Hotărârea nr. 528/2018

Hotărârea nr. 528 din 28.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3”

HOTĂRÂREA NR. 528 DIN 28.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13631 din 21.12.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare Cresa nr.3.” -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13632 din 21.12.2018; -Raportul compartimentelor de resort înregistrat cunr. 13633 din 21.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2257/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2258/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2259/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2260/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit.”b” alin, (i) si art.9 din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții fmantate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45(2) lit. „a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare Cresa nr.3, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Se aproba descrierea sumara a investiției ” Modernizare si reabilitare Cresa nr. 3”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga HCL nr. 471/ 29.11.2018.

ART. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 5. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.6. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHlORGHE HjULUTĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI //

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1 COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 528 DIN 28.12.2018

Documentație tehnico-economică DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare si reabilitare Cresa nr.3”


DE ȘEDINȚĂ RGHESEF SERVICIU

MIHAELA IONESI

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3

£ S’A

_wconsproj£CTc

SRL *ZDOCUMENTAȚIE TEHNICA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

D.A.L.I.

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescih nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect/S vahoo.com

«CSM®    t*GCSM||

\ ISO 9001                       k ISO 14001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

FOAIE DE CAPAT

• Denumirea obiectivului de investiții:

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3

• Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL BACAU

• Ordonator de credite (secundar/terțiar):

• Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BACAU

 • • Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

S.C. Bl A CONSPROIECT SRL BRAILA

 • • Data elaborării:

SEPTEMBRIE 2018

LISTĂ DE SEMNĂTURI

Contract de Servicii Nr. 68983 din 02.05.2018

❖ Sef proiect: ing. AGRIGOROAE DORIN
• Construcții civile:


ing. AGRIGOROAE DORIN• Instalații


ing. SUTEU ANDREI• Devize


ing. OAJDEA CĂTĂLINCUPRINS

A- PIESE SCRISE

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4 Beneficiarul investiției

 • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

2.  Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

 • 2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structure instituționale și financiare

 • 2.2 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

3. Descrierea construcției existente

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

 • c) datele seismice și climatice;

 • d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. JO 9/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect(â) vahoo.com

tecswH    Pcsm®

\ 1509001                   \ ISO 14001 W/

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b) destinația construcției existente;

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

 • 3.3 Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare coip de~construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventai' a construcției;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6 Actul doveditor al foiței majore, după caz.

4  Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

5  Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

 • 5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural $i economic, cuprinzând:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tei. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mall: biaconsproiect(3) vahoo.com

WCSMH    «CSMJl

V ISO 9001 W7              \ ISO 14001

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

 • c)  analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

 • 5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3 Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr, Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect®vahoo.corn


 • 5.4 Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare:- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a)  impactul social și cultural;

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare. în faza de operare;

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz.

 • 5.6 Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

 • c)  analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6 Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1 Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e). din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitătii și riscurilor

 • 6.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e). recomandare)

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-maîl: biaconsproiect@vahoo.com


 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și,, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției. conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7 Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

 • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților. în cazul suplimentării capacității existente

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu. în documentația tehnico-economică

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiectC®vahoo.com

pcsMlt

\ ISO 9001 W         \ ISOÎWlW

Nr. 473/07.12.2012 ' Nr. 208 /07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

B. PIESE DESENATE

Nr.

Denumire planșa

Scara

Nr. planșa

Planuri Generale

2.1.

Plan de încadrare in zona

1:5000

Az

2.2.

Plan de situație

1:1000

A0

Planuri de Arhitectura

2.3.

Plan Subsol ~ Situație existenta

1:100

Al

2.4.

Plan Subsol - Situație propusa

1:100

A2

2.5.

Plan Parter - Situație existenta

1:100

A3

2.6.

Plan Parter - Situație propusa

1:100

A4

2.7.

Plan Etaj - Situație existenta

1:100

A5

2.8.

Plan Etaj - Situație propusa

1:100

A6

2.9.

Plan terasa - Situație existenta

1:100

A7

2.10.

Plan terasa - Situație propusa

1:100

A8

2.11.

Secțiune A-A - Situație existenta

1:100

A9

2.12.

Secțiune A-A - Situație propusa

1:100

A -1 O

2.13.

Fațada Principala si Secundara - Situație existenta

1:100

AII

2.14.

Fațada Principala si Secundara - Situație propusa

1:100

A12

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.I.. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(3)vahoo.com

«CSM®   PCSM®

V ISO 9001 W          V ISO 14001 w

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

2.15.

Fațade Laterale - Situație existenta

1:100

A13

2.16.

Fațade Laterale - Situație propusa

1:100

A14

Planuri de Instalații

2.17.

Plan subsol - Instalații Electrice

1:100

Iei

2.18.

Plan parter - Instalații Electrice

1:100

Ie 2

2.19.

Plan etaj - Instalații Electrice

1:100

Ie 3

2.20.

Plan parter - Instalații de Detecție

1:100

Id 1

2.21.

Plan etaj - Instalații de Detecție

1:100

Id 2

2.22.

Plan parter - Instalații Sanitare

1:100

Isl

2.23.

Plan etaj - Instalații Sanitare

1:100

Is2

2.24.

Plan parter - Instalații Termice

1:100

Itl

2.25.

Plan etaj - Instalații Termice

1:100

It 2

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiectOvahoo.com

IS0 9001 WȚ              V ISO 14001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Capi: Informații generale privind obiectivul de investiții

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR. 3;

 • 1.2 Ordonator principal de credite/investitor MUNICIPIUL BACAU;

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL BACA U;

 • 1.5 Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. BIA CONSPROIECT SRL BRAILA;

Cap2: Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenții

Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezenta documentație prezintă masuri de imbunatatire a dezvoltării infrastructurii educaționale si implicit inbunatatirea performantei energetice a construcțiilor existente.

In vederea asigurării accesului sporit la educația copiilor este necesara creșterea calitatii infrastructurii prin extindere, modernizare si dotare a infrastructurii educaționale.

Proiectul implementează masuri de inbunatatire a calitatii mediului inconjurător, si de creștere a eficientei energetice, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achiziționate.

Proiectul prevede si crearea de facilitați, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

Implementarea masurilor de eficienta energetica la unitățile de invatamant va duce la inbunatatirea condițiilor de viata a copiilor si cadrelor didactice prin:

• imbunatatirea condițiilor de igiena si confort termic interior;® reducerea perderilor de căldură si a consumurilor energetice;

 • • reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda de consum;

 • • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie conducând Ia utilizarea eficienta a resurselor de energie, in conformitate cu strategia Europa 2020;

Având în vedere obligațiile României asumate în privința asigurării energiei termice din resurse sustenabile, și dezvoltarea acestui segment al industriei construcțiilor, se recomandă asigurarea unui sistem de încălzire și înveliș termic care să rezulte consumul de energie specifică termică care să tindă spre zero (Recomandarea UE 2016/1318 a Comisiei din 29 iulie 2016 privind orientările pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum și cele mai bune practici pentru a asigura faptul ca, până în 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero). LEGISLAȚIE:

- Axa prioritară 4 - O.S. - 4.4 - Creșterea calitatii infrastructurii in vederea accesului sporit la educație timpurie si sprijinirea participării părinților pe piața forței de munca.

- Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, modificata;

2.1 Analiza situației existente si identificarea necesităților și a deficientelor

Construcția existenta aparține Municipiului Bacau, fiind transmis in administrare Cresei Nr. 3. Cresa are un număr de 80 de copii si 24 de angajați.

Construcția are regimul de inaltime Stehnic+P+IE.

Pentru funcționarea cresei in condiții optime, si pentru asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare si a unui climat optim desfășurării activitatii specifice cresei, sunt necesare a se executa o serie de categorii de lucrări pentru modernizarea spatiilor.

Spațiile existente nu corespund indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în ceea ce privește utilizarea spațiilor existente.

Construcția a fost executata in jurul anului 1968 in baza concepției si reglementarilor tehnice din acea perioada, destinația inițiala se menține si in prezent:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

«CSM®    gRGCSMll

\  .1509001 W               ISO 14001W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

cresa.

Construcția are următorul funcțional:

SUBSOL

Nr. crt.

Denumirea încăperii

Suprafața utila (mp)

Pardoseala

1

Spațiu tehnic

20.65

Beton

2

Spațiu tehnic

30,16

Beton

3

Spațiu tehnic

20,95

Beton

4

Spațiu tehnic

28,00

Beton

5

Hol+Casa scării

29,17

Beton

6

Spațiu tehnic

11,70

Beton

A utila subsol = 140,63 mp

PARTER

Nr. crt.

Denumirea încăperii

Suprafața utila (mp)

Pardoseala

1

Dormitor

37,20

Parchet

2

Camera de joc

37,20

Parchet

3

Grup sanitar*

13,30

Gresie

4

Hol

18,75

Gresie

5

Vestiar

11,07

Gresie

6

Izolare

6,90

Parchet

7

Hol

20,80

Gresie

8

Casa scării

16,14

Gresie

9

Hol

24,60

Gresie

10

Camera joc

37,20

Parchet

11

Primire

15,04

Parchet

12

Dormitor

37,20

Parchet

13

Grup sanitar

13,30

Gresie

14

Sas

3,37

Gresie

15

Tablou electric

3,37

Gresie

16

Zarzavaturi

5,36

Gresie

17

Camera alimente

4,60

Gresie

18

Spațiu

4,00

Gresie

19

Spațiu depozitare

17,23

Gresie

20

Hol

21,35

Gresie

21

Bucătărie

29,83

Gresie

22

Hol

3,50

Gresie

23

Grup sanitar ’

■ 10,35

Gresie

24

Spațiu

2,34

Gresie

25

Casa scării

10,41

Gresie

A utila parter = 404,41 mp

ETAJ

Nr. ort.

Denumirea incaperii

Suprafața utila (mp)

Pardoseala

1

Dormitor

37,20

Parchet

2

Camera de joc

50,95

Parchet

3

Grup sanitar

13,30

Gresie

4

Hol

5,95

Gresie

5

Cabinet Director

14,25

Parchet

6

Casa scării

16,1'4

Gresie

7

Hol

10,49

Gresie

8

Hol

19,11

Gresie

9

Hol

4,11

Gresie

10

Camera de joc

51,32

Parchet

11

Grup sanitar

13,30

Gresie

12

Dormitor

37,20

Parchet

13

Oficiu

4,42

Gresie

14

Sas

3,37

Gresie

15

Grup sanitar

6,58

Gresie

16

Hol

18,81

Gresie

17

Distribuție

13,83

Gresie

18

Arhiva

7,06

Gresie

19

Birou

11,09

Parchet

20

Birou

14,37

Parchet

21

Birou

10,90

Parchet

22

Cabinet medical

11,58

Covor PVC

23

Casa scării

15,60

Gresie

A utila etaj = 390,93 mp

e-mail: biaconsproiect®yahoo.com
Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012


A totala utila = 935,97 mp

 • 2.2 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Lucrările de intervenție propuse asupra clădirilor este necesară pentru a crea copiilor si cadrelor didactice un mediu educațional care să le ofere confortul minim, siguranță și să le permită desfășurarea unui proces instructiv - educativ eficient.

Se dorește ca imobilul cu destinație de cresa sa fie un mediu atractiv pentru toți copii, să se încurajeze dorința de performanță, consolidând astfel rolul cresei în parcursul educațional al fiecărui copil.

Cap 3: Descrierea construcției existente

3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

 • *  Amplasamentul construcției este situat pe un teren intravilan, in Strada Pictor Ion Andreescu, nr. 5, Municipiul Bacau;

 • *  Categoria de folosința: cresa;

 • *  Suprafața teren: Conform Extrasului de Carte Funciara atașat suprafața terenului este de 1565.00 mp;

« Cai de acces public: accesul se face din Strada Pictor Ion Andreescu.

 • b) relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Accesul auto in incinta se face din Strada Pictor Ion Andreescu. Accesul pietonal in incinta se face din Strada Pictor Ion Andreescu si din Aleea existenta de le latura estica a clădirii.

 • c) datele seismice și climatice;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsoroiectOvahoo.com

^-GCSMYl     RCSMj|

\ ISO 9001                   y ISO 14001 -O

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Din punct de vedere seismic, conform Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri” Indicativ P100/2013, amplasamentului îi corespunde o perioada de colt Tc= 0,7 sec. , iar accelerația terenului pentru proiectare as=0.28 g pentru un interval mediu de recurenta al magnitudinii IMR~225ani. Conform PI00-1-2013 clasa de

importanta a clădirii este:

> Clasa de importanta III sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă cu factorul de importanta yl = 1,0.

e-mail: biaconsproiect@Yahoo.corn


&GCSM)1

\ _ IS09OT1Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012


Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în Nord-Estul țării, în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9,6 Km în amonte de confluența Siret-Bistrița.

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri secetoase și călduroase, datorat acțiunii unui complex de factori naturali (circulația generală a atmosferei, radiația solară, relieful) și antropici, orașul însuși având un rol esențial în crearea propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifestă constant (materialele de construcție, profilul accidentat, spațiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (încălzirea artificială, poluarea atmosferei). Acțiunea comună a acestora determină perturbări ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecința directă fiind disconfortul urban.

 • d) studii de teren:(i) studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare;(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz;

Pentru prezentul amplasament a fost întocmit un Studiu Topografic de către ing. Rusu Alina si avizat de către O.C.P.I. Bacau.

Nu a fost întocmit nici un Studiu Geotehnic.

 • e) situația utilităților tehnico-edilitare existente;

Clădirea este racordata la următoarele utilitari: alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare si alimentare cu gaze naturale.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsnroiect(5)vahoo.com

«CSMll    g^CSMJl

\ iso 9001 W/             \ 150 moi

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic:

 • a) natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de prempțiune;

Imobilul care este inventariat in Domniul Public al Municipiului Bacau conform H.C.L. nr. 364 din 2008.

 • b) destinația construcției existente;

Clădirea cu regimul de înălțime Stehnic+P+E si are destinația de cresa.

 • c) includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

Nu este cazul.

 • d) informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Nu este cazul.

 • 3.3 Caracteristici tehnice $i parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță;

 • A.  Categoria de importanță - se apreciază categoria de importanță a construcției stabilită conform Regulamentului aprobat prin HGR 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții și a metodologiei specifice elaborate de M.L.PA.T., obiectivul se încadrează în categoria de importanță C - construcții de importanță normală.

 • B. Clasa de importanță - conform Normativului P 100 /2013, din punct de vedere al seismicității, obiectivul se încadrează în clasa de importanță III - construcții de importanță

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917

  e-mail: biaconsproiecga)vahoo.com

  S<CSM®    rGCSMJI

  \ .ISO 9001                   \ ISO 14001 W

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

  PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

normală, la care se impune limitarea avariilor, avându-se în vedere consecințele acestora -

afectarea persoanelor străine.

 • b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz;

Nu este cazul.

 • c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare coip de construcție;

Conform Expertizei Tehnice întocmite de Ing. SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT-si din documentele prezentate de Beneficiar rezulta ca imobilul a fost construit in jurul anului 1968.

 • d) suprafața construită;

Clădirea are o suprafața construita de 479.27 mp.

 • e) suprafața construită desfășurată;

Clădirea are o suprafața desfasurata de 958.00 mp.

 • f) valoarea de inventar a construcției;

Valoarea de inventar a Cresei este de 1.206.711 lei;

 • g) alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente.

Nu este cazul.

 • 3.4 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhi tec turalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric si al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuniPROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


e-mail: biaconsDroiect@vahoo.com

climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției.

concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Conform Expertizei Tehnice intocmite de SZALONTAY C. COLOMAN ANDREI, expert tehnic MLPAT în domeniile: "Construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structura din beton, beton armat și zidărie - Al" pentru exigențele "Rezistență și stabilitate la acțiuni statice, dinamice și seismice":

Imobilul are regimul de inaltime Stehnic+P+IE. Clădirea are o suprafața construita de 479.27 mp si o suprafața desfasurata de 958 mp, conform Extrasului de Carte Funciara. Imobilul a fost construit in anul 1968.

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

In urma observațiilor făcute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte, evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare, identificandu-se cauzele degradărilor. Deasemeni se studiază si elementele nestructurale ce influențează starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a clădirii in general.

I. Fundațiile

Sunt executate din beton armat si au cota de fundare sub adancimea de inghet. Nu s-au observat fisuri sau crăpături la nivelul fundațiilor.

II. Stâlpii

Sunt realizați din beton armat tumati monolit si nu se observa degradări.

III. Grinzile

Sunt realizate din beton armat si nu se observa degradai! la nivelul acestora.

IV. Pereți

Sunt realizați din cărămidă plina presata care prezintă stări locale de degradare, datorita infiltrațiilor de apa.

V. Acoperiș

Se observa degradări locale ale hidroizolatiei din carton bituminat.

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-maîl: biaconsproiect® vahoo.com


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

 • > Clădirea a fost expusa factorilor climaterici si umidității ridicate.

 • > Elementele structurale componente nu prezintă degradări semnificative datorate acțiunii seismelor repetate suportate în perioada de exploatare (1977, 1990, 2004, 2009). Starea bună a structurii de rezistență se datorează și întreținerii corespunzătoare Și eficiente a acesteia, respectiv exploatarea normală fără incidente cum ar fi : incendii, explozii, etc.

Se observa degradări nestructurale la:

 • •  infiltrații la nivelul acoperișului;

 • •  degradări ale tencuielilor exterioare de la nivelul pereților;

Conform Auditului Energetic întocmit de Ing. Dragusin Ciprian-Petrisor, Auditor Energetic Gradul I:

In urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranța exploatării si performantele energetice:

 • • izolația termica a elementelor exterioare de construcție nu este in

conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice ale pereților exteriori si terasei situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, menționate in Ordinul 2641/2017;

 • • clădirea dispune de o instalație de incalzire centrala cu apa calda de tip

bitubular, cu distribuție inferioara; același tip de rețea e utilizata pentru transportul si distribuția apei calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;

 • • radiatoarele sunt, in mare parte metalice, cu robinete de închidere si reglaj

funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire funcționale;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braiia

Tei. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiectO) vahoo.com

(t-'GCSM):|      r&CSMp

y IS09DD1                    \ ISO 14001

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Având in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 44 de ani, rezulta:

■ necesitatea creșterii performantei energetice clădirii prin izolarea termica a fațadelor si refacerea finisajelor, înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic, termoizolarea terasei si inlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferenta pârtilor comune si refacerea distribuției de apa calda menajera.

 • 3.5 Starea tehnică, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Analizând obiectivul conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se pot constata următoarele:

Fundațiile sunt continue din beton armat. Pereții subsolului sunt din diafragme de beton armat.

Structura este pe cadre din beton armat cu închideri din zidărie din cărămidă, cu stâlpi, grinzi, plansee si scări de acces din beton armat turnat monolit.

Compartimentările sunt din zidărie de cărămidă cu grosimea de la lOcm la 25 cm. Acoperișul este tip terasa necirculabila.

Dimensiunile exterioare totale sunt de 36.30 m lungime si 23.10 m lățime.

In vederea asigurării funcționalii in conformitate cu legislația in vigoare specifice unei clădiri cu destinația de unitate de invatamant si asigurarea a unei calitati corespunzătoare a construcției conform Legii 10/1995 actualizata privind Calitatea in Construcții cu modificările si completările ulterioare in care trebuie asigurate următoarele cerințe fundamentale:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu;

 • d) siguranța in exploatare;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917

  e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

  4Ry

  (fcGCSM)|

  y iso 9001                 y isohooi W' L

  Nr. 473 / 07.12.2012    Nr. 208 / 07.12.2012

  PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

 • a) Rezistenta mecanica si stabilitate ;

Conform expertizei tehnice in urma evaluării efectuate se constată o construcție Stehnic+P+IE, realizată satisfăcător pentru actualul gabarit, fără zone critice care ar putea să conducă la colaps structural sau ruperi casante, în caz de solicirări extraordinare.

Această clădire în urma reabilitării termice, nu va fi afectată defavorabil structural astfel incăt lucrarea rezultată va prezenta siguranță și stabilitate in exploatare, conform prevederilor din Legea 10/95, republicat în 2007 și nu contravine Normativului 100/1-2006 neschimbându-se categoria și clasa de risc seismic, care va fi în continuare RsIII.

b) Securitatea la incendiu;

Construcții

Compartimentarea funcțiunilor, asigurarea fluxurilor si circulația pe orizontala si verticala in cadrul clădirii este conform normativelor si prescripțiilor in vigoare. Clădirea existenta corespunde cerințelor actuale din punct de vedere al dotărilor minime impuse prin lege.

Instalații

Construcția va avea toate categoriile de instalații impuse de normativele si/sau prescripțiile in vigoare, respectiv:

iluminat de siguranța;

instalații de detecție incendii;

instalații de stingere cu hidranti interiori si hidranti exteriori;

rezerva intangibila de apa pentru alimentarea hidrantilor exteriori si interiori.

Pentru reducerea riscuriloi’ cauzate de cutremur se vor monta următoarele dispozitive : • Senzor cutremur, 230Vac, Siesiri - alarmare acustica, viziuala, inchidere apa;

e~mail: biaconsproiect@vahoo.com

• Comutator cu acționare seismica, întrerupe automat furnizarea energiei electrice ptr dispozitive alimentate electric;

 • c) igiena, sanatate si mediu;

Clădirile nu degaja poluanti in cantitati susceptibile sa compromită sanatatea si igiena ocupantilor.

Din punct de vedere acustic nu sunt surse de zgomot, vibrații sau șocuri.

Clădirile nu umbresc vecinătățile.

Alimentarea cu apa potabila a construcțiilor este asigurata de branșamente de apa rece existente pe proprietate. Apa calda necesara este de la sistemul centralizat al orașului.

Rețeaua interioara de apa rece si calda va fi executata din conducte de polietilena reticulate la presiune.

Igiena evacuării gunoaielor implica soluționarea optima a colectării si depozitarii deșeurilor menajere, astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea oamenilor. Clădirea cresei dispune de spatii special amenajate pentru colectarea si depozitarea deșeurilor, in conformitate cu prevederile specifice managementului deșeurilor.

Crearea unui mediu higrotermic optim implica asigurarea unei ambiante termice globale si locale atat in regim de iama cat si de vara. Asigurarea mediului higrotermic trebuie corelata cu asigurarea calitatii aerului si optimizarea consumurilor energetice.

La proiectare si in exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația in vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive in aer, apa si sol.

d) Siguranța în exploatare ;

Siguranța in exploatare se refera la siguranța circulațiilor, siguranța la intruziune si siguranța in folosirea instalaților si echipamentelor aferente.

Accesul in cresa, este prevăzut cu rampa pentru persoanele cu dizabilitati.

Scările interioare sunt prevăzute cu balustrade.

Terasele au parapeti de protecție.

In cazul unei avarii iluminatul de siguranța va fi funcțional. Clădirea va fi prevăzută cu iluminat de securitate pentru evacuare si antipanica.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect® yahoo.com

e) Protecție împotriva zgomotului;

Protecția la zgomot este stipulata ca cerința esențiala in Directiva Consiliului Europei nr. 89/106/CEE si Documentele Interpretative. ■

Construcția trebuie reabilitata astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie menținut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permită sa isi desfasoare activitatea in condiții satisfacatoare.

Izolarea la zgomotul aerian se asigura prin dimensionarea corespunzatoarea a elementelor separatoare intre unitățile funcționale ale clădirii (in principal pereți si plansee).

Izolarea la zgomotul de impact este acțiunea prin care se urmărește ca nivelul de zgomot datorat unor șocuri de natura mecanica asupra ansamblului unui planseu sa se auda pe cat de posibil redus atat in spațial de sub planseu cat si in spatiile alaturate.

Absorbția acustica urmărește ca o parte a zgomotului sa fie absorbit, nu reflectat. Materialele structural ale pereților sau finisajele folosite vin in facilitarea fonoabsorbtiei.

In cazul amplasării ulterioare a unor clădiri pentru care limitele admisibile ale nivelului de zgomot echivalent sunt mai reduse decât cele de la limita incintelor zonelor existente, se vor lua masuri suplimentare de protective împotriva zgomotului pentru clădirea nou introdusa, astfel incat sa nu fie depășite nivelurile limita in interiorul unitarilor funcționale.

f) Economie de energie si izolare termica.

In prezent clădirea nu mai corespunde in totalitate exigentei de economie de energie si izolare termica. In momentul de fata, clădirea beneficiază de izolații ale fațadei vitrate (tamplarie cu geamuri termopan).

Construcția trebuie reabilitate astfel incat sa îndeplinească cerințele de economie de energie si izolare termica. Anveloparea clădirii consta in termoizolarea fațadelor, a ultimului planseu, refacerea si termoizolarea soclurilor, refacerea parțiala a trotuarului perimetral, termoizolare subsol tehnic.

g) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Eficienta energetica a clădirilor este componenta a conceptului de dezvoltare durabila. Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor prezentului.

satisface cerințele generației actuale fara a priva generațiile viitoate de posibilitatea de a îsi satisface propriile lor cerințe.

O utilizare sustenabila, durabila a resurselor naturale inseamna utilizarea acestora intr-un ritm care sa permită regenerarea resurselor si folosirea tehnologiilor de creștere a eficientei energetice.

Clădirea nu folosește tehnologii de creșterea eficientei energetice.

Construcțiile trebuie proiectate și executate astfel încât utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila și sa asigure în special următoarele:

 • (a)  reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare;

 • (b) durabilitatea construcțiilor;

 • (c) utilizarea la construcții a unor materii prime și secundare compatibile cu mediul.

 • 3.6 Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

Cap 4: Concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

 • a) clasa de risc seismic;

Conform Expertizei Tehnice întocmite de Ing. Szalontay C. Coloman Andrei:

„ Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza clădirea existenta in clasa de risc seismic Rs III, corespunzătoare construcțiilor care sub efectului cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante. ”

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

SOLUȚIA 1:

• înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie,

termoizolatie, sape,etc);

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

 • •  In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

 • •  Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime;


Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente;

 • ■  inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire Înlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

* inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■  montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

S,C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300 str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel, Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: bîaconsproiect (3) vahoo.com

«csmi     srGCSM|i)

\ ISO 9001 W7              \ ISO 14001

Nr, 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

SOLUȚIA 2:

Expertiza Tehnica;

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

 • •  In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

 • •  Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

 • •  Realizarea unui acoperiș de tip șarpanta din lemn;

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1,8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu spuma poliuretanica de 20 cm;

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2,9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente,

 • ■  înlocuirea totala a distribuției instalației de încălzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

11 înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

* izolarea conductelor de distribuție apa calda menaj era, 'înlocuite;

“ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

 • c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Atât Expertul Tehnic cat si Auditorul Energetic propune masurile propuse in Soluția 1.

 • d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Categoriile de lucrări propuse:

® Repararea si igienizarea încăperilor;

 • •  Recompartimentarea spatiilor conform normativelor in vigoare;

 • •  Refacerea hidroizolatiei din subsoluri si fundații;

 • •  Reabilitare bloc alimentar, bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale;

® Modernizare spălătorie;

 • •  Refacerea instalațiilor;

 • •  Refacerea tencuielii exterioare;

 • •  încălzire proprie;

 • • -Dotarea unității cu camere de supraveghere video;

 • •  Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

 • •  Amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte;

Cap 5: Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora

5.1 Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural si economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;- introducerea unor elemente structurale/nes truc turale suplimentare;-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Acolo unde se vor identifica fisuri pronunțate se executa camasuiri locale la pereți cu armate plasa sudata <06/100/100 si cu mortar de ciment Ml00T;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Se vor face reparații la tencuielile exterioare si interioare degradate.

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

Nu este cazul.

 • -  demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fară modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

Nu este cazul.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Nu este cazul.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Nu este cazul.

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente construcției, demontări / montări, debranșări / branșări, finisaje la interior / exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

SCENARIUL 1:

Expertiza Tehnica:

 • •  înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie, termoizolatie, sape,etc);

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

 • •  In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

 • •  Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

MCSMhi    «CSMH

\ ISO 9501                       k ISO 14501

Nr. 473 / 07.12.2012    Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime;

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente;

 • ■  inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

 • ■ inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

Intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • •  Refacerea terasei existente prin inlocuirea termoizolatiei, sapa, hidroizolatie si sort din tabla metalica vopsita in câmp electrostatic;

 • •  Repararea si igienizarea incaperilor;

 • •  Recompartimentarea spatiilor conform normativelor in vigoare;

 • •  Refacerea hidroizolatiei din subsoluri si fundații;

 • •  Reabilitare bloc alimentar, bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale;

 • •  Modernizare spălătorie;

 • •   Refacerea instalațiilor;

 • •  Refacerea tencuielii exterioare;

 • •  încălzire proprie;

 • •  Dotarea unității cu camere de supraveghere video;

 • •  Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

 • •  Amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte;

SCENARIUL 2:

Expertiza Tehnica:

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

 • •  In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiii locale cu plasa sudata;

 • •  Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

 • •  Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente;

 • •  Realizarea unui acoperiș de tip șarpanta din lemn.

Audit Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu spuma poliuretanica de 20 cm;

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime.

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

Mcsmp    McsmIi

k ISO 9001 W          V 150 14001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.L

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente.

 • ■ inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

’ inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

 • ■ izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■ montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire Ia baza coloanelor.

Intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • •  Refacerea terasei existente prin inlocuirea termoizolatiei, sapa, hidroizolatie si sort din tabla metalica vopsita in câmp electrostatic;

 • •  Repararea si igienizarea încăperilor;

 • •  Recompartimentarea spatiilor conform normativelor in vigoare;

 • •  Refacerea hidroizolatiei din subsoluri si fundații;

 • •  Reabilitare bloc alimentar, bucătărie ~ dotare cu mașini de gătit profesionale;

 • •  Modernizare spălătorie;

 • •  Refacerea instalațiilor;

 • •  Refacerea tencuielii exterioare;

 • •  încălzire proprie;

 • •  Dotarea unității cu camere de supraveghere video;

» Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

 • •  Amenajarea spațiului dejoacă exterior ~ curte;

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Nu este cazul.

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Nu este cazul.

 • e)  caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

In urma intervențiilor propuse la Corpul Existent, conform Auditului Energetic parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție vor fi:

Nr. Crt.

Varianta, soluție, pachet

Consum anual încălzire

Consum specific încălzire

Consum specific total

Consum total

Economia anuala

0

Nota energetî ca

Clasa energetica

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

KWh/an

KWh/an

%

0

0

1

VO - clădirea reala

422,257.78

540.93

651.72

508,741.92

0.00

0.00

47.58

F

2

Pl-1

72,433.41

92.79

182.90

142,777.13

365,964.78

71.94%

89.68

B

5.2 Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Consumurile totale si specifice de energie atat inainte de reabilitare cat si după aplicarea pachetelor de soluții de reabilitare sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.

Varianta, soluție, pachet

Consum anual energie primara

Consum anual specific in calzi re

Consum anual specific de energie total

Consum anual specific CO2

Consum anual energie primara unitara

Procent reducere energie primara

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

Kg/mp.an

KWh/mp.an

%

1

V0 - clădirea rea ia

502,545.97

540.93

651.72

147.01

643.78

0.00

2

Pl-1

148,606.67

92.79

182.90

44.57

190.37

70%

S,C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(3)vahoo.com

\ ISO 9001                              IS014001

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.L

Tip energie

Consum [kWh/an]

Factor de conversie neregenerabii

Factor de conversie regenerabil

Energie primara neregenerabila [kWh/an]

Energie primara regenerabila [kWh/an]

Energie primara totala neregenerabila [kWh/an]

Factor emisie CO2

Emisie

CO2 [kg/an]

încălzire clasica

72,433

0.92

0

66,639

0

66,639

0.22

14,661

încălzire cu pompe de căldură

0

0.86

0.67

0

0

0.257

0

Apa calda clasica

60,196

0.92

0

55,380

0

55,380

0.22

12,184

Apa caida cu panouri

0

0

1

0

0

0

0

Iluminat clasic

10,148

2.62

0

26,588

0

26,588

0.299

7,950

Iluminat cu fotovoltaice

0

0

2.62

0

0

0

0

148,607

0

148,607

34,794

5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Proiectul se va implementa in 12 luni, conform graficului de mai jos.

Nr..

LUNA

BR

Valoarea

f

Lucrări de construcții

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Construcții și instalații

I

Organizare de Șantier

X

X

45882.41

2

Amenajări Exterioare

X

X

32389.60

1

Lucrări de anvelopare termica

X

X

X

X

X

390976.28

2

Rezistenta

X

X

X

64266.54

3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

X

X

238817.52

4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

X

X

61760.99

5

Reabilitare si modernizare instalații termice

X

X

82984.15

6

Lucrări de reabilitare si modernizare

X

X

X

X

215270.80

7

Lucrări pentru autorizare ISU

X

32800.29

8

Sistem supraveghere video

X

X

5611.70

9

REȚELE EXTERIOARE

X

X

X

X

X

9980.08

10

INST.HLRANTI

EXTERIORI

X

X

X

9980.08

11

REZERVA INTANGIBILA CU APA

X

X

161834.20

12

Rezervor incendiu

X

X

111476.59

13

Instalații electrice in camera pompelor

X

11798.96

14

INST.IN CAMERA DE

POMPE

X

X

X

38558.65

n

Utilaje, echipamente tehnologice, si funcționale cu montaj

X

X

82043.00

iii

| Dotări

X

X

222823.46

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braîia

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-maîl: biacon5Droiect@yahoo.com

Obs. Durata de execuție se va micșora daca exista posibilitatea execuției in paralel a categoriilor de lucrări sus menționate. Execuția se va face sub exploatare parțiala.

 • 5.4 Costurile estimative ale investiției:- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;- costurile estimative de operare pe durata normată de viațâ/amortizare a investiției.

Pentru investiția propusa:

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 2119432,24 lei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 2518159,02 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 1351841,54 lei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 1608691.43 lei;

 • 5.5 Sustenabilitatea realizării investiției:

 • a)  impactul social și cultural;

In vederea asigurării accesului sporit la educația copiilor este necesara creșterea calitatii infrastructurii prin modernizare si dotare a infrastructurii educaționale preșcolare.

Proiectul implementează masuri de imbunatatire a calitatii mediului înconjurător, referitoare la infrastructura realizata prin proiect si echipamente achiziționate.

Proiectul prevede si crearea de facilitați, adaptarea infrastructurii si echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

Pentru realizarea lucrărilor de intervenție propuse prin proiect, solicitantul va încheia contracte cu firme specializate, care vor asigura întreaga forța de munca necesara execuției poiectului. Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul

38


Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(â)vahoo.com

Mcsmji    «csmi|

\ .1509001                   V ISO 14001 W7

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

solicitantului, in faza de execuție a investiției. Necesarul forței de munca pe perioada

execuției va fi de 18 persoane.

2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Imobilul va funcționa cu același număr de persoane care il deservesc si in prezent dar calitatea serviciilor prestate va fi substanțial mărită iar condițiile in care iși vor desfășură activitatea după implementarea proiectului vor fi mult imbunatațite, la standarde europene.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodi verși tării și a siturilor protejate, după caz.

 • I. ASPECTELE DE MEDIU SPECIFICE LUCRĂRII SI IMPACTURILE ASOCIATE;

Prin realizarea investiției propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în cerințele privind protecție mediului conform reglementărilor în vigoare.

Prin realizarea acestei investiții, impactul asupra mediului va fi pozitiv. Impactul negative va fi minim, nefiind afectata sanatatea si siguranța populației din zona si a lucratorilor din construcții la realizarea construcției. Proiectul propune soluții prietenoase pentru mediul înconjurător, lucrările de construcții respectând legislația națională în domeniul protecției mediului și cerințele legislației europene în domeniul mediului.

Astfel, la executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor de construcții în locuri special amenajate care nu vor permite împrăștierea combustibililor, lubrefianților și a reziduurilor la întâmplare. Zgomotul produs de utilaje se va încadra in limitele normale prevăzute de lege, iar praful rezultat si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona construcției din punct de vedere al mediului.

Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament in cadrul acestei lucrări, se recomanda ca Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate va fi valorificata conform H.G. nr. 856 / 2002, prin Fise de evidenta a deșeurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deseurile nevalorificabile (moloz, sticla, cărămizi, plăcile de azbociment, etc), rezultate din lucrare vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societari comerciale nominalizate de Agenția de

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: bîaconsproiect(3)vahoo.com

Mcsmi    E^CSME

\ .1509001 W          V ISO 14001 w

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Protecție a Mediului Județeană, sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile Locale. In situația in care deseurile nevalorificabile se vor transporta in zonele indicate de Primarii, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora si numai după transmiterea la Beneficiar a respectivului accept.

Conform HG. nr. 1061/2008, pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente, formular de incarcare - descărcare din care sa rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de incarcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate Beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare incarcare - descărcare).

Deseurile valorificabile rezultate din lucrare (metale feroase si neferoase, etc), vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de P.V. Predare - Primire Împreuna cu Fisele de Evidenta.

II. LEGISLAȚIA APLICABILA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE:

Nr.Crt.

DENUMIRE DOCUMENT DE PROVENIENȚĂ EXTERNĂ

Standarde Naționale Si Internationale

1.

HG nr.856/2002  - Hotararea privind evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei

cupranzand clasificarea desurilor inclusiv desurile periculoase, completat cu HG 210/28.02.2007;

2.

Legea 265/2005 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

3.

OUG nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;

4.

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.

5.

OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului cu toate completările si modificările ulterioare;

6.

Legea 101/28.06. 2011 pentru prevenirea si sancționarea unor fapte privind degradarea mediului

7.

HGR nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluării cu azbest cu toate completările si modificările ulterioare;

III. Masurile care trebuie adoptate de contractant si responsabilitățile acestuia privind, prevenirea poluării mediului, eliminarea efectelor si suportarea prejudiciilor in cazul producerii unui accident cu impact asupra mediului:

 • 1. Protecția calității apelor:

Lucrările de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafața, fiind astfel proiectate incit sa conducă la conservarea gradului de stabilitate generala si locala din zona si sa asigure drenarea corecta a apelor meteorice .

2. Protecția aerului:

In cadrul activitatii de construcție a investiției, vor rezulta emisii în atmosfera si praf de la utilajele terasiere. Conform estimărilor debitele masice ale poluantilor emisi in atmosfera de la utilaje si autobasculante sunt mici.

Concentrația de poluanti depinde de :

 • - intensitatea traficului si tipurile de autovehicule;

 • - configurația drumului ( lungimea, orientarea fata de vânturile dominante, înălțimea si omogenitatea construcțiilor care îl mărginesc);

 • - condițiile meteorologice de dispersie a poluantilor. Din punct de vedere al traficului rutier, zonele mai afectate sunt de-a lungul drumurilor tehnologice amenajate în incinta.

In profilul de activitate desfasurat, emisiile din acesta faza sunt nesemnificative .

3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Se va asigura funcționarea la parametri optimi a utilajelor de constructive si a mijloacelor de transport, precum si verificarea tehnica periodica. Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in mediu.

4. Protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

5. Protecția solului și a subsolului:

Schimburile de ulei la utilaje/mijloace de transport, se va face de unitari specializate (autorizate).

Se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate in urma operațiunilor de staționare, a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita funcționarii necorespunzatoare a acestora.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect(5) vahoo.com


6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negativ ecosistemele terestre si acvatice.

7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Nu este cazul.

8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament:

Evidenta tuturor deșeurilor (valorificabile si nevalorificabile) rezultate, va fi realizata conform HG 856/2002 prin Fise de evidenta a desurilor, care vor fi predate beneficiarului.

Deșeurile nevalorificabile(moloz, sticla, cărămizi, etc.) rezultate din lucrăre vor fi depozitate selectiv, urmând a fi transportate si eliminate pe baza de contract intre executantul lucrărilor si societăți comerciale nominalizate de Agenția de Protecție a Mediului județeană sau vor fi transportate in zone indicate de Autoritățile locale. în situația în care deșeurile nevalorificabile se vor transporta în zonele indicate de Primării, transportul se va efectua numai cu acceptul scris al acestora și numai după transmiterea la Beneficiar- a respectivului accept.

Conform HG 1061/2008, pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare-descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri.

Documentele justificative privind eliminarea deșeurilor vor fi predate beneficiarului (facturi, taxe depozitare, formulare încărcare descărcare).

Deșeurile valorificabile rezultate din lucrăre (metale feroase si neferoase, etc.) vor fi predate beneficiarului la sfârșitul lucrări pe baza de PV-predare primire, împreuna cu Fisele de Evidenta.

9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Nu se vor utiliza substanțe toxice si periculoase.

5.6 Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Beneficiarul dorește sa realizeze investiția pentru reducerea cheltuielilor cu utilitățile si amenajai ea interioara pentru asigurarea confortului.

Analiza opțiunilor pentru proiecte ia în considerare realizarea unui obiectiv specific prin mai multe alternative posibile, respectiv:

 • - Alternativa de „a nu face nimic” menținerea situației acuale;

 • - Varianta 1 - Alternativa de a construi o clădire noua;

 • - Varianta 2- Varianta de a reabilita clădirea identificata de către beneficiarul investiției.

Aceasta opțiune (varianta 2) ar conduce la îndeplinirea obiectivelor detaliate anterior datorita costurilor reduse de execuție; timpului redus de execuție; tehnologiilor de execuție accesibile;

Din punct de vedere al aspectelor inginerești s-a realizat analiza a 2 scenarii tehnico - economice.

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Se preconizează efectuarea de reparații capitale la un interval de 12-P15 ani, respectiv o reparație capitală pe durata normală de funcționare, conform HG 2133/2004. Costul unei reparații capitale este de 30% din valoarea investiției.

Costurile de mentenanță anuală, estimate în procente din valoarea mijlocului fix, reprezintă cheltuielile cu întreținerea curentă reprezentând 3,0-^3,5% din valoarea mijlocului fix și cu reparațiile curente care se realizează o dată la 3<-5 ani: valoarea 6,3%   7,5% din

valoarea mijlocului fix.

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

1. Prevederi generale

KCSMll

W -ISO 9091 W

Analiza cost beneficiu pentru investiția vizata, a fost elaborata ținând cont de prevederile si regulile:

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publiceGhidul pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de investiții - Fondul European pentru pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA - Comisia Europeana, August 2006

Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, Document de lucru nr. 4, August 2006

In cadrul lucrării s-au folosit următoarele abrevieri:

B/C - (B/C) Beneficiu / Cost

CBA - Analiza Cost - Beneficiu

FC - Fondul de Coeziune

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regionala

cf - factor de conversie

VNA - Valoare actualizata neta

VNAF - Valoarea actuala neta financiara

VNAE - Valoare actuala neta economica

ERR - Rata economica a randamentului

FRR - Rata financiara a randamentului

FRR/C - Rata financiara neta in cazul investițiilor

FR/K - Rata financiara neta in cazul participatiilor financiare

TVA - Taxa pe valoarea adaugata

2. Ipoteze avute in vedere la elaborarea CBA

In concordanta cu prevederile si cerințele teoriei si practicii in vederea elaborării CBA, lucrarea s-a axat in principal pe analiza si dezvoltarea următoarelor etape:

 • • Definirea obiectivelor

 • • Identificarea proiectului

«SCSI®

W ISO 9001 W

 • • Analiza opțiunilor si a fezabilității

 • • Analiza financiara

 • • Analiza economica

 • • Analiza riscului si a senzitivitatii

Prezenta lucrare isi propune sa analizeze in primul rând daca proiectul este oportun din punct de vedere economic și contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale. în al doilea rând, lucrarea cercetează daca este necesară contribuția finanțării publice pentru ca proiectul să fie viabil din punct de vedere financiar.

In cadrul analizei cost beneficiu s-a urmărit in mod principal impactul din punct de vedere financiar, economic, social si de mediu. S-a urmărit in special cuantificarea monetara a tuturor impacturilor posibile, in scopul de a determina costurile si beneficiile proiectului si de a analiza daca proiectul este oportun si merita pus in aplicare.

Costurile și beneficiile au fost evaluate pe o bază diferențială, luând în considerare diferența dintre scenariul proiectului și un scenariu alternativ în afara proiectului.

Analiza faptului daca proiectul «merita» finanțat s-a luat in urma calculului si valorii VNAE - Valoarea economica actuala neta a proiectului si a RIRE - Rata interna de rentabilitate Economica.

Analiza faptului daca proiectul « necesita » finanțare s-a luat in urma calculului si valorii VNAF - Valoarea financiara actuala neta a proiectului si a RIRF - Rata interna de rentabilitate financiara.

Moneda utilizata in cadrul ACB este RON/Mii Ron.

Rata de actualizare financiara folosita in cadrul analizei financiare este cea recomandata de către Comisia Europeana si anume 4%.

Rata de actualizare economica folosita in cadrul analizei economice este cea recomandata de către Comisia Europeana si anume 4,5%.

Perioada de referința in calculul previziunilor a fost de 14 de ani, conform recomand arilor Ghidului Solicitantului

In realizarea analizei s-au tinut cont de rezultatele DOCUMENTAȚIE PENTRU

AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII.

 • 3. Identificarea proiectului si definirea obiectivelor


 • a. încadrarea financiara a proiectului

Conform prevederilor art 39, din Documentul de lucru nr. 4 (UE), proiectele care depasesc valoarea totala de 50 miliioane de euro, sunt considerate «proiecte majore»

 • 4. Analiza financiara_____________________________________________________________

 • a. Obiectivele si scopul analizei financiare

Analiza financiara efectuata se bazeaza in principal pe analiza detaliata a fluxurilor de numerar. Menționam ca analiza financiara este realizata la nivelul investiției, presupunând ca aceasta va fi exploatata individual si nu prin intermediul unui operator.

Prin analiza financiara s-a urmărit in special:

 • - profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 4)


 • - durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar' cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

Un alt aspect urmărit si tratat in cadrul analizei financiare este si acela al calculării gradului de intervenție financiara (al ajutorului nerambursabil necesar), cu alte cuvinte procentul de cofinantare necesar.

Structura analizei financiare:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-maîl: biaconsproiect@vahoo.com

«CSM®    t«GCSM|3

\ .1509001                      V- 15014001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Fig. nr. 1 - Structura analizei financiare

 • b. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Financiare

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei financiare este de a “fluxurilor de numerar actualizat”. în această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Perioada de referință pentru analiza financiara si economica s-a făcut pentru o durata de 14 de ani după momentul finalizării investiției si darii in exploatare a acestei investiții.

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

 • c.  Calculul fluxurilor financiare

Fluxurile financiare implicate in cadrul proiectului sunt cele pe baza carora se efectuează analiza financiara si cea economica. In principiu, fluxurile sunt generate de intrări de numerar si ieșirile de numerar.

 • i. Identificarea si cuantificarea elementelor de cost si incasari generate de proiect

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel.-Fix/Fax: 0339/805917

  e-mail: biaconsproiectOvahoo.com

  PgcsmH    FGCSMK

  \ ISO 9001 W/              \ ISO 14001

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

  PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Elementele de cost ale investiției in perioada de exploatare pe durata celor 14 de ani sunt reprezentate doar de costurile de mentenanta a investiției realizate si costurile cu serviciile de proiectare pentru realizarea lucrărilor de mentenata.

ii. Proiecțiile ieșirilor de numerar

Proiecțiile ieșirilor de numerar s-au făcut pe baza plăților identificate.

iii. Proiecțiile intrărilor de numerar

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

Beneficiarul, entitate publica, se va asigura ca toate costurile operaționale afernte exploatării investiției vor fi prevăzute prin intermediul bugetului anual de venituri si cheltuieli.

 • d. Analiza proiecțiilor - Analiza suportabilitatii ai a sustenabilitatii generale

Suportabilitatea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, proiecte ale căror imput-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plăti effectuate de un anumit grup tinta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmărește daca cei care plătesc taxele, tarifele pe baza carora se argumentează imput-urile proiectului sunt suportabile de către grupul tinta si daca ele pot fi plătite cu ușurința in funcție de veniturile grupului.

Deoarece prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri, nu se poate calcula analiza suportabilitatii.

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a menține exploatarea investiției si după încetarea sursei de finanțare nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarul investiției este o instituție publica, a căror resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiecțiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii.

Ținând cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele sustenabilitatii.

 • e. Calculul cofinantarii - gradului de intervenție financiara

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comiiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

Conform prevederilor generale, pentru proiectele care nu sunt generatoare de venituri (ținând cont de definiția proiectelor generatoare de venituri) nu se calculează subvenția acordata de Uniunea Europeana. In calculele financiare si cele economice se va tine cont de preverile măsurii de finanțare, in cadrul careia se va aplica.

 • f. Determinarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate nete (VNAF), trebuie definita rata- actualizării corespunzătoare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referința care sa fie utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

Rata actualizării. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate Ia zi. De obicei este aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit Ia o rata anuala a ascontului de 4% va fi 1+4%=1,O4 după un an; (l,04)x(l,04) + 1,1024 după doi ani; l,04)x(l,04)x(l,04) = 1,157625 după trei ani, etc.

Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel mai bun proiect alternativ.

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 4% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.

Concluzie:

- sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :

 • -  fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune. Chiar* daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o instituție de publica nu poate la finalul anului sa înregistreze excedent

 • -  finanțarea activitatii de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in Romania domeniul public este finanțat de la Buget

 • -  VANF/C si RIRF/C este negativ : rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice

 • -  VANF/K este negative si RIRF/K este <4% : rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice si nu este necesar a se calcula gradul de intervenție financiara

d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

Analiza economica

a. Obiectivele si scopul analizei economice

Analiza economica evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele Întregii societăți (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecărei perioade din anii de previziune.

 • b. Ipoteze si metode avute in vedere la elaborarea Analizei Economice

Realizarea analizei economice s-a făcut plecând de la tabele analizei finciare pe baza carora s-au făcut corecțiile necesare. Aceste corecții au fost:

 • • Corecții fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile și transferurile simple (de ex. plata contribuțiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, prețurile trebuie să includă taxele directe. De asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse.

 • • Corecții pentru efectele externe, este posibil să se genereze anumite impacturi care depășesc proiectul și afectează alți agenți economici fără a obține vreo compensație. Aceste efecte pot fi fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fără compensații monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară și prin urmare trebuie să fie estimate și evaluate.

 • • De la prețuri de piața la prețuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale și efectele externe, există și alți factori ce pot îndepărta prețurile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc. în toate aceste cazuri, prețurile de piață adoptate (respectiv financiare) sunt înșelătoare; în schimb, trebuie să se folosească prețuri contabilejTictive), care reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Prețurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la prețurile financiare.

 • c. Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect

Pentru identificarea si cuantificarea beneficiilor economice ale proiectului s-a plecat de la analiza situației din prezent in comparație cu cea după implementarea proiectului.

Realizarea investiției, respectiv realizarea lucrărilor de reabilitare generează următoarele beneficii:

 • -  Economiile rezultate din eficientizarea energetica;

— Pe durata execuției, se va crea posibilitatea creării unui număr de 18 locuri de munca. In cuantificarea acestui beneficiu plecam de la premisa ca statul roman cheltuie lunar suma de cca 1750 ron cu fiecare persoana neocupata (reduceri, ajutoare șomaj, subvenții, etc)1. In timpul exploatării, datorita lucrărilor de intretinere putem estima ca se creeaza un numai' mediu de 2 locuri de munca.

 • d. Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investiției va genera si externalitati negative, si anume:

 • -  pe timpul realizării lucrărilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protecție avute in vedere pentru protecția mediului. Statistic , pentru indepartarea efectelor negative ale unei lucrări de aceasta anvergura, se cheltuiește cca 0,5% din valoarea lucrărilor in primul an si cca 0,25% din valoarea investiției pe o durata de 3 ani de la finalizare

Ținând cont de specificul investiției, nu au mai putut fi identificate alte externalitati negative care sa afecteze economic investiția.

 • e.  Corecții fiscale si Conversia preturilor de piața

Din punct de vedere al corecțiilor fiscale, corecțiile care se impun sunt:

 • -  este cea a eliminării TVA-ului din costurile investiție - TVA-ul este o taxe ce in final ajunge la stat.

 • -  este cea a eliminării TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la secțiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) -TVA-ul este o taxe ce in final ajunge la stat.

— Valoarea costurior de diverse si neprevăzute datorita incertitudinii acestora

~ Valoarea taxelor si avizelor ce urmeaza a fi achitate in condițiile care si acestea ajung la stat

Referitor la conversia preturilor de piața, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu excepția TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finanțelor, disponibil la http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB RO.pdf.

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regăsesc printre costurile proiectului.

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pol comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificata

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de calcul (1*u) x (l-t)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

 • f. Rata de actualizare economica

Costurile si beneficiile care apar in diferite momente trebuie actualizate. Procesul de actualizare este efectuat, ca si in cazul analizei financiare, după determinarea tabelului pentru analiza economica.

Rata actualizării in analiza economica a proiectelor de investiții - rata actualizării sociala incearca sa reflecte viziunea sociala asupra modului in care costurile si beneficiile viitoare trebuie evaluate in raport cu cele actuale. Ea poate diferi de rata actualizării financiare in cazul in care piața capitalului este imperfecta (ceea ce se intampla intotdeauna in realitate).

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tei. 0752/281879

Tei. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiect&vahoo.com

(RCSml     gftcSMjl

\ .ISO 9001 W            \ ISO 14001 W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Literatura teoretica si practica internaționala prezintă o gama larga de abordări in interpretarea si alegerea valorii ratei ■ actualizării sociale care sa fie adoptata. Experiența internaționala este foarte larga si a implicat diferite’ tari ca si organizații internaționale.

Cu toate aceste o rata a actualizării sociale europene de 4,5% poate avea justificări diferite si poate furniza un jalon standard pentru proiectele cofinantate de UE.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza riscului are ca scop estimarea probabilității modificărilor care au loc. în cadrul analizei de risc se va analiza probabilitatea ca variabila critică va evolua așa cum am estimat în analiza de senzitivitate.

în cazul proiectului de față variabila critică va fi Cheltuielile de operaționale. Majorarea neprevăzută a cheltuielilor operaționale are o probabilitate medie, neinfuențând semnificativ obiectivul investiției.

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislația naționala.

Au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de Proiect; se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Riscurile de natura financiara si politice, dai' si cele referitoare la forța majora au fost evaluate in cadrul estimării costurilor investirionale, in interiorul Devizului General estimativ; pentru acestea s-a prevăzut o valoare procentuala de 5% din costul direct de investiție. In acest mod sunt asigurate condițiile normale de desfășurare a următoarelor faze de proiectare si, mai ales, de execuție.

Riscurile asociate Proiectului se pot clasifica astfel:

Tehnice:

 • •  Proasta execuție a lucrării

 • •  Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

 • •   întârzierea plăților

Legale:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(3 vahoo.com

«csMia    Wcsmih

k ISO 9001 W           k ISO 14001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

 • •  Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

 • •  Lipsa colaborării instituționale

 • •  Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

 • •  Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Cap 6: Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

6.1 Comparația scenarii lor/opțiunilor propus(e). din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitâții $i riscurilor

Asa cum am menționat mai sus, in acest scenariu a fost supusa analizei varianta in care se realizează categoriile de lucrări de modernizare si dotare descrisa in Scenariul I.

Prin modernizarea si dotarea cresei se contribuie la adaptarea la standarde europene prin creșterea gradului de siguranța si confort, respectiv nu rezolva problemele legate de condițiile in care isi desfasoara activitatea cadrele didactice si totodată copii; Prin implementarea prezentei propuneri se implementează toate cerințele necesare in vederea realizării unei Crese modernizate si dotate, in vederea asigurării unui spațiu adecvat dimensionat si dotat pentru desfasurarea activitatii școlare.

Lucrările descrise in Scenariul II ar insemna un efort financiar mai mare, implicit si o durata mai mare de execuție.

I. Expertiza Tehnica

Avantaje soluție recomandata:

 • •  costuri mai accesibile;

 • •  timp de execuție mai scurt;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mall: biaconsproiect®yahoo.com

  «CSM®   pCS«

  \ ISO 9001 W            \ ISO 14001 W

  Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

  PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

• încadrarea in arhitectura zonei.

Dezavantaje soluție recomandata:

 • •  comportarea in timp: hidroizolatia isi pierde din proprietăți comparativ cu invelitoarea;

 • •  acoperișul terasa necesita întreținere periodica;

 • •  la acoperișul șarpanta exista posibilitatea amenajării unor spatii de depozitare (in pod).

II. Audit Energetic

Auditorul energetic recomanda aplicarea pachetului complet de soluții de reabilitare energetica, Pl-1, denumit Varianta I.

6.2 Selectarea și justificarea scenariului/optiunii optim(e). recomandat(e)

Scenariul recomandat de elaborator este scenariul I, care este in conformitate cu prevederile Expertizei Tehnice si a Auditului Energetic, avantajele si justificările fiind prezentate in acestea.

I. Lucrări propuse prin Expertiza Tehnica:

• înlocuirea straturilor existente de la terasa necirculabila (hidroizolatie. termoizolatie, sape, etc);

Se vor decoperta straturile existente de hidroizolatie și dacă este nevoie și a șapei suport. Se va monta un strat de 30 cm de vata mineral bazaitica, protejata de o șapă și se vor aplica amorsa și 2 straturi de membrană termosudabilă, cea superioară având strat de protecție din ardezie. Dacă se optează pentru lipirea direct pe polistiren se va folosi stratul 1 autoadeziv.

Pe toată suprafața terasei se vor prevedea deflectoare puse in contact cu atmosfera fiecărui deflector corespunzându-i maxim 50 mp de terasă.

Hidroizolatia va fi racordată pe întreaga înălțime a aticului, după care se va monta un capac din tablă.

Membranele folosite vor fi APP sau SBS dar cu o flexibilitate la rece minim la -10° C.

S.C. B1A CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsnroiectfo) vahoo.com

fLGCSMil    «CS«

k »«W     y isoimiW

Nr. 473 / 07.12.2012   Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

 • •  Refacere hidroizolatiei la fundații pe exteriorul clădirii, după care se vor reface trotuarelor de protecție;

Hidroizolatia existenta se va inlocui. Se va folosi o o membrana din polietilena de inalta densitate (HDPE) care-i oferă o rezistenta mare la acțiunea tuturor agentilor chimici naturali si la compresiune mecanica.

După termoizolarea pereților exteriori si demontarea schelei trotuarele existente se vor demola pentru a realiza termoizolarea soclului. Se va executa un trotuar din beton clasa C 16/20 armat cu plasa sudata 06/100/100 cu grosimea de lOcm;

 • •  In zonele pereților unde se prezintă fisuri se vor efectua camasuiri locale cu plasa sudata;

Camasuiala pereților se va face cu plasa sudata O6/100/100 cu grosimea de 5cm;

« Imbunatatirea calitatii termofizice a anvelopei clădirii;

Izolarea termică a PEREȚILOR EXTERIORI cu vata minerala bazaltica de fațada de 15 cm .grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime;

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Soluția prezintă următoarele avantaje:

 • •  corectează majoritatea punților termice;

 • •  conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

® protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • •  nu conduce la micșorarea ariilor utile;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


 • •  permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • •  nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de Încălzire;

 • •  permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • •  nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente;

 • •  durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC. Este necesar* ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fațadei este greu de curatat se propune ca aceasta sa fie menținută, iar termoizolatia sa fie aplicata peste ea, după curatare si aplicarea unei amorse.

Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „O” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, in zona intrării la parter, care impiedica aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se fac a pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect/S)vahoo.com

(feGCSMri     «CSM®

\ ISO 9001 W? -           V ISO 14001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.L

 • •  corectează majoritatea punților termice;

 • •  conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

 • •  protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

 • •  nu conduce la micșorarea ariilor utile;

 • •  permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

 • •  nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

 • •  permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

 • •  nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente;

 • •  durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare; prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Deoarece actuala tencuiala/vopsea a fațadei este greu de curatat se propune ca aceasta sa fie menținută, iar polistirenul sa fie aplicat peste ea, după curatare si aplicarea unei amorse. Toate aerisirile existente pe fațada se vor menține, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o îmbunătățire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3.

Elementele de instalații care se afla pe pereți exteriori, in zona intrării la parter, , care impiedica aplicarea termo sistemului vor fi demontate pentru executarea lucrărilor si remontate după aceea, in afara termosistemului.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

înlocuirea tâmplăriei exterioare.acolo unde este cazul, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor Încadra cel puțin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Tamplaria exterioara din lemn, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie Înlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare si cu posibilitatea montării sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigui'a proprietari optime de statica a ferestrei si se vor Încadra cel puțin in clasa de combustie C2- greu inflamabil.

Stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizați cu armatura din otel zincat. Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4 mm; acolo unde este necesar (usi cu suprafața mare a geamului etc.) grosimea geamului poate fi mai mare.

Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=l,3 W/m2K (R=0,77 m2K/W).

După Înlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiectfa)vahoo.com

McsMii    pcsml

\ ISO 9001 W7              \ ISO 14001 4^7

. Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 ‘ Faza D.A.L.I.

J etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si închiderea rosturilor cu tencuiala.

J etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

J crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate Îndepărtării apei condensate intre cercevele.

Pentru a se asigura un număr minim de schimburi de aer na= 1.10 sch/h, prin pătrunderea aerului proaspăt din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplarie! exterioare.

Termoizolarea terasei cu placi din vata minerala bazaltica de 30 cm grosime, cu conductivitatea termica de 0,037W/Mk si protecția termoizolatiei prin dușumea formata din scânduri de 2.5 cm grosime, asigurandu-se astfel posibilitatea de vizitare a terasei in scopuri de mentenanta;

Caracteristici tehnice:

 • - Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 30 kPa

 • - Clasa de reacție la foc: Al

 • - Conductivitatea termica de calcul 0,037 W/mK;

Termoizolatia de vata minerala bazaltica cu densitate uniform distribuita pe toata grosimea plăcii ce se incadreaza in categoria produselor foarte grele. Produsul este incombustibil, rezistent la temperaturi ridicate, hidrofobizat in masa, rezistent la îmbătrânire si neutru din punct de vedere chimic. Dimensiunile nu se modifica datorita variațiilor mari de temperatura.

Avantaje:

 • - Performanta ridicata la foc;

 • - Rezistenta ridicata la compresiune;

 • - Performanta termica excelenta;

 • - Izolație fonica excelenta;

 • - Proprietăți de izolare de lunga durata.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr, 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917


■GCSM®

W .ISO 9001 W


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


Termoizolarea soclului cu placi din polisitiren extrudat de 10 cm grosime.

Datorita tehnologiei de producție prin extrudere, panourile din polistiren extrudat au o structura uniforma din celule inchise. Aceasta structura de celule inchise oferă un număr de caracteristici tehnice speciale.

Avantaje ale izolației cu polistiren extrudat:

 • •  valoare scăzută a conductivității termice, pe termen lung;

 • •  rezistenta mecanica excelenta;

 • •   lipsa capilaritatii;

 • •  rezistenta ridicata la umezeala;

 • •  rezistenta la cicluri inghet-dezghet;

 • •   durabilitate ridicata;

 • •  rezistenta înalta la difuzia vaporilor;

« greutate redusa si ușurința in manipulare;

 • •  ușor de taiat cu unelte simple;

 • •   curat, inodor si neiritant pentru piele.

• Reabilitarea si modernizarea instalațiilor existente.

Instalații electrice

In cadrul proiectului sunt cuprinse soluțiile tehnice pentru realizarea instalațiilor electrice de curenti tari după cum urmeaza:

instalații de alimentarea cu energie electrica din corpul existent;

instalații de distribuție a energiei electrice;

instalații electrice interioare de iluminat normal;

instalații electrice pentru iluminat de siguranța;

instalații electrice de prize 230/400V;

instalații electrice de forța aferente utilajelor si echipamentelor;

instalații de protecție împotriva electrocutării în cazul apariției unor tensiuni accidentale în situația unor defecte în instalație;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917 e-mail: biaconsproiectiS)yahoo.com

k .IS09001 W           V ISO 14001 W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

<

instalații de protecție impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrăsnet) sau din

rețea;

instalație electrică de legare la priza de pământ;

Instalații detecție, semnalizare si alarmare incendiu

Instalația de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu este cu acoperire totala fiind supravegheate toate spatiile din clădire cu excepția dusurilor, toaletelor cu excepția zonelor comune de acces ale acestor spatii, in conformitate cu normativul PI 18-3/2015, art.3.3.2 “Gradul de acoperire cu instalații de detectare si semnalizare pentru clădirile prevăzute la art.3.3.1 si coroborat cu destinația si categoria de importanta a clădirii.

Centrala de semnalizare folosita este de tip adresabil de capacitate medie cu o bucla si indeplineste cerințele standardelor EN 54-2(echipamente de control si semnalizare) si EN 54-4 (echipamente de alimentare electrica). Centrala de semnalizare este dotata cu o bucla de detecție clasa A, bucla suportând 128 de dispozitive.

Conform EN54-2 centrala de semnalizare dispune de următoarele opțiuni:

 • -  ieșire pentru dispozitiv de alarmare la incendiu;

ieșire pentru defect echipament;

 • -  ieșire pentru echipament protecție incendiu;

intarzieri ieșiri;

 • -  contor evenimente (alarme,defecte,erori);

memorie evenimente;

semnalizare defect/dezactivare de la dispozitivele adresabile;

semnalizare defect (deconectare, scurt circuit) sursa de alimentare de rezerva; ieșire pentru echipament avertizare defect echipament;

 • -   interfața intrari/iesiri standardizata;

 • -   condiție de test;

Amplasarea centralei de semnalizare se face in camera „Cabinet director”, care corespunde cerințelor, normativului P 118/3-2015, art.3.9.2.

Instalații sanitare

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5. Braila

Tei. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


Prezenta documentație trateaza următoarele categorii de instalații sanitare aferente extinderii Corpului existent:

 • - instalații interioare de alimentare cu apa rece si calda menajera;

 • - instalații interioare de canalizare menajera;

 • - instalații de stingere a incendiilor:

  apa-apa

  qii = 2,1 1/s

  1

  Qii = lx2,ll/s=2,10 1/s

  T~10 min

  1=10 m

  P=4bar

  d=14 mm

  Furtun plat


Instalații de protecție împotriva incendiilor cu hidranti interiori

Caracteristicile instalației de stingere cu hidranti interiori conform PI 18-2/2013:

 • - Tip instalație

 • - Debitul specific minim al unui hidrant:

 • - Numărul de jeturi în funcțiune simultană:

 • - Debitul de calcul al instalației:

 • - Timpul de funcționare a instalației:

 • - Lungimea minima a jetului compact:

 • - Presiunea de funcționare:

 • - Diametrul orificiului țevii de refulare:

 • - Tipul furtunului:

Astfel s-a propus realizarea unei instalații de stingere a incendiilor cu hidranti interiori astfel incat fiecare punct al clădirii sa fie atins de un jet in funcțiune simultana.

Instalația de stins incendiu cu hidranți interiori se compune dintr-o rețea ramificată realizata din conducte din OLZn DN50 amplasata aparent la nivelul tavanului de la parter. De la aceasta rețea ramificată se vor cupla cele doua coloanele verticale realizate din conducte din otel zincat Dn50 de unde vor fi racordați hidrantii de incendiu de pe fiecare nivel. Conductele de legătură a hidrantilor interiori si coloanele verticale vor fi din otel zincat avand diametrul nominal Dn2”. întreaga instalație de hidranti interiori va fi realizata din conducte de otel zincat îmbinata prin cuple rapide, protejata contra coroziunii prin grunduire și vopsire.

Rețeaua interioara de distribuție va fi prevăzuta cu armături de închidere, reținere, golire și aerisire, precum și cu manometre pentru citirea presiunii, în concordanță cu cerințele din Indicativul PI 18/2-2013.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.L


Alimentarea tuturor hidrantilor se face de la grupul de pompare pentru stingerea incendiu cu hidranti de interior, amplasat in camera de pompe.

Componenta hidrantilor de incendiu interiori se va realiza in conformitate cu prevederile SR EN 671-2 2002 astfel:

 • -  Robinet hidrant Dn 50mm, Pn lObar STAS 2501

 • -  Racord fix STAS 701

Furtun plat tip C (diametrul nominal al futunului = maxim 52mm, L = 20m)

 • -  Țeava de refulare universala cu ajutaj si duza de pulverizare a apei 016mm

Cheie de manevra

Accesoriile de trecere a apei (furtun de 20ml. cu diametrul Dn. 50 mm., țeava de refulare simplă, ajutaj de pulverizare a apei și cheie de manevră), vor fi pozate în cutii speciale cu montaj aparent pe perete, astfel încât robinetul hidrantului să fie la inaltimea de 0,80m...l,50m de la pardoseală(art.4.14 PI 18-2/2013). Ușile cutiilor in care se montează hidrantii interiori trebuie sa se deschidă minim 170° pentru a permite furtunului sa fie mișcat liber in toate direcțiile.Țeava de refulare universala va fi prevăzută cu robinet de inchidere si peimite următoarele poziții de reglare: inchidere, jet pulverizat si sau jet compact. Hidrantii de incendiu interior se vor marca conform standardelor de referința ISO 3864/1,2,2,4 si ISO 7010.

Instalația de hidranti exteriori

Caracteristicile instalației de stingere cu hidranti exteriori conform PI 18-2/2013:

 • - Tip instalație

 • - Debitul specific minim al unui hidrant:

 • - Numărul de hidranti:

 • - Debitul de calcul al instalației:

 • - Timpul de funcționare a instalației:

 • - Lungimea minima a jetului compact:

 • - Diametrul orificiului țevii de refulare:

 • - Tipul furtunului:

  apa-apa

  qie =5,0 1/s

  2

  Qie = 2x5IZs=10,01/s

  T=I80 min

  1=10 m

  d=22 mm

  Furtun plat DnSOmm


S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tei. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com

mcsm®    |«gcsm||

\ ISO 9001 W/           W ISO 14001 W

Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Pentru stingerea unui incendiu cu hidranti exteriori debitul de stingere va fi asigurat de la hidrantii exteriori supraterani Dn80mm prevazuti cu doua ieșiri tip B conform standardului de referința SR EN 14384 sau SR EN 14339 in număr de 2 bucăți racordați la rețeaua de distribuție avand diametrul minim de lOOmm.

Instalația de stins incendiu cu hidranti exteriori se compune dintr-o rețea ramificată realizata din conducte din țeava de polietilena tip P.E.H.D Dell0x6,6mm PE100 SDR17 PN10 pozata ingropat in pamant pe pat de nisip, la adancimea minima de inghet specifica zonei.

Hidrantul de incendiu exterior trebuie sa fie “roșu” si se va marca conform standardelor de referința ISO 3864/1,2,2,4 si ISO 7010.

Accesoriile de dotare a hidrantilor exteriori supraterani care se vor monta, se vor afla la panourile PSI amplasate in apropierea hidrantilor, in locuri vizibile si marcate corespunzător. Accesoriile hidrantilor de incendiu exteriori DN 80 sunt:

 • •  Furtun plat tip B (Dn 50 mm)

® Robinet de izolare hidrant DN 80

® Racord fix (STAS 701)

 • •  Țeava de refulare tip B cu diametrul orificiului de refulare d=20mm

® Garnitura de etansare tip B

r";


 • •  Cheie de racord A,B,C

 • •  Cărucior pentru furtun

Conform art. 6.26 din PI 18-2/2013 hidrantii exteriori se amplaseaza la 2m de bordura pârtii carosabile a drumului. Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la o distanta de minimum 5 m de zidul clădirilor pe care le protejează și la 15 m de obiectele care radiaza intens căldură în caz de incendiu.

Rezerva de apa pentru instalația de stingere a incendiilor

Calculul de dimensionare a rezervei de apa pentru stins incendiu s-a realizat pentru situația cea mai defavorabila, pentru toate tipurile de instalații de stins incendiu in diferite zone ale clădirii cu intensități de stingere diferite, la debitul si timpul de funcționare conform PI 18-2/2013.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917


MgCSMH

W .ISO 9001 W


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


Pentru a stoca rezerva de apa necesara instalației de stingere cu hidranti interior si exteriori se propune un rezervoar montat subteran din polietilena cu un volum util de 30mc.

Grupul de pompare va fi din beton armat.

Timpul teoretic de funcționare a instalațiilor de stingere a incendiilor, stabilit conform PI 18/2/2013 este de:

 • •   10 minute pentru hidranti interiori;

 • •  180 minute pentru hidranti exteriori;

Rezerva de apa pentru incendiu va fi echipata cu:

 • •  conducta de preaplin DnlOOmm;

 • •  conducta de golire Dn 1 OOmm;

 • •  vana golire

 • •  racord aspirație pentru mașinile de pompieri

 • •  instalație de detecție si semnalizare nivele din rezervor

Alimentarea cu apa a rezervei pentru incendiu se va realiza de la rețeaua exterioara de apa existenta in zona amplasamentului, prin intermediul unei conducte din polietilena tip PEHD De63x3,3mm PnlO SDR17, prevăzută cu o vana fluture amplasata in căminul de branșament amplasat la limita de proprietate.

Rezervorul de incendiu va fi alimentat prin intermediul a doi robineti cu plutitor Dn50. Conducta de golire a rezevorului cu DnlOOmm va fi prelungita pana in basa camerei de pompe, scurgerea fiind controlata de un robinet cu clapeta fluture DnlOOmm. Conductele de legătură intre pompe si rezervor nu se montează deasupra nivelului rezervei de apa pentru incendiu.

Pentru supravegherea permanenta a alimentarii cu apa a rezervorului, se vor prevedea instalații pentru semnalizarea optică și acustică a nivelelor rezervelor de incendiu în concordanță cu prevederile PI 18/2-2013.

Caluculul de dimensionare a rezervei de apa pentru stins incendiu s-a realizat pentru situația cea mai defavorabila, pentru toate tipurile de instalații de stins incendiu in diferite zone ale clădirii cu intensități de stingere diferite, la debitul si timpul de funcționare conform PI 18-2/2013.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com
Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


Timpul teoretic de funcționare a instalațiilor de stingere a incendiilor, stabilit conform PI 18/2/2013 este de:

10 minute pentru hidranti interiori;

180 minute pentru hidranti exteriori;

Rezereva de apa pentru incendiu va fi echipata cu:

conducta de preaplin DnlOOmm;

conducta de golire DnlOOmm;

vana golire

racord aspirație pentru mașinile de pompieri

instalație de detecție si semnalizare nivele din rezervor

Alimentarea cu apa a rezervei pentru incendiu se va realiza de la rețeaua exterioara de apa existenta in zona amplasamentului, prin intermediul unei conducte din polietilena tip PEHD De63x3,3mm PnlO SDR17, prevăzută cu o vana fluture amplasata in căminul de branșament amplasat ia limita de proprietate.

Rezervorul de incendiu va fi alimentat prin intermediul a doi robineti cu plutitor Dn50. Conducta de golire a rezevorului cu DnlOOmm va fi prelungita pana in basa camerei de pompe, scurgerea fiind controlata de un robinet cu clapeta fluture DnlOOmm. Conductele de legătură intre pompe si rezervor nu se montează deasupra nivelului rezervei de apa pentru incendiu.

Instalații termice

In prezent cresa este racordata la sistemul centralizat de incalzire ale orașului.

Pentru obținerea condițiilor de confort termic in interiorul încăperilor s-a proiectat o instalație de încălzire cu corpuri statice din otel tip panou, montate la parapetul ferestrelor. Radiatoarele vor fi echipate cu robinete coltar cu cap termostatat montate pe conducta de tur, si robinete coltar montate pe conducta de retur, de asemenea vor fi prevazuti si robinete de aerisire si robinete de golire.

Distribuția agentului termic in interiorul imobilului este de tip ramificat in sistem Tichelmann, bitubular realizata din conducte din țeava de otel pozate aparent la pardoseala. Distribuția la corpurile de încălzire se va realiza cu țeava din otel cu diametre cuprinse între 15-50mm. Aceasta se va poza aparent pe perete la nivelul pardoseli, perimetral pe langa

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.com
Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


pereți. Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 2 - 3 %o, si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) mansoane de protecție. Pe rețeaua de distribuție se vor monta robinete de inchedere cu rol de izolare a ramurii in vederea unei reparații.

Distanțele între echipamente, perete și pardoseală vor fi în conformitate cu STAS 1797/82, de preferința la 5 cm de perete si 12 cm de pardoseala, mascarea acestora nefîind acceptata deoarece nu au fost introduse majorările necesare. Montarea lor se va face după probarea lor prealabilă la o presiune de 4,5 bar și se va realiza cu ajutorul consolelor și susținătoarelor de perete.

Prepararea agentului termic apa calda cu paramentrii 70/50°C pentru încălzire si preparare apa calda menajera se va realiza centralizat al orașului.

Utilizarea de gaze naturale care din zona bucătăriei va fi adaptata in funcție de caracteristicile tehnice a mașinii de gătit. La fazele superioare de proiectare se v-a intocmi o Fisa Tehnica cu caracteristicile tehnice ale mașinii de gătit

Instalație de supraveghere video:

Se vor monta camere video in interiorul clădirii, pe holuri si in exteriorul clădirii. Imaginile preluate de către camerele video se stochează de către sistemul DVR (digital video recorder).

Se vor prevedea camere video cu lentrila varifocala in varianta de supraveghere zi/noapte.

Fiecare camera video se va alimenta cu cablul UTP prin intemediul unui VIDEO BALUM PASIV.

Conexinea in DVR se va realiza prin intemediul unui adaptor VIDEO BALUM PASIV. Alimentarea de rezerva a sistemului de supraveghere este asigurta de UPS-urile montate in dulapul de date.

II. Lucrări propuse prin Audît Energetic;

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice corectate a pereților-exteriori peste valoarea de 1.8 m2K/W prin placarea pereților exteriori cu un strat de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com
Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012


PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.


Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade cu tamplarie termoizolanta din Aluminiu cu geam tripan;

Soluția 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a terasei peste valoarea minima de 5 m2K/W cu cu vata minerala de sticla de 30 cm grosime;

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a plăcii peste pamant+subsol peste valoarea de 2.9 m2K/W, prin placarea plăcii cu un strat de polistiren extrudat de 5 cm grosime;

Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii (II)

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut Înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente;

" Înlocuirea totala a distribuției instalației de Încălzire centrala cu conducte noi;

 • ■  izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

 • ■ montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic

Înlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

B izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite;

 • ■  montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

Intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • •  Repararea si igienizarea încăperilor;

 • •  Reabilitare bloc alimentai", bucătărie - dotare cu mașini de gătit profesionale;

 • •  Modernizare spălătorie;

 • •  încălzire proprie;

 • •  Refacerea finisajelor interioare;

 • •  Realizarea unei scări metalice exterioare de incendiu;

 • •  Amenajarea spațiului dejoacă exterior - curte;

 • •  Dotarea spatiilor existente;

  S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

  J09/9/2012 CUI 29523300

  str. Poet Gr. Alexandrescu. nr. 5, Braila

  Tel. 0752/281879

  Tel. Fix/Fax: 0339/805917

  e-mail: blaconsproiect(3)yahoo.com

  1509001                  V. ISO 14001 W

  Nr. 473/07.12.2012 Nr. 208/07.12.2012

  PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

Spațiul de joaca se v-a amenaja in exterior in zona de acces in incinta. Se vor amenaja spatii verzi, si se vor amplasa dotările specificate in tabelul de mai jos.

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

0

1

2

3

MOBILIER

1

MESE COPII

buc

12

2

SCAUNE COPH

buc

50

3

MOBILIER BIROU

buc

2

4

RAFTURI DEPOZITARE

buc

3

BUCĂTĂRIE

1

MAȘINA DE GĂTIT PROFESIONALA

buc

1

2

HOTA BUCĂTĂRIE

buc

I

3

MAȘINA DE TOCAT ELECTRICA

buc

1

4

LIFT ALIMENTE

buc

1

5

LĂZI FRIGORIFICE

buc

2

6

USTENSILE BUCĂTĂRIE

set

1

DOTĂRI I.T.

1

CALCULATOR+MONITOR

buc

2

2

MULTIFUNCȚIONALA

buc

2

DOTĂRI ÎNCĂPERI

1

PERDELE

buc

36

2

COVOARE

buc

11

3

PERNA - FOTOLIU MARE

buc

2

CABINET MEDICAL

1

SCAUN TERAPEUTIC

buc

1

2

ECHIPAMENT PERSONAL

set

I

JUCARH - SPAȚIU DE JOACA

1

TOPOGAN GONFLABIL

buc

1

2

TUNEL DE JOACA

buc

3

3

CASUTA COPU

buc

2

4

PIESE BURETE

set

1

5

SPAȚIU CU BILE

buc

1

6

PANOU LUMINOS

buc

1

7

SET PENTRU STIMULAREA SIMȚULUI TACTIL

buc

1

8

CUTIE CU SUNETE

buc

1

9

PROIECTOR CU EFECTE LUMINOASE

buc

1

10

JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA

buc

3

11

DISCURI TACTILE +JOC TACTIL

set

1

12

DIFUZOR AROME +SETURI AROME

buc

1

13

TOBOGAN

buc

1

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiectfcDvahoo.com

«CSI®    «CSMJ1

V B09M1 W        \ 1S0MW1W

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

14

TURN DIN LEMN MASIV

buc

1

15

PERETE DE ESCALADA

buc

1

16

SCARA CU TREPTE ROTUNDE

buc

1

17

LEAGANE

buc

1

18

BALANSOAR COPII

buc

1

19

CASUTA COPII

buc

1

20

PAT MUZICAL DUBLU-SALTEA CU APA

buc

1

21

SISTEM HIFI & BOXE

buc

1

22

PODIUM COLOANA CU BULE DE AER

buc

1

23

COLOANA CU BULE DE AER 1,75 M

buc

1

24

CONSOLA DE COMANDA CULORI PRIN CABLU

buc

1

25

OGLINDA PLEXIGLAS 100X130 CM

set

1

26

400 FIRE FIBRA OPTICA

buc

1

27

SURSA DE LUMINA INTRERACTIVA CU LICĂRIRE

buc

1

28

CONSOLA DE COMANDA CULORI FARA CABLU

buc

1

29

SCARA DE LUMINA

buc

1

30

PROIECTOR DE EFECTE LUMINOASE

buc

1

31

DISC CU FLUTURI BRITANICI

buc

5

32

DISC PROIECȚIE ROATA LICHIDA

buc

5

33

DIFUZOR DE AROME

buc

2

34

FILTRU DIFUZOR DE AROME

buc

4

35

SET DE AROME

set

2

36

GHIOZDANEL AUDITIV

buc

1

37

JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA TUBURI

set

1

38

SET MUZICAL DE BAZA

buc

1

39

CUTIE MOSTRE TACTILE

buc

1

40

PERETE KINETIC TACTIL

buc

1

41

PISCINA LED CU BILE

buc

1

42

DISCURI TACTILE - SET COMPLET , 10 PERECHI

buc

1

43

JOC TACTIL - RECUNOASE FORMELE

buc

1

44

PIETRE DE RAU - SET DE 6 BUC

set

1

45

VÂRFURILE DE MUNTE , SET DE 5 BUC

set

1

46

PERETE GRAVITAȚIONAL

set

1

47

PATRATE MUZICALE CU COMUTATOR DE PODEA

set

1

48

PANOU COMANDA PĂTRATELE

set

1

49

TRASEU PSIHOMOTRIC - SET AVANSAȚI

set

1

50

PLACA DE ECHILIBRU SENZO UȘOARA CU 3 MODELE

set

1

51

PLACA DE ECHILIBRU SENZO COMPLEXA CU 3 MODELE

set

1

52

SEMISFERE DE ECHILIBRU SET DE 6 BUC

set

I

53

JOC DE COORDONARE - BANC DE PEȘTI

set

1

54

UNDITA - JOC DE COORDONARE

buc

1

55

JOC MIKADO GIGANT

buc

1

56

PARAȘUTA - 6.00 M

buc

1

77

PARAȘUTA - 7.00 M

buc

1

78

OGLINDA CU BULE

set

1

59

RAMA FOTO VORBITOARE

buc

1

S.C. BIA CONSPROIECT S.RX.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@vahoo.coin


rGCSMlt


60

ȘEZLONG RELAXARE<

buc

1

61

POPICE DE PODEA

buc

1

62

VESTA GONFLABILA MEDIE

buc

1

63

VESTA GONFLABILA MARE - L

buc

1

64

KIT SENZORIAL TACTIL

buc

1

SPAȚIU DE JOACA EXTERIOR

1

SPAȚIU DE NISIP JOACA SI TOPOGAN

buc

1

2

JUCARH DE APA SI NISIP

set

1

3

TRAMBULINA

buc

I

4

BALANSOAR EXTERIOR

buc

1

5

TURNULEȚ CU TOPOGAN

buc

1

ORGANIZAREA DE ȘANTIER IN VEDEREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Organizarea generala a șantierului va cuprinde următoarele obiecte:

 • - împrejmuirea zonei pentru organizare de șantier cu stîlpi din metal și plasa sudata;

- o platforma descoperita pentru depozitare materiale (armături, cofraje, agregate, nisip, pietriș) etc;

 • - o platforma acoperita pentru depozitare materiale care trebuie protejate contra intemperiilor (ciment, var, ipsos, etc);

 • - o construcție provizorie din lemn (3,00 x 5,00 m) pentru atașamente de șantier și pentru depozitat materiale mărunte;

 • - WC ecologic;

De asemenea șantierul se va dota cu:

 • - un pichet de incendiu;

 • - tablou electric provizoriu.

Necesarul de energie electrică, apă potabilă și tehnologică pe întreaga perioadă de lucru a șantierului va fi asigurat prin rețele provizorii din cadrul organizării de șantier, pentru racorduri consultîndu-se planurile cu rețele existente si sursele de apă din zonă.

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

g^GCSMjpm)

PROIECT

Tel. 0752/281879

\\ ISO 9001 wtf

nr. 150/2018

Tel. Fix/Fax : 0339/805917

Faza D.A.L J.

e-mail: biaconsDroiect(o).yahoo.com

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

1. Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

Pentru investiția propusa;

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 2119432,24 Iei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 2518159,02 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 1351841,54 lei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 1608691.43 lei;

 • 2. Eșalonarea investiției

Investiția se va realiza in 12 luni.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Prin implementarea investiției conform Categoriilor de Lucrări descrise in Scenariul 1, se vor atinge obiectivele solicitate prin proiect pentru desfasurarea activitatii preșcolare in bune condiții.

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

După realizarea investiției vor fi atinși indicatorii financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat / operare.

Pentru investiția propusa:

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 2119432,24 lei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 2518159,02 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 1351841,54 lei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 1608691.43 Iei;

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

S.C. B1A CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax : 0339/805917 e-mail: biaconsproiect@vahoo.comProiectul este prevăzut a se demara pe o perioada de 121uni.

Perioadele cu privire la intocmirea Proiectului Tehnic, Obținerea Acordurilor si Avizelor

care se obțin la Faza DTAC (ISC si ISU), organizarea Licitației de Proiectare si a celei de

Execuție se vor adauga la cele 12 luni.

 • 6.4 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Vor fi asigurate toate cerințele fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.


 • a) rezistenta mecanica si stabilitate ;

 • b) securitatea la incendiu;

 • c) igiena, sanatate si mediu ;

 • d) siguranța in exploatare ;

 • e) protecție împotriva zgomotului;

 • f) economie de energie si izolare termica

 • g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale

 • 6.5 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare $i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

o Surse externe nerambursabile - 85%;

o Buget de stat - 13%;

o Buget local-2%.

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect(3) vahoo.com

'y ISO 9001                      \    150 14001

Nr. 473 / 07.12.2012 Nr. 208 / 07.12.2012

PROIECT nr. 150/2018 Faza D.A.L.I.

7 Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Se ataseaza la prezenta documentație Certificatul de Urbanism nr. 550 din 13.07.2018.

 • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru $i Publicitate Imobiliară

Se ataseaza la prezenta documentație Studiu Topografic avizat de OCPI Bacau.

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Se ataseaza la prezenta documentație.

 • 7.4 Avize privind asigurarea utilităților. în cazul suplimentării capacității existente

Se ataseaza la prezenta documentație Notificarea Sanitara nr. 885 din 13.08.2018 emisa de Direcția de Sanatate Publica Bacau.

Se ataseaza la prezenta documentație Aviz de Amplasament favorabil nr. 1001914794 din 07.08.2018 emisa de Delgaz Grid SA.

 • 7.5 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Se ataseaza la prezenta documentație Clasarea Notificării nr. 9505 din 02.08.2018 emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Bacau.

 • 7.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a)  studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

J09/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Gr. Alexandrescu, nr. 5, Braila

Tel. 0752/281879

Tel. Fix/Fax: 0339/805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com


c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice;

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.


Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ GENERAL - Scenariul 1 (Adoptat) al obiectivului de investiții MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarefara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

32,389.60

6,154.02

38,543.62

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

-

Total capitol 1

32,389.60

6,154.02

38,543.62

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilcr necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

5,000.00

950.00     |    5,950.00

Total capitol 2

5,000.00

950.00    j 5,950.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

2,000.00

190.00

2,190.00

3.1.1

Studii teren

2,000.00

190.00

2,190.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnica

7,950.00

1,510.50

9,460.50

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5

Proiectare

64,351.00

12,226.69

76,577.69

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelo r/ acord u rilo r/ autorizații lor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

44,351.00

8,426.69

52,777.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5,000.00

-

5,000.00

3.7

Consultanta

49,700.00

9,443.00

59,143.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiect vul de investiții

24,500.00

4,655.00

29,155.00

3.7.2

Auditul financiar

25,200.00

4,788.00

29,988.00

3.8

Asistenta tehnica

22,175.00

4,213.25

26,388.25

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

4,585.00

871.15

5,456.15

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,085.00

586.15

3,671.15

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

1,500.00

285.00

1,785.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

17,590.00

3,342.10

20,932.10

Total capitol 3

157,176.00

28,723.44

185,899.44

CAPITOLUL 4 Cheltuielipentruinvestitia de baza

4.1

Construcții si instalații

1,264,302.55

240,217.48

1,504,520.03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4,266.98

810.73

5,077.71

4.3

Utilaje, echipamentetehnologice si funcționale care necesita montaj

82,043.00

15,588.17

97,631.17

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functiorale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

222,823.46

42,336.46

265,159.92

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

1,573,435.99

298,952.84

1,872,388.83

CAPITOLUL 5 Altecheltuieli

5.1

Organizare de șantier

51,882.41

9,857.66

61,740.07

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații afererte organizării de șantier

45,882.41

8,717.66

54,600.07

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6,000.00

1,140.00

7,140.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costulcreditului

14,870.24

-

14,870.24

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6,759.20

-

6,759.20

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,351.84

-

1,351.84

5.2.4

Cota afferent aCasei Sociale a Constructorilor - CSC

6,759.20

-

6,759.20

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

270,368.00

51,369.92

321,737.92

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

14,310.00

2,718.90

17,028.90

Total capitol 5

351,430.65

63,946.48

415,377.13

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

2,119,432.24

398,726.78

2,518,159.02

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1,351,841.54

256,849.89

1,608,691.43

* In preturi la data de - decembrie 2018: 1 eurc = 4.6531 lei

Data: 19.12.2018

întocmit,

Sef Proiect

Irig. Agrigoroae Dorin

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3 - Scenariul 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

32370.72

6150.44

38521.16

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

32370.72

6150.44

38521.16

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

5000.00

950.00

5950.00

TOTAL CAPITOLUL 2

5000.00

950.00

5950.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

500.00

95.00

595.00

3.1.1

Studii de teren

500.00

95.00

595.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1000.00

190.00

1190.00

3.3

Expertiză tehnică

7950.00

1510.50

9460.50

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5000.00

950.00

5950.00

3.5

Proiectare

64351.00

12226.69

76577.69

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz generai

10000.00

1900.00

11900.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000.00

190.00

1190.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9000.00

1710.00

10710.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

44351.00

8426.69

52777.69

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

5000.00

0.00

5000.00

3.7

Consultanță

30000.00

5700.00

35700.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

26000.00

4940.00

30940.00

3.7.2

Auditul finaciar

4000.00

760.00

4760.00

3.8

Asistență tehnică

22175.00

4213.25

26388.25

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

4585.00

871.15

5456.15

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3085.00

586.15

3671.15

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

1500.00

285.00

1785.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

17590.00

3342.10

20932.10

TOTAL CAPITOLUL 3

135976.00

24885.44

160861.44

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1243792.01

236320.48

1480112.49

4.1.1

CORP CLĂDIRE

1069839.75

203269.55

1273109.3

4.1.1.1

Lucrări de anvelopare termica

358803.73

68172.71

426976.44

4.1.1.2

Rezistenta

64253.99

12208.26

76462.25

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

244175.92

46393.42

290569.35

4.1.1.4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

62946.64

11959.86

74906.5

4.1.1.5

Reabilitare si modernizare instalații termice

84482.08

16051.59

100533.67

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

215588.83

40961.88

256550.7

4.1.1.7

Lucrări pentru autorizare ÎSU

33792.22

6420.52

40212.74

4.1.1.8

Sistem supraveghere video

5796.34

1101.31

6897.65

4.1.2

REȚELE EXTERIOARE

10022.50

1904.27

11926.77

4.1.2.1

INST.HIRANT) EXTERIORI

10022.50

1904.27

11926.77

4.1.3

REZERVA INTANGIBILA CU APA

163929.76

31146.65

195076.42

4.1.3.1

Rezervor incendiu

112756.15

21423.67

134179.82

4.1.3.2

Instalații electrice in camera pompelor

12147.80

2308.08

14455.88

4.1.3.3

INST.IN CAMERA DE POMPE

39025.81

7414.90

46440.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4459.35

847.28

5306.62

4.2.1

CORP CLĂDIRE

4459.35

847.28

5306.62

4.2.1.9

Montaj echipamente

4459.35

847.28

5306.62

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

82043.00

15588.17

97631.17

4.3.1

Reabilitare si modernizare instalații electrice

4800.00

912.00

5712.00

4.3.2

Lucrări pentru autorizare ISU

9311.00

1769.09

11080.09

4.3.3

Sistem supraveghere video

12252.00

2327.88

14579.88

4.3.4

INST.IN CAMERA DE POMPE

55680.00

10579.20

66259.20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

222823.46

42336.46

265159.92

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1553117.82

295092.39

1848210.20

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

52201.24

9918.23

62119.47

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

46201.24

8778.23

54979.47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6000.00

1140.00

7140.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14873.30

0.00

14873.30

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

<   6851.50

0.00

6851.50

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1170.30

0.00

1170.30

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -

CSC

6851.50

0.00

6851.50

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

340165.00

64631.35

404796.35

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4000.00

760.00

4760.00

TOTAL CAPITOLUL 5

411239.54

75309.58

486549.12

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2137704.07

402387.85

2540091.92

din care:

C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

1331823.31

253046.43

1584869.74

Data: 27.09.2018

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

RO 29523300

DEVIZ PE OBIECT

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si Subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1*

Construcții si Instalații

1264302,57

240217,49

1504520,05

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

0

0

0

4.1.2.

Rezistență

64266,54

12210,64

76477,19

4.1.3.

Arhitectură

606247,08

115186,94

721434,02

4.1.4.

Instalații

593788,95

112819,89

706608,84

TOTAL I - subcap. 4.1

1264302,57

240217,49

1504520,05

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4266,98

810,73

5077,71

TOTAL II - subcap. 4.2

4266,98

810,73

5077,71

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

82043

15588,17

97631,17

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0

0

0

4.5.

Dotări

222153,46

42336,46

265159.92

4.6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

304866,46

57924,63

362791,09

Total deviz pe obiect

(Total I + Total II + Total III)

1573436,01

298952,84

1872388.85

Data: 27.09.201S

Proiectantul: SC Bl A CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [110] MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)

Din care: C+M

Lei

Lei

1

2

3

4

1.2

Amenajarea terenului

32389.60

32389.60

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

5000.00

5000.00

3.5

Proiectare

64351.00

0.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

10000.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1000.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9000.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

44351.00

0.00

4.1

Construcții și instalații

1264302.57

1264302.57

4.1.1

CORP CLĂDIRE

1092488.29

1092488.29

4.1.1.1

Lucrări de anvelopare termica

390976.28

390976.28

4.1.1.2

Rezistenta

64266.54

64266.54

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

238817.52

238817.52

4.1.1.4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

61760.99

61760.99

4.1.1.5

Reabilitare si modernizare instalații termice

82984.15

82984.15

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

215270.80

215270.80

4.1.1.7

Lucrări pentru autorizare ISU

32800.29

32800.29

4.1.1.8

Sistem supraveghere video

5611.70

5611.70

4.1.2

REȚELE EXTERIOARE

9980.08

9980.08

4.1.2.1

INST.HIRANTÎ EXTERIORI

9980.08

9980.08

4.1.4

REZERVA INTANGIBILA CU APA

161834.20

161834.20

4.1.4.1

Rezervor incendiu

111476.59

111476.59

4.1.4.2

Instalații electrice in camera pompelor

11798.96

11798.96

4.1.4.3

INST.IN CAMERA DE POMPE

38558.65

38558.65

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4266.98

4266.98

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

82043.00

0.00

4.3.1

Reabilitare si modernizare instalații electrice

4800.00

0.00

4.3.2

Lucrări pentru autorizare ISU

9311.00

0.00

4.3.3

Sistem supraveghere video

12252.00

0.00

4.3.4

INST.IN CAMERA DE POMPE

55680.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

222823.46

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

5.1

Organizare de șantier

51882.41

0.00

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

45882.41

45882.41

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

6000.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1727059.01

1351841.55

Taxa pe valoarea adăugată:

328141.21

256849.89

TOTAL VAI OARF (inclusiv TVA):

2055200.22

1608691.45

Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL

Obiectivul: [110] MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3


Proiectant,

SC BIA CONSPROIECT SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocd

o    B!A

ț

w CONSPROIECT I

SRL    *7

K


Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

Lei

1

2

3

4.1

Construcții și instalații

1264302.57

4.1.1

CORP CLĂDIRE

1092488.29

4.1.1.1

Lucrări de anvelopare termica

390976.28

4.1.1.2

Rezistenta

64266.54

4.1.1.3

Reabilitare si modernizare instalații electrice

238817.52

4.1.1.4

Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

61760.99

4.1.1.5

Reabilitare si modernizare instalații termice

82984.15

4.1.1.6

Lucrări de reabilitare si modernizare

215270.80

4.1.1.7

Lucrări pentru autorizare ISU

32800.29

4.1.1.8

Sistem supraveghere video

5611.70

4.1.2

REȚELE EXTERIOARE

9980.08

4.1.2.1

INST.HIRANTI EXTERIORI

9980.08

4.1.4

REZERVA INTANGIBILA CU APA

161834.20

4.1.4.1

Rezervor incendiu

111476.59

4.1.4.2

Instalații electrice in camera pompelor

11798.96

4.1.4.3

INST.IN CAMERA DE POMPE

38558.65

TOTAL I

1264302.57

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4266.98

TOTAL II

4266.98

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

82043.00

4.3.1

Reabilitare si modernizare instalații electrice

4800.00

4.3.2

Lucrări pentru autorizare ISU

9311.00

4.3.3

Sistem supraveghere video

12252.00

4.3.4

INST.IN CAMERA DE POMPE

55680.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

222823.46

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III

304866.46

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

TOTAL IV

0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

1573436.01

Taxa pe valoarea adăugată:

298952.84

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

1872388.85

Beneficiarul: MUNICIPIUL BACAU Proiectantul: SC BIA CONSPROIECT SRL Obiectivul: [110] MODERNIZARE SI REABILITARE CRESA NR.3

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Lucrări de anvelopare termica

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.1.1

IZF109A01 +

Termosistem pentru fațade tencuite, cu vata bazaltica grosime 15 cm

mp

448.37

61.31

27490.46

Material:

12.58

5641.39

Manopera:

48.73

21849.07

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.1.1

20047294

vata bazaltica 15 cm grosime

mp

457.34

76

34757.64

Material:

76

34757.64

Transport:

0

0

1.1.1.2

20023510

Dibla de polistiren 10x160+cui de plastic iu

buc

2690.22

0.8

2152.18

Material:

0.8

2152.18

Transport:

0

0

1.1.2

CF47A01+

Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafețe fara absorbție sau cu absorbție redusa

mp

448.37

27.78

12454.6

Material:

11.22

5031.83

Manopera:

16.55

7422.77

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.3

IZF109A01 +

Termosistem pentru soclu cu polistiren extrudat grosime 10 cm

mp

72.6

68.46

4970.34

Material:

12.58

913.45

Manopera:

55.88

4056.89

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.3.1

20047294

polistiren extrudat 10 cm grosime

mp

74.05

32

2369.66

Material;

32

2369.66

Transport:

0

0

1.1.3.2

20023510

Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu

buc

435.6

0.8

348.48

Material:

0.8

348.48

Transport:

0

0

1.1.4

CF47B01 +

Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafețe îmbătrânite, nisipoase sau puternic absorbante la soclu

mp

72.6

25.01

1815.76

Material:

12.82

930.91

Manopera:

12.19

884.85

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.5

IZF32B+

FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metalic de protecție a coltului stratului din polistiren aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fațadelor

ml

79

8.93

705.58

Material:

5.17

' 408.54

Manopera:

3.52

278.08

Utilaj:

0.24

18.96

Transport:

0

0

1.1.6

IZF32A+

FIXARE PROFILE METALICE Fixare profil metalic de soclu aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fațadelor

ml

121

7.45

901.25

Material:

5.03

608.43

Manopera:

2.42

292.82

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7

IZF27A1

Executat termosistem cu polistiren extrudat 3 cm inclusiv profile , inclusiv tencuieli decorative

mp

92.34

59.3

5475.77

Material:

18.51

1709.4

Manopera:

40.79

3766.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.7.1

6110546

Adeziv pentru polistiren expandat nii 4186-60

kg

25.39

0.8

20.31

Material:

0.8

20.31

Transport:

0

0

1.1.8

RPCXE05A

Strat termoizolant aplicat la planseul peste subsolul tehnic cu polistiren extrudat grosime 10 cm

mp

479.27

36.4

17445.43

Material:

32

15336.64

Manopera:

4.4

2108.79

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.9

CK26A#

Glafuri, pervaze glafuri mase plastice , tabla .montate la ferestre

ml

91.2

30.18

2752.48

Material:

22.26

2030.18

Manopera:

7.92

722.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.10

CK26B#

Glafuri, pervaze glafuri aiuminiu,montate la ferestre

ml

91.2

34.85

3178.66

Material:

26.05

2376.1

Manopera:

8.8

802.56

Utilaj:

0

0

Transport:

' 0

0

1.1.11

RPCT33A1

Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn/pvc .

mp

180.13

9.44

1699.99

Material:

0

0

Manopera:

9.44

1699.99

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.12

CK23A%

Ferestre din mase plastice cu grile ventilare cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pana la 35 m inclusiv, avand suprafața tocului: pana la 1,00 mp inclusiv

metru patrat

169.78

82.82

14061.91

Material:

20.78

3528.76

Manopera:

62.04

10533.15

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.12.1

2523146720351

FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS INTR-UN CANAT

mp

169.78

570

96774.6

Material:

570

96774.6

Transport:

0

0

1.1.13

CK25A#

Usi profiluri mase plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp.inclusiv armaturi si accesorii.montate in zid de orice fel la construcții cu H <= 35 m

mp

10.35

67.96

703.41

Material:

14.5

150.1

Manopera:

53.46

553.31

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.13.1

6720287

Usa din profile PVC/AL lip schnicks intr-un canat

mp

10.35

480

4968

Material:

480

4968

Transport:

0

0

1.1.14

IZF01A

Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a

mp

479.27

2.53

1212.55

Material:

1.65

790.8

Manopera:

0.88

421.76

termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), in două straturi

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.14.1

2600036

Bitum pentru materiale si lucrări pentru hidroizoîatii tip h 68/75 s 7064

kg

71.89

3.9

280.37

Material:

3.9

280.37

Transport:

0

0

1.1.15

IZF02A

Strat de difuzie a vaporilor, la acoperișuri și terase executat pe suprafețe orizontale sau înclinate pană la 7%, cu împaslitură din fibre de sticlă bitumata perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum tip...* la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie;

mp

479.27

18.39

8816.17

Material:

8.72

4176.84

Manopera:

9.68

4639.33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.15.1

2600036

Bitum pentru materiale si lucrări pentru hidroizoîatii tip h 68/75 s 7064

kg

239.64

3.9

934.58

Material:

3.9

934.58

Transport:

0

0

1.1.16

1ZF02XE

Strat carton bit.sau impaslit.fibre sticla bit.,pe supr.oriz.sau inel.,lipit cu mast.de bitum ( 2 rânduri de membrana cu ardezie)

metru patrat

479.27

16.05

7692.28

Material:

0

0

Manopera:

15.84

7591.64

Utilaj:

0.21

100.65

Transport:

0

0

1.1.16.1

2682122600751

Carton bit str acop nisip ca300 100cmx20m s

138

mp

536.78

14.6

7837.02

Material:

14.6

7837.02

Transport:

0

0

1.1.17

RPCXE05A

Strat termoizotant terase acoperiș cu placa rigida din vata bazaîtica grosime 30 cm

mp

479.27

66.84

32034.41

Material:

62

29714.74

Manopera:

4.84

2319.67

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.18

IZF06XA

Deflector (dispoz.pt.cornunic.strat difuzie cu ext.),D.med=80mm, simplu, căciulă tabla

bucata

9

158.7

1428.3

Material:

118

1062

Manopera:

40.7

366.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.19

IZF08A

Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executată cu un strat de pânză bitumata tip ...*, sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată tip ...*, lipită cu mastic de bitum tip H 80/90, pe gulerul de stuț, inclusiv confecționarea gulerului cu stuț din tablă de plumb de 2 mm grosime având diametrul D = 50-100 mm

buc

12

28.63

343.52

Material:

4.21

50.48

Manopera:

24.42

293.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.19.1

2600488

Panza bit cu str acoper nisip pa 35 95cmx1 Om

S1046

mp

6

4.71

28.26

Material:

4.71

28.26

Transport:

0

0

1.1.20

SB09XA

Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pt. terase si acoperișuri, D = 100-150 mm

bucata

6

143.36

860.16

Material:

112.56

675.36

Manopera:

30.8

184.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.21

RPCE28A1

Parafrunzar cu diametru mediu de

buc

6

92.74

556.44

120 mm confecționat dintr-o carcasa sudată zincată d=4 mm prevăzută cu plasă din sârmă zincată, la acoperișuri și terase necirculabile

Material:

89

534

Manopera:

3.74

22.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.22

IZF12XC

Sapa egalizare din mortar ciment

M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, gros.=5 cm

metru patrat

479.27

15.35

7356.79

Material:

7.65

3666.42

Manopera:

7.7

3690.38

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.23

AUT3343A1

Pompa pneumatica de beton pb250

4-6mc/ora

ora

3

200

600

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

200

600

Transport:

0

0

1.1.24

TE06A1

Plasa de armatura sudata tip stnb d=4mm ochiurile 100x100 mm

mp

1916

5.45

10432.69

Material:

2.61

4994.66

Manopera:

2.84

5438.03

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.25

RPCÎ22C#

Glafuri si copertine tabla zn/alum 0,4mm,lat desf 50-100 cm,Montare pe zid caram/bet,pe 1 str cart bit I.

m

121

27.91

3377.11

Material:

0.19

22.99

Manopera:

27.72

3354.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.25.1

3600095

Tabla neagra cal.1 ci.u s1946 0,40x 750x1500

OL 34

kg

314.6

3.2

1006.72

Material:

3.2

1006.72

Transport:

0

0

1.1.26

CG07A1

Scafe din mortar de ciment turnate pe conturul terasei 10x10 cm înainte de hidroizolarea acesteia

m

121

21.11

2554.8

Material:

2.54

307.83

Manopera:

18.48

2236.08

Utilaj:

0.09

10.89

Transport:

0

0

1.1.27

CL25E1

Protecția muchiilor- coltare aluminiu

m

67

5.37

359.66

Material:

0

0

Manopera:

5.37

359.66

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.27.1

3500283

coltare aluminiu

m

67

2.3

154.1

Material:

2.3

154.1

Transport:

0

0

1.1.28

RPCH29A%

Plasa de siguranța, retolosibila, pe schele la executarea invelitorilor si fațadelor

metru patrat

520

2.9

1508

Material:

1.8

936

Manopera:

1.1

572

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.29

CB47A1

Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;

mp

520

11.78

6125.6

Material:

6.5

3380

Manopera:

5.28

2745.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.30

TRB01A11

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare

tona

92.31

15.18

1401.25

Material:

0

0

grupa 1-3 distanta 10m

Manopera:

15.18

1401.25

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.31

TRI1AC13E1

Descărcare materiare gr.c-ambalate.10-50 kg deplas.prîn purtare pina ia 10m,așez..auto-rampa,teren ctg

tona

92.31

7.7

710.79

Material:

0

0

Manopera:

7.7

710.79

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.1.32

MDTC5506010

Transport utilaj 10 km 90100011 schela metalica tabulara de exterior cu s=640mp g=11 -13,5t

buc

3

464.94

1394.82

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

464.94

1394.82

Transport:

0

0

1.1.33

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

92.31

26

2400.06

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

26

2400.06

Total ore manopera (ore)

4150.81

Total greutate materiale (tone)

92.31

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

240609.77

91317.81

2125.32

2400.06

336452.96

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

2054.65

0

0

2054.65

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

240609.77

93372.46

2125.32

2400.06

338507.61

Cheltuieli indirecte

10,00%

33850.76

Profit

5,00%

18617.92

Total Deviz tara TVA

390976.28


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Rezistenta

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.2.1

TSA02A1

Săpătură manuala de pamant in spatii iimitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata fara

mc

13.22

46.2

610.72

Material:

0

0

Manopera:

46.2

610.72

sprijini,cu taluz vertical,ia fundații,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adâncime <0.75 teren ușor

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.2

CB02A1

Cofraje pentru beton în elevație, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.

mp

24.3

28.55

693.75

Material:

11.17

271.42

Manopera:

17.38

422:33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.3

CC01A1

Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice

kg

870

0.78

677.9

Material:

0.05

4G.28

Manopera:

0.73

631.62

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.4

CZ0301K1

Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, PC 52, D = 10-16 mm;

kg

690

3.28

2261.13

Material:

2.64

1820.91

Manopera:

0.64

440.22

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.5

CZ0301H1

Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, OB 37, D = 10-16 mm;la zid de sprijin

kg

180

3.25

585.9

Material:

2.64

475.02

Manopera:

0.62

110.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.6

DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

mc

13.2

102.31

1350.54

Material:

66.08

872.3

Manopera:

25.52

336.86

Utilaj:

10.71

141.37

Transport:

0

0

1.2.7

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;

mc

4.7

82.77

389.02

Material:

0

0

Manopera:

80.52

378.44

Utilaj:

2.25

10.58

Transport:

0

0

1.2.7.1

2100969

Beton de ciment B 250 stas 3622

mc

4.74

250

1184.4

Material:

250

1184.4

Transport:

0

0

1.2.8

TRA06A10

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km

tona

11.28

18

203.04

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

18

203.04

1.2.9

CL20B1

Confecții metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, - scări metalice zincate termic

kg

3470

11.74

40737.8

Material:

9.1

31577

Manopera:

2.64

9160.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.9.1

3646087

Tabla striata găurită de 4 mm E 97 OL 37 2m

kg

1041

7.1

7391.1

Material:

7.1

7391.1

Transport:

0

0

1.2.10

RCSG19A%

Repararea si matarea fisurilor si crăpăturilor in zidărie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidărie de: 1/2 cărămidă

m

17

34.31

583.28

Material:

0.97

16.41

Manopera:

31.9

542.3

Utilaj:

1.45

24.57

Transport:

0

< 0

1.2.11

RCSG17A%

Consolidarea zidăriei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T de 4-6 cm grosime

mp

42

120.49

5060.41

Material:

40.4

1696.63

Manopera:

77.88

3270.96

Utilaj:

2.21

92.82

Transport:

0

0

1.2.12

TRB01A11

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa 1-3 distanta 10m

tona

3.9

15.18

59.2

Material:

0

0

Manopera:

15.18

59.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.2.13

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

9.8

24

235.2

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

235.2

Total ore manopera (ore)

725.65

Total greutate materiale (tone)

59.65

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

45351.48

15964.34

269.33

438.24

62023.39

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asigurătorie pentru munca

2,25%

0

359.2

0

0

359.2

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

45351.48

16323.54

269.33

438.24

62382.59

Cheltuieli indirecte

2,00%

1247.65

Profit

1,00%

636.3

Total Deviz fara TVA

64266.54


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Reabilitare si modernizare instalații electrice

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.3.1

RPEF20F1

Demontare corp iluminat fluorescent

buc

117

6.6

772.1

Material:

0

0

Manopera:

6.6

772.1

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.2

RPED10A1

Demontare cablu pina la 4 mmp

Instalație pe dibluri

m

1890

3.76

7110.18

Material:

0

0

Manopera:

3.76

7110.18

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.3

RPEB10A1

Demontare cond fy , afy introd tub 1-4 mmp

m

2680

0.44

1178.02

Material:

0

0

Manopera:

0.44

1178.02

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.4

RPEB10B1

Demontare cond fy , afy introd tub 6-

25 mmp

m

720

0.44

316.48

Material:

0

0

Manopera:

0.44

316.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.5

EA02A1

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din policlorură de vinii neplastifiată, ÎPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat

m

3980

3.51

13972.98

Material:

1.17

4656.6

Manopera:

2.34

9316.38

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.6

EA02A2

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din policlorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat

m

2300

3.77

8671.8

Material:

1.37

3146.28

Manopera:

2.4

5525.52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.7

EB02A1

Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp

m

790

2

1583.87

Material:

0.02

19.67

Manopera:

1.98

1564.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.7.1

4826892

Conductor fy 1 x 2,5 s 6865

m

813.7

1.59

1293.36

Material:

1.59

1293.36

Transport:

0

0

1.3.8

EB02A1

Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea pînă la 4 mmp -

m

2380

0.71

1679.38

Material:

0.05

108.58

Manopera:

0.66

1570.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.8.1

4807848

Cablu din cupru cu izolație si manta PVC cu rezistenta mărită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 1x2,5 mmp

m

2451.4

2.35

5760.79

Material:

2.35

5760.79

Transport:

0

0

1.3.9

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

3250

2.65

8621.85

Material:

0.01

41.85

Manopera:

2.64

8580

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.9.1

4801892

Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 1,5 U s.8778

m

3314.97

1.68

5554.46

Material:

1.68       5554.46

Transport:

0

0

1.3.10

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

490

2.65

1299.91

Material:

0.01

6.31

Manopera:

2.64

1293.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.10.1

4827060

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de 3x1,5 mmp

m

499.8

3.68

1837.07

Material:

3.68

1837.07

Transport:

0

0

1.3.11

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

320

2.65

848.92

Material:

0.01

4.12

Manopera:

2,64

844.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.11.1

4827061

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de

3x2,5 mmp

m

326.4

2.7

881.96

Material:

2.7

881.96

Transport:

0

0

1.3.12

EC04G1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent în canale

m

290

2.65

769.33

Material:

0.01

3.73

Manopera:

2.64

765.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.12.1

4827069

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de 5x6 mmp

m

295.8

12.25

3623.51

Material:

12.25

3623.51

Transport:

0

0

1.3.13

EC06C1

Cablu pentru instalații electrice de comandă, semnalizări, blocări, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console, sau pe pod de cabluri existent cu 2 - 30 conducte de 0,75 -2,5 mmp, montat pe pod de cabluri existent, sau pe poduri rulante

m

530

7.04

3731.2

Material:

0

0

Manopera:

7.04

3731.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.13.1

4800018

Cablu de date FTP 4X2X0,5

m

545.9

1.3

709.67

Material:

1.3

709.67

Transport:

0

0

1.3.14

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

78

1.98

154.44

Material:

0

0

Manopera:

1.98

154.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.14.1

6719689

Eticheta tubulare PVC

buc

78

0.06

4.68

Material:

0.06

4.68

Transport:

0

0

1.3.15

EC12C1

Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalației a cablurilor cu izolație și manta din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de până la 4x10 mmp

buc

134

16.26

2179.35

Material:

0.64

86.27

Manopera:

15.62

2093.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.16

EC12D1

Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalației a cablurilor cu izolație și manta din PVC, cu conducte de cupru, având secțiunea de 4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp

buc

78

39.14

3053.28

Material:

7.02

547.92

Manopera:

32.12

2505.36

Utilaj:

0

0

|

Transport:

0

1.3.17

ATD19A

Legarea conductoarelor îa cleme.repartitoare sau la bornele aparatelor prin:fixare cu șurub

buc

26

5.29

137.57

Material:

0.01

0.31

Manopera:

5.28

137.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.18

ED03A1

Senzor cutremur cu alarmare acustica

buc

1

113.81

113.81

Material:

0.06

0.06

Manopera:

113.74

113.74

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.18.1

5500688

senzor cutremur cu alarmare acustica

buc

1 01

849.38

857.87

Material:

849.38

857.87

Transport:

0

0

1.3.19

ED03A1

Comutator cu acționare seismica

buc

1

113.81

113.81

Material:

0.06

0.06

Manopera:

113.74

113.74

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.19.1

5500689

Comutator cu acționare seismica

buc

1.01

387

390.87

Material:

387

390.87

Transport:

0

0

1.3.20

RPEE01A1

înlocuire întrerupător manual unipolar construcție normala ingropat din bachelita

buc

89

12.6

1121.04

Material:

0.5

44.14

Manopera:

12.1

1076.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.20.1

5500677

Întrerupător cumpănă capsul antigron simb 070 250V10a

buc

89.89

12.55

1128.12

Material:

12.55

1128.12

Transport:

0

0

1.3.21

RPEE02A1

înlocuire comutator serie unip ingropat constr normaladin bachelita

buc

67

10.4

696.53

Material:

0.5

33.23

Manopera:

9.9

663.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.21.1

5500689

Comutator cumpănă capsulat simbol 076 10a

250 V

buc

67.67

18

1218.06

Material:

18

1218.06

Transport:

0

0

1.3.22

RPEE01A1

înlocuire intrerupator manual unipolar construcție normala ingropat din bachelita

buc

62

12.35

765.45

Material:

0.25

15.25

Manopera:

12.1

750.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.22.1

12010

Intrerupatoar cu revenire

buc

62.62

0

0

Material:

0

0

Transport:

0

0

1.3.23

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără -contact de protecție (nul), montată îngropat

buc

180

7.52

1353.78

Material:

0.48

86.58

Manopera:

7.04

1267.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.23.1

5535995

Priza bipol.dubla capac amino-plast,250

buc

181.8

11.26

2046.94

| vh ua.moni.ingr

Material:

11.26

2046.94

Transport:

0

0

1.3.24

ED08A1

Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat

buc

93

7.32

681.06

Material:

0.28

26.34

Manopera:

7.04

654.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.24.1

5536171

Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a montaj îngrop.

buc

93.93

11.26

1057.59

Material:

11.26

1057.59

Transport:

0

0

1.3.25

ED08J1

Priză bipolară, construcție normală sau construcție capsulată în bachelită (antigron etc), montată pe dibluri din material plastic

buc

56

5.32

298.09

Material:

0.04

2 41

Manopera:

5.28

295.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.25.1

5535933

PRIZA COMUNICAȚIE DATE RJ-45, CAT.5

buc

56.56

7.88

445.57

Material;

7.88

445.57

Transport:

0

0

1.3.26

EA17B1

Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, înglobate in beton tip patrat, RIPS, marimea 29

buc

210

7.13

1496.66

Material:

1.19

249.31

Manopera:

5.94

1247.35

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.27

EA01F3

Montare canal pvc pentru cablu

m

92

6.82

627.44

Material:

0

0

Manopera:

6.82

627.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.28

7307160

Canal cablu pvc 40x60

m

26

1.5

39

Material:

1.5

39

Transport:

0

0

1.3.29

EE12H#

Corp de iluminat pentru lămpi fluorescente tubulare pentru 3 sau 4 lămpi, montat pe construcții metalice sau console existente

buc

132

52.25

6897

Material:

0

0

Manopera:

52.25

6897

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.29.1

20010358

Corp ILUM. tip casetat LED 4x 20 w

BUC

132.4

145

19197.42

Materia!:

145

19197.42

Transport:

0

0

1.3.30

EE12B1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri de material plastic

buc

56

33.59

1881.04

Material:

0.04

2.24

Manopera:

33.55

1878.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.30.1

5102580

Corp ii.fl.fia -01 240 220 V T8 1x 20w

buc

56.17

98

5504.46

Material:

98

5504.46

Transport:

0

0

1.3.31

EE10A#

Corp de iluminat de siguranța monobloc cu baterii sau acumulator montat pe bolturi implantate

buc

34

30.25

1028.5

Material:

0

0

Manopera:

30.25

1028.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.31.1

5103223

Corp ii.fl iluminat siguranța i x20 w

buc

34.1

115

3921.73

Material:

115

3921,73

Transport:

0

0

1.3.32

EE09A#

<

Corp de iluminat special tip aplica cu bec tip LED

buc

17

16.57

281.67

Material:

7.42

126.12

Manopera:

8.25

140.25

Utilaj:

0.9

15.3

Transport:

0

0

1.3.32.1

12849

corp iluminat tip led 1x15 w

XX

17

14.5

246.5

Material:

14,5

246.5

Transport:

0

0

1.3.33

EE10A#

Corp de iluminat de siguranța monobloc cu baterii sau acumulator montat pe bolturi implantate

buc

7

30.25

211.75

Material:

0

0

Manopera:

30.25

211.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.33.1

5103223

Corp ii.fi cisa 2x8 w

buc

7.02

115

807.42

Material:

115

807.42

Transport:

0

0

1.3.34

RpEF21 E%

Montarea corp iluminat cu kituri emergenta

buc

22

9.46

208.12

Material:

0

0

Manopera:

9.46

208.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.34.1

20010328

corp iluminat cu kit emergenta

buc

22

120

2640

Material:

120

2640

Transport:

0

0

1.3.35

EE14B1

Lampă (led), montată în interiorul construcțiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanș sau etanș

buc

708

2.42

1713.36

Material:

0

0

Manopera:

2.42

1713.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.35.1

5102334

Lampa cu led D = 38mm,20w/220 V, L =

600mm,micm-ni 908-60

buc

708

9

6372

Material:

9

6372

Transport:

0

0

1.3.36

RPCU09D1

Străpungeri in zidărie de beton simplu sau piatră, pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în grosime de 26-30 cm și secțiunea străpungerii de 50-300cmp

buc

38

19.8

752.39

Material:

0

0

Manopera:

19.8

752.39

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.37

AUT7609A1

Mașina de găurit electrica rotopercutanta d=35mm

ora

290

9

2610

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

9

2610

Transport:

0

0

1.3.38

RPCU11A1

Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea sub 30 cmp în zidărie de cărămidă cu mortar de var și adaos de ciment

m

6280

3.96

24868.8

Material:

0

0

Manopera:

3.96

24868.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.39

EI05A1

Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protecție și a conductelor punte (ÎNTENC) așezate pe planșeul

m

6280

2.18

13706.54

Material:

0.64

4035.34

Manopera:

1.54

9671.2

de beton un tub, cu diametrul pînă la

16 mm

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.40

EF02A1

Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nișă, tabloul având<su praf ața de pină la 0,30 mp

buc

1

321.2

321.2

Material:

0

0

Manopera:

321.2

321.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.41

7349018

TABLOU ELECTRIC GENERAL

buc

1

3900

3900

Material:

3900

3900

Transport:

0

0

1.3.42

EF02A1

I ablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nișă, tabloul având suprafața de pină la 0,30 mp

buc

2

96.8

193.6

Material:

0

0

Manopera:

96.8

193.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.43

7349019

TABLOU ELECTRIC DISTRIBUȚIE

buc

2

2150

4300

Material:

2150

4300

Transport:

0

0

1.3.44

EH10XA

Verificare circuite de iluminat

bucata

3

15.15

45.45

Material:

1.95

5.85

Manopera:

13.2

39.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.45

W2J04A#

Verificarea șt încercarea tablourilor firidelor de distribuție, cutiilor de distribuție

buc

2

47.96

95.92

Material:

0

0

Manopera:

47.96

95.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.46

EG07B1

Conductă de coborîre, montată pe ziduri și coșuri de beton sau cărămidă, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 25x4 mm, montată aparent pe ziduri

m

176

21.45

3775.87

Material:

8.03

1413.95

Manopera:

13.42

2361.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.47

W1R06A1

Electrod din țeava de otel de doi toii si jumatatepentru legarea la pamant in teren normal

m

52

46.09

2396.59

Material:

24.44

1270.84

Manopera:

19.05

990.56

Utilaj:

2.6

135.2

Transport:

0

0

1.3.48

EG08B1

Conductă de legare la pămînt, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montata în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zineată, de 40x4 mm, montată în teren tare

m

121

44.05

5329.68

Material:

13.47

1629.5

Manopera:

30.58

3700.18

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.49

W1MN06A#

Piesa de separație pentru priză de pământ - montare -

buc

2

31.23

62.46

Materia!:

24.63

49.26

Manopera:

6.6

13.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.50

EG10A1

Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împămîntare

buc

2

45.4

90.8

Material:

15.04

30.08

Manopera:

30.36

60.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.51

EG09C1

Protecție pentru conducta de . coborîre, pe lungime de 1,80 m-executată din oțel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 40 X 40 X 4 mm

buc

2

29.81

59.63

Material:

19.25

38.51

Manopera:

10.56

21.12

Utilaj: -

0

0

Transport:

0

0

1.3.52

W1P08A

Verificarea prizelor de pamant pentru lucrări de instalații electrice la construcții

buc

2

40.01

80.03

Material:

0.41

0.83

Manopera:

39.0

79.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.53

W1MN05A#

Legarea la pământ a elementelor metalice mobile cu conductor flexibil -montare -

buc

2

15.02

30.05

Material:

1.82

3.65

Manopera:

13.2

26.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.3.53.1

4826831

Conductor fff 2,5mmp;

m

0.6

1.24

0.75

Material:

1.24

0.75

Transport:

0

0

1.3.53.2

5202300

Papuc cupru pc 2,5

buc

4

0.4

1.61

Material:

0.4

1.61

Transport:

0

0

1.3.54

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

8.9

24

213.6

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

213.6

1.3.55

EH07XA

Proba de 72 ore pentru total ansamblu instalație

bucata

1

352

352

Material:

0

0

Manopera:

352

352

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

4995.23

Total greutate materiale (tone)

48.91

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

91426.59

109895.09

2760.5

213.6

204295.78

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

2472.64

0

0

2472.64

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

91426.59

112367.73

2760.5

213.6

206768.42

Cheltuieli indirecte         |

10,00%

20676.84

întocmit,

Sef Proiect

Ing. Agrigoroae Dorino BIA

‘"CONSPROiECT^


Total Deviz tara TVA


238817.52Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Reabilitare si modernizare instalații sanitare interioare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.4.1

RPGA04A1

Demontare țeava existenta

m

516

2.76

1424.96

Material:

0.12

62.95

Manopera:

2.64

1362.01

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.2

RPSC05A#

Demontarea unui lavoar de faianța inclusiv accesoriile

buc

14

20.9

292.6

Material:

0

0

Manopera:

20.9

292.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.3

RPSXC09

Diverse lucrări de instalații: demontare vas wc bideu pisoar faianța porteian sau fonta inclusiv rezervor țeava spalare si busonare

buc

16

27.94

447.04

Material:

0

0

Manopera:

27.94

447.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.4

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale,țeava avand diametru! de : 20-25mm , inclusiv fitinguri

m

230

6.8

1563.14

Material:

0.2

45.14

Manopera:

6.6

1518

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.4.1

6717087

Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm

m

234.6

2.2

516.12

Material:

2.2

516.12

Transport:

0

0

1.4.5

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale, te ava avand diametru! de : 20-25mm , inclusiv fitinguri

m

187

6.8

1270.9

Material:

0.2

36.7

Manopera:

6.6

1234.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.5.1

6717088

Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm

m

190.74

3.4

648.52

Material;

3.4

648.52

Transport:

0

0

1.4.5.2

3000

Aparat de sudura lip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora

7.85

7

54.98

1.4.6

RPSA20B#

Montarea țevii din material plastic (PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legătură la obiecte sanitare, la clădiri de locuit si social culturale,țeava avand diametrul de :

m

118

6.8

801.96

Material:

0.2

23.16

Manopera:

6.6

778.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

032 mm , inclusiv fitinguri

1.4.6.1

6717089

Tub din poiipropilena, diametrul de 32 mm

m

120.36

4.78

575.32

Material:

4.78

575.32

Transport:

0

0

1.4.6.2

3000

Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w

ora

4.96

7

34.69

1.4.7

SA02A+

Piese de iegatura din material plastic (PE) îmbinate cu țeava din material otel sau intre ele avand doua puncte de îmbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20rrun

buc

71

5.19

368.74

Material:

0.21

15.16

Manopera:

4.84

343.64

Utilaj:

0.14

9.94

Transport:

0

0

1.4.7.1

11708

Racord ppr da 20 x 1/2

buc

71

3.2

227.2

Material:

3.2

227.2

Transport:

0

0

1.4.8

SA02A+

Piese de legătură din material plastic (PE) imbinate cu țeava din material otel sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20 mm

buc

42

5.19

218.13

Material:

0.21

8.97

Manopera:

4.84

203.28

Utilaj:

0.14

5.88

Transport:

0

0

1.4.8.1

11709

Racord ppr dn 20 x 3/4

buc

42

6.6

277.2

Material:

6.6

277.2

Transport:

0

0

1.4.9

SA02A+

Piese de legătură din material plastic (PE) imbinate cu țeava din material otel sau intre ele avand doua puncte de imbinare prin electrofusiune, piesele avand diametrul exterior de 20 mm

buc

27

5.19

140.23

Material:

0.21

5.77

Manopera:

4.84

130.68

Utilaj:

0.14

3.78

Transport:

0

0

1.4.9.1

11707

Racord ppr dn 20 x 1/2 INT

buc

27

2.89

78.03

Material:

2.89

78.03

Transport:

0

0

1.4.10

RPIF09B#

Izolare conducte cu mansoane

Izolație speciala,introduse pe conducte,d=12x9-54x9 mm

ml

535

13.44

7190.4

Material:

4.2

2247

Manopera:

9.24

4943.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.11

SA37B#

Bratara fixare conducte alim apa si gaze.ol sau pvc Montare încastrat, conducte d=3/4

buc

115

2.55

293.48

Material:

0

0

Manopera:

2.55

293.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.11.1

4204044

Bratara țevi instalații apa si gaze 3/4

buc

115

0.5

57.5

Material:

0.5

57.5

Transport:

0

0

1.4.12

SA37C#

Bratara fixare conducte alim apa si gaze.ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1

buc

98

2.9

284.59

Material:

0

0

Manopera:

2.9

284.59

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.12.1

4204070

Bratara țevi instalații apa si gaze 1

buc

98

1.15

112.7

Material:

1.15

112.7

Transport:

0

0

1.4.13

SA37D#

Bratara fixare conducte alim apa si

buc

59

8.14

480.26

gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1 1/4

Material:

0

0

Manopera:

8.14

480.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.13.1

4204082

Bratara țevi instalații apa si gaze 11/4

buc

59

1.38

81.42

Material:

1.38

81.42

Transport:

0

0

1.4.14

SB44B1

Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,simplu

buc

9

36.65

329.85

Material:

18.39

165.51

Manopera:

18.26

164.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.15

SC38A1

Instalație pentru closet completa,din semi porte lan sau porțelan sanitar si rezervor de 9 litri , inclusiv suporți pt pers dizabilitati

buc

1

625.91

625.91

Material:

526,91

526.91

Manopera:

99

99

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.16

SC04A#

Lavoar semiport, portei sanjncl pentru hand.tevi sc pvc.pe cons fix pe perete zid caram,bca.

buc

1

40.7

40.7

Material:

0

0

Manopera:

40.7

40.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.16.1

2402212

Lavoar pt pers dizabilitati

buc

1.01

360

363.6

Material:

360

363.6

Transport:

0

0

1.4.16.2

4203442

Consola cu un braț vopsita 350mm cai.1 s 3343

buc

2

2.1

4.2

Material:

2.1

4.2

Transport:

0

0

1.4.16.3

4203179

Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411

buc

1

18

18

Material:

18

18

Transport:

0

0

1.4.16.4

4202761

Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611

buc

1

18

18

Material:

18

18

Transport:

0

0

1.4.17

SC04A#

Lavoar semiport, portei san.incl pentru hand,tevi sc pvc.pe cons fix pe perete zid caram,bca.

buc

18

40.7

732.6

Material:

0

0

Manopera:

40.7

732.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.17.1

2402212

Lavoar vergina 68x56 alb

buc

18.18

95

1727.1

Material:

95

1727.1

Transport:

0

0

1.4.17.2

4203179

Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s

411

buc

18

18

324

Material:

18

324

Transport:

0

0

1.4.17.3

4202761

Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611

buc

18

18

324

Material:

18

324

Transport:

0

0

1.4.18

SC07A#

Vas dos,echip,semiport,port san inel pentru hand,asez pe pard.rez apa la inalt,semiinalt,sif s

buc

23

189.5

4358.46

Material:

86.1

1980.26

Manopera:

103.4

2378.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.18.1

2442740

Vas closet orhideea alb cod 79se6802

buc

23.23

95

2206.85

Material:

95

2206.85

Transport:

0

0

1.4.18.2

2452958

Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441

buc

23

72

1656

Material:

72

1656

Transport:

0

0

1.4.19

SC29A1

Cuier pentru rufarie din fonta emailata,porțelan sanitar sau material plastic tip

buc

18

9.13

164.42

Material:

0.11

2.06

Manopera:

9.02

162.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.19.1

2453196

Cuier A 1 porțelan alb c.1 ni 546

buc

18

16

288

Material:

16

288

Transport:

0

0

1.4.20

RPSE27A#

Montare uscator de mâini sau distribuitor automat de săpun lichid montat pe zid din cărămidă sau b.c.a.

buc

7

143.1

1001.7

Material:

120

840

Manopera:

23.1

161.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.21

SC24A1

Portprosop din am nichel. Montare pe pereți tip u,cu 1 braț, deschid. 450mm

buc

0

0

0

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.22

SC25A1

Etajera din porțelan sanitar tip

buc

18

11.3

203.34

Material:

0.08

1.38

Manopera:

11.22

201.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.22.1

2451485

Etajera porțelan tip e2.30 alb c.1 ni 716

buc

18.18

23

418.14

Material:

23

418.14

Transport:

0

0

1.4.23

SC26A1

Oglinda sanit. semicrist. margini, slef. cu dimens. 400x500mm

buc

18

67.16

1208.86

Material:

45.6

820.78

Manopera:

21.56

388.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.24

SC28A1

Sapuniera din fonta emailata,calitatea

1

buc

18

18.88

339.8

Material:

12.06

217.04

Manopera:

6.82

122.76

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.25

SC30A1

Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din porțelan sanitar,hal ni 545/63

buc

18

27.02

486.36

Material:

18

324

Manopera:

9.02

162.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.26

SC31A1

Ventil de scurgere tip.. .

buc

18

4.84

87.12

Material:

0

0

Manopera:

4.84

87.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.26.1

4203179

Ventil scurgere iavoar,bideu 1 1/4 tara rac. s

411

buc

18

15.6

280.8

Material:

15.6

280.8

Transport:

0

0

1.4.27

SD01A#

Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de închidere, d= 3/8 - 1/2

buc

69

2.86

197.34

Material:

0

0

Manopera:

2.86

197.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.27.1

4202474

Robinet trec, fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480

buc

69

9.6

662.4

Material:

9.6

662.4

Transport:

0

0

1.4.28

SD01B#

Robinet serviciu,simplu sau dublu cu racord,indiferent modul de inchidere, d= 3/4 -1

buc

28

3.96

110.88

Material:

0

0

Manopera:

3.96

110.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.28.1

4202395

Robinet dublu serv, cromat 1 garn.det. cruce S4124

buc

28

16.5

462

Material:

16.5

462

Transport:

0

0

1.4.29

SC31A1

Ventil de scurgere tip...

buc

59

4.84

285.56

Material:

0

0

Manopera:

4.84

285.56

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.29.1

7336204

Racord flexibil, avand diametru! de 1/2

buc

59

9.2

542.8

Materia!:

9.2

542.8

Transport:

0

0

1.4.30

SC18A5

Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac

buc

23

29.16

670.68

Material:

23

529

Manopera:

6.16

141.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.31

SC19A1

Sifon Iavoar 1 1/4"

buc

18

17.61

316.98

Material:

0.23

4.14

Manopera:

17.38

312.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.31.1

4202797

Sifon pentru Iavoar tip butelie alama 1 1/4 s 9611

buc

18

18

324

Material:

18

324

Transport:

0

0

1.4.32

SD06A1

Baterie amestecatoare,stativa,pentru Iavoar avand d=1/2 toii

buc

18

35.64

641.52

Material:

0

0

Manopera:

35.64

641.52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.32.1

7503634

Baterie stativa pentru iavoar tip monocomanda cu tija înalta , racorduri rigide

buc

18

98

1764

Material:

98

1764

Transport:

0

0

1.4.33

SC02A#

Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.

buc

8

40.7

325.6

Material:

0

0

Manopera:

40.7

325.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.33.1

6719725

Ventil scurg dbl+preaplin dbl pehd dn11/2 cod 62700217

buc

8

10.77

86.19

Material:

10.77

86.19

Transport:

0

0

1.4.33.2

2308541

Cada pentru dus

buc

8

210

1680

Material:

210

1680

Transport:

0

0

1.4.34

SB16A1

Țeava pvc-u neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in hisa,îngrop, pamant,suspend. p!anseu,cu d= 32mm

m

56

21.31

1193.49

Material:

5.69

318.77

Manopera:

15 6?

874.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.35

RPCU12B1

Străpungeri în planșee de beton armat pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în planșee de 10-11 cm grosime cu secțiunea străpungerii sub 150 cm

buc

7

8.58

60.06

Material:

0

0

Manopera:

8.58

60.06

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.36

SA34A#

Confecționat, montare,ciment țevi protțdin țeava ol,neagra) la trecerea conductelor prin ziduri,d=1

buc

7

8.26

57.81

Material:

0.12

0.83

Manopera:

8.14

56.98

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.36.1

3107017

Țeava pentru construcții tara sudura LC 25 x 2 OLT 35 S 404/2

m

2.1

6.17

12.95

Materia!:

6.17

12.95

Transport:

0

0

1.4.37

SB08B#

Țeava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=40 mm

m

29

4.93

143.04

Material:

' 0.09

2.68

Manopera:

4.84

140.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.37.1

6720162

Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 1000 mm

m

30.01

3.56

106.85

Material:

3.56

106.85

Transport:

0

0

1.4.38

SB08C#

Țeava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub pard,dn=50 mm

m

21

5.62

117.96

Material:

0.12

2.46

Manopera:

5.5

115.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.38.1

6720168

Tub mufa canal,poliprop ignif.diam 50 mm si L = 1000 mm

m

21.63

4.7

101.66

Material:

4.7

101.66

Transport:

0

0

1.4.39

SB16E1

Țeava PP neplastifiata pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm

m

34

20.15

685.13

Material:

10.91

370.97

Manopera:

9.24

314.16

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.40

SB09B#

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp diîat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm

buc

23

4.36

100.23

Material:

0.18

4.09

Manopera:

4.18

96.14

Utilaj:

0

0

|

Transport:

0

0

1.4.40.1

6704141

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,îmbin garn cauc D = 40 mm

buc

23

4.9

112.7

Material:

4.9

112.7

Transport:

0

0

1.4.41

SB09C#

<

Piese legătură (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm

buc

17

5.05

85.93

Material:

0.21

3.65

Manopera:

4.84

82.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.41.1

6704142

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) cana!,îmbin garn cauc D = 50 mm

buc

17

7.85

133.45

Material:

7.85

133.45

Transport:

0

0

1.4.42

SB09E#

Piese legătură (cot.red.piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm

buc

18

1.25

22.48

Material:

0.63

11.39

Manopera:

0.62

11.09

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.42.1

6704144

Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 110 mm

buc

18

11

198

Material:

11

198

Transport:

0

0

1.4.43

SB1OB#

Piesa îegaturaframificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=40 mm

buc

12

4.98

59.71

Material:

0.36

4.27

Manopera:

4.62

55.44

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.43.1

6704183

Ramificație dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 40 mm

buc

12

75.59

907.11

Material:

75.59

907.11

Transport:

0

0

1.4.44

SB1OB#

Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=50 mm

buc

6

4.98

29.85

Material:

0.36

2.13

Manopera:

4.62

27.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.44.1

6704211

Ramificație simpla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin sudura D = 50 mm

buc

6

4.62

27.73

Material:

4.62

27.73

Transport:

0

0

1.4.45

SB11C#

Piesa legatura(ramificație dubla) pe,pp,pp-r canaliz, imbin cu garnitura cauciuc, dn=110 mm

buc

8

10.26

82.06

Material:

1.9

15.18

Manopera:

8.36

66.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.45.1

6704186

Ramificație dubla mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,îmbin garn cauc D= 110 mm

buc

8

8.55

68.4

Material:

8.55

68.4

Transport:

0

0

1.4.46

SB51A1.

Suporți si bratari pentru susținerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare,avand pina la 2 kg

kg

55

4.84

266.2

Material:

0

0

Manopera:

4.84

266.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.47

SB52A1

Procurare suporți sau bratari pentru susținerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare

kg

55

0

0

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.47.1

4204070

Bratara țevi instalații apa si gaze 1

buc

55

0.8

44

Material:

0.8

44

Transport:

0

0

1.4.48

SB21C1 -

Piesa de curatare PP ,pentru canalizare,cu îmbinare prin lipire avand d=110 mm

buc

3

29.17

87.51

Material:

15.75

47.25

Manopera:

13.42

40.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.49

SB49A3

Căciulă de ventilație din PP ,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm

buc

3

132.33

397

Material:

120.01

360.04

Manopera:

12.32

36.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.50

SF02A1

Efectuare proba de etanș, la preș, a Instalație inter, de apa,executate cu țevi pvc inclusiv armaturile

m

535

3.74

2000.9

Material:

0

0

Manopera:

3.74

2000.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.51

SF01C#

Efectuare proba etanș preș instal apa calda,rece,din țeava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m

535

3.52

1883.2

Material:

0

0

Manopera:

3.52

1883.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.52

SF02C#

Efectuare proba funct instal apa rece,din țeava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm

10 m

53.5

2.42

129.47

Material:

0

0

Manopera:

2.42

129.47

Utilaj:

'0

0

Transport:

0

0

1.4.53

SF05C#

Spalare instal apa rece sau calda,executata din țevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm

m

535

1.1

588.5

Material:

0

0

Manopera:

1.1

588.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.54

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

7.4

24

177.6

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

177.6

1.4.55

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

7.4

14.3

105.82

Material:

0

0

Manopera:

14.3

105.82

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.4.56

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

7.4

24.24

179.4

Material:

0

0

Manopera:

24.24

179.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

1189.12 |Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

26436.61

26160.62

109.27

177.6

52884.1

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

588.61

0

0

588.61

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

26436.61

26749.24

109.27

177.6

53472.72

Cheltuieli indirecte

10,00%

5347.27

Profit

5,00%

2941

Total Deviz tara TVA

61760.99 |


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Reabilitare si modernizare instalații termice

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.5.1

RPSA03A#

Demontarea țevii din otel zincat, existenta in interiorul clădirii (conducte de legătură, coioane, conducte de distribuție), țeava avand diametrul de: 1/2"-1"

m

734

3.3

2422.2

Material:

0

0

Manopera:

3.3

2422.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.2

RPGB16A1

Demontare radiatoare existente

buc

53

9.75

516.92

Material:

0

0

Manopera:

9.75

516.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.3

IC35B1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp, aparatelor de încălzire in instal. de încălzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm, inclusiv fitinguri

m

217

7.7

1670.9

Material:

0

0

Manopera:

7.7

1670.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.3.1

6716501

Țeava din polîpropilena DN = 20 mm

m

223.51

5.18

1157.78

Material:

5.18

1157.78

Transport:

0

0

1.5.4

IC35C1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp, aparatelor de incalzire in instal. de încălzire centr. cu diametrul ext. de 25 mm , inclusiv fitinguri

m

145

8.8

1276

Material:

0

0

Manopera:

8.8

1276

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.4.1

6716502

Țeava din polipropilena DN = 25 mm

m

149.35

6.2

925.97

Material:

6.2

925.97

Transport:

0

0

1.5.5

IC35D1#

Țeava din polietilena armata de înalta densitate su poliprop. armata sau nearmata-montata la leg. corp, aparatelor de încălzire in instal. de încălzire centr. cu diametrul ext. de 32 mm, inclusiv fitinguri

m

110

9.9

1089

Material:

0

0

Manopera:

9.9

1089

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.5.1

6716503

Țeava din poiipropilena DN = 32 mm

m

113.3

8.9

1008.37

Material:

8.9

1008.37

Transport:

0

0

1.5.6

IC36D1#

Țeava din polietilena armata de înalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 40 mm, inclusiv fitinguri

rn

117

9.9

1158.3

Material:

0

0

Manopera:

9.9

1158.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.6.1

6716504

Țeava din poiipropilena DN = 40 mm

m

120.51

12.7

1530.48

Material:

12.7

1530.48

Transport:

0

0

1.5.7

IC36E1#

Țeava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 50 mm , inclusiv fitinguri

m

240

11

2640

Material:

0

0

Manopera:

11

2640

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.7.1

6716505

Țeava din poiipropilena DN = 50 mm

m

247.2

19.9

4919.28

Material:

19.9

4919.28

Transport:

0

0

1.5.8

RPIF09B#

Izolare conducte cu mansoane izolație speciala,introduse pe conducte in subsolul tehnic td=12x9-54x9 mm

ml

829

6.44

5338.76

Material:

1.6

1326.4

Manopera:

4.84

4012.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.9

IC35D1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toii

buc

109

3.2

348.55

Material:

0.45

48.8

Manopera:

2.75

299.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.10

IC35E1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toii

buc

72

3.55

255.6

Material:

0.8

57.6

Manopera:

2.75

198

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.11

IC35F1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/4 toii

buc

55

5.48

301.4

Material:

1.3

71.5

Manopera:

4.18

229.9

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.12

IC35G1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 1/2 toii

buc

58

9.26

537.08

Material:

0.9

52.2

Manopera:

8.36

484.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.13

IC35H1

Bratari pentru fixarea țevi, otel la

buc

120 |       8.87

1063.83

Instalație incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toii

Material: |        0.51

60.63

Manopera:

8.36

1003.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.14

ID06A1

Robinet cu sertar pana , cu mufe , * pentru instalație încălzire centrala , cu d:1/2

buc

46

4.91

225.95

Material:

0.07

3.31

Manopera:

4.84

222.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.14.1

4202474

Robinet trec, fonta 1/2 A vent+mufa pn10 s6480

buc

46

9.6

441.6

Material:

9.6

441.6

Transport:

0

0

1.5.15

ID06A2

Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalație incalzire centrala , cu d: 3/4

buc

29

5.26

152.65

Material:

0.42

12.29

Manopera:

4.84

140.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.15.1

4202462

Robinet trec, fonta 3/4 A vent+mufa pn10 S6480

buc

29

13.8

400.2

Material:

13.8

400.2

Transport:

0

0

1.5.16

ID06A1

Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalație incalzire centrala , cud: 1/2

buc

2

4.91

9.82

Material:

0.07

0.14

Manopera:

4.84

9.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.16.1

7500317

aerisitor automat coloana -1/2"

buc

2

17.5

35

Material:

17.5

35

Transport:

0

0

1.5.17

JB01A01

Montare radiatoare din aluminiu

buc

69

40.7

2808.3

Material:

0

0

Manopera:

40.7

2808.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.17.1

5700382

radiator din aluminiu

buc

69

320

22080

Material:

320

22080

Transport:

0

0

1.5.18

ID01A1#

Robinet cu ventil cu dubiu reglaj pentru instalații de incalzire centrala cu diametrul 3/8"......1/2"

buc

69

4.15

286.21

Material:

0.19

12.97

Manopera:

3.96

273.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.18.1

4204446

Robinet pentru radiator, tur, drept cu D = 1/2

buc

69

14

966

Material:

14

966

Transport:

0

0

1.5.19

ID01A1#

Robinet cu ventil cu dubiu reglaj pentru instalații de incalzire centrala cu diametrul 3/8"......1/2"

buc

69

4.15

286.21

Material:

0.19

12.97

Manopera:

3.96

273.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.19.1

4204440

Robinet pentru radiator, retur, drept cu D = 1/2

buc

69

13.2

910.8

Material:

13.2

910.8

Transport:

0

0

/H

1.5.20

ID06A1#

Ventil automat aerisire radiator DN 15

buc

69

19.2

1324.8

Material:

17

1173

Manopera:

2.2

151.8

Utilaj:

0

0

T ransport

0

0

1.5.21

ID06A1

Robinet cu cap termostatat cu d: 1/2.

buc

69

4.91

338.92

Material:

0.07

4.96

Manopera:

4.84

333.96

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.21.1

11314

Robinet cu cap termostatat

buc

69

27

1863

Material:

27

1863

Transport:

0

0

1.5.22

IC50B2

Supapa sens DN 1

buc

4

33.49

133.96

Material:

29.09

116.36

Manopera:

4.4

17.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.23

1C50C1

Supapa sens DN 2

buc

3

92.62

277.85

Material:

87.12

261.35

Manopera:

5.5

16.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.24

RPCU07A1

Străpungeri in zidărie de cărămidă cu mortar de var și adaos de ciment pentru realizarea găurilor necesare trecerii conductelor în zidărie de 1/2 cărămidă și secțiunea străpungerii de 50-400 cmp.

buc

12

3.52

42.24

Material:

0

0

Manopera:

3.52

42.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.25

RPCU11E3

Executarea de șanțuri pentru montarea conductelor cu secțiunea de 276-500 cmp în zidărie de beton sau piatră

m

3.2

49.5

158.4

Material:

0

0

Manopera:

49.5

158.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.26

SA46A1

Conectarea, montarea si cimentarea țevii de protecție la trecerea cond. prin zid,teava avand d=1 toii

m

3.2

10.51

33.63

Material:

2.15

6.88

Manopera:

8.36

26.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.27

RI1061ZA22B

Demontarea suportilor de susținere a conductelor din otel cu greutatea suportilor 6-10 Kg pentru suporți suspendați monofilari

buc

53

48.4

2565.2

Material:

0

0

Manopera:

48.4

2565.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.28

SB51B1

Suporți si bratari pentru susținerea conductelor din tonta ,avand 2,1-10 kg

kg

230

4.18

961.4

Material:

0

0

Manopera:

4.18

961.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.29

SB52A1

Procurare suporți sau bratari pentru susținerea conductelor din fonta sau pvc pentru canalizare

kg

230

0

0

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.29.1

11417

Suporți pentru susținerea conductelor

kg

230

4.8

1104

Material:

4.8

1104

Transport:

‘O

, 0

1.5.30

IE01A1

Efectuare proba etanș, la preș. Instalație incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:pina la 100 mp

mp

73.2

11.44

837.41

Material:

0

0

Manopera:

11.44

837.41

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.31

IE03A1#

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8”......1"

m

362

2.46

890.52

Material:

0

0

Manopera:

1.98

716.76

Utilaj:

0.48

173.76

Transport:

0

0

1.5.32

1E03B1#

Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 1 1/4”......2”

m

467

3.02

1410.34

Material:

0

0

Manopera:

2.42

1130.14

Utilaj:

0.6

280.2

Transport:

0

0

1.5.33

IE04A1#

Efectuarea probei de dilatare-contractare si de funcționare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 3/8”.........1"

m

362

1.76

637.12

Material:

0

0

Manopera:

1.76

637.12

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.34

IE04B1#

Efectuarea probei de dilatare-contractare si de funcționare a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire cu diametrul de 1 1/4".........2"

m

467

2.2

1027.4

Material:

0

0

Manopera:

2.2

1027.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.35

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

12.9

24

309.6

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

309.6

1,5.36

TRI1AA04A1

Incarnarea materialelor, grupa a-usoare si mărunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

12.9

14.3

184.47

Material:

0

0

Manopera:

14.3

184.47

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.5.37

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

12.9

24.24

312.74

Material:

0

0

Manopera:

24.24

312.74

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

1356.76

Total greutate materiale (tone)

2.98

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

40563.83

29848.76

453.96

309.6

71176.15

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

671.6

0

0

671.6

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

40563.83

30520.36

453.96

309.6

71847.75

Cheltuieli indirecte

10,00%

7184.77

Profit

5,00%

3951.63

| Total Deviz fara TVA

82984.15


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Lucrări de reabilitare si modernizare

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.6.1

RPCT14C1

Desfacerea tencuielilor la fațade executate in praf de piatră cu mortar de ciment

mp

56.2

23.76

1335.3

Material:

0

0

Manopera:

23.76

1335.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.2

RPCT29XA

Desfacerea placajelor faianța gresie si ceramice

metru patrat

437

13.2

5768.4

Material:

0

0

Manopera:

13.2

5768.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.3

RPCT40A1

Desfacerea șapei de protecție la izolații hidrofuge i termice, executate din mortar de ciment 2,5-3,5 cm grosime

mp

479.27

5.57

2667.2

Material:

0

0

Manopera:

5.57

2667.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.4

RCSE42A%

Desfacerea hidroizolatiilor.termoizolatiilor lipite cu bitum,cu chituri bituminoase sau masticuri,incl,a straturilor de protecție si a straturi lor-suport, la terase sau pereții verticali ai subsolurilor incl.termoizolatia din BCA sau placi vata, protecție hidroizolatie

mp

479.27

38.94

18662.77

Material:

0

0

Manopera:

38.94

18662.77

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.5

RPCT19A1

Desfacerea pardoselilor din parchet pe dușumele oarbe cu recuperarea materialelor, inclusiv dușumelele

mp

374.18

11.88

4445.09

Material:

0

0

Manopera:

11.88

4445.09

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.6

RCSJ06A%

Reparații de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si

m

197

36.09

7110.08

Material:

4.62

910.1

ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T,avand spaletii: drepți, pina la 15 cm lățime

Manopera:

31.46

6197.62

Utilaj:

0.01

2.36

Transport:

0

0

1.6.7

RPCE02A#

Izolare hidrofuge la fundații pe sup. oriz. <0,8 din 1 strat carton bitumateriale intre doua strat, de mastic

mp

121

29.62

3584.14

Material:

23.02

2785.54

Manopera:

6.6

798,6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.8

IZF02A

Montare protecție mecanica HDPE

mp

121

6.09

737.26

Material:

5.16

623.96

Manopera:

0.88

106.48

Utilaj:

0.06

6.82

Transport:

0

0

1.6.8.1

2600036

membrana cu crampoane HDPE

mp

122.21

7.9

965.46

Material:

7.9

965.46

Transport:

0

0

1.6.9

RPCJ08A1

Reparații tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate, la pereți sau stâlpi si tavane , pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru șpriț și mortar de var-ciment marca M 10-T, pentru grund și stratul vizibil

mp

134

30.59

4099.54

Material:

4.19

562

Manopera:

26.4

3537.54

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.10

RTR1RC 100D

Reparații la tencuieli exterioare la fațade cu suprafața reparata de 5,1 -10 mp

mp

56.2

32.1

1804.02

Material:

9

505.8

Manopera:

23.1

1298.22

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.11

YB01

Demontare si remontare cabluri, camere video , reflectoare .interfoane pe fațade

lei

1500

1

1500

Material:

0

0

Manopera:

1

1500

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.12

IZF12XC

Sapa egalizare din mortar ciment

M100-T,pe supr.oriz.sau <=40%, gros.=5 cm

metru patrat

780

15.35

11973

Material:

7.65

5967

Manopera:

7.7

6006

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.13

CG05A-1#

Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafețe mai mari de 16 mp in benzi simple prin batere in cuie pentru lipirea parchetului cu aracet

mp

382.98

39.3

15051.11

Material:

6.3

2412.77

Manopera:

33

12638.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.13.1

2940204

Parchet laminat trafic intens

mp

386.81

42

16246.01

Material:

42

16246.01

Transport:

0

0

1.6.14

CG04A1

Pardoseli PVC termosudabiîe

mp

11.58

101.23

1172.19

Material:

83.76

969.89

Manopera:

17.38

201.26

Utilaj:

0.09

1.04

Transport:

0

0

1.6.15

RPCJ35A1

Glet de var-ipsos pe tencuieli interioare drișcuite, de 0,7 mm grosime cu pastă de var si adaos de 100 kg ipsos la mc de var pastă, la pereți și stâlpi

mp

670

13.05

8740.55

Material:

2.05

1370.55

Manopera:

11

7370

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.16

RPCJ36B1

Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos ia tavane .

mp

117

17.76

2077.66

Material:

3.24

378.82

Manopera:

14.52

1698.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.17

CN04A2

Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drișcuite;

mp

1560

6.82

10642.79

Material:

0

3.59

Manopera:

6.82

10639.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.17.1

6104348

Vopsea lavabila casați orchidea pentru interior

i

2262

4.8

10857.6

Material:

4.8

10857.6

Transport:

0

0

1.6.18

CG11A1

Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare așezate simplu

mp

386

32.74

12637.72

Material:

7.94

3064.92

Manopera:

24.2

9341.2

Utilaj:

0.6

231.6

Transport:

0

0

1.6.18.1

2419324

Placa gresie mapîsa 33.3x33.3 aran-g

mp

397.58

28.5

11331.03

Material:

28.5

11331.03

Transport:

0

0

1.6.19

CI06A1

Placaj din faianță la pereți și stâlpi plăci ...I) de aceeași culoare și același format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafața mai mică de 10 m2;

mp

132

36.98

4881.49

Material:

6.52

860.77

Manopera:

29.92

3949.44

Utilaj:

0.54

71.28

Transport:

0

0

1.6.19.1

2401678

Faianța 250 X 200

mp

138.6

22.21

3077.67

Material:

22.21

3077.67

Transport:

0

0

1.6.20

CP37J1

Etanșarea rosturilor la atic terasa cu fâșii din polistiren de 5 cm

mp

42

21.56

905.52

Material:

11

462

Manopera:

10.56

443.52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.21

RPCE31A1

Inundarea terasei in vederea receptionarii terasei inclusiv supravegherea

mp

479.27

4.13

’ 1978

Material:

1.84

881.86

Manopera:

2.29

1096.15

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.22

YCO1

Procurare si montare inscripții in Braille pentru persoane cu dizabilitati

lei

2000

1

2000

Material:

1

2000

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.23

TRA02A25

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

tona

267.5

36

9630

Material:

0

0

IIG

autocamionul pe dist.= 25 km.

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

36

9630

1.6.24

TRB01B13

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 30m

tona

267.5

19.93

5331.75

Material:

0

0

Manopera:

19.93

5331.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.6.25

TRA01A05P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

187

15

2805.04

Material:

0

0

Manopera:

0

0.04

Utilaj:

0

0

Transport:

15

2805

Total ore manopera (ore)

6206.04

Total greutate materiale (tone)

514.15

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

66237.33

105032.96

313.11

12435

184018.41

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Totai

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

2363.24

0

0

2363.24

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

66237.33

107396.21

313.11

12435

186381.65

Cheltuieli indirecte

10,00%

18638.16

Profit

5,00%

10250.99

| Total Deviz fara TVA

215270.8


Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Lucrări pentru autorizare ISU

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețui total (Lei)

1.7.1

EA01A%

Tub de protecție din material plastic, montat îngropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat

m

490

10.23

5010.59

Material:

0.11

51.79

Manopera:

10.12

4958.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.1.1

6704488

Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990

m

504.7

0.5

252.35

Material:

0.5

252.35

Transport:

0

0

1.7.2

EC06A1

<

Cablu semnalizare incendiu - JE-

H(ST) 2X2X0,8 - asimilat

m

490

10.73

5255.74

Material:

0.61

296.94

Manopera:

10.12

4958.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.3

20020662

Cablu semnalizare incendiu -JE-

H(ST) 2X2X0,8 - ASIMILAT

ml

490

1.95

955.5

Material:

1.95

955.5

Transport:

0

0

1.7.4

EC08A#

Cablu cu 2-48 cond. de 0,75 mmp, 2-30 cond. de 1 mmp, 2-30 cond. de 1,5 mmp sau 2-21 cond. 2,5 mmp pentru instalații electrice de comanda, semnalizare, blocare, tras prin tub de protecție, pentru racordarea la tablouri si aparate

m

78

2.86

223.08

Material:

0

0

Manopera-

2.86

223.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.5

4827060

Conductor cupru, execuție mijlocie myym de 3x1,5 mmp

m

78

1.78

138.84

Material:

1.78

138.84

Transport:

0

0

1.7.6

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

34

1.98

67.32

Material:

0

0

Manopera:

1.98

67.32

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.6.1

6719689

Eticheta tubulare PVC

buc

34

0.5

17

Material:

0.5

17

Transport:

0

0

1.7.7

EI01B1

Diblu metalic cu diametrul nominal de

10-12 mm

buc

87

4,4

382.8

Material:

0

0

Manopera:

4.4

382.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.7.1

6313368

Diblu cu expandare marimea 12

buc

87

0.8

69.6

Material:

0.8

69.6

Transport:

0

0

1.7.8

SA02D#

Țeava otel zn, Montare in cond leg, la ob san pentru ciad loc,soc-cult si la hîdranti,d=2

m

130

55

7150

Material:

0

0

Manopera:

55

7150

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.8.1

3305918

Țeava pentru instalații.zi ne nefil.ui - 50(2 ) OL 32 1 s 7656

m

131.3

24.5

3216.85

Material:

24.5

3216.85

Transport:

0

0

1.7.9

RPSD31A#

Montarea hidrantului interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat: in nise (cu rama)

buc

4

526.1

2104.4

Material:

415

1660

Manopera:

111.1

444.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.9.1

6619009

Furtun cauciucat pentru incendiu tip A 4 s 2164

m

80

9.5

760

Material:

9.5

760

Transport:

0

0

1.7.10

YC01

Modul monitorizare -1 buc

lei

1350

1

1350

Material:

1

1350

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.11

ATD19A

Legarea conductoarelor la cleme .repartitoare sau la bornele aparatelor prin:fixare cu șurub

buc

46

5.43

249.86

Material:

0.15

7.01

Manopera:

5.28

242.85

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.12

'ATE25B03

Teste si verificări: verificarea sist alarmare cuam detectoare conectare lacentrala nr total detectoare xn ore

buc

36

18.68

672.35

Material:

2.18

78.35

Manopera:

11

396

Utilaj:

5.5

198

Transport:

0

0

1.7.13

TRI1AA01F3

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte.prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

2.35

9.9

23.26

Material:

0

0

Manopera:

9.9

23.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.14

TRI1AA08F3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport pina la 10m auto-ram pa, te ren categ.

tona

2.35

7.7

18.09

Material:

0

0

Manopera:

7.7

18.09

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.7.15

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

2.35

24

56.4

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

56.4

Total ore manopera (ore)

857.52

Total greutate materiale (tone)

0.93

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

8854.24

18865.41

198

56.4

27974.05

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

424.47

0

0

424.47

Material

Manopera I

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

8854.24

19289.88 |

198

56.4

28398.52

Cheltuieli indirecte

10,00%

2839.85

Profit

5,00%

1561.92

32800.29 |


Total Deviz tara TVA | Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Sistem supraveghere video

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări    <

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.8.1

ES13E+

Montaj echipamente vizualizare conexiuni/verificari/probe echipamente

buc

10

3.3

33

Material:

0

0

Manopera:

3.3

33

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.8.2

EA01C#

Tub de protecție din material plastic montat aparent pe dibluri din material plastic cu diametrul exterior pana la 25 mm inclusiv

m

310

9.47

2936.94

Material:

0.08

26.04

Manopera:

8.58

2659.8

Utilaj:

0.81

251.1

Transport:

0

0

1.8.2.1

6704505

Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 25 stas 6990

m

319.3

1.55

494.91

Material:

1.55

494.91

Transport:

0

0

1.8.3

EA16A1

Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu exploziv, avînd diametrul de 1/2" -1 1/4"

buc

12

4.86

58.34

Material:

0.02

0.26

Manopera:

4.84

58.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.8.3.1

5537890

Doza derivație. exdiict6 cod 7042

buc

12

11

132

Material:

11

132

Transport:

0

0

1.8.4

EC05A1

Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp

m

310

2.2

682.59

Material:

0

0.59

Manopera:

2.2

682

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.8.4.1

20020662

Cablu utp lp (cablu utp) 4X2X0.5 MMP

buc

316.2

1.35

426.87

Material:

1.35

426.87

Transport:

0

0

1.8.5

TR11AA01F3

Incarnarea materialelor, grupa a-grele si mărunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate

tona

0.38

9.9

3.76

Material:

0

0

Manopera:

9.9

3.76

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.8.6

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

0.38

26

9.88

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

26

9.88

1.8.7

TRI1AA08F3

Descărcarea materialelor,grupa a-grele si mărunte prin transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.

tona

0.38

7.7

2.93

Material:

0

0

Manopera:

7.7

2.93

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

156.34Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

1080.68

3439.57

25T.1

9.88

4781.23

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

77.39

0

0

77.39

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

1080.68

3516.96

251.1

9.88

4858.62

Cheltuieli indirecte

10,00%

485.86

Profit

5,00%

267.22

Total Deviz tara TVA

5611.7Obiectul: CORP CLĂDIRE

Devizul: Montaj echipamente

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

1.9.1

EG01A1

Montaj dispozitiv tip PDA

buc

1

69.58

69.58

Material:

7.76

7.76

Manopera:

61.82

61.82

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.2

ATA02B

Montare centrala incendiu

buc

1

158.4

158.4

Material:

0

0

Manopera:

158.4

158.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.3

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,du lapuri,cutii .aparent sau ingropat cu greutatea:pina la 1 kg -detector de fum

buc

36

31.68

1140.46

Material:

0

0

Manopera:

31.68

1140.46

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.4

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:pina la 1 kg -buton semnalizare incendiu

buc

2

31.68

63.36

Material:

0

0

Manopera:

31.68

63.36

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.5

ATA01A

Montarea aparatelor in panouri,dulapuri,cutii,aparent sau ingropat cu greutatea:pina la 1 kg -sirena incendiu

buc

3

31.68

95.04

Material:

0

0

Manopera:

31.68

95.04

Utilaj:

0

0

1

Transport:

0

0

1.9.6

ES08A1+

Montaj camere video de supraveghere, in carcasa camera video de interior

buc

6

6.6

39.6

Material:

0

0

Manopera:

6.6

39.6

Utilaj:

0

* 0

Transport:

0

0

1.9.7

ES08A2+

Montaj camere video de supraveghere, in carcasa camera video de exterior

buc

4

8.8

35.2

Material:

0

0

Manopera:

8.8

35.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.8

AMC3D23A

Sursa de alimentare 12 V /3A

buc

1

10.34

10.34

Material:

0

0

Manopera:

10.34

10.34

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.9

ES13C1+

Montaj echipamente vizualizare monitoare <=5kg

buc

1

2.64

2.64

Material:

0

0

Manopera:

2.64

2.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.10

ES12A1+

Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in carcasa - DVR

buc

1

3.3

3.3

Material:

0

0

Manopera:

3.3

3.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.11

ES12A1+

Montaj echipamente diverse de preluare, adaptare si transport video server montat in carcasa -CONVERTOR VIDEO

buc

1

3.3

3.3

Material:

0

0

Manopera:

3.3

3.3

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.12

M1B08A1

Pompa submersibila ape uzate

buc

1

70.4

70.4

Material:

0

0

Manopera:

70.4

70.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.13

RPSE23A#

Montarea grupului compact de ridicare a presiunii si pompare cuprinzând electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debitul maxim de 2 l/sec

buc

1

418

418

Material:

0

0

Manopera:

418

418

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

1.9.14

VC19C#

Montarea ventilatorului tipizat, radial, de medie sau înaltă presiune monoaspirant sau dubluaspirant, antrenat cu curele de transmisie Radial medie presiune dubiuaspirant 500 mc/h cu motor electric de 0,37 -16 Kw

buc

1

120.5

120.5

Material:

0

0

Manopera:

110

110

Utilaj:

10.5

10.5

Transport:

0

0

1.9.15

VC29A#

Montarea bateriei de încălzire a aerului 50- 200 kg

buc

1

78

78

Material:

0

0

Manopera:

66

66

Utilaj:

12

12

Transport:

o

0

1.9.16 TCD11A1


Grup electrogen automat de la 23 - 38 kva


buc

1

704

704

Material:

0

0

Manopera:

704

704

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0


Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

135.54

0


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

7.76

2981.85

22.5

0

3012.11

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

15,80%

0

471.13

0

0

471.13

Sanatate

5,20%

0

155.06

0

0

155.06

Șomaj

0,50%

0

14.91

0

0

14.91

Fond de risc

0,28%

0

8.35

0

0

8.35

Fond de garantare

0,25%

0

7.45

0

0

7.45

Concedii si indemnizații

0,85%

0

25.35

6

0

25.35

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

7.76

3664.1

22.5

0

3694.36

Cheltuieli indirecte

10,00%

369.44

Profit

5,00%

203.19

| Total Deviz tara TVA

4266.98


Obiectul: REȚELE EXTERIOARE

Devizul: INST.HIRANTI EXTERIORI

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

2.1.1

DG06XA

Spargere si desfacere beton de ciment pe suprafețe limitate executat din imbracaminti carosabile

metru cub

5.6

139.46

780.98

Material:

0

0

Manopera:

93.06

521.14

Utilaj:

46.4

259.84

Transport:

0

0

2.1.2

TRA01A05P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

13.44

15

201.6

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

15

201.6

2.1.3

DA11A1

Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu

mc

5.6

164.48

921.11

Material:

112.46

629.8

asternere manuala executate cu impanare si innoroire;

Manopera:

39.6

221.76

Utilaj:

12.42

69.55

Transport:

0

0

2.1.4

DA14A1

Fundație din beton de ciment la străzi alei si platforme carosabile

mc

5.6

80.03

448.19

Material:

8.04

45.03

Manopera:

68.09

381.3

Utilaj:

3.9

21.85

Transport:

0

0

2.1.4.1

2100969

Beton de ciment B 250 stas 3622

mc

5.64

255

1439.42

Materia!:

255

1439.42

Transport:

0

0

2.1.5

TRA06A10

Transportul rutier al betonului-mortaruîui cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km

tona

13.44

18

241.92

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

18

241.92

2.1.6

TSC02D1

Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0,39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descărcare auto in teren catg 2

100

mc

0.2

620.1

124.02

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

620.1

124.02

Transport:

0

0

2.1.7

ACE08A1

Umplutura in sânt. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

5.25

80.04

420.24

Material:

66.62

349.78

Manopera:

13.42

70.46

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.8

TSD01A1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren ușor

mc

19.2

17.6

337.92

Material:

0

0

Manopera:

17.6

337.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.9

TSD05B1

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecărui strat tn parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv

100

mc

1.92

363.78

698.46

Material:

0

0

Manopera:

194.04

372.56

Utilaj:

169.74

325.9

Transport:

0

0

2.1.10

ACA12D%

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de inalta densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manșon de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 50mm

ml

35

13.64

477.4

Material:

0

0

Manopera:

6.6

231

Utilaj:

7.04

246.4

Transport:

0

0

2.1.10.1

6701101

Țeava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 50x2.0 cod 64000064

m

35.7

3.6

128.52

Material:

3.6

128.52

Transport:

0

0

2.1.11

ACE01A1

Hidrant suprateran de incendiu avand d: 80 mm

buc

1

938.75

938.75

Material:

878.91

878.91

Manopera:

59.84

59.84

Utilaj:

0

- 0

Transport:

0

0

2.1.12

ACE09C1

Montarea armaturilor cu acționare

buc

2

12.08

24.16

manuala sau mecanica (robinet vane

ventile clap. compens. etc. )dn: 80

Material:

0

0

Manopera:

12.08

24.16

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.12.1

4504262

Robinet sert.pana af pu fc PN = 10 D = 80 225 n5313

buc

2

248.22

496.44

Material:

248.22

496.44

Transport:

0

0

2.1.13

AcA10A+

Sudura cap la cap fiting din PEHD -

VALROM PE100 SDR17cu1 îmbinare (dop/capat flansa) D = 40 -50 mm

buc

2

48.69

97.38

Material:

0

0

Manopera:

12.54

25.08

Utilaj:

36.15

72.3

Transport:

0

0

2.1.13.1

20013893

Adaptor de (lansa PE 100 D= 50 SDR17

buc

2

9.89

19.78

Material:

9.89

19.78

Transport:

0

0

2.1.13.2

LF1

Flanse libere Pn 10

buc

2

0

0

Material:

0

0

Transport:

0

0

2.1.14

SFO1A#

Efectuare proba etanș preș instal apa calda,rece,din cond ol,zn,sudate longit,d= 3/8 - 2

m

35

3.3

115.5

Material:

0

0

Manopera:

3.3

115.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.15

SF02C#

Efectuare proba funct instal apa rece,din țeava Pehd d=16-140 mm

10m

3.5

2.42

8.47

Material:

0

0

Manopera:

2.42

8.47

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

2.1.16

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

27.8

24

667.2

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

667.2

Total ore manopera (ore)

107.69

Total greutate materiale (tone)

36.49

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

3987.69

2369.18

1119.86

1110.72

'8587.45

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

CAS

0,00%

0

0

0

0

0

Sanatate

0,00%

0

0

0

0

0

Șomaj

0,00%

0

0

0

0

0

Fond de risc

0,00%

0

0

0

0

0

Fond de garantare

0,00%

0

0

0

0

0

Contribuție asiguratorie pentru munca

2,25%

0

53.31

0

0

53.31

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

3987.69

2422.48

1119.86

1110.72

8640.76

Cheltuieli indirecte

10,00%

864.08

Profit

5,00%

475.24

| Total Deviz fara TVA

9980.08


Obiectul: AMENAJARI EXTERIOARE

Devizul: Sistematizare - alei - trotuare - amenajare spațiu joaca

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

3.1.1

RPCT09G1

Demolarea elementelor de beton simplu și beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereți, trepte, grinzi, stâlpi, plăci si prefabricate

mc

18.15

141.3

2564.59

Material:

0

0

Manopera:

121

2196.15

Utilaj:

20.3

368.44

Transport:

0

0

3.1.2

TRA01A05P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km

tona

43.56

15

653.41

Material:

0

0

Manopera:

0

0.01

Utilaj:

0

0

Transport:

15

653.4

3.1.3

TSA01A1

Săpătură manuala de pamant in spatii intinse la deblee.in canale deschise,in gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a cărei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul săpăturii teren ușor

mc

18.15

57.2

1038.18

Material:

0

0

Manopera:

57.2

1038.18

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.4

TSD01A1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren ușor

mc

18.15

4.03

73.07

Material:

0

0

Manopera:

4.03

73.07

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.5

TSD05A1

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecărui strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv

100

mc

0.19

381.06

70.5

Material:

0

0

Manopera:

194,04

35.9

Utilaj:

187.02

34.6

Transport:

0

0

3.1.6

DA06A1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand funcția de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

mc

12.1

91.07

1101.95

Material:

65.55

793.15

Manopera:.

25.52

308.79

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.7

TE06C1

Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x1 OOmm

kg

508.2

5.77

2930.49

Material:

2.69

1366.8

Manopera:

3.08

1563.69

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.8

CO01A1

Trotuar din beton simplu turnat pe loc

mp

121

15.86

1919.24

Material:

5.74

694.72

Manopera:

10.12

1224.52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.8.1

2100945

Beton de ciment B 150 stas 3622

mc

12.1

240

2904

Material:

240

2904

Transport:

0

0

3.1.9

TRA06A10

Transportul rutier al betonului mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km

tona

43.56

18

784.08

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

18

784.08

3.1.10

RPCE34A1

Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum tip D.

m

121

5.69

688.36

Material:

2.39

289.19

Manopera:

3.3

399.17

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.11

TSA01A1

Săpătură manuala de pamant in spatii intinse la deblee.in canale deschise,in gropi de imprumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a cărei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul săpăturii teren ușor

mc

46

57.2

2631.2

Material:

0

0

Manopera:

57.2

2631.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.12

CG32B1

Umpluturi în straturi compactate cu argilă (pământ galben), compactate cu mijloace mecanice

mc

34

23.32

792.88

Material:

13.2

448.8

Manopera:

10.12

344.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.13

TSD01A1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. buîg. teren teren ușor

mc

46

4.03

185.2

Material:

0

0

Manopera:

4.03

185.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.14

TsH06XA

Semanarea gazonului pe suprafețele: orizontale sau in panta sub30%

100mp

0

0

0

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.15

TSH37B1

Loc de joaca pentru copii din dale cauciucate așezate pe o fundație de beton asfaltic de 8 cm așternut pe o suprafața compactată de balast sau pietriș de 10 cm grosime

mp

49

145.2

7114.8

Material:

110

5390

Manopera:

35.2

1724.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.16

TRA01A10

Transportul rutier al materiale lor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.

tona

36.7

24

880.8

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

880.8

3.1.17

TRI1AA04A1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.1

tona

36.7

14.3

524.81

Material:

0

0

Manopera:

14.3

524.81

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

3.1.18

TRB01B15

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare dese aruncare grupa 1-3 distanta 50m

tona

36.7

24.24

889.75

Material:

0

0

Manopera:

24.24

889.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

597.24

168.73


Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

11886.67

13139.31

403.04

2318.28

27747.31

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

295.63

0

0

295,63

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

11886.67

13434.95

403.04

2318.28

28042.94

Cheltuieli indirecte

10,00%

2804.29

Profit

5,00%

1542.36

Total Deviz tara TVA

32389.6


Obiectul: REZERVA INTANGIBILA CU APA

Devizul: Rezervor incendiu

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

4.1.1

TSC18A1

Săpătură mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv împingerea pământului pana la 10 m,in: teren catg. 1

100

mc

1.56

1099

1714.44

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

1099

1714.44

Transport:

0

0

4.1.2

TRA01A03P

Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km

tona

167.5

9

1507.54

Material:

0

0

Manopera:

0

0.04

Utilaj:

0

0

Transport:

9

1507.5

4.1.3

CG32B1

Umpluturi în straturi compactate cu argilă (pământ galben), compactate cu mijloace mecanice

<

mc

56

24.93

1396.08

Material:

13.2

739.2

Manopera:

10.12

566.72

Utilaj:

1.61

90.16

Transport:

0

0

4.1.4

TSD04A1

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in săpături orizontale sau înclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv

mc

78

19.37

1510.86

Material:-

0.23

17.94

Manopera:

19.14

1492.92

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.5

IZF01A

Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de lifuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), in două straturi

mp

378

2.53

956.34

Material:

1.65

623.7

Manopera:

0.88

332.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.5.1

2600036

Bitum pentru materiale si lucrări pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064

kg

56.7

3.9

221.13

Material:

3.9

221.13

Transport:

0

0

4.1.6

IZF03A1

Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum

mp

378

1.76

665.28

Material:

0

0

Manopera:

1.76

665.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.6.1

2600036

Bitum pentru materiale si lucrări pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064

kg

567

3.9

2211.3

Material:

3.9

2211.3

Transport:

0

0

4.1.6.2

11208

Carton bituminat ptr hidroîzolatiisi membrane hidroizolante

XX

415.8

8.2

3409.56

Material:

8.2

3409.56

Transport;

0

0

4.1.7

CZ0301K1

Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate, (inclusiv fundații pahar), continui și radiere, în ateliere de șantier, PC 52, D = 10-16 mm;

kg

6800

3.28

22283.6

Material:

2.64

17945.2

Manopera:

0.64

4338.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.8

CC01A1

Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice

kg

6800

0.78

5298.54

Material:

0.05

361.74

Manopera:

0.73

4936.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.9

CB02A1

Cofraje pentru beton în elevație, din panouri refolosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.

mp

670

26.89

18014.01

Material:

9.51

6369.41

Manopera:

17.38

11644.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.10

CB45A1

Susțineri din grinzi metalice extensibile la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, grinzile rezemand direct pe pereți sau pe panourile de cofraj ale pereților;

buc

34

46.26

1573.01

Material:

0.07

2.21

Manopera:

46.2

1570.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.11

CB44A1

Susțineri cu popi metalici extensibili tip PE 3100 R

buc

780

9.91

7727.85

Material:

0.23

177.45

Manopera:

9.68

7550.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.12

AUT7603A1

Pop metalic extensibil

ora '

380

0.17

66.5

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0.17

66.5

Transport:

0

0

4.1.13

AUT7604A1

Grinda metalica extensibila tip ge-1 lungime 3,0-5,Om 1,2tf

ora

6

0.5

3

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0.5

3

Transport:

0

0

4.1.14

CA03A1

Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor executate in cofraje glisante, la construcții industriale marca ...1) la construcții cu înălțimea pana la 35 m inclusiv în pereți;.inclusiv aditiv hidroizolant

mc

56.2

85.52

4806.22

Material:

0

0

Manopera:

81.62

4587.04

Utilaj:

3.9

219.18

Transport:

0

0

4.1.14.1

2100971

Beton de ciment C30/37 cu aditiv impermeabil izator

mc

56.65

295

16711.63

Material:

295

16711.63

Transport:

0

0

4.1.15

CA02C1

Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) în fundații continue, radiere și pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;

mc

6.7

82.77

554.56

Material:

0

0

Manopera:

80.52

539.48

Utilaj:

2.25

15.08

Transport:

0

0

4.1.15,1

2100969

Beton de ciment B 250 stas 3622

mc

6.75

255

1722.17

Material:

255

1722.17

Transport:

0

0

4.1.16

CP30C#

Profil etansare rost turnare

m

56

10.04

562.34

Material:

0.94

52.74

Manopera:

6.6

369.6

Utilaj:

2.5

140

Transport:

0

0

4.1.17

ACD01B1

Capac si rama stas 2308-81 pentru cămine fara piesa suport necarosabil tip ii a

buc

1

291.85

291.85

Material:

273.81

273.81

Manopera:

18.04

18.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.18

FH17B1

Scara de acces metalica , scara acces bazin

mp

0.75

549.29

411.97

Material:

333.09

249.82

Manopera:

216.19

162.14

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.19

CO17A1

Chepeng la ieșirile pe terase necirculabiîe cu D= 0,8x0,8 m din lemn de fag izolat cu material termoizolant

buc

1

197.36

197.36

Material:

112.22

112.22

Manopera:

85.14

85.14

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.20

TRA01A15

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.

tona

20

29

580

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

29

580

4.1.21

TRB05A13

Transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode sub 25 kg distanta 30m

tona

20

40.92

818.4

Material:

' 0

. 0

Manopera:

40.92

818.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.1.22

TRA06A15

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera'de 5,5mc dist. =15km

tona

15.12

27

408.24

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

27

408.24

Total ore manopera (ore)

1803.57

Total greutate materiale (tone)

293.96

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

51201.23

39678.44

2248.35

2495.74

95623.77

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

892.77

o"

0

892.77

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

51201.23

40571.21

2248.35

2495.74

96516.53

Cheltuieli indirecte

10,00%

9651.65

Profit

5,00%

5308.41

| Total Deviz fara TVA                                                                |             111476.59 |

Obiectul: REZERVA INTANGIBILA CU APA

Devizul: Instalații electrice in camera pompelor

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

4.2.1

EA02A1

Tub izolant, de protecție, etanș, IPE, din policlorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat

m

78

10.31

804.21

Material:

0.63

49.17

Manopera:

9.68

755.04

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.2

EC02A1

Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 10

m

78

13.02

1015.87

Material:

0.04

3.43

Manopera:

12.98

1012.44

Utilaj:

0

0

mmp, pe dibluri de lemn

Transport:

0

0

4.2.2.1

4801892

Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 1,5 U s.8778

m

80.34

1.85

148.63

Material:

1.85

148.63

Transport:

0

0

4.2.3

EA02A2

Tub izolant, de protecție, etanș, 1PE, din policlorură de vinii neplastifiată, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat

m

61

10.96

668.33

Material:

1.28

77.85

Manopera:

9.68

590.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.4

EC02A1

Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn

m

61

13.02

794.46

Material:

0.04

2.68

Manopera:

12.98

791.78

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.4.1

4801907

Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 2,5 U s.8778

m

62.83

3.1

194.77

Material:

3.1

194.77

Transport:

0

0

4.2.5

EC02A1

Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn

m

87

13.02

1133.09

Material:

0.04

3.83

Manopera:

12.98

1129.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.5.1

4802080

Cablu energie cyy 0,6/1 KV 2x 2,5 U s.8778

m

89.61

9.74

872.82

Material:

9.74

872.82

Transport:

0

0

4.2.6

EA01G2

Tub izolant IP, din policlorură de vinii neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat pe dibluri (bolțuri) metalice

m

96

7.11

682.89

Material:

0.73

70.41

Manopera:

6.38

612.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.27

EB02C1

Conductă de cupru, cu izolație, introdusă în tuburi izolante sau de protecție de orice fel, conducta având secțiunea 16 mmp

m

96

0.96

91.82

Material:

0.08

7.34

Manopera:

0.88

84.48

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.7.1

4826945

Conductor fy 1 x 16 s 6865

m

98.88

8.36

827.09

Material:

8.36

827.09

Transport:

0

0

4.2.7.Z

5207017

Clema de legătură pentru conductoare aluminiu 3x16 mmp

buc

4.8

0.82

3.94

Material:

0.82

3.94

Transport:

0

0

4.2.8

EB15B1

Numere și etichete, pentru branșamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice

buc

8

1.98

15.84

Material:

0

0

Manopera:

1.98

15.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.8.1

6719689

Eticheta tubulare PVC

buc

8

0.06

0.48

Material;

0.06

0.48

Transport:

0

0

4.2.9

ED03F1

Comutator unipolar serie, construcție normală sau construcție etanșă in carcasă de bachelită (antigron etc),

buc

7

7.04

49.28

Material:

0

0

Manopera:

7.04

49.28

montat aparent pe dibluri de lemn

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.9.1

5500689

Comutator cumpănă capsulat simbol 076 10a

250 V

buc

7.07

18

127.26

Material:

18

127.26

Transport:

0

0

4.2.10

EA16C1

Doză de derivație, pentru cabluri sau țevi de instalații, montată în mediu normal, tip NBU-PG 16

buc

8

5.28

42.24

Material:

0

0

Manopera:

5.28

42.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.10.1

7318999

Doza de derivație pentru cabluri sau țevi inst.tip:nbu pg21

buc

8

11

88

Material:

11

88

Transport:

0

0

4.2.11

EE12I1

Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri metalice cu autofrazare

buc

3

27.75

83.25

Material:

0.03

0.09

Manopera:

27.72

83.16

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.11.1

5102425

Corp iluminat fluorescent fipad 2X36 W

buc

3.01

112

337.01

Material:

112

337.01

Transport:

0

0

4.2.12

EE14B1

Lampă (bec sau tub), montată în interiorul construcțiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescentă tubulară, la corp de iluminat neetanș sau etanș

buc

3

2.42

7.26

Material:

0

0

Manopera:

2.42

7.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.12.1

5102346

Lampa fl.tub.D = 38mm,40w/220 V, L = 1200mm,micm-ni 908-60-

buc

3.21

12.5

40.13

Material:

12.5

40.13

Transport:

0

0

4.2.13

EG08B1

Conductă de legare la pămînt, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montata în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zincată, de 40x4 mm, montată în teren tare

m

8

44.05

352.38

Material:

13.47

107.74

Manopera:

30.58

244.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4,2.14

EG10A1

Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împămîntare

buc

2

45.4

90.8

Material:

15.04

30.08

Manopera:

30.36

60.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.15

W1R06A1

Electrod din țeava de otel de doi toii si jumatatepentru legarea la pamant in teren normal

m

7.5

46.12

345.89

Material:

24.47

183.52

Manopera:

19.05

142.87

Utilaj:

2,6

19.5

Transport:

0

0

4.2.16

EF04A1

Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de bare de singuranță, intermediare, terminale) montate pe schelet metalic ,tabloul având pînă la 6 cutii

buc

1

42.24

42.24

Material:

0

0

Manopera:

42.24

42.24

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.17

EF09B1

Racordarea conductelor din cupru, la

buc

6

5.86

35.15

borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp

Material:

1.68

10.07

Manopera:

4.18

25.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.17.1

5203059

Papuc stantat din alama pentru cond.cupru 5x

3,1 mmp

buc

6

0.09

0.55

Material:

0.09

0.55

Transport:

0

0

4.2.18

EF09B1

Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp

buc

6

5.86

35.15

Material:

1.68

10.07

Manopera:

4.18

25.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.18.1

5203061

Papuc stantat din alama pentru cond.cupru 5x

4,3 mmp

buc

6

0.18

1.1

Material:

0.18

1.1

Transport:

0

0

4.2.19

EH01A1

încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV

buc

2

44.44

88.88

Material:

0

0

Manopera:

16.94

33.88

Utilaj:

27.5

55

Transport:

0

0

4.2.20

EH05C1

încercarea tablourilor de distribuție, de comandă de protecție, de semnalizare, a pupitrelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice

buc

1

269.28

269.28

Material:

0

0

Manopera:

203.28

203.28

Utilaj:

66

66

Transport:

0

0

4.2.21

VC22C1

Dispozitiv susținere ancor pentru aparat,canale piese spec gata cont din otel prof. greut pe buc 10-25 kg.

kg

25

3.77

94.31

Material:

2.89

72,31

Manopera:

0.88

22

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.22

RPCT49C1

Forarea mecanică a găurilor de 5 cm in zidărie de cărămidă si elemente de beton armate cu grosimea de 30cm

buc

12

7.75

92.95

Material:

0

0

Manopera:

3.7

44.35

Utilaj:

4.05

48.6

Transport:

0

0

4.2.23

EI01B1

Diblu metalic cu diametrul nominal de

10-12 mm

buc

76

4.4

334.4

Material:

0

0

Manopera:

4.4

334.4

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.23.1

6313368

Diblu cu expandare marimea 12

buc

76

1.2

91.2

Material:

1.2

91.2

Transport:

0

0

4.2.24

RPCU19A2

Astupare cu mortar de ciment a găurilor din planșee cu grosimea planșeului de peste 10 cm

buc

12

12.36

148.36

Material:

0.04

0.52

Manopera:

12.32

147.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.2.25

TRA02A50

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 50 km.

tona

0.3

60

18

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Total ore manopera (ore)

295.46

Total greutate materiale (tone)

0.22

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

3362.08

6500.12

189.1

18

10069.3

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

146.25

0

0

146.25

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

3362.08

6646.37

189.1

18

10215.55

Cheltuieli indirecte

10,00%

1021.55

Profit

5,00%

561.86

Transport:


60 18


Total Deviz fara TVA

11798.96


Obiectul: REZERVA INTANGIBILA CU APA

Devizul: INST.IN CAMERA DE POMPE

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

4.3.1

IC36E1#

Țeava din polietilena armata de înalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata in coloane in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 50 mm

m

7

11

77

Material:

0

0

Manopera:

11

77

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.1.1

14218

Țeava PEHD DN 50 mm

m

7.21

3.56

25.67

Material:

3.56

25.67

Transport:

0

0

4.3.2

AcA10A+

Sudura cap la cap fiting din PEHD -VALROM PE100 SDR17cu1 îmbinare (dop/capat flansa) D = 40 -50 mm

buc

6

36.59

219.54

Material:

0

0

Manopera:

0.44

2.64

Utilaj:

36.15

216.9

Transport:

0

0

4.3.2.1

LD1

Trecere sudata PEHD X OL DN 50

buc

6

134

804

Material:

134

804

Transport:

0

0

4.3.3

ACE09A1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 50

buc

14

12.08

169.09

Material:

0

0

Manopera:

12.08

169.09

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.3.1

4502393

Robinet trecere Dn 50

buc

14

157.38

2203.33

Material:

157.38

2203.33

Transport:

0

0

4,3.4

ACE09B1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 65

buc

9

12.08

108.7

Material:

0

0

Manopera:

12.08

108.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.4.1

4502252

Robinet trecere DN 65

buc

9

106.57

959.12

Material:

106.57

959.12

Transport:

0

0

4.3.5

ACE09D1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 100

buc

7

12.08

84.54

Material:

0

0

Manopera:

12.08

84.54

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.5.1

4501789

Robinet trecere DN 100

buc

7

284.54

1991.76

Material:

284.54

1991.76

Transport:

0

0

4.3.6

ACE09A1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 32

buc

8

12.08

96.62

Material:

0

0

Manopera:

12.08

96.62

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.6.1

4501571

Robinet trecere DN 32

buc

8

106.6

852.83

Material:

106.6

852.83

Transport:

0

0

4.3.7

TSA02F1

Săpătură manuala de pamant in spatii limitate.avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lățime,executata tara sprijini,cu taluz vertical.la fundații,canale,subsoluri,drenuri,trepte de înfrățire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime <1.5 m teren tare

mc

15

49.5

742.5

Material:

0

0

Manopera:

49.5

742.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.8

ACE08A1

Umplutura in sânt. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip

mc

3

80.04

240.13

Material:

66.62

199.87

Manopera:

13.42

40.26

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.9

TSD01A1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren ușor

mc

12

4.03

48.31

Material:

0

0

Manopera:

4.03

48.31

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.10

TsD04XC

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinatre la1/4 inclusiv udarea fiecărui strat de pamant in parte avand pamant coeziv 20cm

mc

15

16.73

250.95

Material:

0.23

3.45

Manopera:

16.5

247.5

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.11

ACA12D%

Montarea in pamant a țevilor din polietilena de presiune, de inalta

ml

25

27.28

682

Material:

0

0

densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manșon de polietilena, cu flanse, conform normatjvului l-6-PE, avand diametru! de: 50mm

Manopera:

20.24

506

Utilaj:

7.04

176

Transport:

0

0

4.3.11.1

6701101

Țeava HDPE 80 312uni7611.7615 pn4 DN 50x2.0 cod 64000064

m

25.5

3.56

90.78

Material:

3.56

90.78

Transport:

0

0

4.3.12

SA06C1

Țeava otel sudata longit. pentru Instalație zincata cu filet+mufa Montare loc. i soc. cult. în distrib. d=1 1/4toli

m

79

13.97

1103.52

Material:

0.33

25.96

Manopera.

13.64

1077.56

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.12.1

3305891

Țeava pentru instalații.zinc nefil.ui - 32(1 1/4) OL 32 1 s 7656

m

79.79

11.32

903.2

Material:

11.32

903.2

Transport:

0

0

4.3.13

SA06E1

Țeava otel sudata longit. pentru

Instalație zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc. cult, in distrib. d=2 toii

m

92

18.97

1744.89

Material:

0.49

44.73

Manopera:

18.48

1700.16

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.13.1

3305918

Țeava pentru instaiatii.zinc nefil.ui - 50(2 ) OL 32 1 s 7656

m

92.92

19.6

1821.23

Material:

19.6

1821.23

Transport:

0

0

4.3.14

SA06H1

Țeava otel sudata longit. pentru Instalație zincata cu filet+mufa Montare loc. +soc. cult, in distrib. d=4 toii

m

74

46.88

3469.26

Material:

0.9

66.74

Manopera?

45.98

3402.52

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.14.1

3305944

Țeava pentru instalații.zinc nefil.ui -100(4 ) OL 32 1 s 7656

m

74.74

39.69

2966.37

Materiai:

39.69

2966.37

Transport:

0

0

4.3.15

IC42A1

Distribuitor-colector montat pe susținător gata confecționat avand d= 65 mm- 100 mm

buc

1

74.58

74.58

Material:

0

0

Manopera:

74.58

74.58

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.15.1

7318858

Distribuitor 100 x8 L = 2,6m

buc

1

670

670

Material:

670

670

Transport:

0

0

4.3.16

ACE09D1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 100

buc

9

12.08

108.7

Material:

0

0

Manopera:

12.08

108.7

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.16.1

4500931

ciapeta de sens dn 100

buc

9

330

2970

Material:

330

2970

Transport:

0

0

4.3.17

ACE09B1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 65

buc

8

12.08

96.62

Material:

0

0

Manopera:

12.08

96.62

|

Utilaj:

0

Transport:

0

0

4.3.17.1

4500943

clapeta de sens dn 65 mm

buc

8

137

1096

Material:

137

1096

Transport:

0

0

4.3.18

ACE09A1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 50

buc

6

12.08

72.47

Material:

0

0

Manopera:

12.08

72.47

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.18.1

4500981

clapeta de sens DN 50

buc

6

87

522

Material:

87

522

Transport:

0

0

4.3.19

ACE09A1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 32

buc

6

12.08

72.47

Material:

0

0

Manopera:

12.08

72.47

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.19.1

4501038

clapeta de sens DN 32

buc

6

65

390

Material:

65

390

Transport:

0

0

4.3.20

IA23B2

Armaturi fine pentru cazane încălzire centrala: manometru

buc

8

31.93

255.41

Material:

23.57

188.53

Manopera:

8.36

66.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.21

IA23B1

Armaturi fine pentru cazane încălzire centrala: hidrometru

buc

8

45.76

366.06

Material:

37.4

299.18

Manopera:

8.36

66.88

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.22

ACE09A1

Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (robinet vane ventile clap. compens. etc. )dn: 50

buc

4

12.08

48.31

Material:

0

0

Manopera:

12.08

48.31

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.22.1

4501258

electrovana dn 50

buc

4

210

840

Material:

210

840

Transport:

0

0

4.3.23

SD14XB

Sorb cu valva tip A, cu flansa, D = 80-100 mm

bucata

3

13.2

39.6

Material:

0

0

Manopera:

13.2

39.6

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.23.1

2913124625078

Sorb simplu cu flanse pu dn=100 pn=10 s 2231

buc

3

344

1032

Material:

344

1032

Transport:

0

0

4.3.24

SD14XA

Sorb cu valva tip A, cu flansa, D = 25-65 mm

bucata

2

9.9

19.8

Material:

0

0

Manopera:

9.9

19.8

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.24.1

2913124625016

| Sorb simplu cu flanse pu dn= 32 pn=10 s 2231

buc

2

12.2

24.41

Material:

12.2

24.41

Transport:

0

0

4.3.25

YB01

Montare racord tip A

lei

14

1

14

Material:

0

0

Manopera:

1

14

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.26

2743167335911

Racord tip A dn 100

buc

1

21

21

Material:

21

21

Transport:

0

0

4.3.27

VC09A1

Montare piesa de trecere

buc

8

39.71

317.68

Material:

0

0

Manopera:

39.71

317.68

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.28

20012198

piesa de trecere tip DOYMA dn 32

buc

2

26

52

Material:

26

52

Transport:

0

0

4.3.29

20012199

piesa de trecere tip DOYMA dn 100

buc

3

38

114

Material:

38

114

Transport:

0

0

4.3.30

20012202

piesa de trecere tip DOYMA dn 160

buc

2

56

112

Material:

56

112

Transport:

0

0

4.3.31

20012501

piesa de trecere tip DOYMA dn 50

buc

1

32

32

Material:

32

32

Transport:

0

0

4.3.32

VA01A#

Confecționarea și montarea canaieior de ventilație drepte, din tablă neagră de 0,3 - 2 mm grosime perimetrul secțiunii rectangulare de: 250 - 700 mm

ml

12

39.6

475.2

Material:

0

0

Manopera:

39.6

475.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.33

VB01A#

Montare piesa speciala ventilație

buc

7

78.15

547.04

Material:

0

0

Manopera:

75.68

529.76

Utilaj:

2.47

17.28

Transport:

0

0

4.3.34

20010260

tubulatura ventilație dn 150

m

12

14.5

174

Material:

14.5

174

Transport:

0

0

4.3.35

5753652

Cot dn 150 la 90 gr tip spiro

buc

6

35.36

212.18

Material:

35.36

212.18

Transport:

0

0

4.3.36

5753664

ramificație dn 150 tip spiro

buc

1

47

47

Material:

47

47

Transport:

0

0

4.3.37

IZH01B

Izolarea cu elastomeri a țevilor

m

15

1.56

23.43

Material:

0

0

Manopera:

156

23.43

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.38

20012582

Izolație eiastomeri protecție țeava

m

15 |        14.5

217.5

ventilație dn 150

Material:

14.5

217.5

Transport:

0

0

4.3.39

IC37A1

Suporți conducte, tuburi diverse, colectoare-distrib aparate recipient! div. pina la 2kg. inel, /buc

kS

12

4.84

58.08

Material:

' 0

. 0

Manopera:

4.84

58.08

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.39.1

6309862

Confecție metalica pentru fixare cutii terminale-stelaj

kg

12

5.2

62.4

Material:

5.2

62.4

Transport:

0

0

4.3.40

TRB01A12

Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc așezare dese așezare grupa 1-3 distanta 20m

tona

7.6

17.34

131,75

Material:

0

0

Manopera:

17.34

131.75

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

4.3.41

TRA01A10

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.- 10 km.

tona

7.6

24

182.4

Material:

0

0

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

24

182.4

Total ore manopera (ore)

491.53

Total greutate materiale (tone)

9.14

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

22035.25

10519.6

410.18

182.4

33147.42

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

236.69

0

0

236.69

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

22035.25

10756.29

410.18

182.4

33384.11

Cheltuieli indirecte

10,00%

3338.41

Profit

5,00%

1836.13

Total Deviz tara TVA

38558.65Obiectul: ORGANIZARE DE ȘANTIER

Devizul: Lucrări de organizare de șantier

SECȚIUNEA TEHNICA

SECȚIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrări

UM

Cantitatea

Prețul unitar (Lei)

Prețul total (Lei)

5.1.1

CL20B1

Montare pichet incendiu

buc

1

2.64

2.64

Material:

0

0

Manopera:

2.64

2.64

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

5.1.1.1

10106

pichet incendiu

buc

1

820

820

Material:

820

820

Transport:

0

0

5.1.2

DF10A2

Montare panouri avertizare

buc

6

158.55

951.28

Material:

67

402

Manopera:

91.55

549.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

5.1.3

EF03A1

Tablou electric, format panou, dulap, celulă sau pupitru, având greutatea pînă la 150 kg

buc

1

192.72

192.72

Material:

0

0

Manopera:

192.72

192.72

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

5.1.3.1

7349019

Tablou electric organizare T1

buc

1

670

670

Material:

670

670

Transport:

0

0

5.1.4

EC04A1

Cablu pentru energie electrică, montat liber prin așezare (fără dispozitive de fixare), cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, montat pe fundul canalelor

m

78

1.77

138.28

Material:

0.01

1

Manopera:

1.76

137.28

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

5.1.4.1

4800800

Cablu energie cyp 0,6/1 KV 4x 4 U nid 2405

m

79.56

2.95

234.7

Material:

2.95

234.7

Transport:

0

0

5.1.5

CL20A1

Confecții metalice diverse, montate aparent parapeti panouri despărțitoare balcon

^9

570

2.86

1630.2

Material:

0

0

Manopera:

2.86

1630.2

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

5.1.5.1

6306021

confecții metalice

kg

570

5.5

3135

Material:

5.5

3135

Transport:

0

0

5.1.6

CE05E1

Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile fixate cutata fixata cu șuruburi filetate pina sub cap si piulițe

mp

80

33.53

2682.5

Material:

0.88

70.66

Manopera:

32.65

2611.84

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

5.1.6.1

3644223

Tabla ondulata pentru ctîi s2029 Zn 0,75x800x2000 OL 34-1 n

mp

71.04

27

1918.06

Material:

27

1918.06

Transport:

0

0

5.1.7

CA01A1

Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv

mc

6.7

71.46

478.78

Material:

0

0

Manopera:

69.96

468.73

Utilaj:

1.5

10.05

Transport:

0

0

5.1.7.1

2100933

Beton de ciment B 100 stas 3622

mc

6.75

195

1316.95

Material:

195

1316.95

Transport:

0

0

5.1.8

YC01

Procurare materiale necesare ( baraci , wc ecologic,)

lei

25000

1

25000

Material:

1

25000

Manopera:

0

0

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

5.1.9

CL17A1

Demontarea construcțiilor provizorii de organizare de șantier

buc

1

418.66

418.66

Material:

0

0

Manopera:

418.66

418.66

Utilaj:

0

0

Transport:

0

0

Total ore manopera (ore)

273.24

Total greutate materiale (tone)

16.54

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

33568.37

6011.35

10.05

0

39589.77

Alte cheltuieli directe

Coeficient

Valoare

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Contribuția asiguratorie pentru munca

2,25%

0

135.26

0

0

135.26

Material

Manopera

Utilaj

Transport

Total

Total Cheltuieli Directe

33568.37

6146.6

10.05

0

39725.03

Cheltuieli indirecte

10,00%

3972.5

Profit

5,00%

2184.88

Total Deviz fara TVA


45882.41


Total General fara TVA

1346841.55

TVA (19%)

255899.89

TOTAL GENERAL (Lei)

1602741.45

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windoccleviz.ro;


//o 3IA ll^'-ONSPROIECT^

SRL *Z

W"Ș>/9/2oaK^Z

Formularul F4 - LISTA

Dotări

Nr. crt.

Denumirea

UM

Cantitatea

Prețul unitar - Lei / UM -

Valoarea (exclusiv TVA) - Lei -

Fișa tehnică atașată

0

1

2

3

4

5

6

1

MESE COPIi

buc

12

230

2760

2

SCAUNE COPII

buc

50

120

6000

3

TOPOGAN GONFLABIL

buc

1

3200

3200

4

TUNEL DE JOACA

buc

3

230

690

5

CASUTA COPII

buc

2

550

1100

6

PIESE BURETE

set

1

720

720

7

SPAȚIU CU BILE

buc

1

1194

1194

8

PANOU LUMINOS

buc ,

1

350

350

9

SET PENTRU STIMULAREA SIMȚULUI TACTIL

buc

1

670

670

10

CUTIE CU SUNETE

buc

1

230

230

11

PROIECTOR CU EFECTE LUMINOASE

buc

1

560

560

12

JOC DE DISCRIMINARE AUDITIVA

buc

3

190

570

13

DISCURI TACTILE +JOC TACTIL

set

1

290

290

14

DIFUZOR AROME +SETURI AROME

buc

1

380

380

15

MOBILIER BIROU

buc

2

1600

3200

16

CALCULATOR+MONITOR

buc

2

3300

6600

17

MULTIFUNCȚIONALA

buc

2

1500

3000

<

18

RAFTURI DEPOZITARE

buc

3

670

2010

19

LĂZI FRIGORIFICE

buc

2

2700

5400

20

PERDELE

buc

36

370

13320

21

COVOARE

buc

11

270

2970

22

HOTA BUCĂTĂRIE

buc

1

1900

1900

23

MAȘINA DE GĂTIT PROFESIONALA

buc

1

8900

8900

24

MAȘINA DE TOCAT ELECTRICA

buc

1

1100

1100

25

USTENSILE BUCĂTĂRIE

set

1

1200

1200

26

ECHIPAMENT PERSONAL

set

1

1400

1400

27

TOBOGAN

buc

1

790

790

28

TURN DIN LEMN MASIV

buc

1

1150

1150

29

PERETE DE ESCALADA

buc

1

1350

1350

30

SPAȚIU DE NISIP JOACA SI TOPOGAN

buc

1

470

470

31

SCARA CU TREPTE ROTUNDE

buc

1

550

550

32

LEAGANE

buc

1

980

980

33

BALANSOAR COPII

buc

1

680

680

34

CASUTA COPII

buc

1

550

550

35

JUCĂRII DE APA SI NISIP

set

1

380

380

36

TRAMBULINA

buc

1

720

720

37

BALANSOAR EXTERIOR

buc

1

255

255

38

TURNULEȚ CU TOPOGAN

buc

1

924

924

39

PAT MUZICAL DUBLU-SALTEA CU APA

buc

1

13691.6

13691.6

40

SISTEM HIFI & BOXE

buc

1

3478.99

3478.99

41

PODIUM COLOANA CU BULE DE AER

buc

1

2087.39

2087.39

42

COLOANA CU BULE DE AER 1,75 M

buc

1

5371.43

5371.43

43

CONSOLA DE COMANDA CULORI PRIN CABLU

buc

1

1531.09

1531.09

44

OGLINDA PLEXIGLAS 100X130 CM

set

1

1933.27

1933.27

45

400 FIRE FIBRA OPTICA

buc

1

4814.29

4814.29

46

SURSA DE LUMINA INTRERACTIVA CU LICĂRIRE

buc

1

2402.52

2402.52

47

CONSOLA DE COMANDA CULORI FARA CABLU

buc

1

2588.24

2588.24

48

PERNA- FOTOLIU MARE

buc

2

1345.38

2690.76

49

SCARA DE LUMINA

buc

1

8580.67

8580.67