Hotărârea nr. 525/2018

Hotărârea nr. 525 din 28.12.2018 privind schimbarea denumirii Parcului ,,Catedralei” în Parcul ,,Unirii-1 decembrie 1918”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 44595/ 26.11.2018 a d-lui consilier local Stan Gabriel prin care propune schimbarea denumirii Parcului "Catedralei” în Parcul "Unirii - 1 decembrie 1918” ;

-Referatul nr. 12823/ 06.12.2018 al Direcției Drumuri Publice - Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat; ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău și a d-lui consilier local Stan Gabriel înregistrată cu nr. 12824/ 06.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 12825/ 06.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2074/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2075/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2076/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2077/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2078/13.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 lit. ”d” , ale art. 3 (1) și ale art. 5 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 63/ 2002, privind atribuirea sau schimbrea de denumiri, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. 5 lit. “d”, și art. 45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii Parcului "Catedralei” în Parcul "Unirii - 1 decembrie 1918".

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Serviciului Cabinet Primar.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal


Instituției Pr^ețah^<- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GHI$T          ~

\ * j


GH


ifcLUTĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIOf