Hotărârea nr. 522/2018

Hotărârea nr. 522 din 28.12.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 28.12.2018, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.13658 din 21.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 13659 din 21.12.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2233/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 2234/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2235/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2236/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2237/27.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.l9(l) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art.47(l) si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completata;

In baza dispozițiilor articolului 36(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si ale art.45 (2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si ulterior modificata si completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

Art. 1 Se aproba modificarea HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.lA, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC, precum si a Programului de investiții pe anul 2018 nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2 Primarul municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica .

Art.3 Hotararea va fi comunicata la Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


/giiu

^HLțLUTĂ


I              !

7 r'


C

j

N.O.P.,Z.M,<A,TVO<r./Ex. l/Ds.I-A-2

A                                                              ANEXA IA

ROMANIA _                                               LA HOTĂRÂREA NR. 522 DIN 28.12.2018

JUDEȚUL BACAU

CONSILIUL LOCAL BACAU           BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PENTRU AND M1MW1

           Data: 21/12/2D18 Tîh        pagi 1 -mUIri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale beget2018

Prevederi trimestrial bage* 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care cred!te bugetare dmtinate Mfogerii platflor munte

Triml

TrittUI

TrimUI

Trim.IV

A

8

l-JH+536

1

3

4

S

i

7

S

9

000X02

TOTAL VENITUW-DUGET LOCAL

2M2OJ*>

97.766,71

63.64323

75,11242

57.649,61

253.430,00

261.5233»

273091,00

003202

L VENITURI CURENTE

262151,10

71137,99

61.034,11

7SJB5337

5432433

253225,00

16I.412J»

272*80*0

000302

A. VENITURI FISCALE

208.7783»

5516200

41.196,61

62553*7

41.766,01

213.640.00

224.732,00

226.714,00

IXXM02

At. IMPOZIT PE VENTT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

I0L4M3I

21210.00

25.160.00

31.166,00

22935JI

111.652,00

115204.00

123473,00

B30002

A12 tapeaM pe renii, profil u asupri dat ccjxul de I* penome fim*

10249121

23210,00

25160,00

31,166,00

219553»

111.632,00

125204,00

123-173,00

3302

IMPOZITPE VENIT

2*40,00

2U>3»

2210,00

2103»

210.00

2.4353»

2_5743»

2203.00

<330211

Importul pe vesitnnk da trrofcral pvpfctrilar tuobiktft da pansmunl pctsonM

2840,00

210,00

22103»

210,00

2103»

2435.00

2-574,00

27033»

1MG2

COTE 51 SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

99651,31

23.0003»

22.9M3»

30.9563»

22.743,31

1162173»

122,630.00

121.1703»

IXMQOI

CoUdeQkite dia tapoond pe

USUl

9965JJX

23.POQ.00

22950,00

30.95*3»

22745,31

IISJIJJ»

121.7*0.00

1261103»

(«OHM

Son ifctsio din axdcdeQkMcdia anwTttil pe mdpcnMeddibna* lodlt

1.0043»

150,00

360.00

070002

AS Importe n Uk peproprwux

36499,18

15360,00

7.909,61

10.172*7

3J156.60

34,731*0

40230,00

42241,00

tiTOtt

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

36.499,18

I5JW3»

7.909,61

10.172.97

3,056,60

34.731,00

402303»

41341*0

C7S2O1

Ispoiii ii (mi pe cltdăi

266*4.91

1234X13»

tMOfia

7.811*7

571*4

24.983,00

29.92ifiO

31.4223»

CTO2O2

lapam u tun pe mi

5.9642?

22603»

1.109,61

1.2403»

1334,66

6.1113»

MGÎfiA

6.791.00

070203

TuipAcu-c de timbrau tb« teu

detanbu

2U50.00

400,00

300,00

700,00

6503»

1,784,00

1.886,00

ij» ofn

070230

Alm mpomen tun pe pnipricuie

l.ltn.00

400,00

300,00

600J»

500,00

1.146*0

1.951,00

1044,00

1IKW02

M Jnatiritr a taxe pe buan ei «med

66228,10

16292,00

15.007,00

20.495,00

14534,10

$8138,00

S2.0UJ»

58.241*0

ll<12

5UME DEFALCATE IMN TVA

30.412,00

12222*0

11072.00

163603»

9.621.00

45.1773»

44303,00

42754*0

110202

SnatedeUracedă tuape ntoaee •cUu^itt pertm dttcttbvlmttltwOqlttfiflmKiQf OttMfor, amtopiBor M ledMttfca

37.7773»

11.774,00

11,6143»

8*44,00

5535,00

39,951,00

40269.00

40.5253»

110206

Sune drfilretr dh tren pe nJonrea «trape» păstra echilirați bejctela

10.968J»

726*3»

3.7003»

1412*0

22973»

492*0

haz»

Stuc dcMcete din Iau pe riloar eduftin pentra (tamacn taraeaamdBi panicate nu confic^aMl bcscdtftt

1.7373»

441.00

441,00

441.00

393,00

1.737,00

1,737.00

1.737,00

1MZ

ALTE IMPOZITE $1 TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

43,00

47,00

50,00

Cod

Denntnlre indicator

Prevederi anuale buget ZOI *

Prevederi trimedriate buget ZOI S

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 202!

TOTAL

din cart credite bugetare destinate stingerii platik>r ratante

Trinl

Trim.II

TrimJlf

Trim.IV

A

B

l-3WHi

3

3

4

S

6

7

a

9

120207

TMthotdfcra

45,00

4740

50,00

1M2

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60.0C

W40

139.44

37940

401,00

42 J,00

IMM1

LaportpeipcriacxZc

140,00

705»

60,00

60,00

650.00

22340

23640

2M.00

150150

Alta teu pe unicii rpectCce

119,44

119.44

15640

16540

173,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEAcnvrrATi

14116,66

4.000,00

2175,00

3173,00

4466,66

12537,00

12307.»

15023,00

l«2O2

laponi pe ngkMMlede tnstport

12*31,66

33003»

2-5KU»

3.«»40

101,66

I0.I76J»

9.11240

12403,00

160203

Tcr s urifc pent» cEbertre* da

fițatC MmtfWrâ

I.97RM

500,00

375.00

175.00

221,00

2361,00

2495.00

2620,00

1W002

AiALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.460,00

700,00

120.00

72040

1220,00

XIW»

2240.00

135X00

1102

ALTE IMPOZITE 51 TAXE FISCALE

3.440,00

700.00

L2JM»

72040

1220.00

2119.00

2240,00

235240

110250

Atic onpontc n iau

34604®

700.00

tMU»

720,00

122000

X 119,00

2240,00

235X00

Î90002

C Vaiuri nribafc

33.473,14

16275,99

12.13750

12499.40

1256025

39.61340

3t610.00

4626640

300002

CL Vaunridnpcoțnutle

9.932W

2600,00

2632J»

2000,00

2700,00

<3040

5.91140

10413,00

w

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.532,00

2600,00

263200

ZOOO,®

270040

131200

3.91140

1X413,00

i«r»i

Vsumbtt do pp&nJ ndâ rtpifor

32,00

3X00

WCS

Vaslui dai cwrwiiwi si tadsrieti

9.900,00

2600,00

2600,00

2000,00

270040

702940

4.4*740

1.911.00

'ani»»

AkonMUmtecooc**Mu«iach>*

IMfl dft tWl |Mț^Y***l* ptbbco

9.900,00

2600,00

2600.0C

200040

270040

7.029.00

4.41740

Ml 140

300150

Alto wsttsn dupqmtnu

1453,00

1.431,00

1302,00

310002

CL Vauxidc bwssnsxnxa

43541,14

13.675.99

930350

101499.40

9.16025

3130340

3076240

35.153.00

3302

VENITURI DIN PRESTAM OS SERVICII SI

activitati

13HL19

321249

1.7040

112.00

46440

3225,00

3.132,00

5.100,00

330201

Voiam dmprtturi de ara

722219

4.97059

1500,00

50040

25240

400340

2440,00

4,413.00

3W2I0

Contribui» parâdfor am masiMankr fcpli pateu soumaca capelor m

o«ae

441.00

11X00

11X00

11240

ItXM

497.00

326.00

552,00

ymii

Vmduri dă rwțKrMai cbdaudilar de judma. BspatUM b ilrtpuslin

200,00

5040

5040

5040

5040

21340

236,00

241,00

xwasc

Alte ttnătridin jawtai de «aricii »& Mimm

4W.IW

1503»

100.00

150,00

5040

50200

330,00

537,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.11X00

50Q.W

50040

40040

41200

202 L00

2136.00

2243,00

340202

Ta» curtj'adkufc de tădn

1.11200

500,00

50040

400.00

41200

2021.00

ZI36«

226340

35(0

AMENZI, PENAUTATT Si CONFISCĂRI

*211,00

I35W»

16504c

1.9304c

2731,00

5II94C

613140

61*930

3SCQ0J

Veaitui dăameuttâ ateteMtiss

^sGcMspCtnnt dbpaaitiiJv kftfe

1.65040

450,00

450.00

450,00

300,00

1305,00

149140

1.671,1»

350250

Al» «Msti, pauliuu n cadbon

6631,00

1-500100

1200,00

1300.00

2431.00

3.614,00

3260,00

5.1SU40

Cod

Deaumire Lnditator

Prevederi aunaU buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2011

Estimări 20»

Estimări 2 WQ

Estimări 2021

TOTAL

dîn cura credite bugetare destburt* stingerii plătitor rectorate

Triml

Triml!

Trim.IL!

Trim.IV

A

B

1-3441M6

2

3

4

5

6

7

8

9

■3M2

DIVERSE VENITURI

2LMLM

5.775,00

541730

736240

&IM.OO

1KJ269.00

19310.00

20276.00

360106

Tucrpctuk

19329,94

5.40X00

464230

6.417,40

3200.M

1631X00

17.4763»

11.7703»

3«BS9

AhcxniMi

5311%

■nsjn

775,00

775.00

2993%

1357,00

1.434,00

L506.00

3701

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

«MS

164,10

TlhfA

75,00

5X25

599.00

633,00

665.00

370201

Dctutiisiiponeocuari

«OS

V5

370203

Vmwntaudtn aouliaiu de funcționare penb» tbuataea aecluafi de daveiuee abotanloi local

-1.131,02

-744,64

-UI

-234207

-16.776,00

-1265X00

-20565,00

3702(34

Vmmtt dta eccunocadc finetiaun

3.131.02

744 >4

U7

234207

16.776.00

11650,00

20365.00

37015»

Alte taM&Mfl wtaim

471.10

161.10

176.00

75.00

5200

599,»

«33,1»

665.00

410002

IV.SnMtmii

isjM/n

15.921,75

2.427,75

nj4

1.019,55

15,40

163»

17.00

«10001

Subiatn de l»*he mvdr *b

293W.03

25.924,79

2427.75

17,94

1.01939

15.00

16,00

17.00

4202

SUBVENȚII PB LA BUGETUL DE STAT

29394.03

25921,79

2427,75

17.94

t.01931

15.00

1W»

17.0G

420201

Rctfbfwlftfixm» «atnddar urnite t> electrice de unaatkire

2.400,00

2400.00

-120210

Fiamm ertiwilicr jemnd rtrkxxt m

OMAv idmC tl ttBSVQCttifor C3HM(Qi£

cu deMUkittt 4* tocMtiit

52J36

52256

42CC13

SsbttBta paMa fiaaMave preenuactar s&drianttatcpnoaitaredciaedrari fnpadatte a apelor

J5J2L31

15.92X79

-0.41

4M2M

Sehentii pod» acordat* toutoralw peana meritate tocaturi ca Imbc. eatboat. embadiil pcm&ii

«Ml

ts.eo

16.00

17.00

41(1269

Sabratadc ia b^cftdde rtU către taftul* locale aetesm neimi derutați pnacclcta&MSUfcdm factori ctdcmc BMMhmbile (FENJ postaderae, «facni* penoadet de pofneure 10IL202O

536,64

27,75

I7JH

490,99

4182

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

2616,17

111.43

111.01

2323,73

903»

95.00

10X90

*10201

Fondul Empcandc Dcn-ckare Reg unalalEEDR)

101,63

111.43

-79,10

44(00101

Snc pmrite ta cocul ptotita efectuate

ia and curent

101,63

141.43

-79,40

41(002

FaKtol Saaal EueopcaalFSE)

2J14.M

111.01

240333

903»

953»

100.00

41100201

StA&c pm&Ut fa etnt*! pttfilcc ^Cm**^*

o aed ocml

2371,32

67,59

2303,73

Cad

Denamirt indicator

Prevederi anuale buget 20)8

Prevederi trimestriale buget 20 ÎS

Estimări 2019

EidmariJrao

Eitimari 2021

TOTAL

din care credita bogetare destinate» rin gerii platibr restante

TrimI

TrimJI

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l-3L4PSt6

2

3

4

5

6

7

S

X

4WQGMZ

State piahe ta caua) ptMBordccttttt

in «ui statal

63.42

63.42

90,00

9530

10039

4tCQ0201

htSeaniM

79.10

43,42

363

4990

VENITURI PROPRII

21119X45

5944739

41.716,11

51411,37

44.6463*

207549.00

216476.00

22956130

soat

TOTAL CHELTUIELI

347J12.M

175,77133

63996,06

62015,63

4SJ9940

253.430,00

261523,00

271097.00

ai

CHELTUIELI CURENTE

254444,17

993J63Î

5577X33

41190,46

36147,05

207174.00

217367,1»

2I9.W9.0O

10

TTTLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

53 30X92

1533520

14.151,13

13316,93

1X435,66

50.71X00

52511,00

53.905,00

TITLUL U BUNURI SI SERVICE

9611110

3557232

22.906,12

2432X47

«.171,79

77.46530

>1.6623*

77.0*640

30

nruimi dobânzi

6312,00

1339,00

1340,00

136330

1.15030

501X00

5304,00

5370,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.14931

14.74433

431535

230030

2X326.W

2X625,00

24.75640

51

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNÎTAT1 AL

ADMINISTRAȚIEI PtffiUCE

30.41122

4.064.W

1.66200

10.741,40

3.0M32

23.tl3.00

25.169,00

26429,00

55

TTTLUL VU ALTE TRANSFERURI

771237

337233

132434

1302,19

2313.11

3334.00

3.95330

4064,00

<6

TTTLUL VUI PROIECTE CU FINANȚARE DM

FONDURI E3CTERNENERAMBURSABILE

POSTADERARB

411234

3.640,41

449.»

7023?

53

TTTLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22747,27

1263130

4239,72

331130

237445

21.91230

233774»

221023»

51

TTTLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILB AFERENTE

FINANCIAR 2014-20»

3.144,12

93»

213,45

121.95

2114,72

»

TTTLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.14L95

4.IM57

271537

•131232

21*1.13

4.7)3,00

4.965,00

519730

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7002134

7U»3,93

136452

-612514

2399,09

I6M640

12745.00

20.665,00

71

TITLUL XIII ACTIVE HEFINANC1ARE

69271,61

71313.93

136452

-6125,14

224943

16166,00

12745,00

20.665.00

71

TTTLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

750J»

75(1,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.11430

5.066,00

6774.00

530230

5.674.00

2169030

31211,00

32623,00

11

TTTLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2241X00

5.00,00

6.77430

5302,00

5.674.00

21.6905»

3121130

3262330

W

Pta» etxtaalc w «ăi țaecdetti a reespenecin anal «urm

-471,17

-214,63

•114,79

•20.9?

-120,71

15

TTTLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•471,17

-214,63

-114.»

-20,97

•120,70

510002

Pate» l-a Senini publice pnerak

5137936

2X09337

13364.65

10.109.17

14.11)37

53150.00

5X113.00

59115,00

5102

AUTOWTATI PUBLICE SI ACIUNl EXTERNE

45317,14

15.903,07

10307,95

13412?

10.714,17

42.05X00

44197.00

47012,00

Dl

CHELTUIELI CURENTE

24 009.65

661924

5.74759

5200,61

6372,19

1X76X00

20.117,00

21931,00

10

TITLUL 1 CHELTUI EL) DE PERSONAL

14211,00

4.15630

3335,00

336O«>

3367,00

12147,00

I35*XO*

14259.00

1001

Qbd tocii mImuIc tatau

13706,00

3.111.00

3235,00

3215,00

330530

looiai

Stlerildcbei»

1237830

34M30

3M430

3.10030

3.139,00

1001)1

loduD&iziiii ptanc bmv țcnoncdM ■Entaiudi

40030

ttn.00

10030

10X00

100,00

100113

ladenumâ de ddejm

10,00

730

IJDO

1.00

130

100130

Alte (krpari uhruic m bm

32430

9030

9000

■1,00

65,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 201*

Prtwdtri trimestriale bnjet 201*

Estimări 2*19

TOTAL

din care credite bugetar* destinate lenjerii plătitor temute

Triml

Trim.II

TriraJH

TristJV

A

B

I-TMiS+d

2

3

4

3

6

7

11X0

Ccttributâ

51X00

275/»

100/»

75/»

62.»

I0030J

Coteribaii dc tcțurtri seriale de

ttxl

134,00

134,00

100002

Coecn butii de angnrari dc son^

W

4.20

M30J

Ctotnkuci de »pnn «ouate de

ttMUde

45,00

45,00

)0QBM

CoctnbudidcM>csrwi juiuu «rridrrtr de onnea ri beli poftdwule

U0

100306

Contracții patru concedii s

sktesmxtdi

9,00

9,00

100307

CcstfitaXÂ fcopiniânc patMsnt&a

31V»

«1/30

IOC/»

75,00

at»

M

TTHUL li BUNURI SI SERVICII

6.603,4»

2.493,26

2.159.14

1.100,61

150,47

£91X00

2001

Baxmri «anal

3 655, 16

1.624.41

1.133,14

490.61

7J»

2M|0i

Fmntndebaw

3553»

2»/»

isa/x

3fit)

200102

patru cunttOK

39,11

9,00

9J»

IAU

5JM

200103

21X00

110,00

52,00

50100

MOIM

Ap*. cirul n isUbritMe

23,W

9,00

MO

«a

2,00

200106

Piese de sebi^

165/»

IO0J»

65/»

200)07

TmqpMi

30.40

17,40

6,50

£50

mo tei

Pmu, ttkctsnnnimii, radio. or.

■StttMt

610,00

410,00

210.00

60.00

30010»

Mterzulc n țmceun deKnicn cu

CWC*Cf

5.00

-5.00

2MB»

Alte teswri sl ttmdi pentru

nmtmcteti fantim»

2.150,65

764,01

631,64

755.00

2002

Rcpitteu curtate

53,40

55/25

£15

2006

Bum dc «urm obaccktte de ismt»

75,00

50100

15,»

200530

Alte obiecte «te tnvenur

75/X)

50/»

25.00

1006

Depistări, detatat, tmafcari

913»

20,00

41.00

30.00

MOMI

Depistări atente, donări, tnniftnn

»1J»

10,00

40.00

25/K

6,00

200602

Dcpiauri in «Uriateste

10.00

10,00

ij»

5.»

•MO

2011

Cant. publkafil ri «utmite

rteetsncnua

35,00

(5,00

10100

10.»

2012

OpCrtUl

340,00

150/»

IQJ»

200.00

20,00

2OT3

Frcjaliic prefcnoBila

2632

25.W

-5.00

*32

2014

tafccttamiMU

JJ»

10,00

5j»

5JX)

-15,00

2010

Alte chdtnrdi

2210,60

543.60

965,00

640,00

1323»

203 001

Jtalauvi pubticttttt

wo.oo

50.00

27.00

3Z3.OC3

203001

Cturu

432J»

150.00

IOT/»

117»

203030

Alte chdMdtM banei a soririi

1.441,40

343,60

«35,00

200,00

70,00


Ettimari 2020


13W»


El ti mari 2021


IJSTlfiO


Cod

Denumire indicator

Prevederi smiale buget 2011

Prevederi trimestriale buget 2011

EsdnmriîOIR

Estimări 2020

Ei Umeri 2021

TOTAL

dinenre credite bugetare dea tina te atingeri plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.UI

Trim.IV

A

B

2

4

5

6

7

»

9

»

TITLUL X PROIECTE CU .FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3027,17

213,45

1714,72

5702

Rrostmc Ah Fondul Soțul EacpeanfFSE)

3027,17

213,47

1114,72

5 W201

Fmuuree amenda

4403»

32,02

401,07

575202

Rawurca tttttna nanbwulnla

2-507,16

111,43

1325,73

ivosa

CWItmrit DecljjiMt

7032

70,92

S9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

l«W0

40,00

403»

40,00

«3»

MO

Svrac      pcmAtior cq h>n£c^

ndocjdrae

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

n

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.723,49

4.167,07

5353»

-1154,23

245.65

15050

li»3»

500.00

71

TULUL xm ACTIVE NEHNANCJ ARE

1.723.49

4.167,07

*515,00

-115433

24555

150,00

100,00

500.00

7HU

Actitefim

1723.49

4.167,07

535,00

-1154,23

24555

710101

CtkKtmctîi

12,77

2.630.06

533,00

-167253

710102

Masai, cdtafnmcalc dmjlowc de

trtnipotl

90,00

903»

710107

Mobilke, «pansai birotica n alte •cthc corporale

1493»

9130

5.00

46.00

710130

Atuaretretta

1.471.72

154957

-77.00

199,65

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19.V2.00

5.066.00

550250

5502,00

420250

22.14(3»

23.4103»

245:1,00

>1

mWL XVU RAMBURSAU! DE ITLEDITE

19.772,00

5.066,00

550250

550250

4302,90

21147,00

33.410,00

24571.00

tl<C

<fa ucdilc iuigftg

19.772,00

5.066,00

5502,00

356250

42023»

tlOZOf

RMttteurei de credite Mcreme detona

paMaa»

19.772,00

5.066,00

5302,00

550250

4292,00

M

Hm rfttw ia mii pnendcad d

roccperatt ia sad cutai

-67.97

-19,26

•6.64

-7,11

-3457

U

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE H ANUL

-6731

-19.26

AM

*7,11

-34.97

U0I

Plai cfecaiMc ta «mi precedați» rențcrate a sad anat

*07,91

-19.26

-6.M

-2.U

-3457

750101

Hali cibmtMc «ireal precedau a ctițMitris*oduium tuțcctax* & fMBCtNXUn * bttfCfMtel țfiprf

-3953

-19.26

-654

-7,11

-652

750102

Plm efctaure ■ ubî precedam m rectțtnte ramei curent nseciitBca de denvltac abttfttdm iacei

-31,65

-31.65

510001

Antamni cnamv* s ksidMnre

45537.16

15303,07

3030755

1341.27

IttTMXT

41057,00

44397,00

47012.00

sicoits

Atumudcazcutiiv

45537,16

15303,07

I0JO735

734157

11774,77

410573»

♦45973»

47.01100

54X2

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

57/0,10

1771,00

1.471,70

900.60

6963M

5.173.00

6.199,00

43103»

91

CHELTUIELI CURENTE

5525,74

14243»

I.4U54

907,60

694,10

5,773,00

6099.00

6,405.00

Cod

Dtsomire indicator

Prevederi umile buget 2018

Prevederi trimestriale bnget 2018

Estimări 2019

Estimări 2920

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate x tfatgtrii phtBor restante

Trial

TritnJI

TrinUn

Trim.IV

A

B

l-3+4+5+«

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TULUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2621/0

71SJQ

«45,10

633.00

«24,00

2438,00

230/0

2.697.00

1001

Cbehaicli tabrieie «• beai

2327,12

663,00

621,11

622/4

630,00

100101

Ssbni debara

2.411/11

«z/o

600,00

£01/0

«u/o

100113

Infani/MÎ de ddcgm

5/2

a/o

Li*

3/4

100139

AMc «buturi talarele m beai

333»

20,00

20/6

11,00

-24/0

iWB

Cowttmui

ltO.tt

62,90

23,92

10.06

4/0

10030!

Cemritarii de «rifnnâ eodale de

fLM

13/7

23,40

AW

1OQ3O2

Cattribtril «kw^UMti de Muri

1/0

ut

-0,01

100 30J

Ceaributiide Mtjwsi secufc de

MMrite

■.40

fflOMM

CoMritail dc «Mpnri poara

tfadCDft <fc tQttSCX tt btkll JVD&OQCMifi

0/6

Hjo

AM

100306

CnsrAMb patru concedii ri

2.15

5.19

-1/0

-1/4

IOC3O7

Caatribati* ax pretorie perara mance

«4.60

2420

25/0

11,40

4.00

20

TITLUL 11BUNURI SI SERVICII

1.600,10

935.10

351,60

266,60

26,W

1.967,00

2/77.00

xiti.ro

3901

B®sn nacntol

290,60

140/0

45/0

52,10

52/0

200101

FwtfaridebnDu

22.00

4/0

13/0

3/0

AM

290102

UMAtlt pesfru ccvtcsic

5/0

4,90

1/0

200103

bndriL ilatniui n farti nefrita

tio/o

52/0

It/o

0/0

39,10

200 IM

Ape. «ud ri MfadrittK

36,00

IW0

3/0

ii/e

9,10

20)103

CMuntri) ti tuhnftrati

16,00

3/0

3,00

2,00

20011*

piese de Khneb

0/0

0/0

200118

Pomi, teleeammcriK radio. •*.

Mcnm

39,90

19.00

6.»

13/0

1,00

20010»

Materiale *> fraud de (tracii ea

cacacttr funaiaal

21/0

9/0

5/0

2/0

S/0

200130

Alte bunuri a soricu pom

■touoaeri LaOazute

40,60

33,00

AM

15.00

AM

2902

Repetau «ou

160.00

I4J.0O

15.00

2TOJ

Bănui de MlaMoticritiat de hnona

21,00

2230

AM

«/O

2/0

200330

Alte otocctc de urvetor

21.00

22/0

-5/0

850

2/0

2006

EJqpiran. detuni, irsntfam

27/0

•40

18/0

10,00

4/0

: 200601

Depitun atone, detun L trmifixtu

2550

5/o

15/0

9/0

: 200602

DeptuaiinaoanUM

2.00

3,00

2/0

1,00

26U

CMKpablioditieuuruk

dartuiuatM

U#

2,00

AM

2012

Cornul iama ct experta»

1.00

0/0

0/0

Aoo

2013

Prepare profeseuh

9/0

2/0

6/0

1,00

j    Cod

Dctnunfre indicator

Prevederi anuale bocet 2018

Prevederi trimestriale bocet 201»

IU tunari 2019

El ternari 2020

Eitimari2021

TOTAL

din care credita bugetare datinile «ducerii platilar restante

Triml

Trim.Il

TrinUII

Trim.IV

A

B

10+4+5»»

2

3

4

S

6

7

S

9

2014

PniectiamsKu

W

1^»

UO

3025

Chdtaidtj««kcMn s nttvodidft* dmnfe dh «ctaoa «KpruDffiMn* micreftfar>UMtai,pftiinl dupufa&r legale

1JDC

-1,00

10»

Abetbdtbdi

LMI.OO

«11,00

216,00

179»

.IXM

»3MI

HttliDxi

31,00

5,00

15.00

11,00

2030»

Prunc de tarunrt noo-râu

3,00

15»

203004

Ckau

1,00

-O»

•MO

203030

Alte tbdtmeiitasbentri atentat*

1040,00

<2X30

270,00

16X00

-11»

55

TITLUL VR ALTE TRANSFERURI

iJdijM

714,00

492X4

35.00

1376,00

1,434.90

1327,00

5501

A Tkmdawitatmc

1-202,64

70X00

502.64

5501(1

Ahc tnnifami o«ac mtaoe

I.MXM

700,00

50.64

5502

ATrtmtetMi curate ta rsasftfte

(«MTB trpnuftii WttUMtMftlkț

59.00

34,00

-IO»

35,00

550204

Alu trauCtnan nani ia ftnâmuft

59,00

TU»

40/»

55.00

»

TULUL M ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9.00

9J»

9J»

SMo

Svodc alcrcsAt pcooafidcc o hwdtc pțifffi Jtw*

36,00

9.0fi

9fl0

MO

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

360,00

366,00

■MO

2.W

10XM

100.00

105.00

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCJ ARE

36X00

MXDO

•MO

XOO

100,00

100,00

105.00

7101

Aetna Eic

340,00

i<y»

-MO

loo

710103

Mrttlta; apanttn bma s rtfc mUtc ccrporatc

12,00

1X00

7101»

Ahc «m fin

341,00

366,00

-20.00

W

14

Pbti cftctnfte ta mitpnxtdcutjii recspcrftc n ml cureft

45,64

-9,00

15

TITLUL XDC PUȚI EFECTUATE IN ANO

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-15.64

-9,00

-6,64

1501

Ptai c&ctaatc bi mm! pneedeoti s Kttfcnts m noi oro*

45.64

-?<X

•AM

150101

Mattcfcttaft* ta Md preaM ti ttoțcnlB as ntd canat ta mcu»ei de fuDOxncc ibo|ctaJiu focal

45.64

-9,00

-AM

542210

Sernea puNtat comutaurr de rodat» a poxractot

1792,00

943»

645»

604,00

S99JM

2.72400

1179.00

3.023JM

5*1250

Atu Ecnîdî pubixe (ffttnlc

3.OT1.W

1X37»

146»

296,60

vtjn

1149.00

1320»

3-417,00

5«C

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1409,00

15651»

1344 J»

1630,00

1219/00

5317,00

5.793»

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172,00

1,409.00

1365,00

1361.00

16M.00

5119,1»

5317.00

5.793,00

Pitat 21/1272018 Tta        P*gi 9 -siBIri-

Cod

Penomlre mdiu tor

Prevederi mnmte buget 2018

Prevederi trimestriale bsget 2018

Eidmari2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare da tiaatei tragerii plăților restante

Triști

Trim.ll

Ttim.111

Trim.IV

A

B

1-3H45+6

2

3

4

5

«

7

S

9

20

mm. n bunuri si servicii

160,00

70,00

SJ»

3J»

710,00

20040

21340

22340

J 29M

Commoae n ebe cotai eTceeoie

MtpnKKnMnloc

160,00

70,00

ffiO

540

730,00

302401

Ciirnota s «hc «Bl» «fenta

nnpramstwiloceiiOTC

7M.00

1!UO

750,00

a«wi

Cammooe ă Ac canei «fenta

jmpgauarilar Mtan*

100,00

<0,09

540

5.00

30.00

30

TITLUL U DOBÂNZI

631240

1339,00

146040

1463,00

1.15040

5.019,00

5304,00

5370.00

JttH

Dctaui «Tenta dMcrici pcWtcc taame

6-274,00

1339,00

143540

1463,00

I.137.OO

300101

Dotauj «lenta dtaed fuUke

interne Anta

6374.00

133940

1335,00

1.563,00

1.137,00

3002

Dotam «fottadtaieipabiiee

aocne

3t,00

25,00

13,00

300201

Dotam, atotta dtann pA&x

extamdaeta

sun

23.00

13.99

400002

Pata IL« Apeearc, anime potLce n ufumto tamle

12.631,20

3322.10

335030

4213,10

1.952,70

9332,00

9.M040

10.40140

«102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA «ATlON AU

12.63123

3322,10

3230JO

4213.10

1.932,70

933240

9.160,00

10401.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

1X606^0

3.127,10

3350,30

4376.10

1.952,70

MI240

9110.00

IU301.0C

10

TITLU, i CHELTUI EU DE PERSONAL

23440

66,00

3540

31.00

62,00

21340

223.00

235.00

1001

Ostonțli nltfltte ia buki

224.20

603C

33fi0

49,00

62,00

100101

Setau de tara

213,20

SI4A

sa.w

52,00

35.00

109113

iMtafiBttMu dti^pRC

1.00

tj»

100130

Alte dreptei tttaufc mtam

1,00

2,00

2.00

-3,00

740

1003

Coaaibta

9.10

sja

2,00

2,06

100301

Ctaritoin de Mifom eocufc de

MM

240

100102

Coabitau de tagmei de sauj

0,10

0.10

uxms

Ctaritatilde Mgtarieoctae de

eauuu

Ijt»

1,00

inOVM

Ctariban de uipcen patra ttadeta de Brac» n bolifecfaioruJe

0,05

fl.W

100306

CaoaftMtM pcMnicoacofii ai

tndeaaent»

MS

MS

10030?

Caetatan «UfanMne pata ratai

6.00

2,00

24®

2.00

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

222.00

10050

«1,10

5t.oo

2,00

239,00

254,00

266.00

2101

Boari ei «caice

OfiO

46,00

11,00

1JHi

-9,00

200101

Ftatatdebue*

1,00

05c

-140

200[02

MAttifepcBtni cuMcnic

14*

>x»

040

200103

tnceluL iluwta a loru nottta

3640

30,00

10,00

-340

Cod

Dtflaralrc indicator

Prevederi anuale trasat 21IIB

Prevederi trimestriale bsfet 2018

Eitimari2019

Ea tunari 2020

Eidmari2Q21

TOTAL

dinatro credite bugetare datinaleiSugerii pbtilor ratau te

Trist I

TrimJt

Trim.HI

TrimJV

A

B

1<5+4+5+6

2

3

4

5

ti

7

B

9

WMH

Ap*. and >1 wWrirtc

3.<»

1.00

1.00

«o

200105

Cnburaab ri ktethai

5.00

5.90

200101

Pmu, sfcwiii a «ii, radia, 1».

6,00

6,00

200110

Akn tmri ti Mnicd pstra

ÎMKdBCWS faKtMtUK

10,00

200

6,00

4,00

KM

taptotii Ewcate

3.00

-<MW

<50

IBM

Medicma* n msrtiih mîUre

«qo

WO

0.10

2OM01

MofctKBt&fc

0,20

0,10

O.MJ

MMI

«mm

0,10

0.10

2005

Buton dc asm otoccttkr de inrotir

320

13»

<U0

4,70

200530

Alte dbaote de «ta*

34»

1.00

0>0

4,70

2006

Dcțlam, dcraran.tnwfatti

3J»

IJ»

WO

200601

Dq4*ran iacroe. deUMfi. tmufcraii

3.00

1.00

2,00

2011

CvtL ydblicMâ xi

doamoaw

030

ajo

mij

Prepare prafesetuit

13»

1.00

2OJ4

hmeaUannai

i.«

13»

43»

2030

Alic didtuulr

1H20

45.00

45,00

45,00

19,20

203030

AMetteUtddi ea bmun Stenicii

15420

45,00

45.00

45,00

19JO

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UWTAT1 AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

12.147,00

2.959,40

3.129,40

4.17130

l.lt7^0

i.iia.00

9335,00

9.190,00

5101

TnmCtnm anale

117X4,00

2.959.40

3.129,40

3.W3»

IJW7.90

MOI»!

Trastfcran aba botrtMule (nUke

I17KM

2959.40

3,129,40

3.N9.3II

tmj»

*W2

Trm&nn de opiat

261.00

3614»

5102*9

AJtt trau&nri de opal cmk tassXâtJt publice

361.00

361/»

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

330

0.10

0,10

0.40

oqo

5WI

Swnc *£cjcat£ pauMSctcr cv

aewcxfbxc

330

0J0

0,10

010

OW

70

CHELTUÎE1J DE CAPITAL

32J»

95/»

-63.00

5RM>

ioo/h

71

ÎTTUJL XH1ACHVE NEFINANCIARE

32.00

95,00

43,00

50,00

50j09

u»,oo

7101

Aztnefia

32,00

«,00

•63.00

710101

Cansncai

6,00

35,00

-29.00

’10130

Ahe«tnc&xc

26,00

60,00

-34,«

6’0203

Otxliae jmHim

12.147,00

1959,40

3.129,40

4.17130

I.W7.90

L634JM

9,12300

9627.00

6I0203M

Foliw leale

12147,00

1959.40

3.129,40

4.1703»

11175»

1634,00

9,123,00

96273»

610005

Pnnecbe enriit ti pacea* a*ara ioeadiifar (potaie emh aanariiural

491.20

262,70

120,90

42,10

64,19

691.00

737JOO

774,00

Prevederi «anale buget 201S

Prevederi triumftriale buget 2011

Cod

Denumire Ettdkator

TOTAL

din ai re credite bugetar? dtetta>te»ingerii plăților reeteu te

Triral

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

E»tm»ri20l9

EltimirilOM

Estimări 2021

A

B

1-3+4+546

2

3

d

5

6

7

a

9

(S«tt

Pnu» 1IL« Chctaiell tna»Lcultraak

137,729.11

67529/16

2I.7tO.96

22.7532?

1133539

1102113»

HI.434,00

115391.00

6562

ENVATAMANT

34.01.77

13546,04

5495,53

5190,26

9.070,12

20,710,00

20254,00

21.679.00

Of

CHELTUI EU CURENTE

21252,17

10.6037

M4M0

5.90934

6.75536

11710.00

19264/»

196795»

10

TTTUH.it BUNURI SI SERVICII

1L5TO35

7.117.03

4.414,0?

<12932

4370.13

12.756,4»

13044,00

1320,0

200!

Boieri uranică

14457,0

6.420,10

3SKJ4

2.01,10

1079.15

200101

Furabai A birou

19,62

30,63

25,19

27.19

5.91

200101

MxcmJe pentru carecne

2?U5

•1,15

045

tot,M

1«3I

200103

lncairit, itaumi b fort* taotria

io.ct2.4o

527634

2477,76

96732

1359.71

2MI04

Ap», caut ri ttltAnuie

150037

455,13

427,19

462^5

15530

200104

Ficradeadbab

0,10

0,10

200107

Ttttupcfi

0,47

2IA5

31.46

14/14

1530

2010

Itau. Kkcciinimttit. rariia, n

359,54

1030

1062!

19.70

53.73

2041109

tl ■ t r —D ULtllfi do tcnxtt tu

eanc4crta>ctKi*tt

161.33

45,15

62,44

3150

1540

200130

Atu buaun » «cttku poara

buubcre n fracvoura

1609.69

392.45

ÎC21

371.44

455,52

2002

Rcpdbcweutt

2127,59

WI

■1.74

■3(24

477.0

2004

McdÂMnwttc        mbIkc

9,»

4.10

1J0

4.10

-1,10

200101

i.w

0,10

0,20

030

0.10

3MH01

MOoutenotiae

1,10

020

130

-030

200403

Rraatri

4.40

2,00

«JW

W

2DWO4

Drrârfrrtrtti

0.90

0,90

0,40

030

490

2005

Duram tfe MtUMabcadradc utrantr

2515,04

630

107.10

I.C77.41

1523,96

2OQ5O1

LhdfiMtnt fi tthțincflt

20

1J»

2J»

0,50

.140

100510

Atisebactttdebraur

2513/M

530

10.10

1.0763*

1325.46

2006

DtyErari, dttaeri; tnrafcnri

32,06

17,70

7,50

5,49

137

200601

Dcriram raietae, dcUuri, hartan

3206

17,70

740

5.49

137

2011

CMi, pMtatii a sutafek

dntSRKttMC

1X40

3,30

430

930

MB

PrefMtrt prolcnouli

33.61

14A2

14.70

535

MI

W4

tattdHiMMtt

4.60

4,40

030

-230

2EH0

Ctttiribtu fibfiEObtrfiia poHnc

beate le raalccnca mra beran «r

■trodide tarat* pvbbc beai, b ban

«ra» contrau aotrauar de mase

2635.54

674.447

64433

■0.71

413,14

2015

Cbcktiitfi jnrfinMi] ri txnywlkwt taraatedra ratnmi b icpraecbrae* btcceadur ttaUhr. potmrt drâpoiibfcr fetite

1W

V9

Detai ll/12ft01S Tit:         p*g: 12 -mlitri-

Cod

Denumire indic» tor

Prevederi ntttude buget 2018

Prevederi trime*tri*le beget 2018

Ettwteri20l9

El ținui ci 2020

El Hm* ri 2021

TOTAL

din ore credite bugetare de*tinete «tmgeril plntflorreetante

Trial

Trim.il

TrimJH

Trim.IV

A

B

1-4+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

ÎS3O

Alte (htltmdi

«35

9.70

H30

3.63

<30

2030341

Alte cMtacltcu btmri u wiki

35,*5

9,70

113c

3.45

55

TTTLUL VII ALTE TRANSFERURI

2241,40

5I33<

50136

441,651

*05.11

1.95100

1,965.00

1.976,00

5501

A. Tranfcran întorc

2261,40

513.34

501,26

44W

105.11

550111

AlțC tMM lfi'1 UI >        MfcfDC

531,40

«3*

5336

412,11

350163

FttMm» mrtiwMOht pntknht m

aaTownd «n£Ut

1.737.00

441,00

44»,00

449,00

393.00

SI

TITLUL K ASISTENTA SOCIALA

1044,00

30,00

539,00

377.00

131,00

935.00

939,00

942,00

5702

Ajutase eodde

Lt*4J»

30,00

539.00

377,00

13Rt»

579201

Ajstowc mtnfc m BBxnr

1.020,00

523,13

mjn

119,15

570203

Tkbct* decvtM d ddcfc Meuk

jKstm jndaitu

64 JW

3090

15,15

1U5

51

TTTLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMB URSA BILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

137.95

9.00

121.95

5KQ

da FcoduJ Socid Eueopcan(FSE)

137,93

930

12*33

510201

Fia*ta**ufaMle

m,«

9,00

11,«9

Ft&Ktf HLâ CAftîfM WTOf tHt ifelH

117^26

11736

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.191,97

1600.00

26,67

125,31

1.442,12

3.137.00

3.316.00

34*1,00

.1901

B<r*e

3.OM3»

1,600,00

6.62

<49

1.442,12

5922

Aom cu «meter oMfir «

■oca colorat

145.92

20,05

125,17

n

CHELTUIELI DE CAPITAL

6321,11

3971,27

-11,39

13«,00

2000,00

1.000/M

1000,90

71

TTTLUL XH1 ACTIVE NEFINANCIARE

6321,ta

3971,27

-1139

1342,09

1000,00

1000,00

2000,00

7101

ArUvrtlll

6321,U

3.97137

•1*35

136100

710)01

CMUtMcnî

4,619,64

2.163.00

95.61

2361.00

710103

Motaicr, «pmora tavurad »hc «ntttqmk

300,00

260,00

4ty»

710130

Aheeoree H*e

l«LN

1.555,24

-154,00

1,00

*4

PUti efatntit» put jMfttdati a ttcs^wls icni

-171.9*

-7<LW

-53,25

<M

-4734

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL

-171.91

-70,10

■5335

<W

-674*

1501

Hwcfccfiaat ra «m fiwdctt *i

w MMlcontâ

-70,10

-5335

<69

-4734

*30101

Pliu HmMtc b ««precedam n iwyuue h rari ana* m «wtiunra JcfiuctKun » bujaxAa letal

-171.91

.WJK

-5333

«9

-47,24

650203

famuoMM poate t> pian

11.431.11

5319,42

2.115,33

1751.47

1345,66

1714,00

1.640,00

1572,00

65(00301

tamaM«|nxolif

5.762,19

33161,9*

107930

979,60

615,11

400000

5a»,oo

5000,00

Cod

Demimiro indicator

Prevederi anuale bocet 20I>

Prevederi trimestriale bocet Wl®

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bote tare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

TrimJH

Trim.IV

A

B

l^rfl^VnJTV

2

3

4

5

fi

7

«

»

65070302

tarMenuta ptaur

5.661»

1150.44

1.036,13

1.771,17

71035

4.71430

3.6+0,00

3372»

450204

InrMmwi Mcundir

22.423.02

466491

332937

3.11739

731435

10.710»

KL264.00

11.679»

65020401

Emuaum Kctnrbr âJîrâr

3.977,10

i.eu/i

76431

42427

94534

530400

5.000»

5.00400

65020402

tantuuMt tramda- wțxrioi

17.722.65

6314+1

2367.32

2323,47

4315.4$

65O2M0J

tanUtaai profetului

72327

299.99

19427

173»

53,16

3.71400

5264»

4679»

65OK15

lnrtauil poctBccil

115.90

1631

35,10

21»

21.17

1.039,00

1099»

1.154,00

650250

Akc cbdtuidi in doaieaM

strMMnatailta

431,19

30.00

15,15

31474

247.00

26130

274»

6602

sanatate

163U»

13.617,70

2102,00

250,00

421»

10.192,0°

14403,00

14924»

01

CHELTUIELI CURENTE

7W>,W

1925»

2204.75

2302»

421»

4726»

7.101»

7464»

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11,00

15,00

19»

ÎI

TITLUL VI TRANSFERURI NIKE UNTTATl AU

ADMINISTRAȚIE PUBLICE

7151,00

277l»

220030

2449,00

4»»

46+5,00

7.023»

7375»

îiat

Tnatftrwi curente

7.116»

2266»

22M»

2219.00

421»

5 10105

Aetmtadc metale

7116»

2266»

2202»

221930

4»»

5102

Thm&reri do opiul

715,00

505,00

230,00

510212

Tnastcrari pătau finaurea itartaifllre ta yule

735,00

50530

23406

+5

TULUL vn ALTE TRANSFERURI

153.72

>14450

5501

A, Tnataerori atanm

9J»

153.72

275

>14430

3»»l

Aho trmldun torente ieuroc

9.97

153.72

X75

-1+630

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.717»

10.766»

-2019,00

4.16400

3295»

34+0»

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1717»

10766»

<O49J»

4.16400

3295»

3.460»

7101

ActhrGic

1,717»

12764»

-2319,00

710101

Coromtau

1.716»

10.716»

-2000,00

71OIJ0

AlteretntEw

5030

-19,00

W

P1A cîcttnftc m **** preccduh n ncsțpcncG incul cm ut

■937

J.72

<’)

<50

U

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

Jffil

-3.72

<75

<50

C50I

MM> tftthtac ta «n precedați n

ttațeme ta iota «arta

<97

-3,72

<75

<50

15010!

Pita efectuate ta aii preccdata a iii iței ne ta tata cuini tu recttttace ie ftrectxxure «tccctoliu locta

W

<72

<75

<50

o'-aaoc

Sțftîcii ncdbcftfe u <smw4 jssm

captam

143 61»

13337.70

221Q30

400.00

421»

1419200

14403»

10524»

6602060;

SpufcRrecnle

14561»

13337.70

2202»

40400

421»

1419200

10.403»

10.924»

*'3250

Alta cMtateKai dauauulMMitai

150,00

■15030

&325050

AU* wUtatn n Mihtti muUm

150.00

.15400

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 201*

El ticuri 2019

Eatimari2020

E»dmari2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților rea tonte

Triml

Trim.ll

Trim.il!

TrimJV

A

B

1-3M4-5+6

1

3

4

5

6

7

*

9

£702

CULTURA. RECREBRE SI RELIGIE

31.73321

I&431M

7.747J»

5.460»

1M735

23490»

23.403»

15.930»

Ol

CHELTUIELI CURENTE

26.798»

924542

1055,14

7327J7

2.149,42

21390»

nun»

23.930»

10

TITLUL1 CHH.TOIE1J DE PERSONAL

3531»

948»

890,»

950»

743»

3291»

3.474.00

3.650»

H»l

CkdtMdi Mlmdc tn beai

3319,70

871.70

165»

923,00

730,»

IDO101

3233,60

114,70

114,»

842»

760,90

IM 106

Alte jeturi

18,00

5,00

i.»

11,»

100113

UAmwwi wriJ A*      i

0,10

OL»

100130

AlttdKfMri mImuJc b tuni

111,00

51»

50,00

54»

-32»

iW3

Gatributit

141»

76»

15»

27.»

13»

100301

CaMribua de u^sei «xiilc de

1UI

32»

32»

100302

CoBOiUcii de encnrwt de eraț

1,00

1.»

100103

Craitetn dt eoțunri «odele de

Mueeee

II.»

11.00

!t»3M

ComibuUi de enfteai |aauu

axideote de mance â boS profctaoauk

04°

«4»

100306

Ceantbbi pasau concedii s

ttdctMuaii

430

4,10

100307

ComritaM edpntanc pcatoi camei

92»

27»

35»

27»

13»

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

1.096,14

270,62

1.8MJ4

3.606,17

-21.17

1315»

4.463»

9210»

2001

Bănia tonicii

4.473,85

1.497»

752,14

228547

-6122

200101

FtfMondcbcKM

200102

Mcuaek păstra aotlczuc

11,00

40»

15»

1540

10»

2OOJO3

încadra, ihaimat n Tone moțisca

1341,75

550.00

279.»

633»

-12122

200MM

Ape, când n nbbMMc

51140

155,90

155,00

13140

74»

200105

Cttiaaauli ei IsHtad

HUO

90,00

25»

3740

-10»

200106

Piese rft ttbitnk

19,»

11.00

MM»

■30»

20010»

Beai, itkxxmtrtcect, radb, tr.

btanct

11.»

12.»

■»

200130

Alic bonn ti temea pestm

Kmțtbtn «l ftacbotutc

2212,14

«32,»

2J6.M

1361,30

12»

MQ2

Reparații arate

495.02

2«W

190»

245»

-220»

KW

MedbtmattB ei mMcttdc «enitan

44,70

22»

22»

2J5

«35

209WI

Mcdicttnu

OM

0,10

0.10

200402

Maurul e mutare

430

2,00

2.15

0.15

MMM

Dubtausu

40»

24»

20»

0.10

0.10

2005

Baron de astm obtMctac dc micuț

262.00

217.00

-35»

91»

■11»

20053»

Alic obiecte de tmemar

242,»

217.»

.35»

91»

-11»

2006

Depteean, detitm, ttauknn

I.»

-1,00

200601

Dqdtun bterac, deUteti, Inesftm i

13»

-1»

Cod

Denumire indicator

Prevederi annale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2013

Călimări 2019

Estimări 2920

Eltinuri 2021

TOTAL

din care credite bage ta re destinate stingeri plăților restante

Trial

Trira.II

Trimjn

Trira.IV

A

B

l-AWFS+5

2

3

4

5

6

7

S

»

2013

tațalac pofafcmto

1.00

3,00

5.00

-7.00

2014

PrMMMnraco

IU»

20.00

WO

-IX»)

2030

Abcchetmeli

1KM45

66X60

171,40

W35

ITTJta

2O>03

Frac de M>pnR mmmu

0,10

13»

-020

203030

AttBdNhmeli w htaaai u »crr>cii

2,«U,75

661.60

171,40

993.75

mjn

51

TITLUL VI TRANSFERURI ENTRE UWTATl AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.4*3,22

2J35.90

3330,60

4 129.10

WJU

*431,00

*.113,00

9254,00

4101

Trarferati cotate

10.473,22

2435,90

3330,60

4.IW.IC

cnja

510101

Ttattfam an mtutatâle ptdtlia:

10.47322

2335,90

333X60

4.129,10

snfii

5102

Twufeamdacapatil

I0.W

ixoo

5101»

Alic owtfain de capital caac

jftttiMii potficc

10.00

ixoo

55

TITLUL vnj PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADEXARE

TT2JS1

770,00

2,m

5601

Frapam* din FmM Empoa de Denotam

RcpoaaU (FEDR)

mjw

770.00

2JBI

550103

Chdtxwcâ AedtpUt

•mjn

770.00

XJU

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.915,40

2401,00

2027,00

-1351,00

73t,«

I376J»

J.6WJ»

1.716,00

5911

Afochtii o fiuhsii

3213,00

IW.00

200X00

-1355.1»

714,00

5S>12

Suitmcra cultelor

507.00

427.00

170,00

5M0

Sume aferate penonckaculkandtcap

ncincabtac

105.50

27,00

27,00

27,00

24.60

n

CHELTUIELI DE CAPITAL

5021,6*

73K35

-300,00

-1.164,67

-200.00

1D0X00

1.00X00

2Q0X«»

21

TITLUL XUI ACTIVE NEFIHANC1ARE

5.021,6*

73*435

-300.00

-1.164,67

-20X00

2000,00

1.000.00

200XM

7101

Acare Ore

5021,61

731435

-3 MU»

-1*64.67

-200.00

7KU01

Cancauctu

2007,33

3320,00

-300,00

-712^7

•30X00

310103

MrAaBcr, ațxntm Strunea n alt*

actnrtcccpotde

10,40

1^40

7101»

Alterare fixe

31X13.95

4055,95

-1.15X00

100,00

U

rUiicfcaulk in ana precedau d

ncepoate ia acul carta

•2X45

-13,62

-124

-2,52

4jn

*5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE Di ANII

PRECEDENT151 RECUPERATE IN ANUL

-26,45

.13,Q

-*24

-242

-X07

*501

Flaacfcaaatth *M precedați at

MefWMaamlcwat

-26,45

-13,62

•*24

-242

-zjtn

*50101

Plata cfimuac m acta pnecdod d

rrwpcrtae m «cal ctm* a* aectitnca

de funedorurt atacatul» local

-26,45

-13.62

-»34

-242

•2,07

«70203

Serva catande

5.M9.9O

mo/»

129X50

209740

451.00

4.1MJ»

4200,00

4200,00

Prevederi anuale bufet 2018

Prevederi trimestriale bufet 2018

Cod

Denumire indiotor

TOTAL

dintwt credit* bufetare da doa te știa ferii plătitor ratante

Trial

Trim.ll

Trim.ll!

Trira. IV

El Umeri 2019

El tunari 2010

EfthurilOZl

A

B

2

3

4

5

£

7

8

»

670203»

Jsstbitt piHR’tuM fpttitTiJf ti

ccttcaw

4.(81»

1519»

125930

1.660»

451»

4.114»

4300,00

4200»

67U2W5U

AkcKfritiiadattik

761,90

291.»

40,00

437»

67U2OȘ

Serrieă rtxucetXYr ti jpontvc

25.0063*

1422435

£424,10

2.7035*

IAS2J5

17106»

I7.ua»

19.130»

omnt

Sport

7372.00

1653,90

4040,10

«03,60

1334.40

1377»

477»

1373»

£7420502

Tineret

721,00

1 IM 1,00

-320»

2322,00

2455»

2377»

61010501

h i|h fiiiCTt tttdtti pubtitt, pnrwi

Mae TrtTi. b*K ^Mtrrati de (CKmod

1871331

11329,45

2346»

1099,91

737»

13.407»

14.171»

14.4*0»

670206

SotKnrrhprur

M1JK

427,00

170»

300.»

500»

MO»

670230

Alle tapai ia anremilr cutam t.

ttatcn ti rditid

540,00

176»

31»

4»»

•156»

2.000»

22M»

23»»

tim

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54.964»

23.65637

13265^1

11.157.93

£449.92

54.956»

56,964»

57,065»

UI

CHELTUIELI CURENTE

53 940,12

21841»

13213,42

10.952,77

6*fiL50

54356,00

36.764»

56665,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

22476,92

6.431.40

6.45653

5.424»

3334»

22645»

22151»

22.757»

1D0I

ptlwf

21.700,11

6017.11

6496,44

5.64324

3302»

laotoi

Sdaiidebem

21,116,00

5.744,14

6303»

5.46134

33SV4

WWW

Sperai poMcoadilâ de eimca

3613»

100.00

91»

Ml»

ÎMI**

AUeeponn

52,00

12,00

12»

21»

100113

IndcntSB&sii dc

-1»

100134

AtadccptuneelrâdcubaM

171,11

116»

90,00

joo.00

•IM»

lato

CODB^Xrttt

776,81

441»

159»

143.0

3131

100301

Cootnbctu de tnpmn tocitte <k

Blft

210^5

2133*

■3»

MOJtlZ

Cttfc&Nu dcauicnri de «mj

100303

Coctnbutu de «peren «oriile de

69,44

70,00

<56

1(X1W

Coatrihdtit deecptrai penau Mddcwe de munca n boli jrolaimik

2,67

<31

iocotx

Ceetrih» peana concedii n

ttdcffinimti

1734

17»

<45

100307

CeambiM espsuonc pcuuu amanet

470.63

153.46

159,0

143.49

36,79

10

TITLUL 11 BUNURI 51 SERVICII

4.470.49

3122,09

231335

207634

4*4,41

10.150»

11.471»

12044»

2001

Buaorraecmrii

1425»

956,45

75535

307,70

2M34

200101

FuraUnndcbtroe

212.67

40»

70»

39»

63,47

2OOIO2

MdtneTr petdni cmtaue

49.21

5,00

6.60

29,44

200103

facUzn. il umana a lena amxnca

74230

35530

113,10

130»

73»

2001 (N

Ape, cenți a mtatriWe

237,70

(1,10

5250

47»

55»

290105

CabaneA nUkiBeoti

1435

3.45

200106

Pacte de Klamb

MO

2,00

11,10

<M

2OQ107

Tmapcrt

3335

22,00

535

Cod

Decomirt indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 201S

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2921

TOTAL

din care credite bugetare destina te stingerii plătitor restanta

TrimI

Trim.ll

Trim.l|{

Trim.IV

A

B

ImJMWHI

2

3

4

S

6

7

8

9

20OI01

293.11

1U.75

17.73

77.75

29,56

2WJW

MXnufc a prattn de wndi ai

emctcr fisctxMÎ

4130

I4J»

935

733

11.10

200130

Aht b^ai ă tentai paunt

nttttsacailvtxKsc

193,30

26030

10,00

-21.70

-55,30

1B02

Repmaanste

2U2*

3135

173»

145,94

51.49

2003

Hmu

56931

WW

154,74

1*6,00

1043»

Hrmptatru twnrni

5&»3I

154,74

116,00

1643»

2004

Mcd>a«M» ■ auttnate uritca

«30

330

•04»

130

339

100401

■MO

130

-0,60

t,oe

1,00

200402

MMcrbk «Mutat

0.49

030

030

200404

Demfecuaei

2J»

2005

Bman de mftn «teodor de taverne

177,70

ÎTfiB

21,60

1(30

50,00

20050!

UuToane a cthy4mnrt

140

050

040

-3,40

206530

Alte «tete de «nraut

177,70

3530

21,10

IU0

96,40

2006

Dcptam. deuMn, taKuferm

9J&

330

1030

-3,14

300601

Dqdweti iMne, dcUMfLtnMAnn

9,a

I«30

-33t

20! 5

Cdtt. pdUîoeii â raMcnde

docontatav

7JM

7,00

040

2012

v CKjxrUtt

0.75

A75

0.75

-135

20H

ftrptar ptifrTOld*

ii.m

14,13

«.«

2.75

-15,43

2014

RvttCttS fliHWIt

1MB

23,00

4,00

0,40

-OJW

2019

Contribotii tfe^nc&istntei pubbc*

lecefc b redtarca umr lomri ri

Knbm de mcm pablic looL b fcua

sw eMMftatiisBieattncte de «wuae

5303,66

î.toaj»

1.100,00

1.400,00

503,60

MM

AUectofaidi

17,40

121,10

193»

230

-54,10

203001

fi pnM*rktffi

2.10

-110

203003

Mm de Migrare noo-ruu

2.W

2OJ0O4

Chirii

3000

-3l>,00

203030

Ake cbdtrâb cu buatn a temea

«5.40

19,10

19,00

-22.70

55

TTUUL vn ALTETnANSFHmRI

1,06

631

-431

4,00

43Q

4.00

5501

A Tmtitrm vreme

2,06

«37

-431

55011»

Ahetnmfanncmmcimeac

LM

637

-131

51

TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA

2167937

IIW130

3.700,71

1941,00

143635

21.057,00

21431.00

21160,00

W

Aj «cute tocite

2167927

12.601,00

3.700.72

19413»

143635

570201

Apkxr» tocite â cuatcra

1737937

7.601,00

3.702,72

3341,00

163635

57G2M

Tabele cedM KMdatt pnira

chcbsttii tocilă

440030

5.00030

•400.00

-200,00

Cod

Deaanure indicator

Prevederi anarie bațet 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Eitfcnariltttl

TOTAL

din care credite trațetere detonate itfațerii plătitor rettnn te

Triat I

Trim.Il

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1-3+4+A+6

2

3

4

5

6

7

1

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

131 pi

652,77

54530

103/0

611

5911

AJcatdittfiMdMu

«4.00

500,00

4OO/0

-30,00

-2,00

5940

Suim atacate ptrwxockir ca tandir«p

■ancaârate

443/1

152,77

143/0

133/0

1.41

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.065/5

201.00

42/0

400,00

200,00

400.00

71

TITLUL X»! ACTIVE NEFINANCIARE

1.065/5

W45

201/0

42,00

400/0

200/0

400.00

7101

Active tac

L06S/5

122/5

201,00

42,00

7)010)

Camnctâ

759/1

239/1

300.00

710130

AJteacttrctac

305.74

562,74

-199.00

42/0

U

PfMÎ efccSttU n nu precedați a

tecqpmc»MdamM

•40,44

-7/31

-11,01

-0/4

*14/3

45

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL

-40.44

-7,01

-14/1

A»4

-14/1

ÎMI

Mtetctamne h «ni jimilmii *• rccapaWe n Aaal anca)

•40,44

-7,01

-14/1

-0/4

-14/1

35010)

Ral cfrctMtt in nu fncadari n ireiycitte tn nul coran ia trrliMrt Ac fatOMwc t bug&dai bcd

-40,44

•7/1

■II,01

•0/4

-14/1

tMCO)

Aetnadi acordate panwtor ta «ante

4.434/0

1293,65

991,60

1.069,00

1.075/3

4.754.00

5.024/0

537600

6SC205

Amtcau Kxuit ta cu de boti ti

amltfuit

24.306/6

6306/0

7.090/0

5931/0

4.915/6

24.721/0

24.7ÎI/O

24.721,00

$1020302

țfffițțfl țț c*x dc

24306/6

6300,00

7.090/0

5.931,00

4935/6

24.721,00

24.721,00

24.721,00

6102II

Creta

517669

1.691/9

IJZ3t,73

1.11693

1/53,64

5341/0

5,666.00

5.949.00

Prmnirea exctataii todtlc

5335.24

5251/0

50,41

230.00

-166/4

1/92/0

3.471.00

9314,00

61021501

Ajutor tecul

5335/4

5231,00

50,44

250,00

-I6«4

1392,00

1,171,00

9314/a

6(0250

AUe chetandi m doseam! «ttpirtnlot

ti tmxmcl toculc

15663/4

9.111/3

3.111/0

Z716/0

-5669

) 1.723,00

12/42,00

11.405,00

6W25O5O

Atie cbelttadî ta daneand tastate!

toeuk

15/63,54

9.IH/3

3.114/0

2.716/0

*33,69

11723/0

12.632/0

11305/0

TW0C2

tata TV-a Sarfcii ti denaltst

peblica, foaMte,"**")" ta®

41215,63

41.909/1

10.636/5

11010,13

9,679,04

41.449,00

50.110/0

52272,00

7IXU

LOCUINȚE, SERVICII St DEZVOLTARE

13/93.41

7324/4

2326/1

2.M2/0

1/00.42

13531,00

13.117/0

13344,00

01

CHELTUIELI CURENTE

11233,70

4.127/5

2/21,74

2.379,71

1/47/0

11531.00

11147,00

11791/0

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737,00

737/0

534.00

2.371/0

3 035,00

3.113,00

rnoi

Chdftdrii ttltnilf wi btu

210335

455/5

712/0

712,00

524,00

looiai

Seinii de but

2.693,45

427/5

6C3.M

634.00

493/0

)OOIB

IfidMBtttlii dc ddcțvc

■JO

1,00

0.10

100130

Atee drcpton tatnwlf n bai

199,00

2100

21/0

21/0

25,00

IMG

Dtmnbsiu

111.45

51.45

25/0

25,00

10/0

ioa»i

Combați de rapăn lociaie de

Dat»; 21/12/201*Tfa       pap 1» -mUId-

Cod

Denumire iadicntor

Prevederi «nule botei 201S

Prevederi trimestriale boftt 2018

Ex tunari 2019

Externări 2920

Eidmari202i

TOTAL

din care credite but* tare da tinate «tio firii pi» tflor rextante

Tihni

Trim.II

Triia.nl

Trim.IV

A

B

1-3+4+5H

2

3

4

s

6

7

a

9

IUI

27,70

27,70

100302

Craeifediide Mtcwaide mou^

0,90

0>90

100303

CmmlMUÎ de «Âpmri aoeitte de

9.40

9.40

1M3W

GMtali de wprri pcutro MtiifcMe de mmca ri tnli pv&nticâk

030

100306

Cdi îbitfii pLDiiii

wUHWMnrtî

2.IS

2,U

IKB07

Cantitate aojurakanc pcMiu ama

71,00

li/M

25,09

25/»

10.00

20

TULUL R BUHUR] SI SERVICII

«391,79

3196^5

1775,74

1.625,71

1.003,30

1.660,00

913200

9,610,00

200I

Bunuri n «aricit

3X51,2!

3.1163*

1256,92

131,61

646,10

2M:m

Mttenafc păuni cunaauc

10,00

5.00

5,00

200103

hcaltiu UtnUaks forța muica

<«911»

2745,11

1.096/»

416.01

433,90

20OIW

Ap*. «ml ta Mhftrium

23930

60.00

51,00

10120

27,00

200106

Picat dcncfctalt

50.30

MM

200107

Tkaapcn

9/»

4.00

3M

IM

200101

Poala, kkmmtmicm. radio, «r,

ictttscl

430

240

020

2OU13O

Alic bunuri a aerridipstni

aacUKfc a ttaafauKC

64632

30020

99,72

311,90

-45,50

2002

Reparații anat*

1.0X2,40

311,01

23120

432*0

«029

2003

Buboi dc tutun «Urraelot dc im aur

51.40

30/»

3/»

34,40

-20/»

100530

Akc «bicele dc iaraut

31,40

MM

5,<»

36.40

-23,00

2004

Deplmri, damei, rautccnd

KW

1,10

5,40

4,50

<50

200601

Deptnai cuerne. dentari, traatfcran

IJO

l.io

5.40

420

<50

3012

CCKkfltflMAUCJKttizi

20.00

.20.00

2013

htpnrt pmfairairii

130

030

1,00

20H

FrotsctewMDtti

3.11

3.19

0.40

.149

2030

AJfcchdaacS

130351

405,64

275,12

320.60

MIM

203001

0,90

030

1/»

201003

Pnm de tapam rm wrta

76JD0

44/»

MM

KM

203030

Alte «firitracii ca buaun o «aricii

142W«

339.16

24X«2

316.60

30210

59

TITLUL XI ALTE CHELlUffiU

MM

17,00

16.00

17.00

MM

SWO

Sume «ferme fcrwxinr cu tundk^

rtma+draia

60,00

17,00

16/»

17,00

MM

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.06X30

2430,26

•337.00

-24,96

2000/»

1.000.00

1050.00

n

TULUL XW ACTIVE NEFINANCIARE

2.06X30

243036

-337,00

-24>

2000,00

1.000.00

1.050,00

7101

Adm Han

2AM30

243026

-337/»

-24,96

710101

Cecattsrti

723JI

1.11734

-3X3/»

-53*

710130

Alte actac fixe

13+432

1317.92

44,00

•19/»

Prevederi utuile beget 2018

Prevederi trimeitriiie bagetZOf 8

Cod

Iteaumlre tadicater

TOTAL

din care credite bagetero detifaeteiitegerii pli Uter reteste

Trioul

Trit&n

Trim.HI

Trim.IV

EitimarilOlS

Eltimnri 1020

E>fa»ril82t

A

B

1-3UISE6

1

3

4

5

fi

7

8

84

PUa cftctute m uupcttdtfltts

JlCUpCftltt 818M*J cmu4

-51,59

-33.15

<71

<11

-2)^2

ts

TULUL XDC PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT] SI RECUPERATE IN ANUL

-51,59

•33.15

<7i

<11

-21.92

*5U|

Pitii cfcctnticmanu preceAsii D mvptftic n «nul arat

•33,15

<71

<11

-21.92

uaioi

Htdcfcctate t* «sil ptttcdcsci fi de findioarc i tegctriri local

-36,77

-33,15

<71

<11

<10

150102

PitiitGețtotit m «oii foadatii ă KAțmtc m oad anfl in KCtirau di dcralun ■OaccudA load

-21JU

-21,12

7M203

Locora

2.497,11

1.640,06

301,20

4)320

14X42

3352/50

3343.00

3,720.00

70020330

Ata **■**"—*■ n dotMBMi tentatelor

1497.11

1.640,04

30130

4)3/20

143,42

335200

3343.00

3.720.00

7»2O6

Dsniatt pvHic ti cteOnficai

5.77X60

3.69430

1.175,00

19530

706,00

6760,00

7.145/»

7502,00

7IXQS0

Atic xntiii m domeniile teatrala.

anicSor N detndtnU comrate

502193

1. li 1.00

1.049.13

1.434,10

651,00

1419.00

2.499.00

262600

7-102

HtOTECTtA MED1UUA

CT.mzi

41.615,15

6160.92

9.96743

1.171,42

34.911,00

36923.00

31474,00

t)i

CHELTUIELI CURENTE

35369,23

NJM3

6705,95

9754,72

7,4042»

25,749,00

26073,00

26311/»

Kt

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6099.00

1.754,00

1125,00

1320,00

1300/00

5247,00

5443/90

5124,00

1U)I

CMtuttii atenție » ban

5.13620

1X2630

1.410,00

1.475.00

1X55,00

100101

Salar» de bez*

530120

15W30

1.400,00

13M/»

1.111,00

100106

Alte tpontii

15.00

HM»

30,00

5.»

100115

lndc*9Mx*t)i

i.oa

1,00

100130

Alte dttptai atente in test

207,00

70,00

70,00

65,00

0.00

1009

Cco^Aotii

26X40

12740

45,00

45,04

45,00

100301

Cantibdu de aifarari nade de

1XK

54,70

54,70

100302

CmtribM» de tspm de tottej

1,10

IA»

10003

Cettritraide ««furări ntule de

fMUMC

19.00

19,00

10004

Cotentenidc eufonii pceteu •codate deosticeu boE pnfcuotute

OJM)

<X60

IMWfr

CmoMu peotm carcedit ■

indcKUntii

6,70

6,79

. 10007

CtBtriboM etifwnwk pamtt munci

110,00

453»

455»

45J»

45,00

' 20

TTTUJL11 BUNURI 51 SERVICII

25.947,43

9.07031

4.130,95

0.194,72

3.151,41

20000/»

2&000/30

20.000,00

2001

Btewiriterriai

23616.66

7.53342

4413,95

7.422,72

3.146,47

201101

FwatMidebsva

iJK

6.00

2001112

pentn turMcoic

<00

25,00

15,00

Prevederi anuale ba get 2018

Prevederi trimotrinte beget 2018

Cod

Denumire indie» tor

TOTAL

din care credite bugttare deadmatestiagerâ platflor retUnte

Triml

Trim.n

Trim-Hl

Trim.IV

EitimariMl?

EMisuri 2929

Stârniri 2021

A

B

VRTaFfW

2

3

4

5

fi

7

8

9

200103

Iwtlriț, îluauiui ri Cort»«ntxric«

531,90

170/»

224,99

165,00

■Wl

20Q1M

Apt, oml â tehrixitete

2.093,90

1.113,00

221,50

772,40

09/»

200KU

Certuroti >1 kMltaii

640,00

150.00

100,00

250/»

110,00

200106

Picie de adnota

91/»

26/OC

15/»

50,00

2tntt»

FmUl tciccoaMBicitUț      IV.

«rate

1.»

uo

-5,00

5.00

200109

Mânute ti frtwi de temeri ta

«anucrfimciraa!

320,00

150,00

150,00

20.00

200130

Alte bonuri ti tcmcti poara

teantewa a ftairliiwm

19043.71

5515,52

3.707.46

6.165,32

3515,41

20<U

Reperări cerne

i iw.no

479/»

230/K

530.00

-60/»

2«U

Hrana

30/»

25,00

5,00

200207

Hram pcabtt tnrntlr

30,00

25/»

53»

29M

Medicamente a metalele «mim

40.00

35,00

W

2OM01

Mrdiranarac

20,00

[5JX1

53»

2WM2

Metalele UEttn

20/»

X).<X>

2005

Braai de aafcaa chintelor de uncna

257,00

114,00

Tipa

100/»

-33,00

200530

AbeobtKtedciaraMr

257.00

114.00

76/»

100.00

-33.00

2006

Deptaan. dcteun, tnmtertn

1,00

1,00

2£U»

-20,00

200601

Dentari iMenie, deleteri, nanafam

Ut»

15»

•30/»

2013

Pngam pcrfcarada

6,00

1.00

5.00

2014

protecția muncii

30,77

25.77

53»

2030

Alte cheltuieli

IttJ»

455,99

■1/00

112,00

111/11

203003

Prime de ariguean neo-nde

55,00

15,DO

30^00

203030

Alte dtdtiădiai baram atavicii

712/»

430,99

11/»

*2,00

110.01

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.153.00

630.00

300,00

1223/»

502,00

530,00

557.00

3501

A. Tiandrari iatonc

3.1533»

630/»

300,0®

1223,00

550112

tantitM ele agraricr ermenun cu

330,00

330/M

530111

Alte tnetfcrnn curerne teteme

1023/»

300.00

30000

1223,00

5*

TITLUL M ALTE CHELTUIELI

169,10

50,00

50,00

40,00

2930

5940

Same eterate penorakren handicap

nrâcatbate

16910

50.00

50/»

40/»

29,10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

29.751.52

31230,65

A4»

219/11

-597.66

4.000/»

4.500,00

5525.00

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

29.751,52

302X65

219/11

-697.64

4.000,00

4500/»

5525,00

7101

Adm foc

29.751.52

3023065

-0.4»

219.01

-697,66

310101

Ceettmecui

27619.16

2156129

-4.41

l(J)t

490^6

; 710102

Maturi. cdopeerate a mijkace de

tnmrport

95036

951-36

710130

Alte ediic toe

1,104,00

710,00

201/»

193/»

Data: 21/12ZMIS Tfc        pag 22 -tnlllri-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anaalc buget IBIS

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 20»

EstimarilOIO

Eitimari 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plătitor restante

Triat]

Trim.II

TriutUI

TriuLlV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

7

«

9

19

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2944#

1.472,00

1.472#

5.169#

6350#

6411#

11

TITLUL XVII RAMBURSAM DE CREDITE

2944#

1.472,00

1.472#

5.169#

6350#

6311#

■ICI

Rambnmn da credita ectane

2944,00

1.472#

1.47200

I1UI01

RnbnHtri dcacdar cxtaae amo

tete de cedonUndi de credite

29LI#

1.472#

1.47200

14

nmefcoBtle ta anii pncedenu d napenu ta arm! caut

-7V3

-«,71

46#

-6#

15

TnLVLXIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! $1 RECUPERATE1J4 ANUL

-7253

-49.71

-16#

-6#

1501

Firii dfasric ta anii (raxdcDti c Ttcttpcrtf^ is mul cuksI

-72#

49,71

46#

-6#

150101

Ptad rimata ia saUpeerdenti» teațaM* în anat coteai in accâimca dc futcoorwt • Bugetului local

-7243

49,71

-IMS

4#

740205

Stidbfttric st (csmrc* dcxsâcv

37.054#

11.792#

7.191.40

9.715,11

7.656#

29.114#

30.749#

31.141#

74020501

Salotaa*

I3.t34.76

5M1M

3211#

3316,00

1.464.40

12036#

1245200

12410.00

7W20502

CotecUfti*. nm n duîtuțut*

deteunloc

21221#

6149,50

4.640,40

6199,12

619242

17.141,00

11497#

19361#

7WM6

Comit tarea ri tntarea apelor midaile

30.93622

29.19249

269#

252,41

52200

5.734,00

6174#

63»#

vxxxa

Pane* V-a Aedul ccommcc

56.9KL37

35.617,19

7.71340

1243941

1320.00

32211#

34.006#

35311#

■ita

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

30.19720

19.43046

2432#

5.634#

2700,00

22699#

22576,00

26X05#

01

CHELTUIELI CURENTE

25JU7J5

1134041

32#

33M.M

1.950#

20324#

20.625,00

24.756#

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.14931

14.76433

4315#

2000#

20326,00

20625#

24756#

4003

Sntaotu pătau acapcnrea dtlcmatelor de pete) tarif

10.00644

744044

272^12

40)0

Akea^wutit

11.143#

7.444,09

1.651,93

2000.00

54

TULUL Vii ALTE TRANSFERURI

1.017#

I.W5#

32#

700#!

-750,00

5501

A Tnmlawiaame

1.017#

1035#

32,00

700#

-750#

550112

tarcetaa akapettar «anemia oi capul de AM

n$#

1.035#

700#

-750#

550111

Al te twfcnri cwtnte taicrae

32,00

32#

54

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

3.690,47

2340,61

449,79

700#

5403

hntpane dn Fanda! da Coenrete (FCI

3690.47

2540#

449.79

700#

; 5GBSJ

Ctotoririt ncripbiic

3690.47

2540#

449.79

700,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4339#

I.W9#

2400,00

KK#

750#

1.000#

500#

525#

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFJNANCIARE

3319,15

1#9,15

2.400#

100.00

1.000,00

500,00

525#

nat

Acere Iile

3319#

I#9.15

2400#

100#

710101

ComjiKtti

3325.00

1.025#

2400#

100,00

Cad

Denumire indiei tor

Prevederi ennrie bufet 2018

Prevederi trimeatriale buget 2011

Estimări 2019

Eitiraeri 202B

Eitimui202I

TOTAL

din cart credit» bugetere dei tiara te etinjcrii plătitor rtttimte

Trânti

Trian.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

I-3+4+3+6

2

3

4

S

6

7

8

9

7101»

AJteectine&ee

64,15

64,U

n

TITLUL JOV ACTIVE FINANCIARE

750.00

750,00

ra»

Active turnăm

750,00

750,00

710101

Runcapac lecapukd eocaa! ri

VXiCUlâv COtDCfcitfc

750,00

750,00

»

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1373,00

1.451.00

1324,00

ai

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1373,00

1.451,00

1324,00

IltffiK

Eucrpctcrauai

14.76433

4313.05

2.000,00

2234330

2237630

26105.00

IIICU50

Akc rhrltwrh pmrmd cerahartitili«

9.M7J2

4.666,04

2.432,00

L249.79

700.00

356,00

luai

TRANSPORTURI

267X3.17

1611733

535120

6624.44

-1310,00

93X2,00

11.43100

1.706,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1617039

5.943.09

535120

6776.00

-I.WU»

1312,00

10.430,00

3.706,00

10

TTTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

130030

31230

30730

30930

271,00

1.16X30

1234,00

1295,00

1001

Otinaadt olanele ■ bau

1.154.95

211,45

30040

302.00

264,00

inoiot

Silvia debut

1141.43

275.65

21930

21240

263,10

imiuo

Ahcaponri

I6J»

330

13»

IROD

130

IOOi!3

IwlwunintM Ac delefae

130

0,10

030

«20

030

100tio

Ahedaperi Mlaciib m beat

26,00

9.00

9,00

9.00

•1,00

1003

Cccxritaâ

45,05

24,05

7,00

7,00

7,00

109301

Coumbutu dc «aftnn eocnb de

«u»

9,60

?,«

100393

Cootribuui de tupun de

0,40

914»

100303

CoatrihAt de wtjMari aodek de

4J0

4,20

100304

Cawibaii de «ăsmet poara aeadcBtc de nuexa aboli pofcdemle

1Î5

0.15

100306

ContzâNtu pcnittmncctlJUi

tedcMMt

0,70

Ol»

10030T

Coetaiboau*a»purtar»e patou (ramei

3030

W

T,00

7.00

7.00

10

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

I4599J9

527339

5.031,70

6442,00

■117530

7.414,00

9.19630

1411,00

2001

Etaam numen

I3M39

51939

41930

221,10

10,00

2140301

rULUWII “ MnM

1,00

230

•1.00

300103

foctinL d™"*1* Torn moine»

25,00

20,00

530

200104

Ape. cană n nhbriuie

530

5,00

290105

CubaracU a JiAriQmd

66630

250,00

250,00

n«oo

50.»

■ 200106

PicKde*hmb

63.10

50,00

-20,00

4130

430

: 2MIW

Fosu. lefecaanftteam. ndio, tr.

■tcrart

730

5.00

2J»

200130

Alte bensi a Krrictt poara

iancibetc m SnctNMR

6IM»

25739

25130

70,00

13,00


din cere credite bugetare destinate stingerii plăților restante


Estimări 2019


3-337,04


15302.03 '

15302,03


1.730,00


1000.00


1.000.00


Estimări 2820


1.000.00


Estimări 2021


5.000,00


$.000,00


7512,00

9.430.00

6.706,00

73S2J»

9430.00

6.706.00

2.000.00

1000.00

2.000.00


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACÂU

- OVTDIU POPOVICIîntocmit

A.TURCU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA 1 Al

LA HOTĂRÂREA NR. 522 DIN 28.12.2018

Data: 21/12/2018 Tit:pag: 1 -miilei

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.Il

Trim.nl

Trim.IV

A

B

l=3+4+$Hi

2

3

4

5

6

£>00102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

259.121,26

71.09331

61.03032

75.05337

51.94426

000202

L VENITURI CURENTE

259.120,78

71.09331

61.029,84

75.05337

51,94436

000302

A. VENITURI FISCALE

208.778,66

55.562,00

48.896,61

62353,97

41.766,08

000402

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

102.49138

23210,00

25.160,00

31.166.00

2195538

030002

A12 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice

10149138

23.210.00

25.160,00

31.166,00

22.9553»

0302

IMPOZIT PE VENIT

1840.00

210,00

2210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal      —

2.840.00

210,00

2210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

99.65138

23,000,00

22.950.00

30.956,00

2174538

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

99.65138

23.000,00

21950,00

30.956,00

22.74538

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

36.499,18

15360,00

7.909,61

10.17197

3.056,60

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

36.499,18

15.360,00

7.909,61

10.172,97

3.056,60

07020!

Impozit st taxa pe cladin

26.68431

12300.00

6200,00

7.612,97

571,94

070202

Impozit si taxa pe teren

5.96437

2260,00

1.109,61

1260,00

1.334.66

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.050,00

400,00

300,00

700,00

650,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.800,00

400,00

300,00

600.00

500.00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

66328.10

16392,00

15.007,00

20.495,00

14.534,10

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

50.482.00

12322.00

11072,00

16,560,00

9.628.00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trîm.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

6

adaugate pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.777,00

11.774,00

11.624,00

8,844,00

5.535,00

110206

Sume defalcate din laxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

10.968,00

7.268,00

3.700.00

I10209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea învatamanlului particular sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1.029,44

70,00

60,00

60,00

839.44

150201

Impozit pe spectacole

840,00

70,00

60,00

60,00

650,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

189,44

189.44

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACUVITATI

14.816,66

4.000,00

2.875,00

3.875,00

4.066,66

160202

Impozit pe mijloacele de transport

12.838,66

3300,00

2.500,00

3.000,00

3.838,66

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe st autorizații de funcționare

1.978,00

500.00

375,00

875,00

228,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3460,00

700,00

820,00

720.00

1.220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.460,00

700,00

820,00

720,00

1.220,00

180250

Alte impozite si taxe

3,460,00

700,00

820,00

720.00

1220,00

290002

C. Venituri nefiscale

50.342,12

15.53131

12.133,23

12.499.40

10.178,18

300002

CI. Venituri din proprietate

9,932,00

2.600,00

2,632,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9,932,00

2.600,00

2.632.00

2.000,00

2,700,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

32,00

32,00

300205

Venituri din concesiuni st închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

40.410,12

12.93 UI

9.501,23

10.499,40

7.478,18

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTlVITATl

8.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venirun din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

st alic acri vitali

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENAUTATI SI CONFISCĂRI

8.288,00

1.950,00

1.650,00

1,950,00

2.738,00

350201

Venituri din amenzi si alto sancțiuni

aplicate potrivii dispozițiilor legale

1.650,00

450,00

450,00

450,00

300,00

350250

Alto amenzi, penalitali si confiscări

6.638,00

1.500,00

1200,00

1.500,00

2.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

24.6485>O

5.775,00

5.417,50

7.262,40

6 194.00

360206

Taxe speciale

19.329,94

5.000,00

4.642,50

6.487,40

3.200,04

360250

Alte veni tun

5.318,96

775,00

775,00

775,00

2.993,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=«3*4+5tt»

2

3

4

5

6

SUBVENȚIILE

-2.659.67

-576.58

171,73

75,00

-2.329,82

370201

Donații si sponsorizau

0,25

045

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului loco!

-3.131,02

-744,68

-447

-2382,07

370250

Alte transferuri voluntare

471.10

168,10

176,00

75,00

52,00

410002

IV. Subvenții

0,48

0,48

420002

Subvenții de Ia alte nivele ale

administrației publice

0,48

0,48

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

0,48

0,48

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

0,48

0.48

5002

TOTAL CHELTUIELI

266.84131

98.64742

62418,09

66.301,75

39.673,95

01

CHELTUIELI CURENTE

244.446,01

93.796,15

55.558,88

61.020,72

34.07046

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

53.308,92

1533 5^0

14.151,13

13.386,93

10.435,66

1001

Cheltuieli salariate in bani

51.341,83

144634»

13.76342

13.052,18

10462,85

100101

Salarii de baza

49.35640

13.63348

13,184,04

12.426,04

10.112,84

100105

Sporuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101,00

69,00

100106

Alte sporuri

146.00

35,00

25,00

72,00

14,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uniiatti

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

I00J13

Indemnizații de delegare

20,02

10,00

4,48

5.14

0,40

100130

Alte dreptun salariate in bani

1.058,61

385,00

359,00

348,00

-33,39

1003

Contribuții

1.967,09

1.071,92

387,61

334,75

172,81

Data: 21/12/2018 Tit;pag; 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.in

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

494,12

497,24

-0,03

-3,09

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,18

16,69

-0,01

-0,50

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sănătate

167,64

168,20

-0,56

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

6,03

6,45

-0,04

■038

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

43,59

4638

-1,00

-134

-0,45

100307

Contribuția ttuguralarie pentru munca

1239,53

336,96

388,69

336.09

177,79

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

96.271,20

35.572,82

22.906,12

28.920.47

8.871,79

2001

Bunuri si servicii

55.312,76

22324,95

12.041,24

14.099,91

6.846.66

200101

Furnituri dc birou

687,29

284,13

260,19

78,09

64.88

200102

Materiale pentru curățenie

496,74

177,15

99,45

156,25

63.89

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

17.973,22

9.309,72

4.341,15

2.364,10

1.958,25

200104

Apa, cana! si salubritate

5.459,47

2.589,53

921,19

1.533,95

414,80

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.517,75

511,00

378.00

40330

225,45

200106

Piese de schimb

466,70

197,30

62,00

202,90

4,50

200107

Transport

155,22

65,05

4631

27.56

1630

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.416,15

740,85

340,16

249,65

85,49

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

545.15

223,15

226.65

42,85

52,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

26.595.07

8.227,07

5.366,14

9.04136

3,960.601

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TrimJI

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

2002

Reparații curente

18.15039

6.59234

5.14333

8.38838

-1.973,36

2003

Hrana

59931

149,09

159,74

186,00

10438

20030!

Hrana pentru oameni

56931

124,09

154,74

186,00

10438

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

102,90

65.00

22,80

12,65

2,45

200401

Medicamente

26,40

18,90

4)30

6,60

130

200402

Materiale sanitare

29,00

2330

230

345

0,05

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant!

43,10

20,90

20,40

0,60

130

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.48134

495,80

25430

1.38748

1.343,76

20050!

Uniforme si echipament

2,00

3,40

240

1,00

-4.90

200530

Alte obiecte de inventar

3.479,34

492,40

251,70

1.38648

1.348.66

2006

Deplasări, detașări, transferări

178,68

5530

7430

81,49

-33,01

20060!

Deplasări interne, detasari, transferări

166,68

42,30

71,40

75,49

-2241

200602

Deplasări ui străinătate

12,00

13,00

3,50

6,00

-1040

2011

Câni, publicații si materiale

documentare

56,10

27,80

1430

14,00

2012

Consultanta st expertiza

380,00

171,75

-9,75

20135

16,75

2013

Pregătire profesionala

9132

62,87

30,65

7,70

-9,70

2014

Protecția muncii

923»

92,97

25,10

-4,30

*21,49

2019

Contribuții ale administrației publice

locale Ia realizarea unor lucrări st

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

8.139,14

2.474,40

2.46839

2.209.71

986.74

2024

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor

860,00

70,00

5.00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

2,70

1,00

1,70

2030

Alte cheltuieli

8.824,18

2.989,65

2.676,42

2.33140

826,91

20300!

Reclama si publicitate

438,90

55,50

43,00

343,10

-2,70

203003

Prime de asigurare non-vista

176,80

90,00

41,00

45,80

203004

Chirit

432,00

182,50

104,00

116,50

29.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7,776,48

2.661,65

2.488,42

1.825.80

800,61

30

TITLUL ni DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1.563,00

1.850,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6274,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6274,00

1.339,00

1,535,00

1.563,00

1.837.00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

384»

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

25,00

13,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

21.1493»

14,76433

4385,05

1000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

10.006,36

7280,24

2.726,12

Data: 21/12/2013 Tit;pag: 8 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.II

Trim.m

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

4030

Alte subvenții

11.143,02

7.484,09

1.658,93

2.000.00

St

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBUCE

29375,22

7561,80

8.662.00

10.157,40

2.994.02

5101

Transferuri curente

29.37522

7561,80

8.662.00

10.157,40

2.994,02

51010!

Transferuri către instituțiile publice

22359,22

5-295,30

6.460,00

7.938,40

2.56552

510103

Acțiuni de sănătate

7.116,00

2266,50

2202,00

2.219,00

42850

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6397,07

1.707,43

132434

302,19

3.063,11

5501

A. Transferuri interne

6338,07

1.673,43

133434

302,19

3.028,11

550118

Alte transferuri curente interne

4.601,07

1.225,43

88634

-145,81

2.635,11

550163

Finanțarea invataniantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

59.00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-10,00

35,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

22.76327

12.631,00

4.239,72

3.318.00

257455

5702

Ajutoare sociale

22.76327

12.631,00

4.239,72

3318.00

257455

570201

Ajutoare sociale in numerar

U29927

7501,00

422457

3.718,00

2,755,70

570203

Tichctc de crasa si tichctc sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

570204

Tichctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

4.400,00

5.000,00

-400,00

-200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUI EU

8.868,95

4,88457

2.71557

-1.01232

2.281,13

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

-0,49

1,442,12

5911

Asociații si fundații

4,081,00

2554,00

2.400,00

-1585,00

712,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socio-culiural

145,92

20,05

125,87

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

998,98

303,57

291,10

27730

127,01

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.816,00

5.066,00

6.774.00

5.302,00

5.674,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.816,00

5.0663)0

6.774,00

5.302,00

5.674,00

8101

Rambursări dc credite externe

2.944.00

1.472.00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tete de ordonatorii dc credite

2.944.00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19,872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202.00

84

Platr efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-420,70

-2)4.63

-114,79

-20.97

-70,31

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-420,70

-214,63

-114.79

-20.97

-70,31

8501

Plau efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent

-420,70

-214,63

-114,79

-20,97

-7031

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-420,70

-214,63

-114,79

-20,97

-7031

510002

Partea La Servicii publice generale

53.49625

15.560,00

13.88620

12.972,10

11.077,95

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

40.814,15

11.736.00

10.829,50

10.495,50

7.753.15

01

CHELTUIELI CURENTE

20.981,48

6.689,26

5.534,14

5200.61

3.557,47

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.218,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3.367.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.U

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate in bani

13.706,00

3.881,00

3.235,00

3.285.00

3.305,00

100101

Salarii de baza

11970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plutite unor persoane din

afara umtatii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7.00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate în bani

326,00

90,00

90,00

81.00

65,00

1003

Con tribuni

512,00

275,00

100,00

75,00

62.00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

410

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

U0

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția osigumtorie pentru munca

318,30

8130

100,00

75,00

62,00

20

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

6.603,48

2.49316

2.159,14

1.800,61

150,47

2001

Bunuri si servicii

3.655,16

1.624,41

1,133,14

890,61

7,00

200101

Fum auri de birou

355,00

200,00

150.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

39,(1

9,00

9,00

16,11

5,00

200103

încălzit, iluminat si foita motnca

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal sî salubritate

23,00

9,00

9/>0

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

165,00

100,00

65,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

640

Data: 21/12/2018 Titî pag: 11  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Triml

Trim.U

Trim.in

Tritu.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200508

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

20010»

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5,00

-5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.150,65

764/11

631,64

755,00

2002

Reparații curente

55,40

55,25

0.15

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

75,00

50,00

25,00

200530

Alte obiecte de inventar

75,00

50,00

25,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

91,00

20,00

41,00

30,00

200601

DepJasan interne, delăsări, transferări

81,00

10,00

40,00

25,00

6,00

200602

Deplasări in străinătate

10,00

10,00

1,00

5,00

-6,00

2011

Carii, publicații si malenale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

380/10

150,00

10,00

200,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

2632

25,00

-5.00

6.32

2014

Proiecția muncii

5,00

10,00

5,00

5.00

-15,00

2030

Alte cheltuieli

2180.60

543,60

965,00

640,00

132.00

203001

Reclamași publicitate

400,00

50,00

27,00

323,00

203004

Chint

432,00

150,00

103/10

117.00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.448,60

343,60

835,00

200,00

70/10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrale

160,00

40,00

40,00

40.00

40.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

19 872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anunțe

Prevederi trimestriale

Program

2018

<Kn care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Iriml

Trim.n

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

Bl

TITLUL XVB RAMBURSAU! DE CREDITE

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5302,00

4.202,00

8102

Rambursări de credite interne

19.872,00

5.066,00

5302,00

5.302,00

4.202,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

19.872,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

4.202,00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in and curent

-3933

-1936

-6.64

-7.11

-632

85

TITLUL XDC PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-39,33

-1936

*6,64

-7,11

-632

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3933

-1936

-6,64

-7,11

-632

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în and curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-39,33

-1936

-6,64

-7,11

-632

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.510,10

2.415,00

1.491,70

908,60

694,80

Oi

CHELTUIELI CURENTE

5.525,74

2.424,00

1.49834

908,60

694,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.527,12

663,00

621,18

622,94

620,00

100101

Salarii de baza

2.48830

64230

600,00

601,00

64430

100113

Indemnizații de delegare

532

030

1,18

3,94

100130

Alte drepturi salaride in bani

3330

20,00

20,00

18,00

-2430

1003

Contribuții

100,88

62,90

23.92

10,06

4,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2337

23,40

-0,03

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

130

13!

-0,01

100303

Contribuții de asiguran sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2G18

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Tritn.nl

Trim.IV

A

B

1-3+445+6

2

3

4

5

6

Sculate

8,60

8,60

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente dc munca si boli profesionale

0,26

030

-0,04

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,85

5,19

-1,00

-134

10030?

Contribuția asiguraîone pentru munca

64,60

2430

25,00

11,40

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.600,10

955,10

351,60

266,60

26,80

200!

Bunuri si servicii

290,60

140,60

4530

52,10

52,60

200101

Furnituri de birou

22,00

430

15,50

530

-330

200102

Materiale pentru curățenie

5,00

4,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si Torta motnca

110,00

5230

1830

030

39,10

200104

Apa, canal si salubritate

36,00

1030

330

1330

9,10

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

8,00

3,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

030

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

39,00

19,00

6,00

13,00

1.00

200109

Materiale si prestări de servirii cu

caracter funcțional

2130

9,00

5,00

2,00

530

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

40,60

33,00

-6,80

15,00

-0,60

2002

Reparații curcnle

160,00

145,00

15,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

28,00

22.50

-530

830

2,50

200530

Alte obiecte de inventar

28,00

2230

-530

830

230

2006

Dcplasan. delăsări, transferuri

27,50

830

18,00

10,00

-9,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

2530

5.50

1530

9,00

-430

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Triia.HI

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

5

6

200602

Deplasări in străinătate

2,00

3,00

2^0

1.00

<50

2011

Gutir publicații si materiale

documentare

uo

2.00

-0,80

2012

Consultanta si expertiza

1,00

0,50

0.50

-2.00

2013

Pregătire profesionala

9.00

2,00

6,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

130

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului, potrivii dispozițiilor legale

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

1.081,00

631,00

286,00

179.50

.15,50

203001

Reclama st publicitate

38,00

5,00

15,00

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

2,50

1,00

-0,50

-3,00

203030

Alte cheltuieli cu btmun si servicii

1,040,00

622,50

270,00

160.00

*12,50

55

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI

1261,64

734,00

492,64

35,00

5501

A Transferuri interne

1.202,64

700,00

502,64

550118

Alte transferuri curente interne

1202,64

700,00

502,64

5502

B Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

59,00

34,00

-10,00

35,00

550204

Alte transferuri curente in străinătate

59,00

34,00

-10,00

35,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nctncadratc

36.00

9.00

9,00

9,00

9,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

TrimJl

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-15,64

-9,00

-6.64

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-15,64

-9,00

-6,64

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate tn anul curent

-15,64

-9,00

-6.64

850101

Plali efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-15,64

-9,00

-6,64

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.172,00

1.409,00

1.565,00

1.568,00

2.630,00

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

860,00

70,00

5,00

5.00

780,00

2024

Comisioane si alic costuri aferente

împrumuturilor

860,00

70,00

5,00

5,00

780,00

202401

Comisioane si alte costun aferente

împrumuturilor externe

760,00

10,00

750,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30.00

30

TITLUL ni DOBÂNZI

6.312,00

1.339,00

1.560,00

1563,00

IJ50.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

6174.00

1.339,00

1,535/10

1563,00

1.837,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

6174,00

1.339,00

1.535,00

1.563,00

1.837,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

25,00

13,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.in

Triat.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

externe directe

38,00

25,00

13,00

600002

Partea II-a A parare, ordine publica si

siguranța naționala

12.24520

1127,10

3250,30

3.915,10

1.952,70

6102

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NATIONAL?

12.245,20

3.127,10

325030

3.915,10

1.952,70

01

CHELTUIELI CURENTE

1224520

3.127,10

325030

3.915,10

L952.7G

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

234,00

66,00

55.00

51,00

62X10

1001

Cheltuieli salariate in bani

22420

6020

53.00

49,00

62.00

100501

Salnni de baza

21520

5820

50,00

52,00

55,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1JB0

100130

Alte drepturi salariate in bani

8,00

2,00

2,00

-3,00

7,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurați de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

0.05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

222,00

100,90

65,10

54,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

62,00

46,00

18,00

7,00

-9,00

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

-1,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.U

Trim.UI

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzii, iluminat si forta metrica

3630

30,00

10,00

-3,50

200104

Apa, canal si salubritate

3.00

1,00

l.oo

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

5,00

2001OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

10,00

2,00

6,00

6,00

-4,00

2002

Reparații curente

3,00

-030

-230

2004

Medicamente si malcnalc sanitare

0.30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3,20

1,00

030

-4,70

200530

Alte obiecte de inventar

3,20

1,00

030

-4,70

2006

Deplasau, delăsări, transferări

3,00

1,00

2,00

200601

Deplasări interne, detașau, transferări

3,00

1,00

2,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

030

030

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

1,00

1,00

1,00

-1,00

2030

Alte cheltuieli

154,20

45,00

45,00

45,00

1930

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154,20

45,00

45,00

45,00

1930

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

IL786.OO

2559,40

3.129,40

3.80930

1.887,90

5101

Transferuri curente

11,786,00

2.959,40

3.129,40

3,809,30

1,887,90

510101

Transferuri către instituliilepublice

11.786,00

2.959,40

3.129,40

3.80930

1.887,90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5F6

2

3

4

5

ti

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

330

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadrale

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea 111-a Cheltuieli social-cul turale

114,948,15

43.691,99

29.010,96

26.12538

16.119,82

6502

INVATAMANT

27.942,94

9.95947

5.49545

5.779,70

6.708,12

01

CHELTUIELI CURENTE

28.114,92

1D.030J7

5.548,80

5.780,39

6.75546

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2157045

7.887,03

4.484,07

4.82932

4.370.13

2001

Bunun si servicii

14.15749

6.420,80

357644

2.081,10

2.079,15

200101

Fumiiuride birou

89,62

30,63

25,19

27,89

5,91

200102

Materiale pentru curățenie

270,85

88,15

6235

101,84

1841

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

10,082,40

5276,94

2.477,76

967.92

1359,78

200104

Apa, canal si salubritate

1.500,87

455,13

427,89

462,65

15530

200106

Piese de schimb

0,80

0,80

200107

Transport

82,47

21,65

31,46

14,06

1530

200108

Pasta, telecomunicații, radio, tv,

internet

35944

109,90

10631

89,70

53,73

200109

Malenale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

16135

45,15

62,40

38,60

1530

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.609,69

392,45

38338

378,44

45552

2002

Reparații curente

2.12749

730,61

81,74

83834

477,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

9,10

4,80

130

4,10

-1,10

200401

Medicamente

1,60

0,80

030

040

0,10

200402

Malenale sanitare

230

1,10

030

140

-040

200403

Reactivi

4,40

2,00

040

.,90

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3-M+5+4S

2

3

4

5

6

200404

Dezinfectând

0,90

0,90

0.40

030

-0,90

2005

Bunun de natura obiectelor dc inventar

2,515,04

630

107,10

1.077,48

1323,96

200501

Uniforme si echipament

2,00

1,00

2,00

030

-130

200530

Alte obiecte de inventar

2.513,04

5,50

105,10

1.076,98

1325,46

2006

Deplasări, delăsări, transferări

32,06

17,70

730

5,49

137

200601

Deplasări interne, delăsări, transfenui

32,06

17,70

730

5,49

137

201!

Carii, publicații si materiale

documentare

12,40

330

430

330

130

2013

Pregătire profesionala

35,68

14,62

14,70

5,95

0,41

2014

Protecția muncii

7,00

4,60

4,40

0,30

-2,30

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.63534

674,40

668,29

809,71

483,14

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate dtn acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

2,70

2,70

2030

Alte cheltuieli

35,85

9,70

1830

3,45

430

203030

Alte cheltuieli cn bunuri si servicii

35,85

9,70

1830

3,45

430

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.268,40

51334

50136

448,69

805,11

5501

A Transferuri interne

2.268,40

51334

50136

448,69

805,11

550118

Alte transferuri curente interne

531,40

6534

5336

0,69

412,11

550163

Finanțarea învățământului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393.00


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IU

Trim.IV

A

B

1-3M+5+6

2

3

4

5

ti

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.084,00

30,00

539,00

377,00

138,00

5702

Ajutoare sociale

1.084,00

30,00

539.00

377,00

138,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.020.00

523.85

377,00

119,15

570203

Tichetc de cresa si tichetc sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

15,15

18,85

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.191,97

1.600,00

24,47

12548

1.442,12

5901

Burse

3.046,05

1.600,00

4,42

>0,4»

1,442,12

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

145,92

20,05

125,87

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-171,98

-70,80

-5345

-0,69

-4724

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-171,98

-70,80

-53,25

*0.69

-4724

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-171,98

-70,80

-5345

-0,69

-4724

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea (te funcționare a bugetului local

-171,98

-70,80

-5345

-0,69

-4724

6602

SANATATE

7.116,00

2.416,50

2.202,00

2.069,00

42840

01

CHELTUIELI CURENTE

7.125,97

2.42022

2204.75

2.072,50

42840

51

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.116,00

2266,50

2.202,00

2419.00

42840

5101

Transferuri curente

7.116,00

226640

2402,00

2219,00

428,50

510103

Acțiuni de sanatate

7.116,00

2.26640

2.202,00

2219,00

42840

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

9.97J

153,72

2.75

-14640


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.n

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferai interne

9,97

153.72

2,75

-146,50

550118

Alte transferuri curente interne

9,91

153,72

2,75

-14640

84

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate m and curent

-9,97

-3,72

-2.75

-340

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-9,97

-3,72

-2,75

-340

8501

Plăti efectuate in anii prccedcnti si

recuperate in and curent

-937

-3,72

-2,75

-3,50

850101

Plăti efectuate in anii precedenU si recuperate în anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-9,97

-3,72

-2,75

-340

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

25,989,53

8.481,90

8.047,60

7324,75

2.13528

01

CHELTUIELI CURENTE

26.015,98

8.49542

8.055,84

7.32727

213735

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3531,00

948.00

890,00

950,00

743,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

3,389,70

871,70

865,00

923,00

730.00

100101

Salarii de baza

3253.60

816,70

814,00

862,00

760.90

100106

Alte sporuri

18,00

5,00

1,00

11,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

0,10

0,10

100130

Alte drepturi salanale in bani

118,00

50,00

50,00

50,00

-32.00

1003

Contribuții

14130

7630

25,00

27,00

13.00

I0030I

Corunbutii de asigurări sociale de

stat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurare de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de astguran sociale de

sondate

11,00

11,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

0,50

030

100306

Contribuții pentru concedii st

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguraioric pentru munca

92,00

27.00

25,00

27,00

13,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.096,16

2.703,62

1.80834

3.606,17

-21.87

200!

Bunuri si servicii

4.473,89

1.497,00

752,84

2.28537

-6132

200101

Furnituri de birou

1,00

0,50

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

81,00

40,00

15.00

1530

1030

200103

încălzit, iluminat si fona molnca

1.341,75

550,00

279,00

633.97

-12132

200104

Apa, cana! si salubritate

518,50

155,00

155,00

13230

76,00

200105

Carburanți st lubrifiant!

14230

90,00

25,00

3730

-10,00

200106

Piese de schimb

89,00

18,00

1,00

100.00

-30.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

18,00

12,00

1,00

4,00

1.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

2382,14

632,00

276,84

1.36130

12,00

2002

Reparații curente

495,02

280,02

190,00

245,00

-220,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,70

22,00

22,00

235

035

200401

Medicamente

0,20

0,10

0.10

200402

Materiale sanitare

630

2,00

2,00

2J5

0,15

200404

Dezinfectând

4030

20,00

20,00

0,10

0.10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

262,00

217,00

-35.00

98,00

-18,00

200530

Alte obiecte de inventar

262,00

217,00

-35,00

98.00

-18.00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

2,00

-1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trinr.in

Trim.IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200601

Deplasau interne, delăsări, transferări

1,00

2,00

-1.00

2013

Pregătire profesionala

1,00

3,00

5,00

-7.00

2014

Proiecția muncii

12,00

20,00

2.00

-10,00

2030

Alte cheltuieli

2.804,55

662,60

871,40

993,55

277,00

203003

Prime de asigurare non-viata

0.80

1,00

-020

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.803,75

661.60

871,40

993,75

277,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATÎ ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.47322

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677.62

5101

Transferuri curente

10.47322

2.335.90

3.330,60

4.129,10

677.62

510101

Transferuri către mstitutiile publice

10.47322

2.335,90

3.330,60

4.129,10

677.62

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.915,60

2.508.00

2.027,00

-1.358,00

738,60

5911

Asociații si fundații

3.213,00

2.054.00

2.000,00

-1.555,00

714,00

5912

Susținerea cultelor

597,00

427,00

170,00

5940

Sume aferente jierscanelor cu handicap

ne încadrate

105,60

27,00

27.00

27.00

24.60

84

Pluti efectuate in anii precedent» si

recuperate în anul curent

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2,07

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-26,45

-13,62

-8,24

-2,52

-2.07

8501

Pluti efectuate m anii precedent» st

recuperate in anul curent

-26,45

-13,62

-8,24

•2^2

-2,07

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-26,45

-13.62

-824

-2^2

«2,07

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.899,68

22.834,02

13265.81

10.951,93

6.847.92

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+546

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

53.940,12

22.841,03

13283.82

10.952,77

6.86240

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.476,92

6.458,80

6.65643

5.826,93

3.534.66

1001

Cheltuieli salariate in bani

21.700,11

6.017,18

6.496,84

5.68324

3.502,85

JOOiOI

Salani de baza

21.116,00

5.788,18

6.303,84

5.46124

3.562,74

100105

Sporuri pentru condiții de munca

361,00

100,00

91,00

101,00

69,00

100106

Altcsporun

52,00

12,00

12,00

21,00

7,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

-1,00

100130

Alte dreplun salariate in bani

171,11

116,00

90,00

100,00

-134,89

1003

Contribuții

776,41

441,62

159,69

143,69

31,81

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

21025

21334

-3.09

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

648

7,08

-040

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

69,44

70,00

-0,56

1OO3D4

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2,67

3,05

-038

100306

Contribuții pentru concedii si

indcmnizalii

1724

17,69

-0.45

100307

Contribuția asigumlorie pentru munca

470,63

130,46

159,69

143,69

36,79

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.470,49

3.122,09

2.387,58

2.07634

884,48

2001

Bunuri si servicii

122526

956,45

35545

307,70

20546

200101

Furnituri de birou

212,67

40,00

70,00

3920

63,47

200102

Materiale pentru curățenie

4928

5,00

6,60

7,80

29,88

200103

încălzit, iluminat st forța metrica

74230

35530

183,10

130,90

7320

200104

Apa, canal si salubritate

237,70

81.10

52,50

47,60

56,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.n

Trim.in

Trim.IV

A

B

1^3+4+5+6

2

3

4

5

6

200105

Carburanți si lubrifiant)

1435

8.00

2,80

3.45

200106

Piese de schimb

6,10

2,00

1,00

11,10

-8,00

200107

Transport

3335

22,00

535

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

293,81

168,75

17,75

77,75

2936

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4230

14,00

935

735

11.80

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intreUnere si funcționare

193,30

26030

10,00

-21,70

-55,30

2002

Reparații curente

24638

3135

1739

145,94

51.40

2003