Hotărârea nr. 521/2018

Hotărârea nr. 521 din 21.12.2018 privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Corneliu- Doru

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Botez Corneliu-Doru

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Scrisoarea de Recomandare transmisă de către Sport Club Municipal Bacău prin care îl recomandă pe dl. Botez Comeliu - Doru pentru titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău’’;

  • - Adresa d-nei consilier local Enula Procopoaea și a d-lui consilier local Șova Gâțu Laur înregistrată cu nr. 65559/ 18.12.2018 prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Botez Comeliu - Doru;

  • - Expunerea de motive a d-nei consilier local Enula Procopoaea, a d-lui consilier local Șova Gâțu Laur și a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13473/ 18.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13474/ 18.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2231/21.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2232/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Botez Corneliu-Doru.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal

Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității

PREȘEDINTA DE ȘEDINȚACONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPO