Hotărârea nr. 529/2018

Hotărârea nr. 529 din 28.12.2018 privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile./viu / A/3 ctccrst

/ff// 'zAc <><.//<// O /AstfCf/ffff/f/f AA><y<‘<Zf/

■i


■I

HOTĂRÂREA NR. 529 DIN 28.12.2018

privind aprobarea modificării prețului/tarifului la apa potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 874/22.11.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 46944/17.12.2018;

-Decizia Nr.209/5.11.2018 privind modificarea prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile pentru întreaga arie de operare, pentru S.C Compania Regională de Apă Bacău SA, județul Bacău;

-Avizul nr. 612773/5.11.2018 privind modificarea prețurilor și tarifelor la seviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru SC Compania Regională de Apă Bacău SA, județul Bacău;

-Referatul nr. 13409/17.12.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor/tarifelor aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13410/17.12.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cunr. 13411/17.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2265/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2266/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2267/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2268/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2269/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 12 alin.(l) lit.”i”, ale art. 13 alin. (1), ale art.16 alin.(2) lit.”b” și ale art. 35 alin. (9), alin. (12) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ; -Prevederile Ordinului nr. 65/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45 (2) lit. .”c”din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare și a prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile, pentru întreaga arie de operare, conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 612773/01.11.2018 după cum urmează :

Pret/Tarif pentru populație lei/mc (inclusiv TVA)

Pret/Tarif    pentru     rest

utilizatori lei/mc (fara TVA)

Apa    potabila    produsa,

transportata si distribuita pe întreaga arie de operare

4,41

4,05

Canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare

3,58

3,01

Apa potabila produsa si transportata    in    vederea

redistribuirii pentru intreaga arie de operare

1,48

Art. 2. Se mandatează împuternicitul Municipiului Bacău să voteze favorabil în ședința AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, acest punct de pe ordinea de zi.

Art.3 Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


GH


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI