Hotărârea nr. 53/2018

Hotărârea nr.53 din 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău.


ciftarău

acăf/


HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 06.02.2018

privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ nr.l 175/02.02.2018;

-Prin adresa cu nr.l 132/01.02.2018 Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ a transmis Sindicatului Primăriei municipiului Bacău grilele de salarizare in vederea pregătirii consultării cu ordonatorul de credite.

-Procesul verbal nr. 1132/01.02.2018, privind consultarea cu Sindicatul primăriei municipiului Bacău a modului de stabilire a salariilor de baza, conform art. 11 alin.(l) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; -Expunerea de motive nr.l 176 /02.02.2018, prezentată de Primarul Municipiului Bacău; -Raportul Compartimentului de resort cu nr.l 177/02.02.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 214/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 215/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 216/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 217/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 218/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.3 alin. (1) și art.11 din Legea - cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si Nomenclatorul si ierarhia funcțiilor publice si a funcțiilor contractuale din administrația locala, necesare desfășurării activității specifice Primăriei municipiului Bacău, prevăzut in Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Anexa nr.VIII, Cap.I, lit. A, pct III si Capitolul II, lit. A, pct. IV;

-Prevederile art. 34 (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Amendamentele formulate la proiectul de hotărâre de către domnul consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae, amendamente care au fost adoptate;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b”, art. 45 (2) lit „a”, art.47 (1) , art.48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 1 ianuarie 2018, se stabilesc salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bacău, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Bacău să stabilească salariile individuale în limitele aprobate de consiliul local, pe baza propunerilor șefilor ierarhici superiori (director, arhitect șef, secretar), care vor avea în vedere principiile și criteriile de performanță prevăzute în Legea nr. 153/2017, punctajul obținut în urma evaluării, precum și modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu.

Art.3. Cu data de 01 ianuarie 2018, prevederile art.2, alin.l din Hotărârea Consiliului Local nr.289/2017 își încetează efectele, celelalte prevederi rămân în vigoare, inclusiv modificările ulterioare aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr.294/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOV

N.O.P./T.R./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

Județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău


Anexa nr.l

la Hotărârea nr. 53 din 06.02.2018


Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017 cuprinzând coeficienții și salariul de bază până la nivelul maxim, nivel maxim - coeficient viceprimar 8 pentru anul 2018

Nr.crt

Funcția

Grad profesional

Nivelul studiilor

Coeficient minim/maxim

Salariu de bază la gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

A. Funcții publice de conducere

1

Secretarul municipiului

II

S

7,5000

14250

8,0000

15200

2

Arhitect șef

II

s

4,3500

8265

5,2200

9918

3

Director executiv

II

s

4,2000

7980

5,1000

9690

4

Director executiv adj.

II

s

3,8157

7250

4,5800

8702

5

Șef serviciu

ii

s

3,7394

7105

4,4878

8527

6

Șef birou

II

s

3,4342

6525

4,1200

7828

B. Funcții publice de execuție pe grade profesionale

1

Auditor

superior

5

2,3736

4510

4848

5090

5345

5479

5616

2,8500

5415

5821

6112

6418

6578

6742

principal

S

2,2131

4205

4520

4746

4983

5108

5236

2,6600

5054

5433

5705

5990

6140

6294

asistent

s

1,5263

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,8300

3477

3738

3925

4121

4224

4330

2

Consilier juridic

superior

s

2,3000

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2,7700

5263

5658

5941

6238

6394

6554

principal

s

1,7553

3335

3585

3764

3952

4051

4152

2,1100

4009

4310

4526

4752

4871

4993

asistent

s

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1,7500

3325

3574

3753

3941

4040

4141

debutant

s

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

3

Consilier

superior

s

2,3000

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2,7700

5263

5658

5941

6238

6394

6554

principal

5

1,5263

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,8300

3477

3738

3925

4121

4224

4330

asistent

S

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1,7500

3325

3574

3753

3941

4040

4141

debutant

S

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

4

Referent de specialitate

superior

SSD

1,5263

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,8300

3477

3738

3925

4121

4224

4330

principal

SSD

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1,6500

3135

3370

3539

3716

3809

3904

asistent

SSD

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

debutant

SSD

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

5

Referent

superior

M

1,2973

2465

2650

2783

2922

2995

3070

1,5600

2964

3186

3345

3512

3600

3690

principal

M

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

asistent

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

debutant

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

II. A Funcții de conducere contractuale

1

Administrator public

S

7,5000

14250

8,0000

15200

2

Director

s

4,2000

7980

5,1000

9690

3

Director adjunct

5

3,8100

7239

4,5800

8702

4

Sef Serviciu, Șef Secție

S

3,4300

6525

4,2000

7980

5

Sef Birou, Șef Atelier

S

3,0526

5800

3,9000

7410

II B. Funcții de execuție contractuale pe grade si trepte profesionale

Consilier,Expert,Inspector de specialitate

Gradul 1 A

s

2,3000

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2,7700

5263

5658

5941

6238

6394

6554

Gradul 1

s

1,5263

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,8300

3477

3738

3925

4121

4224

4330

1

Gradul II

s

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1,6500

3135

3370

3539

3716

3809

3904

Debutant

s

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

Consilier juridic

Gradul IA

s

2,3000

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2,7700

5263

5658

5941

6238

6394

6554

Gradul 1

S

1,7526

3330

3585

3764

3952

4051

4152

2,1063

4002

4302

4517

4743

4862

4984

Gradul II

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

2

1,6484

3132

3367

3535

3712

3805

3900

Debutant

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

Tehnician, Economist, Conducator-arhitect,

Gradul IA

SSD

1,5263

2900

3118

3274

3438

3524

3612

Inspector, Referent, Subiginer

1,8300

3477

3738

3925

4121

4224

4330

Gradul 1

SSD

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1,6500

3135

3370

3539

3716

3809

3904

Gradul 11

SSD

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

3

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

Debutant

SSD

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

Refere nt,lnspector,Arhi va r,Referent-Casier

Treapta 1A

M

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

Treapta 1

M

1,0684

2030

2182

2291

2406

2466

2528

1,2800

2432

2614

2745

2882

2954

3028

Treapta II

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

4

M

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

Debutant

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

Tehnician

Treapta IA

M

1,1868

2255

2424

2545

2672

2739

2807

1,4242

2706

2909

3054

3207

3287

3369

Treapta 1

M

1,0684

2030

2182

2291

2406

2466

2528

1,2800

2432

2614

2745

2882

2954

3028

Treapta II

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

5

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

Debutant

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

Administrator

Treapta 1

M

1,1868

2255

2424

2545

2672

2739

2807

1,4200

2698

2900

3045

3197

3277

3359

Treapta II

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

Stenodactilograf, secretar-dactilograf

Treapta 1

M,G

1,0684

2030

2182

2291

2406

2466

2528

6

1,2800

2432

2614

2745

2882

2954

3028

Casier,Magaziner

Treapta 1

M,G

1,0684

2030

2182

2291

2406

2466

2528

1,2800

2432

2614

2745

2882

2954

3028

Treapta 11

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

7

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

îngrijitor

Treapta 1

M,G

1,0684

2030

2182

2291

2406

2466

2528

8

1,2800

2432

2614

2745

2882

2954

3028

Debutant

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

Șofer

Treapta 1

M,G

1,1868

2255

2424

2545

2672

2739

2807

9

1,4200

2698

2900

3045

3197

3277

3359

Treapta II

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

Muncitor calificat

Treapta 1

M,G

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

10

1,1800

2242

2410

2531

2658

2724

2792

Treapta II

M,G

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

1,1500

2185

2349

2466

2589

2654

2720

Treapta III

M,G

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

11

1,1300

2147

2308

2423

2544

2608

2673

Treapta IV

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

Muncitor necalificat

Treapta 1

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

M,G

1,0500

1995

2145

2252

2365

2424

2485

Treaptă fără sporuri

M,G

1,0000

1900

M,G

1,0500

1995