlpilor prefabricați din axul 107 in zona de acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizării unui acces corespunzoator a mașinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei construcții noi cu structura independenta. Intervenția la structura de rezistenta existenta se realizează intre axele 106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.

-dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu posibilitatea realizării unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de siguranța in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de rezistenta consolidata a tribunei B.

Etaj

-dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizării unei structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereți ușori din gipscarton;

-realizarea unor intervenții in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament. Aceste intervenții se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea zona; Se vor realiza scări metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.

 • - intervenții la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuând structura noua realizata la parter.

-recompartimentari parțiale la etaj prin redispunerea unor spatii funcționale necesare


*          S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tei./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

pentru acreditarea stadionului pentru competiții europene.

 • - camasuirea tuturor stâlpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stâlpii se vor incorseta cu profîle metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton

C(25/30). Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre

corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - fundațiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din grinzile de fundare care vor ingloba fundațiile pahar se vor scoate mustățile pentru ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stâlpilor;

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit

CTN.

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare impotriva alunecărilor.

Peluza NORD

 • - dezafectarea parțiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea hidroizolatie orizontale cat si de lucrările de remediere executate in 1983 si după anul 2000

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Nord executate după anul 1990


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • - dezafectarea lucrărilor de sistematizare verticala executate după 1990 care sun intr-o stare de degradare avansata

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toate laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si incorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton

C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton 025/30 la cota +/-0.00m

-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu înglobarea fundațiilor pahar existente

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat C25/30.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si

protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - Stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - Umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit

CTN.

Peluza SUD

-dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale cat si de lucrările de remediere executate in anul 1983 si după 2000;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

! Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

>           E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail,CTffî

C/VoL te indtumam Apte AUCeeA! . J Cont: R080TREZ4065069XXX01365S Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud executate după anul 1990;

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON;

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toate laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si incorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C25/30. Grinzile se vor încorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent;

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton C25/30 la cota +/-0.00m;

-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu înglobarea fundațiilor pahar existente;

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat C25/30.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta;

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va îndepărtă imediat înainte de turnarea betonului;

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN;

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare împotriva alunecărilor.

în urma analizei structurilor în ansamblu, coroborat cu informațiile și


fc          S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Ș Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: offlce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

recomandările din expertiza tehnică nr. 69508/2013 pusă la dispoziție de beneficiar, putem formula următoarele concluzii:

 • 1.  Sistemele structurale sunt înzestrate cu o capacitate limitată de rezistență și prezintă un nivel inferior de rezistență, cu un grad redus de disipare a energiei seismice.

 • 2.  Structura clădirilor prezintă stabilitate de ansamblu sub acțiunea forțelor seismice de proiectare atât la răsturnare cât și la lunecare.

 • 3.  Construcțiile prezintă abateri față de prevederile în vigoare, în ceea ce privește gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică.

 • 4.  Infrastructura este într-o măsură limitată să transmită la teren forțele verticale și orizontale. în urma investigațiilor se poate afirma că terenul încă nu și-a consumat toate deformațiile.

 • 5.  Ansamblul construcțiilor prezintă o stare avansată de degradre, greu cuantificabilă prin parametrii de calcul.

PENTRU IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR DIN VARIANTA MAXIMALA DE INTERVENȚIE ESTE NECESARA 0 PERIOADA DE 12 LUNI DE MONITORIZARE A PÂNZEI FREATICE PE AMPLASAMENT CONFORM RECOMANDĂRILOR DIN STUDIILE GEOTEHNICE, IAR DUPĂ ANALIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN MONITORIZARE, EXPERTIZA SE VA COMPLETA CU SOLUȚIILE FINALE PENTRU INTERVENȚII LA NIVELUL INFRASTRUCTURII SI STABILIREA SISTEMELOR CORESPUNZĂTOARE DE DRENARE, PRELUARE SI DIRIJAREA APELOR DE PE AMPLASAMENT

Recomandarea expertului tehnic este soluția minimala constând in construirea unui stadion nou si demolarea totala a celui existent.

Conform analizei si recomandărilor din auditul energetic sunt propuse:

SOLUȚIA P.1.1.(S1.1+S2+S3.1+S4+S5.1)

SI Soluții reabilitare pereți

 • Sl.l P0L1STIREN EXPANDAT - materialul propus cu o grosime de 10 cm are caracteristicile fizico - chimice conform SR EN 13163:2012, coeficient redus de conductivitate termica 0,038 W/(m«K), rezistenta la încovoiere >150 kPa, rezistența la tracțiune > 150 kPa.

La pereții exteriori se adaugă rezistența termică a unui strat din polistiren


E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

expandat de 10 cm grosime, dispus la exterior respectiv rezistența termica a stratului de 5 cm de tencuială termoizolantă dispusă atât la interior cât și la exterior. Se neglijează stratul exterior de protecție de cca 0,5 cm grosime. Se constată scăderea coeficientului de reducere a rezistenței generat de punțile termice, îmbunătățirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar de polistiren expandat sau vată minerală bazaltică. Materialele termoizolante care urmează să fie utilizate la reabilitare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • •  condiții privind conductivitatea termică: conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 0,04 W/mK;

 • •  condiții privind densitatea: densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie cel puțin egală cu 15 kg/m3;

 • •  condiții privind rezistența mecanică: materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională și caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, în funcție de structura elementelor de construcție în care sunt înglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenților atmosferici sau acțiunilor excepționale;

 • •  condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanță cu durabilitatea clădirilor și a elementelor de construcție în care suntînglobate;

 • •  condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în concordanță cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel încât să nu deprecieze rezistența la foc a elementelor de construcție pe care suntaplicate/înglobate;

 • •  condiții din punct de vedere sanitar și al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie să emane în decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe dăunătoare pentru sănătatea oamenilor sau care să producă poluarea mediului înconjurător; în cazul utilizării izolației termice din materiale care pe


- (fiol te in.dtum.am bpte tueceb!


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, £W2amira@grnaiL£em Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


S

parcursul exploatării pot degaja pulberi în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecția etanșă sau înglobarea în structuri protejate a acestora;

 • •  condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie să fie stabile la umiditate sau să fie protejate împotriva umidității;

 • •  condiții privind comportarea la agenți biodegradabili: materialele termoizolante trebuie să reziste la acțiunea agenților biologici sau să fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

 • •  condiții speciale: materialele termoizolante trebuie să permită aplicarea lor în structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie să conțină sau să degaje substanțe care să degradeze elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; în caz contrar ele vor trebui să fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

 • •  condiții privind punerea în operă: materialele termoizolante trebuie să permită o punere în operă care să garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice și de izolare termică în condiții de exploatare;

 • •  condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse în străinătate trebuie să fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice în construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie să aibă certificate de conformitate privind calitatea care să le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute în standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective, în certificatul de calitate trebuie să se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, normă sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea și depozitarea materialelor termoizolante trebuie să se facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea și păstrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât și de utilizatorii materialelorS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport și manipulare eventualele măsuri speciale ce trebuie luate la punerea în operă (produse combustibile, care degajă anumite noxe, care se aplica la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele tehnice ale produsului precum și în avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

S2. Soluție reabilitare tamplarie exterioara

Tâmplăria exterioară existentă are rezistența termică mai mică decât cea prevăzută în normativul C107/2005, drept urmare trebuie înlocuită cu tâmplărie eficientă din punct de vedere energetic. Se recomandă o tâmplărie eficientă și performantă din punct de vedere energetic, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri etanșe duble și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlată a aerului. Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4 mm, acolo unde este necesar grosimea geamului poate fi mai mare. Tâmplăria exterioară cu profile din PVC, cu geam termoizolant low-e, care prezintă următoarele avantaje:

 • • au rezistență mecanică redusă (cu atât mai mult la profilele fără „armături" din țeavă); în consecință ferestrele din PVC au în general dimensiuni mai mici decât cele din lemn;

 • • au rezistență bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • •  au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor (în general clipsare), face ca deformațiile din producție și montaj să fie evitate;

 • •  tehnologia de producție permite atât montarea geamurilor simple, cât și a geamurilortermoizolante;

 • •  au etanșeitate mare la aer, datorită garniturilor pe care le includ.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza prin: schimbarea întregii tâmplării exterioare din PVC ferestre termopan de calitate superioară tip REHAU - profil cu 5 camere care asigură o izolare termică eficientă.


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroainira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • S3.1 Soluții de reabilitare pentru acoperiș

Acoperișul clădirii sportive a Stadionului Municipal Bacău este tip terasă, planșeul suport se menține și se pot realiza următoarele intervenții deoarece structura termohidroizolantă este degradată, necorespunzătoare funcțional:

 • •  desfacerea și îndepărtarea protecției și a structurii termohidroizolante, până la elementul suport din beton armat;

 • •  curățirea elementului suport, rectificarea, completarea și/sau executarea pantelor;

• executarea structurii termohidroizolante și protecției, concepute corespunzător funcționalității în utilizare a terasei (difuzie, barieră contra vaporilor, după caz).

Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (efortul de compresiune min.l50kPa și clasa de reacție la foc B- s2,d0) de minim 16 cm și protejarea acesteia cu o șapă armată de 3-5 cm și minim 2 straturi exterioarede hidroizolație (una autoadezivă și una cu ardezie).

Refacerea hidroizolației la acoperișul terasă se va realiza cu materiale moderne care respectă totodată tehnologiile actuale privitoare la tratarea corespunzătoare a rosturilor de dilatație (vârf de pantă) și unghi diedru (bază atic).

Termoizolarea terasei se va realiza din vata minerala bazaltica G100.

S4. Soluții de reabilitare pentru soclu existent

Pentru planșeul de la parter se propune izolarea soclului cu polistiren de 10 cm, aplicat prin lipire care trebuie să pătrundă sub trotuar minim 50 cm. Stratul termoizolant se va coborâ pe pereții laterali pe o înălțime de 0,5 - 1 m pentru a închide punțile termice. Termoizolația se va monta cu o masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă.

Soclul se curăță, se repară și apoi se termoizolează cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat (efortul de compresiune 150-200kPa și clasa de reacție la foc B-s2,d0) de minim 10 cm, amplasate pe suprafața exterioară a pereților existenți, protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă și acoperite cu tencuială structurată

KCI’SX         te Lnafcumam. bpte. Succte! ? SmS |   Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

'                X           R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

S

siliconică specială de soclu [mozaicată] de minim 1,5 mm grosime. Pentru reducerea solicitărilor la umiditate și la stropire cu apă, se vor lua măsuri suplimentare de prevenire:

 • • pantă de minim 2% pentru trotuar;

 • • dacă panta este orientată către clădire, trebuie construite șanțuri pentru drenarea apei.

 • • se va aplica un strat de pietriș cu o lățime minimă de 30 cm.

 • • dalele sau alte tipuri de plăci aplicate pe trotuare, nu vor fi montate până la suprafața soclului, se vor separa întotdeauna de soclu cu ajutorul unei folii impermeabile cubule.

Stratul de armare și tencuiala finală se aplică de regulă până la 10-20 cm sub nivelul solului, pentru obținerea unui aspect adecvat a zonei de soclu. Indiferent de sistemul de tencuieli utilizat, această zonă va fi protejată cu o acoperire de etanșare până la 5 cm deasupra nivelului solului, ce are ca scop împiedicarea pătrunderii umidității și urcarea umidității capilare prin stratul de tencuială. în cazul în care nu se aplică corect acest strat de hidroizolare, deteriorarea tencuielii din zona perimetrală este garantată De regulă se utilizează în acest sens paste de etanșare pe bază de ciment. Aceste produse au ca avantaj, față de cele pe bază de bitum, proprietatea că pot fi acoperite cu vopsea sau tencuială.

S5 Soluții de modernizare/înlocuire pentru instalațiile aferente clădirii

 • S5.1 PRIVIND MODERNIZAREA INSTALAȚIILOR EXISTENTE AFERENTE CLĂDIRII INSTALAȚII TERMICE

Lucrări de reabilitare a instalației de încălzire: se curăță caloriferele de depuneri și se spală chimic instalația de distribuție agent termic, înlocuind armăturile care prezintă rugină, se montează robineți semiautomați de echilibrare termohidraulică, robineți de golire și robineți de separare.

După executarea lucrărilor de reabilitare termică a instalației de încălzire se prevede în final verificarea instalației prin efectuarea probei la rece, probei la cald și probei de eficacitate.

INSTALAȚII SANITARE

Se înlocuiesc bateriile monocomandă ale obiectelor sanitare, se curăță sifoanele


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

de pardoseală, se izolează termic conductele de apă rece și apă caldă în spațiile

neîncălzite.

INSTALAȚII ELECTRICE

Se înlocuiesc corpurile de iluminat existente cu unele eficiente energetic conform nivelului de iluminat specific activităților.

SOLUȚIA P.1.2. (S1.2+S2+S3.2+S4+S5.2)

Soluții de reabilitare pentru pereții exterior (SI)

 • SI.2 VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ - materialul propus cu o grosime de 10 cm are caracteristicile termoenergetice și proprietățile fizice în SR EN 13500:2004.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punților termice;

conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă și al stabilitățiitermice;

protejează elementele de construcție structurale precum și structura în ansamblu, de efectele variației de temperatură a mediului exterior;

nu conduce la micșorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesită modificarea poziției corpurilor de încălzire și a conductelor instalației deîncălzire;

permite utilizarea clădirii în timpul executării lucrărilor de reabilitare și modernizare;

nu afectează pardoselile, tencuielile, zugrăvelile și vopsitoriile interioare existente

durată de viață garantată, de regulă, cel puțin 15 ani;

- în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, se

prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă sau/și folosirea unor profile subțiri din PVC.

în zona buiandrugilor se va prevedea ca protecție la foc, în locul plăcilor de

polistiren, o lamelă din vată minerală de 7 cm grosime, placată de plăci polistiren de

3 cm grosime, sistem care va depăși șpaleții cu minimum 30 cm de fiecare parte a

N

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, eui'.Q.amira.@gmț3il.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


E

(floi. te Indtumam bpte t>uc.ceb!


ferestrei și va avea o înălțime de minimum 20 cm. Tencuială se aplică la cel puțin 3 zile si la maximum 3 luni de la lipirea panourilor de polistiren. Amorsarea se execută peste masa de șpaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toată suprafața ce urmează a se finisa. După grunduire (grund=amorsă lichidă pe bază rășini sintetice pentru tencuiala decorativă care asigură aderență sporită între finisaj și masa de șpaclu și o uniformizare a absorției) suprafețele trebuie să aibă o culoare uniformă. După uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se nivelează la dimensiunea granulelor cu o gletiera dreapta. Când materialul nu se mai lipește de gletiera, se poate trece la texturarea suprafeței. Stratul final se poate realiza din tencuială acrilica, siliconica sau silicatica. Pentru a nu apărea planuri vizibile de contact între un strat uscat și unul proaspăt, lucrarea se execută cu un număr suficient de muncitori ce pot realiza un strat continuu și uniform pe toata suprafața. Procedeul de uscare a tencuielii constă în evaporarea apei și hidratarea liantului. Acest proces dureaza mai mult la o temperatura mai mică și o umiditate mai mare. Sistemul de finisaj nu se aplică Ia temperaturi de sub +50 C sau pe suport înghețat, la temperaturi de peste 300 C și cu acțiunea directă a razelor solare sau ploii.

Fațada va fi protejată de acțiunea directă a razelor solare, de acțiunea ploii și vântului puternic, cu plasa de protecție. Stratul final de finisaj asigura protecția sistemului împotriva intemperiilor si solicitărilor mecanice, avand si rol decorativ, fiind alcătuit din amorsa și tencuială decorativă. Se va utiliza tencuială decorativă gata preparată sub forma de pastă. Pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice, silicatice sau siliconice. Grosimea minimă a tencuielii decorative este de 1,5 mm la tencuielile gen praf de piatra și de 2 mm la tencuielile cu aspect gen scoarța de copac.

Soluții de reabilitare pentru tâmplăria exterioară [S2]

Tâmplăria exterioară existentă are rezistența termică mai mică decât cea prevăzută în normativul C107/2005, drept urmare trebuie înlocuită cu tâmplărie eficientă din punct de vedere energetic. Se recomandă o tâmplărie eficientă și performantă din punct de vedere energetic, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri etanșe duble și cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlată a aerului. Geamul termoizolant va avea o dimensiune de tipul 4-16-4S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


mm, acolo unde este necesar grosimea geamului poate fi mai mare. Tâmplăria exterioară cu profile din PVC, cu geam termoizolant low-e, care prezintă următoarele avantaje:

 • • au rezistență mecanică redusă (cu atât mai mult la profilele fără „armături” din țeavă); în consecință ferestrele din PVC au în general dimensiuni mai mici decât cele dinlemn;

 • • au rezistență bună la agenții de mediu; sunt insensibile la variațiile de umiditate din atmosferă;

 • •  au posibilități de asamblare pe care le oferă tehnologia de producție a profilelor

(în general clipsare), face ca deformațiile din producție și montaj să fie evitate;

 • •  tehnologia de producție permite atât montarea geamurilor simple, cât și a geamurilortermoizolante;

 • •  au etanșeitate mare la aer, datorită garniturilor pe care le includ.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza prin: schimbarea întregii tâmplării exterioare din PVC ferestre termopan de calitate superioară tip REHAU - profil cu 5 camere care asigură o izolare termică eficientă.

Soluții de reabilitare pentru acoperiș (S3)

Acoperișul clădirii sportive a Stadionului Municipal Bacău este tip terasă, planșeul suport se menține și se pot realiza următoarele intervenții deoarece structura termohidroizolantă este degradată, necorespunzătoare funcțional:

 • •  desfacerea și îndepărtarea protecției și a structurii termohidroizolante, până la elementul suport din beton armat;

 • •  curățirea elementului suport, rectificarea, completarea și/sau executarea pantelor;

 • •  executarea structurii termohidroizolante și protecției, concepute corespunzător funcționalității în utilizare a terasei (difuzie, barieră contra vaporilor, după caz).

Clădirea va fi dotată cu sistem de producere a energiei din surse regenerabile care se va monta pe acoperișul clădirii constând în panouri fotovoltaice. Panourile fotovoltaice ce se vor monta pe terasă vor fi poziționate pe elemente metalice proprii
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-maii: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

de susținere și fixare pe suport. în ceea ce privește izolarea terasei (inclusiv a planșeului peste ultimul etaj) se recomandă ca stratul termoizolant să fie aplicat pe fața exterioară a stratului suport, după decopertarea straturilor de lestare și/sau hidroizolante după caz.

Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (efortul de compresiune min.l50kPa și clasa de reacție la foc B- s2,dO) de minim 16 cm și protejarea acesteia cu o șapă armată de 3-5 cm și minim 2 straturi exterioarede hidroizolație (una autoadezivă și una cu ardezie).

Refacerea hidroizolației la acoperișul terasă se va realiza cu materiale moderne care respectă totodată tehnologiile actuale privitoare la tratarea corespunzătoare a rosturilor de dilatație (vârf de pantă) și unghi diedru (bază atic).

 • S3.2. POLISTIREN EXPANDAT - constă în termoizolarea terasei cu plăci din polistiren expandat cu grosimi de 24 sau 36 mm.

Termoizolație din plăci din polistiren expandat ce au următoarele caracteristici reale:

greutatea specifică >40 kg/m^ (până la 70kg/m3).

 • -  Ă = 0,035 W/mK.

 • -  grosimi utilizate: 24 și 36 mm.

Față de încărcările prezentate pentru termoizolație cu vată minerală, încărcările pentru termoizolație cu polistiren expandat se diminuează nesemnificativ, cu cca.0,01 KN/m2.

S4. Soluții de reabilitare pentru soclu existent

Pentru planșeul de la parter se propune izolarea soclului cu polistiren de 10 cm, aplicat prin lipire care trebuie să pătrundă sub trotuar minim 50 cm. Stratul termoizolant se va coborâ pe pereții laterali pe o înălțime de 0,5 - 1 m pentru a închide punțile termice. Termoizolația se va monta cu o masă de șpaclu armată cu plasă din fibră de sticlă.

Soclul se curăță, se repară și apoi se termoizolează cu plăci rigide de fațadă din polistiren extrudat ignifugat (efortul de compresiune 150-200kPa și clasa de reacție la foc B-s2,d0) de minim 10 cm, amplasate pe suprafața exterioară a pereților existenți, protejate cu o masă de șpaclu subțire de minim 5 mm grosime, armate cu


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


plasă tip țesătură deasă din fibre de sticlă și acoperite cu tencuială structurată siliconică specială de soclu (mozaicată) de minim 1,5 mm grosime. Pentru reducerea solicitărilor la umiditate și la stropire cu apă, se vor lua măsuri suplimentare de prevenire:

 • • pantă de minim 2% pentru trotuar;

 • • dacă panta este orientată către clădire, trebuie construite șanțuri pentru drenarea apei.

 • • se va aplica un strat de pietriș cu o lățime minimă de 30 cm.

 • • dalele sau alte tipuri de plăci aplicate pe trotuare, nu vor fi montate până la suprafața soclului, se vor separa întotdeauna de soclu cu ajutorul unei folii impermeabile cubule.

Stratul de armare și tencuiala finală se aplică de regulă până la 10-20 cm sub nivelul solului, pentru obținerea unui aspect adecvat a zonei de soclu. Indiferent de sistemul de tencuieli utilizat, această zonă va fi protejată cu o acoperire de etanșare până la 5 cm deasupra nivelului solului, ce are ca scop împiedicarea pătrunderii umidității și urcarea umidității capilare prin stratul de tencuială. în cazul în care nu se aplică corect acest strat de hidroizolare, deteriorarea tencuielii din zona perimetrală este garantată De regulă se utilizează în acest sens paste de etanșare pe bază de ciment. Aceste produse au ca avantaj, față de cele pe bază de bitum, proprietatea că pot fi acoperite cu vopsea sau tencuială.

S5 Soluții de modernizare/înlocuire pentru instalațiile aferente clădirii

 • S5.2. PRIVIND MONTAREA INSTALAȚIILOR AFERENTE NOU PROPUSE

Criteriul de alegere al sistemului de încălzire/răcire a clădirii educaționale s-a stabilit în funcție de destinația obiectivului, sursa de agent termic de încălzire/sursa de agent de răcire și cerințele estetice care trebuie îndeplinite.

Recomandarea audirorului energetic este pachetul de soluții P1.2.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

d.01- CERINȚA "A" - REZISTENTA SI STABILITATE (după caz se va preciza subcerinta corespunzătoare tipului de structura) - conform recomandărilor din expertiza tehnica.Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • d.02 - Cerința de calitate «B» SECURITATEA LA INCENDIU

Gradul de rezistență la foc al construcției: în conformitate cu tabelul 2.1.9 și nota la tabel din „Normativul de siguranță la foc a construcțiilor", indicativ P118-99, clădirea se încadrează în GRADUL II DE REZISTENTĂ LA FOC (clădiri civile administrative), RISC MIC DE INCENDIU.

în concluzie, stabilitatea la foc este foarte bună datorită naturii, alcătuirii și dimensiunilor elementelor de rezistență precum și combustibilității acestora. De asemenea, acest calificativ este susținut și de posibilitățile naturale de evacuare a gazelor fierbinți și fumului.

DENUMIRE ELEMENT

CLASA        DE

COMBUSTIBILITATE

CLASA DE REACȚIE LA FOC

CLASIFICARE ELEMENT PE BAZA PERFORMANTELOR LA FOC

Grad RF

Stâlpisori, stâlpi       din

beton armat

CO(CAl)

Al

R180

I

Centuri      si

grinzi      din

beton armat

CO(CAl)

Al

R60

I

Plansee din beton armat

CO(CAl)

Al

R60

II

Pereți interiori neportanți din zidărie      de

B.C.A. 20/30 cm

CO(CAl)

Al

R150

I

Pereți interiori neportanți din gips-carton, 15 cm grosime (2x2 placi cu vata minerala bazaltica)

Cl(CA2a)

A2

R60

II

Pereți interiori neportanți din gips-carton, 10 grosime (1x1 placi cu vata minerala bazaltica)

Cl(CA2a)

A2

R30

II

Pereți interiori

Cl(CA2a)

A2

R60

II
S.C. EUR0AM1RA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

neportanti din sticla securizata

EI60

Scări       din

beton armat (rampe, grinzi, podește)

CO(CAl)

Al

R60

I

Măsurile constructive adaptate la utilizarea construcției, respectiv acțiunea termică estimată în construcție, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu și în afara lui: pereții, planșeele rezistente la foc și elementele de protecție a golurilor din acestea, precum și posibilitatea de întrerupere a continuității golurilor din elementele de construcții.

LIMITAREA PROPAGĂRII FOCULUI SI A FUMULUI

Elementele de construcții, pereți și planșee utilizate pentru limitarea propagării incendiilor și a efectelor acestora, precum și a exploziilor, sunt de tipul: antifoc (AF), rezistente la foc (RF), rezistente la explozie (RE), etanșe la foc (EF).

Ca măsură de limitare a propagării interioare a focului se va asigura etanșietatea spațiului interior prin compartimentarea interioară și uși.

EVACUARE FUM (DESFUMARE) ȘI GAZE FIERBINȚI

Conform memoriului tehnic de instalații.

CĂI DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU

Traseele căilor de evacuare trebuie să fie distincte și independente, astfel stabilite încât să asigure distribuția lor judicioasă, posibilitatea ca persoanele să recunoască cu ușurință traseul spre exterior, precum și circulația lesnicioasă.

Caile de evacuare, nu trebuie sa conducă spre exterior prin locuri în care circulația poate fi blocată în caz de incendiu datorită flăcărilor, fumului, radiației termice etc.

INSTALAȚII DE SEMNALIZARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Conform memoriului tehnic de instalații.

CĂI DE ACCES, INTERVENȚIE ȘI SALVARE

Pentru asigurarea condițiilor de acces, intervenție și salvare în caz de incendiu la construcții și instalații se prevăd căi de circulație (drumuri) necesare funcțional sau fâșii libere de teren, corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor și autospecialelor de intervenție ale pompierilor.Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Protecția pompierilor si a altor forte care intervin pentru evacuare si salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea si stingerea incendiului si inlaturarea unor efecte negative ale acestuia.

In incinta terenurilor sportive si stadioanelor, se asigura, in funcție de situația concreta, accese pentru autospeciale de intervenție si pentru personalul serviciilor de pompieri. Traseele de intreventie trebuie sa fie cat mai scurte , ușor de recunoscut, echipate si marcate corespunzător, astfel incat sa se asigure protecția echipelor de pompieri. Traseele de intervenție vor fi prevăzute separat de caile de evacuare pentru spectatori.

d.03 - Cerința de calitate«c» IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, PROTECȚIA SI

REFACEREA MEDIULUI

 • a) Domeniul construcții

Pentru asigurarea unor condiții optime, masurile luate se refera la:

1.Igiena aerului

 • -  ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect, cu respectarea volumului de aer/persoana (in camere volumul de aer va fi de minim 12 m3/ persoana);

 • -  aerisirea spatiilor prin deschiderea ferestrelor sau aer condiționat;

 • -  asigurarea ventilației naturale la toate spatiile, cu ajutorul ferestrelor ce au ochiuri mobile;

 • -  ocuparea spatiilor la capacitatea din proiect;

 • -  finisaje fara degajări de noxe.

 • 2. Igiena apei

 • -  echiparea construcției cu instalații si echipamente sanitare se va face conform prevederilor din tema de proiectare si STAS 1478/90;

 • -  consumurile zilnice de apa rece si calda vor fi cele prevăzute in STAS 1478/90 diferențiate pe destinații si funcțiuni, condițiile de calitate admise pentru apa potabila distribuita prin instalațiile sanitare (apa rece si calda) sunt cele prevăzute in STAS 1342;

 • -  evacuarea apelor uzate la canalizare vor respecta prevederile „Normativului pentru condițiile de descărcare a apelor uzate in rețelele de canalizare a centrelor populate" indicativ C90/83.
S.C. EUROAMIRAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE iCSMT'i’ Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail,com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • -  condiții de calitate pentru apa potabila, conform STAS 1342.

 • 3. Evacuarea deșeurilor solide

 • -  s-a prevăzut indepartarea manuala si mecanizata zilnic sau pe măsură producerii lor a tuturor gunoaielor menajere si depunerea lor in pubele la punctul gospodăresc (pubele ușor manevrabile de capacitate 1101 conform STAS 8127);

 • -  depozitarea pubelelor se va face pe platforma amenajata si protejata contra precipitațiilor atmosferice, a soarelui si vântului;

 • -  distanta minima dintre platforma si clădire va fi de minim 7 m, iar amplasarea acesteia este la limita incintei cu acces ușor la carosabil si zona de depozitare;

 • -  platforma punctului gospodăresc este alimentata cu apa, cu racord la canalizare, si are o zona rezervata pentru spalare si dezinfectare.

 • 4. Etanșeitatea la aer, gaze si vapori

 • -  se va face conform STAS 6472/4;

 • 5. Etanșeitatea la apa

 • -  tamplarie exterioara etanșa (din PVC);

 • -  confort hidrotermic;

 • -  eliminarea punților termice ce provoacă condens (STAS 6172 - 89).

 • 6. Iluminatul natural

 • -  iluminatul natural - toate incaperile au asigurate iluminatul natural; pentru iluminatul artificial se vor aplica normativele si standardele specifice.

 • 7. Iluminatul artificial

 • - se va asigura nivelul de mediu de iluminare normat la suprafața utila conform SR 6646/4-97;

 • - factori de uniformitate pentru iluminat conform STAS 6466/3;

 • - direcția luminii artificiale sa fie aceeași cu cea naturala, prin modul de dispunere a corpurilor de iluminat;

 • - asigurarea iluminatului local unde cerințele impun;

 • - lămpi cu grad de protecție impotriva orbirii;

 • - iluminatul adecvat si pe perioada de inserare.


j Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 ' Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, g.ur.Pamira.@gmaiLc.Q.m Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Lucrările se vor face in conformitate cu Legea protecție mediului nr. 137/95 cu completările ulterioare.

In timpul lucrărilor se va asigura împrejmuirea si curățenia in șantier. Intrarea mașinilor cu materiale si ieșirea cu deșeuri rezultate din activitatea șantierului se va face in condiții de curățenie a acestora pentru a nu afecta zona de lucru cat si curățenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor transporta deșeuri din șantier vor avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protecție.

Deseurile menajere se vor depozita in europubele amplasate pe o platforma betonata in cadrul incintei de unde vor fi evacuate periodic de firme specializate in salubritate, cu care s-a incheiat un contract prealabil. Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se face in Europubele etanșe din PPR depozitate pe o platforma gospodăreasca impermeabila, inchisa.

Platforma se va amenaja pe latura sudica a construcției la nivelul solului si se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Cantitatea de gunoi evacuata va fi considerata de min. 1 kg/persoana/zi (în condițiile asigurării golirii periodice a pubelelor).

Depozitarea resturilor reciclabile se va face in cadrul incintei, in containere individuale, diferențiate pentru fiecare material reciclabil si se vor stabilii termene de ridicare cu o firma specializata in acest sens.

Deseurile rezultate din activitatea șantierului sunt încadrate la capitolul 17/ HGR 856/2002, respectiv - Deșeuri din construcții si demolări (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate). Subgrupele de deșeuri rezultate din activitatea șantierului pot fi: cod 17.01. - beton, cărămizi, țigle si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si pietre altele decât cele specificate la punctul 17.04.03;17.09 - alte deșeuri de la construcții si demolări.

Pamantul excavat pentru execuția construcției se poate considera, ca fiind pamant necontaminat.

Executantul lucrării, după ce va obține aprobările necesare in conformitate cu legislația in vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al Municipiului Bacau si va transmite o copie după Macheta cu Evidentele gestiunii| Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

deșeurilor conform HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul C.P.M. Bacau cat si a aprobărilor obținute.

Evacuarea deșeurilor municipale si asimilabile de la punctul gospodăresc:

Punctul gospodăresc este dimensionat la capacitate pentru depunerea si indepartarea zilnica sau periodica a deșeurilor menajere.

Tot in pubelele punctului gospodăresc se va depune si gunoiul rezultat din curățenia incintei. In conformitate cu Anexa 2 din HG 856/2002 deseurile rezultate din activitatea la Punctul gospodăresc (P.G.) sunt incadrate la capitolul 20.

Subgrupele de deșeuri rezultate pot fi: Deșeuri municipale si asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat, cod 20.01. - fracțiuni colectate separat (cu excepția 15.01]; 20.01.01 - hârtie si carton; 20.01.02 - sticla; 20.01.08 - deșeuri biodegradabile;20.01.10 - imbracaminte;20.01.11 - textile; 20.01.39 - materiale plastice. 20.02. - deșeuri din grădini si parcuri; 20.03. - alte deșeuri municipale;20.03.01 - deșeuri municipale amestecate.

Legislația de mediu care se va avea in vedere:

 • ■  Legea protecție mediului nr. 137/1995 republicata, in M.Of. nr.70/17.02.2000.si completările ulterioare OUG91/2002, Legea nr. 294/2003.

 • ■  Ordinul nr. 536/23.06.97, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației - publicat in M.Of. nr. 140/03.07.97.

 • ■  Ordonanța de urgenta nr. 78/16.06.2000 privind regimul deșeurilor - publicata in M.Of. nr. 283/22.06.00.

 • ■  Legea 426/din 18.07.01 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor - publicata in M.Of. nr. 411/25.07.01.

 • ■  Legea 465 din 18.07.01 pentru aprobarea ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile - publicata in M.Of.nr. 422 /30.07.01.

 • ■  Legea 608 din 31.10.01 privind evaluarea conformității produselor - publicata in M.Of., partea I, nr. 712/08.11.01.Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • ■  HG nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M.Of. nr. 659/05.09.02.

 • ■  Ordinul nr. 2/211/118 - al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului si al ministrului economiei si comerțului pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, publicat in M.Of. nr. 324/15.04.2004.

d.04 - Cerința de calitate «D» SIGURANȚA IN EXPLOATARE

 • a) Domeniul construcții

Cerințele de siguranța in exploatare impun, protecția utilizatorilor in timpul exploatării unei clădiri si au in vedere următoarele condiții tehnice de performanta.

 • A) Siguranța circulației pietonale.

 • B) Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate.

 • C) Siguranța in timpul lucrărilor de intretinere.

 • D) Siguranța la intruziuni si efracții.

 • E) Creșterea gradului de asigurare la vibrații si acțiuni climatice.

 • A) Siguranța circulației pietonale

Al) Siguranța circulației exterioare pe cai pietonale, presupune luarea masurilor împotriva riscului de accidentare prin:

 • a) alunecare - pante maxime 2% transversal si 5% longitudinal;

 • b) împiedicare - denivelări admise 2,5 cm;

 • c) coliziune cu obstacole laterale sau frontale

 • - dimensiunile gradenelor vor fi stabilite in funcție de soluția de rezolvare a locurilor, astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate;

 • - locurile vor fi astfel rezolvate incat circulația libera dintre șirurile de banei (scaune) sa fie de 1= min. 35cm (recomandat 40cm);

- circulațiile majore paralele si perpendicular cu rândurile de gradene vor avea

latimea de minim 1.20m.

 • d) cădere pe timp de furtuna - se vor prevedea balustrade de protecție si sprijin;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

A2) Siguranța circulației pe rampe si trepte exterioare impotriva riscului de accidentare prin:

 • a] oboseala excesiva - rampe cu panta 8%;

 • b) cădere sau împiedicare - la trepte marginile vor fi clar vizibile;

A3) Siguranța cu privire la împrejmuire impotriva riscului de accidentare:

împrejmuirile stadionului si in special caile de acces trebuie sa aiba înălțimea de min. 2,40 m (sub 2,40 m nu se vor prevedea elemente cu potențial de accidentare);

 • -   un factor principal de securitate in cazul tribunelor cu locuri in picioare il constituie prevederea si dispunerea corecta a barierelor de reținere, paralele cu terenul de joc;

 • -  distanta maxima intre bariere se va stabili in funcție de panta tribunelor;

 • -  se recomanda ca barierele sa fie continue intre 2 cai de circulație, iar in caz ca nu

sunt continue, trebuie astfel amplasate incat sa se evite formarea de culoare pe linia de cea mai mare panta. Inaltimea barierelor va fi de min. 1.02m si max. 1.12m (recomandat l.lOm).

A4) Siguranța cu privire la accesul in clădire impotriva riscului de accidentare prin:

 • a) oboseala excesiva - se va respecta relația treptelor pentru cazuri generale, intre inaltime treapta si lățime (2 h + 1 = 62 4-64 cm);

- pentru trepte cu h < 16 cm si h > 18 cm se recomanda a se respecta relația: 3h +1= 80 4-85;

 • - rampele pentru persoane cu handicap locomotor cu panta maxim 8%.

 • b) coliziune - platforma la intrarea secundara pentru persoane cu handicap locomotor;

 • - lățimi rampe si scări de acces dimensionate conform P118 si NP051.

 • c) lățimi libere - la golurile de usi dimensionate conform destinației si numărului de fluxuri conform PI 18;

 • d) cădere in gol - rampe si scări cu balustrade de protecție cu h inaltimea si intervalele calculate conform STAS 6131.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

- se vor lua masuri care sa împiedice alunecarea bastonului. Se vor prevedea balustrade de protecție astfel: la scări cu 1= 1.20+1.80m- cate o balustrade pe fiecare latura; la scări cu l>1.80m- inclusiv o balustrada intermediara la max. 1.80m;

 • e) alunecare - pardoselile se vor realiza astfel incat sa evite alunecarea chiar si pe vreme umeda.

- rampele de acces la garaje vor fi prevăzute cu pante si materiale (rugoase) care sa asigure folosirea in anotimpul rece (inghet pe carosabil).

 • f) împiedicare - treptele vor fi concepute astfel incat sa evite accidentarea prin agatare cu vârful piciorului.

A5) Siguranța cu privire la circulația interioara pentru asigurarea protecției împotriva accidentării prin:

 • a) alunecare - strat de uzura care sa evite alunecarea, parsoseli antiderante si masuri in incaperile umede pentru pentru evitarea alunecării si producerii de accidente;

 • b) împiedicare - nu vor fi denivelări mai mari de 2,5 cm (maxim admis) intre pardoseli;

 • c) contactul cu proeminente joase - inaltimea libera de trecere sub obstacole va fi de cel puțin 2,10 m finit.

 • d) contactul cu elemente verticale laterale - suprafețe laterale fara bavuri, proeminente, muchii ascuțite, etc.

 • e) contactul cu suprafețe vitrare - panourile cu geam sub cota parapet 0,90 m trebuie sa fie realizate cu balustrada de siguranța.

suprafețele vitrate vor fi marcate pentru atenționarea utilizatorilor.

 • f) contactul cu usi batante sau usi care se deschid:

ușile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atenționare;

 • g) coliziune cu alte persoane:

trasele de circulație vor fi directe avand lățimi ce asigura posibilitatea pentru întoarcere mobilier;

ușile interioare vor avea lățimi libere dimensionate conform funcțiunii si corelate

cu numărul de fluxuri rezultate conform PI 18/99.

 • h) producerea de panica:i Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tei./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

- traseele de circulație si caile de evacuare vor fi libere, comode si clare in

rezolvarea funcționala;

- caile de circulație vor fi marcate corespunzător.

A6) Siguranța cu privire la schimbarea de nivel împotriva:

 • a) căderii de la un nivel la altul: parapetele vor fi dimensionate si concepute conform STAS 6131;

 • b) ferestrele cu parapete mai mici de 0,90 m vor avea balustrade de siguranța;

 • c) ferestrele se vor deschide cu mecanisme reglabile ușor de acționat de către utilizatori.

A7) Siguranța cu privire la deplasarea pe scări si rampe, împotriva:

 • a) oboselii excesive - treptele se vor dimensiona la cazul general cu formula:

2h+l = 62-r64 cm.

 • b) caderea in gol - scările, rampele, treptele, podestele vor fi asigurate cu balustrade conform STAS 6131;

 • c) balustrade vor fi prevăzute pe ambele laturi la scările si rampele proiectate.

d alunecare - finisajul rampelor, scărilor si podestelor se vor executa din materiale antiderapante;

 • e) împiedicare - treptele se vor executa cu terminație verticala fara proeminente pentru a evita împiedicarea;

 • f) inaltimea libera de circulație va fi 2,10 m la scări, podește, coridoare

 • g) coliziune - lățimile rampelor si podestelor scărilor se stabilesc funcție de numărul de fluxuri conform PI 18 si NP051, dar avand in vedere si funcțiunile deservite.

 • B) Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate

Bl) Siguranța cu privire Ia deplasarea cu ascensorul -

B2) Siguranța cu privire la deplasarea cu scara rulanta - nu este cazul.

 • C) Siguranța in timpul lucrărilor de intretinere

CI) Siguranța cu privire la întreținerea vitrajelor

a) înălțimile de siguranța vor fi cu parapet de siguranța de minim 90 cm dar funcție de inaltimea fata de sol si corelat cu STAS 6131 (parapete de siguranța).


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235

Tei./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamjrq@gmai).(;om Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • b) ferestre care nu pot fi intretinute din exterior, vor fi alcătuite astfel incat sa

poata fi curatate din interior in condiții de deplina siguranța.

C2) Siguranța cu privire la intretinerea casei de scara

a) scările facilitează executarea lucrărilor de intretinere;

 • b) podestele si rampele vor fi dimensionate conform normativului PI 18 si

NP051 dar si funcție de caracteristicile funcționale.

 • c) ferestrele casei de scara - asigura intretinerea din interior fara riscuri de accidentare pentru personalul de intretinere.

C3) Siguranța cu privire la intretinerea acoperișurilor

b) acoperișurile- terasa- vor fi intretinute de personal autorizat si dotat cu echipament de asigurare in timpul lucrului, prin sisteme speciale de susținere si ancorare.

 • D) Siguranța la intruziuni si efracție

Dl) Siguranța cu privire la împrejmuiri pentru:

 • a) împiedicarea escaladării - inaltimea gardului de protecție va fi de minim 1,8 m asigurând o securitate normala a incintei;

 • b) împiedicarea penetrării - montantii gardului cu o distanta intre ei de 10 cm pentru împiedicarea penetrării, asigurandu-se o securitate puternica.

D2) Siguranța cu privire la incinta clădirii - se refera la:

 • a) masuri orientative: - aplicate de administrația societății.

 • b) accese in incinta si clădire - ușor vizualizate din interiorul clădirii;

 • c) sistematizarea verticala si organizarea incintei nu obturează câmpul vizual de supraveghere;

 • d) parcajele amplasate - la fațada principală au posibilități de vizualizare din interiorul construcției.

D3) Siguranța cu privire la închiderile perimetrale - se refera la:

 • a) impiedicarea actelor de vandalism - prin prevederea de finisaje rezistente la șocuri si neabsorbante pentru a putea fi ușor curatate.

 • b) impiedicarea catararii si pătrunderii prin efracție:

- elementele fațadei vor împiedica escaladarea;Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

- suprafețele vitrate de la parterul construcției se vor asigura cu masuri de protecție corespunzătoare: folie antiefractie, grilaje decorative.

 • c) împiedicarea pătrunderii animalelor daunatoare sau insectelor golurile fațadelor - protejate in anotimpul cald contra insectelor.

D4) Siguranța cu privire la acoperișuri - se refera la:

a) masuri de prevenire - accesul pe acoperiș din interiorul clădirii si numai de

către persoane autorizate.

D5) Siguranța cu privire la compartimentări presupune:

a) masuri de prevenire

 • - pereți rezistenti la impact;

 • - tavane suspendate care sa nu constituie ascunzișuri sau sa poata fi zona de trecere intre compartimente.

 • E) Siguranța cu privier la terenurile pentru jocuri sportive- teren de fotbal:

spațiul de siguranța in jurul terenului va fi de:

 • • min. 2,50 m perimetral (la linia de tusa);

 • • min. 6,00 min spatele porții (la linia de poarta).

 • -  împrejmuirea terenului la limita spațiului de siguranța va avea pentru categoria

B si C- grilaj avand h= min. l.OOm;

 • -  panta terenului pentru categoriile 1, A, B- max. 1%.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM

DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA________________________________

5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând

a) descrierea principalelor lucrări de intervenție

SCENARIUL 1 - minimal

SCENARIUL 2 - maximal

Demolarea      integrala       a

construcțiilor existente pe amplasament si reconstruirea unui stadion nou cu construcții anexe cu funcțiuni conexe.

Construcția noua se va realiza cu structura mixta din beton armat, elemente din beton prefabricat si structuri metalice.

Dezafectarea       parțiala       a

construcțiilor aflate intr-o stare avansata de degradare si a zonelor care nu respecta din punct de vedere funcțional cerințele actuale in domeniu. Reconstruirea acestora cu respectarea cerințelor si normativelor in vigoare.

Reabilitarea, acolo unde nu se impune dezafectarea, consolidarea si
Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

extinderea construcțiilor care pot fi utilizate.


❖ SCENARIUL 1 - SOLUȚIA MINIMALA

Aceasta varianta consta in demolarea integrala a imobilului si refacerea acestuia respectând condiționările impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului.

Conform recomandărilor expertului tehnic construcția noua se va realiza cu fundații din beton armat, cu betoane de clasa superioara, avand caracteristici speciale de rezistenta la agresivitatea apelor de pe amplasament Infrastructura va fi protejata cu soluții de hidroizolare corespunzătoare, caracteristice naturii terenului si a apelor subterane. Conform concluziilor din studiile geotehnice executate pe amplasament se vor realiza sisteme de drenaj racordate la bazine colectoare, cu descărcare prin pompare in rețeaua exterioara de canalizare. Pentru acesta fiind necesare evaluarea debitelor medii si maxime care vor fi deversate in sistemele de colectare ale rețelelor de canalizare. Pentru stabilirea soluțiilor finale de drenaj si particularizarea acestora pe diferite zone ale amplasamentului, este necesara monitorizarea fluctuațiilor nivelului freatic pe o perioada de minim 12 luni, perioada care sa poata evidenția situația reala a apelor subterane in toate anotimpuriel, iar sistemul de colectare, preluare si dirijare a apelor sa ia in calcul maximile rezultate.

Suprastructura se va realiza cu elemente din beton armat, cu betoane de clasa superioara. Structura de rezistenta va fi dimensionata corespunzător pentru acțiunile statice, dinamice si seismice caracteristice funcțiunii obiectivului.

O dezvoltare a propunerii arhitectuarale se face la faza SF, avand la baza tema de proiectare pusa la dispoziție de Beneficiar.

INDICATORI FIZICI

EXISTENTI

Ac TRIBUNA A = 1420,3 mp Ad TRIBUNA A = 1789,91 mp

Ac TRIBUNA B= 2480,56 mp

Ad TRIBUNA B= 5510,58 mp
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Ac PELUZA N0RD= 4015,6 mp Ad PELUZA N0RD= 6057,74 mp

Ac PELUZA SUD= 3982,15 mp

Ad PELUZA SUD= 4120,59 mp

Regim de inaltime= P+2E

Hmax. = 14,20 m

PROPUȘI

Ca indici orientativi, suprafața construita trebuie sa fie de minimum 17.600 mp Suprafața minima construita a fost raportata la cazul in care Beneficiarul dorește o forma rectangulara a stadionului din care ar rezulta diferența de 2.200 mp fata de propunerea din scenariul 2 -maximal, respectiv in zonele Peluzelor Nord - 1.100 mp si Sud -1.100 mp. diferența rezultata nu poate fi utilizata decât in proporție de 25% intrucat, in zona Peluzei Sud nu exista cai de acces spre acea zona, iar in zona Peluzei Nord se pot utiliza doar 500 mp pentru aproximativ 30 de locuri de parcare, datorita poziționării fata de Str. Pictor Theodor Aman si a formei curbate rezultate din realizarea liniara a fațadei nordice). Totodată trebuie avute in vedere si criteriile de omologare UEFA la categoriile dorite de Beneficiar.

Un dezavantaj este constituit de rezultatul monitorizării pânzei freatice care poate restricționa soluțiile de proiectare si construire a stadionului.

a. SCENARIUL 1- minimal

Dezavantaje majore:

Accesibilitate si circulații

- demolarea si reconstruirea unui stadion nou care sa corespunda cerințelor pentru omologarea obiectivului pentru competiții la nivel național cat si european ridica probleme de natura logistica. Amplasamentul existent are limitări din punct de vedere al circulației si parcărilor precum si al accesibilității pentru numărul estimat de spectatori, a serviciilor de urgenta ale ambulantelor si echipajelor de protecție si pazaCont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

ale jandarmeriei, servicii care sunt obligatorii si care necesita acces si circulație facila in zona amplasamentului.

Protecția mediului si sanatatea populației

- din punct de vedere al protecției mediului inconjurator si sanatatii populației, ambele variante prezintă riscuri deoarece execuția presupune lucrări de amploare intr-o zona urbana, lucrări care se intind pe perioade lungi de timp, iar praful rezultat din demolări si activitatile specifice de construcție, precum si prezenta unui număr mare de echipamente si utilaje de construcții necesare care impreuna cu lanțul de aprovizionare cu materiale de construcție au efecte nocive asupa calitatii aerului in zona si un grad ridicat de poluare fonica.

Afectare structurii rutiere si a rețelelor de utilitati

 • - pe perioada lucrărilor vor fi afectate atat circulația carosabila cat si cea pietonala. Datorita lanțului de aprovizionare format din mașini cu tonaj mare care va traversa zonele urbane adiacente amplasamentului, se pot aștepta degradări ale structurii rutiere. Pe parcursul execuției vor fi afectat rețelele de utilitati care deservesc construcțiile din zona, precum si necesitatea devierii unor rețele care traversează amplasamentul. Refacerea structurii rutiere si a rețelelor de utilitati afectate precum si devierea rețelelor care traversează amplasamentul vor genera costuri suplimentare.

Perioada lunga de execuție

 • - ambele variante au termen de execuție foarte mare deoarece varianta minimala presupune in prima faza demolarea construcției existente iar doar după eliberarea amplasamentului se poate continua cu construcția noului stadion, iar varianta maximala conține o componenta de demolări considerabila si reconstruire precum si consolidarea structurii existente care presupune lucrări de sprijinir suplimentare pentru protecția construcțiilor invecinate. Toate acestea coroborate cu perioada de monitorizare a nivelului pânzei freatice pe amplasament, de minim 12 luni pana la stabilirea soluțiilor finale de intervenții, conduc la întârzierea finalizării lucrărilor.

Organizare funcționala a obiectivului

 • - deoarece amplasamentul nu permite realizarea unui teren de antrenament pentru sportivi alipit obiectivului, in ambele variante se propune utilizarea unui teren de antrenament amplasat la circa 50 de metri de stadion pe un amplasament invecinat.

N

S.C. EUR0AM1RAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

IrT Țf IJ|L K X T D J^^'GCSMli^Ccsiîii Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

( / 2S.I/A \    Ir, I: TVl Im IVI IfC W'-    '•fve«,«î Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

< I            I E                     KAT'A-L A                                 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

- \ \Z| ry /                  ——                / rrcu -         Email: ofFice@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

cri oi te ln.dtum.ain bDte. SUCCet! 1    | Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

X           R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

S

Terenul de antrenament va facilita pregătirea fizica/incalzirea sportivilor inaintea competițiilor. Totodată, cu acordul Beneficiarului, acesta poate deveni un spațiu de joc pentru amatori si poate genera venituri in faza de exploatare a investiției. Suprafața propusa a terenului de antrenament este de 8800 mp.

Accesul sportiviilor de la baza de antrenament se va realiza prin intermediul a 3 pasarele care traversează aerian un drum public pe latura de Est a stadionului. Conform planșelor A10 si A18, pasarelele au o lungime de 21,45 m si o lățime utila 3,14m, fiind situate la cota +5,80m. Inaltimea pasarelelor este de 3,25m.

Pasarelele vor fi realizate din structuri metalice, cu grinzi metalice dispuse longitudinal, transversal asigurandu-se un sistem de susținere in forma de X sau K (se va detalia in faza P.Th.). Spre zona exterioara, pasarelele vor fi susținute de o structura din beton armat, permițând realizarea scărilor de evacuare din beton. Se propune amplasarea a cate unui lift pentru fiecare pasarela incastrat in structura metalica ce face legătură intre parter si etaj.

închiderile perimetrale se vor realiza din sisteme tip panou cortina din structura metalica si geam termoizolant. închiderile verticale superioare se vor realiza din sisteme metalice si panouri din sticla cu rezistenta sporita la acțiuni mecanice si factori de mediu.

Totodată, pasarelele au si rol de cai de evacuare pentru persoanele aflate in TRIBUNA B.

Dezvoltarea pe termen lung

- utilizarea actualului amplasament ridica probleme in dezvoltarea pe termen lung a obiectivului, deoarece sunt îngreunate semnificativ extinderea cu noi funcțiuni conexe, specifice atat activitatilor sportive cat si activitatilor de divertisment (concerte, festivaluri, expoziții). Deoarece zona este dens construita iar amplasamentele invecinate sunt in mare parte proprietăți private, este imposibila dezvoltarea in plan orizontal a obiectivului, iar pentru a face construcția fezabila pe termen lung sunt necesare pregătirea amplasamentului si dimensionarea structurala a obiectivului pentru posibilitatea dezvoltării pe verticala. Acest aspect conduce la costuri suplimentare foarte mari in aceasta etapa.


(fîoi te Inatumam. tpte t>aceei>! * J Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Cheltuielile suplimentare survenite din obținerea de terenuri/exproprieri pentru asigurarea numărului de parcari si a terenului de antrenament, in vederea indeplinirii criteriilor de funcționare si omologare conform Regulamentului UEFA.

Poluarea fonica produsa in timpul competițiilor si spectacolelor care afecteza locuințele private, Universitatea cat si Spitalul județean.

Poluarea mediului din timpul execuției lucrărilor este mai mare decât in cazul scenariului maximal.

Avantaje minore:

- utilizarea terenului pe care se afla la acest moment Stadionul.

b. SCENARIUL 2 maximal

Dezavantaje majore:

Accesibilitate si circulații

 • - reabilitarea construcției existente cat si demolarea si reconstruirea unui stadion nou care sa corespunda cerințelor pentru omologarea obiectivului pentru competiții la nivel național cat si european ridica probleme de natura logistica. Amplasamentul existent are limitări din punct de vedere al circulației si parcărilor precum si al accesibilității pentru numărul estimat de spectatori, a serviciilor de urgenta ale ambulantelor si echipajelor de protecție si paza ale jandarmeriei, servicii care sunt obligatorii si care necesita acces si circulație facila in zona amplasamentului.

Protecția mediului si sanatatea populației

 • - din punct de vedere al protecției mediului inconjurator si sanatatii populației, ambele variante prezintă riscuri deoarece execuția presupune lucrări de amploare intr-o zona urbana, lucrări care se intind pe perioade lungi de timp iar praful rezultat din demolări si activitatile specifice de construcție, precum si prezenta unui număr mare de echipamente si utilaje de construcții necesare impreuna cu lanțul de aprovizionare cu materiale de construcție au efecte nocive asupa calitatii aerului in zona si un grad ridicat de poluare fonica.

Afectare structurii rutiere si a rețelelor de utilitati

- pe perioada lucrărilor vor fi afectate atat circulația carosabila cat si cea pietonala.


,u


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


Datorita lanțului de aprovizionare format din mașini cu tonaj mare care va traversa zonele urbane adiacente amplasamentului, se pot aștepta degradări ale structurii rutiere. Pe parcursul execuției vor fi afectat rețelele de utilitati care deservesc construcțiile din zona, precum si necesitatea devierii unor rețele care traversează amplasamentul. Refacerea structurii rutiere si a rețelelor de utilitati afectate precum si devierea rețelelor care traversează amplasamentul vor genera costuri suplimentare.

Perioada lunga de execuție

- ambele variante au termen de execuție foarte mare deoarece varianta minimala presupune in prima faza demolarea construcției existente iar doar după eliberarea amplasamentului se poate continua cu construcția noului stadion, iar varianta maximala conține o componenta de demolări considerabila si reconstruire precum si consolidarea structurii existente care presupune lucrări de sprijinir suplimentare pentru protecția construcțiilor invecinate. Toate acestea coroborate cu perioada de monitorizare a nivelului pânzei freatice pe amplasament, de minim 12 luni pana la stabilirea soluțiilor finale de intervenții, conduc la intarzierea finalizării lucrărilor.

In cazul scenariului minimal timpul de execuție este mai mare fata de cel maximal intrucat stadionul existent este demolat in totalitate. Pe cale de consecința rezulta un timp suplimentar de pregătire a terenului pentru noua construcție si o cantitate mai mare de deșeuri.

Organizare funcționala a obiectivului

■ deoarece amplasamentul nu permite realizarea unui teren de antrenament pentru sportivi alipit obiectivului, in ambele variante se propune utilizarea unui teren de antrenament amplasat la circa 50 de metri de stadion pe un amplasament învecinat. Terenul va avea o suprafața de 8800 mp, cu dimensiuni 105 x 68m, respectiv 7140 mp suprafața de joc si 1660mp zona perimetrala. Construcția suprafeței de joc va fi alcatuita din umplutură din balast (aprox. 18-20 cm] având funcție de rezistență și de strat filtrant pentru drenarea apei si un strat de pamant vegetal fertil in care se va insamanta gazonul natural.

Terenul de antrenament va facilita pregătirea fizica/incalzirea sportivilor inaintea competițiilor. Totodată, cu acordul Beneficiarului, acesta poate deveni un spațiu de joc pentru amatori si poate genera venituri in faza de exploatare a investiției. Suprafața


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@email.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


propusa a terenului de antrenament este de 8800 mp.

Accesul sportiviilor de la baza de antrenament se va realiza prin intermediul a 3 pasarele care traversează aerian un drum public pe latura de Est a stadionului. Conform planșelor A10 si A18, pasarelele au o lungime de 21,45 m si o lățime utila 3,14m, fiind situate la cota +5,80m. Inaltimea pasarelelor este de 3,25m.

Pasarelele vor fi realizate din structuri metalice, cu grinzi metalice dispuse longitudinal, transversal asigurandu-se un sistem de susținere in forma de X sau K (se va detalia in faza P.Th.J. Spre zona exterioara, pasarelele vor fi susținute de o structura din beton armat, permițând realizarea scărilor de evacuare din beton. Se propune amplasarea a cate unui lift pentru fiecare pasarela incastrat in structura metalica ce face legătură intre parter si etaj.

închiderile perimetrale se vor realiza din sisteme tip panou cortina din structura metalica si geam termoizolant. închiderile verticale superioare se vor realiza din sisteme metalice si panouri din sticla cu rezistenta sporita la acțiuni mecanice si factori de mediu.

Totodată, pasarelele au si rol de cai de evacuare pentru persoanele aflate in

TRIBUNA B.

Dezvoltarea pe termen lung

Utilizarea actualului amplasament ridica probleme in dezvoltarea pe termen lung a obiectivului, deoarece sunt îngreunate semnificativ extinderea cu noi funcțiuni conexe, specifice atat activitatilor sportive cat si activitatilor de divertisment (concerte, festivaluri, expoziții). Deoarece zona este dens construita iar amplasamentele învecinate sunt in mare parte proprietăți private, este imposibila dezvoltarea in plan orizontal a obiectivului, iar pentru a face construcția fezabila pe termen lung sunt necesare pregătirea amplasamentului si dimensionarea structurala a obiectivului pentru posibilitatea dezvoltării pe verticala. Acest aspect conduce la costuri suplimentare foarte mari in aceasta etapa.

Cheltuielile suplimentare survenite din obținerea de terenuri/exproprieri pentru asigurarea numărului de parcari si a terenului de antrenament, in vederea îndeplinirii criteriilor de funcționare si omologare conform Regulamentului UEFA.


u         S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

ii Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 '{ Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Poluarea fonica produsa in timpul competițiilor si spectacolelor care afecteza locuințele private, Universitatea cat si Spitalul județean.

Poluarea mediului din timpul execuției lucrărilor este mai mica decât in cazul scenariului minimal.

Avantaje minore:

- utilizarea terenului pe care se afla la acest moment Stadionul.

In ambele scenarii, prin funcțiunile propuse se va asigura omologarea stadionului pentru competiții UEFA si FIFA (categoria 3 si 4).

Analizând cele doua scenarii se recomanda SCENARIUL 2 - MAXIMAL ce consta in reabilitarea stadionului existent.

Pentru realizarea investiției privind consolidarea si modernizarea stadionului municipal sunt necesare următoarele grupe de lucrări:

 • ■  Lucrări de desfaceri a gradenelor care prezintă un grad avansat de degradare;

 • ■  Lucrări de consolidare a structurii de rezistenta aferenta celor doua tribune precum si cea aferenta celor doua peluze;

 • ■  Lucrări de extindere si supraetajare tribuna A;

 • ■  Lucrări de recompartimentare si modernizare;

 • ■  Lucrări tehnico-edilitare si lucrări de amenajări exterioare (drumuri si parcări precum si lucrări de desfacere și refacerea a trotuarelor existente din jurul clădirilor existente);

Structura funcțională si plastica arhitecturala

Lucrările de modernizare la tribunele A si B si a celor doua peluze vor fi următoarele:

■ Tribuna A (tribuna oficiala)

Din punct de vedere funcțional, in zona tribunei A vor fi amplasate accesul

principal, tribuna oficiala si spatiile pentru presa. Accesul publicului se va realiza la nivelul parterului, prin intermediul unui portic amplu care va marca intrarea principala la stadion, acces care va fi controlat printr-un sistem de securitate dotat cu turnicheți.

Tot la parter au fost amplasate casele de bilete, accesul separat la tribuna oficiala si scările de acces la tribunele si funcțiunile de la etajele superioare. La etajele 1, 2 si 3 se propune extinderea tribunei existente sub care vor fi amplasate funcțiunile pentru


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE i| Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

presa, respectiv centrul principal si birourile pentru presa, zona pentru interviuri, cabinele pentru comentatorii sportivi si anexe tehnice. La etajul 1, în părțile laterale ale tribunei A, au fost amplasate grupurile sanitare pentru public. Toate funcțiunile de la tribuna A au fost conformate si dimensionate in conformitate cu Manualul IAAF pentru terenuri de sport.

Pentru modernizarea tribunei A se vor executa următoarele lucrări de construcții:

 • ■ Demolare copertina la tribuna existenta, desfacere compartimentări si finisaje existente gradene;

 • ■ Execuția lucrărilor de extindere si supraetajarea construcției;

 • ■ Executare compartimentări funcționale, șape si tencuieli interioare si exterioare;

 • ■ Montajul unor pardoseli din parchet laminat, placi ceramice, ciment sclivisit;

 • ■ Finisarea pereților interiori si a tavanelor cu zugrăveli lavabile precum si placarea pereților interiori aferenți grupurilor sanitare cu faianță;

 • ■ Montarea tâmplăriei interioare din PVC si exterioare din aluminiu cu geam termopan;

 • ■ Montaj termo-hidroizolatie si pardoseli din ardezie la gradene.

Organizare funcționala - propusa

Parter Tribuna A

Pta.Ol: CASA DE BILETE

115.81 mp

Pta.02: SP. TEHNIC

9.54 mp

Pta.O3: CATERING

29.20 mp

Pta.O4: CASA DE BILETE

115.81 mp

Pta.07: ACCES TRIBUNA OFICIALA- FOYER

306.58 mp

Pta.08: HOL

6.60 mp

Pta.09: G.S.F.

14.10 mp

Pta.10: G.S.B.

17.85 mp

Pta.ll: G.S.PERS. CU DIZABILITATI

3.76 mp

Pta.12: SP. PT. DEPOZITARE

12.93 mp

Pta.13: SPAȚIU EXPOZITIONAL- MUZEUL ECHIPEI DE FOTBAL

167.01 mp

Pta.l4:CASA SCĂRII

25.36 mp

Etaj Tribuna A

Eta.01:ZONA PT. INTERVIURI/ ZONA PT. LUCRU MASS-MEDIA

205.07 mp

Eta.02: HOL/ CASA SCĂRII

19.38 mp

Eta.03: PASARELA

18.92mp

Eta.O4: HOL

137.93 mp


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Eta.05

CASA SCĂRII

24.53mp

Eta.06

SALA PT. CONFERINȚE DE PRESA/ ZONA MIXTA

178.55mp

Eta.07

ZONA DE LUCRU PT. MASS-MEDIA

178.09mp

Eta.08

PASARELA

41.33mp

Eta.09

HOL

8.04mp

Eta.10

SP. PT. DEPOZITARE

4.78mp

Eta.ll

G.S.F.

14.05mp

Eta.12

G.S.B.

32.07mp

Eta.13

HOL

14.18mp

Eta.14

HOL

14.18mp

Eta.14

HOL

14.18mp

Eta.15

HOL

6.22mp

Eta.15

HOL

6.22mp

Eta.16

SP. PT. DEPOZITARE

6.54mp

Eta.16

SP. PT. DEPOZITARE

6.54mp

Eta.17

G.S.F.

16.32mp

Eta.17

G.S.F.

16.32mp

Eta.18

G.S.B.

29.68mp

Eta.18

G.S.B.

29.68mp

Eta.19

ZONA DE LUCRU PT. MASS-MEDIA

147.47mp

Eta.20

FOYER/ ZONA BAR

85.54 mp

Tribuna B

In zona tribunei B vor fi amplasate funcțiunile destinate sportivilor, arbitrilor si oficialilor pentru competițiile sportive, La nivelul parterului se va amenaja o curte privata cu acces auto pentru autocare si mașini, accesele pentru sportivi si oficiali, vestiarele si anexele pentru pregătirea sportivilor, vestiarele si anexele pentru arbitri, spatiile pentru ordine publica si un punct medical. La etajul 1 se vor organiza spatiile pentru conducere, administrație, reprezentanții federațiilor sportive si mentenanță. Pentru asigurarea legăturii spatiilor pentru sportivi cu terenurile de încălzire si antrenament, precum si pentru evacuarea publicului de la tribuna B au fost prevăzute 3 pasarele metalice care traversează curtea privată si str. Pictor Theodor Aman la nivelul etajului si coboară pe terenurile de antrenament si respectiv pe trotuarul opus al străzii. Conform planșelor A10 si A18, pasarelele au o lungime de 21,45 m si o lățime utila 3,14m, fiind situate la cota +5,80m. Inaltimea pasarelelor este de 3,25m.

Pasarelele vor fi realizate din structuri metalice, cu grinzi metalice dispuse longitudinal, transversal asigurandu-se un sistem de susținere in forma de X sau K (se

îCSM î^CSN

B3W.      XXX

,/gCSM^'


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


S

va detalia in faza P.Th.]. Spre zona exterioara, pasarelele vor fi susținute de o structura din beton armat, permițând realizarea scărilor de evacuare din beton. Se propune amplasarea a cate unui lift pentru fiecare pasarela încastrat in structura metalica ce face legătură intre parter si etaj.

închiderile perimetrale se vor realiza din sisteme tip panou cortina din structura

metalica si geam termoizolant. închiderile verticale superioare se vor realiza din sisteme metalice si panouri din sticla cu rezistenta sporita la acțiuni mecanice si factori de mediu.

Totodată, pasarelele au si rol de cai de evacuare pentru persoanele aflate in

TRIBUNA B.

Toate funcțiunile de la tribuna B au fost conformate si dimensionate in conformitate cu Manualul IAAF pentru terenuri de sport.

Pentru modernizarea tribunei B se vor executa următoarele lucrări de construcții:

 • ■ Desfacere compartimentări interioare si finisaje existente gradene;

 • ■ Executare compartimentări funcționale, sape si tencuieli interioare si exterioare;

 • ■ Montaj pardoseli din compozit elastic, parchet laminat, placi ceramice, ciment sclivisit iar finisarea pereților interiori + plafoane vor fi cu zugrăveli lavabile. Pentru grupurile sanitare pereții vor fi placați cu faianța cu H=2m iar restul se vor finisa cu zugrăveli lavabile;

 • ■ Montaj tâmplărie interioara din PVC si exterioara din aluminiu cu geam termopan;

 • ■ Montaj termo - hidroizolați si pardoseli din ardezie la gradene;

Organizare funcționala propusa:

Tribuna B

Ptb.OO: CATERING

16.47 mp

Ptb.Ol: CASA BILETE

24.00mp

Ptb.02: POMPIERI

37.63mp

Ptb.O3: POLITIE

37.63mp

Ptb.O4: SPAȚIU PT. OPERAȚIUNI

37.46mp

Ptb.O5: HOL

33.64mp

Ptb.06: SPAȚIU PT. OPERAȚIUNI

9.35mp

Ptb.07: SPAȚIU PT. OPERAȚIUNI

9.35mp

Ptb.08: SPAȚIU PT. OPERAȚIUNI

19.28mp

Ptb.09: SPAȚIU PT. OPERAȚIUNI

9.88mp

Ptb.10: G.S.

9.77mp

cffol te Lndtum.am. bp^e tueeeb!

Ptb.ll: HOL ACCES/ CASA SCĂRII

52.16mp

Ptb.12: CAMERA APEL

76.93mp

Ptb.13: RECEPȚIE

22.04mp

Ptb.14: HOL

75.73mp

Ptb.15: G.S.F.

9.99mp

Ptb.16: G.S.B.

9.99mp

Ptb.17: SP. PT DEPOZITARE

9.99mp

Tribuna B

Etb.Ol: BIROU

29.10mp

Etb.02: BIROU

12.37mp

Etb.03: BIROU

12.23mp

Etb.04: HOL

48.34mp

Etb.05: BIROU SECRETAR NATIONAL

18.76mp

Etb.06: PASARELA

86.32mp

Eb.06: PASARELA

86.34mp

Eb.06: PASARELA

86.34mp

Etb.06: PREȘEDINTE NATIONAL

18.76mp

Etb.07: BIROU SECRETAR INTERNAT.

18.76mp

Etb.08: PREȘEDINTE INTERNATIONAL

18.76mp

Etb.09: SALA DE ȘEDINȚE

18.76mp

Etb.10: HOL/ CASA SCĂRII

36.46mp

Etb.ll: HOL

36.07mp

Etb.12: SPAȚIU PT. AȘTEPTARE

19.09mp

Etb.13: BIROU

18.76mp

Etb.14: BIROU

18.76mp

Etb.15: BIROU

18.76mp

Etb.16: OFICIU

12.09mp

Etb.17: HOL/ CASA SCĂRII

37.46mp

Etb.18: HOL

44.97mp

Etb.19: OFICIU

13.32mp

Etb.20: SALA DE CONFERINȚE

38.57mp

Etb.21: BIROU DIRECTOR

18.76mp

Etb.22: SECRETARIAT

18.76mp

Etb.23: BIROU STAFF

18.76mp

Etb.24: HOL/ CASA SCĂRII

37.46mp

Etb.25: HOL

43.78mp

Etb.26: BIROU CONTABILITATE

18.59mp

Etb.27: BIROU MARKETING

18.59mp

Etb.28: BIROU MANAGER

18.59mp

Etb.29: BIROU

18.76mp

Etb.30: BIROU

18.76mp

Etb.31: BIROU

18.76mp

Etb.32: BIROU

18.76 mp

Etb.33: BIROU IT

39.97 mpÎCSM î^GCSMlî SMt ’YV<


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lașiS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

k Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, eurQamira@gmail.cQin Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Etb.34: G.S.F.

15.64 mp

Etb.35: G.S.B.

15.51 mp

Etb.36: SP. PT. DEPOZITARE

10.70 mp

Etb.37: ARHIVA

22.13 mp

Etb.38: SP. PT. DEPOZITARE

16.75 mp

Etb.39: ARHIVA

21.11 mp

Etb.4O: ARHIVA

22.13 mp

Etb.41: SP. PT. DEPOZITARE

10.95 mp

Etb.42: SP. PT. DEPOZITARE

10.95 mp

Etb.43: SP. PT. DEPOZITARE

10.83 mp

Etb.44: G.S.F.

16.65 mp

Etb.45: G.S.B.

15.76 mp

Etb.46: SP. PT. DEPOZITARE

10.70 mp

Etb.47: ARHIVA

22.13 mp

Etb.48: SP. PT. DEPOZITARE

10.28 mp

Etb.49: SP. PT. DEPOZITARE

10.40 mp

Etb.50: SP. PT. DEPOZITARE

10.40 mp

Etb.51: SP. PT. DEPOZITARE

10.40 mp

Etb.52: SP. PT. DEPOZITARE

10.40 mp

Etb.53: SP. PT. DEPOZITARE

10.40 mp

Etb.54: SP. PT. DEPOZITARE

23.27 mp

Peluza Nord

In zona peluzei nord vor fi amplasate funcțiuni anexate acceselor publice in dreptul celor 3 vomitorii, respectiv grupuri sanitare si catering, un număr de 10 spatii comerciale care se vor închiria agenților economici si spatii tehnice pentru posturi trafo si centrale termice.

Pentru modernizarea peluzei nord se vor executa următoarele lucrări de construcții:

 • ■ Desfacere compartimentări interioare si finisaje existente gradene;

 • ■ Executare compartimentări funcționale, sape si tencuieli interioare si exterioare

 • ■ Montaj pardoseli din placi ceramice, ciment sclivisit si finisarea pereților interiori + plafoane cu zugrăveli lavabile si faianța

 • ■ Montaj tâmplărie interioara din PVC si exterioara din aluminiu cu geam termopan;

 • ■ Montaj termo-hidroizolatie si pardoseli din ardezie la gradene.Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Organizare funcționala propusa:

Peluza Nord

PpN.Ol

SPAȚIU COMERCIAL

105.17 mp

PpN.02

SPAȚIU COMERCIAL

72.51 mp

PpN.03

SP. TEHNIC

26.35 mp

PpN.O4

SP. TEHNIC

25.80 mp

PpN.05

CATERING

40.34 mp

PpN.06

VOMITORIU

36.50 mp

PpN.07

G.S. FEMEI

24.79 mp

PpN.08

G.S. BARBATI

67.12 mp

PpN.09

SPAȚIU COMERCIAL

105.17 mp

PpN.10

VOMITORIU

35.05 mp

PpN.ll

SP. COMERCIAL

72.08 mp

PpN.13

CATERING

39.37mp

PpN.14

VOMITORIU

38.79mp

PpN.15

G.S. BARBATI

67.30mp

PpN.15

G.S. FEMEI

25.65mp

PpN.16

SP. COMERCIAL

101.83mp

PpN.16

VOMITORIU

36.05mp

PpN.17

SP. COMERCIAL

72.47mp

PpN.18

CATERING

39.65mp

PpN.19

VOMITORIU

37.67mp

PpN.20

G.S. FEMEI

25.86mp

PpN.21

G.S. BARBATI

67.28mp

PpN.22

GALERIE PIETONALA

46.63mp

PpN.23

SP. COMERCIAL

50.09mp

PpN.24

SP. COMERCIAL

77.15mp

PpN.25

SP. COMERCIAL

69.85mp

Peluza Sud

In zona peluzei sud vor fi amplasate grupuri sanitare pentru public in dreptul celor 3 vomitorii, un număr de 7 spatii comerciale înșiruite de-a lungul unei galerii de circulație care va face legătura intre accesul principal de la tribuna A si vomitoriile peluzei sud si spatii tehnice pentru centrale termice si de ventilație pentru vestiarele sportivilor de sub tribuna B si celelalte funcțiuni de la peluza sud.

Pentru modernizarea peluzei sud se vor executa următoarele lucrări de construcții:

 • ■ Desfacere compartimentări interioare si finisaje existente gradene

 • ■ Executare compartimentări funcționale, sape si tencuieli interioare si exterioare

 • ■ Montaj pardoseli din plăci ceramice, ciment sclivisit si finisarea pereților interiori +
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. lași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

plafoane cu zugrăveli lavabile si faianța

 • ■ Montaj tâmplărie interioara din PVC si exterioara din aluminiu cu geam termopan;

 • ■ Montaj termo-hidroizolatie si pardoseli din ardezie la gradene.

Organizare funcționala propusa:

Peluza Sud

PpS.Ol: GALERIE PIETONALA

604.09mp

PpS.012: G.S. FEMEI

27.39mp

PpS.02

SPAȚIU COMERCIAL

29.90mp

PpS.03

SPAȚIU COMERCIAL

67.25mp

PpS.O4

G.S. BARBATI

47.89mp

PpS.05

G.S. FEMEI

27.39mp

PpS.06

SPAȚIU COMERCIAL

43.91mp

PpS.07

SPAȚIU COMERCIAL

37.07mp

PpS.08

G.S. BARBATI

47.89mp

PpS.09

G.S. FEMEI

27.39mp

PpS.10

SPAȚIU COMERCIAL

52.22mp

PpS.ll

G.S. BARBATI

46.88mp

PpS.13

SPATII TEHNICE

125.37mp

PpS.14

CENTRALA TERMICA PELUZA SUD

27.95mp

PpS.15

VOMITORIU

39.64mp

PpS.16

CENTRALA TERMICA TRIBUNA B

27.80mp

Tersase si spatii exterioare

TERASA ACCES

157.33mp

TERASA ACCES

162.22mp

G.S. BARBATI

41.03mp

G.S. FEMEI

23.89mp

SPAȚIU EXTERIOR- ACCES PUBLIC

112.96mp

SPAȚIU EXTERIOR- ACCES PUBLIC

112.96mp

SPAȚIU EXTERIOR- ACCES PUBLIC

150.97mp

CURTE INTERIOARA

628.82mp

Pentru realizarea fațadelor se vor utiliza următoarele materiale (conform planșelor de arhitectura A16, A17, A18):

 • - tencuiala decorativa acrilica de exterior, culoare alba;

 • - tencuiala decorativa acrilica de exterior, culoare verde deschis RAL6021;


S.C. EUR0AM1RA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • - placaje din placi compozite din aluminiu, realizate din profile metalice pentru montare placi compozite din aluminiu, respectiv placi compozite din aluminiu RAL7035(culoare gri deschis];

-placaje din tabla perforata, realizate din structura metalica RAL7035, contravantuiri metalice RAL6021 (culoare verde deschis) si placi din tabla perforata;

 • - glafuri din placi compozite din aluminiu RAL6021;

 • - glafuri din placi compozite din aluminiu RAL7035;

 • - atice din tabla zincata vopsita in câmp electrostatic RAL7035;

 • - tamplarie din aluminiu RAL7035 si geam termoizolant;

 • - perete cortina structural, profile din aluminiu culoare gri antracit RAL7016, geam termoizolant tripan (o foaie de geam nuanța verde, cu pelicula reflexiva]

Ug=0.6W/mpK, g<0.28;

 • - perete cortina structural, profile din aluminiu culoare gri antracit RAL7016.

 • - geam termoizolant tripan (fara reflexie], Ug=0.6w/mpK, g<0.28;

 • - trotuare din dale de piatra;

 • - balustrada din sticla securizata;

 • - mana curenta din țeava 05Omm, vopsita in câmp electrostatic RAL9001 (culoare bej];

 • - placaj granit, culoare bej.

Pista de atletism

Se renunța la pista de atletism existenta intrucat:

- Pastrarea pistei in condițiile sitului actual impiedica obținerea numărului de locuri la gradene, necesare omologării UEFA;

Latimea pistei condiționează mutarea gradenelor la o distanta mai mare de teren, in special in zona peluzelor (aprox.35 m], fapt ce determina creșterea suprafeței construite si, implicit, creșterea costurilor cauzate de exproprieri;

Pastrarea pistei de atletism impiedica, in conformitate cu normativele de proiectare a gradanelor pentru complexuri sportive aflate in vigoare, realizarea unghiului de vizibilitate a spectatorilor, in sensul in care amplasamentul actual alS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

iCSMK Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

gradenelor corelat cu pista de atletism, nu respecta unghiul de vizibilitate al spectatorilor.

Curtea interioara

Având in vedere amplasamentul curții interioare, respectiv in zona de birouri de la tribuna A, scopul acesteia este:

 • -  Asigura iluminatul natural necesar pentru spatiile de birouri;

 • -  Asigura circulația facila spre zona VIP si presa;

 • -  Are rol de spațiu recreative pentru angajați, VIP-uri si presa;

Faciliteza evacuarea de urgenta a tribunelor oficiale.

Stadionul va avea o capacitate de 17 000 de locuri, impartite in 2 tribune A (zona vestica) si B (zona estica) si 2 peluze - nord si sud.

Suprafața utila totala propusa este de 8,987.76 m2.

PLASTICA ARHITECTURALA

Din punct de vedere al arhitecturii exterioare s-a urmărit realizarea unei volumetrii moderne care sa pună in valoare elementele constructive principale respectiv: accesele principale (tribuna A si tribuna B) si secundare (cele 3 pasarele de la tribuna B si vomitoriile de la peluzele nord si sud), unghiurile de vizibilitate ale gradenelor, sistemele de iluminat, informare si panou de afisaj pentru golaveraj cu LED.

Porticul de acces si vomitoriile vor fi marcate prin ancadramente placate cu alucobond de culoare gri închis metalizat. Gradenele vor fi finisate cu placi de ardezie gri deschis, iar scaunele vor fi de culoare albastru - violet, creându-se o imagine unitara pentru întreaga arena. Sistemul de iluminat nocturn se va realiza prin cele 4 nocturne existente, iar sistemul de afișaj va consta in montarea unui panou de afisaj pentru golaveraj cu LED.

Se propune utilizarea de panouri pentru reducerea poluării fonice.

Volumetria generala a stadionului va fi dinamica si echilibrata, asigurând o integrare armonioasa întregului ansamblu si o creștere calitativa contextului urbanisticS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


INDICATORI FIZICI

EXISTENTI

Ac TRIBUNA A = 1420,3 mp Ad TRIBUNA A = 1789,91 mp

Ac TRIBUNA B= 2480,56 mp

Ad TRIBUNA B= 5510,58 mp

Ac PELUZA N0RD= 4015,6 mp

Ad PELUZA NORD= 6057,74 mp

Ac PELUZA SUD= 3982,15 mp

Ad PELUZA SUD= 4120,59 mp

Regim de inaltime= P+2E

Hmax. = 14,20 m

PROPUȘI

Ac TRIBUNA A = 4152 mp

Ad TRIBUNA A = 6941,91 mp

Ac TRIBUNA B= 5280,8 mp

Ad TRIBUNA B= 10892,2 mp

Ac PELUZA NORD= 5266,61 mp

Ad PELUZA N0RD= 7369,6 mp

Ac PELUZA SUD= 5262,8 mp

Ad PELUZA SUD= 7357,5 mpS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Regim de inaltime= P+3E parțial

Hmax. = 23,30 m

P.0.T= 31,76%

 • C.U.T.=0,51

AMENAJARE EXTERIOARA

Colectarea apelor pluviale - propus

Toate suprafețele carosabilului străzilor și parcărilor vor avea o înclinare de 2,5%. De asemenea declivitatea în lungul străzilor nu va fi mai mică de 0,5%. Astfel se realizează conducerea apelor către rigolele carosabile ce se vor construi în zonele cele mai de jos a lucrărilor. Apele pluviale colectate de rigolele carosabile sunt preluate de căminele de canalizare din zona.

Lucrări privind amenajarea locurilor de parcare - propus

Pentru asigurarea staționării autovehiculelor pe timpul desfășurării reprezentațiilor se propune un total de 490 locuri de parcare, după cum urmează:

 • ■ in zona TRIBUNA B se va amenaja o parcare de 1100 mp pentru carele TV (conform art.36 din Regulamentul UEFA privind infratructura stadionului - feb.2018), 570 mp pentru autospeciale, 465 mp echivalentul a 11 locuri de parcare pentru autocare (autocare pentru sportivi, tehnic, staff, etc) si 6465 mp echivalentul a 273 locuri de parcare pentru spectatori.

 • ■  in zona Tribuna A, lângă McDonald’s se va amenaja o parcare de 2750 mp echivalentul a 180 locuri de parcare pentru VIP conform art.26 (categoria 4] din Regulamentul UEFA privind infratructura stadionului - feb.2018.

Lucrări de privind amenajarea unei piațete în fața Tribunei A -propus

în fața Tribunei A, spre str. Mărășești se va construi o piațetă pietonală cu dimensiunile de 100,00 x 60,00 m. Pentru preluarea diferențelor de nivel dintre intrarea


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-maii: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


la tribună și stradă se vor amenaja trepte de coborâre/urcare iar pe lateral ziduri de sprijin. Circulația va fi numai pietonală și se va realiza pe pavele autoblocante sau dale din granit. Suprafața de teren prevăzuta pentru amenajarea piațetei este de 5880 mp.

Lucrări privind amenajarea trotuarelor - propus

Pentru circulația pietonilor s-au prevăzut trotuare laterale străzilor. Acestea sunt separate de carosabil prin borduri mari din beton prefabricat de 20 x 25 cm. Lățimea trotuarelor este de 1,50 m, inclusiv lățimea bordurii. Trotuarele se vor realiza cu elemente autoblocante așezate pe nisip.

Lucrări de împrejmuire - propus

Deoarece gardul existent din beton este intr-o stare de degradare avansata acesta se va dezafecta si se va executa o noua împrejmuire care sa corespunde si cerințelor cu privire la limitarea accesului in curtea interioara aferenta tribunei B.

Astfel, pentru realizarea împrejmuirii nou propuse sunt necesare următoarele lucrări:

 • ■ executare fundații izolate sub stâlpi din beton armat

 • ■ execuție stâlpi din beton armat cu înălțimea de 3,00 m din care 0,50 m în fundație

 • ■ elevații din beton armat intre stâlpi cu inaltimea de 50 cm

 • ■ montare panouri prefabricate din beton de 200 x 40 cm, respectiv 5 panouri la 2 ml.

 • ■ montarea a doua porți metalice cu latimea de 4,50m

Lucrări privind circulația rutiera -propus

Odată cu propunerea privind consolidarea si modernizarea stadionului municipal se propune realizarea unui inel de circulație în jurul stadionului care să asigure accesul auto și pietonal la toate intrările/ieșirile stadionului și la parcări.

Acest inel se compune din:

 • ■ un sector de cca 280 m din strada pictor Th. Aman situat pe latura estică a stadionului cu 2 benzi și cu lățimea de 7,00 m. Această porțiune se reabilitează cu un strat de asfalt de 4 cm grosime. Circulația se realizează în dublu sens.

 • ■ pe latura sudică se racordează str. erou Ciprian Pintea cu str. Pictor Th. Aman,
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tei./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-malI: ofRce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

realizându-se un tronson nou de cca. 100 m care va prelua denumirea de Pictor Th.

Aman. Datorită diferenței mari de nivel, cca 6,50 m s-a prevăzut executarea unui pasaj denivelat sub forma unui pod cu 4 deschideri egale de 16,00 m fiecare. Această racordare va avea raza de 95,00 m pe toată lungimea și va întră în str. Pictor Th. Aman cu o rază de 27,50 m. Lățimea carosabilului va fi de 7,00m corespunzător la 2 benzi de circulație. Circulația se va face pe ambele sensuri.

 • ■ Tot pe latura sud inelul include și o porțiune de cca 130 m din strada erou Ciprian Pintea. Aceasta este o stradă cu 2 benzi și cu circulație pe ambele sensuri. Se propune geometrizarea și reabilitarea sistemului rutier. Se va amenaja intersecția între străzile Th. Aman și erou Ciprian Pintea cu insule de nivel pentru separarea sensurilor.

 • ■ pe laturile nord și vest se va reconstrui strada existentă cu 2 benzi de circulație cu lățimea de 7,00m. Circulația se va realiza pe ambele sensuri.

Spatii verzi

Amenajarea spatiilor verzi cuprinde următoare categorii de lucrări:

 • ■ Pregătirea terenului;

 • ■ Gazonarea cu gazon samanta, diferențiat in funcție de gradul de însorire a terenului.

Pentru consolidarea si modernizarea Stadionului Municipal Bacau se recomanda: TRIBUNA A

Parter

 • - dezafectarea parțiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea pentru corectarea defectelor geometrice.

 • -  recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;

 • - reparații la elementele nestructurale din zidărie de cărămidă de pe fațadele principale si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor intervenții pe perioada de exploatare.

Etaj 1

 • - dezafectarea parțiala a unor ziduri de compartimentare din zidărie si realizarea unor noi compartimentări din pereți de BCA sau GIPSCARTON.S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


- dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcătuit din grinzi si placa de beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale poziționate pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

- pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare împotriva alunecărilor.

Extindere cu o construcție noua

în scopul măririi suprafeței funcționale desfășurării activităților necesare unui stadion pentru competiții europene, se propune realizarea, adiacent construcției existente, a unei construcții P+ 3E parțial realizata din trei tronsoane de forma dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00 m si 2 deschideri de 5,00 m, respectiv 4,50 m.

Doua tronsoane cu 9 travei (tronsoanele de capat] si un tronson de mijloc care are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.

Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat monolit, plansee din beton armat monolit, scări din beton armat monolit. Fundațiile construcției propuse se vor realiza pe o rețea de grinzi din beton armat avand avand cota de fundare a construcției existente.

Tribuna B

Parter

- dezafectarea structurii de rezistenta a construcției executate in perioada 1956-1957Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

pe toata suprafața ei, respectiv zona de gradene, care descarcă pe grinzile din beton armat monolit, ce reazema pe pereții construcției parter cu funcțiunea de vestiare pentru sportivi, realizata din blocuri de zidărie precum si structura parter existenta, aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea de funcțional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi compartimentări, care ar necesita dezafectarea unor pereți structurali transversali si longitudinali in proporție foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidărie de cărămidă confinata pentru zona parter - zidărie confinata intr-o compartimentare fagure si parțial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat monolit.Infrastructura va fi alcatuita din fundații continui sub ziduri. La partea superioara a peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm. Se va realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport, alcatuita din grinzi de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat înglobați in structura de zidărie confinata.

- dezafectarea unor compartimentări interioare din pereții din zidărie in zona realizata cu copestructura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976] si recompartimentarea prin intermediul unor pereți ușori in majoritate din GIPSCARTON, fonoizolati cu vata minerala;

- dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stâlpilor prefabricați din axul 107 in zona de acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizării unui acces corespunzoator a mașinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei construcții noi cu structura independenta. Intervenția la structura de rezistenta existenta se realizează intre axele 106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.

-dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu posibilitatea realizării unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de siguranța in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de rezistenta consolidata a tribunei B.Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

-dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizării unei structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereți ușori din GIPSCARTON;

-realizarea unor intervenții in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament. Aceste intervenții se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea zona. Se vor realiza scări metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.

- intervenții la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuând structura noua realizata la parter.

-recompartimentari parțiale la etaj prin redispunerea unor spatii funcționale necesare pentru acreditarea stadionului pentru competiții europene.

- camasuirea tuturor stâlpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stâlpii se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C(25/30). Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - fundațiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din grinzile de fundare care vor ingloba fundațiile pahar se vor scoate mustățile pentru ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stâlpilor;

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizareaS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, eurpamira@gmall.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

- stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

- umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

- pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare impotriva alunecărilor.

Peluza NORD

 • - dezafectarea parțiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea hidroizolatie orizontale cat si de lucrările de remediere executate in 1983 si după anul 2000

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Nord executate după anul 1990

 • - dezafectarea lucrărilor de sistematizare verticala executate după 1990 care sun intr-o stare de degradare avansata

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toate laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si incorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C25/30. Grinzile se vor încorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton C25/30 la cota +/-0.00m

-realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu înglobarea fundațiilor pahar existente

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat 025/30.
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, eurt>arnira@emdi)coCont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - Stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - Umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

Peluza SUD

-dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale cat si de lucrările de remediere executate in anul 1983 si după 2000;

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud executate după anul 1990;

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON;

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toate laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si încorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice.

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C25/30. Grinzile se vor încorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton C25/30 la cota +/-0.00m

 • - realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu înglobarea fundațiilor pahar existente;

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat C25/30.


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si

protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit

CTN.

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare impotriva alunecărilor.

MATERIALE

 • - BETON:

 • - beton simplu: C8/10 - X0;D12/10;A/C=0,60,min 220kg/mc; CEM II AS; 42.5 RI;

 • - beton armat:

C12/£5-XC4+XFl;Dll/20;A/C=0.65;240kg/mc;CEM II AS 42.5 Rl;

fisuri=0.30; 0..16,CIO.2%, S3;

C16Z20-XC1+XC2: D12/20; A/C=0.60; 260kg/mc; CEMI; 42.5R;

fisuri=0.30; O...16,C1O.1%, S3; G150, P8; L3/4

C20^25-XC3+XFl;D12/25;A/C=0.60;280kg/mc;CEMI;42.5RI; fisuri=0.30;0..16,C10.1°/o,G150,P4;S4,T4/5;

£25Z3fî-XC4+XFl;D12/30;A/C=0.50;300kg/mc;CEMI;42.5RI; fisuri=0.30;0..16, C10.1%,G150, P4; S4, T4/5.

ARMATURĂ REZISTENȚĂ:

 • •  armare longitudinală PC52-armare transversală OB37, PC52

ACOPERIRE NOMINALA CU BETON

 • •  2,0 cm - plansee;

 • •   3,0 cm - stalpișori, grinzi, centuri;

 • •  4,0 cm - fundații.


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro


E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com


Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT031Q017101 Banca Transilvania Iași

ZIDĂRIE-GV-A-C2/100 290x240x138, SREN 771-1 - element de zidărie categoria I MORTAR M10 - conform CR6/2013

CLASA STRUCTURALA: S4

Soluțiile finale se vor stabili in faza de Proiect tehnic după cele 12 luni de monitorizare a pânzei freatice, conform recomandărilor din studiul geotehnic.

INSTALA TII PROPUSE

Spatiile funcționale propuse au fost echipate cu instalații si utilaje si dotări pentru a putea asigura atât o buna funcționare a acestora, cat si încadrarea in exigentele impuse de normele si regulamentele pentru întreceri sportive internaționale.

i INSTALAȚII ELECTRICE

Având in vedere starea de degradare fizica si morala a instalațiilor existente si a faptului ca acestea nu mai pot satisface cerințele impuse de către beneficiar prin tema de proiectare, s-a propus dezafectarea si demontarea tuturor instalațiilor electrice existente si executarea unei noi care sa deservească fiecărui spațiu in funcție de specificul activitatii desfășurate.

Astfel, se propune dotarea stadionului (cele doua tribune si cele doua peluze):

de iluminat normal și prize

Circuitele de iluminat și prize se vor executa cu conductor FY protejate în tuburi de protecție IPEY O 16 mm îngropate în pereți si aparent în șapa de egalizare.

Nivelurile de iluminare luate în calcul s-au stabilit pe baza Normativului NP061-02 din 2002 și a recomandărilor din Ghidul de iluminat interior, CIE nr. 29.2.

Pentru iluminarea corespunzătoare a încăperilor s-au prevăzut corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, în grupuri sanitare corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente si LED cu grad de protecție IP 65. In spațiile comune s-a proiectat un iluminat cu corpuri de iluminat ce folosesc lămpi fluorescente. In zona barului si cabinele comentatorilor s-au prevăzut corpuri de iluminat cu LED. Corpurile de iluminat sunt în execuție normală sau etanșă (cu grade de protecție de la IP 20 la IP 54) în funcție de caracteristicile mediului unde sunt amplasate (ex.: grupuri sanitare).Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • iluminat de siguranța

Spatiile amenajare in urma modernizării se încadrează in categoria celor care trebuie dotate cu instalații pentru iluminat de siguranța de securitate pentru evacuare(art.7.23.7-17/2011), instalații pentru iluminatul de securitate împotriva panicii (art.7.23.9-17/2011), instalații de securitate pentru marcarea hidranților (art.7.23.9-17/2011), instalații electrice pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului (art.7.23.5-17/2011). Corpurile iluminatului de siguranța sunt alimentate din TE Sig. cu cabluri cu întârziere la propagarea flăcării in mănunchi conform SR EN 50266. Corpurile de iluminat sunt de tip CISA -02 (cu inscripția EXIT sau Hi) de siguranță de evacuare cu baterie de acumulatori inclusă, 1x8 W. Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului, impotriva panicii sunt corpuri de iluminat fluorescente echipate cu chit de emergent.

 •     iluminat pentru continuarea lucrului se asigură în următoarele încăperi: încăpere grup electrogen, incaperea centralei de semnalizare incendiu, incapere amplasare echipamente de comunicații, incapere tablouri electrice generale.

Corpurile de iluminat utilizate sunt intergrate in iluminatul normal al spatiilor si sunt prevăzute cu surse locale(corp de iluminat de tip autonom] conținute in corpul de iluminat, care asigura punerea in funcțiune in timp de 0,5 - 5 sec si timpul de funcționare pana la terminarea activitatii cu risc, conform tabel 7.23.1 din 17/2011. Comanda de punere in funcțiune se realizează automat la dispariția iluminatului normal.

 •      iluminatul de securitate pentru intervenții este prevăzut in spatiile in care sunt montate armaturi (vane, robinete si dispozitive de comanda si control) precum si in zonele in care la ieșirea din funcțiune a iluminatului normal trebuie acționate anumite utilaje si echipamente in vederea scoaterii din funcțiune. Corpurile de iluminat vor fi intergrate in iluminatul normal al spatiilor respective si vor fi prevăzute cu surse locale(corp de iluminat de tip autonom], care asigura punerea in funcțiune in timp de 0,5 - 5 sec si timpul de funcționare de cel puțin Ih conform tabel 7.23.1 din 17/2011 de la apariția unei avarii in rețeaua iluminatului normal.

 •     iluminatul de securitate pentru evacuarea din clădire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in condiții de securitate a cailor de evacuare. Corpurile de


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


iluminat vor fi de tip CISA echipate cu lămpi fluorescente 2x8W cu regim de funcționare permanent, prevăzute cu baterie de acumulatori Ni-Cd 4,8V 0,6Ah, care asigura punerea in fuctiune in timp de 5 sec si timpul de funcționare de cel puțin 3h, conform tabel 7.23.1 din 17/2011.

Iluminatul pentru evacuare din clădire se va prevedea pe culoarele de circulație, casele scărilor și în zonele ușilor de acces în clădire și este acționat independent de orice alt sistem de iluminat.

Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel încât sa se asigure un nivel de iluminare adecvat lângă fiecare usa de ieșire si în locurile unde este necesar sa fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranța după cum urmeaza:

 • ■      lângă scări, astfel încât fiecare treapta sa fie iluminata direct;

 • ■     lângă orice alta schimbare de nivel:

 • ■      la fiecare usa de ieșire destinata a fi folosita în caz de urgenta;

 • ■     la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

 • ■      a fiecare schimbare de direcție;

 • ■      în exteriorul si lângă fiecare ieșire din clădire;

 • ■     lângă fiecare post de prim ajutor;

 • ■     lângă fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingatoare) si fiecare punct de alarma (declanșatoare manuale de alarma).

iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori are rolul de a realiza identificarea pozițiilor hidrantilor in lipsa iluminatului normal. Corpurile de iluminat vor fi de tip CISA echipate lămpi fluorescente 2x8W cu regim de funcționare permanent, echipate cu baterie de acumulatori Ni-Cd 4,8V 0,6Ah, care asigura punerea in fuctiune in timp de 5 sec si timpul de funcționare de cel puțin lh, conform tabel 7.23.1 din 17/2011. Corpurile sunt alimentate din tabloul electric de iluminat de siguranța, respectiv din doua surse (SEN si grupul electrogen). Acestea vor fi in funcțiune permanent cat timp exista personal in clădire. Corpurile de iluminat vor fi amplasate deasupra hidrantului la maxim 2 m și se vor inscripționa cu litera „H" de culoare roșie.


iCSM i

KXM


(/Toi te Ln.dzam.am Syote duccei/ ? ®£^m j


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


INSTALA ȚIE ELECTRICĂ DE LEGARE LA PRIZA DE PĂMÂNT

Priza de pământ artificiala se va realiza la minim 1 m distanță față de fundația clădirii. Priza de pământ artificială are în compunere 53 electrozi verticali din țeavă OL-Zn 2 %” cu lungime de 2 m, montați la o distanță de cel puțin 3.5 m între ei și electrozi orizontali realizați din platbandă OL-Zn 40x4 mm montați în pământ la 0,80

m adâncime fata de cota terenului sistematizat.

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor trebuie să fie sub 1 (unu) Ohm.

în cazul în care valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pământ nu satisface cerințele impuse, priza se poate îmbunătăți cu ajutorul unor electrozi orizontali adăugați suplimentar și/sau electrozii verticali.

SISTEM DE PROTECȚIE LA ȘOC ELECTRIC bazat pe întreruperea alimentării, corespunzător rețelei TN, deoarece sursa este cu punctul neutru distribuit, respectiv schema TN-C, până la originea instalației electrice de utilizare a consumatorului.

în conformitate cu cerințele NP-I7/2011 se impun următoarele:

 • ■     toate masele instalației electrice trebuie legate, prin conductoare de protecție (PE) la neutrul alimentării, legat la pământ;

 • ■     rețea de echipotențializare -componentă a sistemului de legare la pământ- va avea noduri intermediare BPE și nod central BPPE ca bara principala de protecție și echipotențializare a unei rețele de conductoare de protecție pentru legarea suplimentară la pământ a carcaselor (maselor] și pentru echipotențializarea acestora dar și a elementelor metalice din sau care acced în ansamblul construit;

 • ■     în fiecare tablou electric se va realiza o baretă PE la care se vor lega:

 • ■ conductorul PE distribuit al sursei;

 • ■ conductoarele PE pentru fiecare circuit sau coloană descendentă;

 • ■ conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, a tabloului respectiv, la PE.

legarea la pământ, prin intermediul barelor principale de legare la pământ, se va face la priza de pământ artificială;

la ieșirea din UPS sursele vor avea punctul neutru legat la pământ; din același


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro


E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com


Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

punct se distribuie PE în avalul rețelei. Carcasele metalice a UPS-urilor, se vor lega la acest PE, care are legătură electrica fermă cu PE care vine de la sursa de

bază.

Două categorii de elemente metalice se vor interconecta în rețeaua de echipotențializare și anume:

 • ■ carcasele, masele, echipamentelor electrice - se vor lega direct la BPE cu conductoare de protecție PE și prin legături de echipotențializare suplimentare la aceeași BPE;

 • ■ elementele metalice (țevi metalice ale diferitelor utilități, armătura metalică a structurii, etc.);

 • ■  se vor lega cu legături de echipotențializare (care pot fi și suplimentare).

Se va realiza o priză de pământ artificială.

La această priză se vor lega:

 • ■ bara principală de protecție și echipotențializare BPPE - amplasată la demisol;

 • ■  punctul neutru al grupului electrogen;

 • ■ punctul neutru al surselor neintrerup /UPC.

Valoarea rezistenței prizei de legare la pământ trebuie să fie mai mică de 1 ohm.

Se va executa o priză de pământ artificială din electrozi din țeavă de OL Zn 21/2", cu lungimea de 2,5 m/electrod, legați între ei cu bandă de oțel lat OL Zn 40x4 mm.

Distanța dintre priza de pământ și fundația clădirii va fi de minim 1 m.

Elementele componente ale prizei de pământ artificiale trebuie să se afle la cel puțin 2m de orice canalizare metalică sau cabluri electrice din pământ.

Instalația de iluminat nocturn

Instalația de iluminat nocturn se va realiza prin intermediul celor 4 nocturne existente, amplasate pe PELUZA DE NORD (2 stâlpi) si PELUZA DE SUD (2 stâlpi). Se vor realiza lucrări de intretinere a structurii metalice aferente instalației nocturne si se va inlocui intreaga instalație de nocturna cu proiectoare tip LED. Alimentarea instalației nocturne se va realiza de la rețeaua existenta a stadionului.

Iluminatul de siguranța va fi conform normativelor si cu acumulator de siguranța, iluminatul de paza va fi obtinut din 12 proiectoare, reglate si calibrate pentru a acoperi toata suprafața terenului. Accesul in incinta stadionului se va face prin porțile special


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

amenajate prin sistem tip turnicheti. Turnichetii vor fi realizați din otel cu sistem mecanic s-au electromecanic, antivandalism, verticali. Pentru fiecare punct de acces va fi montata o camera de luat vederi ce va fi integrata in sistemul de supraveghere al tuturor punctelor de acces cu comanda si sistem de monitorizare instalat pentru funcționare 24/24 h.

Iluminatul de paza, iluminatul de siguranța, iluminatul de balizaj si sistemul video de supraveghere va fi preluat si alimentat cu energie electrica in cazul căderilor de tensiune si din grupul electrogen care se va monta in exterior.

Instalații de iluminat arhitectural si iluminat exterior

Iluminatul nocturn al stadionului va fi asigurat de cei 4 stâlpi metalici tip turn existenti la care se vor inlocui proiectoarele de halogen cu proiectoare tip LED.

In exteriorul stadionului va fi asigurat iluminatul stradal si al spatiilor pietonale precum si iluminatul arhitectural al copertinei perimetrale. Astfel iluminatul exterior se se va realiza in conformitate cu nivelurilor de iluminare desfășurării traficului rutier si pietonal conform NP 062-2—2. Corpurile de iluminat destinate iluminatului exterior se integrează in contextul urban (inaltimea de montaj, caracteristici luminotehnice, aspect exterior].

Iluminatul exterior se realizează cu stâlpi de iluminat cu înălțimea de 5m echipați cu corpuri de iluminat tip lampadar prevăzute cu lămpi cu vapori de sodium de 150W.

Stâlpii de iluminat vor fi din aluminiu sau fibra de sticla, vopsiți alb sau verde. Alimentările electrice ale stâlpilor se vor face prin intermediul unor siguranțe automate de 6A, montate în casetele de legături ale stâlpilor. Traseele electrice de alimentare se executa cu cabluri de cupru tip CYABY îngropate la adâncimea de 0,8m. Racordurile cablurilor la stâlpi, în blocurile de beton de fundație se va face cu respectarea razei de curbura minima a tubului și după caz a cablului electric. Paralel cu cablului electric de alimentare a stâlpilor se va trece și o platbanda din OL-Zn 40x4 mm, cu care se vor lega acești stâlpi la priza de pământ a construcției. Legătura electrica dintre aceasta platbanda și stâlpi se va realiza cu racorduri din același material, sudate la un capăt de aceasta platbandă și legate galvanic de stâlp prin intermediul unui bulon de ancorare acestuia la fundație. Iluminatul arhitectural se realizează cu proiectare LED amplasateS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Instalația de iluminat exterior si arhitectural va fi comandata prin intermediul unui senzor crepuscular si local de pe usa tabloului electric.

Instalația de paratrăsnet

Stadionul va fi prevăzut cu instalații de captare a loviturilor de trăsnet în conformitate cu Normativul 17/2011. Instalația se realizează cu paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare prevecton-2. Rezistenta de dispersie a instalației de paratrăsnet si prizei de pământ va fi de cel mult 1 ohm conform 17/2011 fiind comuna.

Instalația de paratrăsnet contracarează efectele descărcărilor atmosferice asupra construcției avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera, pe măsură apariției lor. Datorita naturii constuctiei, a formelor geometrice cat si a amplasamentului clădirii raportata la zonele keraunice s-a stabilit prin calcul faptul ca este necesara o instalație de sine statatoare de captare a descărcărilor atmosferice.

Instalația de protecție împotriva trăsnetului este formată din:

 • 1. instalație IPT exterioară, compusă din următoarele elemente legate între ele:

 • ■ dispozitiv de captare;

 • ■ conductoare de coborâre;

 • ■ piese de separație pentru fiecare coborâre;

 • ■ priză de pământ;

 • ■ piesă de legătură deconectabilă;

 • ■ legături echipotențiale;

 • 2. instalația IPT interioară, compusă din:

 • ■ legături de echipotențializare;

 • ■ bare pentru egalizarea potențialelor (BEP).

Instalația de paratrăsnet este de tip întărit I (conform calculului atașat). Clădirea va fi prevăzută cu o instalație de protecție cu dispozitiv de amorsare (PDA) care se va monta pe un catarg din OL-Zn având h= 3 m peste cota cea mai inalta a acoperișului.

PDA-ul va avea următoarele caracteristici:

 • ■ raza de protecție Rp=20m,

 • ■ avansul amorsării AT=30gs;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Conductoarele de coborâre de pe acoperiș si pereții laterali vor fi confecționate din conductoare de cupru. Dispozitivul de captare a trăsnetului se va lega la priza de pamant prin doua coborâri dispuse pe fațade diferite. Conductoarele de coborâre se vor executa din platbandă din cupru și se vor fixa de suporți de susținere dispuși la distanta de 0,8 4 1,00 m pe traseul instalației de protecție. Traiectoria conductoarelor de coborâre trebuie să fie cât mai dreaptă posibil, având cel mai scurt traseu de coborâre, oferind o cale de scurgere de impedanță mică de la punctul de captare la pământ. Raza de curbură a conductorului nu trebuie să fie mai mică de 20 cm. Conductoarele de coborâre vor fi instalate pe exteriorul imobilului evitând traseele de gaze sau electrice, încadrându-se pe cât mai armonios posibil în arhitectura clădirii.

Contoarele de lovituri de trăsnet sunt amplasate pe conductoarele de coborâre și deasupra piesei de separație la o înălțime de 2,5 m. Fiecare coborâre va fi prevăzută cu o piesă de separație ce permite deconectarea sistemului de împământare în scopul efectuării măsurătorilor. Piesele de separație se montează la o înălțime de 2 m față de sol și se prevăd cutii pentru protejarea acestora. Traseul conductoarelor de coborâre se va găsi la cel puțin 0,5 m de cadrul ferestrelor și ușilor.

Conductoarele de coborâre vor fi protejate în țeavă pe o lungime de 1,8 m deasupra solului și 0,3 m sub pământ. Profilul de protecție va fi de asemenea fixat de perete în cel puțin 3 puncte.

Conductoarele de coborâre vor fi legate la priza de pământ artificială, ce va fi utilizată atât pentru protecția împotriva trăsnetului cât și pentru protecția contra atingerilor accidentale.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 1 Ohm, fiind o priza comuna pentru instalația electrica de protecție importiva atingerilor accidentale dar si pentru protecția împotriva trăsnetelor.

Instalația de degivrare

Instalația de degivrare se montează pe toata suprafața copertinei in dreptul colectorilor principali si secundari dea lungul burlanelor si jgheaburilor menținând fluxul de apa in jgheaburi si burlanele de scurgere, oferind si o cale prin care gheata care se topește si zăpada se poate scurge in siguranța de pe acoperiș de-a lungul jgheabului si apoi in jos prin burlan.
.          S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

\ Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 ț Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.coin Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • Instalația date/voce, ip tv

Pentru sistemele date/voce, structura de cablare va fi de tip stea si va asigura necesitatea de comunicare si schimbul de date din camerele tehnice pana la prizele utilizatorilor.

Cablarea sistemului se face cu cablu FTP cat.6 ce respecta standardele ISO/IEC11801, IEC 61156-5, EN 50173, TIA/EIA 568-C2 si normele IEC 60332-1.

Atât pentru cablarea orizontala cat si pentru cea verticala, intre camerele tehnice si pentru distante ce depasesc 90m, se va folosi fibra optica multipereche.

Prize de date RJ45 se va monta pentru fiecare birou (tr.B), centrul principal de presa, zona interviuri, comentatori - cate 2 prize pentru fiecare post de lucru, case bilete (tr.A). Pentru spatiile de circulație si pentru încăperile destinate presei sistemul de distribuție a datelor pe cablu va fi completat de un sistem de distribuție a datelor wireless.

Sistemul IPTV permite redarea programelor TV, redarea de conținut de tip advertising, conexiune video cu echipamente externe. Sistemul va permite controlul, prin aplicația de management, din centrul de comanda si control, inclusiv pentru pornirea/oprirea STB- urilor video.

Sistemul de distibutie TV va permite distibutia către toti utilizatoriii dotati cu echipamente de vizualizare, monitor, computer, televizor următoarele servicii: canale TV furnizate din semnalul terestru sau satelit; posturi radio; canal intern propriu; informații generale; mesaje de evacuare.

Instalația date/voce ipTV este compusa din: rack comunicații; centrala telefonica

IP; telefoane IP; patch panel fibra optica; patch panel cat.6; cablu utp cat.6; fibra optica; prize duble date/voce cat.6; switch cu management.

 • Instalația de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video va permite transmiterea imaginilor video către un dispecerat aflat in tribuna B si va analiza si folosi informațiile in scopul securizării obiectivului. Sistemul este format din: camere fixe pentru parcarea exterioara si nivel intermediar tribuna; camere video dome fixa pentru zona de birouri; camere pentru zona de intrare si evacuare stadion; camere speed dome; server/statie grafica; monitor si UPS.


(floi te Ln.dtum.am *>pte !>uec.e*>! f ȘCSM |


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

V Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 ‘            Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


Sistemul de supraveghere este proiectat astfel incat sa fie flexibil, sa suporte oricâte camere video iar extinderea sa se faca cu costuri mici. Sistemul permite urmărirea simultana in timp real a mai multor evenimente.

Deoarece streamingul video necesita banda de transmisie mai mare decât sistemele uzuale, un inel de fibra optica va înconjura stadionul pentru garantarea transmisiei la viteze mari.

Toata conectica pasiva va fi montata in mai multe cabinete metalice ce vor acoperi toate zonele (cele doua tribune precum si cele doua peluze). Toate aceste cabinete metalice vor fi echipate cu echipamente active (switch-uri, routere, media convertoare) si vor fi alimentate din unitati pentru back-up UPS care vor putea menține si stemele funcționale inca 30 minute de la oprirea alimentarii cu energie electrica.

Topologia rețelei de date sigura o redundanta la nivelul echipamentelor active pentru a garanta funcționarea si comunicarea echipamentelor in cazurile in care unul dintre ele se defectează.

Sistemul de detecție, alarmare si avertizare incendiu

Sistemul de detectare si avertizare incendiu realizează următoarele funcțiuni:

 • ■ detecția automata a oricărui început de incendiu prin amplasarea de detectoare în toate încăperile;

 • ■ semnalizarea manuala a incendiilor prin amplasarea de butoane de alarmare;

 • ■ avertizare acustica în caz de incendiu, prin sirene amplasate pe perete în interior și exterior, astfel încât să se asigure alarmarea tuturor persoanelor din zonă;

 • ■ întreruperea alimentării cu energie electrică;

 • ■ permite integrarea cu sistemul de desfumare, ventilație si alarmare vocala.

Alegerea detectoarelor si declanșatoarelor manual de alarmare

Pentru detecția incendiului in faza incipienta alegerea detectoarelor s-a făcut conform cap. 3.6 din Normativ P118/3-2015 avand in vedere următoarele aspect:

 • -  materialele din zona supravegheata;

 • -  configurația spatiuluifin special inaltimea tavanului);

 • -  efectele instalației de incalzire si ventilație;

 • -  condițiile ambientale din inceperile supravegheate;

 • -  posibilitatea declanșării unor alarme false;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

La alegerea detectoarelor optice de fum s-a tinut cont de recomandările din standardul SR EN 54-7:2002/A2:2007.

Transmiterea semnalului de alarma către echipamentul de control si semnalizare se va realiza prin intermediul declanșatoarelor manuale de alarma (butoane de semnalizare manuala) amplasate astfel incat orice persoana care depistează un incendiu sa poata transmite o alarma la echipamentul de control si semnalizare. Declanșatoarele manuale de alarma vor fi amplasate la vedere pe caile de evacuare in caz de incendiu, in vecinătatea fiecărei usi care face legătură cu scara de evacuare in caz de incendiu si la fiecare ieșire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurgă o distanta mai mare de 30m pentru a ajunge la un declanșator de alarma.

Butoanele de semnalizare vor fi marcate clar, vizibil, pentru a putea fi diferențiate de alte dispozitive, trebuind in același timp sa fie ușor accesibile. Se va avea in vedere ca obiectele de mobilier sau panouri sa nu mascheze butoanele de semnalizare manuala a incendiilor. Declanșatoarele manuale de alarma vor fi montate la o inaltime de l,20-l,50m de la pardoseala finite. Amplasarea detectoarelor s-a realizat luând in considerare următorii factori:

 • ■  suprafața supravegheata de un detector;

 • ■  distanta dintre orice punct al zonei supravegheate pana la cel mai apropiat detector;

 • ■  distanta fata de ziduri, obstacole;

 • ■  inaltimea si configurația tavanului;

Amplasarea detectoarelor in raport cu elementele de construcții si instalații

Amplasarea detectoarele se va realiza respectandu-se distanta de minim 0,50m dintre detector si elementele de construcții, conductele de instalații lateral si sub detectoare conform art. 3.7.2 din P118/3-2015.

Amplasarea detectoarelor de incendiu in raport cu aria incaperii supravegheate

Astfel in funcție de inaltimea spațiului supravegheat pentru incaperi cu inaltimea camerei <4,50m(tabel 3.2 din P118/3-2015) si aria maxima protejata de un detector de fumftabel 3.3 din P118/3-2015) pentru:

 • ■  aria incaperii de protejat <80m2;

 • ■  inaltimea incaperii <12 m;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, eurP3mir3@gmai|.CQm Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

■ unghiul de înclinare fata de orizontala a<20°;

rezulta aria maxima (Amax) protejata de un detector de fum fiind de 80m2. Conform tabel 3.4 din P118/3-2015 pentru:

■ detectoare punctuale de fum cu suprafața maxima supravegheata de un detector Amax=80m2;

■  a<20° unghiul de înclinare fata de orizontala a tavanului

rezulta (DH=6,6m ) fiind distanta maxima orizontala (Dh ) de la un punct al tavanului la cel mai aporopiat detector de fum.

Detectoarele punctuale de fum adresabile se montează în socluri, pe tavane si sub tavanele false conform planurilor de amplasare echipamente și a notelor explicative, astfel încât produsele degajate de incendiu din spațiile supravegheate să ajunga la ele fără diluție, atenuare sau întârziere.

Amplasarea detectoarelor pe holuri inguste si in spatiile din tavan

In conformitate cu art.3.7.6.1 din P118/3-2015 pe holurile inguste si in spatiile din tavan cu pana la 3m lățime, distanta dintre detectoarele de fum va fi de maxim 15m(llm pentru detecția cu interdependenta intre doua zone sau doua detectoare), iar distanta pana la capetele holurilor nu va depăși jumatatea distantelor mai sus menționate. Amplasarea detectoarelor in spatiile din tavan se va realiza intre grinzi daca distanta dintre grinzi este mai mare de l,0m, iar in cazul in care distanta este mai mica de l,0m detectoarele se montează pe grinzi.

Amplasarea dispozitivelor de alarmare opto-acustica

Dispozitivele de alarmare opto-acustice se vor amplasa la interior - pe caile comune de circulație la fiecare nivel. Montarea lor se va face pe perete sau tavan si vor fi setate sa emită același sunet cu frecventa cuprinsa intre 0,5 - 2 KHz si un nivel minim de 65 dB. Sirena de exterior va fi amplasata in dreptul accesului principal la cota etajului, putând fi observata din calea de acces auto spre obiectiv la inaltimea de minim 3.50 m.

Centrală de semnalizare adresabilă semnalizare incendii monitorizează detectoarele de fum si butoanele manuale de avertizare pornind semnalizarea acustica si vizuala la orice semnal primit de la senzorii acestora si făcând in același timp apelarea automata a 1-3 abonați telefonici. Pentru reducerea interferențelor electrice datorate apropierii de instalațiile de date și cele electrice de joasă tensiune, cablurile instalațiilor


S.C. EUROAMIRA s.r.l. - DIVIZIA proiectare îCSM îj^4>CSM i Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 BW; lVoJI Nr. Reg. com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, .eu.r.oamii.a.@gmail,CQm Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

de semnalizare a incendiilor se separă de cablurile altor sisteme prin instalarea în conducte, ghene separate; separarea de alte cabluri prin intermediul unor elemente despărțitoare mecanice continue și rigide din materiale rezistente la foc; instalarea la o distanță minim 0,3m de cablurile altor sisteme. Se va evita instalarea cablurilor instalațiilor de semnalizare a incendiilor în lungul conductelor calde, interzicându-se instalarea lor pe suprafețe calde. Se vor evita traseele expuse la umezeală.

Din punct de vedere funcțional, centrala de semnalizare primește prin intermediul circuitului de buclă, de la detectoarele de fum si de la declanșatoarele manuale de alarmă (butoanele de semnalizare) informații referitoare la starea lor (veghe sau alarmă).

In cazul detecției automate a începutului de incendiu, centrala va intra în starea de pre-alarmare, si va semnaliza acustic evenimentul, prin intermediul unui buzzer amplasat pe panoul frontal, precum și optic, prin afișarea numărului, denumirii și locației detectorului aflat în alarmă prin intermediul panoului de LED-uri și a display ului LCD. Dispozitivul care a intrat in alarmă va semnaliza optic prin intermediul unui LED de culoare roșie.

După perioada de pre-alarmare, programabilă, sistemul intră in starea de alarmă activând dispozitivele acustice si optice de alarmare.

In cazul declanșării alarmei in mod manual, prin acționarea oricărui buton de semnalizare, sistemul va intra instananeu in starea de alarmare, fara temporizare.

Panoul centralei de semnalizare afișeaza și starea DEFECT, prin indicatoare luminoase și semnale sonore diferite de cele corespunzătoare stării de ALARMĂ.

Comunicator telefonic automat.

Asigura transmiterea semnalelor de ALARMA SI DEFECT către un dispecerat de intervenție in caz de incendiu. Echipamentul va fi setat sa transmită in mod automat aceste semnale in perioadele in care nu exita personal de paza in unitate.

Detector punctual optic de fum adresabil.

Este dispozitivul de detecție sensibil la particulele de fum de dimensiuni mai mari, care reflectă lumina, sau particulele fine, de culoare inchisă care o absorb (efect Tyndall).

Echipamentul are in compunere o sursă de lumină și un receptor (element
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, gur.pamir.a@gmaiL£Qm Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

electronic fotosensibil). Orice modificare a sistemului de referință, datorită existenței microparticulelor specifice fumului degajat in timpul unui incendiu, determină variații de curent în sistemul electronic și, deci, emiterea unui semnal.

Aria de acoperire a detectorului punctual de fum variaza intre 60 si HOmp funcție de inaltimea si forma acoperișului sub care este montatDetectoarele punctuale de fum sunt montate in toate spatiile, inclusiv deasupra tavanelor false asigurând o acoperire totala.

Detector punctual multicriterial adresabil fum/temperatura.

Are in componenta, pe langa camera de detecție a fumului si un dispozitiv de detecție care funcționează pe principiul modificării parametrilor electrici odata cu variația temperaturii ambientale. Detectorul este de prag de temperatura (termomaximal) din clasa A2, care va iniția o alarma la depășirea temperaturii minime de răspuns static de 55° C. Acest detector a fost amplasat pe tavan in spațiul centralei termice, camera tablourilor electrice, camera echipamentelor de climatizare si camera grupului electrogen.

Buton manual de semnalizare a incendiului

Asigură declanșarea alarmei de incendiu de către personalul prezent in clădire. Odată acționate, ele rămân blocate in poziție de alarmă, readucerea in stare normală făcându-se doar prin utilizarea unor dispozitive speciale de resetare. In acest fel, există garanția alarmării până la identificarea zonei și asigurarea intervenției. Butoanele de semnalizare a incendiului sunt montate pe căile comune de evacuare precum și la ieșirile spre exterior din clădire.

Dispozitive de alarmare.

Amplasarea și numărul acestor dispozitive asigură recepționarea semnalului de alarmare in toate spațiile obiectivului, la un nivel cu cel puțin 65dB peste nivelul zgomotului de fond. Sunetul emis de dispozitivele de alarmare va fi continuu, cu frecventa intre 0,5 - 2 KHz. Dispozitivele de alarmare opto-acustice de interior se vor amplasa in spatii deschise astfel incat semnalizarea (acustica si optica] sa fie eficienta.

Dispozitivul de alarmare de exterior este prevăzut si cu semnalizare optica (flash) si este amplasat pe fațada clădirii in dreptul intrării principale.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI:

In starea de veghe echipamentul de control si semnalizare supraveghează starea echipamentelor de detecție si alarmare precum si integritatea circuitelor de interconectare a acestora.

 • a) Funcționarea sistemului in stare alarma

In cazul detecției automate a inceputului de incendiu, centrala va intra in starea de pre-alarmare, semnalizând acustic evenimentul, prin intermediul unui buzzer amplasat pe panoul frontal, precum si optic, prin afișarea numărului, denumirii si locației detectorului aflat in alarma prin intermediul panoului de LED-uri si a display-ului LCD. Dispozitivul care a intrat in alarma va semnaliza optic prin intermediul unui LED de culoare roșie.

După perioada de pre-alarmare, cu durata programabila, sistemul intra in starea de alarma activând dispozitivele acustice de alarmare, cele de comanda a instalațiilor de protecție la incendiu, de deblocare a cailor de acces si a opririi instalației de tratare a aerului.

In cazul alarmarii manuale, orice activare a unui buton de semnalizare trece sistemul direct in starea de alarma.

 • b) Funcționarea sistemului in stare de defect

Panoul echipamentului de control si semnalizare afiseaza si starea de DEFECT, prin indicatoare luminoase si semnale sonore diferite de cele corespunzătoare stării de ALARMA.

COMPONENTA SISTEMULUI DE AVERTIZARE LA INCENDIU:

Principalele elemente ce compun sistemul de detecție si avertizare la incendiu sunt:

Sistemul de detectare a incendiului care cuprinde:

 • -  echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila);

 • -  detectoare punctuale optice de fum;

 • -  detector de multicriterial fum si temperatura adresabil;

 • -  declanșatoare manuale de alarma (butoane de semnalizare);

 • -  detector de fum pentru tubulatura de ventilație;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


 • -  module adresabile 2IN/2OUT pentru comanda si monitorizarea dispozitivelor de protecție la incendiu (centrale comanda dispozitive pentru desfumare, usi cu deschidere automata in caz de incendiu);

 • -  dispozitive anexe (module de intrări/ ieșiri, module de relee, izolatoare de bucla, interfețe de interconectare);

 • -  sistem de alimentare;

Sistemul de alarmare la incendiu care cuprinde:

 • -  echipamentul de control si semnalizare (centrala de semnalizare adresabila],

 • -  dispozitive de alarmare optica si acustica de interior,

 • -  dispozitiv de alarmare optica si acustica de exterior;

 • -  echipament de comanda a instalației de protecției la incendiu -evacuarea fumului si a gazelor fierbinți;

 • -  echipament de comanda a transmiterii la distanta a semnalelor de alarma si defect;

 • -  sistem de alimentare;

Echipamentul de control si semnalizare este de tip adresabil cu 6 bucle de detecție pe a cărui panou de semnalizare vor fi afișate:

 • -  starea de buna funcționare;

 • -  starea de veghe;

 • -  starea de alarmare;

 • -  starea de defect;

 • -  starea de testare;

 • -  zona aflata in alarma;

 • -  locația detectorului aflat in alarma.

FUNCȚIILE INSTALAȚIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE

INCENDIU

Instalația de detectare, semnalizare si avertizare incendiu dispune de

următoarele funcții:

- detecția începuturilor de incendiu prin intermediul detectoarelor punctuale de fum;
fe Znc/tzz/nam tpte. !>uc.c.et>!


X              S.C. EUR0AM,RA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

iCSMXGCSM- Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 o» <             Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro XCIuS          E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

1 S Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași ..-•'       R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • - semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de semnalizare;

 • - semnalizarea incendiului prin dispozitive de alarmare in scopul evacuării personalului din incinta obiectivului ;

 • -  afișarea zonei si adresei dispozitivului de detecție aflat in alarma la panoul si display- ul centralei de semnalizare.

Circuitul de alimentare cu energie electrica a echipamentului de control si semnalizare va fi realizat cu cablu cu intarziere la propagarea focului, de tip NHXH 3x2,5 mmp protejat în tuburi PVC dedicate.

Toate sursele de alimentare, interne si externe aferente sistemului de detecție si alarmare la incendiu, trebuie sa fie certificate EN54-4 si sa permită monitorizarea in sistem a următoarelor stări:

 • -  lipsa alimentare;

 • -  acumulator defect;

Sursele de alimentare trebuie sa asigure incarcarea acumulatorilor la un nivel de 80% din capacitate in 24 de ore.

CABLAREA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE INCENDIU

Cablarea sistemului va fi realizata astfel:

 • -  cablu de semnalizare incendiu tip JE-H(St)H 2x2x1,36mmp E30/FE180, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de minute la foc pentru bucla de comunicație si conectarea elementelor de detecție si semnalizare, pozate in tuburi PVC si jgheaburi metalice la o distanta de minimum 0,3 m de cablurile instalațiilor electrice de forța;

 • -  cablu de semnalizare incendiu tip JE-H(St)H 2x2x0,8mmp E30/FE180, protejat astfel incat circuitul sa reziste 30 de minute la foc pentru comanda si monitorizare sistem protecție la incendiu (voleti) prin modulele adresabile conectare la bucla de semnalizare incendiu, pozate in tuburi PVC si jgheaburi metalice la o distanta de minimum 0,3 m de cablurile instalațiilor electrice de forța;

Circuitele prezentate anterior vor fi amplasate, conform cerințelor normativelor in vigoare, pe trasee separate fata de alte instalații si prin zone fara pericol la incendiu.

Golurile pentru trecerea cablurilor, prin plansee sau pereți, vor fi protejate după montarea cablurilor, cu materiale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare pentru
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: offlce@euroamira.ro, em-Q3mini@grnaU.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

evitarea propagării flăcărilor, trecerii fumului si a gazelor, astfel incat rezistenta la foc a elementului de compartimentare sa nu se reducă.

Toate echipamentele și materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate vor fi avizate conform EN 54.

Alimentarea cu energie electrică a instalației de semnalizare si detectare incendiu se efectuează de la două surse de alimentare distincte: o sursă de bază (rețeaua de 230V c.a. din TE Sig.) și o sursă de rezervă (baterii de acumulatoare). Sursa de alimentare de rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure autonomia in funcționare a instalației pe o durata de 48 ore in condiții normale (stare de veghe) din care 30 minute in condiții de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in funcțiune).

Lipsa tensiunii sau scăderea tensiunii sursei de bază sub valoarea minimă de funcționare trebuie să conducă la cuplarea sursei de rezervă. La restabilirea sursei de bază centrala trebuie să se comute automat pe aceasta asigurând și încărcarea sursei de rezervă.

Sursa de alimentare de bază va dispune de o coloană proprie direct din tabloul electric general de siguranța al clădirii. Este interzisă racordarea altor consumatori la coloana de alimentare a centralei de semnalizare.

Instalația de semnalizare a incendiului se va lega la priza de pământ cu rezistența de dispersie sub 4 ohmi realizate fie separat pentru fiecare instalație, fie prin conectarea la o priză comună cu alte echipamente sau prize ale clădirii.

Utilizarea în comun a prizei de pământ pentru sistemul de detectare și alarmă la incendiu cu cele ale instalației de energie electrică se admite numai în condițiile prevăzute de STAS 6271.

Prizele de pământ se vor conecta la tabloul speciale pentru prize care se va amplasa de preferință, în încăperile echipamentelor aferente.

Alegerea conductoarelor pentru legarea la pământ și dimensionarea acestora se va face în conformitate cu prevederile STAS 12604/5 pentru instalația de legare la conductorul de protecție.

Pentru trecerea prin fundație a conductoarelor de legare la pământ se va prevedea câte un tub PVC 039 mm, curbat într-un singur plan cu o rază de cel puțin 1S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-maii: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

metru, care va străbate pardoseala pe verticală și fundația exterioară pe orizontală, ajungându-se la exterior la 0,8 m sub nivelul solului și prelungindu-se cu cel puțin 1 metru de la fundația clădirii. Sistemul se compune din centrala de detecție incendiu adresabila, detector multisenzor 02T adresabil, detector de fum adresabil, detector de temperatura adresabil, sirena de interior adresabila, sirena de exterior adresabila, transponder, apelator GSM.

INSTALAȚIA DE DESFUMARE

Conform art. 2.5.28, prevăzut în normativul P118/1999, pentru evitarea inundării cu fum a caselor de scări de evacuare închise s-a propus introducerea naturală organizată a aerului si evacuarea naturală, organizată a fumului.

Introducerea naturală organizată a aerului se va realiza, conform art. 2.5.5 prevăzut in normativul P118/1999. Desfumarea se va realiza prin deschiderea automată și manuală a dispozitivelor de evacuare a fumului.

în zonele de circulație ce nu dispun de ventilație naturala prin ochiuri de tâmplărie mobila vor fi prevăzute instalații de desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale montate pe tubulatura din tabla zincata cu protecție la foc 3h.

Comanda manuală pentru deschiderea ochiurilor mobile (introducere aer -evacuare fum), în cazul unui incendiu, se va realiza prin intermediul butoanelor de acționare amplasate la fiecare nivel. S-a propus și buton pentru deschiderea ochiurilor mobile în scopul asigurării ventilației zilnice, amplasat doar la demisolul imobilului, conform prevederilor art. 7.22.26 prevăzut în normativul 17/2011.

Comanda automată pentru deschiderea ochiurilor mobile (introducere aer -evacuare fum), în cazul unui incendiu, se va realiza prin detector de fum-centrala semnalizare incendiu-centrala desfumare (CDF 2), conform prevederilor art. 7.22.26 prevăzut în normativul 17/2011.

Comanda automată pentru deschiderea ochiurilor mobile/voleti (introducere aer - evacuare fum), în cazul unui incendiu, se va realiza prin detector de fum-centrala semnalizare incendiu-centrala desfumare (CDF 1), conform prevederilor art. 7.22.26 prevăzut în normativul 17/2011.

Conform art. 2.5.21., prevăzut în N.S.F. P118-99, gurile de desfumare vor fi protejate cu voleți din materiale CO (CAI) rezistenți la foc, la evacuări în poziție de
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

așteptare, cu rezistența egală cu a canalului (ghenei).

Conform art. 6.2.42., prevăzut în normativul 15/2010, s-au prevăzut voleți rezistenți la foc: EI 60 la gurile pentru desfumare. Voleții vor fi prevăzuți cu acționare automată în caz de incendiu.

Conform art. 6.2.85., prevăzut în normativul 15/2010, dispozitivele de evacuare a fumului și gazelor fierbinți se vor monta în poziția normal deschis.

Conform art. 6.2.86., prevăzut în normativul 15/2010, montajul voletilor se va face astfel încât mișcarea acestora să nu fie împiedicată de conducta de ventilare la care se racordează.

Conform art. 6.2.87., prevăzut în normativul 15/2010, după montarea voletilor, înainte de darea în exploatare a instalației, se va controla modul de lucru al organelor de închidere automată, prin simularea condițiilor care provoacă închiderea. Este recomandabil ca aceste simulări să poată fi efectuate periodic prin centrala de semnalizare a incendiilor.

Sistemul antiefractie

Sistemul de detecție si alarmare la efracție se realizează in conformitate cu prevederile standardelor EN 50131-1 si EN 50131-6, tinind cont de destinația clădirii, astfel incat sa se realizeze o detecție rapida a tentativelor de efracție. Centrala de semnalizare efracție este adresabila si suporta pana la 96 zone.

Semnalizarea acustica se realizează prin intermediul sirenelor de interior si exterior. Sistemul asigura protejarea cailor de acces - usi perimetrale in spațiul obiectivului si a zonelor cu valori, precum si memorarea in timp real a evenimentelor pe o durata de 30 de zile.

Sistemul de detecție si avertizare efracție este compus din unitate central; modul de extensie; detector de mișcare; contact magnetic; tastatura de comanda si control; sirena de avertizare de interior si sirena de avertizare de exterior.

Sistemul de sonorizare

Sistemul de sonorizare se compune din 2 subsisteme, respectiv sub-sistemul sonorizare stadion si sub-sistemul alarmare vocala. Sub-sistemul sonorizare stadion asigura acoperirea sonora a perimetrului stadionului, având ca sursa de sunet vocea crainicului, aparate de redare sunet ambiental. Difuzoarele se vor amplasa permietral


EUR!

(^VoZ fe LncLtumam bpte. huejCAh! f |

.>S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


pe structura panourilor montate in vederea reducerii poluării fonice.

Subsistemul de alarmare vocala va asigura transmiterea de mesaje de urgenta, mesaje de informare, de dirijare a persoanelor in caz de urgenta, fond muzical. Toate echipamentele incluse in acest sub-sistem sunt conforme cu standardele EN 54/16, EN 54/24, EN 54/04 referitoare la alarmarea vocala. Se vor realiza următoarele zone de adresare respective in spatiile din tribuna A, in spatiile din tribuna B, in exterior si stadion.

Echipamentele sistemului sunt amplasate in tr.A si tr. B in camerele tehnice. Comunicația intre echipamente se va realiza prin intermediul unui inel de fibra optica rezistent la foc.

Sistemul se interfateaza cu centrala de incendiu, de la care va primi comenzi pentru declanșarea mesajului de evacuare intr-o anumita zona. Fiecare camera de securitate este prevăzuta cu un microfon de urgenta. Este prevăzut un microfon de pompier. Semnalul provenit de la acesta va fi prioritar tuturor altor semnale si va trebui difuzat atât in subsistemul de alarmare vocala cat si in sub-sistemul sonorizare stadion.

Cablarea difuzoarelor se face cu cablu rezistent la foc 30min. Alimentarea sistemului de alarmare vocala este prevăzut cu o a doua sursa de alimentare UPS care va asigura funcționarea sistemului minim 30 minute in stare de alarma. Sistemul de sonorizare este compus din unitate sonorizare; Networkable Voice Alarm and Public Address system; amplificatoare; microfoane; difuzoare; ups si sursa de muzica.

Sistemul de ticketing si control al accesului

Sistemul de ticketing si control al accesului asigura o soluție integrata pentru vânzarea biletelor si restrictionarea accesului spectatorilor la locurile cumpărate pe baza acestor bilete. Sistemul de ticketing cuprinde următoarele componente: aplicație vanzare bilete; aplicație personalizare cârduri abonați; portal web; aplicație centrala-back Office.

Sistemul de control al accesului se va realiza cu dispozitive portabile si cu porți de acces. Ambele echipamente vor primi informațiile necesare controlului de la sistemul central de ticketing. Sistemul de control al accesului cuprinde: aplicația de control cu
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE \ Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 '    Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași dispositive portabile; aplicația de control cu turnicheti de acces; aplicația centrala de control.

Fiecare turnichet este dotat cu cate un terminal de citire a tichetelor, cadența de trecere maxima este de 12 oameni/min. Sistemul se va compune din server de aplicații; system de stocare; sistem de backup; rack, UPS si accesorii; software de suport infrastructura.

întregul sistem va fi conectat la BMS.

i INSTALAȚII SANITARE

Având in vedere starea de degradare fizica si morala a instalațiilor existente si a faptului ca acestea nu mai pot satisface cerințele impuse de către beneficiar prin tema de proiectare, propunem dezafectarea si demontarea tuturor instalațiilor sanitare existente, inclusiv a instalației de hidranti interiori, fara intenția de refolosire a acestora in noua soluție tehnica.

Ținând seama de destinația si caracteristicile obiectivului, s-a adoptat soluția instalației interioare de apa rece si calda cu distribuție inferioara, cu conducte montate aparent si ingropat in zidărie, Ia 10 cm de pardoseala.

Instalațiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate pe baza debitelor de calcul in funcție de numărul si felul armaturilor din grupurile sanitare si oficii. Necesarul de apa s-a determinat in funcție de presiunile normale de utilizare la punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si conductelor de distribuție s-a realizat in conformitate cu STAS 1478/90. Traseele instalațiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se asigure lungimi minime de conducte si posibilități de auto - compensare. Tot odata s-a avut in vedere coordonarea tuturor instalațiilor astfel incat sa se asigure accesul nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor ușoara in vederea reparațiilor.

Conductele instalației sanitare interioare se vor executa din țeava din polipropilena rezistenta la presiunea de regim de 6 bar si la temperaturi uzuale ale apei reci (10°C...15°C) si ale apei calde de consum (55°C...60°C).

In grupurile sanitare si in centralele termice s-au prevăzut sifoane de pardoseala care sa permită scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru menținerea gărzii


iCSMr           Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207

SK < A xxx Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235


Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro


E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com


/                                    * ffCU *             L-uiaii. unitv^tuiuauma.iu, S-MI VSUJH1 Q^frMIEULi’xVLI.

te Inatumam. bpte bueeeh! I £ Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași '                  \     Z       D<iC/inTDi DnMrDTrnmnmm D->h<.n Tnnrilu-inii i->ei


R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania lași


hidraulice s-au racordat la sifoanele de pardoseala obiecte sanitare cu utilizare frecventa (lavoare). Trecerile prin pereți se va face cu ajutorul unor tuburi de protecție. In punctele termice si pentru instalațiile de hidranti interiori se vor utiliza țevi din otel sudate longitudinal pentru instalații, zincata cu filet si mufa.

Pentru utilizarea apei in condiții igienice si practice se vor folosi obiecte sanitare cum ar fi lavoare din porțelan sanitar, cu baterii monocomanda pentru lavoare, cazi de dus, cu baterie monocomanda pentru cada, cu furtun flexibil si telefon de dus, vase WC cu ieșire laterala + capace si rezervoare montate pe vas, pisoare din porțelan sanitar.

1 INSTALAȚII DE STINGERE A INCENDIILOR

Echiparea si dotarea tehnica minima obligatorie a construcției cu sisteme si instalații de stingere a incendiilor, trebuie sa corespunda prevederilor din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013.

Conform art.4, pct. k, din reglementarea precizata mai sus, pentru clădiri inchise de sport cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori, se impune echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori. Conform art.4, pct. g, din reglementarea precizata mai sus, pentru spatiile pentru comerț cu aria construita mai mare de 600 mp (spatii comerciale peluze) se impune echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori. Conform Anexei 3, pct.3, din P118/2-2013, pentru săli de competiții sportive cu o capacitate de peste 600 locuri (asimilat pentru spatii tribuna A, tribuna B), numărul jeturilor in funcțiune simultana este 2, iar debitul de calcul al instalației este 4,2 1/s.

Conform Anexei 3, pct.2, din P118/2-2013, pentru clădiri pentru comerț ( asimilat pentru spatii peluza nord, peluza sud), numărul jeturilor in funcțiune simultana este 1, iar debitul de calcul al instalației este 2,1 1/s. Hidrantii de incendiu interiori au fost amplasați in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu, in funcție de lungimea furtunurilor si de geometria spatiilor protejate ale clădirii, in următoarea ordine: langa intari, in casa scării, holuri, langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora. Pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu, pe rețeaua de alimentare cu apa existenta au fost prevăzuți 4 hidranti de incendiu exteriori.

■ Instalații de stingere cu apa a incendiilor

Echiparea si dotarea tehnica minima obligatorie a construcției cu sisteme si

,                                        Z^S. Z*^’X         S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

ZaZ7 i^x\ ll~7' Ț T          JL. K Tf T {[Vi     6 GCSH ^V-GCSM Sediu: iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

( /ZN lzx\ \ Ip lU'irvll/W iVI II’o M"''-               Nr.Reg.Com.Iasi:J22/1305/2007,C.U.I.:R021648235

W [ '            J E                                                                         Tel./Fax:+40.332/132.180, Web: euroamira.ro

'A VslJy /      »/-          .                          , /rrcui'          E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@&rn.ail.corri.

Xn'l'ZSX* Croi- *c inaULmam Apte 5UCC&>!  '*     | Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

'                 K. ‘       R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

S

instalații de stingere a incendiilor, trebuie sa corespunda prevederilor din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ PI 18/2-2013, din 08.08.2013.

Conform art.4, pct.k, din reglementarea precizata mai sus, pentru clădiri inchise de sport cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori, se impune echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori.

Conform art.4, pct.g, din reglementarea precizata mai sus, pentru spatiile pentru comerț cu aria construita mai mare de 600 mp. (spatii comerciale peluze], se impune echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori.

Conform Anexei 3, pct.3, din PI 18/2-2013, pentru săli de competiții sportive cu o capacitate de peste 600 locuri ( asimilat pentru spatii tribuna A, tribuna B], numărul jeturilor in funcțiune simultana este 2, iar debitul de calcul al instalației este 4,2 1/s.

Conform Anexei 3, pct.2, din PI 18/2-2013, pentru clădiri pentru comerț ( asimilat pentru spatii peluza nord, peluza sud], numărul jeturilor in funcțiune simultana este 1, iar debitul de calcul al instalației este 2,11/s.

Hidrantii de incendiu interiori au fost amplasați in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu, in funcție de lungimea furtunurilor si de geometria spatiilor protejate ale clădirii, in următoarea ordine: langa intari, in casa scării, holuri, langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora.

4- CANALIZARE MENAJERA

Având in vedere starea de degradare fizica si morala a racordurilor existente si a rețelei de canalizare menajera (tronsonul realizat din B200, respectiv B400, pana la evacuarea in colectorul principal existent pe strada Pictor Teodor Aman] si a faptului ca acestea nu mai pot satisface cerințele impuse de către beneficiar prin tema de proiectare, propunem dezafectarea acestora, fara intenția de refolosire a acestora in noua soluție tehnica.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei A, Peluza Nord se va realiza in rețeaua de canalizare reabilitata pe strada din fata tribunei A si Peluzei Nord, utilizând țeava PVC Dn 500 mm, cu lungimea totala L = 290m. Racordarea in rețeaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman se va realiza in căminul CM37.

Dimensionarea rețelei de canalizare s-a realizat in sistem unitar, având in vedere
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

ca va prelua si apele pluviale din zona. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei B se va realiza in rețeaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman (ovoid 600/900 mm), in căminele CM38, CM41 si CM42. Racordurile de canalizare menajera se vor realiza utilizând conducte din PVC, cu Dn 110-200 mm, SN4, îmbinata cu mufa si garnitura, cu lungimea totala L = 550 m.

Instalații de preluarea apelor pluviale

Colectarea apei pluviale de pe acoperiș se va realiza utilizând jgheaburi din table zincata rotunde, prevăzute cu pâlnii de captare a apei pentru colturi. Evacuarea apei pluviale se va realiza utilizând burlane din tabla zincata semirotunde, in rigole perimetrale prefabricate din beton cu latimea ext. 200-250 mm, inaltime ext.200-250 m, clasa de rezistenta A 15, cu muchie de protecție din otel zincat, prevăzute cu grătare transversale din otel zincat, clasa de rezistenta A. Apa colectata in aceste rigole va fi evacuata in rețeaua de canalizare.

1 INSTALAȚII TERMICE - VENTILAȚII - SISTEM VRF

Având in vedere starea de degradare fizica si morala a instalațiilor existente propunem dezafectarea si demontarea tuturor instalațiilor de termo-ventilatie existente si inlocuirea totala a acestora.

Spatiile interioare aferente celor doua tribune si a celor doua peluze cor fi deservite de trei puncte termice (un punct termic amplasat in tribuna A si si cate un punct termic amplasat in fiecare peluza). Punctele termice vor fi alimentate de la CET, cu agent termic - apa calda 90°C si vor include schimbătoare de căldura, pompe de circulație, vase de expansiune, instalații de distribuție.

Pentru asigurarea confortului termic pe timpul evenimentelor propunem sitemul de climatizare VRF si a unui punct termic dotat cu schimbător de căldură pentru asigurarea apei calde menajere.

TRIBUNA A: P+3E

Va fi deservita de un punct termic, amplasat la parterul corpului de clădire, ce va include schimbător de căldură, pompe de circulație, vase de expansiune, instalații de distribuție. Punctul termic va fi alimentat de la CET, cu agent termic - apa calda 90°C.

Instalații interioare:


Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

prin intermediul instalațiilor de încălzire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de încălzire, centrale de tratare aer cu baterie de încălzire si recuperator de căldură. Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR reticulata cu inserție din fibra composita. Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel. In spatiile încălzite, care sunt predispuse la un trafic intens prin ușile de acces, vor fi montate perdele de aer cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalațiilor de răcire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de răcire, tava si pompa de condens, centrale de tratare aer cu baterie de răcire, tava condens si recuperator de căldură. Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR reticulata cu inserție din fibra composita. Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel. Furnizarea apei răcite 7° pentru instalația de climatizare, va fi făcută de un chiller, amplasat in apropierea stâlpului instalației de nocturna.

Ventilația spatiilor aglomerate si cele predispuse la deprecierea calitatii aerului, se va realiza prin intermediul instalațiilor de ventilație compuse din ventilatoare axiale de extracție montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu secțiuni de ventilație in/out. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de ventilație, executate din tabla zincata, cu sau fara izolație anticondens, iar refula rea/evacua rea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

TRIBUNA B: P+E

Va fi deservita de un punct termic, amplasat in spațiul tehnic adiacent de sub Peluza Sud si va include schimbător de căldură, pompe de circulație, vase de expansiune, instalații de distribuție. Punctul termic va fi alimentat de la CET, cu agent termic - apa calda 90°C.

Instalații interioare: încălzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalațiilor de incalzire compuse din ventiloconvectoare tip caseta/duct dotate cu baterie de incalzire, centrale de tratare aer cu baterie de incalzire si recuperator de căldură.


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR reticulata cu inserție din fibra composita. Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel.

Climatizarea birourilor si a spatiilor de cazare se va realiza prin intermediul instalațiilor de răcire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta/duct dotate cu baterie de răcire, tava si pompa de condens, iar in zonele de vestiar, fitness se vor prevedea centrale de tratare aer cu baterie de răcire, tava condens si recuperator de căldură. Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR reticulata cu inserție din fibra composita. Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel.

Furnizarea apei răcite 7° pentru instalația de climatizare va fi făcută de un chiller amplasat in apropierea stâlpului instalației de nocturna.

Ventilația spatiilor predispuse la deprecierea calitatii aerului, se va realiza prin intermediul instalațiilor de ventilație compuse din ventilatoare axiale de extracție montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu secțiuni de ventilație in/out. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de ventilație, executate din tabla zincata, cu sau fara izolație anticondens, iar refularea/evacuarea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

Pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, in zonele de circulație ce nu dispun de ventilație naturala prin ochiuri de tamplarie mobila, vor fi prevăzute instalații de desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale montate pe tubulatura din tabla zincata cu protecție la foc 3h.

PELUZA NORD si PELUZA SUD

Vor fi deservite de doua puncte termice amplasate in zonele special destinate si fiecare va include schimbător de căldură, pompe de circulație, vase de expansiune, instalații de distribuție. Punctele termice vor fi alimentate de la CET, cu agent termic -apa calda 90°C.

Instalații interioare:

încălzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalațiilor de incalzire compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de incalzire. Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE îCSH/i^GCSMtș Sediu: Iasi< Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam, 207 « Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: offlce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

reticulata cu inserție din fibra composita. Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel. In spatiile încălzite, care sunt predispuse la un trafic intens prin ușile de acces, vor fi montate perdele de aer cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalațiilor de răcire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de răcire, tava si pompa de condens. Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR reticulata cu inserție din fibra composita. Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel. Furnizarea apei răcite 7° pentru instalația de climatizare va fi făcută de un chiller, amplasat in apropierea stâlpului instalației de nocturna.

Ventilația spatiilor predispuse la deprecierea calitatii aerului se va realiza prin intermediul instalațiilor de ventilație compuse din ventilatoare axiale de extracție montate pe tubulatura. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de ventilație executate din tabla zincata cu sau fara izolație anticondens, iar refularea/evacuarea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

In vederea eficientizarii energetice si asigurarea unei furnizări contante de încălzire și răcire propunem sistemul VRF.

Principiul de funcționare al sistemului VRF (Variable Refrigerant Flow) este asemanator sistemelor multisplit, cu particularitatea că unitățile interne sunt prevăzute cu ventile de reglare pentru debitul de agent frigorific, ceea ce permite reglarea puterii termice racire/încalzire în funcție de necesitățile zonei în care este amplasată unitatea interna (se pot realiza temperaturi diferite simultan in mai multe zone). Tehnologia "inverter" ajută sistemul să funcționeze cu eficiența maximă datorită minimizării variațiilor de temperatură si a reducerii ciclurilor de pornit/oprit.

Componente și mod de funcționare:

COMPRESOR - aspira agentul frigorific sub forma de gaz (vapori) la presiune si temperatura joasa si il comprima pana la o presiune si temperatura inalta;

 • ■  funcționare cu nivel de pentru zgomot redus

 • ■  funcționare efi cienta din punct de vedere energetic


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

i-i Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • ■  utilizare posibila pentru un număr mare de zone termice (clădiri cu multe incaperi)

CONDENSATOR - agentul frigorific sub forma de vapori la presiune si temperatura inalta

(datorita compresorului) condensează si cedeaza astfel căldură preluata din spațiul răcit (incapere) aerului exterior:

VAPORIZATOR - agentul frigorific sub forma de lichid (de la condensator) primește căldură de la aerul interior si fierbe, in timp ce aerul din spațiul deservit de unitatea interna se răcește (eventual se si usucă);

VANA DE EXPANSIUNE UNITATE EXTERNA - rolul acesteia este de a reduce presiunea (si temperatura) de la nivelul de condensare la cel de vaporizare;

VANA DE EXPANSIUNE UNITATE INTERNA - reglează debitul de agent frigorifi c prin unitatea interna in funcție de necesarul de racire/incalzire al incaperii in care este montata unitatea interna;

VENTILATOR UNITATE INTERNA - aspira aerul din incapere si il trece prin unitatea interna, iar după racirea/incalzirea acestuia, il refulează in incapere;

VENTILATOR UNITATE EXTERNA - asigura circulația aerului exterior prin unitatea externa, mărind capacitatea de racire/incalzire a agentului frigorific din sistemul VRF;

VANA CU 4 CAI - permite funcționarea in sistem "pompa de căldură" (mod incalzire). In modul incalzire se inversează circulația agentului frigorific din sistemul VRF cu ajutorul vanei cu 4 cai: agentul frigorific va vaporiza in unitatea exterioara (condensatorul devine vaporizator) primind căldură de la aerul exterior si va condensa in unitățile interioare (vaporizatoarele devin condensatoare) cedând căldură primita aerului interior, asigurând astfel incalzirea acestuia.

Se propune utilizarea sistemului VRF 3 țevi. Acesta are 3 racorduri de agent frigorific la unitățile externe (se recuperează căldură extrasa din incaperile răcite pentru incaperile incalzite), legătură dintre unitățile externe si fiecare unitate interna (sau grup de unitati interne) realizandu-se prin racorduri speciale care conțin kituri cu electrovane de agent frigorific.

Se vor folosi următoarele tipuri de unitati interne:

 • ■  unitati interioare tip caseta (X, XM si XMR): 2.2-16 kW


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, ei)roamird@gmaiL<X>m Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • ■  unitati interioare racordabile la tubulatura (DR, US, U, UR, FUR si UMR): 2.2 - 28

kW

 • ■  unitati interioare pt. pardoseala sau plafon (FTR, T, FR si FMR): 2.2 - 16 kW

 • ■  unitati interioare de perete (K, KR): 2.2 - 7.3 kW

 • ■  unitati interioare tip recuperator de căldură cu baterie adiționala in expansiune directa (GU): 500, 750,1000 mc/h

Caracteristici

 • ■  coeficient de performanta (COP) ridicat

 • ■  lungime mare traseu agent frigorifi c (150 m)

 • ■  domeniu larg de funcționare răcire (-10°C...43°C) si incalzire (-20°C...15°C)

 • ■  unitati externe compacte (1230 x 940 x 340 mm)

 • ■  nivel de zgomot redus

 • ■  gama larga de puteri

 • ■  contorizare număr ore funcționare compresoare

 • ■  funcționare in mod silențios ("quiet mode")

 • ■  unitatea externa este prevăzută cu tehnologie inverter curent continuu

 • ■  sistemul poate funcționa cu pana la 40 unitati interne

La alegerea soluției am ținut cont de următoarele avantaje și beneficii ale sistemul

VRF:

 • ■  funcționare cu consum redus de energie

 • ■  funcționare pe distante mari intre unitatea externa si unitățile interne

 • ■  posibilitatea utilizării produsului la temperaturi extreme vara/iarna

 • ■  funcționare silențioasa

 • ■  flexibilitate gama larga de puteri in funcționare

 • ■  funcționare uniforma

 • ■  durata mare de viata, siguranța in exploatare, consum redus de energie pentru utilizator

 • ■  costuri reduse de exploatare pentru utilizator

 • ■  spațiu ocupat foarte redus si costuri reduse de montaj

 • ■  asigurare condiții interioare de confort pentru un număr mare de încăperi


  ,uS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

întregul sistem VRF va fi conectat la sistemul BMS in vederea monitorizării și controlului total al incaperilor.

Instalații interioare

încălzirea spațiilor se va realiza prin intermediul instalațiilor de încălzire, compuse ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de încălzire, centrale de tratare aer cu baterie de incalzire si recuperator de căldură. Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR reticulata cu inserție din fibra composita.

Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel. In spatiile încălzite care sunt predispuse la un trafic intens prin ușile de acces, vor fi montate perdele de aer cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalațiilor de răcire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de răcire, tava si pompa de condens, centrale de tratare aer cu baterie de răcire, tava condens si recuperator de căldură. Distribuita agentului termic se va executa din țeava izolata din otel sau PPR reticulata cu inserție din fibra composita. Poziționarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecărui nivel. Furnizarea apei răcite 7° pentru Instalația de climatizare va fi făcuta de un chiller.

Ventilația spatiilor aglomerate si cele predispuse la deprecierea calitatii aerului, se va realiza prin intermediul instalațiilor de ventilație compuse din ventilatoare axiale de extracție montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu secțiuni de ventilație in/out. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de ventilație, executate din tabla zincata, cu sau fara izolație anticondens, iar refularea/evacuarea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

Pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, in zonele de circulație ce nu dispun de ventilație naturala prin ochiuri de tâmplărie mobila vor fi prevăzute instalații de desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale montate pe tubulatura din tabla zincata cu protecție la foc 3h.

SISTEM BMS (Building Management System)

Sistemul BMS (Building Management System) este un sistem bazat pe computer instalat in clădiri, care controlează si monitorizează echipamentele mecanice si electrice ale clădirii, cum ar fi ventilația, iluminatul, sistemele de energie, sistemele de
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

incendiu si sistemele de securitate.

BMS-ul este cel mai des intalnit la clădiri de mari dimensiuni. Funcția sa de baza este sa administreze mediul din interiorul clădirii si poate controla temperatura, nivelul dioxidului de carbon si umiditatea din clădire. Funcția principala a BMS-ului este de a controla incalzirea si racirea, a gestiona sistemele care distribuire aerul prin clădire (prin operarea ventilatoarelor sau inchiderea/deschiderea clapetelor) si a controla local amestecul de căldură si racoare pentru a obține temperatura dorita in camere.

Sistemele legate la BMS reprezeinta 70% din consumul de energie clădirii.

Sistemul BMS va fi legat la:

- control acces (turnicheti si usi de acces controlând accesul si traficul din clădire);

 • -  sisteme de securitate cum ar fi senzorii de mișcare;

 • -  Sistemele de detecție si avertizare incendiu; in caz de incendiu vor acționa asupra sistemelor de ventilație, asupra lifturilor, asupra sistemului de control acces si a celorlalte sisteme adiacente, asigurând o evacuare sigura a persoanelor din clădire si împiedicând raspandirea focului si a fumului prin sistemul de ventilație;

 • -  Sistemul de ventilație;

 • -  Sistemul de iluminat.

Propunerea sistemului BMS a avut in vedere reducerea consumului de energie, urmărirea, comanda și monitorizarea întregii clădiri.

Implementarea unui BMS asigură controlul în ansamblu al mediului exploatat, aducând următoarele beneficii:

 • •  reducerea costurilor cu energia;

 • •  reducerea costurilor de administrare;

 • •  reducerea costului de întreținere a echipamentelor;

 • •  asigurarea controlului asupra clădirii de la distanță;

 • •  obținerea unor parametri de confort specifici activităților desfășurate;

 • •  minimizarea timpului de intervenție pentru remedierea defecțiunilor;

 • •  creșterea duratei de viață a instalațiilor și echipamentelor;

 • •  flexibilitate în procesul de mentenanță;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Soluțiile de automatizare pot integra:

 • •  instalații HVAC (centrale de tratare aer, sisteme termice etc.)

 • •  contorizări electrice și termice

 • •  tablouri generale de distribuție și tablouri electrice ale consumatorilor

 • •  grupuri electrogene

 • •  instalații de pompare (stații de pompare, grupuri de incendiu etc.)

 • •  iluminat, umbrire și protecție solară

 • •  sisteme de securitate și siguranță

 • •  sisteme de desfumare

 • •  alte utilaje și echipamente care pot apărea în diverse scenarii.

Cele patru funcții de bază ale BMS sunt:

 • •  Controlul

 • •  Monitorizarea

 • •  Optimizarea

 • •  Raportarea

X REȚELE EXTERIOARE SI AMENAJARI EXTERIOARE

Alimentarea cu gaze naturale si energie electrica, nu fac obiectul prezentei documentații.

Alimentare cu apa

Având in vedere cerințele impuse de beneficiar prin tema de proiectare, se propune ca alimentarea cu apa sa se realizeze prin doua branșamente, unul ce va asigura alimentarea cu apa a spatiilor aferente tribunei A, parțial Peluza Nord si parțial Peluza Sud, iar celalalt va asigura alimentarea cu apa a spatiilor aferente tribunei B, parțial Peluza Nord si parțial Peluza Sud. Se menține branșamentul existent al Tribunei B, cu înlocuirea instalației hidraulice a căminului apometru CAex.

S-a optat pentru soluția contorizarii separate a apei utilizate in scop menajer, respectiv a apei utilizate pentru stingerea incendiilor interioare si a instalațiilor aferente separate. Pentru tribuna A se propune realizarea unui cămin apometru nou CApr, echipat hidraulic. Si in acest caz s-a optat pentru soluția contorizării separate a apei utilizate in scop menajer, respectiv a apei utilizate pentru stingerea incendiilor interiori si a instalațiilor aferente separate. Instalațiile exterioare de alimentare cu apaS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


aferente întregului obiectiv se vor realiza utilizând conducta din țeava de polietilena de înalta densitate montata îngropat in pământ, sub adâncimea de inghet, Pn 6, Dn = 110 mm, Pn 6 bar.

Canalizarea

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei A, Peluza Nord (se va realiza in rețeaua de canalizare reabilitata pe strada din fata tribunei A si Peluzei Nord, utilizând țeava PVC Dn 500 mm). Racordarea in rețeaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman se va realiza in căminul CM37.

Dimensionarea rețelei de canalizare s-a realizat in sistem unitar, având in vedere ca va prelua si apele pluviale din zona. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei B, Peluza Sud se va realiza in rețeaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman (ovoid 600/900 mm), in căminele CM38, CM41 si CM42. Racordurile de canalizare menajera se vor realiza utilizând conducte din PVC, cu Dn 110-200 mm, SN4 îmbinata cu mufa si garnitura.

Canalizare pluviala

Evacuarea apelor pluviale din zona parcărilor se va realiza in rigole prefabricate prevăzute cu grătar metalic carosabil, conform prevederilor din proiectul de sistematizare verticala. Din rigole, apa pluviala este preepurata prin separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de nămol (SHN1-SHN7), prevăzute cu cămine de vizitare in amonte (CP1-CP7) si evacuata in rețeaua de canalizare, in sistem unitar. Racordurile la rețeaua de canalizare se vor realiza utilizând conducte din PVC, Dn 315 mm, SN4, îmbinata cu mufa si garnitura, cu lungimea totala L=60m. S-au prevăzut cămine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de lucru de 2 m, din tub beton simplu cu mufa, cu capace si rame pentru cămine cu piesa suport, carosabil tip IV.

Conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor poza îngropat sub adincimea de inghet conform STAS 6504/80, masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la suprafața terenului amenajat.

Colectarea apei pluviale de pe acoperiș se va realiza utilizând jgheaburi din tabla zincata rotunde, prevăzute cu pâlnii de captare a apei pentru colturi. Evacuarea apei pluviale se va realiza utilizând burlane din tabla zincata semirotunde, in rigole perimetrale prefabricate din beton cu latimea ext. 200-250 mm, inaltime ext.200-250 m,


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


clasa de rezistenta A 15, cu muchie de protecție din otel zincat, prevăzute cu gratare transversale din otel zincat, clasa de rezistenta A. Apa colectata in aceste rigole va fi evacuata in rețeaua de canalizare.

b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

înlocuirea        totala        a

echipamentelor.

Demontarea    echipamentelor   si

instalațiilor aferente, pastrarea celor funcționale si inlocuirea celor degradate sau nefunctionale.

c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali,

inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Monitorizarea nivelului pânzei freatice timp de 12 luni conform recomadarilor din studiul geotehnic.

Monitorizarea nivelului pânzei freatice timp de 12 luni conform recomadarilor din studiul geotehnic.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

  SCENARIUL 1

  SCENARIUL 2

  Nu este cazul.

  Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma

realizării lucrărilor de intervenție

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Demolarea       integrala       a

construcțiilor existente pe amplasament si reconstruirea unui stadion nou cu

Dezafectarea      parțiala       a

construcțiilor aflate intr-o stare avansata de degradare si a zonelor care nu respecta


construcții anexe cu funcțiuni conexe.

Construcția noua se va realiza cu structura mixta din beton armat, elemente din beton prefabricat si structuri metalice.

înlocuirea totala a echipamentelor.


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


din punct de vedere funcțional cerințele actuale in domeniu.

Reconstruirea acestora cu respectarea cerințelor si normativelor in vigoare.

Consolidarea si extinderea construcțiilor care pot fi utilizate.

Demontarea echipamentelor si instalațiilor aferente, pastrarea celor funcționale si inlocuirea celor degradate sau nefunctionale.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Nu este cazul._________________________________________________________________

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata de realizare a investiției este de 80 de luni.

Etapele de realizare a investiției se vor realiza conform anexa 2 - Grafice

orientative de realizare a investiției.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI

210.115.317,00 lei cu TVA*

VALOARE C+M

150.704.374,00 lei cu TVA*

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Conform anexei 1.2. - Devizului GeneralSediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

a) impactul social și cultural

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Exploatarea stadionului in condiții de siguranța, respectând normele in vigoare si criteriile de siguranța in exploatare.

Exploatarea stadionului in condiții de siguranța, respectând normele in vigoare si criteriile de siguranța in exploatare.

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza

de realizare, în faza de operare

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

100 persoane in faza de execuție 30 persoane in faza de operare

100 persoane in faza de execuție

30 persoana in faza de operare

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității

și a sitarilor protejate, după caz.

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Nu este cazul.

Nu este cazul.

 • 5.6.  Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de

intervenție

d) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Scopul analizei cost-beneficiu este identificarea si cuantificarea impactului financiar, socio-economic si de mediu al lucrării cu titlul "CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACĂU", MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU propusa spre finanțare din surse alocate de Municipiul Bacau pentru a determina costurile si beneficiile proiectului si pentru a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare.

Costurile si beneficiile sunt evaluate pe o baza diferențiala, luând in considerare diferența dintre scenariul proiectului si un scenariu alternativ, in afara proiectului.

Prezenta lucrare isi propune sa analizeze:

■ Daca acest proiect privind "CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACĂU", MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU este oportunSediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

din punct de vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor Municipiului Bacau privind dezvoltarea infrastructurii școlare pentru a aduce un plus valoare activitatilor sportive si, mai ales, pentru asigurarea unui cadru sigur si modern de desfasurarea a activitatilor sportive si de agrement asociate, cu scopul de a stabili daca investiția merita sa fie realizata/finanțata.

 • ■  Daca acest proiect este viabil din punct de vedere financiar.

Analiza faptului daca proiectul "merita" finanțat se va lua in urma calculului si valorii VNAE (Valoarea Economica Actuala Neta] a proiectului si a RIRE (Rata Interna de Rentabilitate Economica].

Analiza cost-beneficiu, pentru aceasta investiție, este elaborata ținând cont de prevederile si regulile generale stabilite prin următoarele documente-cadru:

 • ■  Ghidul National pentru Analiza Cost-Beneficiu - elaborat de Ministerul Economiei si Finanțelor;

 • ■  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • ■  Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale;

 • ■  Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, articolul 101 alineatul (1] litera (e] din Regulamentul (UE] nr. 1303/2013.

In cadrul lucrării s-au folosit următoarele abrevieri:

B/C - Beneficiu/Cost;

ACB - Analiza Cost-Beneficiu;

VNA - Valoare Actualizata Neta;

VNAE - Valoare Economica Actuala Neta;

VNAF - Valoare Financiara Actuala Neta;

RIRE - Rata Interna de Rentabilitate Economica;

RIRF - Rata Interna de Rentabilitate Financiara;

RIRF/C - Rata Interna de Rentabilitate a Capitalului (Investiției];

DALI - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții;


Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

In concordanta cu prevederile si cerințele teoriei si practicii privind elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, lucrarea s-a axat in principal pe analiza si dezvoltarea următoarelor etape:

■ Identificarea investiției:

 • •  identificarea nevoilor grupurilor tinta si a necesității investiției;

 • •  stabilirea obiectivelor generale si specifice ale proiectului;

 • •  argumentarea relevantei proiectului fata de obiectivele politicilor de investiții naționale, regionale si/sau locale.

■ Analiza opțiunilor:

 • •  identificarea setului de variante de proiect (alternative);

 • •  analiza comparativa a opțiunilor;

 • •  alegerea alternativei care asigura atingerea obiectivelor stabilite la un cost rezonabil pentru Municipiul Bacau.

■ Analiza financiara:

 • •  estimarea veniturilor si costurilor investiției in perioada de implementare si in perioada de operare si intretinere a investiției;

 • •  evaluarea profitabilității financiare a investiției si a capitalului propriu;

 • •  determinarea finanțării corespunzătoare (maxime) pentru ca proiectul sa poata fi realizat respectind indicațiile proiectantului;

 • •  verificarea sustenabilitatii financiare a investiției pe intreg orizontul de prognoza.

■ Analiza economica:

 • •   corecții fiscale;

 • •  corecții pentru externalitati;

 • •  conversia preturilor de piața in preturi contabile;

 • •  calcularea indicatorilor de performanta economica.


Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: offlce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

■ Analiza de risc:

 • •  prezentarea riscurilor si incertitudinilor care pot contribui la modificarea in timp a valorilor estimate;

 • •  prezentarea masurilor de diminuare a riscurilor.

Identificarea investiției si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referința

Denumirea obiectivului de investiții

"CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACĂU", MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Titularul investiției

Municipiul Bacau

Beneficiarul investiției

Municipiul Bacau

Obiectivul general al investiției

Proiectul vizeaza lucrări de consolidare si modernizare a Stadionului Municipal din Municipiul Bacau.

Aceasta investiție privind modernizarea stadionului municipal s-a stabilit din dorința de a repune in circuitul sportiv național si internațional, Stadionul Municipal Bacau.

Realizarea investiției, prezentate in cadrul acestui proiect, vine sa rezolve aceste probleme si riscuri privind funcționalitatea stadionului asigurând totodată, un cadru sigur si modern de desfasurarea activitatilor sportive si de agrement conexe.

Astfel, realizarea investiției consta in:

■ Consolidarea si modernizarea construcției existente a Stadionului Municipal Bacau;

Pentru stabilirea structurii investiției si pentru selectarea variantei optime au fost avute in vedere următoarele:
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE ți Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • ■  Situația existenta, inclusiv recomandările specialiștilor Unitatii Administrativ Teritoriale, prezentate in DALI si alte documente anexate acestuia;

 • ■  Standarde, normative ce au fost luate in calcul la realizarea DALI privind recepția lucrării;

 • ■  Standarde, normative ce au fost luate in calcul la realizarea DALI privind modernizarea si consolidarea stadionului;

■ Analiza surselor de finanțare disponibile (proprii, naționale, nerambursabile) pentru aceste domenii de activitate.

Perioada de referința (orizontul de analiza)

Perioada de referința se refera la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni in cadrul analizei cost-beneficiu.

Previziunile vor fi realizate pentru o perioada apropiata de viata economica a investiției, dar suficient de indelungata pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia.

In baza practicilor acceptate la nivel internațional si recomandate de Comisia

Europeana, va prezenta perioadele de referința pe sectoare de activitate, după cum

urmeaza:

Perioada de referința pe sector

Sector

Perioada referința (ani)

Energie

15-25

Apa si mediu

30

Cai ferate

30

Porturi si aeroporturi

30

Drumuri

25-30

Industrie

10

Alte servicii

15

Având in vedere aceasta prezentare, consideram ca investiția noastra se incadreaza in sfera Sectorului - Alte servicii. Drept urmare, Analiza Cost-Beneficiu aferenta acestui proiect va fi realizata pe o perioada de 15 ani după finalizarea investiției la care se adauga si perioada de implementare a proiectului de 2 luni.


Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Indicele de actualizare financiara recomandat in cadrul analizei financiare pentru actualizarea fluxurilor de numerar nete este de 5% in termeni reali (analiza va fi realizata in preturi constante).

Prezentarea scenariului de referința

Scenariul 2 - maximal - acesta presupune:

Demolarea/dezafectarea parțiala a construcțiilor aflate intr-o stare avansata de degradare si a zonelor care nu respecta din punct de vedere funcțional cerințele actuale in domeniu.

Reconstruirea acestora cu respectarea cerințelor si normativelor in vigoare.

Consolidarea si extinderea construcțiilor care pot fi utilizate.

Demontarea echipamentelor si instalațiilor aferente, pastrarea celor funcționale si inlocuirea celor degradate sau nefunctionale.

 • e) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung Realizarea investiției este generata de situația existenta a stadionului.

Prin prezentul proiect, Municipiul Bacau, urmărește sa dezvolte infrastructura sportiva pentru a aduce un plus valoare activitatilor sportive si, mai ales, pentru asigurarea unui cadru sigur si modern de desfasurarea activitatilor sportive precum si a activitatilor conexe.

 • f) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Obiectivele si scopul analizei financiare

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiara a investiției propuse pe parcursul perioadei de referința, cu scopul de a stabili cea mai potrivita structura de finanțare a acesteia.

Aceasta analiza se refera la susținerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatori de performanta financiara.

Baza legala

■ Ghidul National pentru Analiza Cost-Beneficiu - elaborat de Ministerul

Economiei si Finanțelor;


Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

■ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • ■  Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale;

 • ■  Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii,

articolul 101 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar.


Analiza Cost-Beneficiu este realizata pe o perioada de 15 de ani după finalizarea investiției la care se adauga si perioada de implementare a proiectului (80 luni), conform specificațiilor din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 - “Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii".

Rata de actualizare luata in considerație este de 5% iar rata de actualizare sociala este de 5.5%, conform recomandărilor din documentul menționat mai sus.

Prin analiza financiara efectuata s-a urmărit in special:

 • ■  profitabilitatea financiara a investiției si a contribuției investite in proiect, determinata cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) si RIRF/C (rata interna de rentabilitate calculata la total valoare investiție) - pentru ca proiectul sa fie sustenabil, VNAF/C trebuie sa fie negativ, iar RIRF/C mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5%).

 • ■  durabilitatea financiara a proiectului in condițiile realizării acestuia -durabilitatea proiectului este evaluata prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat), care trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza.

Un alt aspect urmărit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calculării gradului de intervenție financiara, cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar.

Ipoteze de lucru si metode avute in vedere Ia elaborarea Analizei Financiare

 • ■  Analiza financiara se realizează in lei.

 • ■  Valoarea investiției: 210.115.317,00 lei, inclusiv TVA.


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • ■  Perioada de implementare a proiectului: 80 luni.

 • ■  Se estimează o creștere a cheltuielilor de aproximativ 2% pe an - in perioada de operare si intretinere a investiției.

 • ■  Costurile operării infrastructurii constituite in cadrul proiectului vor fi suportate integral din bugetul Municipiului Bacau.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este cea a “fluxurilor de numerar actualizat".

In aceasta metoda fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate in considerare.

In cadrul prezentei analize s-a utilizat metoda diferențiala, proiectul fiind evaluat pe baza diferentelor dintre costuri si beneficii.

Conform definiției Comisiei Europene, proiectul generator de venituri reprezintă

orice operațiune ce implica investiții in infrastructura, a cărei utilizare este supusa unor

taxe care sunt suportate in mod direct de utilizatori, si orice operațiune ce implica vanzarea sau inchirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost.

Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectuează analiza financiara si cea economica.

In principiu, fluxurile sunt generate de intrări de numerar si ieșiri de numerar.

Identificarea si cuantificarea elementelor de cost si incasari generate

Elementele de cost au la baza Bugetului Individual si sunt justificate astfel:

 •  Cheltuieli pentru realizarea investiției: 210.115.317,00 lei, inclusiv TVA

Acestea sunt reprezentate de valoarea investiției, conform valorii calculate in cadrul Devizului General privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții (document anexat lucrării DALI);

 •  Cheltuieli de personal: 1,112,400.00 lei/an, din care:

• Cheltuieli salariale in bani si in natura: 1,080,000.00 lei/an;

Aceste cheltuieli cuprind:

S salariile de baza ale personalului angajat;

J sporuri aferente activitatii desfășurate;

S fond pentru posturi ocupate prin cumul;


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

S fond special, aferent paltii cu ora;

J alocații pentru transportul la si de la locul de munca;

S alte drepturi salariale in bani.

 • •  Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala: 24,300.001ei/an.

Aceste cheltuieli sunt aferente angajatorului (Municipiul Bacau) si cuprind

J Contribuție asiguratorie (CAM - 2.250%);

Aceste cheltuieli nu suporta modificări si raman constante pe toata perioada analizata.

 •  Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile: 50.000.00 lei/an

Aceste cheltuieli sunt reprezentate de achiziția de furniture de birou, materiale pentru curățenie, carburanți si lubrefianti, piese de schimb, etc. Se estimează o creștere a acestor cheltuieli de aproximativ 2% pe an in periaoda de operare si intretinere a investiției.

 •  Alte cheltuieli materiale (inclusiv cu prestații externe, energie, apa, salubritate): 250.000.00 lei/an

Aceste cheltuieli se compun din: costuri cu energia termica, electrica si forța motrica, apa, canal, salubritate, posta, telecomunicații, radio-tv, internet precum si alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare, inclusiv obiecte de inventar si rechizite. Se estimează o creștere a acestor cheltuieli de aproximativ 2% pe an in periaoda de operare si intretinere a investiției.

 •  Alte cheltuieli de exploatare, inclusiv:    cheltuieli cu

deplasari/detasari/transferari, pregătire profesionala si protecția muncii: 35.000.00 lei/an

In aceste cheltuieli mai sunt incluse:

 • •  cheltuieli de personal - examinări, pregătire profesionala;

 • •  ajutoare sociale (decontare transport copii, burse acordate elevilor, etc);

 • •  asistenta sociala (copii cu cerințe speciale);


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Se estimează o creștere a acestor cheltuieli de aproximativ 2% pe an in periaoda de operare si intretinere a investiției.

Investiții: 70.000.00 lei/an - sunt reprezentate de sume privind activitati de RK la clădiri/ echipamente/utilaje si de achiziția de echipamente/utilaje necesare Se estimează o creștere a acestor cheltuieli de aproximativ 2% pe an in periaoda de operare si intretinere a investiției.

Nu sunt estimate a se realiza alte cheltuieli in afara de cele previzionate mai sus.

Valorile cheltuielilor au fost previzionate tinind cont de datele preluate din documentația DALI.

In realizarea proiecțiilor s-a aplicat principiul maximizării cheltuielilor (plăților) pentru a putea asigura marja de siguranța necesara in realizarea analizei obiective a proiectului. De asemenea, dimensionarea cheltuielilor s-a făcut ținând cont de exploatarea investiției in condiții normale.

Nr. ind.

Componenta

Total General (cu TVA)

1

Total resurse alocate pe proiect (lei), din care:

210.115.317,00 lei

2

- Resurse financiare propii (Finanțare Mun Bacau)

210.115.317,00 lei

* Valoare contribuție proprie (Finanțare din bugetul Mun Bacau)

Sursele de finanțare ale investiției se compun din:

 • ■  Resurse financiare constituite in cadrul bugetului anual al Mun. Bacau privind modernizarea infrastructurii școlare de la nivel local.

Veniturile înregistrate in activitatea de exploatare sunt reprezentate de:

 •  alocari bugetare (Bugetul de Stat/Local)

Valoarea reziduala = 0 (zero), a fost calculata prin metoda perpetuității.

Nu s-a luat in considerare rata de creștere in perpetuitate (g = 0). Astfel, valoarea reziduala s-a calculat ca fiind fluxul de numerar net din ultimul an al perioadei de analiza, actualizat cu rata de actualizare recomandata k = 5%.

In consecința VR = FNn / (k-g), unde "n" este ultimul an de analiza.

VR = 0/ (5-0) =0.00 lei.

Aceasta situație apare deoarece excedentele de la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului.


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Astfel, nici o Instituție Publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent - in aceasta situație, fluxul de numerar net din ultimul an al perioadei este zero.

Rezultatele analizei financiare:

■ Rentabilitatea Financiara a Investiției

Nr.id.

Componenta

Rezultate

1

VNAF/C < 0

-210.115.317,00 Iei

2

RIRF/C < 5%

#NUM! = RIRE/C nu se poate calcula -valoare Flux de numerar net < 0 (zero)

3

Raportul B/C

1.00

■ Rentabilitatea Financiara a Capitalului

Nr.id.

Componenta

Rezultate

1

VNAF/C < 0

-210.115.317,00 lei lei

2

RIRF/C < 5%

#NUM! = RIRE/C nu se poate calcula -valoare Flux de numerar net < 0 (zero)

3

Raportul B/C

0.99

Concluzie:

 • > Sustenabilitatea proiectului - proiectul este sustenabil deoarece:

 • ■  Fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.

Chiar daca fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o Instituție Publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent.

 • ■  Finanțarea investiției - de asemenea, sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca, Municipiul Bacau are constituit in Buget sume prevăzute pentru modernizarea Stadionului Municipal.

 • > VNAF/C < O (zero) si RIRF/C < 5% - proiectul este declarat "corespunzător" (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, in ipoteza ca rata de actualizare financiara reala de 5% reprezintă corect costul fondurilor publice utilizate in acest scop).

 • > Raportul B/C <= 1 - proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar si necesita finanțare publica. Acest rezultat apare in situația in care VNAF/C < O (zero) si RIRF/C < 5%, prin simpla virtute a aritmeticii formulelor de calcul.

icsm^gcsn

sur


Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • g) analiza economică; analiza cost-eficacitate

Analiza economica este necesara pentru evaluarea corecta a proiectului deoarece nu intotdeauna analiza financiara poate releva corect si complet utilitatea si beneficiile reale ale acestuia.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii:

 • ■  VNAE/C - Valoare Economica Actuala Neta si

 • ■  RIRE/C - Rata Interna de Rentabilitate Economica.

Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excedentului economic la finalul fiecărei perioade din anii de previziune.

Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a plecat de la analiza situației din prezent in comparație cu cea după implementarea proiectului.

S-au utmarit atat beneficiile cuantificabile monetar cat si cele necuantificabile monetar:

Beneficii cuantificabile:

 • ■  Exploatarea stadionului in condiții de siguranța;

 • ■  Promovarea sportului si a unui stil de viata activ si sănătos in rândul copiilor si adultilor prin activitati sportive;

 • ■  Activitati de recreere, competiții sportive dezvoltate la nivel local, național si internațional;

 • ■  Dezvoltarea armonioasa a copiilor, intarirea spiritului de echipa si a celui de competitivitate.

 • h) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Procesul gestionarii riscurilor se desfasoara pe parcursul a trei etape principale:

 • 1.  identificarea riscurilor;

 • 2.  evaluarea riscurilor;

 • 3. tratamentul (managementul] riscurilor.

Identificarea riscurilor

Principalele riscuri susceptibile sa afecteze proiectul se pot clasifica astfel:


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • •  întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare sau servicii;

 • •  riscul tehnic;

 • •  riscul cerințelor obligatorii;

 • •  riscul financiar.

> riscuri externe:

 • •  incendiile si dezastrele naturale;

 • •  epidemii/imbolnaviri;

 • •  riscul politic si social.

Pre-conditia necesara inainte de începerea proiectului este obținerea finanțării prin aprobarea investiției si alocarea sumelor din bugetul Municipiului Bacau.

Aceasta presupune:

■ Aprobarea proiectului de către conducerea Instituției si încadrarea acestuia

in planul de modernizare;

■ Alocarea banilor pe proiect si demararea procedurilor de implementare a

acestuia.

In cazul in care proiectul nu este aprobat de către conducerea Instituției ca prioritar pentru realizare, acesta nu poate fi implementat. Astfel, pentru a evita aceasta situație, prin documentația DALI realizata se prezintă situația reala a obiectinului si necesitatea remedierii acestei situații precum si impactul asupra activitatii sportive, afectata de starea necorespunzatoare a stadionului, necesar desfășurării activitatilor sportive.

Având in vedere anvergura proiectului de investiții, aprobarea bugetului pentru realizarea acestuia este imperativ necesara in atingerea obiectivelor propuse.

întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare sau de servicii

Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achiziții reprezintă o ipoteza care poate fi controlata prin proiect de către echipa de implementare, dar in același timp, pot exista factori externi care sa producă decalaje fata de termenele stabilite inițial. Aceste condiții externe, necontrolabile prin proiect pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializați pentru tipul de acțiuni ce vor fi


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

licitate, refuzul acestora de a accepta condițiile financiare impuse de procedurile legislației in vigoare sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitații si depășirea perioadei de contractare estimate.

 • Riscul tehnic - ar trebui avut in vedere următoarele:

J Riscul ca soluția tehnica aleasa sa nu fie cea optima;

S Riscul ca soluția tehnica sa nu ofere randamentul scontat;

S Riscul ca stadionul modernizat, sa se deterioreze mai repede decât este prevăzut;

S Riscul exploatării eronate - funcționarea si intretinerea defectuasa.

 • Riscul financiar - se refera la:

S Riscul nerentabilitatii investiției;

S Riscul de neincasare a creanțelor;

•S Riscul sechestrului.

 • Riscul fata de incendii si dezastre naturale.

Riscurile de izbucnire a incendiilor sau daune in caz de cutremur sunt reduse.

Localizarea investiției nu se supune riscului de inundații sau alunecări de teren.

 • Riscul politic si social - se are in vedere:

S Riscul de război;

J Mișcări sociale;

Vandalism.

 • Riscul cerințelor obligatorii.

■V Foarte important in aceasta categorie de riscuri este riscul legat de alinierea la standardele din domeniu cat si de siguranța in exploatarea.

Evaluarea riscurilor

Aceasta etapa este utila in determinarea priorităților in alocarea resurselor pentru controlul si finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea dimensiunilor riscurilor potențiale, prin delimitarea riscurilor funcție de gravitatea consecințelor de producere a lor -abordare ordinala.

Abordarea ordinala a probabilității de apariție a riscurilor proiectului s-a făcut funcție de frecventa (probabilitatea de producere a evenimentului) si severitatea consecințelor (impactul pe care il poate avea asupra proiectului fenomenul vizat).

Pentru aceasta etapa, esențiala este matricea de evaluare a riscurilor, in funcție de probabilitatea de apariție si impactul produs. In acest caz, poziționarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Impact

L0W

MEDIUM

HIGH

Probabilitate

L0W

Riscul

sechestrului.

 • - Riscul de război;

 • - Mișcări sociale.

- Riscul ca soluția tehnica aleasa sa nu fie cea optima;

Riscul ca soluția tehnica sa nu ofere randamentul scontat;

MEDIUM

Riscul    de

neincasare     a

creanțelor.

 • - Riscul ca stadionul

modernizat sa se deterioreze      mai

repede decât este prevăzut;

Riscul exploatării eronate

funcționarea        si

întreținerea defectuasa;

 • -  Riscul ca soluția tehnica aleasa sa nu fie cea optima;

Riscul ca soluția tehnica sa nu ofere randamentul scontat

întârzieri      in

procedurile de achiziții a contractelor de furnizare sau servicii;

- Riscul fata de incendii si dezastre naturale;

Riscul cerințelor obligatorii.

HIGH

- Vandalismul


Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, £ur&unira@gmaikorn Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


Ignora riscul

 • >    Precauție la astfel de riscuri

 • >   Se impune un plan de acțiune

Matricea poate fi folosita in stabilirea strategiei de management astfel:

 • ■  Riscurile din prima categorie (frecventa mica, severitate redusa] - pentru acest tip se recomanda tehnici de reținere a riscului;

 • ■  Pentru riscurile din a doua categorie (frecventa mica si severitate ridicata) este recomandata asigurarea acestora, deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului;

 • ■  Pentru riscurile din a treia categorie (frecventa mare, severitate scăzută) se impun a fi aplicate tehnici de control al riscului, in scopul reducerii frecventei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu tehnicile de reținere;

 • ■  Riscurile din ultima categorie (frecventa mare, severitate ridicata) ar trebui evitate.

Tratamentul (managementul) riscurilor

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in doua mari categorii:

 • ■  Tehnici care reduc probabilitatea de apariție a riscurilor (frecventa);

 • ■  Tehnici care reduc impactul riscurilor (severitatea).

Din categoria tehnicilor care reduc probabilitatea de apariție a riscurilor fac parte:

 • ■  Evitarea riscului;

 • ■  Prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:

 • ■  Reducerea pierderilor;

 • ■  Dispersia expunerilor la pierderi;

 • ■  Transferul contractual al riscului.


Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.UJ.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

întârzieri in procedurile de achiziții a contractelor de furnizare sau de servicii Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achiziții reprezintă o ipoteza care poate fi controlata prin proiect de către echipa de implementare, dar in același timp, pot exista factori externi care sa producă decalaje fata de termenele stabilite inițial.

Pentru inlaturarea acestui risc se vor realiza următoarele acțiuni:

J întocmirea unui grafic de realizare a activitatilor fezabil si realizabil;

J Impunerea unor termeni contractuali stricti pentru realizarea investiției;

S întocmirea unei documentații de atribuire corespunzătoare care sa permită selectarea celor mai buni ofertanti, cu experiența si bune recomandări;

S Impunerea de penalitati de intarziere prin contractul de prestare servicii pentru devierea de la graficul propus.


Riscul tehnic - ar trebui avut in vedere următoarele:

J Riscul ca soluția tehnica aleasa sa nu fie cea optima.

Pentru eliminarea acestui risc expertii in domeniu au studiat in amanunt toate opțiunile posibile si variabilele existente, alegand in urma analizei soluția optima pentru situația data.

S Riscul ca soluția tehnica sa nu ofere randamentul scontat.

Acest risc este eliminat prin alegerea soluției tehnice care oferă o modularitate si flexibilitate ridicata, din perspectiva regimului de funcționare. De asemenea, lucrările de intervenție realizate vor respecta cele mai noi standarde in domeniu.

J Riscul ca terenul de sport medernizat, sa se deterioreze mai repede decât este prevăzut.

Nu este cazul - Investiția prevede realizarea intervenției de către o firma specializata precum si utilizarea materialelor de calitate care ce demonstrează fiabilitate in exploatare si care au o durata medie de viata ridicata.


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

J Riscul exploatării eronate - funcționarea si intretinerea defectuasa a

stadionului.

 • Riscul financiar - se refera la:

J Riscul nerentabilitatii investiției;

Atât din experiența managementului Unitatii Administrativ Teritoriale, cat si din previziunile economico-financiare reiese clar faptul ca investiția este rentabila eliminând riscul intrării in incapacitate de plata.

J Riscul de neincasare a creanțelor;

Activitatea Unitatii Administrativ Teritoriale nu depinde de incasarea unor creanțe de la furnizori majori. Sursele de venit sunt constante, acestea provenind de la Bugetul de Stat, iar acumularea de creanțe nu poate fi decât minima.

J Riscul sechestrului.

Unitatea Administrativ Teritoriala nu a inregistrat datorii restante la nici un creditor (parteneri, furnizori sau bugete).

 • Riscul fata de incendii si dezastre naturale.

Riscurile de izbucnire a incendiilor - Nu este cazul.

Riscul de daune in caz de cutremur, inundații sau alunecări de teren va fi redus, lucrările de intervenție fiind corespunzător realizate si va respecta recomandările proiectantului.

 • Riscul politic si social - se are in vedere:

J Riscul de război.

Situația socio-politica a României nu supune Unitatea Administrativ Teritoriala la un asemenea risc.

J Mișcări sociale.

Nu este cazul.

J Vandalism.

Se vor lua masuri de protectie/securitate pentru evitarea furturilor.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: offlce@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Riscul cerințelor obligatorii.

Foarte important in aceasta categorie de riscuri este riscul legat de alinierea la standardele din domeniu cat si de siguranța in exploatarea. Prin intervenția vizata prin proiect acest risc este eliminat, investiția asigurând îndeplinirea tuturor standardelor in vigoare.

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Â)

  • 6.2. Comparația scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

   Scenariul 1

   Scenariul 2

   Comparația scenariilor/optiunilor propuse:

   > CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACĂU - demolarea integrala si reconstruire

   > CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL   BACĂU   -   consolidarea

   construcției existente

   Comparația din punct de vedere tehnic:

   Demolarea integrala a construcțiilor existente pe amplasament si reconstruirea unui stadion nou cu construcții anexe cu funcțiuni conexe.

   Construcția noua se va realiza cu structura mixta din beton armat, elemente din beton prefabricat si structuri metalice.

   înlocuirea totala a echipamentelor si instalațiilor aferente.

   Dezafectarea parțiala a construcțiilor aflate intr-o stare avansata de degradare si a zonelor care nu respecta din punct de vedere funcțional cerințele actuale in domeniu.

   Reconstruirea acestora cu respectarea cerințelor si normativelor in vigoare.

   Consolidarea si extinderea construcțiilor care pot fi utilizate.

   Demontarea     echipamentelor     si

   instalațiilor aferente, pastrarea celor funcționale si înlocuirea celor degradate sau nefunctionale.

   Comparația din punct de vedere financiar:

   • - Valoare investiție: 217.709.991,00 lei, inclusiv TVA.

   • - Durata de realizare: 82 luni.

   • - Flux de numerar: pozitiv, pe toata durata de operare si intretinere a investiției.

   • - Surse de finanțare:

   Resurse financiare propii: 217.709.991,00 lei.

   Alocare privata: 0,00 lei.

   • - Rata interna de rentabilitate:

   • - Flux de numerar net < 0 (zero).

   • - Raportul cost-beneficiu: 1.00.

   • - Valoare investiție: 210.115.317,00 lei, inclusiv TVA.

   • - Durata de realizare: 80 luni.

   • - Flux de numerar: pozitiv pe toata durata de operare si intretinere a investiției.

   • - Surse de finanțare:

   Resurse financiare propii: 210.115.317,00 lei.

   Alocare privata: 0.00 lei.

   • - Rata interna de rentabilitate

   • - Flux de numerar net < 0 (zero).

   • - Raportul cost-beneficiu: 1.00.S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, eurpamira@gm.a.il,<;pni

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310Q17101 Banca Transilvania lași

Concluzie:

> Sustenabilitatea proiectului - proiectul este sustenabil deoarece:

■ Fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune.

Chiar daca fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o Instituție Publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent.

■ Finanțarea investiției - de asemenea, sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca, Municipiul Bacau are constituit in Buget sume prevăzute pentru modernizarea Stadionului Municipal.

 • > VNAF/C < 0 (zero) si RIRF/C < 5% - proiectul este declarat "corespunzător" (proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar, in ipoteza ca rata de actualizare financiara reala de 5% reprezintă corect costul fondurilor publice utilizate in acest scop).

 • > Raportul B/C <= 1 - proiectul nu este viabil din punct de vedere financiar si necesita finanțare publica. Acest rezultat apare in situația in care VNAF/C < 0 (zero) si RIRF/C < 5%, prin simpla virtute a aritmeticii formulelor de calcul.

Comparația din punct de vedere al sustenab i 1 i tati i economi ce:

> Sustenabilitatea proiectului - proiectul nu este sustenabil deoarece:

 • ■ Fluxul de numerar net este pozitiv in toti anii de previziune din perioada de operare si intretinere a investiției. Chiar daca fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o Instituție Publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent.

 • ■ VNAE/C < 0 (zero)

- RIRE/C < 5.5% si

 • ■ raportul B/C <= 1.

Proiectul este declarat "necorespunzator" si nu se va ______________implementa.__________________


> Sustenabilitatea proiectului - proiectul este sustenabil deoarece:

 • ■ Fluxul de numerar net este pozitiv in toti anii de previziune din perioada de operare si intretinere a investiției. Chiar daca fluxul de numerar are valoarea zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate către Bugetul Consolidat al Statului, astfel nici o Instituție Publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent.

 • ■ VNAE/C > 0 (zero) - este pozitiv, RIRE/C > 5.5% si raportul B/C este supraunitar: rezulta in mod clar ca proiectul este necesar, dorit si are efecte economice pozitive. Proiectul este declarat "corespunzător" si poate fi implementat.


Comparația din punct de vedere a riscurilor:

Ambele scenarii se comporta asemanator si sunt supuse acelorași tipuri de riscuri ce au fost prezentate anterior.

 • 6.3. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Analiza opțiunilor se realizează parcurgandu-se următoarele etape:

■ stabilirea unei liste de alternative care fac posibila atingerea obiectivelor;S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


 • ■  analiza listei in funcție de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientărilor politicilor de investiții si/sau a considerațiilor tehnice) si stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite si fezabile;

 • ■  ierarhizarea alternativelor din lista scurta, utilizandu-se metodologia celui

mai scăzut cost.

Analiza opțiunilor astfel realizata va identifica alternative care asigura atingerea obiectivelor stabilite la un cost total optim pentru Municipii Bacau. Opțiunile selectate pornesc de la situația existenta privind stadionul actual.

Analiza opțiunilor presupune in prima faza identificarea acestora.

Se vor considera următoarele scenarii posibile:

Scenariul 1

Demolarea integrala a construcțiilor existente pe amplasament si reconstruirea unui stadion nou cu construcții anexe cu funcțiuni conexe.

Construcția noua se va realiza cu structura mixta din beton armat, elemente din beton prefabricat si structuri metalice.

Înlocuirea totala a echipamentelor si instalațiilor aferente.

Scenariul 2

Dezafectarea parțiala a construcțiilor aflate intr-o stare avansata de degradare si a zonelor care nu respecta din punct de vedere funcțional cerințele actuale in domeniu.

Reconstruirea acestora cu respectarea cerințelor si normativelor in vigoare.

Consolidarea si extinderea construcțiilor care pot fi utilizate.

Demontarea echipamentelor si instalațiilor aferente, pastrarea celor funcționale si inlocuirea celor degradate sau nefunctionale.

Analiza multicriteriala a opțiunilor

> Metodologia utilizata

Evaluarea multicriteriala, o metodologie utilizata pe scara larga in procesul

de adoptare a deciziilor, consta in parcurgerea a doua etape:

 • ■  o evaluare calitativa si

 • ■  o evaluare cantitativa.

In particular, pentru acest proiect, s-a decis sa evaluam intr-o prima etapa mai multi parametri tehnici, de mediu si economici, acordând scoruri de laS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


5 la 1, pentru cea mai buna opțiune, respectiv cea mai defavorabila si interpoland scorul intre aceste doua valori.

A doua faza introduce factorul de greutate (de importanta sau de ponderare], de la 1 la 3, care evidențiază importanta relativa a unor factori in comparație cu alti factori.

> Analiza multicriteriala

Parametrii semnificativi, care se considera ca pot influenta procesul de luare a deciziei pentru realizarea investiției, sunt prezentați si notati in tabelul

următor:

Scoruri acordate diferitilor factori determinanti pentru cele trei alternative

Parametrii

Scenariul 1

Scenariul 2

Durata de exploatare a investiției: mare/mica [5/1]

Mare

Mare

Scor

5

5

Raport pret/investitie inițiala: optim/redus (5/1)

Mediu

Optim

Scor

3

5

Poluarea in execuție a investiției: mica/mare (5/D

Mediu

Mica

Scor

3

5

Execuția investiției poate fi etapizata: da/nu (5/1)

Ridicat

Mediu

Scor

5

3

Riscuri de execuție a investiției: [5/1]

Mediu

Redus

Scor

3

5

Corecțiile in execuție: se fac usor/greu (5/1]

Ușor

Mediu

Scor

5

3

Poluarea in exploatare a investiției: nu/da J5/1]

Optim

Optim

Scor

5

5

Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiza a investiției (15 ani]: mici/mari (5/1]

Medii

Medii

Scor

3

3

Scor TOTAL

32

34

Odata ce valorile au fost atribuite diferitelor elemente, acestea sunt însumate

pentru obținerea scorului final.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

Insa, deoarece unii parametrii au o importanta mai mare decât alții, este desemnat un factor de greutate pentru fiecare parametru, după cum urmeaza:

■ pentru element IMPORTANT, factor = 3;

■ pentru element SEMNIFICATIV, factor = 2;

■ pentru element IMPORTANTA MICA, factor = 1.

Stadiul calitativ in tabelul luării deciziilor (folosind factorii de ponderare)

Parametrii

Factor    de

greutate

Scenariul 1

Scenariul 2

Durata de exploatare a investiției

2

10

10

Raport pret/investitie inițiala

3

9

15

Poluarea in execuție a investiției

2

6

10

Execuția investiției poate fi etapizata

1

5

3

Riscuri de execuție a investiției

2

6

10

Corecțiile in execuție

2

10

6

Poluarea in exploatare a investiției

2

10

10

Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza a investiției

3

9

9

Scor TOTAL

X

65

73

Ca rezultat al acestei etape finale a analizei multicriteriale, se poate observa ca

ȘcengriuLZ devansează clar Scenariul 1,

Ca urmare a acestor rezultate, se recomanda realizarea investiției solicitate propusa de Scenariul 2- criteriul de selecție care a primat in alegerea acestuia fiind Costul de realizare a investiției si posibilitatea accesului auto in incinta (salubritate/pompieri).

 • 6.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

> Valoarea totală a obiectivului de investiții:

 • •  176.964.174,00 lei fara TVA

 • •  210.115.317,00 lei cu TVA.

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE îCSM ’,^GCSM Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207  xx» Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax:+40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

> Construcții-montaj (C+M):

 • •  126.961.330,00 fara TVA;

 • •  150.704.374, 00 cu TVA.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții

- și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Evaluările cantitative ce au stat la baza intocmirii evaluărilor tehnice.

 • c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

VNAE/C > 0 (zero) - este pozitiv

RIRE/C > 5.5%

Raportul B/C este supraunitar

Rezulta in mod clar ca proiectul este necesar, dorit si are efecte economice

pozitive. Proiectul este declarat “corespunzător" si poate fi implementat.

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

80 luni

 • 6.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

SOLUȚIE MAXIMALĂ:

CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA STRUCTURILOR EXISTENTE:

PENTRU DEFINITIVAREA SOLUȚIILOR DE INTERVENȚIE (DIMENSIUNI ALE

ELEMENTELOR, DETALII DE EXECUȚIE SI MODUL DE IMPLEMENTARE) ESTE

NECESAR ANALIZA REZULTATELOR MONITORIZĂRII NIVELULUI PÂNZEI FREATICE

PE O PERIOADA DE MINIM 12 LUNI.

SOLUȚIILE DE INTERVENȚII PREZENTATE IN CONTINUARE REPREZINTĂ

MASURI MINIME NECESARE, ACESTEA FIIND COMPLETATE DE MASURIS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


SUPLIMENTARE DUPĂ ANALIZAREA REZULTA TELOR MONITORIZĂRII.

Tribuna A

Parter

 • - dezafectarea parțiala a zonei de tribuna executata in perioada 1956-1957 si refacerea pentru corectarea defectelor geometrice.

 • -  recompartimentarea spatiilor existente prin dezafectarea unor ziduri de compartimentare existente si realizarea unor ziduri din BCA sau GIPSCARTON;

 • - reparații la elementele nestructurale din zidărie de cărămidă de pe fațadele principale si laterale deteriorate datorita scurgerilor necontrolate a apelor de pe terasa si a unor intervenții pe perioada de exploatare.

Etaj 1

 • - dezafectarea parțiala a unor ziduri de compartimentare din zidărie si realizarea unor noi compartimentări din pereți de BCA sau GIPSCARTON

 • - dezafectarea planseului terasa din beton armat existent alcătuit din grinzi si placa de beton armat de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A cu structura din beton armat alcatuita din grinzi transversale si longitudinale poziționate pe axele existente si realizarea unor gradene din beton armat monolit sau prefabricat.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare impotriva alunecărilor.

Extindere cu o construcție noua


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

în scopul măririi suprafeței funcționale desfășurării activităților necesare unui stadion pentru competiții europene, se propune realizarea, adiacent construcției existente, a unei construcții P + 3E realizata din trei tronsoane de forma dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00m si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m.

Doua tronsoane au 9 travei (tronsoanele de capat) si un tronson de mijloc care are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar celelalte inaltimea de 3,0 m.

Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat monolit, plansee din beton armat monolit, scări din beton armat monolit. Fundațiile construcției propuse se vor realiza pe o rețea de grinzi din beton armat avand avand cota de fundare a construcției existente.

Tribuna B

Parter

 • - dezafectarea structurii de rezistenta a construcției executate in perioada 1956-1957 pe toata suprafața ei, respectiv zona de gradene, care descarcă pe grinzile din beton armat monolit, ce reazema pe pereții construcției parter cu funcțiunea de vestiare pentru sportivi, realizata din blocuri de zidărie precum si structura parter existenta, aflata intr-o stare de degradare avansata, in care sunt vestiarele, deoarece propunerea de funcțional obligatorie pentru acreditarea stadionului presupune noi compartimentări, care ar necesita dezafectarea unor pereți structurali transversali si longitudinali in proporție foarte mare; realizarea unei noi structuri din zidărie de cărămidă confinata pentru zona parter - zidărie confinata intr-o compartimentare fagure si parțial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori din beton armat monolit.Infrastructura va fi alcatuita din fundații continui sub ziduri. La partea superioara a peretilorse va realiza un planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm. Se va realiza o structura noua pentru gradenele dinspre terenul de sport, alcatuita din grinzi de beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat inglobati in structura de zidărie confinata.

 • - dezafectarea unor compartimentări interioare din pereții din zidărie in zona realizata cu structura de rezistenta din beton armat prefabricat (executata in anul 1976) si recompartimentarea prin intermediul unor pereți ușori in majoritate din GIPSCARTON, fonoizolati cu vata minerala;
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

 • - dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stâlpilor prefabricați din axul 107 in zona de acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizării unui acces corespunzoator a mașinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei construcții noi cu structura independenta. Intervenția la structura de rezistenta existenta se realizează intre axele 106-109. Structura noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30 care se va cupla cu structura de rezistenta consolidata cu rost seismic dilatare si tasare.

 • - dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77-79 respectiv a centralei termice existente si realizarea unei structuri noi din cadre de beton armat cu posibilitatea realizării unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele tribunei B in zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de siguranța in exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre de beton armat monolit C25/30, structura de rezistenta ce se va cupla cu structura de rezistenta consolidata a tribunei B.

Etaj

 • - dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizării unei structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereți ușori din gipscarton;

 • - realizarea unor intervenții in axele 99-100, 93-94, 85-86 in zonele de realizare a acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament. Aceste intervenții se vor realiza la plaseul de peste parter, la gradenele existente in acea zona; Se vor realiza scări metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.

 • - intervenții la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77-79 prin realizarea unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuând structura noua realizata la parter.

 • - recompartimentari parțiale la etaj prin redispunerea unor spatii funcționale necesare pentru acreditarea stadionului pentru competiții europene.

 • - camasuirea tuturor stâlpilor din beton armat prefabricat cu minim 20cm pe toate laturile. Camasuirea se va realiza cu beton C25/30. Stâlpii se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platbant sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C (25/30). Grinzile se vor încorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

- fundațiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de fundare continua cu adancimea de fundare pana la cota de fundare existenta. Din grinzile de fundare care vor ingloba fundațiile pahar se vor scoate mustățile pentru ancorarea armaturilor longitudinale din camasuiala stâlpilor;

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va îndepărtă imediat înainte de turnarea betonului.

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare împotriva alunecărilor.

Peluza NORD

 • - dezafectarea parțiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea hidroizolatie orizontale cat si de lucrările de remediere executate in 1983 si după anul 2000;

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Nord executate după anul 1990;

 • - dezafectarea lucrărilor de sistematizare verticala executate după 1990 care sun intr-o stare de degradare avansata;

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Nord executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON;

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toate


S.C. EUR0AM1RA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro


E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com


Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

laturile cu beton 025/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si incorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;

 • - grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C25/30. Grinzile se vor incorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton C25/30 la cota +/-0.00m;

 • - realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea fundațiilor pahar existente;

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat C25/30.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va incepe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - Stratul de pamant afectat de precipitații se va indeparta imediat inainte de turnarea betonului.

 • - Umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

Peluza SUD

 • - dezafectarea tribunei peluzei Sud afectate atat de degradarea hidroizolatiei orizontale cat si de lucrările de remediere executate in anul 1983 si după 2000;

 • - dezafectarea tuturor lucrărilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza Sud executate după anul 1990;

 • - realizarea unor lucrări de compartimentare in zona peluzei Sud executata in 1976 cu pereți din BCA sau GIPSCARTON;

 • - consolidarea tuturor stâlpilor prefabricați prin camasuire cu minim 20cm pe toateS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

laturile cu beton C25/30 respectiv pe 3 laturi la stâlpii de rost si încorsetarea acestora cu profuile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea realizata se va ancora de elementele de structura existente cu ancore chimice;

- grinzile longitudinale se vor camasui cu beton in grosime de minim 10 cm cu beton C25/30. Grinzile se vor încorseta cu profile metalice tip cornier si platband sudat intre corniere. încorsetarea se va ancora cu ancore chimice de elementul de beton existent.

 • - realizarea unui planseu din beton armat monolit cu grosimea de 15cm din beton C25/30 la cota +/-0.00m;

 • - realizarea unor grinzi de fundare din beton armat monolit C25/30 cu inglobarea fundațiilor pahar existente;

 • - refacerea gradenelor cu structura din beton armat monolit sau prefabricat cu descărcare pe elevații din beton armat C25/30.

Fundații

 • - se vor face dezveliri la nivelul fundațiilor si se vor reface straturile de hidroizolatie si protecție a hidroizolatiei. Umpluturile se vor realiza in straturi elementare de 15-20cm cu compactare prin trecede succesiva cu cilindrul compactor pe doua direcții sau cu placa vibranta.

 • - turnarea betonului in elementele de fundație va începe imediat după realizarea săpăturilor, pentru a nu permite infiltrarea apelor din precipitații in stratul de fundare.

 • - stratul de pamant afectat de precipitații se va îndepărtă imediat inainte de turnarea betonului.

 • - umpluturile in jurul fundațiilor se vor executa imediat după ce construcția a depășit CTN.

 • - pentru realizarea lucrărilor de consolidare la nivelul fundațiilor se vor realiza sprijiniri ale săpăturii pentru protejare împotriva alunecărilor.

PENTRU IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR DIN VARIANTA MAXIMALA DE

INTERVENȚIE ESTE NECESARA O PERIOADA DE 12 LUNI DE MONITORIZARE A PÂNZEI FREATICE PE AMPLASAMENT CONFORM RECOMANDĂRILOR DIN STUDIILE GEOTEHNICE, IAR DUPĂ ANALIZAREA REZULTATELOR OBȚINUTE PRIN MONITORIZARE, PROIECTUL SE VA COMPLETA CU SOLUȚIILE FINALE PENTRU INTERVENȚII LA NIVELUL INFRASTRUCTURII SI STABILIREA SISTEMELOR CORESPUNZĂTOARE DE DRENARE,PRELUARE SI DIRIJARE A APELOR DE PE AMPLASAMENT.

 • 6.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

BUGETUL UNTATII TERITORIAL ADMINISTRATIVE - MUNICIPIUL BACAU adica:

S Resurse financiare propii: 210.115.317,00 Iei cu TVA,

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

  • 7.2. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

CERTIFICAT DE URBANISM NR. 790 DIN 20.11.2017

 • 7.3. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.4. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.5. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării _______capacității existente________________________________________________ Nu este cazul.

 • 7.6. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de ______mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică__________ Nu este cazul.

 • 7.7. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice

 • ■  Politia rutiera;

 • ■  Sanatatea populației;

 • ■  Comisia tehnica de amenajare teritoriu;

 • ■  Protecția mediului.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroainira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

ANEXA 1.1.

Obiectivul: „Construire stadion municipal Bacau"- soluția minimala

Beneficiar: Municipiul Bacau, județul Bacau

Amplasament: Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94, municipiul Bacau, județul Bacau

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:     „Construire

stadion municipal Bacau"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.

CAPITOLUL 1:

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1,896,455

360,326

2,256,781

1.2

Amenajarea terenului

6,568,135

1,247,946

7,816,081

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

355,492

67,543

423,035

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

319,000

60,610

379,610

TOTAL CAPITOL 1

9,139,082

1,736,426

10,875,507

2.

CAPITOLUL 2:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție

2,891,215

549,331

3,440,546

TOTAL CAPITOL 2

2,891,215

549,331

3,440,546

3.

CAPITOLUL 3:

Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică:

3.1

Studii

48,965

9,303

58,268

3.1.1.

Studii de teren

38,965

7,403

46,368

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

5,000

950

5,950

3.1.3.

Alte studii specifice

5,000

950

5,950

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

87,900

0

87,900

3.3.

Expertizare tehnica

96,500

18,335

114,835

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

10,000

1,900

11,900

3.5.

Proiectare

2,625,400

498,826

3,124,226

3.5.1.

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0

0

0


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

155,400

29,526

184,926

3.5.4.

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor/autorizațiilor

430,000

81,700

511,700

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

40,000

7,600

47,600

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2,000,000

380,000

2,380,000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

13,200

2,508

15,708

3.7.

Consultanta

1,317,138

250,256

1,567,394

3.7.1

Managementul de proiect obiectivul de investiții

1,185,424

225,231

1,410,655

3.7.2

Auditul financiar

131,714

25,026

156,739

3.8.

Asistență tehnică

1,975,707

375,384

2,351,092

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

658,569

125,128

783,697

3.8.1.1

Asistență pe perioada de execuție a lucrărilor

131,714

25,026

156,739

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

526,855

100,102

626,958

3.8.2.

Diriginție de șantier

1,317,138

250,256

1,567,394

TOTAL CAPITOL 3

6,174,810

1,154,613

7,331,323

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază:

4.1

Construcții și instalații

120,801,642

22,952,312

143,753,954

4.2

Montaj utilaj tehnologic

652,329

123,942

776,271

4.3

Utilaje, echip. tehn. și funcționale cu montaj

7,248,099

1,377,139

8,625,237

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0

0

0

4.5

Dotări

4,228,057

803,331

5,031,388

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

132,930,127

25,256,724

158,186,850

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli:

5.1

Organizare de șantier

175,000

33,250

208,250

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier.

126,000

23,940

149,940

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

49,000

9,310

58,310

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,448,852

465,282

2,448,852

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

1,000,000

0

1,000,000

5.2.2

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor (0,5%)

658,569

0

658,569

5.2.3

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

131,714

0

131,714

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%)

658,569

0

658,569

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

0

0
5CSM IffGCSM

kw. xxm

(Jfoi te Lndtumajn bpte bueeeb! ? S! )


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

29,533,015

5,611,273

35,144,288

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

15,000

2,850

17,850

TOTAL CAPITOL 5

32,171,867

6,112,655

37,819,240

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

28,500

5,415

33,915

6.2

Probe tehnologice si teste

19,000

3,610

22,610

TOTAL CAPITOL 6

47,500

9,025

56,525

TOTAL GENERAL

183,354,602

34,818,774

217,709,991

C+M

131,713,813

24,965,014

156,359,827

In preturi la data de 01.08.2018;                                         1 Euro = 4.6255 RON

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mall: office@euroamira.ro, euroaiînra^gmaiLcem Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fâră TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

1,896,455.00

360,326.45

2,256,781.00

1.2

Amenajarea terenului

6,568,135.00

1,247,945.65

7,816,081.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

355,492.00

67,543.48

423,035.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

319,000.00

60,610.00

379,610.00

TOTAL

9,139,082.00

1,736,426.00

10,875,507.00

In preturi Ia data de 01.08.2018;

lEuro = 4.6255 RON


întocmit,

SC EUROAMIRA S

j 1 O’ ......
EUROAMIRJ®

SSediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail..cprn Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

2.1

Alimentare cu apa

487,050.00

92,539.50

579,589.50

2.2

Rețea de canalizare

579,860.00

110,173.40

690,033.40

2

Alimentare cu electricitate

184,250.00

35,007.50

219,257.50

2

Rețea hidranti

409,080.00

77,725.20

486,805.20

3

Sistematizare

1,230,975.00

233,885.25

1,464,860.25

TOTAL

2,891,215.00

549,330.85

3,440,545.85

In preturi la data de 01.08.2018;

lEuro = 4.6255 RON


întocmit,

SC EUROAMIRA SRL

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3

Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică:

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

3.1

Studii

48,965

9,303

58,268

3.1.1

Studii de teren:

38,965

7,403

46,368

3.1.1.1

Studiu geotehnic

11,965

2,273

14,238

3.1.12

Studiu topografic

27,000

5,130

32,130

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5,000

950

5,950

3.1.3

Alte studii specifice

5,000

950

5,950

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

87,900

0

87,900

3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitati C.U.

14,000

0

14,000

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0

0

0

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamene la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie

37,700

0

37,700

3.2.4

Obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

1,600

0

1,600

3.2.5

Obținere certificat de nomenclatura stradala

0

0

0

3.2.6

întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si înregistrarea terenului in Cartea Funciara

0

0

0

3.2.7

Obținerea avizului PSI

11,000

0

11,000

3.2.8

Obținerea acordului de mediu

3,600

0

3,600

3.2.9

Alte avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

20,000

0

20,000

3.3

Expertizare tehnică

96,500

18,335

114,835

3.4

Certificarea performaței energetice și auditul energetic al clădirilor

10,000

1,900

11,900

3.5

Proiectare

2,625,400

498,826

3,124,226

3.5.1.

Tema de proiectare

0

0

0Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

155,400

29,526

184,926

3.5.4.

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor/autorizațiilor

430,000

81,700

511,700

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

40,000

7,600

47,600

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2,000,000

380,000

2,380,000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

13,200

2,508

15,708

3.6.1

întocmirea documentației de atribuire

10,000

1,900

11,900

3.6.2

Multiplicarea documentației

1,000

190

1,190

3.6.3

Corespondența, anunțuri

200

38

238

3.6.3

Comisia de evaluare

2,000

380

2,380

3.7

Consultanță

1,317,138

250,256

1,567,394

3.7.1

Managementul de proiect obiectivul de investiții

1,185,424

225,231

1,410,655

3.7.2

Auditul financiar

131,714

25,026

156,739

3.8

Asistență tehnică

1,975,707

375,384

2,351,092

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

658,569

125,128

783,697

3.8.1.1

Asistență pe perioada de execuție a lucrărilor

131,714

25,026

156,739

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

526,855

100,102

626,958

3.8.2.

Diriginție de șantier

1,317,138

250,256

1,567,394

TOTAL

6,174,810

1,154,613

7,331,323

In preturi la data de 01.08.2018;

1 Euro = 4.6255 RONîntocmit,

SC euroamira S

77/ ._>>•

r

l EUROAMIi//

WvSediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

4.1

Construcții și instalații

120,801,642

22,952,312

143,753,954

a.

Arhitectura

41,283,397

7,843,845

49,127,242

b.

Rezistenta

42,344,258

8,045,409

50,389,667

c.

Instalații

26,204,614

4,978,877

31,183,491

d.

Sistematizare (lucrări panza freatica, teren sport, accese teren)

10,969,373

2,084,181

13,053,554

4.2

Montaj utilaj tehnologic

652,329

123,942

776,271

4.3

Utilaje, echip. tehn. și funcționale cu montaj

7,248,099

1,377,139

8,625,237

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0

0

0

4.5

Dotări

4,228,057

803,331

5,031,388

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL

132,930,127

25,256,724

158,186,850

In preturi la data de 01.08.2018;

1 Euro = 4.6255 RON


întocmit,

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRQNCRT0310017101 Banca Transilvania lași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

Alte cheltuieli:

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE   (fără

TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

5.1

Organizare de șantier

175,000

33,250

208,250

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier.

126,000

23,940

149,940

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

49,000

9,310

58,310

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,448,852

465,282

2,448,852

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

1,000,000

0

1,000,000

5.2.2

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor (0,5%)

658,569

0

658,569

5.2.3

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

131,714

0

131,714

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%)

658,569

0

658,569

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

29,533,015

5,611,273

35,144,288

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

15,000

2,850

17,850

TOTAL

32,171,867

6,112,655

37,819,240

In preturi la data de 01.08.2018;

1 Euro = 4.6255 RON


întocmit,

SC EUROAMIRA SRL

S.C. EUROAMIRAS.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

28500

5415

33915

6.2

Probe tehnologice si teste

19000

3610

22610

TOTAL

47500

9025

56525

In preturi la data de 01.08.2018;

1 Euro = 4.6255 R0N

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

ANEXA 1.2

Obiectivul: „Consolidare si modernizare stadion municipal Bacau"- soluția maximala

Beneficiar: Municipiul Bacau, județul Bacau

Amplasament: Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94, municipiul Bacau, județul Bacau

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării:        „Consolidare si

modernizare stadion municipal Bacau"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1.

CAPITOLUL 1:

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1,896,455

360,326

2,256,781

1.2

Amenajarea terenului

6,243,840

1,186,330

7,430,170

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

355,492

67,543

423,035

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

319,000

60,610

379,610

TOTAL CAPITOL 1

8,814,787

1,674,810

10,489,596

2.

CAPITOLUL 2:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție

2,891,215

549,331

3,440,546

TOTAL CAPITOL 2

2,891,215

549,331

3,440,546

3.

CAPITOLUL 3:

Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică:

3.1

Studii

48,965

9,303

58,268

3.1.1.

Studii de teren

38,965

7,403

46,368

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

5,000

950

5,950

3.1.3.

Alte studii specifice

5,000

950

5,950

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

87,900

0

87,900

3.3.

Expertizare tehnica

96,500

18,335

114,835

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

10,000

1,900

11,900

3.5.

Proiectare

2,625,400

498,826

3,124,226

3.5.1.

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0

0

0S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

155,400

29,526

184,926

3.5.4.

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor/autorizațiilor

430,000

81,700

511,700

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

40,000

7,600

47,600

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2,000,000

380,000

2,380,000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

13,200

2,508

15,708

3.7.

Consultanta

1,269,613

241,227

1,510,840

3.7.1

Managementul de proiect obiectivul de investiții

1,142,652

217,104

1,359,756

3.7.2

Auditul financiar

126,961

24,123

151,084

3.8.

Asistență tehnică

1,904,420

361,840

2,266,260

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

634,807

120,613

755,420

3.8.1.1

Asistență pe perioada de execuție a lucrărilor

126,961

24,123

151,084

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

507,845

96,491

604,336

3.8.2.

Diriginție de șantier

1,269,613

241,227

1,510,840

TOTAL CAPITOL 3

6,055,998

1,132,039

7,189,937

4.

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază:

4.1

Construcții și instalații

116,397,238

22,115,475

138,512,714

4.2

Montaj utilaj tehnologic

628,545

119,424

747,969

4.3

Utilaje, echip. tehn. și funcționale cu montaj

6,983,834

1,326,929

8,310,763

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0

0

0

4.5

Dotări

4,073,903

774,042

4,847,945

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

128,083,521

24,335,869

152,419,391

5.

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli:

5.1

Organizare de șantier

175,000

33,250

208,250

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier.

126,000

23,940

149,940

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

49,000

9,310

58,310

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,396,575

455,349

2,396,575

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

1,000,000

0

1,000,000

5.2.2

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor (0,5%)

634,807

0

634,807

5.2.3

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

126,961

0

126,961

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%)

634,807

0

634,807

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0

0

0S.C. EUR0AM1RA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

28,484,578

5,412,070

33,896,647

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

15,000

2,850

17,850

TOTAL CAPITOL 5

31,071,153

5,903,519

36,519,322

6.

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

28,500

5,415

33,915

6.2

Probe tehnologice si teste

19,000

3,610

22,610

TOTAL CAPITOL 6

47,500

9,025

56,525

TOTAL GENERAL

176,964,174

33,604,592

210,115,317

C+M

126,961,330

24,062,042

150,704,374

In preturi la data de 01.08.2018;                                                  1 Euro = 4.6255 R0N

întocmit,

SC EUROAMIRA SRL


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași

R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași


DEVIZ FINANCIAR CAP. 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1.1

Obținerea terenului

1,896,455.00

360,326.45

2,256,781.00

1.2

Amenajarea terenului

6,243,840.00

1,186,329.60

7,430,170.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

355,492.00

67,543.48

423,035.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

319,000.00

60,610.00

379,610.00

TOTAL

8,814,787.00

1,674,810.00

10,489,596.00

In preturi la data de 01.08.2018;

lEuro = 4.6255 RONîntocmit,

SC EUROAMIRA SRL

. ■ \ 21

/o ... r

ț EUROAMIrI/ i!


J

/ //Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tei./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Nr.

crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

2.1

Alimentare cu apa

487,050.00

92,539.50

579,589.50

2.2

Rețea de canalizare

579,860.00

110,173.40

690,033 40

2

Alimentare cu electricitate

184,250.00

35,007.50

219,257.50

2

Rețea hidranti

409,080.00

77,725.20

486,805.20

3

Sistematizare

1,230,975.00

233,885.25

1,464,860.25

TOTAL

2,891,215.00

549,330.85

3,440,545.85

In preturi la data de 01.08.2018;

lEuro = 4.6255 RON
Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: RO80TREZ4065069XXX01365 5 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3

Capitolul pentru proiectare și asistență tehnică:

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

3.1

Studii

48,965

9,303

58,268

3.1.1

Studii de teren:

38,965

7,403

46,368

3.1.1.1

Studiu geotehnic

11,965

2,273

14,238

3.1.12

Studiu topografic

27,000

5,130

32,130

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5,000

950

5,950

3.1.3

Alte studii specifice

5,000

950

5,950

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

87,900

0

87,900

3.2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitati C.U.

14,000

0

14,000

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0

0

0

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamene la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie

37,700

0

37,700

3.2.4

Obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar

1,600

0

1,600

3.2.5

Obținere certificat de nomenclatura stradala

0

0

0

3.2.6

întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara

0

0

0

3.2.7

Obținerea avizului PS1

11,000

0

11,000

3.2.8

Obținerea acordului de mediu

3,600

0

3,600

3.2.9

Alte avize, acorduri si autorizații solicitate prin lege

20,000

0

20,000

3.3

Expertizare tehnică

96,500

18,335

114,835

3.4

Certificarea performaței energetice și auditul energetic al clădirilor

10,000

1,900

11,900

3.5

Proiectare

2,625,400

498,826

3,124,226


Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mall: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

3.5.1.

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

155,400

29,526

184,926

3.5.4.

Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor acordurilor/autorizațiilor

430,000

81,700

511,700

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

40,000

7,600

47,600

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

2,000,000

380,000

2,380,000

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

13,200

2,508

15,708

3.6.1

întocmirea documentației de atribuire

10,000

1,900

11,900

3.6.2

Multiplicarea documentației

1,000

190

1,190

3.6.3

Corespondența, anunțuri

200

38

238

3.6.3

Comisia de evaluare

2,000

380

2,380

3.7

Consultanță

1,269,613

241,227

1,510,840

3.7.1

Managementul de proiect obiectivul de investiții

1,142,652

217,104

1,359,756

3.7.2

Auditul financiar

126,961

24,123

151,084

3.8

Asistență tehnică

1,904,420

361,840

2,266,260

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

634,807

120,613

755,420

3.8.1.1

Asistență pe perioada de execuție a lucrărilor

126,961

24,123

151,084

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

507,845

96,491

604,336

3.8.2.

Diriginție de șantier

1,269,613

241,227

1,510,840

TOTAL

6,055,998

1,132,039

7,189,937

In preturi la data de 01.08.2018;

1 Euro = 4.6255 RON


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235

Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania lași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 4

Cheltuieli pentru investiția de bază:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

Iei

4.1

Construcții și instalații

116,397,238

22,115,475

138,512,714

a.

Arhitectura

35,345,758

6,715,694

42,061,452

b.

Rezistenta

43,268,083

8,220,936

51,489,019

c.

Instalații

26,204,614

4,978,877

31,183,491

d.

Sistematizare (lucrări panza freatica, teren sport, accese teren)

11,578,783

2,199,969

13,778,752

4.2

Montaj utilaj tehnologic

628,545

119,424

747,969

4.3

Utilaje, echip. tehn. și funcționale cu montaj

6,983,834

1,326,929

8,310,763

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0

0

0

4.5

Dotări

4,073,903

774,042

4,847,945

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL

128,083,521

24,335,869

152,419,391

In preturi la data de 01.08.2018;
(floi. te Ln.dT.umam      t> uc.ee*>!


5CSH î^CSN

EXT.      XX»

/gCSM^' ■■ trnum |


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207

Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 5

A lte cheltuieli:

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE   (fără

TVA)

TVA

VALOARE (inclusiv TVA)

Iei

lei

lei

5.1

Organizare de șantier

175,000

33,250

208,250

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier.

126,000

23,940

149,940

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

49,000

9,310

58,310

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,396,575

455,349

2,396,575

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

1,000,000

0

1,000,000

5.2.2

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru controlul calității lucrărilor (0,5%)

634,807

0

634,807

5.2.3

Cota aferenta Inspecției de Stat in Construcții pentru statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)

126,961

0

126,961

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0,5%)

634,807

0

634,807

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

28,484,578

5,412,070

33,896,647

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

15,000

2,850

17,850

TOTAL

31,071,153

5,903,519

36,519,322

In preturi la data de 01.08.2018;                               1 Euro = 4.6255 RON

întocmit,


SC EUROAMIRA SRL

cffoi te incltiunam. bote bucceb!       |

S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: lași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.UJ.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

DEVIZ FINANCIAR CAP. 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare beneficiar


Nr. crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

VALOARE (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

6.1

Pregătirea personalului pentru exploatare

28500

5415

33915

6.2

Probe tehnologice si teste

19000

3610

22610

TOTAL

47500

9025

56525


In preturi la data de 01.08.2018;


1 Euro = 4.6255 RON


întocmit, SC EUROAMIRA SRL

//r9 OEUROAMI

s


//

i
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-maii: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


ANEXA NR. 3

E4R/AN7L4 ALTERNATIVA - relocarea stadionului pe un nou amplasament

Analizând cele doua soluții propuse in DALI si luând in considerare cerințele

Beneficiarului, respectiv cerințele UEFA de omologare, in vederea obținerii rezultatului scontat intr-un timp cat mai scurt si un buget cat mai mic propunem cea de-a treia varianata fezabila - relocarea stadionului pe un nou amplasament.

Propunerea variantei alternative a avut ca punct de plecare următoarele argumente:

 • -  Timp mai scurt de execuție, dat fiind faptul ca nu suntem condiționați de monitorizarea pânzei freatice timp de 12 luni, conform recomandărilor din studiul geotehnic;

 • -  Topografia, geologia si restricțiile de amenajare teritoriala

Prin amplasarea unui stadion intr-o locație noua se poate alege un sit in care topografia sa nu determine volumetria si funcționalul construcției (ex: zone fara diferente de nivel), structura solului sa asigure stabilitatea propunerii (ex: panza freatica inalta), iar restricțiile de amenajare teritoriala sa nu constrângă proiectarea obiectivului;

 • -  Un amplasament potrivit pentru acesta invetitie trebuie sa fie situata intr-o zona semiurbana sau extravilana;

O locație semiurbană oferă avantajul unor costuri mai mici ale terenurilor, dispunând, în același timp, de un acces bun sau cel puțin rezonabil la rețeaua de transport în comun. Datorită costurilor mai reduse ale terenurilor este posibilă achiziționarea unei locații mai mari, ceea ce oferă posibilitatea includerii unor facilități precum spații de parcare proprii.

Faptul că stadionul este amplasat într-o zonă cu o densitate mai mică a populației va reduce, de asemenea, impactul evident pe care îl are o construcție nouă în zona respectivă, ceea ce va limita riscul posibil de conflicte cu
k         S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Ș Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 { Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: R021648235 ‘            Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

comunitatea locală. Per total, există multe argumente evidente în favoarea alegerii unei locații semiurbane; cu toate acestea, tipul optim de amplasare pentru fiecare proiect trebuie evaluat cu atenție de la caz la caz.

Opțiunea locației extravilane poate fi în multe cazuri atrăgătoare, prețurile terenurilor fiind în general mult mai mici decât cele pentru locații urbane. Cel mai evident dezavantaj este probabil reprezentat de legăturile reduse cu rețeaua de transport în comun, ceea ce se va reflecta în mod negativ asupra accesibilității locației. Dacă este aleasă varianta locației extravilane, ar trebui identificată o locație în apropiere de hoteluri, spitale, gări și chiar de un aeroport local.

 • -  Integrarea în comunitatea locală

încă de la începutul proiectului trebuie dezvoltate relații bune cu autoritățile locale, principalii furnizori de servicii, precum poliția și pompierii și reprezentanți ai comunității. Comunitatea locală trebuie asigurată că nu vor exista probleme în legătură cu chestiuni sensibile precum poluarea fonică, impactul mulțimilor mari de persoane în zilele de meci și siguranța publică. Locuitorii din zonă trebuie să fie informați că activitățile de control vor fi desfășurate de manieră eficientă, dar discretă.

Este important ca locuitorii și firmele locale să fie pe deplin conștienți de beneficiile aduse de noul stadion comunității locale și că preocupările pe care le au în legătură cu posibilele probleme care pot apărea în zilele de meci sunt tratate corespunzător. Gestiunea atentă și eficientă a acestor chestiuni poate diminua eventualele aspecte negative. Comunicarea regulată cu reprezentanții comunității reprezintă o parte fundamentală a acestui proces, scopul ultim fiind de a-i face să înțeleagă că un stadion bine proiectat poate fi o sursă de mândrie locală.

 • -  Instalația de nocturnă și de iluminat

Iluminarea stadionului poate avea, de asemenea, un impact nedorit asupra zonei imediat învecinate. Pe lângă instalația de nocturnă, multe stadioane moderne sunt echipate cu sisteme de iluminat care iluminează întreaga structură a stadionului în serile în care se desfășoară meciuri. Aceste sisteme de iluminat


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, EL 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro

E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com

Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT03100171Q1 Banca Transilvania Iași


au un impact major asupra zonei ce înconjoară stadionul. Trebuie stabilit un plan pentru evenimente neprevăzute în vederea limitării „contaminării vizuale" și a minimizării disconfortului produs comunității locale.

- Facilitățile de parcare a mașinilor și a autocarelor

Definirea cerințelor corecte de spații de parcare reprezintă un aspect esențial al proiectării oricărui stadion. în funcție de aceasta, este posibil fie să se mărească

dimensiunea necesară a locației, fie să apară nevoia de spații de parcare subterane.

Trebuie să existe suficiente spații de parcare atât pentru mașini, cât și pentru

autocare, fie în cadrul complexului stadionului, fie în imediata apropiere a acestuia. Trebuie să se dezvolte și coordoneze o strategie privind locurile de parcare împreună cu poliția locală, pentru a găsi o soluție fezabilă și a minimiza disconfortul provocat comunității locale.

Trebuie să existe zone de parcare separate, cu acces limitat, în interiorul complexului stadionului, la dispoziția următoarelor grupuri de utilizatori: VIP-uri, oficiali locali, jucători, reprezentanți mass-media, servicii de catering, servicii de urgență (ambulanțe, mașini ale pompierilor și ale poliției) și personalul stadionului, în plus, pentru toate aceste grupuri trebuie să existe puncte de oprire a autovehiculelor, specifice sau comune, cu acces direct la stadion. Pentru fiecare grup, este, de asemenea, esențială includerea de spații de parcare și puncte de oprire a mașinilor corespunzătoare pentru persoane cu dizabilități, acestea trebuind să fie situate în apropiere de punctele de acces în stadion și de căile principale de circulație.

- Problemele de securitate și siguranță

în mare parte din cauza mai multor dezastre petrecute pe stadioane în

anii '80, siguranța spectatorilor în timpul meciurilor de fotbal a devenit un aspect foarte important în proiectarea stadioanelor. Un stadion de fotbal reprezintă o

structură extrem de complexă având în vedere varietatea diverselor operațiuni și

activități care au loc concomitent. Amplasamentul, configurația și contextul urban al stadionului vor avea o influență majoră asupra modului în care aceste

operațiuni vor fi tratate de autoritățile locale competente și serviciile de urgență.
S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel./Fax: +40.332/132.180, Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. lași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Este esențial să fie recunoscută încă de la început nevoia implementării de soluții de siguranță și Securitate bine coordonate și integrate. Toate serviciile susmenționate trebuie să fie implicate în planificarea generală a unui stadion nou, astfel încât toate măsurile structurale relevante să fie identificate și implementate cu mult în avans.

- Capacitatea stadionului

UEFA și FIFA fixează cerințe clare privind capacitatea stadioanelor pentru fiecare din competițiile pe care le organizează. Prin urmare, dacă există intenția ca stadionul să găzduiască în viitor meciuri internaționale va trebui ca respectivele cerințe specifice fiecărei competiții să fie luate în considerare în procesul de planificare, având în vedere că pot avea o influență semnificativă asupra designului și capacității structurii stadionului.

- Coridoarele și intrările în tribune

Intrările în tribune și coridoarele trebuie proiectate pentru a permite un flux optim de persoane în condiții normale, dar, de asemenea, pentru a face față unor fluxuri crescute în situații de urgență, în cazul în care stadionul trebuie

evacuat.

Stabilirea dimensiunilor corecte pentru aceste zone este esențială pentru îndeplinirea cerințelor de siguranță ale stadionului, astfel că trebuie calculate cu atenție în funcție de reglementările și standardele locale corespunzătoare.

- Zonele din apropierea terenului de joc

Jucătorii și oficialii de meci vor avea acces la terenul de joc printr-un tunel situat între cele două vestiare. Tunelul trebuie să fie suficient de larg pentru a permite trecerea ambelor echipe una lângă cealaltă, în condiții de confort și siguranță.

Parametri tehnici

Noul amplasament ar trebuie sa asigure o Ac = 22.000 mp si sa poata fi racordat la următoarele utilitati: apa, canal si electricitate.


y EUROAMH

\ SRLS.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

x       Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207

J Nr. Reg. Corn. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel.:+40.332/132.180,Fax:+40.374/090.048,Web: euroamira.ro E-maii: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași


LISTA DOTĂRI

Zona suprafețelor de joc

Nr. Bc.

Poarta metalica

5

Plasa porti

10

Stâlp metalic de sutinere pentru plase H 7.3m

16

Catarg pentru steaguri

5

Fanion

5

Banca de rezerve 14 locuri cu fotolii

2

Banca pentru arbitri 3 locuri

1

Banca pentru supervizor oficial

1

Ambulanta electrica

1

Targa medicala

3

Mașina tuns gazon cu remorca si perie

1

Panou de afisaj publicitar

20

Mașina de liniat terenul de fotbal

1

Minge de fotbal

15

Tabela electronica schimbări jucători

2

Tabela golaveraj

1

Zona gradenelor si lojelor

Nr. Bc.

Scaun cu spatar fix

17000

Fotoliu VIP / supervizor

120

Zona de acces

Nr. Bc.

Turnichet vertical de acces cu sistem de control

28

Detector de metale pietonal tip poarta

28

Sistem ticketing

30

Zona vestiarelor pentru sportivi si arbitri

Nr. Bc.

Banca 13 de locuri

4

Masa de masaj

2

Tabla tactica

2

Cuier

4

Dulap

4

Pat de odihna

2

Noptiera

2

Zona de birouri

Nr. Bc.

Birou

56

Scaun cu spatar

102

Sistem PC

56

Masa pt. sala de conferința

2

Frigider

2

Cafetiera

2

Masa

2S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE

Sediu: Iași, Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et. 2, Cam. 207 Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel.:+40.332/132.180,Fax:+40.374/090.048,Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Fotoliu

5

Zona presei si conferințelor

Nr. Bc.

Scaun cu pupitru

72

Scaun cu spatar

145

Fotoliu

51

Birouri de lucru

72

Masuta de cafea

2

Pupitru pentru conferințe

1

Birou pentru comentatori

27

Microfon

28

Zona de fitness si recuperare

Nr. Bc.

Pat masaj

4

Banda de alergare

5

Bicicleta fitness

10

Aparate fitness

3

Sauna complet echipata

1

Zone medicale, control doping si prim-ajutor

Nr. Bc.

Pat medical

2

Birou

2

Scaun cu spatar

6

Scaun medical fara spatar

2

Cabinet medical

5

Canapea

5

Zone pt. personalul de intervenții si situații de urgenta

Nr. Bc.

Banca

8

Dulap

5

Masa

3

Extinctor

270

Pichet PSI

8

Zona de expoziție

Nr. Bc.

Panou de expoziție

10

Proiector

3

Zone bar si recreere

Nr. Bc.

Bar

3

Fotoliu

36

Scaun bar

23

Masa

10

Cafetiera

3

Frigider

6


S.C. EUROAMIRA S.R.L. - DIVIZIA PROIECTARE iCSM j Sediu: lași. Calea Chisinaului, Nr. 17, Corp CI, Et 2, Cam. 207 3CXM V?                                                 r

k< Nr. Reg. Com. Iași: J22/1305/2007, C.U.I.: RO21648235 Tel.:+40.332/132.180,Fax:+40.374/090.048,Web: euroamira.ro E-mail: office@euroamira.ro, euroamira@gmail.com Cont: R080TREZ4065069XXX013655 Trezoreria Mun. Iași R064BTRLRONCRT0310017101 Banca Transilvania Iași

Accese si TV

Nr. Bc.

Platforma liftata pt. pers, cu dizabilitati

6

Platforma camera TV

4

Protecție camere TV

8

Bariera auto

6

Lift

3

LISTA ECHIPAMENTE

Utilaje si echipamete

Nr. Bc

Generator diesel automatizat 3750kVA 50Hz, cu disjunctor AAR si carcasa

1

Post trafo

1

Pompa de apa

9

Centrala tratare a aerului

4

Sistem BMS

1

Sistem VRF

4

Sistem recuperator de căldură

4

Sistem nocturna LED

4

Server complet echipat

2

Sistem PDA

1

Centrala detecție incendiu

4

Centrala efracție

4

Sistem detecție incendiu

4

Sistem detecție efracție

4

Sistem supraveghere video

2

Sistem telefonie cu centrala IP

1

Sistem sonorizare exterioara

1

Sistem sonorizare interioara

1

Pompe aromaterapie

1

Pompa pentru filtrarea si recircularea apei

1

Sistem automatizat de tratare a apei

1

Sistem de reincalzire a apei

1

Panou de control bazin recuperare

1

Sistem IPTV

1

Sistem wireless trafic date

4

Sistem de alarmare optica si acustica de interior

4

Sistem de alarmare optica si acustica de exterior

4

Sistem de irigare

2

întocmit, SC EUROAMIRA SRL
BETON:

C25/30-XC4+XF1:D12/30:A/C=0.50:300kq/mc:CEM l;42.5RI; fisuri=0.30;0.. 16.CI0.1 %,G150,P4;S4,T4/5;

ACOPERIRE NOMINALA CU BETON - 3,0 cm

ARMATURA: Bst500s - CLASA C DE DUCTILITATE

NOTĂ

 • 1. Orice modificare a prevederilor prezentei planșe se face numai cu acordul scris al proiectantului;

 • 2. Orice neconcordanță între prevederile prezentei planșe și situația din amplasament se va aduce Imediat la cunoștința proiectantului.

verificator/expert


nume


X2.>-semnătură cerința ---- —**--- lași, Calea Chisinaului, nr. 17, corp C1, et. 2, cam.207, județul lași J22/1305/2007, C.U.L: RO 21648235, •; Tel.:+40.332/132.180;Fax:*40r374/090.048 


SPECIFICAȚIE

NUME

^EMNATURA

Scara:

SEF PROIECT

ARH. MIHAELA POPINIUC

1:10

PROIECTAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

Format:

DESENAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

297X420mm

Drepturi de autor: S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996

Revizia:RO


BENEFICIAR:


referat / expertiza nr. / data


MUNICIPIUL BACAU


DENUMIRE PROIECT


CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU

Str. Pictor Theodor Aman, Nr.94, Mun. Bacau, Județul Bacau


DETALIU GENERAL CONSOLIDARE STÂLPI


Proiect nr.

010/2018


F/tZA:


D.A.L.I


VOLUM:

REZ.

PLANȘA

DR.2/

3/


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara:

SEF PROIECT

ARH. MIHAELA POPINIUC

1:10

PROIECTAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

Format

DESENAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

297X420mm

Drepturi de autor S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996        \

Revizia:R0


1.80x2.10


SECȚIUNE B-BFUNDAȚIA F1 1.80x2.10

SECȚIUNE B-B
250Detaliu consolidare stâlpi de rost

2-2postinstălâfe


NOTĂ

 • 1. Orice modificare a prevederilor prezentei planșe se face numai cu acordul scris al proiectantului;

 • 2. Orice neconcordanță între prevederile prezentei planșe și situația din amplasament se va aduce imediat la cunoștința proiectantului.


MATERIALE:

Beton C25/30

Otel BST500Sverificator/expert

nume

semnătură'-

cerința


77"

lași, Calea Chisinaului,.nr/.17, corp C1, Ti el 2, cam.207, județul lași ''Qj J22/1305/2007, C.U.kRO 216482M/Z),, Tel.:+40.332/132.180,FaX5f40.374/090.048 no'


BENEFICIAR:


referat / expertiza nr. / data


MUNICIPIUL BACAU


Proiect nr.

10/2018


SPECIFICAȚIE

NUME

(SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

ARH. MIHAELA POPINIUC

'•AN'

RELEVAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

DESENAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

Scara:

297X420mm

1:10

Format:


DENUMIRE PROIECT:

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE

CTAnimi uiiinfunai da/'aii viz-iizivziv IHv/nvir/iL urivriv

Str. Pictor TheodorAman, Nr.94, Mun. Bacau, Județul Bacau


FAZA:


D.A.L.I.Drepturi de autor: S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996


Revizia:R0


DETALII CAMASUIRE FUNDAȚII


PLANȘA

DR.44016

Bst500s


camasuiala propusa min 8cm beton C25/30 \ crose 010 Bst500s, clasa C, dispuse la in sah la 50 cm

4016

Bst500s


verificator/expert


~r


nume


PROIECTANT GENERAL:

EUROAMIRA


-----------------------r

semnătură cerință


7"*

te indtufnasn. luccel!


-------------------------------------------------------L--------

lași, Calea Chisinauiui, nr. 17, corp C1,V et 2, cam.207, județul lași , ^5/20^ J22/1305/2007, C.U.I.: RO 21648235, Â N \1 2 3 Tel.:+40.332/132.180,Fax:+40.374/090.048


referat / expertiza nr. / data


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL BACAU


Proiect nr.

010/2018


SPECIFICAȚIE

NUME

f^EMNATURA

Scara:

1:10

SEF PROIECT

ARH. MIHAELA POPINIUC

PROIECTAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

Format:

DESENAT

ING. CĂTĂLIN TROFINOV

210X297mm

Drepturi de autor: S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. €/1996    '''

Revizia:R0


DENUMIRE PROIECT:


CONSOLIDARE SI MODERNIZARE

STADION MUNICIPAL BACAU

Str. Pictor TheodorAman, Nr.94, Mun. Bacau, Județul Bacau


DETALIU GENERAL CONSOLIDARE GRINZI


FAZA:


DAL.I


PLANȘA

DR.3


1

NOTĂ

2

Orice modificare a prevederilor prezentei planșe se face numai cu acordul scris al proiectantului;

3

Orice neconcordanță între prevederile prezentei planșe și situația din amplasament se va aduce imediat la cunoștința proiectantului.