Hotărârea nr. 52/2018

Hotărârea nr.52 din 06.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău şi Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 52 DIN 06.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 923/ 25.01.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, prin care propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice in anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău, inregistrata cu nr. 971 /26.01.2018;

-Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, înregistrat cu nr. 972 / 26.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 209/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 210/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 211/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 212/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 213/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 23 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/ 1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările ulterioare;

-Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/ 2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-Prevederile art. 47 (1) ,48(2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. “b ” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificările si completările ulterioare, a administrației publice locale;

-Prevederile art. 34 (1) lit „i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a”, alin. (3) lit.” b” și art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau si Direcției Publice de

Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau, potrivit Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin grija Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ

Art.3. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Agenției Naționala a funcționarilor publici, Direcției Publice de Evidenta a Persoanelor Municipiului Bacau si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se va comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC

NICOLAE-OVIDIU POPOyiGT

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 5Z DIN 06.02.2018


ANEXA 2 b

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA

Nr. crt

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

1

Secretar al consiliului local

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

4

3

1

1

3

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

-

-

-

i,:' -

-

4

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autoritatilor administrației publice locale

2

1

1

•< **

1

5

Sef serviciu

10

8

2

-

1

1

6

Sef birou

7

6

1

-

-

1

-

7

Funcții publice de conducere specifice

1

1

-

-

-

-

-

-

8

Total categoria funcționari publici de conducere

26

21

5

-

-

3

-

2

9

Auditor clasa 1 grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

10

Auditor clasa I grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

-

Nr.

Funcția publica

Nr.

Nr, de

Nr. de

Nr.

Nr. maxim

Nr. maxim

Nr. maxim

Nr. maxim

crt.

maxim de funcții publice

funcții publice ocupate

funcții publice vacante

maxim de funcții publice care vor fx înființate

de funcții publice supuse reorganizării

de funcții publice rezervate promovării

de funcții publice rezervate promovării rapide

de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

11

Auditor clasa I grad profesional superior

2

2

-

-

-

-

-

12

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

-

1.

-

-

-

-

1

13

Consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

1

1

-

-

-

-

-

14

Consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

-

-

-

-

-

15

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

2

2

-

-

-

-

-

-

16

Consilier clasa I grad profesional debutant

4

1

o

-

4

-

3

17

Consilier clasa I grad profesional asistent

18

15

3

-

-

-

-

3

18

Consilier clasa I grad profesional principal

27

26

1

-

-

1

19

Consilier clasa I grad profesional superior

93

87

6

-

-

n

-

6

20

Funcții publice specifice clasa I

-

-

-

-

-

-

-

21

Alte funcții publice specifice (manageri publici)

*

-

-

-

-

-

22

Total funcții publice clasa I

149

135

14

-

7

n

14

23

Referent de specialitate clasa H grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

-

-

i

-

-

-

25

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

-

26

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

-

1

-

1

-

1

27

Funcții publice specifice clasa II

-

-

-

-

-

-

-

-

28

Total funcții publice clasa II

1

-

1

-

1

-

-

1

Nr.

Funcția publica

Nr.

Nr. de

Nr. de

Nr.

Nr. maxim

Nr. maxim

Nr. maxim

Nr. maxim

crt.

maxim de funcții publice

funcții publice ocupate

funcții publice vacante

maxim de funcții publice care vor fi in Imitate

de funcții publice supuse reorganizării

de funcții publice rezervate promovării

de funcții publice rezervate promovării rapide

de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

29

Referent clasa 111 grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

30

Referent clasa HI grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

-

31

Referent clasa 111 grad profesional principal

7

4

3

-

2

3

32

Referent clasa 111 grad profesional superior

27

13

14

2

-

2

8

33

Funcții publice specifice clasa UI

-

-

-

-

-

-

-

34

Total funcții publice clasa III

34

17

17

2

2

2

11

35

Total funcții publice execuție

184

152

32

2

10

5

26

36

Total funcții publice

210

173

37

2

10

8

28

J


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ f GHERASIM

1


CONSTANr


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPI NICOLAE - OVIDIU/f


LUI BACĂU

IPOVICI


CONSILIER /.

ION BĂRBU

. /