Hotărârea nr. 520/2018

Hotărârea nr. 520 din 21.12.2018 privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul fiscal, modificată și completată

■oca/a/ //gatct/aa/at i'fâacăt/HOTĂRÂREA NR. 520 din 21.12.2018

privind aprobarea pentru anul 2019 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 -privind Codul fiscal, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

 • 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Nota Internă a Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local nr. 11089 din

 • 30.10.2018 prin care se solicită transmiterea taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 -privind Codul fiscal pentru anul 2018;

-Referatul Direcției Piețelor nr. 12553/ 29.11.2018 cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Direcției Administrare Baze Sportive nr. 12554/ 29.11.2018 cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău nr. 12555/ 29.11.2018 cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Direcției Economice - Impozite și Taxe locale nr. 12556/ 29.11.2018, cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Adresa Teatrului Municipal Baco via nr. 43497/ 13.11.2018, cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Serviciului Drumuri Rețele și Iluminat nr. 12557/ 29.11.2018 privind propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Serviciului Administrație Publica Locala si Registrul Agricol nr. 12558/

 • 29.11.2018, cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport nr. 12559/

 • 29.11.2018, cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului nr. 12560/

 • 29.11.2018 cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul nr. 12561/ 29.11.2018 al Direcției Juridice și Administrație Publică Locală -Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul Compartimentului Aprovizionare și IT nr. 12562/ 29.11.2018 cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Referatul nr. 12563/ 29.11.2018 al Direcției Juridice - Compartiment Informare Cetățeni cu propunerile de taxe pentru anul 2019;

-Nota de fundamentare nr. 12564/ 29.11.2018 și studiul de impact nr. 12565/ 29.11.2018;

“Expunerea de motive înregistrată cu nr. 12566/ 29.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 12567/ 29.11.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2226/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2227/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2228/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2229/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2230/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 7 alin. (2) și alin. 10 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicată, modificată și completată ;

-Prevederile art. 27, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată, Anexa nr. 1, Capitolul II, lit. A, punctul 7;

-Amendamentul formulat în comun de către domnul Consilier Șova-Gâțu Laur și domnul Consilier Ghingheș Cristian, amendament care a fost adoptat;

în baza prevederilor art. 36 (2) lit. “b” și alin. (4) lit.“c” și art. 45 (2) lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă pentru anul 2019 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată, astfel:

 • - Direcția Piețelor, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare;

 • - Direcția Administrare Baze Sportive, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

 • - Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare;

 • - Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Teatrul Municipal Bacovia, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, conform Anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotarare;

 • - Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, conform Anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, conform Anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Compartimentul Evidenta Contracte, conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotarare;

 • - Compartimentul Evidenta Contracte, pentru prestări servicii către populație, conform Anexei nr. 11, parte integranta din prezenta hotarare;

 • - Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri și Compartiment Informare Cetățeni, conform Anexei nr. 12, parte integranta din prezenta hotarare;

 • - Compartiment Aprovizionare și IT, conform Anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • - Poliția Locală a Municipiului Bacău, conform Anexei nr. 14, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/ 2002 ce va cuprinde tarifele pentru parcările cu plată din municipiul Bacău și tarifele pentru atribuirea locurilor de înhumare pentru o perioadă de 7/ 25 de ani și tarifele pentru serviciile prestate în cimitire și sunt prezentate în Anexa nr. 15, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. - Se aprobă indexarea taxelor anuale de concesionare și închiriere teren, proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate pentru persoanele fizice și juridice.

Art.4. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

Art.5. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor, Direcția Administrare Baze Sportive, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri, Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale, Teatrul Municipal Bacovia, Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat, Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, Compartimentul Autorizare Activitate Economică și Transport, Compartimentul Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Evidenta Contracte și Compartimentul Informații Publice și Organizări Alegeri.

Art.6. - Hotărârea va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii si va fi comunicată compartimentelor prevăzute in prezenta hotărâre.

ART.7. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTEI GHrORGHfc


TE DE ȘEDINȚĂ 1HULUȚĂ ’


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICJL /

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Anexa nr. 1 la HCL nr. 520 DIN 21.12.2018

DIRECȚIA PIEȚELOR

PIAȚA CENTRALĂ

 • a. Pentru vânzarea de legume-fructe, zarzavat:

Producători agricoli:

Cantități mai mici de lOKg, 10 buc

Cantități mai mari de lOKg, 10 buc

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

 • -  Flori

 • -  Miere de albine, plante medicinale

 • -  Obiecte de ceramica, uz casnic ,

căciuli din blană și articole din blană

 • -  Activități ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 și 8 Martie etc.

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată: Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieilor

 • e. Comercializarea brazilor

 • f.  Expunere marfa spre vânzare, în fața spațiului utilizat:

PIAȚA SUD

 • a. Pentru vânzarea de legume-frucute, zarzavat:

Producători agricoli:

Cantități mai mici de lOKg, 10 buc

Cantități mai mari de lOKg, 10 buc

Persoane juridice

 • b. Pentru alte produse alimentare și nealimentare:

 • -  Flori

 • -  Miere de albine, plante medicinale

 • -  Obiecte de ceramică, uz casnic

căciuli din blană și articole din blană

 • -  Activități ocazionale pentru Crăciun,

Anul Nou, 1 și 8 Martie ect.

 • c. Pentru vânzarea de produse lactate în hala special amenajată: Lapte, brânză de vaci, smântână, telemea, brânză frământată

 • d. Comercializarea mieilor

 • e. Comercializarea brazilor

 • f.  Expunere marfa spre vânzare, în fața spațiului utilizat:

  3 lei/mp/zi

  • 12 lei/mp/zi

  • 13 lei/mp/zi

  13 lei/mp/zi

  • 13 lei/mp/zi

  • 14 lei/mp/zi

  14 lei/mp/zi

  16 lei/mp/zi

  8,5 lei/buc/zi

  8,5 lei/buc/zi

  3 lei/mp/zi


  3 lei/mp/zi

  • 11 lei/mp/zi

  13 lei/mp/zi

  10,5 lei/mp/zi

  10,5 lei/mp/zi

  • 12 lei/mp/zi

  • 13 lei/mp/zi

  13 lei/mp/zi

  8 lei/buc/zi

  8 lei/buc/zi

  3 lei/mp/zi


BAZAR

a. Comercializarea produselor industriale (uși, canapele, ferestre, covoarea,

cauciucuri, biciclete):

3 lei/mp/zi

b. Comercializarea de diverse obiecte folosite:

3 lei/mp/zi

c. Comercializarea de animale mici(câini, pisici) din autovehicul sau remorcă:

2 lei/mp/zi

£

d. Expunere marfă spre vânzare, în fața modulului propriu:

3 lei/mp/zi


PIAȚA DE GROS

TÂRG AUTO - OBOR ȘERBÂNEȘTI


a. Accesul autovehiculelor pentru comercializare:


Autoturisme:

Remorci și rulote: Biciclete și motociclete: Camioane, microbuze TIR, utilaje agricole:


 • 6 lei/zi/ sâmbătă

3 lei/zi/sâmbăta

2 lei/zi/sambata

 • 7 lei/zi/sâmbăta


 • 15 lei/zi/duminica

5 lei/zi/duminica

4 lei/zi/duminica

 • 16 lei/zi/duminica


 • b. Comercializare obiecte folosite:

 • c. Comercializare material lemnos:

 • d. Comercializare uși, ferestre, căzi etc:

 • e. Comercializare canapele, birouri, fotolii etc:

 • f. Comercializare cauciucuri:

 • g. Comercializare produse noi:

 • h. Comercializare cereale din autoturisme până la 3,5 tone:

 • i.  Comercializare cereale din autoturisme peste la 3,5 tone:

 • j.  Comercializare produse alimentare în regim Fast Food:

 • k. Acces mijloace de transport:

 • -  Autoturisme:

 • -  Remorci


3 lei/mp/zi

10,5 lei/mc

5 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi

3 lei/mp/zi

5 lei/mp/zi 31 lei/zi

52 lei/zi

41 lei/zi

5 lei/intrare

3 lei/intrare


- Autocamioane:


8,5 lei/intrare


1.

m.

n.


Parcare autoturisme în regim de consignație

Depozitare material lemnos:

Comercializare produse industriale sau agroalimentare sau remorca expusă la vânzare:


5 lei/zi

5 lei/mp/săptămână din/lângă sau pe mașină

21 lei/zi


ALTE TAXE închiriere cântar electronic:

Etichete preț produs

Depozitare de produse în spații amenajate


5 lei/zi

1 leu/4 buc

3 lei/sac/ladă


 • a. Taxă închiriere boxă hală (30 mp) pentru vânzări en gross:         61 lei/zi

 • b. Taxa amplasare Automat cafea                                 3 lei/mp/zi

 • c. Taxă comercializare din mijloacele de transport în parcarea comercială:

  3 lei/mp/zi

  d.

  Taxă închiriere electrostivuitor:

  31 leî/oră

  e.

  Taxă utilizare cărucior tip platformă:

  2 lei/oră

  f.

  Taxă intrare pentru încărcare-descărcare:

  - Camion:

  7 lei

  - Camion cu remorcă

  10,5 lei

  - Autoturism

  3 lei

  - Autoturism cu remorcă

  5 lei

Taxe de închiriere ce se percep în anul 2019 pentru spațiile, amplasamentele și terenurile administrate de Direcția Piețelor:

Nr.crt. Destinația

propus 201.9


 • 1. Taxa spații (Al- A6):

sector produse industriale, sector mixt (produse alimentare și industriale), produse agroalimentare, flori - Piața Centrală Terasa superioară                31 lei/mp/lună

 • 2. Taxa spații ( B1-B9, C1-C5) :

produse alimentare, produse lactate, pește, produse din carne, produse de panificație - Piața Centrală - hală          31 lei/mp/lună

 • 3. Taxă spații cu destinație depozit pentru produse agroalimentare Piața de gros

 • -  Depozit de 35 mp                                     14 lei/mp/lună

 • -  Depozit de 70 mp                                     13 lei/mp/lună

 • -  Depozit de 107 mp                                     12 lei/mp/lună

 • 4. Taxă amplasament flori și ornamente florale

- Piața Centrală Terasa superioară                                         87 lei/mp/lună

 • 5. Taxă amplasament produse industriale, alimentare preambalate, produse de farmacie

Veterinară, Piața Centrală Terasa superioară                           74 lei/mp/lună

 • 6. Taxă amplasament Fast food Piața Centrală platforma acoperită      107 lei/mp/lună

  7. Taxă amplasament Alimentație publică

  Piața Centrală platforma acoperită                                      46 lei/mp/lună

  8 .Taxă amplasament dozator lapte               - hala Piața Centrală 21 lei/mp/lună

  - hala Piața Sud 16 lei/mp/lună

  • 9. Taxă teren pentru activități de intermedieri vânzări auto activități de xerox, contracte

  vânzare cumpărare auto și emitere polițe RCA.    - Obor               19 lei/mp/lună

  • 10. Taxă teren pentru comercializare produse industriale . - Obor         19 lei/mp/lună

  - Bazar Milcov 37 lei/mp/lună


  11 .Taxă teren alimentație publică


  • - Obor

  • - Bazar Milcov

  • - Piața de Gros


  19 lei/mp/lună

  37 lei/mp/lună

  28 lei/mp/lună


  • 12. Taxă închirere masă, în suprafață de 2 mp. situată pe Terasa pentru comercializare flori

  • 13. Ta.xa amplasare Automat Cafea


  Superioară a Pieței Centrale,

  13 lei/mp/zi

  3 lei/mp/ zi


ALTE TAXE

 • 1.  Caiet de sarcini participare la licitație pentru închiriere spații, amplasamente și terenuri administrate de Direcția Piețelor, aflate în domeniul public al Municipiului Bacău

51 lei

 • 2.  Taxă participare licitație          103 lei


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU POPOVI

DIRECTOR EXECUTIV VASILlfcĂ BUSUIOCROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

DIRECȚIA ADMINISTARE BAZE SPORTIVE

BAZIN DE ÎNOT *

Nr. crt.

Denumire

Taxă lei 2019

1

Bilet intrare pentru practicarea înotului dc agrement timp de 90 minute - adulti

15,5

2

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute - studenti, elevi și pensionari.

10,5

3

Bilet intrare pentru practicarea înotului de agrement timp de 90 minute, inclusiv saună

25

4

Abonament pentru practicarea înotului de agrement, astfel:

-10 ședințe a 90 minute / ședință

102

5

Abonament pentru practicarea înotului de agrement + saună:

- 10 ședințe a 90 minute / ședință, inclusiv saună

173

6

Abonament pentru inițiere înot, ciclu de 10 ședințe a 60 minute/ședință :

87

7

Taxa culoar al bazinului timp de 60 minute, pentru:

activități de antrenament, pregătire și alte activități pentru instituții, organizații și alte organisme de drept public (maxim 12 persoane/ culoar)

52

activități sportive specifice (selecție/inițiere înot) ale asociațiilor și cluburilor sportive de drept privat (maxim 12 persoane/culoar)

152

activitati instructiv-educative pentru instituții de invatamant de stat (maxim 12 persoane/culoar)

102

activități de sport de performanță ale asociațiilor și cluburilor sportive de drept privat (maxim 12 persoane/culoar)

26

8

Taxa bazin de sărituri timp de 60 minute, pentru:

activități instructiv-educative, de antrenament și pregătire pentru instituții, organizații și alte organisme de drept public (grup de max 30 persoane)

102

activități de sport de performanță ale asociațiilor și cluburilor sportive de drept privat (grup de max 30 persoane)

102

9

Taxa închiriere bazin competitii/evenimente sportive /zi - altele decât cele din calendarul competițional al FRNPM

5000

10

Taxa bazin evenimente social-culturale, s.a (60min)

1723

11

Taxa spațiu destinat desfășurării activitatilor antrenamentelor sportive si de recuperare, depozitare aparate si echipamente sportive mp/Iuna

26

12

Taxa spații pentru birouri antrenori/cluburi (mp/Iuna)

2.5

13

Taxa spații pentru antrena mente/activități și recuperare sportivă (mp/luna)

3

14

Taxa închiriere spațiu pe perioada desfășurării competițiilor oficiale găzduite de Bazinul de înot (lei/mp/zi)

10

 • * pentru persoanele cu handicap, inclusiv pentru Însoțitorul acestuia, accesul este gratuit în baza documentelor doveditoare.

 • * pentru asociatii/organizatii ale pensionarilor din Municipiul Bacau, accesul este gratuit

BAZA SPORTIVĂ „LUCREȚIU AVRAM” **

Nr.

Crt

Denumire

Taxa lei

1

Taxa acces teren fotbal (teren iarba) pentru desfasurarea de activitati sportive -

102 lei/ora

2

Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dușuri) aferent unei Închirieri a terenului de fotbal

61 lei

COMPLEX SPORTIV „CONSTANTIN ANGHELACHE

Nr. crt

Denumire

Taxe

1

Taxa acces teren fotbal (teren iarbă) pentru desfasurarea de activitati sportive

123 lei/ora

2

Taxa acces cantonament (vestiare, grupuri sanitare, dusuri) aferent unei închirieri a terenului de fotbal

-   81 lei

3

Taxa acces baza sportivă - terenuri fotbal si cantonament (dormitoare, vestiare, grupuri sanitare, sala mese)

-  507

lei/zi

4

Taxa închiriere teren artificial

- 102 lei/ora

5

Taxa închiriere teren artificial cu nocturna

-   152

lei/ora

6

Taxa închiriere sala sport (pentru asociațiile/fundațiile cu activitate în domeniul sportului de performanță, taxa se reduce cu 50%)

71 lei/ora

** pentru asociații și/sau fundații cu activitate în domeniul sportului pentru copii si juniori, participante in competiții oficiale organizate de FRF/AJF Bacau, taxele pentru acces terenuri fotbal se reduc cu 75 % doar pentru acele loturi de copii și juniori care folosesc baza sportivă

ȘTRAND LETEA

TAXĂ INTRARE

Copii 0-3 ani

Gratuit

Copii

3 lei

Adulți

5 lei

închiriere șezlong

8 lei buc/zi

TAXA PENTRU ÎNCHIRIEREA SPATIILOR DIN INCINTA

UNITĂȚILOR ȘCOLARE IN ANUL 2019

taxa închiriere camera de cămin pentru alte persoane decât elevi,student! sau cadre didactice

taxa închirierea sala de clasa

5 lei/zi

17 lei/ora

taxa închiriere sala de sport

37 lei/ora

taxa închiriere teren de sport

26 lei/ora

taxa Închiriere cantina

51 lei/ora

taxa închiriere sala de clasa ..școala după școala”

4 lei/ora

alte spatii si dependințe pentru activitati școlare (magazii, ateliere, etc.)

9,5 lei/mp/luna

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BACĂU
- taxă furnizări date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor = 22 lei / persoană;

 • - contravaloarea cărții de identitate

 • - contravaloarea cărții de identitate provizorie

= 7 lei; = 1 leu.

- oficierea căsătoriei la sediul Stării Civile vinerea după ora 14.00, sâmbăta și duminica = 102 lei

 • - oficierea căsătoriei la biserică

 • - oficierea căsătoriei în altă locație

 • - desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

= 507 lei = 1015 lei

= 507 lei.

DIRECȚIA ECONOMICĂ - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

 • -  Taxă specială pentru eliberarea de copii din arhiva fiscală 5 lei/pagină

 • -  Taxă specială pentru furnizare de informații și istoric de rol 5 lei/rol.

Sunt scutite de la plata acestor taxe, autoritățile administrației publice centrale sau locale, instituții publice sau alte entități juridice scutite conform legii.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


TAXE ȘI TARIFE PRACTICATE DE TEATRUL MUNICIPAL BACO VIA

SALA TEATRULUI MUNICIPAL BACOVIA - 456 Ron/ora, dar nu mai puțin de 2 ore* *ONG-urile care desfășoară activități culturale (spectacole de teatru și akc activități asemănătoare) plătesc 100 lei/ oră

SALA STUDIO                          - 203 Ron/ora

TARIFE PENTRU BILETUL DE SPECTACOL:

 • - preșcolari, elevi studenți                           - 8,5 Iei

 • - însoțitori preșcolari                               -13

 • - adulți sala Teatru                                   - 31

 • - adulți loje                                          - 36

 • - pensionari                                          - 15

 • - adulți sala Petru Valter                           - 20

* Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate.

**Adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate.

***Adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete în aceleași condiții ca pentru elevi, studenți.

**** Asociațiile persoanelor cu dizabilități reprezentative, în limita posibilităților și a calendarului Teatrului de. Vară și a Teatrului Bacovia, pot. o singură dată pe an, accesa aceste imobile pentru desfășurarea unor activități, cu plata sumei de 100 de lei.

MANAGER

ELIZA NQEMIJUDEU


NTE DE ȘEDINȚĂ EȚI^UȚĂ ’


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICf

SERVICIUL DRUMURI, REȚELE ȘI ILUMINAT

Y.Taxa utilizare temporara a stâlpilor de iluminat public ca suport

pentru relele de telecomunicații, conf. HCL 356/2011

 • II. Taxa pentru eliberarea autorizație de execuție (spargere)la lucrări subterane pe domeniul public si privat al municipiului Bacau executate la rețelele edilitare,conf.HCL nr.4/2013

III Taxa de ocupare temporara a domeniului public si privat al mun.Bacau pt. lucrări la rețelele tehnico-edilitare, conf.HCL nr.253/2012 :

- ptlucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de pana ia 100 ml

-pt.lucrări la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime intre 101 ml si 500 ml

-ptlucrari la rețele cu șanțuri sapate pe o lungime de peste 501 ml

 • IV. Iara adeverința poștala - atribuire număr, conf. HCL nr.4/201.3

 • V. Pret drept de servitute, conform HCL 376/2017 -pt.monotub subteran cuprins intre 0 20mm- 0 40mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului -pt.monotub subteran cuprins intre 0 41mm~ 0 63mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului -pt.monotub subteran cuprins intre 0 64mm- 0 125mm montat pe cheltuiala proprie a furnizorului -pt.monotub cu max 0 40mm montat in canalizați a Primăriei Bacau

-pt. cămin montat pe cheltuiala, proprie a. furnizorului sau a Primăriei Bacau

Taxa propusă

2019

8.8 lei/eirciiit/st/Iuna


36,00 lei

 • 2.5 lei/mp/zi

1,3 leu/mp/zi

0,7 lei/mp/zi

29 lei

1,2 lei/ml/an/monotub

 • 1.6 lei/ml/an/monotub

 • 2.6 lei/ml/an/monotub

2,7 lei/ml/an/monotub sau cablu

3,8 lei/camin/an


SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI REGISTRUL AGRICOL

NR.

CRT.

TAXA

VALOARE PROPUSĂ

PENTRU ANUL 2019

(LEI)

1.

pentru eliberarea de copii conform cu originalul sau copii simple după documentele aflate în cadrul serviciului (lei / pag)

5,1

2.

pentru eliberarea de adeverințe referitoare la partida deschisă în Registrul Agricol (lei/ adeverință)

5,1

ȘEF SERVICIU RODICA - FLORENTINA TAMBA


E ȘEDINȚĂDIRECȚIA JURIDICA SI ADMINISTRAȚIE LOCALA COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE ECONOMICA SI TRANSPORT

 • 1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice din municipiului Bacău

  Număr curent

  Denumire taxă

  Propunere valoare taxa 2019

  1

  Taxă de teren pentru comercializare carte, presă

  2 lei/mp/zi

  2

  Taxă teren pentru activitati ocazionale (martisoare, flori, felicitări si altele similare) - cu excepția unităților de învățământ și ONG-urilor

  21 lei/mp/zi

  3

  Taxă teren desfășurare activități artistice ocazionale (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)

  -Până la 10 mp-3 lei/mp/zi

  -între 11 - 50mp - 2 lei/mp/zi

  -între 51 - lOOmp - 1 leu/mp/zi

  -Peste 101 mp - 0,8 lei/mp/zi

  4

  Taxă teren pentru comerț ambulant și alimentație publică în cadrul activităților ocazionale (festivaluri ș.a.)

  • - Până la 10 mp-17,5 lei/mp/zi

  -între 11 mp - 50 mp -13,5 lei/mp/zi

  -între 51 mp - 200 mp

  • - 10,5 lei/mp/zi -Peste 200 mp — 7 lei/mp/zi

  5

  Taxă caravană publicitară fara sonorizare

  102 lei/zi/vehicul

  6

  Taxa amplasare mijloace publicitare mobile de mici dimensiuni (0,5mx0,9m) pe model autorizat de Arhitectul Șef al Municipiului Bacău și aflate în fața spaiilor comerciale ce se află în deținerea

  152 lei/ lună

solicitantului

7

Taxa postere/afise publicitare de mici dimensiuni (max.lm.p.) pentrtru circ, concerte, festivaluri, etc.

Intre 1-15 zile

6 lei/poster,afiș

Intre 15-30 zile

13 lei/poster,afiș

8

Taxă teren pentru comerț sezonier

 • - legume fructe in fata magazinului propriu

 • - aparate înghețată,, vitrine frigorifice, dozatoare de cafea și alte aparate autorizate de alimentație publică, vehicule nemotorizate si altele cu avizul autorității locale

 • -  3 lei/ mp/ zi

 • -  6,5 lei/mp/zi

10

Taxă distribuire material promoțional volant

10,5 lei/pers./zi

11

Taxă pentru amenajări de activități sezoniere (terase)

13 lei/mp/luna

12

Taxă ocupare teren extrasezon

7 lei/mp/luna

13

Taxă teren amplasare pavilion (prezentare produse, promovare activități, etc)

5 lei/mp/zi

14

Taxă ocupare teren construcții provizorii în extrasezon

15 lei/mp/lună

15

Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PF

25 lei/ mp/ lună

16

Taxă ocupare teren organizare de șantier în baza autorizației de construire, cererii, schiței PJ

_______________a________________________ _____________

33 lei/ mp/ lună

2. Alte taxe

1 .Taxă eliberare autorizație de funcționare și profil de activitate- valabilitate maxim un an-(lei)

122

 • 2. Taxă eliberare autorizație de amplasare și profil de activitate-valabilitate maxim un an-(lei):

122

 • 3. Taxă eliberare acord de publicitate-valabilitate maxim un an (lei):

122

 • 4. Taxă eliberare duplicat(completare) autorizație de funcționare și profil de activitate, autorizație de amplasare si profil de activitate, acord de publicitate (lei/bucata):

61

 • 5. Taxă eliberare autorizație de transport (lei):

294

6-Taxă eliberare copie conformă autorizație de transport valabila 5 ani (lei):

118

 • 7. Taxă verificare anuală autorizație de transport(lei):

60

 • 8. Taxă vizare autorizație de transport la termenul de 5 ani (lei)

102

 • 9. Taxă viză anuală copie conformă autorizație de transport(lei):

36

 • 10. Taxă eliberare autorizație de dispecerat taxi(lei):

305

11 .Taxă viză anuală autorizație de dispecerat taxi(lei):

61

 • 12. Taxă lunară ocupare locuri așteptare clienți taxi(lei/luna/autoturism):

36

 • 13. Taxă trimestrială stație îmbarcare-debarcare călători pentru microbuze (lei/statie/autovehicul):

87

 • 14. Taxă     trimestrială stație îmbarcare-debarcare călători pentru

autobuze (lei/st ati e/auto vehicul):

178

COORDONATOR COMPARTIMENT

/ SENTEȘ GABRIELA
COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Destinația spațiului


Nr.crt.

1. Taxă spații pentru amanet schimb valutar


Propus 2019


2. Taxă spații pentru activități comerciale


3. Taxă spații sector alimentație publică


4. Taxă spații sector produse industriale


-zonă centrală =36lei/mp/hmă -alte zone =26lei/mp/lună -zonă centrală =361ei/mp/lună -alte zone =26Iei/mp/lună -zonă centrală =20lei/mp/lună -alte zone = 161ei/mp/lună

-zonă centrală =161ei/mp/lună

-alte zone


5.Taxă spații sector mixt(produse alimentare și industriale)


6.Taxă spații sector produse alimentare


7.Taxă spații prestări servicii și librării


8,Taxă spații depozitare mărfuri


9.Taxă spații pentru sedii societăți comerciale


lO.Taxâ spații pentru activități producție


“11,51ei/mp/lunâ

-zonă centrală =12,5Iei/mp/lună -alte zone =10,5 lei/mp/lună -zonă centrală = 141ei/mp/lună

= 10,5 lei/mp/lună

= 10,51ei/mp/Iună

= 7 lei/mp/lună

= 5 lei/mp/lună = 41ei/mp/lună = 5 lei/mp/lună

= 41ei/mp/lună

= 51ei/mp/lună = 4lei/mp/lună


-alte zone

-zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone -zonă centrală -alte zone


-zonă centrală -alte zone

11 .Taxă spații pentru oficii poștale și activități de telecomunicații

-zonă centrală -alte zone


- 5 lei/mp/lună = 41ei/mp/lună


12.Taxă spații pentru servicii medicale (cabinete medicale)

-zonă centrală

-alte zone -zonă centrală = 5 lei/mp/lună -alte zone - 41ei/mp/lună


13.Taxă spații pentru farmacii


= 5 lei/mp/lună = 41ei/mp/lună


 • 14. Taxă spații pentru garaje                              -orice zonă = 3lei/mp/lună

 • 15. Taxă spații pentru grădinițe, spitale, dispensare, sedii asociații și organizații nonprofit, sedii instituții bugetare, sedii asociații de proprietari/locatari, ori altele similare

- orice zonă = 1 leu/mp/lună

 • 16. Taxă spații pentru instituții de învățământ, cult, cultură, artă, etc -orice zonă =1 leu/mp/lună

  17. Taxă spații pentru desfacere presă


-zonă centrală = 3lei/mp/lună -alte zone = 2lei/mp/lună

 • 18. Taxă teren desfășurare activități artistice sezonier (circ, concerte, parc distracții, festivaluri)

-orice zonă=2,5 lei/ mp/lună

 • 19. Taxă ocupare domeniul privat terasă permanentă           -orice zonă- 11 lei/mp/lună

 • 20. Caiet de sarcini participare la licitație pentru închiriere spații, amplasamente și terenuri, organizate de Primăria Municipiului Bacău

  51 lei

  103 lei


 • 21.Taxă participare licitație


T 4

CONTRASEMNEAZĂ        DIRECTOR ADJUNCT

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU BARDASU CRISTINA NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /       ‘/\»!

z /W//

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ CONTRACTE

Nr. ort.

Destinația construcției

Propunere valoare taxa 2019 lei rnp/an

1

Alimentație publică

295

2

Comerț

147

3

Prestări servicii

81

r

Producție

5.1

5

Desfacere presă

51

6

Garaje

Persoane fizice

Autorizate

21

Neautorizate

37

Persoane juridice

Autorizate

32

Neautorizate

62

7

Copertine

Autorizate

11

Neautorizate

21

8

Balcoane

Locuință

33

Altă destinație (activitate ec.)

295

9

Spații pentru depozitare, căi de acces, s.a.

33             '

10

Mijloace publicitare (panouri)

103

11

Teren agricol

Zona A

11

Zona B

7

Zona C

3

Zona D

3

12

Teren curți construcții

33

DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘU CRISTINA.

ȘEDINȚĂ

/gMr^gWiwUjțâ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CONTRACTE, PENTRU PRESTĂRI SERVICII CĂTRE POPULAȚIE

Nr.

ort..

Denumirea serviciului prestat

Propu’^ne valoare t^2019

1

Copie contract vânzare-cumpărare apartament

7

2

Copie contract de închiriere (teren, locuință, etc.)

10

3

Copie proces-verbal predare-primire

5,5

4

Copie schiță apartament

14,5

5

Adeverință achitare integrală apartament

10

6

Taxă contracte ce nu au fost ridicate în termen de 60 de zile de la întocmire

12

7

Copii diverse documente

8

8

Diverse adeverințe

8

9

Scoatere de sub ipotecă

9

10

Recalculare rate pentru achitarea integrală apartament

13

H

Adeverință cu diferența rate de achitat

13

12

Reactualizare contract închiriere apartament

5

13

Contract subînchiriere

10

14

Schimb locuințe

14

DIRECTOR ADJUNCT

BARDAȘU CRISTINA

/ ■COMPARTIMENT INFORMARE CETĂȚENI ȘI COMPARTIMENT INFORMAȚII PUBLICE ȘI ORGANIZARE ALEGERINr.

Crt.

TAXA

PROPUSĂ

PENTRU ANUL

2019

1.

Pentru eliberarea de copii după listele electorale, pe suport electronic (lei/CD)

103

2.

Pentru consultarea documentelor din arhiva instituției, altele decât cele de stare civilățlei / consultare)

10,5

3.

Pentru eliberarea de copii conform cu originalul de pe înscrisurile aflate în arhiva instituției (lei / pag.)

5

4.

Pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate în arhiva instituției, solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001 (lei / w)

0,2

5.

Pentru eliberarea de copii simple, solicitate în baza Legii nr. 544/ 2001 (lei / pag.), transmise prin e-mail (lei/ pag.)

0

1 &

Pentru afișarea la sediul Primăriei Municipiului Bacău a documentelor cerute sau permise de legislația în vigoare, la solicitarea persoanelor fizice/ societăților conierciale/agenților economici, cu excepția instituțiilor publice (lei/ zi/ anunț)

3

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI IT TEATRUL DE VARĂ ”RADU BELIGAN”

Balul Bobocilor                              - 2.030 lei

ONG-uri, Asociații cu evenimente caritabile - 2.030 lei Traininguri, conferințe etc                    - 6.080 lei

Spectacole/ Concerte                        - 8.105 lei

Pentru firmele/ asociații le care aduc 5 spectacole/an

- 6.080 lei

Pentru închirierea spatiilor CAEx

1. Centrul de Afaceri si Expozitional (a doua clădire)

Sala Mare de Conferințe (360 locuri/ 357 mp)

355  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

304  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Sala Mica de Conferințe (L10 locuri/200 mp)

254  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

203  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (31-50 locuri/69.3 mp)

112 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

91 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (21-30 locuri/42.1 mp)

81 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1-4 ore;

61 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Sala Workshop (10-20 locuri/cca 31.85 mp)

61 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de 1- 4 ore;

41 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Hol( parter/etaj)

183  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de 1- 4 ore;

152  lei/ora  inclusiv  utilitati,  pentru  un

interval de peste 4 ore.

Bar(mobilier,spațiu aferent)( 165.7 mp)

203 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un

interval de 1- 4 ore;

172 lei/ora inclusiv utilitati, pentru un interval de peste 4 ore.

Terasa(473 mp)

203 lei/ora inclusiv utilitati

Birouri (suprafețe diferite)

19 lei/nip/luna+ utilitati, tarif licitație

2 .Incubatorul de Afaceri (prima clădire)

Tarif licitație birouri(suprafete diferite) - 17 lei/mp/luna+ utilitati

 • 3. Pavilion Expozitional (a treia clădire)

Tarif licitație (preț pornire) -10,5 lei/mp/luna + utilitati

Tarif Închiriere Pavilion - 4.050 lei/zi + utilitati

 • 4. Taxa prestări servicii catering ( folosirea mobilierului, curățenie) - 203 lei/eveniment

 • 5. Tarif închiriere spațiu pentru ATM-uri/Tonomate, etc (Incubatorul de Afaceri/ Centrul de Afaceri și Expozițional) - 300 lei mp/lună( utilități incluse) -tarif licitație.CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI y

POLIȚIA LOCALĂ BavĂU

Nr.

cit.

Interval orar

Taxă propusă 2019, conform HCLnr. 305/2018

Valoare

Observații

1.

7.00-9.00

în acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă

-

2.

9.00 16.00

3,5 lei/to/zi

-

-

3.

16.00-18.00

în acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă

-

-

4.

18.00-22.00

3,5 lei/to/zi

-

-

5.

22.00-7.00

2 lei/to/zi

-

-

6.

Abonament lunar (30 zile)

(2 lei/to/zi)

60 lei/to

Se vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V

7.

Abonament anual (365 zile)

(1.5 lei/to/zi)

548 lei/to

Se vor respecta intervalele orare și tonajul conform Cap. V

DIRECTOR pXECUTIV eneMorin zAnexa nr. 15 la HCL 520 DIN 21.12.2018

TARIFE PENTRU PARCĂRILE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL BACĂU

Nr.

crt.

Denumire taxă

Taxa propusă

2019

1.

Parcare autoturisme 1 h (aparat autotaxare)

1.5 lei

2.

Parcare autoturisme 1/2 h (aparat autotaxare)

0.75 lei

3.

Parcare autoturism 1 h cu plata prin mesaj text (SMS)

0.42 euro

4,

Abonament l lună de parcare

49 lei

5.

Abonament 6 luni de parcare

203 lei

6.

Abonament 1 an de. paterne

355 lei

7.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/luna S1

126 lei

8.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/trim SI

369 lei

9.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare perpendicular și oblic cu axul șoselei/an SI

1468 lei

10.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/Iunâ SI

141 lei

11.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/trimestru SI

422 lei

12.

Parcare autoturisme persoane juridice cu rezervare paralel cu axul șoselei/an SI

1688 lei

13.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 0-5 minute (parcare cu barieră)

Olei

14.

Parcare rapidă/h pentru intervalul 6-120 minute (parcare cu barieră)

1.5 lei

15.

Parcare rapidă/h pentru >120 minute (parcare cu barieră)

14 lei

TAI

IIFELE PENTRU ATRIBUIREA LOCURILOR DE ÎNHU

MARE

PENTRU O PERIOADĂ DE 7/ 25 DE ANI

CIM1

[TIRUL CENTRAL

taxa propusa

1

Pentru 25 ani

851

2

Pentru 7 ani

689

CIMITIRUL NOU (SARATA)

taxa propusa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIMITIRUL CER taxa propusa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIMITIRUL ȘERBĂNEȘTI

taxa propusa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIM1

[TIRUL GHERĂIEȘTI

taxa propusa

1

Pentru 25 ani

760

2

Pentru 7 ani

628

CIMITIRUL SARATA II taxa propusa

1 | Pentru 25 ani

304

2 1 Pentru 7 ani

203

TARIFE PENTRU

SERVICIILE PRESTATE ÎN CIMITIRE

Nr.

Crt.

Denumirea serviciului

prestat

Tipul taxei

Tarif propus

1

Taxa dare in folosinta-7 ani

La darea in folosința

203

ron/loc/perioada

2

Taxa dare in folosinta-25 ani

La darea in folosința

304

ron/loc/perioada

3

Taxa întreținere loc de veci

anuala

32

ron /an/loc

4

Taxa capela

La înhumare

72

ron/pers/zi

5

înhumare decedat (sapat groapa si amenajare mormânt, după înhumare)

La înhumare

203

ron/loc

6

Montat pod cu material client si transport pamant in exces

La înhumare

153

ron

Transport pamant in exces

La înhumare

103

ron/loc

8

înhumat decedat cripta

La înhumare

153 ron/pers

9

Transport decedat la locul de veci

La înhumare

103

ron/ pers

10

Strâns oseminte

La cerere

153

ron/loc

ll

Aviz montat gardut(inetallic)

La cerere

52

ron/loc

12

Aviz construcție loc simplu

La cerere

103

ron/loc

13

Aviz construcție loc dublu

La cerere

203 ron/loc

14

Taxa servicii auxiliare(identificare loc de veci,eliberare adeverințe,etc)

La cerere

21

ron

15

Taxa acces utilitati(apa,c.e,etc)-pt.constructor

La cerere

21

ron/zi/loc/constr.

16

Taxa acces mijloace auto cimitir prestaterLservicii

La cerere

17 lei/zi


iDINTĂ     CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU P OVICI

DIRECTOR ADJUNCT BARDASU CRISTIN A