Hotărârea nr. 530/2018

Hotărârea nr. 530 din 28.12.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău.


HOTĂRÂREA NR.530 DIN 28.12.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 12582/ 29.11.2018 al Direcției Economice - Taxe și Impozite, cu propuneri privind nivelul taxei de salubrizare pentru anul 2019 în municipiul Bacău;

-Studiul de impact nr. 12583/ 29.11.2018 și nota de fundamentare nr. 12584/ 29.11.2018 ale Direcției Economice - Taxe și Impozite;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 12585/ 29.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 12586/ 29.11.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2270/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2271/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2272/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2273/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2274/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 6 alin. (1) lit. ”k” din Legea nr. 101/ 2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 30 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) și (10) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 27, art. 36 (2) lit.“b”, (4) lit. “c” și art. 45 (2) lit.”c” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -Se stabilește taxa de salubrizare în municipiul Bacău, pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția economică, Director adjunct-Impozite și Taxe Locale, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Direcția Piețelor, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății, Direcția Administrare Baze Sportive, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Registrul Agricol, Arhitectul Șef, Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartimentul Evidență Contracte, Serviciul Stare Civilă, CIC și Poliția Municipiului Bacău.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va aplica începând cu data de 1 ianuarie 2019, se va comunica tuturor

direcțiilor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Art. 4. -Prin.^rîja Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va pbmunîcain-terihenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.


si se va comunica in-tenfienu' ' /’/    ■ V \

rnXTTD A CUMMU A7A

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAjCĂU


DDCQrnivTr tai? crnivTA JL JL’VJLUty JLL/JLZJL1 X A JLJ JLZJUj               in

JL ZTk


GHIORGHEHULUȚĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.1

LA HOTĂRÂREA NR. 530 DIN 28.12.2018

Nivelul taxei de salubrizare în municipiul Bacău pentru anul 2019

Pct, 1 - Serviciul public de salubrizare funcționează în cadrul Direcției de Servicii Publice cu activități ce sunt stabilite de către direcția respectivă prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Pentru funcționarea acestui serviciu, se stabilește taxa specială denumită “taxă de salubrizare”.

Pct. 2 - Taxa de salubiizaie se plătește pentru pioducerea de deșeuri menajere și nemenajere, pentru întreținerea și crearea de zone de agrement și spații verzi, precum și pentru curățenia pe drumurile publice pe raza municipiului Bacău.

Persoanele fizice care dețin locuințe pe raza municipiului, persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale, întreprinderile individuale care au sediul, punct de lucru, sau desfășoară activități economice în municipiul Bacău și persoanele juridice care au sediul, punct de lucru, sau desfășoară activități economice în municipiul Bacău sunt obligate la plata taxei de salubrizare stabilită prin prezenta hotărâre.

Pct. 3 - Taxa se datorează de către toți posesorii de locuință din municipiul Bacau, precum și de către persoanele fizice din alte județe sau din alte state care dețin proprietăți sub forma unor locuințe pe teritoriul municipiului Bacau.

Pct. 4 - întreprinderile familiale au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de membri.

întreprinderile individuale și persoanele juridice au obligația de plată a taxei de salubrizare în funcție de numărul de persoane angajate (indiferent de tipul de contract).

în cazul în care întreprinderea individuală sau persoana juridică nu are angajați, aceasta datorează taxa de salubrizare pentru reprezentanții legali ai acestora (administratori), pentru lunile in care desfasoara activitate.

Pct. 5 - Persoanele care desfășoară activități pe baza liberei inițiative la nivelul cabinetelor (medicale, de avocatură), birourilor (notariale, executorilor judecătorești, de expertiză), precum și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, datorează taxa de salubrizare.

Pct. 6 - Calculul taxei de salubrizare pentru persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cât și pentru persoanele juridice se face pe baza declarației de impunere a acestora. Termenul de depunere al declarației privind taxa de salubrizare este 31.03.2019.

în cazul persoanelor juridice calculul taxei de salubrizare se face pentru persoanele angajate care desfășoară activitate minim 10 zile/lună, indiferent de numărul de ore lucrate.

La declarațiile de impunere, se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectifîcative.

Temenul de depunere a declarației rectifîcative este de 30 de zile de la data modificării apărute.

Pct. 7 - în cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate pe baza oricăror date și informații deținute de acestea (date și informații obținute în urma controalelor efectuate la alți contribuabili care au legături de afaceri cu plătitorul în cauză; din dosarul fiscal al plătitorului, informații de la terți» etc.).

Pct. 8 - Nedepunerea declarației sau a declarației rectifîcative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei, in conformitate cu dispozițiile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Pct. 9 - Declarația de impunere este cea prevăzută de anexa nr. 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, constituind în același timp înștiințare de plată.

Pct. 10 - Cuantumurile taxei de salubrizare sunt următoarele:

Pentru persoanele fizice cuantumul taxei - 10 lei/luna/persoană.

Pentru luarea în evidență ca plătitori ai taxei de salubrizare, proprietarul imobilului depune o declarație de impunere inițială, pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în actele publice, conform anexei nr.3, în termen de 30 de zile de la aprobarea cuantumului taxei.

In cazul in care proprietarii persoane fizice dețin imobile rezidențiale/nerezidențiale ce sunt închiriate care alte persoane fizice sau juridice în scopul desfășurării unor activități comerciale obligația de a depune declarația de impunere însoțită de o copie după contractul de inchiricre, comodat, sau orice alt act de dare în folosință etc. în vederea stabilirii creanțelor fiscale aparține atât proprietarului cât și chiriașului.

în caz de deces a titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de depunere a declarației de impunere și de plată a taxei de salubrizare revine moștenitorului de drept al acestuia.

In situația în care contribuabilul - persoană fizică deține mai multe imobile, va depune o declarație pentru fiecare imobil.

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor fizice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului.

Pentru imobilele rezidențiale proprietatea persoanelor juridice care sunt închiriate altor persoane fizice, obligația de a declara și achita taxa revine proprietarului.

în situația imobilelor cu destinația de locuință aparținând statului sau unității administrativ teritoriale care sunt închiriate către persoane fizice, obligația de depunere a declarației și de plată a taxei revine chiriașului.

Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și întreprinderile individuale -10 lei/persoană/lună

Pentru persoanele juridice -12 lei/salariat/lună (indiferent de tipul de contract) Instituțiile publice - 12 lei/salariat/luna (indiferent de tipul de contract)

Pct 11  Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele persoane fizice și juridice:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute Ia art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate.

Pct. 12 - Taxa de salubrizare se datorează anual cu termen de plată în două rate egale, astfel:

-   31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Pct. 13 Pentru persoanele juridice se va recalcula taxa datorată, în situațiile în care vor proba cu documente justificative (concedii de orice tip, ordine de deplasare, state de plata disticte pentru punctele de lucru, sucursale, agenții) că au angajați care nu desfășoară activități pe raza municipiului Bacău. Pentru persoanele fizice se va recalcula taxa datorată în situațiile în care vor proba cu documente jusificative (adeverințe de la asociațiile de proprietari/Iocatari, etc) numărul de persoane. Pe baza declarației pe proprie răspundere recalcului taxei se va face începând cu data depunerii declarației.

Pct. 14 - Persoanele fizice și juridice care plătesc taxa de salubrizare cu anticipație pînă la 31 martie a anului, pentru tot anul în curs, vor beneficia de o bonificație de 10%.

Pct. 15 - Veniturile realizate din taxa de salubrizare și cheltuielile ocazionate de funcționarea serviciului creat sunt redate în anexa nr. 4 și 5.

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

Serviciul public de salubrizare face parte din Direcția de Servicii Publice, și are ca atribuții principale:

 • -  urmărește zilnic execuția lucrărilor cuprinse în contractele încheiate pentru salubrizarea municipiului, asigurînd decontarea serviciilor executate;

verifică starea tehnică a locurilor de depozitare a pubelelor și containerelor care sunt în administrarea asociațiilor de proprietari (locatari), și ia măsuri pentru a menține în permanență o curățenie exemplară;

 • -  urmărește respectarea de către toate unitățile de pe teritoriul municipiului a măsurilor de protecție a mediului natural ambiant, prevenirea poluării aerului și a apelor, propunînd măsuri corespunzătoare;

 • -  răspunde de aspectul estetic al străzilor, trotuarelor și piețelor, coșurilor pentru colectarea hîrtiilor, precum și de alte dotări publice;

 • -  aplică prevederile legale referitoare la menținerea în condiții corespunzătoare a arterelor de circulație de către unitățile de construcții și transport care execută lucrări pe raza municipiului Bacău, stabilind modul de amenajare a acestor puncte de lucru, drumuri de acces și locurile de depozitare a pămîntului și moluzului, rezultate din săpături; organizează periodic controale împreună cu organele de poliție pentru a constata starea de salubrizare a municipiului, luînd măsuri legale;

 • -  verifică situațiile de plată pentru lucrările executate conform graficului de salubrizare; asigură menținerea și desfundarea racordurilor de canalizare precum și a gurilor de scurgere;

 • -  asigură colectarea și transportul deșeurilor menajere și nemenajere;

 • -  efectuează zilnic maturatul manual și mecanic al căilor publice, trotuarelor, parcărilor și aleelor dintre blocuri;

 • -  asigură curățarea, spălarea și igienizarea ghenelor de gunoi;

 • -  întreține zilnic curățenia în zonele aglomerate și pe arterele principale;

depozitează zilnic resturile menajere și nemenajere în rampa ecologică Nicolae Bălcescu, efectuînd și neutralizarea acestora;

efectuează prinderea cîinilor comunitari de pe raza municipiului Bacău și transportul acestora la sediul de tratare și îngrijire;

 • -  efectuează cazarea cîinilor comunitari în spații special amenajate;

 • -  procură și prepară hrana necesară cîinilor comunitari;

 • -  asigură dezinfectarea și curățenia zilnică a padocurilor;

 • -   efectuează tratarea, castrarea și vaccinarea cîinilor comunitari;

 • -  redă comunității exemplarele sănătoase care nu prezintă pericol pentru sănătatea publică;

 • -  asigură protecția spațiilor verzi prin confecționarea și montarea de împrejmuiri; asigură protecția parcurilor prin procurarea substanțelor necesare aplicării tratamentelor;

 • -  asigură montarea și întreținerea băncilor din parcuri, zone de agrement și stradal.

io

JUDEȚUL

VERIFICAT DE

CONTRIBUABIL

(organ de specialitate)

SEDIU

Nr./Data înregistrării

TELEFON

NR. REG. COM.

Semnătura

BANCA/CONT

COD FISCAL

Ștampila

ADRESĂ LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII

JUDEȚ__________________

LOCALITATEA___________

STRADA______________

NR____

DECLARAȚIE

privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice/juridice conform H.C.L. nr.____din____________2019

Subsemnatul_____________________________________C.I. seria____nr.____________cod

numeric personal_________________________eliberat de Poliția_______________la data

Domiciliul: loc._____________________ jud. _________________ str.________________________ nr.

_____bl._____sc._____ap.____telefon /fax/e-mail_____________________

Declar pe proprie răspundere că mă oblig la plata taxei de salubrizare pentru _______

persoane.

Persoane fizice

Nr. crt.

Adresa clădirii

Cuantum lei/lună

Suma datorată pentru anul fiscal 2019

TOTAL

ll

Persoane juridice

Nr.

crt.

Perioada (luna) pentru care se declară nr. de salariați

Nr. salariați

Cuantum

lei/lună/salariat

Suma datorată

OBLIGAȚII CONTRIBUABIL :

 • 1.  Orice modificare privind datele înscrise în prezenta declarație va fi comunicată, în scris, la DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, din cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACĂU în termen de 30 zile de la data producerii acesteia în vederea operării.

 • 2.  Termenul de plată a taxei de salubrizare este astfel :

 • - 31 martie, pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie;

 • -  30 septembrie inclusiv, pentru lunile: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.

2.1. Plata se va face prin :

plată directă 1a. caseria Direcției Impozite și Taxe Locale ;

plată prin virament în contul: R089TREZ0621360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău: încasare electronică.

 • 3.  Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine, calculul și plata majorărilor de întârziere precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • 4. Nedepunerea declarației sau a declarației rectificative precum și depunerea acestora peste termen constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 25 lei și 2500 lei.

 • 5. Declarația de impunere constituie înștiințare de plată conform Legii, nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Numele și prenumele declarantului

Semnătura


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

NICOLAE - O VID IU POPOVICL

întocmit.

Director executiv adjunct

TiberimCiobanu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 530 DIN 28.12.2018

VENITURI

Indicatori și calcule de fundamentare pentru perioada 01.01 - 31.12.2019 la taxa de salubrizare

 • a. agenți economici și instituții publice

nr.salariați 40.672 x 12 lei/pers/lună x 12 luni = 5.856.768 lei/an

 • b. persoane fizice, P.F.A., I.L. I.F.,         etc.

106.371 x 10 lei/persoană/lună x 12 luni = 12.764.520 lei/an

TOTAL AN = 18.621.288 Iei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 530 DIN 28.12.2018


SITUAȚIA CHELTUIELILOR PREVIZIONATE A SE

EFECTUA

DIN TAXA DE SALUBRIZARE PE ANUL 2019


TOTAL CHELTUIELI

Din care:


18.621.288 lei/'an


1. Colectare și transport deșeuri menajere și nemenajere

. Depozitare și gestionare deșeuri menajere și nemenajere . Dezinsectie terestra, deratizare

4. Dezinsectie prin tratament avio


rM cn


14.400.000 lei/an

3.221.288 lei/an

400.000 lei/an

600.000 lei/an