Hotărârea nr. 524/2018

Hotărârea nr. 524 din 28.12.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018 – 2019

^v/nânta

^<<a/ a/  /^fz//fcf/iffz/fzf z^czcăfz

■BMBMBnraHBHBOaaMBBBHHnBSanBHB

HOTĂRÂREA NR.524 DIN 28.12,2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 47041/ 18.12.2018 înaintată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău prin care ne solicită sprijinul pentru realizarea proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018 - 2019;

-Referatul nr. 13616/ 20.12.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018-2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13617/ 20.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 13618/20.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2243/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2244/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 20 (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

A

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul nr. 1 și alin. (7) lit. ”a” și art.45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în vederea realizării proiectului ”Pași spre succes”, ce se va desfășura până la finalul anului școlar 2018 -2019.

9

ART. 2. Contribuția municipiului Bacău la realizarea proiectului prezentat la art. 1 constă în colaborarea cu membrii coordonatori ai proiectului, participarea la festivitățile de premiere ale elevilor, popularizarea proiectului în comunitatea locală, conform Protocolului de colaborare, Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar și Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

9                                 9

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 524 DIN 28.12.2018

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL        MUNICIPIULUI BACĂU

JUDEȚULUI BACĂU

Str. Oituz, Nr.24, Bacău                     Calea Marășești, Nr. 6, Bacău

cod 600266, Telefon/Fax-0234-511899               Tel. 0234581849

E-mail: office@isjbc.ro              E-mail: contactprimarie@primariabacau.ro

Nr.....................din.......................... Nr.....................din.......................................

PROTOCOL DE COLABORARE

  • I. PARTENERI:

  • 1. INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU, cu sediul în loc. Bacău, jud. Bacău, reprezentat prin prof. Lazăr Florin, având funcția de Inspector Școlar General și prin prof. Ciotloș Măndița, având funcția de Inspector școlar;

  • 2. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂCĂU, având sediul în loc. Bacău, jud. Bacău, reprezentată prin domnul Necula Cosmin, având funcția de Primar.

H. SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

art. 1. Părțile au stabilit de comun acord să colaboreze pentru creșterea calității actului educațional și menținerea pe termen lung, pe podiumul excelenței, a sistemului de învățământ preuniversitar băcăuan.

IE. DURATA COLABORĂRII

art. 2. Prezentul protocol se încheie pentru anul școlar 2018-2019 și se prelungește, prin acordul părților, cu clauze de revizuire, după caz. în situația în care părțile sunt mulțumite de modul în care se derulează colaborarea, contractul se prelungește din oficiu și după încheierea perioadei menționate.

  • IV. CONTRIBUȚIA PĂRȚILOR LA REALIZAREA COLABORĂRII

art. 3.INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU desemnează ca responsabil pentru realizarea colaborării convenite pe prof. Ciotloș Măndița, în calitate de inițiator al proiectului,

iar PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU pe dna Butnaru Andreea, în calitate de partener.

art. 4. în cadrul parteneriatului, INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU convine să respecte următoarele:

să elaboreze și să asigure implementarea unor programe de parteneriat cu diverse instituții, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor capabili de performațe înalte, cât și a celor cu cerințe educaționale speciale,

să asigure încadrarea cu personal didactic specializat pentru grupele de excelență,

să întocmească regulamnetul intern, programa de studiu, planificarea activităților, suportul de curs,

să elaboreze și să aplice strategii de evaluare a activității desfășurate în Centrul de excelență,

să controleze calitatea procesului de pregătire din Centrul de excelență,

să monitorizeze activitatea de formare continuă a elevilor înalt abilitați, cât și a celor cu cerințe educaționale speciale,

să promoveze imaginea instituțiilor locale prin intermediul activităților propuse,

să mențină legături permanente cu autoritățile locale, prin reprezentanții desemnați, în scopul informării prealabile reciproce, eficiente, privind acțiunile de interes comun, desfășurate de oricare dintre cei doi parteneri.

art. 5. MUNICIPIULUI BACĂU convine să respecte următoarele:

să colaboreze cu membrii coordonatori ai proiectului,

să implice oficialitățile locale în festivitatea de premiere a copiilor,

să popularizeze proiectul în comunitatea locală, în vederea sustenabilității acestuia.

  • V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

art. 6. Răspunderea pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul protocol, cu efect negativ asupra colaborării, revine părților, așa cum s-au obligat fiecare dintre acestea, prin clauzele contractuale, conform legii.

  • VI. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII

art. 7. Următoarele condiții duc la încetarea colaborării: hotărârea comună a colaboratorilor, prin acord scris, cazul de forță majoră, nerespectarea clauzelor prezentului protocol, situație în care partea lezată poate cere rezilierea unilaterală a acestuia.

  • VII. CONFIDENȚIALITATEA

art. 8. Partenerii, în conformitate cu interesele comune stipulate prin prezentul protocol, califică acest document ca informație confidențială și se obligă să nu pună la dispoziție și să nu permită examinarea parțială sau totală a acestuia de către terțe persoane, excepție făcând organele ierarhic superioare.

vm. LITIGII

art. 9. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului acord de parteneriat, se vor soluționa pe cale amiabilă.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul protocol de colaborare în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener.

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BACĂU INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, /drapE ELORIN LAZĂR


MUNICIPIULUI BACĂU PRIMAR, COSMIN NECULA


/

PREȘ


NTE DjRȘEDINȚĂ

TĂGHIORGHE


CONTRASEMNEAZĂ _ q

SECRETARULMUNICIrlULUIBACĂU V NICOLAE - OVIDIU PO     \