Hotărârea nr. 523/2018

Hotărârea nr. 523 din 28.12.2018 privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13700/21.12.2018, înaintat de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Programului obiectivelor de investiții in continuare, pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investiții pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacau; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13701/21.12.2018; -Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 13702/21.12.2017, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2238/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2239/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2240/27.12.2018 al Comisiei de specialitate < nr.3, nr. 2241/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2242/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art.37 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, actualizată;

-Prevederile art. 40 (1), (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2017;

-Prevederile Legii nr. 3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2017;

-Prevederile art. 47(1) și art. 117 lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată;

-Amendamentul formulat de domnul consilier local Șova-Gâțu Laur, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36(2) litera ”b” alin. (4) lit.”a” și art. 45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și ulterior modificată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă Programul obiectivelor de investiții în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2019, al Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform anexelor ce cuprind listele de investiții nr. IA, 1B, IC, 1D, IE, 1F, 1G, 1H, II, 1J, 1K, ÎL, IM, IN, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ART.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ART.4. Prin gr^a-Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘ


/ F

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POEpmTE DE ȘEDINȚA ^Q^U&^ULVȚĂ '

- ’OH *

N.O.P.,Z.M, A.T./O.T./Ex.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 523 DIN 28.12.2018


PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII IN CONTINUARE, PANA LA APROBAREA BUGETULUI DEVENITURI SI CHELTUIELI SI A PROGRAMULUI DE INVESTIT!! PE ANUL 2019

Denumire obiectiv


TOTAL


A, OBIECTIVE IN CONTINUARE


(îeî, inclusiv TVA)


Valoare totala


735.444.313.27

497.627.020,78


716.268.621,66

497.627.020,78


C. ALTE CHELTUIELI DE    19.175.691,61

INVESTIȚII                           0.00


Valoare totala actualizata


Total Plan 2018


PJan2018


coi.5 v col.13


Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56


Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71


Credite bancare externe


Alte surse constituite conform legii fond AFM


Fond cu destinație speciala cont 50.02,40 BL


Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS


Excedent Titlu 56


Excedent Titlul 71


finanțat din: Total alocații bugetare


col.14-j-col.18


Program cu finanțare nerambursab|ierambursabi la Titlul 56


Program cu finanțare


la la Titlul 58


Buget local Titlul 71


din care: Transferuri de la bugetul de stat


Taxa de salubrizare


774.467,608,30

541.449.049,84

793.643.299,91

541.449.049,84

19.175.691,61

0,00

*+                 o

o                l

8            9

10

11

12

13

14

15

103.096.127.88

14.072.528,45

13.531.067,89

0L00

0t00

0,00

0,00

1.752.874.00

44.268.886,23

29.470.771,31

320.896,70

3 221 081,61

73.788.968,13

13.907.758,77

10.631.067,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

25.584.850,77

22.490.290,70

160.896,70

0.00

83.920.436,27

14.072.528,45

11.531.067,89

0,00

0,00

0,00

0.00

1.180.000,00

31.047.150.23

26.089.689,70

160.896,70

0,00

73.788,968,13

13.907.758,77

10.631.067,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

25.584.850.77

22.490.290,70

160.896,70

0,00

19.175.691,61

0,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

572.874,00

13.221.736.00

3.381.081.61

160.000,00

3.221.081,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


16


17


18


0.0D

0,00


0,00

0,00


25.928.793,00

22 329 394,00


25.928.793,00

22.329.394,00


0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


Din TOTAL, desfasurat potrivit clasificatiei bugetare:

CAPITOLUL 51.02

AUTORITĂȚI PUBLICE

4.482.279,61

4.482.279,61

4.482.279,61

0,00

TOTALj din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0,00

CONTINUARE

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

1 Modernizare si

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0.00

reabilitare clădire -

0,00

0,00

0,00

0,00

Strada Constantei

2 Modernizare si

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

reabilitare clădire

0,00

0,00

0,00

0,00

(fosta Starea Civila)

C. ALTE CHELTUIELI DE

4.282,279.61

4.282.279.61

4.282.279,61

0,00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITOLUL 54.02


L.JTE SERVICII PUBLICE

42.000.00

42.000,00

42.000,00

0,00

GENERALE

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

C. ALTE CHELTUIELI DE

42.000,00

42.000,00

42.000.00

0.00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 61.02

POLITIA PRIMĂRIEI

3.660.476,00

3.660.476,00

368.000,00

0,00

MUNICIPIULUI BACAU

1.404.469,00

1.404.469,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

3.298.476,00

3.298.476.00

6.000,00

0,00

CONTINUARE

1.404.469,00

1.404.469,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

1 Alarmarea populației

3.297.476,00

3.297.476.00

5.000,00

0,00

Municipiului Bacau,

1.404.469,00

1.404.469,00

0.00

0,00

amplasarea de sirene

electronice


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.454.145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

200,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.254.145,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

42.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

368.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


3,028.134.61

0,00

3.028.134,61

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.028.134.61

0.00

3.028.134,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(lei, înciusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2018

Total Plan 2018

col.5 * col.13

finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 -e- col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2 Lucrări de eliminare a

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

acumulărilor de gaze naturale peste limitele admisibile, in ansamblul de locuințe ANL Gheraiesti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

362.000,00

362.000,00

362.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

362.000,00

.0,0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 65.02

INVATAMANT

18.246.503,00

18.246.503,00

6.422.947,00

0,00

Q,0D

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

6.285.000,00

137.947,00

0,00

137.947,00

0.00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

11.069.236,00

11.069.236,00

2.212.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.212.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

15.061.556,00

15.061.556,00

3.238.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

.0,00

0,00

3.238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

11.069.236,00

11.069,236,00

2.212.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.212.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Amenajare si

1.544.815.00

1.544.815,00

100.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.000,00

0,00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la ,l Colegiul Grigore Antipa, Municipiul Bacau"

1.081.710,00

1.081.710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Consolidare,

1.083.071,00

1.083.071,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

modernizare si amenajare construcție sala de sport si ateiiere la Liceul Sportiv

793.298,00

793.298,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Construire corp nou si

186.646,00

186.646,00

500.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

modernizare clădire

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

existenta Grădiniță

_    nr.18 Municipiul Bacau,

str, Gh. Vranceanu nr.40

4 Amenajare si

962.384,00

962.384,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

900.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

modernizare spatii cu destinație de cresa in incinta Grădiniței nr.27

674.256,00

674.256,00

674.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674.256,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Construire grădiniță si

10.596.640,00

10.596.640,00

500.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cresa - Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen"

8.231.972,00

8.231.972,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Construire grădiniță si

500.000,00

500.000,00

500.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cresa școala ”Nicu

Enea", Calea Romanului

nr.144

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Implementarea

108.000.00

108.000,00

108.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000.00

0;00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

masurilor prevăzute in scenariul de securitate la incendiu pentru "Cămin si Grădiniță Colegiu! N.V. Karpen

108.000,00

108.000,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.. (lei. inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2018

Total Plan 2018

col.5 * col.13

r—. —- ... —■■       ----------. -------------------------------- finanțat clin’

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14-tcol.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlu! 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de Ia bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


8 Reabilitare instalație de

40.000,00

40.000,00

încălzire si instalație de

40.000,00

40.000,00

utilizare a G.N. -

Grădiniță nr.26

9 Reabilitare instalație de

40.000,00

40.000,00

încălzire si instalație de

40.000,00

40,000,00

utilizare a G.N. - Școala gimnaziala "Al. I. Cuza "-corp E

C. ALTE CHELTUIELI DE

3.184.947.00

3.184.947,00

INVESTIȚII

0,00

0,00

„ CAPITOLUL 66.02

L. SANATATE

163.228.350,00

221.427,336.64

TOTAL, din care:

65.179.904,00

109.001.933,06

A. OBIECTIVE IN

160.872.350,00

219.071.336,64

CONTINUARE

65.179.904,00

109.001.933,06

TOTAL, din care:

1 Construire Spital

160.492.350,00

218.691.336,64

Municipal Bacau

64.799.904,00

108.621.933,06

2 Lift pacient! - Spitalul

380.000,00

380.000,00

de Pneumoftîziologie

380.000,00

380.000,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

2.356.000,00

2.356.000,00

INVESTIȚII

0,00

0,00

CAPITOLUL 67.02

CULTURA, RECREERE SI

150.390.598,20

150.390.598,20

RELIGIE

118.761.099,20

118.761.099,20

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

147.245.598,20

147.245.598,20

„CONTINUARE

118.761.099,20

118.761.099,20

V, 3TAL, din care:

1 Reabilitare si

50.417.117,20

50.417.117,20

modernizare "Insula de

45.591.337,20

45.591.337,20

agrement", aplicație POR

2 Construire Baza

93.540.148,00

93.540.148,00

Sportiva - Sala

71.893.620,00

71.893.620,00

Polivalenta a Sporturilor

3 Consolidare si

1.200.000,00

1.200.000,00

modernizare Stadion

0,00

0,00

"Municipal"

4 Modernizare - Complex

400.000,00

400.000,00

Sportiv "C.

390.000,00

390.000,00

Anghelache"

5 Reamenajare si

200.000,00

200.000,00

reabilitare parc

150.000,00

150.000,00

Gheraiesti

6 Modernizare sistem de

101.000,00

101.000,00

încălzire Tetrul de Vara

101.000,00

101.000,00

7 Amenajare loc de joaca

250.000.00

250.000,00

copii - ANL 32-46

200.000,00

200.000,00


40.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.184.947,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.983.263.58

0,00

13.531.067,89

0.00

0,00

21.627.262,89

0,00

10.631.067,89

0,00

0,00

22.627.263,58

0,00

11.531.067,89

0,00

0,00

21.627.262,89

0,00

10.631.067,89

0,00

0,00

22.247.263,58

0,00

11.531.067,89

0,00

0,00

21.247.262,89

0,0D

10.631.067,89

0,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.356.000,00

0.00

2.000.000,00

0,00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.555.861,45

14.072.528,45

0,00

0,00

0.00

15.043.900,77

13.907.758,77

0,00

0,00

0,00

16.410.861,45

14.072.528,45

0,00

0,00

.0,00

15.043.900,77

13.907.758,77

0,00

0,00

0,00

14.072.528,45

14.072.528.45

0,00

0,00

0,00

13.907.758,77

13.907.758,77

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

101,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

3.047.000.00

137.947.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

11.397.195,69

55.000,00

0,00

0,00

0,00

10.996.195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.096.195,69

0,00

0,00

0,00

0,00

10.996.195,00

0,00

0.00

0,00

0.00

10.716.195,69

0.00

0,00

0,00

0,00

10.616.195,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

380.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

301.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

5.233.333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.136.142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.338.333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.136.142,00

0.00

0,00

0,00

0,00

.0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

101.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

137.947,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


-------—............. —.............-........................................... _                                                                                            (Iei. inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

------ Plan 2018

Total Plan 2018

col.5 * col.13

....          —................. ,............ finanțai din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFNI

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare col.14 ? col.18

Program cu finanțare nerambursabi Ia Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi ia la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

8 Reamenajare parc Aviatori 1

168.244.00

95.142,00

168.244,00

95.142,00

168.244,00

95.142,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Amenajare Parc Aviatori 2

269.089,00

190.000,00

269.089,00

190.000,00

269.089.00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Construire terenuri de

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

sport, in cartiere -Municipiul Bacau -

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Imbunatatirea caiitatii

200.000,00

200.000.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Amenajare locuri de

100.000,00

100.000,00

100.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

(        joaca in Municipiul

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau - Parc Catedrala

13 Amenajare locuri de

100.000,00

100.000,00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancîcov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Amenajare locuri de

100.000,00

100.000,00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

joaca în Municipiul Bacau - Str. Cornîsa-Bistritei

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 Amenajare locuri de joaca în Municipiul

100.000.00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bacau - Str. Toamnei

C. ALTE CHELTUIELI DE

3.145.000.00

3.145.000,00

3.145.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INVESTIȚII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 68.02

ASISTENTA SOCIALA

4.903.955,70

4.903.955,70

979.507.77

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

1.330.123.86

1.330.123,86

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

A. OBIECTIVE IN

4.683.955,70

4.683.955.70

759.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

/" CONTINUARE

- TOTAL, din care:

1.330.123,86

1.330.123,86

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Reabilitare imobil strada

1.775.125,70

1.775.125,70

559.507,77

0,00

0,00

0.00

0,00

Milcov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR

1.130.123,86

1.130.123,86

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Construire grădiniță si cresa Centru Bugetar"

2.908.830,00

200.000,00

2.908.830,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

Mihai Dragan"- școala G. M. Cancicov, str, Prieteniei nr.73

C. ALTE CHELTUIELI DE

220.000.00

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

INVESTIT!)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 70.02

LOCUINȚE, SERVICII SI

57.972.039,00

57.972.039,00

1.466.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEZVOLTARE PUBLICA TOTAL, din care:

46.085.269,00

46.085.269,00

381.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

168.244.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.142,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269.089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

190.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

P.go

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

2.895.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

979.507.77

0.00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.507,77

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

759.507,77

0,00

0,00

0,00

0,0.0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

559.507,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

220.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.466.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

----------------------------------------------------------------------------------- (Iei, inclus iv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2018

Total Plan 2018

col.5* col.13

-------------------------------------------------------------------------- ffnantat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fondAFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fbnd cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare col.14 v col.18

Program cu finanțare ne ram bursa bi la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la Ia Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de Ia bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

S

10

11

12

13

14

15

16

17

18


A. OBIECTIVE IN CONTINUARE TOTAL, din care:

57.266.039,00

46.085.269,00

57.266.039.00

46.085.269,00

760.000,00

381.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Reabilitare termica bloc

479.000,00

479.000.00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120, Calea Marasesti

479.000,00

479.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Reabilitare termica bloc

481 000,00

481.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189, Calea Marasesti

481.000,00

481.000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Reabilitare termica bloc

1.194.000,00

1.194.000,00

5.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

nr.2, sc. A, B, C, D, strada Letea

1.194.000,00

1.194.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Consolidare imobil,

17.230.502,00

17.230.502.00

21.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.4

13.727.089,00

13.727.089,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

5 Consolidare imobil,

17.667.163,00

17.667.163,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.7

14.132.679,00

14.132.679,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Consolidare imobil,

5.663.248.00

5.663.248,00

13.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

strada Marasesti, nr.9

4.469.721,00

4.469.721,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Consolidare imobil,

5.580.933,00

5.580.933,00

10.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.10

4.386.375,00

4.386.375,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

8 Consolidare imobil,

5.650.193,00

5.650.193,00

22.000,00

.0,00

0,00

0,00

0,00

strada Marasesti, nr.12

4.410.405,00

4.410.405,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

9 Reabilitare si

34.000.00

34.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

modernizare imobil, strada Henri Coanda, nr.9, cu destinație de locuințe sociale, aplicație POR

34.000,00

34.000,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 Punct de alimentare cu

23.500,00

23.500,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

energie electrica pentru festivități -Calea Marasesti 6, in fata Sediului Primăriei

23.500,00

23.500,00

23.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 Branșament electric

12.500.00

12.500.00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pentru semaforul din str.Nicotae Baicescu

12.500,00

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 Amplasare module

2.500.000,00

2.500.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

comerciale si LTE-Piata Centrala

2.000.000,00

2.000.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Sistem integrat de

450.000,00

450.000.00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

colectare, analiza si exploatare conținut vizual din zone de interes ale Municipiului Bacau

435.000,00

435.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Modernizarea unei mari

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

parii a sistemului de Iluminat public stradal din Municipiul Bacau

300.000,00

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE

706.000,00

706.000,00

706.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

INVESTIȚII

CAPITOLUL 74.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

32.339.294,00

32.339.294,00

30.105.793.00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL, din care:

26.158.554,00

26.158.554,00

24.454.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


21,000,00

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

10.00D.00

0,00

22.000,00

0,00

34,000,00

34.000,00


0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


200,000,00

0,00


100.000,00

0,00


300.000,00

300.000,00


706.000,00

0,00


3,872.000,00  26.233.

1.975.000,00  22.479.


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

' 0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i.793,00

305.000,00

0,00

0,00

25.928.793,00

0,00

1.394,00

150.000,00

0,00

0,00

22.329.394,00

0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

---------------------- inclusiv i vaj

Plan 2018

Total Plan 2018

col.5 * col.13

---—— ________________________________________ finanțat riin*

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

total alocații bugetare

col.14v col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la la Titlul 58

din care:

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CL BACAU

TOTAL, din care:

A1. OBIECTIVE IN CONTINUARE

TOTAL, din care:

 • 1  Construire, reabilitare bazin penneat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacau

 • 2 închidere celula 1 -Depozit deșeuri

 • 3 Rezerva de apa a Municipiului Bacau

 • 4 Modernizarea echipamentului de epurare a levig aiului de la municipiul Bacau cu treapta suplimentara de tratare permeat pentru încadrarea in limitele legale de deversare -Depozitul de deșeuri menajere

 • 5 Locuințe sociale str.lzvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces

C1. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

COMPANIA REGIONALA DE AP A BACAU

UAL, din care:

A2. OBIECTIVE IN CONTINUARE

TOTAL, din care:

 • 1  Extindere rețele de canalizare Bacau, inclusiv linii de presiune sî statii de pompare, aplicație POS mediu

 • 2 Extindere rețea apa, strada Chimiei

C2. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII


30.118.814,00

30.118.814,00

29.775.793,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.847.000,00

25.928.793,00

24.304.394,00

24.304.394,00

24.304.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.975.000,00

22.329.394,00

29.014.814.00

29.014.814,00

28.671.793,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.743.000,00

25.928.793.00

24.304.394,00

24.304.394,00

24.304.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.975.000,00

22.329.394,00

450.000,00

450.000.00

450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450.000.00

0,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00


1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000.00

0,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

26.861.814,00

26.861.814,00

26.518.793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.000,00

25.928.793,00

22.329.394,00

22.329.394,00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.329.394,00

528.000,00

528.000,00

528.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

528.000,00

0.00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00


175.000,00

175.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

175.000,00

0,00

175.000,00

175.000,00

175.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175.000,00

0,00

1.104.000.00

1.104.000,00

1.104.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.104.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.220.480,00

2.220.480.00

330.000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

25.000,00

305.000.00

1.854.160,00

1.854.160,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

150.000,00

2.065.480,00

2.065.480,00

175.000.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

25.000,00

150.000.00

1.854.160,00

1.854.160,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000.00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

150.000.00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

150.000,00


1.915.480,00

1.915.480.00

25.000.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

25.000.00

0,00

1.704.160,00

1.704.160,00

0,00

0.0D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.000,00

155.000.00

155.000,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITOLUL 81.02

COMBUSTIBILI SI

259.737.812.28

259.737.812.28

4.359.118,70

0,00

0,00

0.00

0.00

ENERGIE

194.779.738,58

194.779.738,58

2.570.896,70

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL, din care:

CLBACAU

254.874.372.28

254.874.372,28

1.883.618.70

0,00

0,00

0.00

0.00

TOTAL, din care:

193.030.148,58

193.030.148,58

1.485.896,70

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

25.928.793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.329,394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,928.793.00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.928.793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.329.394,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

305.000.00

0.00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000.00

0,00

0.00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

1.502.874,00

1.175.000,00

2.840.348.00

1.385.000,00

 • 15.896.70

 • 10.896.70

 • 15.896.70

 • 10.896.70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.502.874,00

1.175.000.00

364.848.00

300.000,00

 • 15.896.70

 • 10.896.70

 • 15.896.70

 • 10.896.70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0D


.. (lei. inclusiv TVA}

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

............ Plan 2018

Total Plan 2018

col.Sv col.13

finanțat din:

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond A FM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

001.14* col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la Ia Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A1. OBIECTIVE IN

254.481.650,28

254.481.650.28

1.490.896,70

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

193.030.148,58

193.030.148,58

1.485.896,70

0,00

1 Ciclu combinat 14

111.461.950,88

111.461.950.88

50.000,00

0.00

MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET

1, Chimiei Bacau, aplicație POS mediu

84.440.871,88

84.440.871,88

45.000,00

0,00

2 Reabilitarea rețelelor

113.256.000,00

113.256.000.0D

375.867,52

0.00

termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa II (lot 2) - PT 25, PT 28,

(       CT 3/2 Marasesti, CT

3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/6 9 Mai, CT Primărie; etapa II (lot 3)-PTl15, PT 14. PT 43, PT4.PT 20; etapa II (Iot4) - PT21, PT 15, PT18.PT 97, PT29; etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT11.PT17, PT19.PT 22, PT 27, PT 35, PT

62. PT 63. aplicație POIMfazat/POS Mediu

85.800.000,00

85.800.000,00

375.867,52

0,00

3 Gospodărie CLU in CET

18.157.312,40

18.157.312,40

765.029,18

0,00

1 Chimiei Bacau si Gospodărie păcură si tratare ape uzate în CET 2 Letea Bacau. aplicație POS mediu

13.755.539,70

13.755.539.70

765.029,18

0,00

4 Modernizarea rețelei de

11,606.387,00

11.606.387,00

300.000.00

0,00

termoficare SACET Bacau-închidere inelara a magistralei Șoferi cu Comisa

9.033.737,00

9.033.737,00

300.000,00

0,00

C1. ALTE CHELTUIELI

392.722,00

392.722,00

392.722,00

0,00

DEINVESTITII

0,00

0,00

0,00

0,00

THERMOENERGY

4.863.440,00

4.863.440.00

2.475.500,00

0,00

GROUP

TOTAL, din care:

1.749.590,00

1.749.590,00

1.085.000,00

0,00

A2. OBIECTIVE IN

3.725.940,00

3.725.940,00

1.338.000,00

0,00

CONTINUARE TOTAL, din care:

1.749.590,00

1.749.590,00

1.085.000,00

0,00

1 Alimentarea cu gaze

3.387.940,00

3.387.940,00

1.000.000.00

0,00

naturale a grupurilor de cogeneraredin strada Chimiei nr.6, Bacau

1.564.590,00

1.564.590,00

900.000,00

0,00

2 Lucrări de

43.000.00

43.000.00

43.000,00

0,00

automatizarede creștere progresiva prin convertizor de frecventa a sarcinii pompelor de ridicare presiune CAF -Republicii

40.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.180.000.00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.175.000,00

300.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

370.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

370.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

760.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

300.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

322.874.00

64.848,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.475.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.085.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.338.000,00

0,00

0,00

0,00

0,0D

0,00

0,00

1.085.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900.000,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

10.896.70

10.896,70

0,00

0,00

0,00

0,00

10.896,70

10.896,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.867,52

5.867,52

0,00

0,00

0,00

0,00

5.867,52

5.867,52

0,00

0,00

0,00

0,00

5.029.18

5.029,18

0,00

0,00

0,00

0,00

5.029,18

5.029,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

............ -— ----------— -- (lei. inclusiv TVA1

Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

Plan 2018

Total Plan 2018

col.5 4 col.13

       finanțat rirn-

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent Titlu 56

Excedent Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 + col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu

din care:

finanțare nerambursabi la la Titlul 58

Buget local Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


3 Realizarea de noi

140.000.00

140.000,00

140.000,00

sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - CT 2 Miorița, CT 3 Miorița

0,00

0,00

0,00

4 Instalație de detectare

155.000,00

155.000,00

155.000,00

si semnalizare incendiu in clădirile administrate de Thermoenergy Group SA Bacau

145.000,00

145.000,00

145.000,00

C2. ALTE CHELTUIELI

1.137.500.00

1.137.500.00

1.137.500,00

( DE INVESTIȚII

0,00

0,00

0,000.00

0,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0,00 0,00


0,00


0,00


0,00

0,00


140.000,00

0,00


0.00

0,00


0,00

0,00


0,00           0,00           0.00

0,00           0,00           0,00


0,00

0,00


CAPITOLUL 84.02


TRANSPORTURI SI

40.441.005,48

40.441.005,48

COMUNICAȚII

32.858.627,14

32.858.627,14

TOTAL, din care:

A. OBIECTIVE IN

38.352.762,48

38.352.762,48

CONTINUARE

32.858,627,14

32.858.627,14

TOTAL, din care:

1 Construire strada

6.044.311,58

6.044.311,58

Prelungirea Bradului

5.360.950,08

5.360.950,08

2 Construire strada G.

192.747,00

192.747,00

Cosbuc

191.969,79

191.969,79

3 Reabilitare strada

13.155.397,00

13.155.397,00

Aeroportului

10.850.338,00

10.850.338,00

4 Construire strada

10,000,00

10.000,00

Brândușei

100.000,00

100.000,00

5 Construire strada Poet

1.545.223,00

1.545.223,00

Cariova

1.528.223,00

1.528.223,00

6 Construire strada

1.400.000,00

1.400.000,00

Ulmilor

1.369.500,00

1.369.500,00

7 Construire strada

2,095.000,00

2.095.000.00

Șiretului, etJi

2.076.000,00

2.076.000,00

8 Construire strada

946.000,00

946.000,00

Corbului

930.000,00

930.000,00

9 Construire acces

1.502.104,10

1.502.104,10

strada Ciresoaia nr. 6-

1.339.038,65

1.339.038,65

20

10 Construire strada Tisei

259.400,00

259.400,00

251.382,26

251.382,26

11 Construire tronson

932.060.00

932.060.00

suplimentar strada

792.745.00

792.745,00

Teiului

12 Construire strada

2.001.897.83

2.001.897,83

Prelungirea Bradului

1.176.908,64

1.176.908,64

nr. 101-103

13 Reamenajare

5.420.793,80

5.420.793,80

intersecție in sistem

4.584.831,52

4.584,831,52

giratoriu pentru străzile

Calea Romanului - b-du!

Unirii


0,00

0,00


0.00

0,00


0,00 0,00


0,00 0,00


0.00           0.00            0,00

0,00           0,00            0,00


0,00            0,00

0,00           0,00


0,00

0,00


0,00

0,00


10.331.356,77

0.00

0,00

0,00

0.00

6.939.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.243.113,77

0,00

0,00

0,00

0,00

6.939.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.427.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

951.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610.083,77

0,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

249.040,00

0.00

0,00

0,00

0,00

223.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

371.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

352.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,600.00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.395.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.322.750,00

0,00

0,00

0.00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00


0.00           0,00            0,00

0,00            0.00            0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


155.000,00

145,000,00

1.137.500,00

0,00

10.331.356,77

6.939.750,00

8.243.113,77

6.939.750,00

220,000,00

200.000,00

20.000,00

0,00

1.427.000,00

951.000,00

110,000,00

100.000,00

610.083,77

600.000,00

220.000.00

20.000,00

249.040,00

223.000,00

870.000,00

800.000,00

371.520,00

352.000,00

10.000,00

0,00

236.600.00

221.000,00

220.000,00

200.000,00

2.395.750,00

2.322.750,00


0,00           0,00

0,00           0,00


0.00           0,00

0,00           0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00


0,00           0,00           0,00

0,00           0,00            0,00


0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00           0,00

0.00           0,00

0,00           0,00

0,00           0,00


0,0D

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Denumire obiectiv

Valoare totala

Valoare totala actualizata

r—-------------------------------....                                                                                                                                                                            țlVI, IHVIUfelV ivm;

-------------------------------—............. Plan 2018

Total

Plan 2018

col.5 * col.13

---- ------— .............—,—                                     finanțat riîn-

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 56

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Credite bancare externe

Alte surse constituite conform legii fond AFM

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BL

Fond cu destinație speciala cont 50.02.40 BS

Excedent

Titlu 56

Excedent

Titlul 71

Total alocații bugetare

col.14 * col.18

Program cu finanțare nerambursabi la Titlul 56

Program cu finanțare nerambursabi la Ia Titlul 58

din care:

Buget local

Titlul 71

Transferuri de la bugetul de stat

Taxa de salubrizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1814 Construire strada

1.164.000,00

1.164.000,00

11.900,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0 00

Sălciei

1.147.000,00

1.147.000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

15 Construire strada B.P.

8.330.00

8.330,00

8.330.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Hasdeu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

16 Construire strada

16.660.00

16.660,00

16.660.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Dragos Vodă

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

17 Construire Fundătură

6.545.00

6.545,00

6.545,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

B.P.Hasdeu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

18 Construire strada

7.735,00

7.735.00

7.735.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Gloriei

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

19 Construire strada

28.600.00

28.600,00

28.600,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Tineretului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

zO Construire strada Ghe.

9.800,00

9.800,00

9.800,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Asachi

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

21 Construire strada

8.500.00

8.500.00

8.500.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

Gherghe Sincai

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

22 Construire strada Ion

7.973.00

7.973,00

7.973.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Creanga

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 Construire strada Morii

6.545,00

6.545,00

6.545.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

24 Construire strada

6.307.00

6.307,00

6.307,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Prutului

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

25 Construire strada

8.925.00

8.925.00

8.925.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

Liliacului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

26 Construire strada

5.500.00

5.500,00

5.500,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Pictor N. Grigorescu

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

27 Construire strada

2.600,00

2.600.00

2.600.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

Salcâmilor

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 Construire strada

4.400,00

4.400.00

4.400,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

Scânteii

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

) Construire strada

16.000,00

16.000.00

16.000.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Timpuluiu

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

30 Construire strada

7.700,00

7.700.00

7.700,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Trecatoarea Isiaz

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

31 Construire strada Viilor

8.300.00

8.300,00

8.300.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

32 Construire strada

6.900,00

6.900.00

6.900.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Xenopol

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

33 Construire strada

47.700,00

47.700,00

47.700.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Arinilor

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

34 Construire strada

24.300.00

24.300.00

24.300.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

Frunzei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

35 Construire parcare si

1.434.508,17

1.434.508,17

1 021.900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

amenajare Parcul Catedralei

1.159.740.20

1.159.740.20

950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

36 Amenajare cale de

1Q.QOO.OO

10.000.00

10.000,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

acces strada Alecu    /

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00"

0 00

2.088.243.00


Russo (zona garaje) /

C. ALTE CHELTUIELI, DE INVESTIT!!        / T c

z \WRVlj:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETARUL MUNICIPIULUI BACA NICOLAE - OVIDIU POPOV


11.900,00


0,00


6.545.00

0.00


8,500.00


0.00


7.973,00

0,00


6.545.00


0.00


6.307,00

0,00

8.925,00

0.00

5.500.00

0,00


2.600.00


0.00

4,40000

0.00


8.300,00

0.00

6.900,00

0,00


47.700.00


0,00

24.300,00

0.00


10.000,00


0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

.0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

.0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00


CONT 51.02 - AUTORITATI PUBLiCE - CL BACAU

Cod

’*J-‘      .<---.............—

; Nr. i          Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

I--------------------

U.f^*

Canti"

Valoare

Plat! efectuate

indicator

cri j                         cheltuieli de investiții

!                    *

i           i

î                t

tatea

Program cu finanțare ne rambursa bila la Titlul 58

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma j

ș

0

1 1 I                                         2

3

4

5

6

7

8      l

7 '  —!

» , li   

*

_________________________i

j      ’ 1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

325.500,00

î

_

i i

i                                           i

71.01.03

!  1 j Sisteme complete PC

buc

10

0.00

46.000.00

____________________!

71.01.03

I 4 ! Laptop

buc

1

0,00

5.000,00

I                         i

;      ; Total 71.01.03

0,00

51.000,00

!i

î              î

!

i

71.01.30

j---- -r

< 2 ' Mxer 16 canale (8 mono - 4 stereo)

buc

1

0.00

2.500,00

I

1                                    ț

71.01.30

p.          ------ --------------------------

3 ' Sistem integrat pentru managementul interacțiunii cu cetatenii si I      ! gestiunea incidentelor care afecteaza domeniul public al

i      | Municipiului Bacau

buc

0,00

273.000.00

l

1

i

i

___________________________________________i

•       | Total 71.01.30

0,00

275.500,00

__________________________________________i

I                    :

•                     ;                                                                                                                                                                _ . _

_

i

__________________________________________1

ț      i îl. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

3.028.134.61

927.645,00

I                               !

i r

>                    i

•                        i                                                                          

71.01.30

-ț             r

;  1  : Topcadex

0,00

300.000.00

71.01.30

I                             I

> 2 ! Sprijinirea Municipiului Bacau pentru asigurarea managementul ]      ‘ performantei si cailtetH (POC A)

213.444,00

40.000,00

i

____________________________i

Pag.: 1

Cod ! indicator

I

I

| Nr. <           Nominalizarea achizltilior de bunuri si a altor

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate

I crt

1

1

4

i

1

cheltuieli de investiții

1

i

1

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

I

__j

; o

1 1

| 2

3

4

5

6

7

8

I 71.01.30

î

f

1

1

1

l

: 3

1

)

t

i

*

i

1

| Crearea unui centru comunitar in cartierul Republica care sa ofer i servicii sociale in conformitate cu nevoiie populației -

Ș documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, ț studii topo, geo, avize, acorduri, taxB, întocmire tema de j proiectare. întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

î

0,00

28.000,00

i

t

I

I 71.01.30

i-----------------

! 4

’ Consultanta si expertiza privind elaborarea cererilor de finanțare ! pe fonduri europene.

0,00

91.000,00

î 71-01.30

i

j

î

t

! 5

1

j

1

j Modernizare si reabilitare clădire - Strada Constantei -

 • * documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit

j energetic, DALI, studii topo, geo, doc CU., avize, acorduri, taxB

 • • etc.

0,00

5.000,00

1 l

i

i

| 71.01.30

ț

1

1

I 6

I

î

j Modernizare si reabilitare clădire (fosta Starea Civila) - expertiza

i tehnica, DALI, studii topo, geo, audit energetic, doc.CU, avize,

i acorduri, taxe etc.

0,00

45.000,00

i

! 71.01.30

j 7

I Pian Urbanistic Zonal pentru Zona Centraia si Zona de Interes

0,00

388.645,00

,

I

j 71.01.30

i

i 8

1

| Modul informatic pentru export date si transmitere automatizata a • datelor către DRPCIV

0,00

30.000,00

-I

• 71.01.30

»

f

1

i o

i

i

l

i

1

i Implementarea unei platforme informatice cu componente back-■ oftice si front-oftice ca măsură de simplificare administrativa si ! optimizare a furnizării serviciilor pentru cetateni la nivelul | Municipiului Bacau

2.814.690,61

0,00

1

!

1

i

i

i

j

1--------

1

î Total 71.01.30

3.028.134,61

927.645,00 j

1---------------------------------------,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'                  ... ... . j .... j . .                                                                                                                   .....

j

i     | TOTAL

3.028.134,61

1.254.145,00

ț

t

---------q

4.282.279,61PREȘ

H


INȚA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC


Pag.: 2

CONT 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CL BACAU

i cod ;

1 indicator 1

î                                       i

Nr. crt

"I

i          Nominalizarea achizltilior de bunuri si a altor

cheltuieli de investiții

I

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma !

i o

1

2

3

4

5

6

T i

| ! *

J______1

1 1. ACHIZIȚII DIVERSE-total, din care:

14.000.00

------------------------------------------------,--------------------------------

1                            I

;                         f î

L

; 71.01.03 Î

1

■ Sisteme complete PC - DPEP

buc

3

12.000,00

f                                j

*                                    î

; Total 71.01.03

12.000,00

j                                   Ș                  i

--

1

j

< 71.01.30 |

2

! Licența antivirus- ADL

buc

12

2.000,00

i

! Total 71.01.30

2.000,00

iI

i                                   ;                 i

-------------------------------------------------(--------------------------------1

> <

| II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

28.000,00

1;

................... - ......................... ' !

____________________________1

i 71.01.30 '

?                              I

;                                        i

!                                        i

;                                        t

1

I întocmire documentație si obținere autorizație de securitate la

î incendiu, pentru ciadirea din municipiul Bacau, strada Henri Coanda I nr.2-DPEP

28.000,00

I                         J

si                                          i

j Total 71.01.30

28.000,00

• | ---

t                     i

_TOTAL

—..................... j---------------

42.000,00 |

i 1.......... I


PRESEI

HULUCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OV   POPOVICI
CONT 61.02 - POLiTIA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BACAU - CL BACAU

| Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a aitor

U.M.

Canti-

Valoare

Plăti efectuate

; indicator

i

iert.

_

cheltuieli de investiții

!•

ta tea

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

i

o

1

....... ...... 2 ........

3

4

5

6

7

i                                        :

t!

--

I

_

_

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

361.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------,

U-

i 71.01.30

1

Sistem Parking auto (inclusiv monta]) - Politie

buc

2

141.000,00

j 71.01.30

2

Aparate de taxat (parcometre), inclusiv montaj - Politie

buc

10

220.000,00

î

1

I*...      - i

Total 71.01.30

361.000,00

--------------------------------{

1

5

’                                                                                             i

I                                        '

i

II. STUDII SI EXPERTIZE -total, din care:

1.000,00

--------------------------------1

I

;______

I 71.01.30

I

I                                       I

j__

1

Alarmarea populației Municipiului Bacau. amplasare de sirene electronice * documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

1

i

i

j___________________

Total 71.01.30

1.000.00

i

i                           I

i                            I

F

t---------------------

TOTAL

l""                "     •           •-      ■'   ■■        .....-----W-.......... • —...........—.......

362.000,00


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Pag.: 1
PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 65.02 - INVATAMANT - CL BACAU

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti-

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crL

cheltuieli de investiții

ta tea

Program cu

Excedent Titlul

Nr.si data doc.

Suma

finanțare nerambursabila

71

_ la Titlul J58

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

41.000,00

71.01.30

1

Pianina - Colegiul National de Arta "George Apostu"

buc

2

0,00

41.000,00

Total 71.01.30

0,00

41.000,00

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

137.947,00

3.006.000,00

i

Cod indicator

0

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30

71.01.30


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

1 | 2

1 Consolidare, modernizare si amenajare construcție sala de spori si ateliere la Liceul Sportiv- audit energetic, doc.CU, doc.avize, taxe, acorduri etc.

2  , Construire grădiniță si cresa - Colegiul Tehnic de Comunicații

"NA/. Karpen" - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

Construire grădiniță si cresa școala "Nicu Enea", Calea Romanului nr.144- doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studiu topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicație POR

4 I Amenajare sî schimbare de destinație parțiala la corpul de clădire C2 cu destinație ateliere de instruire practica si laborator alimentație la " Colegiul Grigore Antipa, Municipiul Bacau"-expetiza tehnica , DALI, avize, acorduri, taxe etc.

Construire corp nou si modernizare clădire existenta Grădiniță nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vranceanu nr.40-doc. cadastrala, taxe OCPi, expertiza tehnica, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

Reabilitare Grădiniță PP, nr.12 - Expertiza Tehnica,Documentație cadastrala, studiu topo, geo, doc. CU, audit energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc

 • 7   Reabilitare termica Colegiul National de arta "George Apostu"-documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 8   Reabilitare termica Grădiniță cu program prelungit nr.29 -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

 • 9   Reabilitare termica Școala Gimnaziala "Constantin Platan" -documentatii cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

U.M.


Cantitatea


Program cu Excedent Titlul Nr.si data doc. finanțare ne rambursa bila i Ia Titlul 58


Suma


0,00


71


28.000,00


0,00      25.000,00

0,00       50.000,00

0,00      25.000,00

0,00      65.000,00

0,00       50.000,00

0,00       50.000,00

0,00


24.000,00


Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

2

71.01.30

10

Amenajare si modernizare spatii cu destinația de cresa in incinta Grădiniței nr.27 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

11

Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Antipa - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., întocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

71.01.30

12

Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații Nicolae Vasilescu - Karpen - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., întocmire cerere de finanțare, aplicație POR.

71.01.30

13

Amenajarea de parcuri si spatii de joaca pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele O școala pentru toti si viitorul Centru integrat medico-social- Zona Izvoare - Zona Letea - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

14

Modernizarea si extinderea centrului 0 școala pentru toti care conține si clase primare - Zona Izvoare - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

71.01.30

15

Educația o sansa pentru fiecare POCU (FSE) - Școala Octavian Voi cu

71.01.30

16

Construire teren de sport - Școala Mihai Dragan - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

17

Construire teren de sport - Colegiul Economic "Ion Ghica" -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

18

Reabilitare sala de sport- Școala Miron Constin - documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

J.M.


tatea Program cu Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma finanțare           71

nerambursabila

la Titlul 58

4           5               6               7            8

0,00        5.000,00

0,00;      99.000,00'

0,00      25.000,00

0,00 10.000,00

0,00

137.947,00

0,00 i

0,00

34.000,00:

0,00

20.000,00

20.000,00

Cod indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U

0

1

2

71.01.30

19

Reabilitare sala de sport - Școala Constantin Platon -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

20

Construire teren de sport - Școala generala nr.10 - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, etc.

71.01.30

21

Construire corp nou clădire - Școala Gimnaziala Alexandru loan Cuza - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

22

Reabilitare cămin Colegiul National "Ferdinand I"-documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

23

Reabilitare sala de sport - Școala Constantin Platon -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc

71.01.30

24

Reabilitare instalație electrica - Cămin Colegiul National Vasile Alecsandri -documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

25

Construire sala de sport - Școala Domnita Maria - documentații cadastrale, taxe OCPI, SF , studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

26

Reabilitare iluminat exterior-Colegiul National Ștefan cel Mare-documentatii cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

27

Reabilitare si modernizare Baza de Practica - Colegiul Economic Ion Ghica - documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

71.01.30

28

Reabilitare grupuri sanitare - Colegiul National Ștefan cel Mare -corp C - documentații cadastrale, taxe OCPI, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

.M.


Cantitatea


i Program cu finanțare

^nerambursa bila la Titlul 58


Excedent Titlul iNr.si data doc. Suma


71


0,00

0,00       10.000,00

0,00 ■     300.000,00

0,00:     200.000,00.

0,00     900.000,00

0,00      180.000,00

0,00      500.000,00;

Cod


Nr.


indicator crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții


0          1 I                                        2

71.01.30    29 . Reabilitare instalație electrica cămin - Colegiul National de Arta

George Apostu - expertiza tehnica, documentații cadastrale, taxe OCPI, DAU , studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, etc.

I Total 71.01.30

!

I TOTAL

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)


I.M. Canti’ j

tate® Program cu Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma

3

finanțare nerambursabila la Titlul 58

4     ;          5

0,00

i                                                ’

i

137.947,00

71

I

I

6              7

200.000,00

i

3.006.000,00:

i

8

1

i

1

I

i

137.947,00

3.184.947,00

I I

1

3.047.000,00


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ANEXA 1F

ROMANIA w                                             LA HOTĂRÂREA NR. 523 DIN 28.12.2018

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de Investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau In anul 2019

CONT 66.02 - SANATATE - CL BACAU

! Cod

i indicator

i

I

i

• Nr. | crt.

i

|

I

l

1 Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor l                cheltuieli de Investiții

1

i

!

i

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate       :

Program cu finanțare nerambursablla la Titlul 58

Credite bancare Interne cont 50.81 Titlul 71

Excedent Titlul

71

I            "                     '

Nr.si data doc.    Suma ;

I                                        i

I                                        l

j       0

| 1

■ 2

3

4

5

6

7

8        !        9       i

♦                                              J

ț

l

i "

!                                        j

\                 Î|. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

55.000,00

2.000.000,00

301.080,00

i

I                                    -                 :

5                                  i

« ■ --- - - *_____________-__________________...

I                                         :

î                                         f

| 71.01.30

1.....1

i

j Dotări cu utilaje si echipamente - Spital Municipal

0.00

2.000.000,00

0,00

I                                        I

I 71.01.30 î

1

b

I

i

1

1

î

î Clădire destinata pentru pacientii care beneficiază di î spitalizare de zl, construcție cladire/module - Spitalul | de Pneumofitiztologie - documentație cadastrala, ; taxe OCPI, SF/DALI studii topo, geo, avize, acorduri, ! taxe etc.

I

0,00

0,00

60.000,00

I                                »

i                                    l

j                                    ]

I                                         ’

» 71.01.30

1

i 3

1

i Clădire Spălătorie - Spitalul de Pneumoftiziotogie -■ Expertiza Tehnica

0,00

0,00

22.000,00

!                                         i

î                                    i

I                                î

! 71.01.30

i4

1

1

Imbunatatirea nivelului de competente al profesioniștilor din sectorul medical - finanțare proiec POCU/91/4/8

55.000,00

0,00

0,00

ii I                                                      ■

i                                    !

• 71.01.30

r

i

| 5 j Relocare "Stafie Salvare", zona Milcov - Pompieri -r     j documentație cadastrala, taxe OCPI, SE, studii topo,

!      geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

0,00

1.000,00

-.......... j

i                                    !

•                                         r

i                                    I

’ 71.01.30 k- ■

16 | Lift pacient» - Spitalul de Pneumoftiziologîe - SE, •      ; avize, acorduri, taxe etc.

0,00

0,00

18.000,00

I                                         î

1                                         i

‘ 71.01.30

1 7

i

i ?

t

ț

\___

Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziotogie Bacau - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, alte taxe, Întocmire cerere de finanțare pe fonduri structurale si de coeziune, aplicație POR axa 8.1

0,00

0,00

150.000,00

I

I

1                                        J

{                                1

’                                              ¥

1                                    !

I                                !

i Cod

1 indicator î

I

i                              t

I

o

i _ —— 4

; 71.01.30 J

i                              |

1                                       i


Nr. crt


• Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor ș                 cheltuieli de investiții i Construire clădire spălătorie si corp clădire

i administrativ - Spitalul de Pneumofitiziologie -

j documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, j geo, avize, acorduri, taxe etc.____

i Total 71.01.30

|

l TOTAL      ____ ____

L

__TOTAL GENERAL (col 5* col?}.M.

Canti-ta tea

Valoare

. ——•,

Plăti efectuate

Program cu finanțare nerambursabila la Titlul 58

....... -......

Credite bancare interne cont 50.81 Titlul 71

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma ;

l

1

3

4

5

6

8

9 1

0,00

0,00

50.000,00

r~“

i

!

55.000,00

2.000.000,00

301.000,00

■ -j

—_

55.000,00

2.000.000,00

301.000,00

llllllllrllT...........- • - -r........—i

2.356.000,00 ____  ________________ ____ J

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

ANEXA 1G

LA HOTĂRÂREA NR. 523 DIN 28.12.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 67.02

- CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CL BACAU

Cod    '

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor

U.M.

CantL

Valoare

Plăti efectuate

indicator i

crt

cheltuieli de investiții     \

ta tea

Excedent Titlu ^Excedent Titlul

Nr.si data doc.î Suma

56

i         71

I I

0

1

2

3

4

5

! 6

i

1 i 8

1

I-----------------------------------------------------------------------

I. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

0,00

1.207.000,001                 1

l 71.01.03

1

Laptop - Teatru de Vara

buc

1

0,00

6.000,00

' 1

Total 71.01.03

0,00

6.000,00                              i

î

71.01.30

2

Dotări locuri de joaca copii (inclusiv montaj)

buc

0,00

400.000,00

i 71.01.30

3

Container WC (inclusiv montai)

buc

9

0.00

50.000,00!

I

! 71.01.30

4

Instalație de clorinare a apei de îmbăiere - Bazinul de inot

buc

1

\ 0,00

110.000,00;

i

I 71.01.30

5

Trambuline (inclusivmontaj)-Bazinul de înot

buc

2

0,00

135.000,00:

i

71.01.30

6

Con vertizor frecventa 7.5 kw trifazic - Fantana Arteziana "Piața

buc

1

0,00

3.000,00,

Pietonala Casa de Cultura Vasiie Alecsandri1'

71.01.30

7

Sistem TVCI (inclusivfibra optica) - parcuri in Municipiul Bacau

0,00

335.000,00

71.01.30

8

Motocoasa - DSAP

buc

10

0,00

40.000,00

! 71.01.30

9

Motofoarfec pentru gard viu - DSAP

buc

3

0,00

12.000,00

■ 71.01.30

10

Motofierastrau - DSAP

buc

3

0,00

12.000,00

71.01.30

u

Mașina de frecat, aspirat pardoseli - Bazin de inot

buc

1

0,00

14.000.00                            j

71.01.30

12

Instalare sistem control acces - Bazinul de Inot

0,00

80.000,00 |

71.01.30

13

C ici ora m a-Teatru Municipal Bacovia

buc

1

0,00

10.000,00.                 •            j

Total 71.01.30

0,00

1.201.000,001                             i

I                                                          1                                           !

II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

250.000,00

1 !

1.688.000,00;

j Cod

| indicator

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

0

1

* 2

I

71.01.30

1

■■

Reabilitare si modernizare "Insula de agrement' - expertiza tehnica, acorduri, avize, consultanta, asistenta tehnica,

; publicitate si informare, audit etc. - aplicație POR

, 71.01.30

i

3

. Reabilitare Parc Ghera iești - documentație cadastrala, taxe j OCPI, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

4

| Reabilitare si modernizare Baza Sportiva "Lucretiu Avram'*-| documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, | avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

5

Achiziție imobil Hotel "Central" - expertiza tehnica, evaluare imobil, taxe, avize, acorduri,etc.

71.01.30

6

Consolidare si modernizare Stadion "Municipal" - expertiza tehnica, actualizare DALI, documentație cadastrala, taxe CCPl,

obținere teren, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

7

j Amenajare loc de joaca copii -ANL 32-46 - documentație I cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize,

j acorduri, taxe etc.

71.01.30

8

t Amenajare Parc Aviatori 2 - documentație cadastrala, taxe OCPI, j SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01,30

9

4 Elaborare amenajament silvic - Pădurea Tamas

71.01.30

10

Imbunatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras - SF, studii geo, topo, taxe avize etc.

71,01.30

11

Proiect de amenajare a unei grădini in zona Letea 2(Colegiul Tehnic Letea) - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe,

; întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, ; aplicație POR

71.01.30

12

! Proiect de amenajarea a unui parc pentru cartierul CFR (str.

! Tineretului) - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF,

i expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc,

1 aplicație POR

Cantitatea

Valoare

r

Excedent Titlu |Excedent Titlul

Plăti efectuate

Nr.sî data doc.

Suma

56        |

71

4

5            i

6

7

8

250.000,00

0,00^

i

0,00

25.000,001

o,oo;

5.000,00

i

0,00'

10.000,00

0,00

175.000,00;

i

o,oo; !

I

1

25.000,00'

i

0,00!

10.000,00

0,00:

55.000,00;

0,00

25.000,00

0,00

40.000,00;

i

i

J

0,00

i

1.000,00

i

Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

11 M

Canti-

Valoare

Plăti efectuate

indicator

crt

cheltuieli de investiții

ta tea

Excedent Titlu

56

Excedent Titlul

71

Nr.sî data doc. Suma

0

1

2

3

4

5

6

7            8

71.01.30

13

Proiect de reconfigurare a spatiilor interstitiale din cartierul Bistrița Lac - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

0,00

1.000,00

71.01.30

14

Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" - Cinema Orizont - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

0,00

180.000,00

71.01.30

15

Construire terenuri de sport, in cartiere - Municipiul Bacau -documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

15.000,00

71.01.30

16

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

50.000,00

71.01.30

17

Reabilitare Monument Istoric "Casa Rafaila" - DALI, taxe, acorduri, avize, etc.

0,00

1

1.000,00

71.01.30

18

Amplasare containere WC - proiectare, taxe, avize, acorduri etc

0,00

70.000,00

71.01.30

19

Cosntruire Stadion Municipal Bacau, str. General Ștefan Guse nr.2-4 - - SF, documentație cadastrala, taxe OCPI, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

1.000.000,00

Total 71.01.30

250.000,00

1.688.000,00

TOTAL

250.000,00

2.895.000,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6)

3.145.000,00

i

I

i

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ '         V GHECONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACAU

ANEXA1H

LA HOTĂRÂREA NR. 523 DIN 28.12.2018


PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de Investiții" defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2019

CONT 68.02-ASISTENTA SOCIALA - CL BACAU

I Cod | i indicator j i                              l

Nr. cri

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

I

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate       j

Excedent Titlul

71

Nr.sl data dec.

Suma

!          o ’

-            i

1

2

3

4

5

6

7

I

l

1

’                                   !

<                                              !

1. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

220.000,00

1 ------ - .

;                                              i

........... . .

------------------------------------------------.--------------------------------,

; 71.01.30 j !                           i

•                                              I

!

1

Reabilitare imobil strada Miicov, cu destinația de centru de cazare temporara a persoanelor tara adapost, din Municipiul Bacau, aplicație POR- SF, expertiza tehnica, avize, acorduri, taxe OCP1, doc.CU, raport de evaluare clădire si teren, dotări, aplicație POR

30,000,00

1

1

1

1

i

j

I 71.01.30 j

! !

2

Reabilitare PT 33, strada Aviatorilor, cu destinație de "Club al Pensionarilor4* ~ expertiza tehnica, DALI, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

30.000,00

i

i

1

1

j 71,01.30 j

î_____L

5

Modernizare, dotare sl reabilitare Cresa Nr.3 - - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc., aplicație POR

71.000,00

i ! j ț

i !

■ 71.01.30 I

i                                   I

i                                              J

ș                              )

L

6

Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9 - - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc., aplicație POR

71.000,(X)

I

f

1

: 71.01,30 |

I !

i

I

t

I

10

i

-        m.k

Reabilitare clădire in vederea creării unui centru integrat socio-medical care sa ofere servicii specializate in acord cu nevoile comunitarii - Zona Lelea - documentarii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

1.000,00

i

i                         i

1

- i!

1 Cod |

■ indicator |

!                              i

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

:......• 1

1

2

3

4

5

6

7

■ 71.01.30 ;

I

1 ;

11

Construire cresa Centru Bugetar “ Mihai Dragan"- școala G. M. Cancicov, str. Prieteniei nr.73 -doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

15.000,00

i

' 71.01.30 j {                              !

!                         i

12

Construire modul - Căminul pentru persoane vârstnice - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

* 71.01.30 {

I

13

Construire modul - îngrijire copii cu dizabilitati- DAS - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.000,00

i                           i

Total 71.01.30

220.000,00

I

i                    i

1

i

TOTAL

220.000,00

ZjNx X <\

/'V ■ -XV’ -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

HULUȚĂ GHIOgHE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

ANEXA II

LA HOTĂRÂREA NR. 523 DIN 28.12.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE INVESTIȚII

"Alte cheltuieli de Investiții** defalcate pe categorii de bunuri repartizate Consiliului Municipal Bacau In anul 2019

CONT 70.02 > LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CL BACAU

| Cod

Nr.

Nominaliza nea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti-

Valoare

Plat! efectuate

| Indicator

J

crt

cheltuieli de Investiții

tatea

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc. Suma I

i

i o

1

2

3

4

S

6 | 7

___________________________________________ j

i                                       i

1. ACHIZIȚII DIVERSE-total, din care:

60.000,00

i                                    ;

i                                    +

!                                       !                    i

!                                           î

j 71.01.30

1

Sistem TCV1 - Centrul de Afaceri

60.000,00

i i

Total 71.01.30

60.000,00

I                                1

i;

»--1----------------

! ..... :        .

1 j

r

li. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

646.000,00

1                            î

---- » — i

j

• 71.01.30

t

1

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.10 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

5.000,00

1                                    t

i

i                                    <

1                                    i

j 71.01.30

4

2

Modernizarea unei mari parii a sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Bacau - doc.cadastrala, taxe OCPI. SF/DAU, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

300.000,00

1 i

1 i

j    Cod

i indicator

:

; ____________

0


Nr. crt


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

u.


i l

------------------------------j.

71.01.30 :

1


j——................................................................................

i                                        2

4--—-----------------f---------------------

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.9 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.12 - documentație cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DAU, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, Ansamblul Bucegi III C, etapa I - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, Ansamblul Bucegi lîl B - LTE - documentație cadastrala, taxe OCPI, studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc. Sistem integrat de colectare, analiza si exploatare conținut vizual din zone de interes ale Municipiului Bacau - SF, acorduri, taxe, avize, | etc.____________________________________________________________________________________

 • 10 j Amplasare module comerciale si LTE - Piața Centrala - DALI/SF,

| studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

j                  I

71.01.30 | 11 j Reabilitarea locuințelor sociale si colective, cu accent pe reabilitarea

| speciala pentru persoanelor dezavantajate * Zona Izvoare -

j documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica,

: studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare,

j întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

12 I Modernizarea iluminatului sl asigurarea supravegherii spațiului public -{Zona Izvoare ~ documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, I expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire | tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație PORM.

Canti-ta tea

Valoare

Plăti efectuate       ț

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma i

_________________________î

î

4

5

6

7 i

9.000,00

1 f

i

»

6.000,00

!

1 t

!

6.000,00

J

j

10.000,00

I

t

î I t

20.000,00

I

I î t i

I

1.000,00

1

i

i

...........1

100.000,00

I

i

1

i

50.000.00

i

i

1.000,00

i

i

i

i

1

1 j

1.000,00

i

I

j

i

j

■ -......-.........

Cod    |

• indicator j

!                                  I

!                                       î

Nr. crt

;          Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

cheltuieli de investiții

1

t

1

U.M.

Canti-ta tea

Valoare

—  j

Plăti efectuate       j

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma j

!          0 j

1

i                                    «

3

4

5

6

l|

ș 71.01.30 !

i

13

i Consultanta pentru elaborarea documentației necesara, In vederea

’ demarării procedurii de deiegare a gestiunii unor activitati din cadru! i serviciului public de salubrizare, din Munucipiul Bacau

137.000,00

1

________________________________i

;              •       I Total 71.01.30

646.000,00

___________________________________________!

h" _l I                 _

i

j                 TOTAL

706.000,00

î

l 1

CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - CL BACAU

* Cod

| Indicator

Nr. crt

1—

i          Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

|                         cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

I                                                                                                                                ■

j Suma

i o

1

î                                             2

3

4

5

6

!       7

1                                  i                  <

j                                  !                  i

|      11. ACHIZIȚII DIVERSE - total, din care:

578.000,00

_

î                                              I                        j

l

i

j 71.01.30

1

; Container WC (inclusiv montaj)

buc

2

72.000,00

i

! 71.01.30

2

-- ---

1 Aspirator stradal - DSAP

buc

10

200.000,00

! 71.01.30

hr

3

ț~——------------------------------------------

> Carcasa filtru sac (inclusiv filtru), pentru reținerea contaminatilor din ievigat

buc

4

90.000,00

........

; 71.01.30

4

1 Rezervor apa

buc

3

12.000,00

_______________________i

! 71.01.30

5

--

Pompa submersibila pentru evacuarea apelor uzate (inclusiv montai)

buc

6

163.000,00

_________________________I

i 71.01.30

%

! Tablou electric stafie pompe (inlcuslv montaj)

41.000,00

i

;             I      ! Total 71.01.30

578,000,80

£

_________________________1

i                                  *                  i

________________________________j

î            j      ! II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care:

526.000,00

s

£

; 1 1

1

i 71.01.30

1

Elaborare "Pian de calitate a aerului pentru Municipiul Bacau pentru indicatorii dioxid de azot si oxizi de azot”

65.000,00

; 71.01.30 ,

i

I-----i

i 71.01.30 |

2

Construire, reabilitare bazin permeat si ape pluviale din cadrul Depozitului de deșeuri Bacau - * DALI, studii topo, geo, doc,CU, avize, taxe, acorduri etc.

40.000,00

i

3

închidere celula 1 - Depozit deșeuri - DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

135.000,00

i

i

1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA HULUTĂ (ȚHIORGHE


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICICod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti-

Valoare

Plăti efectuate

i indicator

i___________

crt

cheltuieli de investiții

ta tea

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

0

1

............. .. . ..........................,........ .................................

2

3

4

5

6

7

_

! 71.01.30

i

4

Rezerva de apa a Municipiului Bacau- expertiza tehnica, consultanta, DALI, informare si publicitate, audit financiar, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

220.000,00

I

 • •  71.01.30

I

5

Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare - zona izvoare -documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

1.000,00

!

j 71.01.30

I

6

Reabilitare rezervor de egalizare din cadrul Depozitului conform de deșeuri Bacau — DAU, studii topo, geo, doc.CU, avize, taxe, acorduri etc.

10.000,00

ur-------------------T

i

i

....................

! 71.01.30 I

I

7

Locuințe sociale str.lzvoare - rețele de apa, canalizare si refacere drum acces - doc cadastrale, taxe OCPI, avize, acorduri, taxe, etc.

55.000,00

!

i

i t

i                                                       i

Total 71.01.30

526.000,00

I                                  î

»................... ........

!

1

TOTAL

1.104.000,00

__________________________________i


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE- OVIDIU I OPOVICI


CONT 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI - COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

i Cod

■ indicator j

i                                  i

I                      I

!_____4

Nr. crt

j—-----------------------------—--------—--

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

!

U.M.

Cantitatea

Valoare

Piati efectuate

Program cu finanțare nerambursabila Titlul 56

Nr.si data doc.

Suma •

i

i

;____o______i

1

2

3

4

5

6

7 f

I                                  I

........................... . .....

»

L

I. STUDII Si EXPERTIZE -total, din care:

155.000,00

i------- 4

i                                î

i                                    :

I                                    ;

i

j 71.01.30 j

i                                  i

*                                        i

i                           !

i

}                                  j

■I

I

i

Asistenta tehnica pentru pregătirea apiicatiel de finanțare si a documentelor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in județul Bacau, in perioada 2014-2020 (Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bacau, in perioada 2014-2020)

155.000,00

I                               |

!                                           I

I                         Î

I

!                                    I

I                                           I

I                                           i

I

j                                        '

'                                  1

Total 71.01.30

155.000,00

l                            I

1                                        i                    >

l                   i

TOTAL

155.000,00

i                            l

........                         i ..ICONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CL BACĂU

; Cod

Nr.

Nominalizarea achizițiilor da bunuri si a altor

U.M.

Canti-

Valoare

............ ' ■' ...........——        1

Plăti efectuate       i

■ indicator

î

! crt

i

i

<            cheltuieli de Investiții

ta tea

Program cu finanțare nerambursabila Titlul 56

Excedent Titlu

56

Excedent Udul

71

Nr.si data doc.

■ Suma !

1 -

i _________________________________________i

i        0

1

2

3

4

5

6

7

8

1         9

!

-----—----

1

s

J

1. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

5.000,00

322.874,00

64.848,00

i

1

..............

' 71.01.30

i

j

1 ! Retehnoiogfzarea sistemului de termoficare, din

I Municipiul Bacau, în vederea conformării ia normele j de protecția mediului, privind emisiile poluante in aer j si pentru creșterea eficientei In alimentarea cu I căldură urbana, aplicație PO1M fazat/ POS Medlu-Ș asistenta tehnica pentru managementul de proiect, . î supervizarea lucrărilor, promovare, publicitate si i audit, avize, expertize, etc.

5.000,00

313.874,00

0,00

i

i

1

i j î

i

| 71.01.30

I

L

2

Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei termomecanice in CET1 Chimie Bacau - SF, avize, taxe etc., aplicație POS mediu

0,00

5.000,00

0,00

i

i

i 71.01.30

t

1

J

$

i

i

i

3 1

1 î

Reabilitarea rețelelor termice secundare, din Municipiul Bacau, etapa ii (lot 2) - PT25, PT 28, CT 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr. Aroneanu (parțial), CT 4/6 9 Mai, CT Primărie; etapa ii (fot 3} - PT 115, PT 14, PT 43. PT4, PT 20; etapa IE (lot4) - PT 21. PT 15, PT 18, PT 97. PT 29; etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT 11. PT 17. PT 19, PT 22, PT 27. PT 35. PT 62. PT 63 -taxe, avize, acorduri etc.. aplicație POIM fazat / POS mediu

0,00

2.000,00

0,00

*

î

i

i

i

i

i

Cod    ! Nr.

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti»

Valoare

---------- - ........

Plat! efectuate

i indicator

<

crt.

cheltuieli de investiții

ta tea

Program cu finanțare nerambursablla Titlul 56

Excedent Titlu

56

Excedent Titlul

71

Nr.sl data doc.

______

Suma

l

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

..........1..J

j 71.01.30 ; 4

:                       l

’                      f

Gospodărie CLU in CET 1 Chimiei Bacau si

Gospodărie păcură si tratare ape uzate in CET 2 Letea Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

0,00

1.000,00

0,00

j

_______________________________________________________i

Ș 71.01.30

5

Statie tratare ape uzate CET Chimiei Bacau - taxe, avize, acorduri etc., aplicație POS mediu

0,00

1.000,00

0,00

---------------1

j 71.01.30 j

6

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei nr.6, Bacau - SF, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

0,00

50.000,00

i

71.01.30

j

Reabilitare rețele de transport energie termica, aplicație POIM - DAU, cerere de finanțare, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

0,00

0,00

14.848,00

i i j

Total 71.01.30

5.000,00

322.874,00

64.848,00

1

1

J

i

i

L i

TOTAL

5.000,00

322.874,00

64.848,00

!

TOTAL GENERAL (col 5 4 col 7}392.722,00CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU >

NICOLAE - O POPOVICI


CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - THERMOENERGY GROUP

r~

ș Cod

; indicator

1

i

! Nr. ; cri

i

<

i

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

i

i

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate       j

Excedent Titlul

71

Nr.sl data doc.

î

Suma i

i

1 o

1

2

3

4

5

6

7 |

1                                        I

................... .........

j

i                                   :

I. STUDII SI EXPERTIZE-total, din care:

1.137.500,00

■——--1

i

1                               J        ■ -

i                                  i

I

• 71.01.30

i

î

1

--—

Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare din strada Chimiei nr.6, Bacau - SF, acord de acces, tarif de racordare, expertiza tehnica, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

1.040.000,00

I

I î f

1 1

I 71.01.30

2

__

Dezvoltarea pieței de energie termica - Racordare la SACET a 39 consumatori - actualizare SF

5 000,00

i

1

i

; 71.01.30

3

................. .

Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a consumatorilor racordați la 6 CT existente - actualizare SF

15.000.00

--------------------------------1

1

i

i 71.01.30

1

4

t

Dezvoltarea pieței de energie termica - etapa iii - Racordare ia SACET a Spitalului Județean Bacau si a Colegiului Economic "ion Ghica" -SF, taxe, avize, acorduri etc.

77.500,00

1

i

(             1      I Total 71.01.30

1.137.500,00

i

I I

j                   I

TOTAL

1.137.500,00

-------------------------------------------------1--------------------------------J

I i

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ HULUȚĂ «GHIORGHE


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POȘ


CONT 84.02 - TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII - CL BACAU

:   Cod

Nr.

|          Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti»

Valoare

Plăti efectuate

1; indicator

J

crt

j                         cheltuieli de investiții

ta tea

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

!       o

1

ț                                            2

3

4

5

6

7     ;

r"------—*■

î î

i

!

1. STUDII SI EXPERTIZE . total, din care:

2.088.243,00

i

|]

j                       ----

j

r

i

i

71.01.30

I

1

1

! Reabilitare strada Aeroportului - documentație cadastrala, taxe OCPI, exproprieri terenuri, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

100.000,00

I

I

i

! 71.01.30

2

t-------------------*----------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! Construire strada Sălciei - taxe OCPI, avize

11500,00

i

1

î 71.0130

3

Construire strada Morii - taxe OCPI, avize

13.640,00

1

1

j 71.0130

4

Construire strada Ion Creanga - taxe OCPI, avize

14.366,00

1

[

! 71.0130

5

Construire strada Prutului - taxe OCPI, avize

12.900,00

.........- i

| 710130

S

Construire strada George Cosbuc - taxe OCPI, avize

13.640,00

i

________________________________!

ș 71.0130

i

7

Construire strada Uimitor - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

18.000,00

1 l

1

! 710130

8

Construire strada Tisei - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CUt avize, acorduri, taxe etc.

10.000,00

i 710130

î

9

Construire tronson suplimentar Teiului - actualizare SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

14.000,00

_

____________________________!

j 710130

i

I

10

Reamertajare intersecție in sistem giratoriu pentru străzile Calea Romanului - b-dui Unirii - expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, studiu de circulație. doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

43.435,00

1

1

i

i

.......- ....... i

; 710130

i

11

_

Construire strada B.P.Hasdeu - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

14,416,00

I

i

1

_________________________!

! Cod

i Nr. !          Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

U.M.

Canti-

Valoare

Plăti efectuate

; Indicator • crt

i________L

cheltuieli de investiții

ta tea

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

i         o

! 1

2

3

4

5

6

7 i

i 71.01.30

I 12

Construire strada Dragos Vodă - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

23.800,00

j

j 71.01.30

I

13

Construire Fundătură B.P.Hasdeu - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

13.640,00

j 71.01.30

<

14

Construire strada Gloriei ~ documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI. expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

13.790,00

! 71.01.30

|

1

15

Construire strada Tineretului - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

47.600,00

.......... ;

{ 71.01.30

j

16

Construire strada Gherghe Asachi - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

19.200,00

1

1

j 71.01.30

17

Construire strada Gherghe Sîncai - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

17.100,00

I

1

î

: 71.01.30

18

Construire strada Liliacului - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

14.416,00

1

1

J î i

■ 71.01.30

I

s

19

Construire strada Pictor Nicolae Grigorescu- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

10.000,00

1

1

i

I

t

.........j

I 71.01.30

î

î                              I

20

Construire strada Salcâmilor* documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

5.300,00

I

i

1

i

1

i 71.01.30

I.......

21

Construire strada Scânteii - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

8.300,00

1

l

i

1

! t

J 71.01.30

t

i

i

22

Construire strada Timpului- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

26.700,00

I

i

i

*

t

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor

Cod

Nr. !

! indicator

j

! crt

1

cheltuieli de investiții

I

! 0

1

2

: 71.01.30

i

1

i

23

t

Construire strada Trecatoarea Islaz- documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

j 71.01.30

i

24

Construire strada Viilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALi, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

I 71.01.30

f

25

Construire strada Xenopol - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

‘ 71.01.30

i

i

26

Construire strada Arinilor - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

! 71.01.30 !

I

27

Construire strada Frunzei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

I 71.01.30

j.................

28

Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioriței - 9 Mai - Vântului -Vadu Bistriței, aplicație POR - aviz ISU

■ 71.01.30

i

29

I

I

Reabilitare infrastructura urbana, strada Ștefan cel Mare, aplicație POR - aviz ISU

| 71.01.30

f

i .........-

30 1

1

J

Construire parcare si amenajare Parcul Catedralei - documentație cadastrala, taxe OCPI, DAU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

| 71.01.30

i

I

i

i........!

31

Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasărilor cu bicicleta - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

î 71.01.30

i                               !

I

I

32 I

î

I

I

Modernizarea stafiilor de transport public - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

! 71.01.30

5

i

I

i                                              !

33 |

1

L

Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru ~ Aeroport - Studii de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

U.M.

Cantitatea

Valoare

Plăti efectuate       j

Excedent Titiui

71

Nr.si data doc.

Suma j

»

3

4

5

6

1                                î

7 *

12.900,00

i

i

1

1

15.700,00

!

i

16.400,00

I

Ș                                                   J

67.000,00

50.500,00

i

1

i

î

5.000,00

!

5.000,00

i t

1

50.000,00

£

t

i

f

410.000,00

I i

1

1

ț

97.000,00

i

i

i

!

84.000,00

i

I

i

!

i

1

i

I

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

Ș Cod î Nr. ; indicator j crt

j

i

i

Ș 0

i......—

1 1

2

j 71.01.30

1

1

f

I

1

ț

1

1 î

Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CER - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

I 71.01.30

i

i

35

Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion -Bazin de înot - Universitatea „Vasile Alecsandri* (Traseul tineretului si sportului) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

î 71.01.30

i

I

t

j

36

*

Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriței - documentai cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, in tocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

j 71.01.30

î

!

37

(Re)amenajarea străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul “zona rezidențiala* (‘home-zone’') - documentații cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire tema de proiectare, întocmire cerere de finanțare, etc, aplicație POR

| 71.01.30

i

l

l

38

Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Serbanesti - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

î 71.01.30

i

i

f

t                   ... .

39

Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement Centru -Insula de Agrement - Lelea Veche (Traseu de agrement) - Studiu de trafic, documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, întocmire cerere de finanțare etc., aplicație POR

i 71.01.30

f

î

s

40

Construire parcare - "Stafie Salvare”, Str. 9 Mai - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.

71.01.30

41

Consolidare strada Marasesti - DAU, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc

71.01.30

L

42

LTE Strada Dr. Alexandru Safran - documentație cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe

U.M,

Canti-

Valoare

|       Plăti efectuate

ta tea

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

Suma

3

4

5

6

7 !

110.000,00

i

1 t

|

i

i J

95.000,00

.............. i

J t

1

i

î i

84.000,00

1

i

i

84.000,00

! i

!

113.000,00

s

143.000,00

50.000,00

1

30.000,00

I

................................1

1

30.000,00

1

i

1

1

«• -

; Cod

: indicator

j

Nr. crt

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Cantitatea

Valoare

>

Plăti efectuate

Excedent Titlul

71

Nr.si data doc.

!                                                                I

Suma i

0

1

2

3

4

5

6

7 j

î 71.01.30

43

Expertiza Tehnica - Pod Serbanesti

20.000,00

I

1

! 71.01.30

44

Expertiza Tehnica - Podeț Negel

15.000,00

—j

• 71.01.30

J

45

Amenajare cale de acces str.Alecu Russo (zona garaje) - -documentație cadastrala, taxe OCPf, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

15.000,00

1

J

I

i

t

_______1

! 71.01.30

46

Consolidare terren comuna Mărgineni/ sat Podiș- - documentație cadastrala, taxe OCPI, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

15.000,00

i

i

i 71.01.30

47

Reabilitare Pasaj Letea - expertiza tehnica

5.000,00

1

!

t           .........

Total 7*1.01.30

2.088.243,00

TOTAL

2.083.243,00SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI