Hotărârea nr. 517/2018

Hotărârea nr. 517 din 21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico economice-faza DALI pentru obiectivul de investiții: ,,MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA COLEGIULUI TEHNIC DE COMNUNICAȚII N.V.KARPEN”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

 • 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13397/ 17.12.2018 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea documentației tehnico economice - faza DALI pentru proiectul “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”;

-Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13398/ 17.12.2018;

-Raportul de specialitate al compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 13399/

 • 17.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2212/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2213/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2214/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2215/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Ghidului Solicitantului: “Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 -“Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 4.5 - “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă”;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 44 alin (1) din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 alin. 1, lit. “b” alin, (i) și art. 9 alin. (1) și (4) din HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2) și ale art. 115(1) lit. b, și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare:

5              ±                                          y

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. ”b” și alin.(4) lit. “d” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația tehnico-economică - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții: “Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen”, conform Anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

ȘEDINȚĂ
N.O.P.,LD./T.O./EX.l/DS.I-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 517 DIN 21.12.2018

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICĂ FAZA D.A.L.I. PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „MODERNIZARE Șl REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN"

PREȘE^tE^DE ȘEDINȚĂ / HLLȚIȚĂX5BȚORGIIEV

DIRECTOR ADL BACĂU

ADRIAN CONSTANTIN ANGHEL

PRODOMUS

S.R.L. BACĂU

proiectare arhitectura, construcții civile și agroindustriale, amenajari interioare

PR. NR. 21/2018

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

MODERNIZARE SI REABILITARE
COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII « N.V.KARPEN »

Strada Mioriței, Nr.76 , Municipiul BACAU

Faza                 : D.A.L.I. - Ex. 2

Proiectant general : S.C. PRODOMUS S.R.L. BACAU Beneficiar         : MUNICIPIUL BACAU

Pr. nr. 21 /2018, Faza : D.A.L.I.

Denumire: Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN »

Bacau, str. Mioriței, nr. 76

BORDEROU

Foaie de capat

Borderou

Lista de semnaturi

Extras din inventarul bunurilor ce aparțin Domeniului public cu nr. 78078/28.02.2018

Ordin nr.3006/23.09.1970 privind înființarea Unitatii școlare

Ordin nr. 4420/30.07.2004 privind schimbarea denumirii Grupului școlar

CIF

Extras de carte funciara pentru informare

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Certificat de urbanism nr. 811/16.10.2018 + Anexa

Avize solicitate prin CU : Alimentare cu en.electrica ; ISU ; DSP ; APM Audit energetic + Certificat de performanta energetice a clădirilor Expertiza tehnica

Referate de verificare la cerințele : A1 ; Is ; le ; It

Studiu geotehnic + referat de verificare la cerința Af

Memoriu de prezentare

Memoriu arhitectura

Memoriu rezistenta

Memoriu tehnic instalații sanitare

Memoriu Instalații de stingere hidranti interiori si hidranti exteriori

Memoriu Instalații electrice

Memoriu Instalații de detecție si semnalizare incendiu

Memoriu Instalații de aer condiționat

Memoriu Instalații termice

Deviz general

Devizul ob.1

Devizul ob.2

Evaluare nr.1 - REZISTENTA - corp A / Liceu

Evaluare nr.2 - ARHITECTURA - corp A / Liceu

Evaluare nr.3 - REZISTENTA - corp C / Cămin

Evaluare nr.4 - ARHITECTURA - corp C / Cămin

Formular 4 - Lista cu cantitatîle de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotări si active necorporale - PRIZA DE PAMANT Si INST. PARATRĂSNET

Formular 4 - Lista cu cantitatîle de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotări si active necorporale -INST. TERMICE

Formular 4 - Lista cu cantitatîle de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotări si active necorporale -INST. AER CONDIȚIONAT

Formular 4 - Lista cu cantitatîle de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotări si active necorporale -INST. AVERTIZARE INCENDIU

Formular 4 - Lista cu cantitatîle de utilaje si echipamente tehnologice inclusiv dotări si active necorporale -INST. HIDRANTI SI EXTERIORI

Lista valori instalații

Montaj utilaje

Proces verbal de recepție O.C.P.I. nr. 3475 / 20^8 Piese desenate , de la 1 —>60 prezentate la sfar


Întocmit :sef proiect Arh. Marian Catun&an


proiectare arhitectura, construcții civile și agroindustriale, amenajări interioare

Pr. nr. 21 / 2018, Faza : D.A.L.I.

Denumire : Modernizare si reabilitare Colegiul

Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN »

Bacau, str. Mioriței, nr. 76


LISTA DE SEMNATURI


PROIECTANT GENERAL, SEF PROIECT - ARH. CATUNEANU MARIAN................


ARHITECTURA - S.C. PRODOMUS S.R.L.

ÎNTOCMIT ARH. CATUNEANU MARIAN


ARH. BALAN ALEXANDRU SERBAN


REZISTENTA-S.C. PRODOMUS S.R.L.

ÎNTOCMIT ING.NICULESCU DANIEL.ouw ARHJTEC


""M'srlsn"

CÂtUNEANU


INSTALAȚII ELECTRICE

- proiectant de specialitate - S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. ÎNTOCMIT ING.HUIDES BOGDAN......................................................

INSTALAȚII DETECTARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU

INSTALAȚII HIDRANTI

- proiectant de specialitate - S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. ÎNTOCMIT ING.RAUTA CORINA.........................................................

INSTALAȚII SANITARE,TERMICE,

- proiectant de specialitate - S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. ÎNTOCMIT ING.ABABEI CĂTĂLIN....................................................

MUNICIPIUL BACAU

Str. Mărașești nr. 6, Bacău, 600017

ARHITECT ȘEF

COMPARTIMENT ADMINISTRARE ȘI INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Nr. 78078/28.02.2018

Către,

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „NICOLAE VASILESCU - KARPEN” Bacău, Str. Mioriței nr. 76

Vă transmitem alăturat un extras din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Bacău, aflate în administrarea Colegiului Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu - Karpen”, cu valorile reevaluate la data de 31.12.2017, aprobate prin HCL 23/31.01.2018, având rugămintea să va înregistrați în contabilitatea dvs. valorile reevaluate.

Cu deosebită stimă,

VICEPRIMAR,                      Director Executiv Adj.


Ec. CRISTINA BARDAȘU


HCL 513/2007

COLEGIUL TEHNIC „LETEA” (LABORATOARE)

1457

0

Teren curți-construcții

Str. Letea nr.24, Steren=2866,58 mp Sconstr.=l 050,08 mp Scurți-1816,5 mp,

Nr cadastral 6536

Carte funciară nr.25409/N

1.212.635

Domeniul Public al municipiului Bacău

1458

1.1.2.

CI - Magazie

S=43,54 mp, metal, acoperiș tablă

1983

2.623

Domeniul Public al municipiului Bacău

1459

1.1.2.

C2 - Magazie

S=29,31 mp, metal, acoperiș tablă

1983

1.766

Domeniul Public al municipiului Bacău

1460

1.6.2

C3 - Clădire școală corp B (Laborator chimie)

S=736,26mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu țiglă, P+l

1939

1.159.265

Domeniul Public al municipiului Bacău

1461

1.6.2.

C5    -    Laborator

tehnologic

S=175,26 mp, cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu etemită

1972

49.666

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII „NICOLAE VAS1LESCU-KARPEN” + GRĂDINIȚA NR.8

1462

0

Teren curți-construcții

Str. Mioriței 76 bis, Steren=22335,7! mp Sconstr.”5913!,95 mp, Scurți=l6421,76 mp Nr cadastral 6515 Carte funciară 25330/N

12.192.077

Domeniul Public al municipiului Bacău

1463

1.5.3.

CI “Magazie

S=63,27 mp, cărămida, acoperiș Onduline

1980

21.643

Domeniul Public al municipiului Bacău

1464

1.6.2.

C2 “ Sală sport

S=616,93 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1977

1.103.779

Domeniul Public al

®.................

municipiului Bacău |

1465

1.6.2.

C3 - Liceu - corp A

S=1962,34 mp, BCA, înveliș tablă, P+2

1976

6.080.260

Domeniul     |

public al       !

municipiului Bacău ;

1466

1.5.3.

C4 - Magazie (Poligon instruire practică)

S=185,40 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1996

331.876

Domeniul     ;

public al municipiului Bacău

1467

1.1.10.

C6 - Rampă

S=32,05 mp, structură metalică cu bază cimentată

1973

1.410

Domeniul Public al municipiului Bacău

1468

1.6.32.

C7 - Stație gaz

S=39,07 mp, împrejmuire plasă sârmă, acoperiș - terasă hidroizolație

1977

4.696

Domeniul Public al municipiului Bacău

1469

1.6.2.

C8 - Cantină

S=709,14 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, S+P+l

1980,2014

2.550.594

Domeniul Public al municipiului Bacău

1470

1.6.7.

C9 - Cabină poartă

S=22,09 mp, cărămidă, acoperișul cu carton ondulat

1980

35.351

Domeniu] Public al municipiului Bacău

1471

1.5.3.

CIO-Magazie

8=79,59 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1982

13.315

Domeniul Public al municipiului Bacău

1472

1.5.3.

CI 1 — Magazie

S—21,22 mp, cărămidă, acoperiș Onduline

1982

7.020

Domeniul Public al municipiului Bacău

1473

1.5.3.

C12-Magazie

S=78,18 mp, pereți tablă, acoperiș tablă

1980

14.126

Domeniul Public al municipiului Bacău

1474

1.5.3.

C13 - Magazie

S-l 2,54 mp, lemn, acoperiș Onduline

1981

2.512

Domeniu] Public al municipiului Bacău

1475

1.6.1.

CI4 - Cămin intemat-corpC

S=1073,22 mp, cărămida, acoperiș tip terasă hidroizolație, P+3

1970

5.525.894

Domeniul Public al municipiului Bacău

1476

1.6.2.

C15    -    Școală

profesională - corp B

S=727,26 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1969

1.681.609

Domeniul Public al municipiului Bacău

®___________________©.

1477

1.6.4

C16    -    Clădire

administrativă

S-l 69,62 mp, cărămidă, acoperiș Onduline

1946

189.474

Domeniul     '

Public al       !

municipiului Bacău <

1478

1.6.5.

C17-P.T.

S-24,72 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1977

10.551

Domeniul     |

Public al       |

municipiului Bacău |

1479

1.5.3.

C18-Magazie

S=9,23 mp, cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație

1981

3.940

Domeniul Public al j municipiului Bacău 1

1480

1.6.2.

Hală

Suprafață construită=383,25 mp, cu structură de rezistență din cadre de beton armat cu închideri din zidărie de BCA, tâmplărie din PVC cu geam termoizolant, acoperiș din lemn cu învelitoare din tablă tip țiglă

2017

273.600

-----------------------------(

Domeniul

Public al municipiului Bacău

1481

1.6.3.2.

Gard beton

L=274ml, plăci beton

1977

29.408

Domeniul Public al municipiului Bacău

1482

1.1.5.1.

Teren sport

S=924mp, suprafață sintetică Gard=l 28ml, h=4m Panouri baschet=4buc.

Porți handbal/minifotbal=2buc.

2008

212.058

Domeniul

Public al       '

municipiului Bacău î HCL 114/2008

1483

1.8.6.

Conductă alimentare cu apă

L=198ml, oțel

1970

19.104

Domeniul Public al municipiului Bacău !

1484

1.9.3.

Branșament

L=52ml

1970

953

Domeniu] Public al municipiului Bacău

1485

1.9.3.

Conductă    transport

gaze naturale

L=286ml

1970

5.239

Domeniul Public al municipiului Bacău

1486

1.8.7.

Conductă canal

L-149ml, beton

1970

14.376

Domeniul Public al municipiului Bacău

1487

1.8.7.

Conductă canalizare

L-229ml, beton

1970

22.095

Domeniul Public al municipiului Bacău

1488

1.3.7.3.

Alee acces

L=708mp, beton

1970

35.400

Domeniul


........... ...

Public al       î

municipiului Bacău

1489

1.3.7.2.

Drumuri de acces

L=1030mp, asfalt

1970

32.703

Domeniul Public al municipiului Bacău

1490

L7.1.2.

Rețele de alimentare electrica - cablu electric 6kw

1970

1.279

Domeniul Public al municipiului Bacău

COLEGIUL NAȚIONAL „FERDINANDI”

1491

0

Teren curți construcții

Str. George Bacovia nr.45, Steren = 22937,62 mp, Sconstr=5889,70 mp Scurți=l 7047,92 mp

Nr. cadastral 6908 Carte funciară nr. 76176

12.520.633

Domeniul Public al municipiului Bacău

i

1

1492

1.53.

CI - Magazie

S=89,91 mp, cărămida, acoperiș tablă (garaj+beci)

1992

35.093

Domeniul Public al municipiului Bacău

1493

1.6.2.

C3 ~ Liceu (corp C)

S-365,28 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+l

1993

785.373

Domeniul Public al municipiului Bacău

1494

1.5.3.

C4 - Pivniță

S-7,12 mp, cărămidă, acoperiș din planșeu beton

1992

1.201

Domeniul Public al municipiului Bacău

1495

1.6.2.

C5 - Cantină

S-418,22 mp, cărămidă, acoperiș din tablă, P.

1971

598.140

Domeniul Public al municipiului Bacău

1496

1.6.1.

C6 - Internat cămin

S-682,10 mp, cărămidă, acoperiș tablă, P+2,208 locuri

1970

2.249.064

Domeniul public al municipiului Bacău

1497

1.5.3.

C7-Pivnița

S=21,55 mp, cărămidă, planșeu beton+carton

1972

1.921

Domeniul public al municipiului Bacău

1498

1.6.2.

C8 - Luminator

S=32,53 mp, tablă

1990

2.178

Domeniul Public al^PUBLICA SOCIALISTĂ I^OKIAXIA

MEKISThîhUL inVATAIVlIBTUILI

Văzînd propunerea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor făcută cu adresa nr.16/3949/19703 înregistrată la Ministerul învățământului sub nr.9o.3o4/197o?

Tinînd seama de referatul Direcției generale a învăță-mîntului profesional și tehnic?

Avînd în vedere prevederile art. 74 din Legea nrLil/ 1968 privind învățămîntul în Republica Socialistă România precum și prevederile Decretului nr.1171/1968 privind organ!» zarea și funcționarea Ministerului învățămîntului;

In temeiul ordinului Ministrului învățământului tas 237/1968;

lo Incepînâ cu anul

țârea următoarelor unități

Poștelor și Telecomunicațiilor5

 • a) Școala profesională de telecomunicații și școala de maiștri in localul școlii de specializare postliceală din orașul Bucureștii

 • b) Scoals de specializare postliccală de poștă și t-e.le~ comunicații in localul școlii profesionale din Bacău?

g) SGoala profesională de telecomunicații din Timișoara.>

Prin înființarea acestor școli unitățile respective din orașele București, Bacău și Timișoara vor deveni grupuri școlare»

Elevii vor fi școlarizați în meseriile și specialitățile prevăzute în anexa nr.l care face parte integrantă din prezentul ordin.

 • 2. Direcția generală a învățămîatului profesional și tehnic din Ministerul învățămîntului împreună cu Direcția (personal și învățămînt din Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin*TM/IS

c


.ânera nr?l

MIKIOTKRUL POȘTELOR SI îMrawcmM

G-r upuI șc oIar P*,T. T <R, Bucur e ști, Calea Dude șt 1 .xin , lo a) Școala profesionala

~ electromecanic centrale telefonice automate b) Bcpala de specializare postliceala

- electromecanic pentru telecomunicații5

telefonatele r raf


 • c)’ Școala de maiștri

~ maistru mecanic pentru telecomunicații

Grupul școlar IJ.T.1\R> Bacău, Calea Moinești nr>144

 • a) Sc oala profesi ona 1 a

școala profesională

 • - electromecanic pentru rețele de telecomunicații

ucenicie la locul de muncă

 • - oficiant P.T.T.R,

 • b) Școala de specializare postliceală

 • - telefonist-telegrafist

Grupul școlar           Timișoaraț B-dul 23 August nr?.,2

3co ala pr ofesi onala de te1ec omuni c a ții


a)

școală prof e si ona.lă

- electromecanic centrale telefonice automate ucenicie la locul de muncă

**■ oficiant P»T.T»R.

Școala de specializare postliceală

- electromecanic pentru telecomunicații: radio-toderiziune și comunicații la mare distanța


ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl CERCETĂRII CABINETUL MINISTRULUI

Telefon 3133315; Fax 3124719

Str. G-ral Berthelot 28-30, București


ORDINprivind schimbarea denumirii Grupului Școlar de Poștă și Telecomunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen”, Bacău, în Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen”, Bacău, începând cu anul școlar 2004-2005

în conformitate cu prevederile Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordonanței Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar al Județului Bacău nr.2148 72004, înregistrată la minister cu nr.27428 /2004;

în baza Hotărârii Guvernului nr.410/23.03.2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării;

MINISTRUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII emite prezentul ordin:

Artl. Se aproba, începând cu anul școlar 2004-2005, schimbarea denumirii Grupului Școlar de Poștă și Telecomunicații „Nicolae Vasilescu -Karpen”, cu sediul în Bacău, str.Mioriței nr.76, în Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu-Karpen”, Bacău.

Art.2. Direcția Generală Evaluare, Prognoze, Strategii și Programe pentru învățământ Preuniversitar și Inspectoratul Școlar al Județului Bacău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București,

N 4^2(7Carte Funciară Nn 65264 Comuna/Oraș/Munidpiu: Bacau

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.5

65264-C5

construcții anexa

65

Cu acte

S. construita ia sol:65 mp; S. construita desfasurata:65 mp; Anexa. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 65 mp.

Al.6

65264-C6

construcții anexa

32

Cu acte

S. construita ia sol:32 mp; S. construita desfasura^-^^^^/Rampa cu structura metalîcac^^băzXt'bi^^ntata. Regim de intaltindev^PÎ Suprara&slesfasurata: 32 mp.

Al.7

65264-C7

construcții industriale si edilitare

39

Cu acte

S. cory^ț'pylta la soliȘ^mp; S. construita desfasu?^B:39imp;. Stâție;gaz împrejmuita cu gard din-plasa si sarma.^0’,acoperiș tip terasa hîdroizolătț^ Regim d^îptaltime : P. Suprafața desfasurăta;$39 mp.t-iv'Ș'- ~

Al.8

65264-C8

construcții administrative si social culturale

709

Cu acte

S. constru~ft<ț|a ^gj^709 mp; S. construita desfasurata;19$5mp; Cantina din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. Regim de intaltime : S + P + 1. Suprafața desfasurata: 1985 mp.

Al.9

65264-C9

construcții administrative si social culturale

22

Cu acte

S. construita la sol:22 mp; S. construita desfasurata:22 mp; Cabina poarta din cărămidă cu acoperiș din carton ondulat. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 22 mp.

Al.10

65264-C10

construcții anexa

80

Cu acte

S. construita la sol:80 mp; S. construita desfasurata:80 mp; Magazie cu pereți si acoperiș din tabla. Regim de intaitime : P. Suprafața desfasurata: 80 mp.

Al.ll

65264-C11

construcții anexa

21

Cu acte

S. construita la sol:21 mp; S. construita desfasurata:21 mp; Magazie din cărămidă cu acoperiș Onduline. Regim de intaitime : P. Suprafața desfasurata: 21 mp.

Al.12

65264-C12

construcții anexa

78

Cu acte

S. construita la sol:78 mp; S. construita desfasurata:78 mp; Magazie cu pereți si acoperiș din tabla. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 78 mp.

A1.13

65264-C13

construcții anexa

13

Cu acte

S. construita la soi:13 mp; S. construita desfasurata:13 mp; Magazie din lemn cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 13 mp.

Al.14

65264-C14

construcții administrative si social culturale

1.073

Cu acte

S. construita la sol:1073 mp; S. construita desfasurata:5150 mp; Cămin internat - corp C din cărămidă cu acoperiș tip terasa hidroizolatie. Regim de intaltime : S + P + 3. Suprafața desfasurata: 5150 mp.

Al.15

65264-C15

construcții administrative si social culturale

727

Cu acte

S. construita la sol:727 mp; S. construita desfasurata:1454 mp; Școala profesionala -copr B din cărămidă cu acoperiș din tabla. Regim de intaitime : P + 1, Suprafața desfasurata: 1454 mp.

Al.16

65264-C16

construcții administrative si social culturale

170

Cu acte

S. construita la sol;170 mp; S. construita desfasurata:170 mp; Clădire administrativa din cărămidă cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 170 mp.

A1.17

65264-C17

construcții industriale si edilitare

25

Cu acte

S. construita la soi:25 mp; S. construita desfasurata:25 mp; PT din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 25 mp.

A1.18

65264-C18

construcții industriale si edilitare

9

Cu acte

S. construita la sol:9 mp; S. construita desfasurata:9 mp; Magazie din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 9 mp.

Al.19

65264-C19

construcții anexa

23

Cu acte

S. construita la sol:23 mp; S. construita desfasurata:23 mp; Platforma gunoi. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 23 mp.

Al.20

65264-C20

construcții industriale si edilitare

411

Cu acte

S. construita la sol:411 mp; S. construita desfasurata:411 mp; Hala cu structura de rezistenta din cadre de beton armat cu inchideri din zidărie de BCA, tamplarie din PVC cu geam termoizolant, acoperiș din lemn cu invelitoare din tabla tip țigla. Regim de inaltime : P. Suprafața desfasurata: 411 mp.

Pagina 5 din 6

Carte Funciară Nr. 65264 Comuna/Oraș/Mun ici pi u: Bacau


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(•• (m)

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(• (m)

1

2

31.594

2

3

13.293

3

4

45.021

4

5

4.997

5

6

0.491

6

7

21.328

7

8

21.662

8

9

14.306

9

10

17.035

10

11

83.151

111

12

4.061

12

13

21.267

13

14

24.947

14

15

9.929

15

16

27.53

16

17

1.35

17

18

4.793

18

19

5.16

19

20

10.182

20

21

7.999

21

22

17.738

22

23

12.19

23

24

2.524

24

25

6.019

25

26

8.185

26

27

10.114

27

28

44.12

28

29

2.477

29

30

2.562

30

31

2.399

31

32

2.466

32

33

8.131

33

34

66.563

34

35

43.273

35

1

22.659

** Lungimile segmentelor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a acelor juridice prih care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiild'^rezentate supt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.1118468/06-12-2018 in suma de 20, £țfu serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

06-12-2018

Data eliberării, _Asistent Registrator, CONSTATA

! if' j


SyiNDEA

Și Pronuj


(parafa și semnătura)


Pagina 6 din 6


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Bacau


AMCPT

jn Jf f/r/iu ***


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere Ziua Luna Anul


91996 06 12 2018


Carte Funciară Nr. 65264 Bacau


/ O. (,

A, Partea I. Descrierea imobîiujitjtî


TEREN Intravilan


5UQr.'CF vechi:25330

•Nnydâdastral vechi:6515


Adresa: Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr, 76, Jud, Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

65264

22.336

Teren împrejmuit;

Imobil împrejmuit cu qard din prefabricate si metal - beton.

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

65264-C1

Loc, Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita la soî;63 mp; S. construita desfasurata:63 mp; Magazie din cărămidă cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 63 mp.

Al.2

65264-C2

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, jud. Bacau

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:617 mp; S. construita desfasurata:617 mp; Sala sport din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatîe. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 617 mp.

A1.3

65264-C3

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, jud.

Bacau

Nr. niveluri:3; S. construita la $ol:1962 mp; S. construita desfasurata:4439 mp; Liceu - corp A din BCA cu înveliș tabla. Regim de intaltime : P + 2. Suprafața desfasurata: 4439 mp.

Al.4

65264-C4

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud.

Bacau

Nr. niveluri:!; S. construita la soî:185 mp; S. construita desfasurata:185 mp; Magazie (poligon instruire practica) din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatîe. Reqim de intaltime ; P. Suprafața desfasurata: 185 mp.

Al.5

65264-C5

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:65 mp; S. construita desfasurata:65 mp; Anexa. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 65 mp.

Al,6

65264-C6

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:32 mp; S. construita desfasurata:32 mp; Rampa cu structura metalica cu baza cimentata. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 32 mp.

Al.7

65264-C7

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:39 mp; S. construita desfasurata:39 mp; Statie gaz împrejmuita cu gard din plasa si sarma cu acoperiș tip terasa hidroizolatîe. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 39 mp.

Al.8

65264-C8

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveîuri:3; S. construita la sol:709 mp; S. construita desfasurata:1985 mp; Cantina din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatîe. Regim de intaltime : S + P + 1. Suprafața desfasurata: 1985 mp.

Al.9

65264-C9

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri;l; S. construita la sol:22 mp; S. construita desfasurata:22 mp; Cabina poarta din cărămidă cu acoperiș din carton ondulat. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 22 mp.

Al.10

65264-C10

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita la soi:80 mp; S. construita desfasurata:80 mp; Magazie cu pereți si acoperiș din tabla. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 80 mp.

Al.11

65264-C11

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr, 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:21 mp; S. construita desfasurata:21 mp; Magazie din cărămidă cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 21 mp.

Al.12

65264-C12

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:!; S, construita la sol:78 mp; S, construita desfasurata:78 mp; Magazie cu pereți si acoperiș din tabla. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 78 mp.

Al.13

65264-C13

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:13 mp; S. construita desfasurata:13 mp; Magazie din lemn cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 13 mp.

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.14

65264-C14

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. nivelurizS; S. construita la sol:1073 mp; S. construita desfasurata:5150 mp; Cămin internat - corp C din cărămidă cu acoperiș tip terasa hidroizolatie. Regim de intaîtime : S + P + 3, Suprafața desfasurata: 5150 mp.

Al.15

65264-C15

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:2; S. construita la soi:727 mp; S, construita desfasurata:1454 mp; Școala profesionala - copr B din cărămidă cu acoperiș djmtabla. Regim de intaîtime ; P + 1. Suprafața desfasuraw 1454 mp.

Al.16

55264-C16

Loc, Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri'.l; S. cor^tVuita la sol:170 mp; S. construita desfasurata:170 mp^felâdire administrativa din cărămidă cu acoperiș Onduline|^egim.de intaîtime : P. Suprafața desfasurata: 170 mpîo?

Al.17

65264-C17

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. co^stfUitalia soi;25mp; S. construita desfasurata :25 mp; ’^/^trț.jpa/jirriida cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. RegTrafiâ^-intaîtime : P. Suprafața desfasurata: 25 mp.

Al.18

65264-C18

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:l; S. construita fa soî:9 mp; S. construita desfasurata;9 mp; Magazie din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. Regim de intaîtime : P. Suprafața desfasurata: 9 mp.

Al,19

65264-C19

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:23 mp; S. construita desfasurata:23 mp; Platforma gunoi. Regim de intaîtime : P. Suprafața desfasurata: 23 mp.

Al.20

65264-C20

Loc. Bacau, Str Mioriței, Nr. 76, Jud. Bacau

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:411 mp; S. construita desfasurata:411 mp; Hala cu structura de rezistenta din cadre de beton armat cu închideri din zidărie de BCA, tamplarie din PVC cu geam termoizolant, acoperiș din lemn cu învelitoare din tabla tip țigla. Regim de inaltime : P. Suprafața desfasurata: 411 mp.

 • B. Partea II. Proprietari și acte

         Carte Funciară Nr. 65264 Comuna/Oraș/Municipiu: Bac au

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

8029 / 06/04/2004

* Adresa nr. 11392, din 30/03/2004 (Hotararea nr.174 din 25.10.1999, Hotararea nr.146 din 30.10.2000);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l, Al.2, A1.3, A1.4, Al,5, Al.

6, Al.7, Al.8, Al.9, A1.10, Al.11, Al.

12, Al.13, Al.14, Al.15, A1.16, Al.

17, Al.18, Al.19

1) MUNICIPIUL BACAU- DOMENIUL PUBLIC

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 25330)

71564 / 10/08/2015

Act Administrativ nr. referat, din 10/08/2015 emis de OCP1;

83

se notează repoziționarea imobilului

Al, Al.l, Al.2, Al.3, A1.4, A1.5, Al,

6, Al.7, Al.8, Al.9, A1.10, Al.ll, Al. 12, Al.13, Al.14, Al.15, Al.16, Al.

17, A1.18, A1.19

48193 / 14/07/2017

Act Administrativ nr. protocol nr. 68540, din 25/01/2012 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI BACAU: (+anexa); Act Administrativ nr. hotarare nr. 67, din 31/03/2015 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUlI BAC AU;                                                                                                   I

.......................... ■ ............................... ■ ------------------------—.......................................................

B4

Intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al, Al.l, Al.2, Al.3, A1.4, A1.5, Al.! 6, Al.7, Al.8, Al.9, A1.10, Al.ll, A1J

12, Al.13, Al.14, Al.15, Al.16, Al. 1

17, Al.18, Al.19

1) COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N. V. KARPEN, CIF:4278310

36879 / 25/05/2018

Act Administrativ nr. Autorizație de Construire 239, din 15/09/2015 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU; Act Administrativ nr. Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor 1768, din 15/03/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU; Act Administrativ nr. Certificat de Atestare a Edificării Construcției 27369, din 15/05/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Construire, cota actuala 1/1

Al.20

1) UAT BACAU, CIF:4278337, domeniu public

B6

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

A1.20

1) COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N. V. KARPEN, CIF:4278310

Pagina 2 din 6

Carte Funciară Nr. 65264 Comuna/Oraș/Municîpiu: Bacau

 • C. Partea III. SARCINI .

  Înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 6


Formular versiunea 1.1


Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancp1.ro


__Carte Funciară Nr. 65264 Comuna/Oraș/Municipiu: Bacau

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

65264

22.336

Imobil împrejmuit cu gard din prefabricate si metal - beton.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie 1 intra folosință |vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți     DA

construcții |

22.336

-

-

-

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

65264-C1

construcții anexa

63

Cu acte

S. construita la soi:63 mp; S. construita desfasurata:63 mp; Magazie din cărămidă cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 63 mp.

Al.2

65264-C2

construcții administrative si social culturale

617

Cu acte

S. construita la sol;617 mp; S. construita desfasurata;617 mp; Sala sport din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. Regim de intaitime : P. Suprafața desfasurata: 617 mp.

A1.3

65264-C3

construcții administrative si social culturale

1.962

Cu acte

S. construita la sol:1962 mp; S. construita desfasurata:4439 mp; Liceu - corp A din BCA cu invelis tabla. Regim de intaltime : P + 2. Suprafața desfasurata: 4439 mp.

Al.4

65264-C4

construcții anexa

185

Cu acte

S. construita la soî:185 mp; S. construita desfasurata:185 mp; Magazie (poligon instruire practica) din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 185 mp.

Pagina 4 din 6

Nr. cadastral

65264


--------

Anexa 1.35

Plan de amplasarwnț'si^limitare a imobilului \t3scara &

Suprafața masuralăa îrnobiîuiS^^^dresa imobilului22336Intravilan, mun. Bacau, str. Mioriței, nr. 76, jucl. Bacau

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Nr. Carte Funciara

65264                              BACĂU

A. Date referitoare la teren

Nr. parcefa

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

22336

Imobil împrejmuit cu gard din prefabricate si metal - beton.

Total

22336

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CA

63

Magazie din caramkla cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime ; P. Suprafața desfasurata: 63 mp.

C2

CAS

617

Sala sport din cărămidă cu acoperiș Op terasa cu hidroizoialie. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata; 617 mp.

C3

CAS

1962

Liceu - corp A din BOA cu învoite tabla. Regim de Intaltime: P + 2. Suprafața desfasurata: 4439 mp.

C4

CA

185

Magazie (poligon instruire practica) din cărămidă cu acoperiș tip terasa cu hidroizolatie. Regim de intaltime; P. Suprafața desfasurata: 185 mp.

C5

CA

65

Anexa. Regim de Intaltime : P. Suprafața desfasurata: 65 mp.

C6

CA

32

Rampa cu structura metalica cu baza cimentata. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 32 mp.

C7

CIE

39

Stafie gaz împrejmuita cu gard din plasa si sarma cu acoperiș tip terasa hidroizolatie. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 39 mp.

C8

CAS

709

Cantina din caramkfa cu acoperiș tip terase cu hidroizolatfe. Regim de intaltime : S + P + 1. Suprafața desfasurata; 1985 mp.

C9

- .........-

CAS

22

Cabina poarta din cărămidă cu acoperiș din carton ondulat. Regim de Intaltime; P. Suprafața desfasurata: 22 mp.

C10

CA

80

Magazie cu pereți si acoperiș din tabla. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata; 80 mp.

C11

CA

21

Magazie din cărămidă cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 21 mp.

C12

CA

78

Magazie cu pereți si acoperiș din tabla. Regim de Intaltime : P. Suprafața desfasurata: 78 mp.

C13

CA

13

Magazie din lemn cu acoperiș Onduline. Regim de Intaltime : P. Suprafața desfasurata: 13 mp.

C14

CAS

1073

Cămin Internat - corp C din cărămidă cu acoperiș tip terasa htdroizolatie. Regim de intaltime : S + P + 3. Suprafața desfasurata: 5150 mp.

C15

CAS

727

Școala profesionala - copr B din cărămidă cu acoperiș din tabla Regim de intaltime : P+1. Suprafața desfasurata: 1454 mp.

C16

CAS

170

Clădire administrativa din cărămidă cu acoperiș Onduline. Regim de intaltime: P. Suprafața desfasurata: 170 mp.

C17

CiE

25

PT din cărămidă cu acoperiș Up terasa cu tiWroizolatie. Regim de Intaltime : P. Suprafața desfasurata: 25 mp.

C18

CIE

9

Magazie din cărămidă cu-acoperiș tip terasa cu hidroizoiatie. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 9 mp.

C19

CA

23

Platforma gunoi. Regim de intaltime : P. Suprafața desfasurata: 23 mp.

C20

CiE

411

Hala cu structura de rezistenta dîn cadre de beton armat cui inchîcteri din zidărie efe BOA. tamplene din PVC cu geam fermoizofent, acoperiș din temn cu invelitoare din tabla tip țigla. Regim ds inaltma; P. Suprafețe desfasurata: 411 mp,

Total

6324

___

a tbîălijnasurata a imobilului ~ 22336 mp , s6^afâd\din act = 22336 mp

Confirm trSrocluceFc

Nun$ âfrfttlSlwiBumarului cadastral

Stampila BCPI—
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. L'1322 din y _    , Ț j ;

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ______? / /_________Din:   //t / j., ĂJ/ R

în scopul:

1.1. LA MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V.KARPEN

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu dornicii iu hsediui în județul_____________BACAU____________s localitatea_____________BACAU

satul___________________________:___________________________, sectorul „___............. cod poștal ______________:______________

strada_____________CALEA MARASESTI_____________.nr. 6 hl__:

sc.                et.             ap. -      , tel./fax________________:________________, e-mail_______________:_______________

înregistrată Ia nr. ___________1/1322__________ din        08-10-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________=__sectorul ~ cod poștal:__z

strada                    MIORIȚEI__nr. 76    . bl.

sc. ~ ct.__~  ... ap. ___■> sau identificat prin: extras din planul cadastral pc ortofotoplan: număr cadastral :

65264

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250____________/________2008

faza FUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții,republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ :

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 74230 din 04.10.2018 imobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacau, dat in administrare Colegiului Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala: teren curti-constructii, 20 CONSTRUCȚII.

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 este zona pentru instituții publice, servicii, inclusa in UTR 3. Terenul se afla in zona “A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V.KARPEN

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau^utorîzățle dejles-fimțare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării-documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de^desfunțare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI. str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 83<'337/CEE țDirectiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directivii Consiliului 97/1 b'CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2C03/35/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumitor planuri ți programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Dircctrvci 85'337/CEF. și a Directivei 96'6h’CE. prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea wntonalădc mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz. încaurareti'tieîncadrarea proiectului investiției publice ‘private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85.'337.'CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se destașoara după emiterea certificatului de uibanism. anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor dc construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacem cerințelor cu priv ire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultăm publice

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația dc a se prezenta ia autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluăm inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autori lății administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația în care, după emiterea certificatului dc urbanism on pc parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul dc urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau. după caz. extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi. în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

5 D.T.A.C.                Z D.T.O.E.                  Z D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

_ alimentare cu apă

_ canalizare

v alimentare cu energie electrică Z alimentare cu energic termică

d.2) avize și acorduri privind: securitatea la incendiu


_ gaze naturale             Alte avize'acorduri

Z telefonizare            —

Z salubritate

Z transport urban

~~ proiecție civilă               sănătatea populației

d.3) avizele acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

 • - - INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCȚII

d.4) Studii de specialitate

 • - NOTA TEHNICA JUSTIFICATIVA SAU RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

 • - RAPORT DE AUDIT ENERGETICI DUPĂ CAZ)

 • - CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLĂDIRILOR (DUPĂ CAZ)

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

taxa emitere autorizație de construire

laxa timbru arhitect

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.ARHITECT ȘEF.
Achitat taxa de.....lei. conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de / Z . -■       .

Anexă la Certificat de urbanism nr. __y f f___din //..         - REGIM TEHNIC

Imobilul se afla in zona I - zona cu regim de inaltime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei:

 • - instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit)

 • - zona cu instituții de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban

Funcțiunile complementare admise:

 • - locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor propuse)

 • - circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învatamant, funcțiuni de sanatate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

Este interzisa realizarea de:

 • - construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unitati / servicii de mica industrie sau cu profil agricol

 • - construcții nereprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii

 • - construcții care nu sunt legate direct de activitati permise în zona

 • - construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fara obținerea avizelor legale

 • - plantații inalte si de amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea către monumentele de arhitectura sau desfasurarea în bune condiții a circulației auto.

Pentru UTR 3 - zona de instituții publice si sevicii se admite:

 • - regim de înălțime maxim admis: P+1-2

 • - P.O.T. maxim = 75%

-C.U.T. = 2,0.

Se solicita modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații N.V.Karpen.

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute de normele sanitare.

Construcțiile existente in incinta Colegiului Tehnic de Comunicații "N.V.Karpen" au regim de inaltime P -D+P+3E.

Utilitati existente in zona: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa. canalizare, energie termica. Aspectul exterior al Colegiului Tehnic de Comunicații "N.V.Karpen" nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.întocmit. ASAFTEIIR1XA MARI.EXA - COXSll.IFR

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mr. CONS TANTIN ENE“ al Județului Bacău HI

ROMÂNIA

NESECRET

Nr» 742520

Exemplar nr, l

Bacău, 30,10.2018


Către,

MUNICIPIUL BACĂU

Calea Mărășești, nr. 6,jud. Bacău, 600017

La adresa dumneavoastră înregistrată de instituția de noastră cu nr. 742520 din

 • 24.10.2018, prin care ne solicitați emiterea avizului de securitate la incendiu pentru obiectivul de investiție "MODERNIZARE ȘI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN” amplasat în mun. Bacău, str. Mioriței, nr. 76, județul Bacău, faza de proiectare -D.A.L.L. vă comunicăm următoarele:

în această fază de proiectare - D.A.L.L instituția noastră nu emite avize/autorizații de securitate la incendiu, dar aveți obligativitatea solicitării și obținerii avizului de securitate la incendiu la faza de proiectare D.T.A.C în conformitate cu H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Prezenta adresa nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

Cu stimă.

INSPECTO, ColondlfLAGHEIOANBacău, str. Milcov, nr. 49. tel. 0234 550.000; fax. 0234 575053: e-mail: offîceTZisubacau.ro

NESECRET 1 2

Direcția de Sanatate Publica Județeană Bacau

NOTIFICARE SANITARA

NR. 1,233 DIN 12.11.2018

Titular: MUNICIPIUL BACAU

OBIECTIV: MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ,.N.V.

KARPEN"

Adresa: BACAU

Str. MIORIȚEI Nr. 76 Bl. Sc. Ap.

Urmare a cererii nr. 1233 din 31.10.2018 privind amplasarea unei construcții avand:

DESTINAȚIE: 2 CLĂDIRI ( C3 SI C14) ALE COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAȚII ,,N.V. KARPEN"

SP. CONSTR:

 • - SUNT RESPECTAT! PARAMETRII SANITARI, STRUCTURA SI CIRCUITELE FUNCȚIONALE PENTRU OBIECTIVUL CU DESTINAȚIE SPAȚIU DE INVATAMANT SI INTERNAT.

 • - AMPLASAMENT EXISTENT.

-APA- CANALIZARE- RACORDURI LA REȚELELE SISTEMELOR CENTRALIZATE.

REGIM ÎNĂLȚIME:- P+ 1; P+ 2: P+ 3

Conform cu documentația anexata si a referatului nr. 1233 din 12.11.2018, intocmit de compartimentul de specialitate, va facem cunoscut ca suntem de acord cu amplasamentul propus cu respectarea " Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației " aprobate prin Ordinul Nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii si Procedurile de reglementare sanitara pentru proiecte de amplasare, amenajare si construire, aprobate prin Ordinul nr. 1030 din 2009 actualizat al ministerului Sanatatii.

Nerespectarea datelor din documentația anexata spre notificare se sancționează conform legislației in vigoare.

Notificarea sanitara este echivalenta avizului sanitar solicitat prin certificatul de urbanism si este valabila atat timp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic si certificatul de urbanism.ROMÂNIA


Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Clasarea notificării


Nr. 13045/NA 2557/24.10.2018


Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU pentru proiectul „Modernizare și reabilitare COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN” din municipiul Bacău, str. Mioriței, nr. 76, județul Bacău, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău cu nr. 13045 din data de 24.10.2018:

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;


- având în vedere că:


- proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;


- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Prin proiect se propune modernizarea și reabilitarea următoarelor clădiri:


 • -  clădire liceu- corp A - lucrări de reabilitare a șarpantei, modernizarea/inlocuirea instalațiilor sanitare, electrice, termice, anveloparea clădiri, refacere finisaje exterioare, refacere sistemu paratrăsnet, înlocuire tamplarie;

 • -   cămin internat-cocp C - modernizarea/inlocuirea instalațiilor sanitare, electrice, termice, refacere finisaje interioare, anveloparea clădirii, montarea a 24 de panouri solare,


Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:


Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.Șef Serviciu

Avize, Acorduri, Autorizații luliana Bejan

//rîntocmit, Monica Zaharia -Xk


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU

Strada Oituz, nr. 23. Bacău, jud. Bacău. Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-5 12708: Fax 0234-571056

E-mail: o f fi ce @ a p ni bc. an p in. ro; Pagina web: http://aprnhc.anpin.ro/Numele si prenumele verificatorului atestai


\r: 99 20] 8

12.12.2018

Ing. MIHOC ANGELA                          conform registru Iu i deevidema

l orma : S.C." AMA Bl’ILDING “S.R.L. Bacau

Adresa.telefon:Bacau ,str Petru Rares nr. 12

Sc.C. ct.3. apl2 JeL.rrSS 34~2?~

REFERAT Privind verificarea de calitate la cerința esențiala ” AI *' a proiectului "Modernizare si reabilitare Colegiul tehnic de comunicații ‘N.V.

KARPPEN -

faza DAI.1 ce face obiectul contractului:. 21 2018

-proiectant general: SC PRODOMUS SRL BACAl;

-proiectant de specialitate ing N1CULESCU DANIEL BENEFICIAR ; municipiul Bacau

-amplasament: str Mioriței nr.78 mun Bacau . jud BACAU

-data prezentării proiectului pentru verificare: 12.12.2018

Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

Conform normativ P100-1 2013. seismic amplasamentul este situat in zona cu accelerația terenului pentru proiectare -a.^ -0.35 g pentru cutremure av inel interv aiul de recurentă 1 \ 1 R“225 ani si perioada de colt a spectrului de răspuns Te=0.70 sec.

Conform normativ P100-1 2013. construcția existenta clădire C14 CĂMIN INTERNAT se .incadreaza in clasa de importanta si expunere HI. iar conform HGR 76b 97privind calitatea in construciii.se incadreaza in categoria de importanță "C* normala:

La baza proiectului este expertiza tehnica nr 353 2018 întocmită de expert tehnic ing Grapa C-tin Situația existenta

Clădirea C14 cu destinația CĂMIN arc un regim de înălțime S~ P-3

Structura de rezistenta cadre din beton armat .plansec din fisii prefabricate de beton, acoperiș de tip terasa cu materiale bituminoase.

In timp clementele terasei s-au degradat .si sunt necesare lucrări de reabilitare. Conform raportului de expertiza clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl 11.

Se vor decoperta straturile existente termosi hidroizolaria existente.

Se va schimba acoperișul de tip terasa in acoperiș de tip șarpanta de lemn cu invelitoare din tabla profilata tip rigla.

Planseul se va izola termic eu vata minerala de 20 cm grosime.

Documente ce se prezintă la verificare:

-Tema de proiectare Modernizare .si reabilitare Colegiul tehnic de comunicații ’N.V.

KARPPEN -

Certificat de urbanism

-piese scrise

-piese desenate

Avize obținute

Conform CC


eliberat de Primăria


la baza proiectului este expertiza tehnica nr 353.2018 întocmită de expert tehnic ine Grapa C -lin -memoriu elaborat de proiectant in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate.

planșe :.plan șarpanta din care rezulta soluția constructiva. conform borderou.

in urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza L).\L1 verificata scinnindu-sc si stampi 1 indu-se conform indrumatorului.

.\ )Pcnlru execuție se va întocmi proiectul tehnic, caietul de sarcini si detaliile de execuție, graficul pe faze determinante conform Legii 10 1995 priv ind calitatea in construcții si ari.6 din Legea 453 2001 priv ind autorizarea lucrărilor de construcție.

B) \cest proiect se va folosi numai pentru obținerea autorizației de construire


CjProiectul va fi verificat in toate fazele de proiectare

am. primit 2 exemplare


investitor

( proiectant )


am predat 2 exemplare

verificator tehnic atestat

Mihoc Angela 04816
Anexa 2a

(ORDIN M.L.P.A.T. nr. 77/28.10.96)

REFERAT ,

Privind verificarea de calitate Ia cerintă.?îjr......y .y         .

Fazaj^T./^^^ce ^aCe °b*ectul contractului

Știute. d&

L

./■


DATE DE IDENTIFICARE:         /A          AiY> Kaffte/1-~

Proiectant general:                      pf.:....P'PP^.'..^............

Proiectant de specialitate,                . .PP/'. ^PS.9-.P.

Invcstifor.*^^.^7^/        ..............................

Amplasament..ftfțț&V..ZT. /&:.....'.......

Data prezentării proiectului pentru verificare.

 • 2. CARACTERISTICILE PRINflB^LE ALE PROIECTULUI ȘI,ALE CONSTRUCȚIEI

.                                                         &&P4P.               Jr&PtP...


 • 3. DOCUMENTE CE ȘE PREZINTĂ LA VERIFICARE:

~ ........................;.........

.......


Am primit^ exemplarePROIECT NRJ?.™.™.


OBIECTUL


Modernizare și reabilitare - Colegiul tehnic


de comunicații N.V. JCaipen


LOCALITATEA Municipiul Bacău - str. Mioriței nr.76 bis


FAZABENEFICIAR Municipiul BacăuAdministrator

Dr. Mari


Proiectant

Ing. Aurel Dam ian


Proiect nr.30/2018 Modernizare și reabilitare

Colegiul tehnic de comunicații N.V. Karpen

Str. Mioriței nr.76bis Municipiul Bacău.

BORDEROU


 • 1. Referat verificare Af

 • 2. Foaia de capăt

 • 3. Borderou

 • 4. Memoriu geotehnic

 • 5. încadrarea în zonă - scara 1:5000

 • 6. Plan de situație - scar 1:750


  ....................pg-1

  ....................pg-1

  ....................pg-1

  ....................Pg-4

  ...................planșa G1

Modernizare și reabilitare olegiul tehnic de comunicații N.V. Karpen \   \ Str. Mioriței nr.76bis


i i                                                        ’

J , / Municipiul Bacău.

MEMORIU GEOTEHNI


✓K

In incinta școlară cu suprafață relativ mare (St = 22.336 mp), din care cca. 5.900 m.p. suprafață construită, situată în intravilanul Municipiului Bacău, urmează să se proiecteze faza DALI pentru modernizarea și reabilitarea a două obiecte de construcție si anume:

 • -  Clădirea Școală p+1 (2).

 • -  Căminul internat S+P+3.

Proiectarea lucrărilor de modernizare - exprimate în revizuirea și înlocuirea instalațiilor, schimbarea finisajelor și a tâmplăriei spațiilor funcționale, modificarea șarpantei la clădirea școală și construirea acesteia la căminul internat, amveloparea termică inclusiv a tavanului ultimelor etaje, lucrări instalații pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu, etc., impun și verificarea comportării în timp a structurii construcțiilor menționate. Ca urmare, pentru definitivarea expertizei tehnice am făcut verificări asupra comportării infrastructurii celor două obiecte, a lucrărilor de sistematizare verticală din incintă care să asigure o bună protecție a fundațiilor împotriva schimbărilor dese ale umidității terenului de fundare.

 • a. Date generale privind amplasamentul și construcțiile.

Amplasamentul se găsește în partea vestică a zonei centrale a municipiului, la vest de intersecția străzilor Mioriței și Nordului, incinta școlară fiind flancată pe toate laturile de blocuri de locuințe P+4, reprezentând un vast ansamblu de locuințe realizat în urmă cu 35 - 40 ani.

Incinta școlară deschisă puțin înainte de anul 1970, a fost extinsă inițial cu clădirea cămin realizată în 1969-70 și apoi cu clădirea școală P+l (2), realizată în 1973-74.

în cadrul raionării geomorfologice pe care am întocmit-o pentru zonele urbană și periurbană ale municipiului, incinta Colegiului tehnic de comunicații se găsește în grupa „Teraselor râurilor Bistrița și Șiret”, în subzona terasei medii a Bistriței.

Conform raionării geotehnice a acestei terase și a întregii suprafețe a municipiului, incinta școlară se găsește în complexul stratigrafie cel mai favorabil al terasei, respectiv „Complexul prăfos - argilos”; acest complex are grosimea de cca.9,50 m, este lipsit de apă subterană și cuprinde un pachet de argile prăfoase în alternanță cu praf argilos și argilă, pachet insensibil la umezire dar ușor contracții în special în locurile care cuprind argilă până în apropierea suprafeței terenului.

Corpul de clădire - școală are regimul P+l și parțial P+2 în zona axelor fațadei principale, cu un spațiu gol interior, descoperit, cu ape pluviale și de pe șarpantă care nu sunt corespunzător evacuate, iar structura din cadre de b.a. monolit, pe fundații izolate și grinzi de fundație.

Corpul cămin are regimul S+P+3 (subsolul parțial cu funcțiuni și parțial tehnic) are structura din zidărie portantă, cu stâlpi la intersecții, centuri, grinzi și planșee din b.a. pe fundații continui din beton.

 • b. Condițiile tehnico - geologice ale amplasamentului.

Terenul de fundare al construcțiilor din incinta Colegiului a fost intens cercetat în perioada realizării ansamblului de locuințe, în zonă constatând o mare uniformitate pe orizontală și verticală a pachetului prăfos - argilos din cuprinsul zonei active a fundațiilor construcțiilor. Pe lângă cercetarea geotehnică efectuată la realizarea obiectelor vechi ale Colegiului - din păcate greu de găsit, în incintă, în apropierea celor două obiecte analizate, am cercetat prin trei foraje cu adâncimea de 3,50 - 7,00 m, terenul de fundare pentru

2

„Hala atelier instruire practică” - studiu geotehnic nr. 04/2011; stratificația uniformă a acestui amplasament reprezintă cu siguranță terenul de fundare și al corpurilor clădire Școală și cămin internat.

Stratificația identificată, suficient de uniformă, prezentată în profilele anexate (pl.G3-G5) este următoarea:

0,00 - 0,90 m “ Sol vegetal cu umplutură de pământ argilos, negru, în mare parte afânat.

0,90 - 1,50 m - Argilă prăfoasă, cafeniu brună, uscată și tare.

 • 1,50 - 3,10 m - Argilă prăfoasă, galben - cafenie, uscat, tare.

 • 3.10 - 5,10 m - Praf nisipos - argilos și praf argilos, galben -- cafeniu apoi cu

pete ruginii, uscat și tare.

 • 5.10 - 7,00 m - Argilă prăfoasă cu bezi de argilă, galben - cafeniu - ruginie,

uscată și tare; acest strat continuă până la adâncimea de cca. 10,50 m, adâncime la care apare stratul grosier al terasei, alcătuit din pietriș cu nisip, uscat la partea superioară. Acest strat înmagazinează o pânză de apă subterană, cu nivel constant la adâncimea de cca. 12,00 m.

 • c. Concluzii și recomandări.

 • 1. Stabilitatea generală și locală a incintei și a celor două corpuri de clădiri analizate este asigurată.

 • 2. Terenul de fundare al amplasamentului se încadrează în categoria „terenuri bune” conform normelor Indicativ NP-074/2014 tabelul Al-1.

 • 3. Pe baza criteriilor precizate în normele menționate, punctajul pentru categoria geotehnică este de zece puncte și ca urmare, amplasamentul studiat se înscrie în „Categoria geotehnică 2” cu risc geotehnic moderat.

 • 4. Fundațiile celor două construcții sunt realizate la adâncime corespunzătoare, cu siguranță la minim 1,20 m față de CIN iar căminul la minim 0,6 m față de pardoseala subsolului.

 • 5. Fundațiile sunt încastrate în stratul de argilă prăfoasă, cafenie sau galben - cafenie, uscată și tare; în exploatare stratul de fundare nu trebuie să suporte schimbări dese

3

și accentuate ale umidității, impunându-se astfel trotuare etanșe și bine întreținute și conectarea burlanelor la rețeaua de canalizare.

 • 6. Din verificarea vizuală a elevațiilor și a pereților exteriori, apreciem că nu s-au produs tasări ale elementelor structurii de rezistență a celor două construcții; la corpul „școală”, pe peretele exterior nordic (fațada posterioară), pe panoul dintre primii stâlpi estici s-a produs o fisură orizontală între grindă și zidărie, care continuă pe verticală pe lângă cei doi stâlpi. Fisura este izolată, nu se continuă pe alte panouri și nu afectează elementele struczurii de rezistență.

 • 7. O eventuală verificare a fundațiilor se va face pe baza unei presiuni convenționale de bază Pconv.=300 KPa; la data proiectării celor două construcții dimensionarea s-a făcut pe baza presiunii admisibile, cu siguranță mai mică decât presiunea convențională menționată.

 • 8. Seismic, amplasamentul se găsește în zona cu gradul VIII (opt) de seismicitate -conform SR 11.100/1-93 iar conform Normativ P100-1-2013 valoarea accelerației

  9.


terenului este ag = 0,35 g iar perioada de colț Tc = 0,7 sec.

Prezentul studiu geotehnic se va folosi pentru expertiza tehnică și pentru proiectarea modernizării și reabilitării celor două obiecte din incinta comunicații N.V. Karpen - Bacău.

s

JBKî


- ------- . ’-------

fl ELabQtatQc a ețh

Semnătură

, Titlul lucraăiM.Q.^îiJÎÎ).(t'.9f,fi.4/'.(^i}!7f^9aCpJSS-f.(At

Beneficiar:                              .....................

'Prnr.:30/igF™Sif.$eo.

■j

/ (7 . J

ÎNCAbRAREA ÎN ZONA.

Data:A/ov„ ZoJ#

Nr.pl.     j

O Z/2t7 - ZcW/dX? A <

n ’ -izyy.

U------------------------------

* - z

t>c.:c,;).C>W t-ormat     -ty y/MO

XZ7I

n Elaborator

Semnătură

11 inQ, .fiarrwM A >

9     ']Proba Nr.


Umiditatea


Pietriș


Nisip


Praf


Argilă. j . «*04.^

-z

A/ '<*3%


tjs JSk

sl

*

k £


Proba Nr.


Umiditatea


Pietriș


Nisip


Praf


Argilăo.


n>


Proba Nr.


Umiditatea


Pietriș


Nisip


Praf


Argilă


proiector® arhitectura, construcții civile și agroindustriale^ amenajâri interioare

Pr. nr. 21 /2018, Faza: D.A.L.I.

Denumire : Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN »

Bacau, str. Mioriței, nr. 76

MEMORIU DE PREZENTARE

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC

DE COMUNICAȚII « N.V.KARPEN »

 • 1.2. Amplasamentul                    : Strada Mioriței, nr. 76 , Municipiul Bacau

 • 1.3. Ordonator principal de credite : MUNICIPIUL BACAU

 • 1.4. Beneficiarul investiției             : MUNICIPIUL BACAU

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție : S.C. PRODOMUS S.R.L.

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

  • 2.1. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

Conform analizei din cadrul SÎDU, dintre liceele cu profil tehnic, 4 au un scor total al notelor sub 5 (scor format din notele la Bacalaureat, notele-de absolvire și performanțele la olimpiade școlare), din cauza— nepromovabilității la examenul de Bacalaureat.

Prin urmare, pe lângă eforturile de specializare practică depuse de instituții împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, o atenție deosebită trebuie acordată creșterii calității actului educațional și reducerii abandonului școlar în cadrul învățământului tehnic. Conform datelor oferite de Primăria Municipiului Bacău, starea clădirilor pentru învățământul p re universitar trebuie îmbunătățită considerabil. Reabilitarea este o condiție pentru eficien tiza rea consumurilor și reducerea cheltuielilor cu întreținerea unității de învățământ iar modernizarea instituției de învățământ este necesară pentru îmbunătățirea procesului educațional și ridicarea standardelor. Specializarea elevilor din învățământul tehnic din municipiul Bacău are ca scop încheierea unor parteneriate cu operatori economici, cu perspective de angajare după finalizarea studiilor.

Pentru atingerea Obiectivului Specific 4.5 - Creșterea calitatii infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de munca, al Priorității de investiții 4.4 - Investiiile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, activitățile propuse în cadrul prezentului proiect se regăsesc în lista de activități eligibile în cadrul acestuia și anume:

• construcția / reabilitarea/ modernizarea / extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice și școli profesionale).

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării.

 • 2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si deficientelor

La data intocmirii prezentei documentații si conform Extrasului de Carte Funciara, in teren, exista 20 construcții (C1 —»C20) din care, in prezenta documentație se intervine doar la doua clădiri C3 si C14 , pentru modernizare si reabilitare:

 • - CF cu n.cad. 65264 - C3 - Liceu - corp A - cu regim de inaltime P+1 ; P+2 ;

 • - CF cu n.cad. 65264 - C14 - Cămin internat - corp C - cu regim de inaltime S + P+3.

Conform dorinței beneficiarului, temei de proiectare corelata cu “ Lista lucrări proiect POR AXA 4 -SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE” s-a întocmit prezenta lucrare , ce se refera la :

 • - C3 - Liceu - corp A

—> reabilitare acoperiș tip șarpanta;

—> anvelopare clădire cu termosistem,

-> refacere fațade,

-> înlocuirea tamplariei metalice de pe casa scării cu tamplarie aluminiu+geam termopan,

—> placare cu gresie holuri si casa scării,

—> înlocuirea instalațiilor/obiectelor de la gr.sanitare

-+ implementarea masurilor pentru obținerea autorizației de securitate Ia incendiu :

- Montaj centrala de detecție si semnalizare a incendiilor cu sistem de automatizare pentru desfumarea celor 3 scări;

înlocuirea tuturor ușilor de la Săli si holuri cu usî noi care sa se dechida spre hol la 180° sau spre interiorul sălilor; Montaj rețea de hidranti exteriori si interiori;

Montaj rezervor de 2mc si pompa cu motor termic cu sistem de automatizare pentru asigurarea presiuniîi si volumului de apa pentru hidrantii interiori;

Completarea in fiecare sala de clasa cu aria mai mare de 30mp a instalațiilor de iluminat cu acumulatori pentru iluminatul de panica; Asigurarea iluminatului de siguranța pe holuri, scări si Săli.

 • - C14 - Cămin internat - corp C

Parter - grădiniță

—> înlocuirea pardoselilor din parchet cu pardoseli din linoleum,

—»înlocuirea tuturor ușilor,

placare cu gresie si faianța in grupurile sanitare,

5

—> placare cu gresie a holurilor,

Etaje I; II; III - cămin (19 camere elevi x 3nivele; 3 Săli de meditație; 3 Săli oficiu; 3 Săli spălătorie)

modernizarea grupurilor sanitare din camere prin : înlocuirea coloanelor de apa calda/rece si canalizare; înlocuirea ușilor (wc, grup sanitar);

înlocuire obiecte sanitarețwc cu rezervor, chiuveta cu picior, caditadin gresie cu panou protecție si perdea) si sifon de pardoseala; placare cu gresie si faianța;

montaj rețea de apa calda / rece incorporata in perete; schimbarea pardoselilor din camere cu pardoseli din linoleum, -> schimbarea ușilor de la camere,

—> înlocuirea corpurilor de iluminat din camere si grupuri sanitare cu sisteme economice,

—* placarea cu gresie a holurilor si scărilor,

—> anveloparea termica a întregului cămin, inclusiv a tavanului de la ultimul etaj, —> construcție șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla metalica profilata tip țigla, cu jgheaburi si burlane, racordate la canalizare.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Funcțiunea obiectelor propuse pentru modernizare si reabilitare ramane neschimbata si anume :

 • - Liceu - corp A - cu regim de înălțime P+1 ; P+2 ; capacitate medie —>750 pers.

 • - Cămin internat - corp C - cu regim de înălțime P+3 ; capacitate medie —>250 pers.

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 • 3.1. a.Descrierea amplasamentului

Terenul de amplasament, in suprafața totala de 22336,OOmp este in intravilanul municipiului Bacau, apartinand domeniului public al municipiului Bacau , aflat in administrarea Colegiului Thnic de Comunicații “N.V. KARPEN”.

 • 3.1. b.Relațiile cu zone invecinate , accesuri existente l posibile

Destinația actuala a terenului este curți - construcții, iar destinația ulterioara va fi tot curți - construcții.

Vecinătăți:

la nord est - nr.cad.60432 ; nr.cad.63435 ; str.Nordului,

la sud est - nr.cad.68629 ; nr.cad.65720 jnr.cad.63488 ; str.Mioritei (nr.cad.68182 - asfalt), la sud vest - Calea Moinesti (nr.cad.65484 -asfalt),

la nord vest - SC ROMTELECOM SA (nr.cad.73381) ;nr.cad.71O24 ; nr.cad.83607 ; nr.cad.83419 ; nr.cad.83606 ; nr.cad.62093.

Accesul existent în incinta se face din strada Mioriței.

 • 3.1 .c. Date seismice si climatice

Stabilitatea generala si locala a incintei si a celor doua corpuri de clădiri analizate este asigurata.

Terenul de fundare al amplasamentului se incadreaza in categoria « terenuri bune » conf. NP -074/2014 tab.AI -1.

Pe baza criteriilor precizate in normele menționate mai sus, punctajul pentru categoria geotehnica este de 10 puncte si ca urmare, amplasamentul studiat se înscrie in « Categoria geotehnica 2 » cu risc geotehnic moderat.

Fundațiile celor doua construcții sunt realizate la adâncime corespunzătoare, cu siguranța la min.1,20Mctn iar căminul la min.0,60m fata de pardoseala subsolului.

Fundațiile sunt încastrate in stratul de argila prafoasa, cafenie sau galben - cafenie, uscata si tare ; in exploatare stratul de fundare nu trebuie sa suporte schumbari dese si accentuate ale umidității, impunandu-se astfel trotuare etanșe si bine intretinute si conectarea burlanelor la rețeaua de canalizare.

Din verificarea vizuala a elevațiilor si a pereților exterioari, apreciem ca nu s-au produs tasari ale elementelor structurii de rezistenta a celor doua construcții; la corpul « școala » pe peretele exterior nord (fațada posterioara), pe panoul dintre primii stâlpi estici s-a produs o fisura orizontala intre grinda si zidărie, care continua pe verticala pa langa cei doi stâlpi. Fisura este izolata, nu se continua pe alte panouri si nu afecteaza elementele structurii de rezistenta.

O eventuala verificare a fundațiilor se va face pe baza unei presiuni convenționale de baza Pconv. = 300kPa ; la data proiectării celor doua construcții dimensionarea s-a făcut pe baza presiunii admisibile, cu siguranța mai mica decât presiunea convenționala menționata.

Seismic, amplasamentul se gaseste in zona cu gradul Vlll(opt) de seismicitate - conf. SR 11.100/1-93 iar conf. P100-1/2013 valoarea accelerației terenului ag = 0,35g iar perioada de colt Tc = 0,7sec.

 • 3.1 .d. Studii de teren

 • - Studii topografice : Coordonate X,Y - in sistem de proiecție STEREO -70 si Cota Z - Plan de referința LOCAL , intocmit de S.C. HELMERT S.R.L. - ing. Adrian George Racoveanu.

 • - Studiu geotehnic intocmit de S.C. ARGINIP S.R.L. - ing. Damian Aurel

 • 3.1 .i. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii - nu este necesara consolidarea infrastructurii celor doua construcții.

3.1.ii. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, goelogice, de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, hidrogeotehnice - nu este cazul, construcțiile sunt existente.

Stabilitatea generala si locala a amplasamentului este asigurata. Lucrările propuse nu afecteaza rezistenta si stabilitatea construcției, documentația de fata avand la baza Expertiza tehnica întocmită de S.C. PROVEX S.R.L. Bacau - Expert tehnic - ing. Grapa Constantin.

 • 3.1 .e. Situația utilităților tehnico - edilitare existente

Conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 811/16.10.2018, in zona amplasamentului exista următoarele utilitati: energie electrica, gaze naturale, telecomunicații, apa, canalizare, energie termica.

 • 3.1. f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbări climatice ce pot afecta investiția - nu este cazul.

 • 3.1. g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata ; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Certificatul de urbanism menționat mai sus, are la baza documentația PUG nr.250/2008, aprobata prin Hotararea C.L. Bacau cu nr.84/13.04.2012 modificat prin H.C.L. nr.114/20.04.2016. si nu ne menționează ca in zona amplasamentului Colegiului Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN « ar fi posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata.

Deasemenea, tot legat de amplasamentul respectiv , nu exista condiționări specifice in cazul existentei unor zone protejate.

 • 3.2. Regimul juridic

Imobilul este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciara pentru Informare imobilul aparține domeniului public al municipiului Bacau, dat in administrare Colegiului Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN ».

 • 3.2. a. Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente

Terenul pe care sunt amplasate cele 20constructii (C1 —> C20) sunt construcții existente ce totalizează o suprafața construita la sol Ac.sol = 6324,00mp, aparțin domeniului public al municipiului Bacau.

 • 3.2. b.Destinația construcțiilor existente

 • - 65264 - C3 (CAS) - Liceu, P+1 ;2;

 • - 65264 - C14(CAS) - Cămin internat, S+P+3.

 • 3.2.c. Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zonele construite protejate

Nu este cazul, construcțiile C3 si C14 nu sunt incluse in rândul construcțiilor monumente istorice, situri arheologice, arii naturale protejate sau zone de protecție ale acestora si nici in zone construite protejate.

 • 3.2. d. Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciara pentru Informare imobilul aparține domeniului public al municipiului Bacau, dat in administrare Colegiului Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN ».

 • 3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

 • 3.3. a. Categoria si clasa de importanta

 • - Liceu                —> Categoria de importanta -« B »

—► Clasa de importanta    - II (doi)

 • - Cămin internat         Categoria de importanta - « C »

—> Clasa de importanta    -III (trei)

Gradul II (doi) rezistenta la foc (stabilitate la incendiu).

 • 3.3. b. Cod in lista monumentelor istorice - nu este cazul.

  • 3.3. c. Perioada de construire pentru fiecare construcție

 • - Liceu - corp A          -> 1973

 • - Cămin internat -corp C —► 1976

 • 3.3. d. Suprafața construita

Ac sol existenta - C3 - Liceu = 1962,OOmp

Ac sol existenta - C14- Cămin internat = 1073,00mp

 • 3.3. e. Suprafața construita desfasurata

Adc existenta - C3 - Liceu = 4439,OOmp

Adc existenta - C14- Cămin internat = 5150,OOmp

 • 3.3. f. Valoarea de inventar a construcțiilor

Valoarea de inventar al bunurilor ce aparțin domeniului public, cu valorile reevaluate la data de 31.12.2017, aprobate prin HCL 23/31.01.2018 :

 • -   6080260 lei (C3 - Liceu);

 • -   5525894 lei (C14 - Cămin internat).

 • 3.3. g. Alti parametri, in funcție de specificul si natura construcției

 • - Liceu - corp A              invatamant liceal - 10 clase ; 6 laboratoare; 16 cabinete

 • - Cămin internat -corpC -~>parter- invatamant preșcolar-trei grupe cu program normal

- sase grupe cu program prelungit

-> cazare elevi - 51camere de cate 2 paturi; 8 camere de cate 1 pat.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si ale auditului energetic

 • 3.4. a. Concluziile raportului de audit energetic

Audîtul energetic pentru clădirile si instalațiile componente ale celor doua clădiri - liceu si cămin ce aparțin Colegiului Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN » Bacau, strada Mioriței, nr.76, face referire la energia consumata pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, iluminat, climatizare, ventilație mecanica, in conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor si cu reglementările tehnice in vigoare.

Concluziile Raportului de Audit energetic, inclusiv nivelul minim optim din punct de vedere al costurilor, al cerințelor de performanta energetica in conformitate cu Directiva 27/2012 UE privind Performanta Energetica a Clădirilor, se recomanda a fi respectate de utilizxatorii acestui studiu de consultanta in eficienta energetica.

® Liceu - corp A - cu regim de inaltime P+1 ; P+2

Se recomanda pachetul de modernizare energetic varianta A -» PS-1 + PS-3

Soluții de îmbunătățire a izolării termice a clădirii:

PS-1

termoizolarea planseului peste pod tip terasa cu polistiren extrudat 25cm grosime protejat cu sapa de ciment 5cm ;

termoizolarea tavanului peste pod cu vata minerala bazaltica 5cm grosime protejata cu OSB de 12cm grosime;

termoizolarea pereților exteriori ai clădirii cu polistiren expandat de 10cm grosime protejat cu tencuiala subțire;

înlocuirea tamplariei exterioare din metal cu tamplarie PVC + geam termoizolant.

PS-3

montarea de ventiloconvectoare de tavan carcasate in încăperile unde nu exista aparate de aer condiționat pentru încălzirea! racirea clădirii;

utilizarea pompelor de căldură aer - apa, in vederea asigurării agentului termic primar pentru încălzire concomitant cu centrala termica proprie ;

climatizarea încăperilor unde nu exista aparate de aer condiționat în vederea asigurării calitatii aerului in limitele definite de standardele in vigoare, utilizând un sistem de energie regenerabila compus din pompa de căldură aer - apa si controlere temperatura ;

introducerea unor armaturi de consum redus de apa cu senzor la punctele de utilizare apa rece si apa calda menajera ;

utilizarea lămpilor cu led pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala si mișcare.

® Cămin internat - corp C ~ cu regim de inaltime P+3 k -                Se recomanda pachetul de modernizare energetic varianta A —> PS-1 + PS-3

Soluții de îmbunătățire a izolării termice a clădirii:

PS-1

termoizolarea planseului peste pod tip terasa cu polistiren extrudat 25cm grosime protejat cu sapa de ciment 5cm ;

termoizolarea pereților exteriori ai clădirii cu polistiren expandat de 10cm grosime protejat cu tencuiala subțire.

PS-3

montarea la corpurile statice de încălzire robineti cu cap termostatic si ventile de aerisire ; montarea de panouri solare pentru a asigura aportul de energie pentru prepararea apei calde menajere si a doua boilere cu serpentina dubla ;

introducerea unor armaturi cu consum redus de apa, cu senzor la punctele de utilizare apa rece si apa calda menajera - lavoare ;

- utilizarea lămpilor cu led pentru iluminat si a celulelor foto cu senzor de lumina naturala si mișcare.

 • 3.4.b. Expertiza tehnica

Expertiza tehnica întocmită de S.C. PROVEX S.R.L. Bacau - expert tehnic Ing. GRAPA CONSTANTIN, face o evaluare calitativa a doua clădiri ce reprezintă doua obiecte din cadrul Colegiului <          Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN » Bacau, strada Mioriței, nr.76.

V.                 Expertiza tehnica are in vedere fundamentarea deciziei de intervenție in condițiile in care clădirile

trebuie sa răspundă cerințelor de rezistenta si stabilitate.

 • 3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic

Structura de rezistenta a construcției are următoarea alcătuire:

9 Liceu - corp A - cu regim de inaltime P+1 ; P+2 Suprastructura :

sistemul structural este tip pereți structurali din zidărie de cărămidă, cu stalpisori la intersecții de ziduri si centuri de beton armat la nivelul planseului; buiandrugi din beton aferent! golurilor de usi si ferestre;

planseu din beton armat cu grinzi ce reazema pe pereții din zidărie;

șarpanta realizata din lemn, pe scaune, cu invelitoare de tabla plana faltuita, montata pe astereala din scândura de lemn de rasinoase.

Infrastructura : fundațiile sunt izolate sub stâlpi cu grinzi de legătură pe ambele direcții sub ziduri de umplutura.

9 Cămin internat - corp C - cu regim de inaltime P+3 Suprastructura :

sistemul structural este din diafragme din zidărie portanta din cărămidă, cu stalpisori la intersecții de ziduri si sbcenturi + buiandrugi din beton armat la nivelul planseelor;

9

planseele sunt din fasii din beton armat prefabricat de tip FU 60x45; F60 x 5; F 30 x 6 conform proiect ISART 753/11. Zone pe planseu din beton armat monolit cu grosimea de 10cm;

acoperișul este tip terasa cu invelitoare bituminoasa.

Infrastructura :

subsol parțial ce formează o cutie rigida, avand pereții cu centura din beton armat si planseu din beton armat la cota ± 0,00;

fundațiile sunt continue sub zidurile de rezistenta.

In cadrul proiectului pentru lucrări de modernizare - reabilitare sunt evidențiate activitati ce nu impun o analiza structurala.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE

 • 4.a. Clasa de risc seismic

 • - C3 - Liceu           —> clasa de risc seismic Rs IV

 • - C14- Cămin internat -»• clasa de risc seismic Rs III

 • 4.b. Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție

 • - varianta minimala - susținuta de proiectant in prezenta documentație, prezentata la pct.4.c.

 • - varianta maximala.

4.c. Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic

Atât clădirea scolii cat si a căminului au făcut anterior obiectul unor analize ce au fundamentat unele lucrări ce nu au afectat rezistenta si stabilitatea acestora.

Șarpanta scolii a fost executata in timp dar s-a soluționat cu unele deficiente in planul posterior al clădirii.

Se propune desfacerea si refacerea acoperișului pe latimea posterioare a clădirii si pe o adâncime de aproximativ 6.60m .

Se vor elabora detalii de prindere a componentelor din lemn dar si detalii pentru ancorarea șarpantei de clădire.

Căminul ce asigura spatii de cazare a beneficiat de o evaluare calitativa in anul 2007 avand la baza o expertiza întocmită de subsemnatul.

In cadrul lucrărilor de modernizare , evaluarea calitativa se face in condițiile in care se propune realizarea unei șarpante in locul terasei cu invelitoare bituminoasa.

In condițiile in care planseuI acoperiș este constituit din fasii din beton armat prefabricat FU 60x45 ; F 60x5 ; F20x6 ; F 30x6 ( proiect ISART 753/11 ) se impun următoarele masuri:

Varianta minimala:

J Componentele verticale ale șarpantei vor descarcă obligatoriu pe linia pereților de rezistenta , dispusi atat transversal cat si longitudinal.

J Rezemarea popilor se va face prin intermediul unor tălpi fixate de planseu, după îndepărtarea straturilor din suprafața tălpilor..

J Fixarea se va realiza cu piese metalice ancorate strict in zona de monolitizare a fâșiilor, aflata in zona mediana a centurii.

J Pentru șarpanta se va utiliza lemn ecarisat de calitatea l-a , ce va fi tratat împotriva insectelor si a focului.

V Invelitoarea va fi de tip ușor (tabla profilata de tip țigla ).

Varianta maximala:

V Se desfac toate straturile pana la nivelul superior al planseului.

■ J Se montează rețeaua de tălpi ce susțin popii șarpantei.

J Se executa șarpanta conform detaliilor de execuție.

J Se executa invelitoarea din materiale ușoare ( table profilata).

J Se executa termosistem la nivelul planseului.

Se executa protecția termosistemului cu dupali din lemn in cazul vatei minerale si cu sapa ușoara in cazul polistirenului.

10

In cadrul proiectului pentru lucrări de modernizare ~ reabilitare sunt evidențiate activitati ce nu impun o analiza structurala .

In legătură cu șarpanta căminului, se poate adopta varianta minimala in condițiile in care sporul de sarcina provenit din șarpanta ( aproximativ 35daN/mp ) este compensat de reducerea greutății provenite din zapada.

4.d. Recomandarea intervențiilor necesare

Expertiza tehnica are in vedere fundamentarea deciziei de intervenție in condițiile in care fiecare clădire trebuie sa răspundă cerințelor de rezistenta si stabilitate.

In cadrul proiectului pentru lucrări de modernizare - reabilitare sunt evidențiate activitati ce nu impun o analiza structurala .

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPȚIUNILOR TEHNICO - ECONOMICE

  • 5.1. Soluția tehnica , din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional - arhitectural si economic

 • 5.1.a. ARHITECTURA

Situația existenta

Conform planurilor de arhitectura construcțiile analizate prezintă următoarele caracteristici:

® Liceu - corp A - (C3 - CAS)

 • - anul construcției - 1973;

 • - regim de înălțime - P+1 ; P+2;

 • - forma neregulata, alcatuita din corpuri cu orientări diferite, înălțimi diferite, cu curte interioara; situata in partea de nord a incintei;

 • - accesul in clădire se face de pe fațada principala sud -vest, precum si prin accese secundare fațada nord - vest;

 • - acoperișul este tip șarpanta din lemn, pe scaune, cu invelitoare din tabla plana faltuita, montata pe astereala din lemn de rasinoase;

 • - funcțiunea a ramas neschimbata - invatamant (colegiu)

Dispunerea spatiilor pe fiecare nivel in parte :

Parter; Hi = 3,35m

Coridor acces principal

Casa scării acces la / de la etaj 1

Tablou electric Contabilitate Grup sanitar prof. Secretariat +cab.director+director adj. Sala de consiliu Birou front oftice Secretariat /registratura Patru săli de clasa

Grupuri sanitare elevi fete / băieți Centru resurse aria matern, stiinte Coridor Arhiva

Laborator biologie

s = 78,08mp

s = 24,50mp

s = 7,50mp

s = 33,81mp

s = 6,33mp

s = 25,05mp+25,37mp+52,21mp

s = 32,10mp + 4,95mp + 4,27mp

s = 16,23mp

s = 25,00mp

s - 52,63mp + 52,51mp + 52,51mp + 51,91mp

s = 26,50mp + 17,50mp

s = 25,00mp

s = 84,17mp

s = 26,01 mp

s = 49,86mp

Scara acces sec.+ scara acces la/de la et. 1 s = 7,75mp Chioșc

Laborator fizica + anexa

Laborator chimie

Casa scării acces la/de la et.1

Cabinet EICO + anexa

Hol acces secundar

Cabinet multifuncțional + centru resurse

Laborator electric + anexa

Cabinet ElCO+cab.consilier

Cabinet imprimare

Cancelarie


s = 11,66mp

s = 70,00mp +12,00mp

s = 67,00mp

s = 7,05mp

s = 67,00mp

s = 11,23mp

s = 67,00mp

s = 67,00mp

s = 68,00mp

s = 13,50mp

s = 66,00mp


7,50mp


10,00mp

10,00mp

12,50mp


Coridor

s = 170,27mp

s = 266,00mp


Curte interioara

Etaj 1 : Hi = 3,35m

Coridor acces principal                 s = 128,65mp

Casa scării acces la / de la parter; la / de la et.2 s = 25,54mp

s — 10,94mp s + 1,90mp

s = 52,21 mp s = 32,45mp s =52,63mp

s = 52,51 mp s = 52,51 mp s = 51,91 mp


Comisie CEAC

Cabinet geografie

Cabinet AEL

Cabinet CSLINFO

Cabinet de istorie

Cabinet limba engleza

Cabinet limba franceza

Cabinet limba romana

Casa scării acces la / de la parter; la / de la et.2 s = 7,75mp

Grup sanitar elevi - fete / băieți          s = 26,50mp + 17,50mp

Cabinet alimentare- org.banquetinc+anexa s = 70,00mp + 12,00mp Centru resursearia curiculara            s = 25,00mp

Laborator eletronica - automatizari+anexa       s = 67,00mp + 13,04mp

Amfiteatru                             s = 77,00mp

Scara acces sec.+ la / de la parter; la / de la et.2 s = 14,95mp Laborator tehnologii TIC3+ anexa Cabinet INFO- TIC 2 + anexa

s = 67,00mp + 7,50mp s = 67,00mp +10,00mp s = 68,00mp +12,50mp s - 13,50mp

s - 66,00mp

s = 25,00mp

s — 170,27mp


Cabinet INFO - TIC 1+ club muzica

Cabinet laborant

Cabinet serv, economice

Centru res.aria om si soc./arte/educ.fiz.

Coridor

Etaj 2 parțial; Hi = 3,35m

Coridor acces principal + hol de nivel

Casa scării acces de la / la et. 1 Radio

Doua clase

Patru clase

Casa scării acces la / de la et.1

Grup sanitar elevi - fete / băieți


s = 128,65mp +31,15mp

s = 25,54mp

s- 10,94mp

s = 51,90mp + 52,21 mp

s = 52,63mp + 52,51mp + 52,51mp + 51,91mp

s = 7,75mp

s = 26,50mp + 17,50mp


Finisaje interioare

Pardoseli din parchet,

Pardoselidin mozaic in câmp continuu,

Varuri lavabile, alb,

Tamplarie lemn natur; PVC alb.

Finisaje exterioare

Tencuieli decorative,verde pal / alb,

Tencuieli in PUTZ, la soclu,gri,

Tamplarie PVC, alb + geam termolzolant

Tamplarie din aluminiu+ geam termoizolant

Invelitoare din tabla profilata tip țiglă metalică,gri,

Jgheaburi si burlane metalice,gri,

Gresie antiderapanta, la terasa si trepte exterioare.

® Cămin internat - corp C - (C14 - CAS)

 • - anul construcției -1967;

 • - regim de înălțime - S.partial+ P+3E ;

 • - forma dreptunghiulara incintei, situata in zona de sud a liceului;

 • - accesul in clădire se face de pe fațada principala sud -est, precum si prin accese secundare fațadele nord - est si nord - vest;

 • - acoperișul este tip terasa;

 • - funcțiunea a ramas neschimbata - grădiniță I aparter; locuire colectiva elevi (cămin

internat) la etajele I, II si III.

Dispunerea spatiilor pe fiecare nivel in parte :

Subsol parțial ; Hi = 2,25m

Casa scării, scara acces la / de la parter

Predare sortare rufe murdare

Înmuiere rufe

Spalare rufe

Canal tehnic + spațiu tehnic

Vestiar + grup sanitar

Uscatorie mecanica + reparat / sortat rufe curate

Calcatorie

Depozit rufe curate + primire rufe curate

Depozit materiale

Parter - grădiniță : Hi = 3,12m

Hol acces principal

Cabinet medical

Doua grupuri sanitare

Trei grupe program normal

Sase grupe cu program prelungit

Doua Săli de mese

Capela Sf. Nicolae

Cancelarie educatoare

Doua vestiare copii

Grup sanitar profesori

Grupuri sanitare (f; b)+ materiale întreținere +vestiar îngrijitoare

Camera de oaspeți (2 paturi) +wc+baie

Hol acces + coridor

Parter - cămin internat : Hi = 3,12m

Hol acces + casa scării, scara acces la / de la etaj 1, scara in trei rampe, din beton armat.decalate Biblioteca

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

Casa scării, scara acces de la/la subsol; la / de la et.1, scara in doua rampe, din beton armat,

Etaj 1 - cămin internat ; Hi = 3,12m

Casa scării, scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.2, scara in trei rampe, din beton armat,

 • -   Hol

Sala meditații

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

17 camere cu 2 paturi + baie (la fiecare camera)

Izolator elevi bolnavi cu 3 paturi + baie

Sas + Oficiu + spălătorie

Hol +casa scării , scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.2, scara in doua rampe, din beton armat,decalate

Etaj 2 - cămin internat : Hi = 3,12m

Casa scării, scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.3, scara in trei rampe, din beton armat,

 • -   Hol

Sala meditații

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

17 camere cu 2 paturi + baie (la fiecare camera) Izolator elevi bolnavi cu 3 paturi + baie

13


x3


Sas + Oficiu + spălătorie

Hol +casa scării , scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.3, scara in doua rampe, din beton armat,decalate

Etaj 3 - cămin internat : Hi = 3,12m

Casa scării, scara acces de la/la et.2 ; scara in trei rampe, din beton armat,

- Hol

Sala meditații

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

17 camere cu 2 paturi + baie (la fiecare camera)

Izolator elevi bolnavi cu 3 paturi + baie

Sas + Oficiu + spălătorie

Hol +casa scării, scara acces de la/la et.2 .scara in doua rampe, din beton armat,decalate.

Accesul pe acoperișul tip terasa, se face pe un chepeng metalic, pozat in planseul de peste etajul trei, hol (axe 3 -5- 4 ; c').

 • 5.1.b. Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Prin acest proiect se dorește modernizarea, reabilitarea și dotarea Colegiului Tehnic de Comunicații „ N.V. Karpen " situat în Municipiul Bacău, strada Mioriței nr. 76.

Arhitectura - Propuneri

® C3 - Liceu - corp A

 • •      Reabilitarea șarpantei pe zona anexelor de laborator prin aducerea la aceeași cotă cu laboratoarele, înlocuirea învelitorii din tablă zlncată cu tablă profilata tip țiglă metalică, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, inclusiv racordarea acestora la rețeaua de canalizare exterioară (conform Audit energetic);

 • •       Modernizarea / înlocuirea instalațiilor sanitare (inclusiv obiecte sanitare), electrice, termice;

 • •       Placare cu gresie casa scării și holuri etajele 1 și 2;

 • •       Anveloparea clădirii cu termosistem, inclusiv a planșeului de la ultimul nivel (conform Audit energetic);

 • •       Refacere finisaje exterioare / fațade si igienizări cu var lavabil la pereți si tavane;

 • •       Refacerea sistemului paratrăsnet;

 • •       înlocuirea tâmplăriei metalice a ferestrelor de pe casa scării (axele 16-19) cu tâmplărie de aluminiu cu geam termopan;

 • •       Implementarea măsurilor pentru obținerea autorizației de securitate Ia incendiu :

Montaj centrala de detecție si semnalizare a incendiilor cu sistem de automatizare pentru desfumarea celor 3 scări (cu trapă și grile absorbție);

înlocuirea tuturor ușilor de la Săli si holuri cu usi noi care sa se dechida spre hol la 180° sau spre interiorul sălilor;

Montaj rețea de hidrant! exteriori si interiori;

Montaj rezervor de 2mc si pompa cu motor termic cu sistem de automatizare pentru asigurarea presiunii! si volumului de apa pentru hîdrantii interiori;

Completarea in fiecare sala de clasa cu aria mai mare de 30mp a instalațiilor de iluminat cu acumulatori pentru iluminatul de panica;

Asigurarea iluminatului de siguranța în întreaga clădire (săli de curs, holuri, scări,

 • •       Realizarea lucrărilor și acțiunilor de protecție a mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor;

Finisaje interioare

Pardoseli din gresie antiderapanta,

Rectificări, varuri lavabile, la pereți si tavane,alb, Tamplarie lemn natur; PVC alb,

Finisaje exterioare

Tencuieli decorative,verde pa! / alb,

Tencuieli in PUTZ, Ia soclu,gri,

Tamplarie PVC, alb + geam termoizolant

Tamplarie din aluminiu+ geam termoizolant

Invelitoare din tabla profilata tip țiglă metalică,gri,

Jgheaburi si burlane metalice.gri, Gresie antiderapanta, la terasa si trepte exterioare.

@C14- Cămin internat -corpC

Parter- grădiniță

 • •       înlocuirea pardoselilor din parchet cu pardoseli din linoleum,

 • •       înlocuirea ușilor din lemn,

 • •       Placarea holurilor cu gresie și placarea grupurilor sanitare cu gresie și faianță.

Etaje I; II; III-cămin

 • •       Construcție șarpantă din lemn, in patru ape, cu învelitoare din tablă profilata tip țiglă metalică, jgheaburi și burlane racordate la rețeaua de canalizare exterioară (conform Audit energetic). S-au prevăzut patru lucarne triunghiulare,

 • •       Modernizarea instalațiilor sanitare din grupurile sanitare (din camere) prin :

 • -  înlocuirea coloanelor de apa calda / rece si canalizare;

 • -  înlocuire obiecte sanitare(wc cu rezervor, chiuveta cu picior, cădită din gresie cu panou protecție si perdea) si sifon de pardoseala;

 • - Montaj rețea de apa calda / rece incorporata in perete; înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat economice; înlocuirea pardoselilor din camere cu pardoseli din linoleum; înlocuirea ușilor de la camere cu lemn si cu PVC la grupurile sanitare; Placarea cu gresie și faianță a grupurilor sanitare;

Placare cu gresie casa scării și holuri;

Anveloparea clădirii cu termosistem, inclusiv a plașeului de la ultimul nivel (conform Audit energetic); Sistem paratrăsnet;

Pe acoperiș, s-au prevăzut a se monta 12 panouri solare, pe cele doua pante majore (lungime), zona cuprinsa intre axele 10  11 in imediata apropiere a coamei.

 • •       Realizarea lucrărilor și acțiunilor de protecție a mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor;

Finisaje interioare

Pardoseli din linoleum,

Pardoseli din gresie antiderapanta,

Rectificări, varuri lavabile, alb,la pereți si tavane, Placaj din faianța, h=2,10m, in gr.sanitare,

Usi din lemn natur; PVC alb,

Finisaje exterioare

Tencuieli decorative,verde pal / alb,

Tencuieli in PUTZ, la soclu,gri,

Tamplarie PVC, alb + geam termoizolant

Tamplarie din aluminiu* geam termoizolant Invelitoare din tabla profilata tip țiglă metalică,gri, Jgheaburi si burlane metalice.gri, Gresie antiderapanta, la terasa si trepte exterioare.

Rezistenta - Descrierea acoperișului propus

S-a constatat ca in timpul exploatării, izolația hidrofuga de pe terasa construcției Căminului internat, s-a deteriorat, fiind necesare reparații periodice ale acesteia .

Rezultatul acestor reparații fiind nesatisfacator atât din punct de vedere al calității cât și a costurilor, s-a hotărât schimbarea soluției de acoperiș tip terasă cu acoperiș tip șarpantă, soluție care elimină complet problemele izolației hidrofuge.

Tipul de acoperiș -Șarpantă pe scaune cu rezemare pe pereți transversali.

Tipul de învelitoare- placi tabla amprentata, prinse de astereală prin sipci

Ape -4 ape spre exterior.

Structură șarpantă - popi verticali legați între ei în sens transversal cu clești care împreună cu căpriorii așezați în dreptul popilor și contrafișele formează un contur indeformabil; în sens longitudinal stabilitatea șarpantei este asigurată de panele legate de popi prin contrafișe.

Clasa de exploatare 1- conform NPO 19/97.

Procedeu de tratare - lemn ignifugat.

Condiții de înlocuire a terasei cu șarpantă

 • - Se va decoperta hidroizolația bituminioasă tristrat si sapele de egalizare si

se va face RK la instalația electrica de persoane specializate.

 • - Scurgerile se vor face prin aparate de preluarea apelor către exterior pana

la nivelul trotuarului si colectarea prin canale de beton ce vor deversa in canalizarea locala si se vor monta opritori de zapadă

 • - Structura șarpantei se va ancora de structura de rezistență conform detaliilor de execuție faza P.th. +C.S.

Prin înlocuirea ansamblului hidroizolație cu șarpantă de lemn cu învelitoare din placi TABLA, nu sunt afectate rezistența și stabilitatea structurii de rezistență a blocului.

în execuție se vor respecta detaliile precizate în proiect.

 • 5.1.c. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv schimbări climatice ce pot afecta investiția - nu este cazul.

 • 5.1. d. Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona invecinata ; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate - nu este cazul.

 • 5.1. e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

In urma realizării lucrărilor de modernizare si reabilitare prin finanțare POR AXA 4, Colegiul Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN » va beneficia de un set minim de servicii publice .

Indici spațiali

Suprafața totala teren - conf. C.F. 65264     = 22336t00mp

din care construcții existente Acsol C1 + C20 = 6324,00mp.

Adc           = 14881,00mp

POT existent - 28,31% - ramane neschimbat

CUT existent =  0,66 - ramane neschimbat

Situația existenta - C3* C14 - conf. C.F. 65264

Acsol = 1962,00mp + 1073,OOmp = 3035,OOmp

Adc   = 4439, OOmp + 5150, OOmp = 9589,OOmp

Hmax. = + 13,65(coama C3); + 15,00(atic C14)

Hmin. = + 11,20 * + 7,40 + + 4,10 (streșini C3)

Propunere modernizare si reabilitare - C3 + C14

Acsol = 3035,OOmp - ramane neschimbat

Adc = 9589,OOmp- ramane neschimbat

Hmax. = + 13,65(coama C3); + 20,60(coama C14)

Hmin. = + 11,20 + + 7,40 + + 4,10 (streșini C3); +15,00(streasina C14)

16

 • 5.2. Necesarul de utilitatî rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Situația existenta

e Liceu - corp A - cu regim de înălțime P+1 ; P+2

încălzirea clădirii se realizează cu calorifere din tabla profilata tip panou 22k si 33k de diverse dimensiuni, racordate la centrala termica proprie.

Conductele de distribuție a căldurii si a.c.m. sunt izolate.

Clădirea este prevăzută cu instalații pentru alimentare cu apa rece si apa de consum la grupurile sanitare.

Prepararea apei calde menajere se realizează in centrala termica proprie cu ajutorul a doua boilere.

Parțial, in diverse încăperi exista a părete de aer condiționat monosplit de diverse capacitati.

Alimentarea cu energie electrica se face din rețeaua electrica a orașului, contorizarea se face pe amplasament

Iluminatul clădirii se face cu surse fluorescente si incandescente, controlul iluminatului este manual.

9 Cămin internat - corp C - cu regim de înălțime P+3

încălzirea clădirii se realizează cu calorifere din tabla profilata tip panou 22k si 33k de diverse dimensiuni, racordate la centrala termica proprie.

Conductele de distribuție a căldurii si a.c.m. sunt izolate.

Clădirea este prevăzută cu instalații pentru alimentare cu apa rece si apa de consum la grupurile sanitare.

Prepararea apei calde menajere se realizează in centrala termica proprie cu ajutorul a doua boilere.

Alimentarea cu energie electrica se face din rețeaua electrica a orașului, contorizarea se face pe amplasament.

Iluminatul clădirii se face cu surse fluorescente si incandescente, controlul iluminatului este manual.

Propuneri

 • 5.2.a. HIDRO

- Rețeaua de alimentare cu apă rece menajera.

9 Clădire liceu - Corp C3

Alimentarea cu apa a clădirii, este realizata din căminul de branșament existent.

Nu se intervine la aceasta rețea.

® Clădire cămin - Corp C14

Alimentarea cu apa a clădirii, este realizata din căminul de branșament existent.

Nu se intervine Ia aceasta rețea.

- Instalațiile interioare de alimentare cu apă

9 Clădire liceu - Corp C3

Alimentarea cu apa rece/calda se face din subsolul tehnic, prin intermediul unor coloane din țeava, amplasate in ghene sanitare.

Instalațiile interioare de alimentare cu apa rece sunt in stare buna, beneficiarul solicitând neinlocuirea acestora.

Pentru producerea apei calde menajere se dorește renunțarea la sistemul de alimentare din C.T. si montarea unui sistem de boilere electrice.

Astfel, pentru asigurarea apei calde in grupurile sanitare ale clădirii C3 se vor monta boilere electrice astfel:

Parter: grup sanitar profesori - boiler 100 I

grup sanitar elevi - boiler 160 I

Etaj 1 : grup sanitar elevi - boiler 1601

Etaj 2 : grup sanitar elevi - boiler 160 l

Alimentarea cu apa a boilerelor cat si a obiectelor sanitare se va face prin intermediul unor conducte din PPR avand diametre conform planșelor desenate.Tevile PPR vor respecta tipul constructiv in funcție de temperatura apei circulante (cu/fara inserție).

Fiecare boiler va fi alimentat de un sistem de panouri fotovoltaice solare policristaline, boilerele de 100 I - sistem alcătuit din 4 panouri x 250 W fiecare, iar boilerele de 160 I - sistem alcătuit din 6 panouri x 250 W fiecare.

9 Clădire cămin - Corp C14

Alimentarea cu apa rece/calda se face din subsolul tehnic, prin intermediul unor coloane din țeava, amplasate aparent/ghene sanitare.

Instalațiile interioare de alimentare cu apa rece/calda vor fi înlocuite in totalitate de la nivelul etajului 1 al clădirii.

Astfel coloanele verticale de distribuție apa rece/calda vor fi înlocuite, utilizandu-se țevi din PPR avand diametre similare țevilor existente.

Distribuția orizontala către obiectele sanitare/consumatori vor fi înlocuite utilizandu-se același tip de țevi din PPR.

Țevile PPR vor respecta tipul constructiv in funcție de temperatura apei circulante (cu/fara inserție).

 • - Distribuția apei

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanță cu prevederile Normativului pentru proiectarea și executatarea instalațiilor sanitare, indicativ 1-9/2015.

Alimentarea cu apă a obiectivelor este asigurata de Ia rețeaua existenta a orașului.

Distribuția interioara se va face printr-o rețea de conducte din PPR 025 si 020, montate conform planurilor, preponderent montaj îngropat in pereți cat si aparent. Pentru golirea instalației vor fi prevăzuti robineti de golire. Conductele de distribuție se execută cu țevi din PPR, agrementate tehnic în Romania, avand diametrele conform specificațiilor din piesele desenate.

Conductele de distribuție interioara vor avea dimensiunile 025 si 020 mm atat pentru apa calda cat si rece. Acestea vor fi izolate pe tot traseul, atat îngropat cat si la montajul aparent.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apă se vor face cu racorduri metalice rigide de 1/2” sau 3/4”. Lavoarele si chiuvetele vor fi echipate cu baterie monocomandă , cu ventil din alamă și sifon din PVC.

-Canalizarea apei uzată menajer.

9 Clădire liceu - Corp C3 - nu se intervine la rețelele de canalizare existente

e Clădire cămin - Corp C14

Prin reabilitarea dorita, se vor înlocui toate conductele/coloanele de canalizare interioara, pana la etajul 1 al clădirii.

Soluția aleasă pentru canalizare este cu conducte din propilenă pentru rețeaua interioara, special destinate instalațiilor de canalizare pentru construcții, etanșarea îmbinărilor făcându-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul racordurilor flexibile 040, in conducta de canalizare 040 ce se va cupla in sifonul de pardoseala 050.

Din sifonul de pardoseada 050 apa uzata menajera se va colecta gravitațional spre coloana 0110 din interiorul clădirii si va fi evacuata spre căminele de canalizare existente.

Aerisirea instalației de canalizare se asigura prin montarea de aeristoare cu membrana la coloanele de canalizare, amplasate conform planșelor.

Colectoarele vor fi executate din conducte propilenă, special destinate rețelelor de canalizare exterioară.

Porțiunile orizontale ale conductelor de canalizare se vor monta cu pantă de 0,02, în sensul de curgere.

 • - Colectarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe acoperișul clădirilor sunt colectate prin sisteme pluviale existente : jgheaburi, burlane, si dirijate către colectoarele stradale.

Prin tema de proiectare se solicita înlocuirea tubulaturii de canalizare pluviala amplasata in subsolul tehnic al corpului C3 - Liceu, conducta ce preia apele pluviale din curtea interioara (corp L), conducta avand diametrul 110 mm si care nu face fata in cazul ploilor abundente, inundând parterul clădirii in situații de precipitații abundente.

18

Astfel, conducta de canalizare pluviala amplasata in canalul tehnic al corpului C3, va fi înlocuita pe o lungime de aproximativ 60 ml cu o conducta dinn PVC avand Dn 200 mm.

 • 5.2.b. INSTALAȚII DE STINGERE - HIDRANTI INTERIORI SI HIDRANTI EXTERIORI

Instalație de hidranți interiori

Determinarea debitelor de calcul sî dimensionarea conductelor instalațiilor de alimentare cu apa instalație hidranți, se vor face conf. Normativ P118/2-2013 cap.IV, STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul.

In conformitate cu Normativ P 118/2 - 2013 Anexa 3 privind alimentarea cu apa pentru stingerea din interior cu hidranți, pentru clădiri de invatamant care adăpostesc copii de varsta școlara cu volum mai mic de 25000 mc va fi necesar un jet in funcțiune simultana cu un debit de 2,1 l/s.

Conform art.4.35. litera d) din Normativ P 118/2 - 2013, timpul teoretic de funcționare pentru instalația de hidranți interiori va fi de 10 minute.

Conform art.4.38 din Normativ P 118/2 - 2013 , debitele minime ale jetului compact și pulverizat în funcție de diametrele duzelor de refulare sau diametrele echivalente, la diferite presiuni disponibile ale apei în secțiunile de ieșire din orificiile acestora, pentru hidranții de incendiu interiori, echipați cu furtunuri plate se va asigura conform anexei nr.5 din P 118/2 -2013

Presiunea minimă necesară la robinetul hidrantului de incendiu interior, trebuie să acopere pierderile totale de sarcină în furtun șî să asigure formarea unor jeturi de apă compacte sau pulverizate, cu debitele din Anexa nr.5, în funcție de diametrele duzelor de refulare sau diametrelor echivalente , conform breviarului de calcul.

Accesoriile de trecere a apei (furtun de 20,0 ml. cu diametrul Dn.50 mm., țeava de refulare simpla, ajutaj de pulverizare a apei si cheie de manevra), vor fi pozate in cutii de hidranți si nise, astfel incit robinetele sa fie Ia maxim 1,50 m. de pardoseala, corespunzător art 4.14 din Normativ P 118/2 - 2013.

Hidranții interiori vor fi amplasați in concordanta cu cerințele art. 4.5 din Normativ P 118/2 - 2013, in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu.

In scopul asigurării unei acoperi totale vor fi montatî 3 hidranți interiori la nivel parter , 3 hidranți interiori la nivel etaj 1 si 2 hidranți interiori la etaj 2 , conf planșelor HI1, HI2, HI3.

Conductele de distribuție a apei vor fi realizate din țeava de otel, protejate contra coroziunii prin grunduîre si vopsire.

Rețelele interioare de distribuție vor fi prevăzute cu armaturi de închidere, reținere, golire si aerisire, precum si cu manometre pentru citirea presiunii

Alimentarea cu apa a instalației de hidranți interiori si exteriori va fi asigurata de la o gospodărie proprie de apa compusa din grup pompare P.S.I cu rezervor de apa intangibila cu o capacitate de 2 mc alimentat din rețeaua de distribuție locala.Gospodăria de apa PSI va fi amplasata intr-un spațiu tehnic dedicat la subsolul cantinei, langa centrala termica.Din spațiul tehnic PSI, instalația de hidranți interiori a liceului va fi alimentata prin conducta OlZn 2” prin canalul tehnic existent.

Instalație de hidranți exteriori

Necesarul de hidranți exteriori si debitul de incendiu s-au stabilit in baza Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor P118/2-2013 cap.VI, coroborat cu prevederile Normativului P118-99 - Siguranța la foc a construcțiilor.

In calculul debitului de incendiu exterior si a numărului de jeturi in funcțiune simultana, sta la baza volumul construit al compartimentului de incendiu studiat, precum si riscul de incendiu stabilit conf. normativ P118/99.

Numărul hidrantilor exteriori se va determina astfel incit fiecare punct al obiectivului sa fie atins de numărul de jeturi in funcțiune simultana stabilit. Conform Anexa 7 din Normativ P118/2-2013, pentru clădiri civile încadrate in gradul II rezistenta la foc si volum cuprins intre 10001 si 15000 mc , debitul de apa pentru stingerea unui incendiu este qie = 10 l/s.

Prin urmare se impun 2 jeturi in funcțiune simultana cu debitul de 5 l/s fiecare.Un debit de 10 l/s poate fi asigurat de un hidrant exterior suprateran Dn 80mm.

Conform art. 6.19 litera b) din Normativ P 118/2 -2013, timpul teoretic de funcționare a instalației de hidranți exteriori va fi Tie = 180 minute specific clădirilor de importanta normala încadrate in gadul II rezistenta la foc.

Obiectivul este deja protejat de o instalație de hidranți exteriori alimentata direct din rețeaua de distribuție a orașului Bacau.ln scopul asigurării unei acoperiri totale , pe rețeaua existenta se propune montarea a 2 hidranți supraterani DN80 amplasați pe laturile E si V ale liceului conf planșa HE1.

Conform avizului din partea societății furnizoare de apa , rezulta ca rețeaua publica de apa poate asigura la amplasamentul obiectivului parametrii hidrodinamici necesare alimentarii instalațiilor de hidranti exteriori fara a mai fi necesara prevederea unei gospodarii proprii de apa .

5.2.C. ELECTRICE

Obiectivul analizat este compus din următoarele corpuri:

Corp C3 - Corp liceu , compus din :

 • - Corp C3.1 .cu regim de inaltime P+2 ( amplasat in zona S )

 • - Corp C3.2 cu regim de inaltime P+1

Corp C14 - regim de inaltime P+3 cu destinația de grădiniță la nivel parter si cămin elevi la etajele 1,2 si 3


Instalațiile electrice vor fi realizate conform normativelor in vigoare si cuprind:

 • - Alimentare cu energie electrica

 • - Instalații electrice de iluminat, prize si forța

 • - Instalații electrice de iluminat de siguranța

 • - Instalații electrice de protecție


Se vor realiza următoarele lucrări de reabilitare a instalației electrice : © Liceu -

(C3

1.2.

3.


 • 4.

 • 5.


6.


7.


8.


9.


corp A -

corpul cu regim de inaltime P+2)

înlocuirea totală a circuitelor de iluminat si prize din săli și holuri (sunt realizate din aluminiu cu vechimea de 45 de ani). Redimensionarea instalațiilor de prize (4 prize / sală) se va realiza astfel încât să poată alimenta următorii consumatori: calculator, videoproiector, multifuncțională si instalație de aer condiționat.

Realizarea instalației de iluminat de siguranță și impotriva panicii pe caile de evacuare.

Montarea circuitelor de alimentare pentru instalația de aer condiționat realizata cu aparate multisplit ( 1 unitate externa + 2 unitati interne ), 18000 BTU/sală în sălile de clasa din acest corp înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente cu lămpi Led în sălile de clasă

înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi Led prevăzute cu sensori de lumină și mișcare pe holuri , casele de scări și în grupuri sanitare

Montarea circuitelor de alimentare pentru boilere electrice la grupurile sanitare ; boilerele propuse vor fi bivalente in sensul ca vor fi alimentate atat electric cat si de la panouri solare

înlocuirea tablourilor electrice existente ( 3 buc ) cu tablouri de distribuție noi , dimensionate corespunzător pentru puterile absorbite nou aparute ( instalații de aer condiționat, boilere electrice , consumatori suplimentari pe circuitele de priza )

Montarea unei instalații de paratrăsnet de tip PDA (paratraznet cu dispozitiv de amorsare) Prevectron care sa asigure o raza protecție corespunzător nivelului llll ( normal ) pentru tot corpul C3 (C3.1. +C3.2.)

Montarea circuitului de alimentare si a tabloului de forța si automatizare pentru grupul de pompe PSI care va deservi gospodăria de apa aferenta instalației de hidranti interiori


(C3 —* corpul cu regim de inaltime P+1)

 • 1.  Montarea circuitelor de alimentare pentru instalația de aer condiționat realizata cu aparate multisplit

( 1 unitate externa + 3 unitati interne ) , 24000 BTU/sală în sălile de clasa din acest corp.Alimentarea aparatelor de aer condiționat va fi asigurata separat de un tablou de distribuție nou TD-AC amplasat la parter

 • 2.  înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente cu lămpi Led în sălile de clasă

 • 3.  înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi Led prevăzute cu sensori de lumină și mișcare pe holuri , casele de scări și în grupuri sanitare

 • 4.  Completare iluminat de siguranță și panică pe holuri si in sălile de clasa cu suprafața > 60 mp.

© Cămin internat - corp C

 • 1.  înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente cu lămpi Led în dormitoare

 • 2.  înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi Led prevăzute cu sensori de lumină și mișcare pe holuri si casa de scării

 • 3. Completare iluminat de siguranță pe holuri si casa scării

Pentru corpul C3.1. unde reabilitarea instalației electrice este totala , rețeaua de distribuție interioară se va realiza după schema de tip TN-S, în care conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la tablou general până la ultimul punct de consum..

Distribuția energiei electrice se va face de la tabloul electric general TG la următorii consumatori principali :

TD1 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel parter

TD2 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel etaj 1

TD3 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel etaj 2

Pentru corpul C3.2. unde nu se propune o reabilitare totala a instalației electrice , aparatele de aer

condiționat vor fi preluate pe un tablou de distribuție nou TD-AC care va fi montat la parter.

Pentru grupul de pompe PSI va fi prevăzut un tablou electric de lumina forța si automatizare TLFA-PSI montat in incinta spațiului tehnic PSI. Tablourile TD-AC si TLFA-PSI vor fi alimentate direct din TG.

Tablourile electrice vor fi realizate pornind de la componente de instalare și racordare standard. Concepția sistemului trebuie să fie validată prin încercări conform normei SR EN 60439.1

Tablourile electrice se vor echipa conform schemelor monofilare și tabelelor de echipare cu aparatură și echipamente cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și fiabilitate - întreruptoare magnetotermice modulare cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit. Se va asigura distribuția echilibrata a consumatorilor pe cele trei faze ale rețelei.

Instalația electrica de iluminat si prize se va realiza cu cablu din cupru tip CYYF montate în tuburi de protecție tip IPEY sub tencuiala.

Acționarea iluminatului interior se va face prin secționarea circuitelor de lumina cu întrerupătoare si comutatoare ST. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat omologate, echipate cu lămpi economice tip led.

Pentru protecția la scurtcircuit si suprasarcina, circuitele electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare automate modulare, dimensionate corespunzător, montate in tablouri electrice. Toate circuitele de prize si forța vor fi prevăzute cu protecție diferențiala, curentul diferențial de funcționare fiind de 30 mA.

Conf. Art. 4.2.2.8/17-2011 , întrerupătorul general din TG va fi prevăzut cu protecție diferențiala, curentul diferențial de funcționare fiind de 300 mA.

Clădirea va fi prevăzută cu iluminat de siguranța si împotriva panicii cu luminoblocuri executate conform SREN 60598-2-22 pentru marcarea cailor de evacuare si cap. 7.23 din normativ 17-2011.

Se vor folosi corpuri de iluminat de siguranța cu acumulator incorporat, cu funcționare nepermanenta si cu autonomie de funcționare de minim 2 ore pe caile de evacuare si cu autonomie de funcționare de minim 1 ora, pentru marcare hidranti interiori , iluminat împotriva panicii in spatiile cu suprafața > 60 mp si pentru intervenții la centrala de avertizare incendiu si spațiul tehnic PSI .

Aparatele pentru iluminatul de siguranța, se vor monta aparent, acestea vor fi alimentate de la rețeaua electrică pe un circuit dedicat, iar când nu mai este prezentă tensiunea de la rețea vor fi alimentate de la acumulatoare.                                                               st''"'? U

Circuitul pentru alimentarea aparatelor de iluminat de siguranța se va realiza utilizându-se conductoare din cupru izolate de tip 3x FY 1,5 mmp montate în tub de protecție IPEY 0 16 mm îngropat în tencuiala.


Instalații de protecție.

Instalațiile electrice de protecție cuprind :

- instalația de paratrăsnet

în urma analizei privind necesitatea unei instalații de protecție contra trăsnetelor< la corpul C3 se prevede protejarea construcției cu un sistem de protecție împotriva trăsnetului pentru nivelul III ( normal).

Se alege soluția unei instalații de paratrăsnet de tip PDA (paratraznet cu dispozitiv de amorsare) Prevectron care sa asigure o raza protecție corespunzător nivelului llll ( normal ) corelat cu lungimea tijei

montata la nivelul coamei construcției


Instalația IPT va fi prevăzută cu 2 conductoare de coborâre din cupru stanat 08 mm la prizele de pământ artificiale.Conductoarele de coborâre se vor conecta la prizele de pământ artificiale aferente instalației de paratraznet, prin intermediul pieselor de separație notate PS. Aceste piese trebuie să fie astfel realizate încât să poată fi demontate doar cu ajutorul unor scule speciale, atunci când se execută măsurători.înălțimea de montaj a pieselor de separație va fi la +2,00 m deasupra solului. Conductoarele de coborâre vor fi protejate la baza construcției de o teacă din oțel inox L= 1,80 m.

Prizele de pământ artificiale aferente instalației de paratrăsnet vor fi separate de cea pentru instalația de protecție împotriva șocurilor electrice si vor fi realizate cu electrozi orizontali din platbandă Ol Zn 40x4mm și electrozi verticali OlZn 0 2 1/2” L= 3m pana la obținerea valorii impuse .respectiv Rp < 10Q.

Distanta prizei de pamant artificiala aferenta fiecărei instalații de paratraznet trebuie sa fie de cel puțin 1 m fata de fundația clădirii.

- instalația de prize de pamant

Atât la corpul C3 cat si la corpul C14 , rezistenta de dispersie a prizei de pamant existente trebuie sa fie sub valoarea de 4 ohm , fiind o priza pentru instalația electrica de protecție împotriva atingerilor accidentale. In cazul in care priza de pamant existenta nu satisface condiția de 4 ohm, se vor lega la priza de pamant electrozi verticali suplimentari OLZn cu D=2 %”,L=3m .pana la obținerea valorii impuse.Dîstanta prizei de pamant artificiala trebuie sa fie de cel puțin 1 m fata de fundația clădirii.

La priza de pamant vor fi legate toate echipamentele metalice. Pentru fiecare tip de instalație se folosesc conductoare distincte pentru legarea la priza de pamant comuna.Se vor monta piese de separație între instalația de protecție interioară și priza de pământ.

-instalația de protecție împotriva tensiunilor de atingere accidentale si a curentilor de defect

Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale si a curentilor de defect se va face prin legarea Ia nulul de protecție si la pamant a tuturor pârtilor metalice ale instalației electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar pot fi puse in mod accidental, din cauza unui defect de izolație. Instalația electrica va avea nulul de protecție distribuit. Toate corpurile de iluminat vor avea caracsa metalica legata la nulul de protecție, care va fi unul din cele trei conductoare ale circuitului de alimentare. Toate prizele vor fi cu contact de nul de protecție.

© Clădire liceu - Corp C3 - Instalații de detecție si semnalizare incendiu

Pentru corpul C3 se propune o centrala de detecție si semnalizare incendiu adresabila cu 4 bucle de detectiece se va monta intr-un spațiu tehnic dedicat , amplasat la parter in biroul «front - Office ». Spațiul tehnic , va fi izolat prin pereți realizați din materiale încadrate in clasa de reacție la foc A1 sau A2 - s1, dO EI60. Golul de acces va fi protejat cu usa rezistenta la foc RF30cu dispozitiv de autoinchidere.

Sistemul de detecție si alarmare la incendiu va fi controlat si comandat de o centrala computerizata adresabila.

Instalația de detecție si semnalizare incendiu va fi configurata pe 2 bucle, o bucla pentru parter si o bucla pentru et.1 si 2.

Centrala va fi echipata cu baterie proprie de min. 2 x 12V/20Ah. Alimentarea cu energie electrica a centralei se va face pe un circuit dedicat înaintea intrerupatoruli general din TG.

Montajul detectoarelor se face in montaj aparent pe tavan cu acoperire totala a spațiului de protejat (cu excepția grupurilor sanitare). Toate dectectoarele folosite in instalație de detecție si semnalizare incendiu vor fi adresabile cu izolatoare termice .

Sistemul va fi constituit din :

centrala de alarmare de tip adresabil montata in spațiul tehnic de la parter, detectoare automate, adresabile montate in încăperi si holuri,

butoane manuale de semnalizare a incendiului, adresabile, montate in locuri vizibile la ieșiri sau pe caile de acces,

sirene de alarmare in caz de incendiu, cabluri de semnalizare din Cu JY(St)Y 4x1 mm, cu întârziere la propagarea flăcării.

 • 5.2.d.TERMICE

La centrala termica, in scopul reducerii cheltuielilor cu încălzirea apei calde, alimentarea vaselor de acumulare a.c.m. va fi asigurata de un boiler solar cu o capacitate de 2 mc care va asigura funcția de preincalzire.

Boilerul va avea următoarele caracteristici constructive si funcționale :

Caracteristici constructive :

 • - capacitate totala 2000 litri

 • - corp din otel carbon acoperit Polywarm (tratament aplicat in interiorul boilerului împotriva coroziunii)

 • - izolație din poliuretan expandat flexibil cu grosimea de 50 mm, conductivitate termica 0,035 W/mK

 • - o serpentina cu suprafeta de schimb termic de 4m2

 • - putere maxima absorbita pe serpentina: 180 KW

 • - protecție catodica cu anod de magneziu prevăzut cu anod tester care permite controlul activ al consumului barei de magneziu.

 • - montaj vertical

 • - dimensiuni OxH = 1200 mm x 2574 mm

Parametri funcționali:

 • - debit de vârf la 45°C in 10 minute : 3564 l/h

 • - debit de vârf la 45°C in 60 minute : 6384 î/h;

 • - debit continuu la 45°C in 60 minute : 4453 l/h

 • - timp de intrare in regim de la 10 la 60°C: 53 min

 • - presiune maxima de funcționare boiler: 8 bar

 • - presiune maxima de funcționare serpentine: 12 bar

 • - temperatura maxima de funcționare boiler: 90°C

 • - temperatura maxima de funcționare serpentine: 110°C

Boilerul va fi echipat cu vas de expansiune sanitar închis de 100 litri si vana protecție supratemperatura %” setata la 97 DC.

Sistemul solar va cuprinde :

12 x panou solar plan / 1000W

grup hidraulic solar 4-36 l/min

regulator electronic solar

set montaj

fluid solar (agent termic) - glycol in concentrație de 50%

accesorii: aerisitor, ventil de blocare,separator impurități, racorduri

Panourile se vor monta pe fata orientata spre S a acoperișului la un unghi de 33D.

Panou solar plan 1000W

 • - suprafața totala : 2,5 mp

 • - suprafața apertura: 2,39 mp

 • - rezistenta la vânt si depuneri de zapada, cu stica de 3,2 mm grosime;

 • - rezistenta la grindina cu diamentrul de 25 mm;

 • - temperatura minima de funcționare : -30°C,

 • - temperatura maxima de stagnare : 180°C;

 • - presiune maxima de funcționare : 10 bar;

 • - suporți de montaj tip terasa

 • - dimensiuni LxHxP = (1170x2150x83 mm)

 • - carcasa din Aluminiu, izolata cu vata minerala de 40 mm

 • - racorduri: 0 22 mm

 • - volum agent termic: 1,7 litri

 • - greutate gol: 42 kg

Grup hidraulic solar

Elemente componente:

 • - robinet cu bila multifuncțional cu rozeta pentru retur

 • - robinet cu bila multifuncțional cu rozeta pentru tur

 • - termometre 0...120grdC imersate în robinetele cu bilă pe tur si retur

 • - conectori standard pentru pompe 1”

 • - capacitate / reglare: 4...36 l/min

 • - pompa Wilo ST 15/6 ECO special destinata pentru montarea în sistemele solare

 • - suport pentru montarea pe perete a vasului de expansiune inclusiv tubul flexibil cu semi- olandez

 • - grup de siguranța cu robinet cu bila pentru umplere si drenare, clapeta de sens, manometru și supapa de siguranța tarata la 6 bar

 • - conexiuni BSP M28x1,5 cu fitinguri de compresie 022mm pentru teavă de cupru

 • - carcasa din PPE cu sistem de montare patentat pentru izolația termica si protecție la transport

 • - sistem de aerisire cu tub, acționat manual

Regulatorul electronic solar

Controler diferențial de temperatura pentru utilizarea eficienta si controlul sistemului solar

Este dotat standard cu o sonda de panou solar si 2 sonde de boiler tip PT

Caracteristici:

 • - 4 intrări senzori tip PT

 • - 2 ieșiri releu 230 V

-1 ieșire PWM 0-10V pentru comanda pompa cu turatie variabila

 • - interfața CAN bus

 • - display multicolor

 • - vizualizare simpla a valorilor curente măsurate

 • - analiza si monitorizarea sistemului prin grafice statistice

 • 5.2.e. INSTALAȚII DE AER CONDIȚIONAT

Parametrii de calcul pentru aerul interior si exterior au fost luati din STAS1907/1-90: 1907/2-91 :STAS 6648/1,2-82, precum si din normele europene ISO si anume:

Pentru perioada de vară :

 • - temperatura exterioară: 32°C

 • - umiditatea relativă exterioară : 40%

 • - umiditatea relativă interioară: 50 %

 • - temperatura interioară 25 °C

Pentru răcirea spatiilor menționate în tema de proiectare se propun sisteme de aer condiționat tip muitisplit, cu inverter, cu două sau trei unități interioare montate pe perete conform planurilor atașate. Unitățile exterioare se vor monta pe peretele exterior al clădirii și vor fi fixate prin suporți de susținere incluși în furnitura fiecărui sistem.

Astfel, pentru sălile de clasa cu o suprafața de circa 52 mp s-a ales un sistem cu o unitate exterioară și doua unități interioare cu o capacitate de răcire de 18000 BTU cu următorii parametrii tehnici si funcționali:

Unitate externa :

Capacitate răcire [BTU/h]: 3,000 -14,000 - 18,400

Capacitate răcire [KW]: 0.88-4.69-5.39

Sarcina current absorbit [A]: 1.3-S.8-7.4

Putere consumata răcire [kW]: 0.29 - 1.26 -1.63

Debit aer max [m3/h]: 3180

Tip compresor: Inverter

Refrigerent : R410A

Clasa energetica: A++

Număr max. unitati interne conectabile: 3

Nivel zgomot max [dB(A)]: 52

Racord țeava lichid [toii]: 1/4

Racord țeava gaz [toii]: 3/8

Tensiune de alimentare : 220 V / 50Hz

Unitate interna :

Capacitare de răcire standard : 8530Btu/h

Putere nominala la răcire : 2640W

Nivel zomot (H/M/L/Sleep): 38 / 33 / 23/19 dB

Racord țeava lichid [mmi]: 6,35

Racord țeava gaz [mmi]: 9,52

Pentru sălile de clasa cu o suprafața de circa 66 mp s-a ales un sistem cu o unitate exterioară și trei unități interioare cu o capacitate de răcire de 24000 BTU cu următorii parametrii tehnici si funcționali:

Unitate externa :

Capacitate răcire [BTU/h]: 4,600 - 18,000 - 23,600

Capacitate răcire [KW]: 1.35 - 5.27 - 6.90

Sarcina current absorbit [A]: 1.6 - 6.0 -10.0

Putere consumata răcire [kW]: 0.14 -1.29 - 2.3

Debit aer max [m3/h]: 4250

Tip compresor: Inverter

Refrigerent : R410A

Clasa energetica: A++

Număr max. unitati interne conectabile: 3

24

Nivel zgomot max [dB(A)]i 52

Racord țeava lichid [toii]: 1/4

Racord țeava gaz [toii]: 3/8

Tensiune de alimentare : 220V / 50Hz

Unitate interna :

Capacitare de răcire standard : 8530Btu/h

Putere nominala la răcire: 2640W

Nivel zomot (H/M/L/Sleep): 38 / 33 / 23/19 dB

Racord țeava lichid [mmi]: 6,35

Racord țeava gaz [mmi]: 9,52

Reglajul temperaturii se va face independent pentru fiecare încăpere climatizată, cu ajutorul unui termostat ambiental.

Circuitele de alimentare cu energie electîcă a unităților externe de aer condiționat se vor realiza utilizându-se conductoare din cupru izolate de tip 3xFy 4 mm2 montate în tuburi de protecție de tip IPEY 0 25 mm îngropate în elementele construcției.

Protecția circuitelor la scurtcircuit și la suprasarcină se va realiza cu disjunctoare magneto-termice de 20 A, bipolare 2P, având curba de protecție C și curentul de rupere 4,5 kA echipate cu protecții diferențiale de 30 mA.

 • 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute in graficul orientativ de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 12 luni, iar etapele de realizare ale investiției sunt conform graficului de realizare a investiției, anexat prezentului memoriu de prezentare.

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției - conform pârtii economice anexate.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

  • 5.5. a. Impactul social si cultural

 • - Elevii și cadrele didactice - prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic de Comunicații „ N.V. Karpen ” se estimează îmbunătățirea serviciilor de educație și formare profesională a tinerilor;

 • - Municipiul Bacău, în calitate de ordonator de credite, asigură necesarul financiar pentru plata consumurilor de energie precum și întreținerea unității de învățământ.

 • 5.5. b. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

 • - in faza de execuție - 6 - max.

 • - in faza de operare - nu este cazul

 • 5.5. c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Nefiind identificate situații de risc potențial, zone si factori de mediu posibil afectați, nu sunt necesare lucrări pentru refacere / restaurarea amplasamentului in caz de accidente si / sau la încetarea activitatii.

Ca urmare, nu exista impact asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii / siturilor protejate.

 • 5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizării lucrărilor de intervenție - conform pârtii economice anexate - deviz general + devize pe obiecte ;

 • - Ob.1 - Construcții si instalații corp A - LICEU

 • - Ob.2 - Construcții si instalații corp C - CĂMIN INTERNAT

 • 5.6. a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința - nu este cazul.

 • 5.6. b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investiției

In baza Certificatului de urbanism nr. 811/16.10.2018emis de Primăria municipiului Bacau , prezenta documentație propune modernizarea si reabilitarea Colegiului Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN »

25

lucrări ce vor aduce construcțiile 03 si C14 la un grad normal si civilizat de folosința a spatiilor existente, corelat cu legislația in vigoare .

 • 5.6. C. Analiza financiara, sustenabilitate financiara - conform devizului general anexat.

 • 5.6. d. Analiza economica, analiza cost - eficacitate - nu este cazul.

 • 5.6. e.Analiza de riscuri, masuri de prevenire / diminuarea riscurilor — nu este cazul.

 • 6. Scenariu] / opțiunea tehnico - economica optima, recomandata -

  • 6.1. Comparația scenariilor / opțiunilor propuse din punct de vedere tehnic,economic, financiar al sustenabilitatilor si riscurilor

Partea economica - devize pe obiecte sunt întocmite doar pentru varianta luata in calcul de proiectant

 • 6.2. Selectarea si justificarea scenariului I opțiunii optime, recomandate

 • - Liceu        — Se recomanda pachetul de modernizare energetic varianta A —» PS-1 + PS-3

 • - Cămin internat -Se recomanda pachetul de modernizare energetic varianta A —> PS-1 * PS-3

Pachetele recomandate pentru modernizarea si reabilitarea celor doua clădiri menționate mai sus, se regăsesc in Auditul energetic, care sunt corelate cu varianta minimala propusa prin Expertiza tehnica.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico - economici aferenti investiției- conform devizelor pe obiecte .

 • 6.3. a. Indicatori maximali in conformitate cu devizul general

 • - Valoarea totala a obiectivului de investiții cu TVA = 8,266,562.25 lei

 • - Valoarea totala a obiectivului de investiții fara TVA = 6,957,756.79 lei

Din care :

Construcții - montaj (C+M) cu TVA            = 6,794,742.21 lei

 • -  Construcții - montaj (C+M) fara TVA           = 5,709,867.32Iei

 • 6.3. b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice / capacitatî fizice in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Sunt anexate devizele estimative pe categorii de lucrări privind « Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN »» strada Mioriței, nr.76, municipiul Bacau.

 • 6.3. c. Indicatori financiari, socio- economice, de impact, de rezultat/operare - conf. parte economica -deviz general anexat.

 • 6.3. d. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții = 12 luni

 • 6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al tuturor cerințelor fundamentale aplicale construcțiilor.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,

Prioritatea de investiții 4.4 - Investi iile in educație, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare

Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calitatii infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de munca.

 • 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE , STUDII DE SPECIALITATE - anexate

 • - Certificat de Urbanism nr. 811/16.10.2018

 • - A.P.M. - Clasarea Notificării nr.13045/NA2557/24.10.2018

 • - D.S.P. - Notificare sanitara nr. 1233/12.11.018

 • - DELGAZ GRID S.A-Aviz favorabil nr. 1002005776/30.10.2018

 • - I.S.U. - Punct de vedere nr. 742520 / 30.10.2018

 • - Studiu geotehnic- S.C. ARGINIP S.R.L. - pr.nr.30/2018

 • - Proces verbal de recepție O.C.P.I. nr. 3475 / 2018

B. PIESE DESENATE

 • 1.  TOPO 0 - PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

 • 2.  TOPO 1 - PLAN TOPOGRAFIC (PLAN DE SITUAȚIE)

 • 3. EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

 • 4.  A1 - PLAN DE SITUAȚIE

 • 5.  A2     - PLAN PARTER - existent - C3 - LICEU

 • 6.  A2'     - PLAN PARTER - propus - C3

 • 7.  A3      - PLAN ETAJ 1 - existent - C3

 • 8.  A3’     - PLAN ETAJ 1 - propus - C3

 • 9.  A4 -PLAN ETAJ 2-existent-C3

 • 10. A4*     - PLAN ETAJ 2-propus-C3

 • 11. A5     - PLAN INVELITOARE - existent - C3

 • 12. A5’     - PLAN INVELITOARE - propus - C3

 • 13. A6     - PROPUNERE SECȚIUNE TRANSVERSALA - C3

 • 14. A7     - FAȚADE LATERALE - DREAPTA / STANGA - propus - C3

 • 15. A8     - FAȚADE - PRINCIPALA / POSTERIOARA - propus - C3

 • 16. A9     - PLAN SUBSOL - existent - C14 - CĂMIN INTERNAT

 • 17. A10 -PLAN PARTER-existent-C14

 • 18. A11     - PLAN ETAJ 1 - existent - C14

 • 19. A12     - PLAN ETAJ 2-existent- C14

 • 20. A13     - PLAN ETAJ 3-existent - C14

 • 21. A14    - PLAN INVELITOARE TIP TERASA - existent - C14

 • 22. A14’    - PLAN INVELITOARE TIP TERASA-propus - C14

 • 23. A15    -FAȚADE-PRINCIPALA/SECUNDARA-existent-C14

 • 24. A15’    - FAȚADA SECUNDARA - propus - C14

 • 25. A15” -FAȚADA PRINCIPALA - propus - C14

 • 26. A16 -FAȚADA LATERALA STANGA-existent-C14

 • 27. A16’    - FAȚADA LATERALA STANGA - propus - C14

 • 28. A17    -FAȚADA LATERALA DREAPTA-existent-C14

 • 29. A17’    - FAȚADA LATERALA DREAPTA-propus-C14

 • 30. R1     -PLAN ȘARPANTA

 • 31. CS1 - PLAN PARTER - INST. DETECTARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU- propus - C3

 • 32. CS2    - PLAN ET.1- INST. DETECTARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU- propus - C3

 • 33. CS3    - PLAN ET.2 - INST. DETECTARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU- propus - C3

 • 34. E1 - PLAN PARTER-INST.ELECTRICE ILUMINAT-propus-C3

 • 35. E2     - PLAN ET.1 - INST.ELECTRICE ILUMINAT - propus - C3

 • 36. E3     - PLAN ET.2 - INST.ELECTRICE ILUMINAT - propus - C3

 • 37. E4 - PLAN PARTER - INST.ELECTRICE PRIZE - propus - C3

 • 38. E5     - PLAN ET.1 - INST.ELECTRICE PRIZE - propus - C3

 • 39. E6     - PLAN ET.2 - INST.ELECTRICE PRIZE - propus - C3

 • 40. E7 - PLAN INVELITOARE - INST.PARATRĂSNET - propus - C3

 • 41. E8     - PLAN ET.1 - INST.ELECTRICE-propus- C14

 • 42. E9     - PLAN ET.2 - INST.ELECTRICE - propus - C14

 • 43. E10    - PLAN ET.3-INST.ELECTRICE-propus-C14

 • 44. AC1    - PLAN PARTER - INST.AER CONDIȚIONAT - propus - C3

 • 45. AC2    - PLAN ET.1 - INST.AER CONDIȚIONAT - propus - C3

 • 46. AC3    - PLAN ET.2 - INST.AER CONDIȚIONAT - propus - C3

 • 47. HE1    - PLAN DE SITUAȚIE - INST. HIDRANTI EXTERIORI

 • 48. HI1     - PLAN PARTER - INST. HIDRANTI INTERIORI - propus - C3

 • 49. HI2     -PLAN ET.1 - INST. HIDRANTI INTERIORI - propus-C3

 • 50. Hl3     - PLAN ET.2 - INST. HIDRANTI INTERIORI - propus - C3

 • 51. HI4 - INSTALAT!! HIDRAULICE GRUP MOTOPOMPE PSi - HIDRANTI INT.- propus - C3

 • 52. S1 - PLAN PARTER - INST. SANITARE - propus - C3

 • 53. S2      - PLAN ET.1 - INST. SANITARE - propus - C3

 • 54. S3     - PLAN ET.2 - INST. SANITARE - propus - C3

 • 55. S4     - PLAN ET.1 - INST. SANITARE - propus - C14

 • 56. S5     - PLAN ET.2 - INST. SANITARE - propus - C14

 • 57. S6     - PLAN ET.3 - INST. SANITARE - propus - C14

 • 58. T1     - SCHEMA TERMOMECANICA BOILERE AMPLASATE IN GR.SAN. ELEVI - propus - C3

 • 59. T2     - SCHEMA TERMOMECANICA BOILERE AMPLASATE IN GR.SAN.PROF. - propus - C3

 • 60. T3     - SCHEMA TERMOMECANICA BOILERE AMPLASATE IN CAM.CENTRALELOR DE LA

DEMISOLUL CANTINEI

proiectare arhitectura, construcții civile și agroindustriale, amenajări interioare

Pr. nr. 21 /2018, Faza : D.A.L.I.

Denumire : Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații « N.V.KARPEN »

Bacau, str. Mioriței, nr. 76

MEMORIU ARHITECTURA

Denumirea obiectivului de investiții:

MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC

DE COMUNICAȚII « N.V.KARPEN »

Amplasamentul                    : Strada Mioriței, nr. 76 , Municipiul Bacau

Ordonator principal de credite        MUNICIPIUL BACAU

Beneficiarul investiției            : MUNICIPIUL BACAU

Proiectant specialitate arhitectura : S.C. PRODOMUS S.R.L.

Prezentarea contextului : politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Nivelul de educație este factor-cheie al dezvoltării naționale. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltarea timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială.

Conform analizei din cadrul SI DU, dintre liceele cu profil tehnic, 4 au un scor total al notelor sub 5 (scor format din notele la Bacalaureat, notele de absolvire și performanțele la olimpiade școlare), din cauza nepromovabilității la examenul de Bacalaureat.

Prin urmare, pe lângă eforturile de specializare practică depuse de instituții împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, o atenție deosebită trebuie acordată creșterii calității actului educațional și reducerii abandonului școlar în cadrul învățământului tehnic. Conform datelor oferite de Primăria Municipiului Bacău, starea clădirilor pentru învățământul preuniversitar trebuie îmbunătățită considerabil. Reabilitarea este o condiție pentru eficientizarea consumurilor și reducerea cheltuielilor cu întreținerea unității de învățământ iar modernizarea instituției de învățământ este necesară pentru îmbunătățirea procesului educațional și ridicarea

1

standardelor. Specializarea elevilor din învățământul tehnic din municipiul Bacău are ca scop încheierea unor parteneriate cu operatori economici, cu perspective de angajare după finalizarea studiilor.

Pentru atingerea Obiectivului Specific 4.5 - Creșterea calitatii infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de munca, al Priorității de investiții 4.4 - Investiiile in educație, in formare , inclusiv in formare profesionala pentru dobândirea de competente si invatare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare, activitățile propuse în cadrul prezentului proiect se regăsesc în lista de activități eligibile în cadrul acestuia și anume:

• construcția / reabilitarea/ modernizarea / extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice și școli profesionale).

Investițiile planificate vor contribui la consolidarea rolului orașelor ca motoare de creștere, prin abordarea deficiențelor actuale în sistemul de învățământ și îmbunătățirea disponibilității, calității și relevanței infrastructurii educaționale și al dotării.

Analiza situației existente si identificarea necesităților si deficientelor

La data întocmirii prezentei documentații si conform Extrasului de Carte Funciara, in teren, exista 20 construcții (C1 —>C20) din care, in prezenta documentație se intervine doar Ia doua clădiri C3 si C14 , pentru modernizare si reabilitare:

 • - CF cu n.cad. 65264 - C3 - Liceu - corp A - cu regim de inaltime P+1 ; P+2 ;

 • - CF cu n.cad. 65264 - C14 - Cămin internat - corp C - cu regim de inaltime S + P+3.

Conform dorinței beneficiarului, temei de proiectare corelata cu “ Lista lucrări proiect POR AXA 4 -SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE” s-a întocmit prezenta lucrare, ce se refera la :

 • - C3 - Liceu - corp A

reabilitare acoperiș tip șarpanta;

anvelopare clădire cu termosistem,

refacere fațade,

înlocuirea tamplarlei metalice de pe casa scării cu tamplarie aluminiu+geam termopan,

—> placare cu gresie holuri si casa scării,

—► înlocuirea instalațiilor / obiectelor de la gr.sanitare

—> implementarea masurilor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu :

- Montaj centrala de detecție si semnalizare a incendiilor cu sistem de automatizare pentru desfumarea celor 3 scări;

înlocuirea tuturor ușilor de la Săli si holuri cu usi noi care sa se dechida spre hol la 180° sau spre interiorul sălilor; Montaj rețea de hidranti exteriori si interiori;

Montaj rezervor de 2mc si pompa cu motor termic cu sistem de automatizare pentru asigurarea presiuniii si volumului de apa pentru hidrantii interiori;

Completarea in fiecare sala de clasa cu aria mai mare de 30mp a instalațiilor de iluminat cu acumulatori pentru iluminatul de panica; Asigurarea iluminatului de siguranța pe holuri, scări si Săli.

 • - C14 - Cămin internat - corp C

Parter - grădiniță

—> înlocuirea pardoselilor din parchet cu pardoseli din linoleum,

—> înlocuirea tuturor ușilor,

—> placare cu gresie si faianța in grupurile sanitare, placare cu gresie a holurilor,

Etaje I; II; III - cămin (19 camere elevi x 3nivele; 3 Săli de meditație; 3 Săli oficiu; 3 Săli spălătorie)

—> modernizarea grupurilor sanitare din camere prin :

înlocuirea coloanelor de apa calda/rece si canalizare;

înlocuirea ușilor (wc, grup sanitar);

înlocuire obiecte sanitarețwc cu rezervor, chiuveta cu picior, caditadin gresie cu panou protecție si perdea) si sifon de pardoseala; placare cu gresie si faianța;

montaj rețea de apa calda / rece incorporata in perete;

—> schimbarea pardoselilor din camere cu pardoseli din linoleum,

—> schimbarea ușilor de Ia camere,

-> înlocuirea corpurilor de iluminat din camere si grupuri sanitare cu sisteme economice,

—> placarea cu gresie a holurilor si scărilor,

—> anveloparea termica a întregului cămin, inclusiv a tavanului de la ultimul etaj, -> construcție șarpanta din lemn cu invelitoare din tabla metalica profilata tip țigla, cu jgheaburi si burlane, racordate la canalizare.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Funcțiunea obiectelor propuse pentru modernizare si reabilitare ramane neschimbata si anume :

 • - Liceu - corp A - cu regim de înălțime P+1 ; P+2 ; capacitate medie —>750 pers.

 • - Cămin internat - corp C - cu regim de înălțime P+3 ; capacitate medie —>250 pers.

Terenul de amplasament, in suprafața totala de 22336,OOmp este in intravilanul municipiului Bacau, apartinand domeniului public al municipiului Bacau , aflat in administrarea Colegiului Thnic de Comunicații “N.V. KARPEN”.

Relațiile cu zone invecinate , accesuri existente / posibile

Destinația actuala a terenului este curii ~ construcții, iar destinația ulterioara va 11 tot curii - construcții. Vecinătăți:

la nord est - nr.cad.60432 ; nr.cad.63435 ; str.Nordului,

la sud est   - nr.cad.68629 ; nr.cad.65720 ;nr.cad.63488 ; str.Mioritei (nr.cad.68182 - asfalt),

la sud vest - Calea Moinesti (nr.cad.65484 -asfalt),

la nord vest - SC ROMTELECOM SA (nr.cad.73381) ;nr.cad.71O24 ; nr.cad.83607 ;

nr.cad.83419 ; nr.cad.83606 ; nr.cad.62093.

Accesul existent in incinta se face din strada Mioriței.

Terenul pe care sunt amplasate cele 20constructii (C1 —> C20) sunt construcții existente ce totalizează o suprafața construita la sol Ac.sol = 6324,OOmp, aparțin domeniului public al municipiului Bacau.

Destinația construcțiilor existente

 • - 65264 - C3 (CAS) - Liceu, P+1 ;2; —> invatamant liceal - 10 clase ; 6 laboratoare; 16 cabinete

 • - 65264 - C14(CAS) - Cămin internat, S+P+3

—> invatamant preșcolar - trei grupe cu program normal- sase grupe cu program prelungit

—> cazare elevi - 51 camere de cate 2 paturi; 8 camere de cate 1 pat.

Categoria si clasa de importanta

- Liceu                —> Categoria de importanta -« B »

-> Clasa de importanta - II (doi)

- Cămin internat


-> Categoria de importanta - « C » -> Clasa de importanta - III (trei)

Gradul II (doi) rezistenta la foc (stabilitate la incendiu).

Perioada de construire pentru fiecare construcție

 • - Liceu - corp A          —> 1973

 • - Cămin internat -corp C —> 1976


Selectarea opțiunii recomandate prin Auditul energetic si Expertiza tehnica

 • - Liceu        — Se recomanda pachetul de modernizare energetic varianta A —» PS-1 + PS-3

 • - Cămin internat - Se recomanda pachetul de modernizare energetic varianta A -► PS-1 + PS-3

Pachetele recomandate pentru modernizarea si reabilitarea celor doua clădiri menționate mai sus, se regăsesc in Auditul energetic, care sunt corelate cu varianta minimala propusa prin Expertiza tehnica.

Arhitectura - Situația existenta

Conform planurilor de arhitectura construcțiile analizate prezintă următoarele caracteristici: © Liceu - corp A - (C3 - CAS)

 • - anul construcției - 1973;

 • - regim de inaltime - P+1 ; P+2;

 • - forma neregulata, alcatuita din corpuri cu orientări diferite, înălțimi diferite, cu curte interioara; situata in partea de nord a incintei;

 • - accesul in clădire se face de pe fațada principala sud -vest, precum si prin accese secundare fațada nord - vest;

 • - acoperișul este tip șarpanta din lemn, pe scaune, cu invelitoare din tabla plana faltuita, montata pe astereaîa din lemn de rasinoase;

 • - funcțiunea a ramas neschimbata - invatamant (colegiu)

  Dispunerea spatiilor pe fiecare nivel in parte : Parter; Hi = 3,35m

  Coridor acces principal

  s = 78,08mp

  Casa scării acces la / de la etaj 1

  s = 24,50mp

  Tablou electric

  s = 7,50mp

  Contabilitate

  s = 33,81 mp

  Grup sanitar praf.

  s = 6,33mp

  Secretariat +cab.director+di rector adj.

  s = 25,05mp+25,37mp+52,21mp

  Sala de consiliu

  s = 32,10mp + 4,95mp + 4,27mp

  Birou front Office

  s = 16,23mp

  Secretariat /registratura

  s = 25,00mp

  Patru săli de clasa

  s = 52,63mp + 52,51 mp + 52,51 mp + 51,91 mp

  Grupuri sanitare elevi fete / băieți

  s = 26,50mp + 17,50mp

  Centru resurse aria matern, stiinte

  s = 25,00mp

  Coridor

  s = 84,17mp

  Arhiva

  s = 26,01 mp

  Laborator biologie

  s = 49,86mp


  Scara acces sec.+ scara acces la/de la et. 1 s = 7,75mp

  Chioșc

  s = 11,66mp

  Laborator fizica + anexa

  s = 70,00mp +12,00mp

  Laborator chimie

  s = 67,00mp

  Casa scării acces la/de la et.1

  s = 7,05mp

  Cabinet EICO + anexa

  s = 67,00mp + 7,50mp

  Hol acces secundar

  s = 11,23mp

  Cabinet multifuncțional + centru resurse

  s = 67,00mp + 10,00mp

  Laborator electric + anexa

  s = 67,00mp + 10,00mp

  Cabinet ElCO+cab.consilier

  s = 68,00mp + 12,50mp

  Cabinet imprimare

  s = 13,50mp

  Cancelarie

  s = 66,00mp

  Coridor

  s = 170,27mp

  Curte interioara

  s = 266,00mp

  Etaj 1 ; Hi = 3,35m


  Coridor acces principal


  s = 128,65mp


  Casa scării acces la / de la parter; la / de la et.2 s = 25,54mp


  Comisie CEAC Cabinet geografie


  Cabinet AEL


  s = 10,94mp s + 1,90mp


  s = 52,21 mp


  Cabinet CSLINFO                    s = 32,45mp

  Cabinet de istorie                      s =52,63mp

  Cabinet limba engleza                  s = 52,51 mp

  Cabinet limba franceza                 s = 52,51 mp

  Cabinet limba romana                 s = 51,91mp

  Casa scării acces la / de la parter; la / de la et.2 s = 7,75mp

  Grup sanitar elevi - fete / băieți          s = 26,50mp + 17,50mp

  Cabinet alimentare- org.banquetinc+anexa s = 70,00mp + 12,00mp Centru resursearia curiculara            s = 25,00mp

  Laborator eletronica ~ aulomatizari+anexa       s = 67,00mp + 13,04mp

  Amfiteatru                             s = 77,00mp

  Scara acces sec.+ la / de la parter; la / de la et.2 s = 14,95mp


  Laborator tehnologii TIC3+ anexa

  Cabinet INFO- TIC 2 + anexa

  Cabinet INFO - TIC 1+ club muzica

  Cabinet laborant

  Cabinet serv, economice

  Centru res.aria om si soc./arte/educ.fiz.

  Coridor

  Etaj 2 parțial: Hi = 3,35m

  Coridor acces principal + hol de nivel

  Casa scării acces de la / la et.1 Radio

  Doua clase

  Patru clase

  Casa scării acces la / de la et.1

  Grup sanitar elevi - fete / băieți

  Finisaje interioare

  Pardoseli din parchet,

  Pardoselidin mozaic in câmp continuu, Varuri lavabile, alb,

  Tamplarie lemn natur; PVC alb.


  s = 67,00mp + 7,50mp s = 67,00mp +10,00mp s = 68,00mp +12,50mp s = 13,50mp

  s = 66,00mp

  s = 25,00mp

  s = 170,27mp


  s = 128,65mp +31,15mp

  s= 25,54mp

  s = 10,94mp

  s = 51,90mp + 52,21 mp

  s = 52,63mp + 52,51mp + 52,51mp + 51,91 mp s = 7,75mp

  s = 26,50mp + 17,50mp


Finisaje exterioare

Tencuieli decorative,verde pal / alb,

Tencuieli in PUTZ, la soclu,gri,

Tamplarie PVC, alb + geam termoizolant

Tamplarie din aluminiu+ geam termoizolant

Invelitoare din tabla profilata tip țiglă metalică,gri,

Jgheaburi si burlane metalice,gri,

Gresie antiderapanta, la terasa si trepte exterioare.

® Cămin internat - corp C - (C14 - CAS)

 • - anul construcției - 1967;

 • - regim de înălțime - S.partial+ P+3E ;

 • - forma dreptunghiulara incintei, situata in zona de sud a liceului;

 • - accesul in clădire se face de pe fațada principala sud -est, precum si prin accese secundare fațadele nord - est si nord - vest;

 • - acoperișul este tip terasa;

 • - funcțiunea a ramas neschimbata - grădiniță I aparter; locuire colectiva elevi (cămin

internat) la etajele I, li si III.

Dispunerea spatiilor pe fiecare nivel in parte :

Subsol parțial : Hi = 2,25m

Casa scării, scara acces la / de la parter

Predare sortare rufe murdare

înmuiere rufe

Spalare rufe

Cana! tehnic + spațiu tehnic

Vestiar + grup sanitar

Uscatorie mecanica + reparat / sortat rufe curate

Calcatorie

Depozit rufe curate + primire rufe curate

Depozit materiale

Parter - grădiniță : Hi = 3,12m

Hol acces principal

Cabinet medical

Doua grupuri sanitare

Trei grupe program normal

Sase grupe cu program prelungit

Doua Săli de mese

Capela Sf. Nicolae

Cancelarie educatoare

Doua vestiare copii

Grup sanitar profesori

Grupuri sanitare (f; b)+ materiale întreținere +vestiar îngrijitoare

Camera de oaspeți (2 paturi) +wc+baie

Hol acces + coridor

Parter - cămin internat : Hi = 3,12m

Hol acces + casa scării, scara acces la / de la etaj 1, scara in trei rampe, din beton armat,decalate Biblioteca

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

Casa scării, scara acces de la/la subsol; la / de la et. 1, scara in doua rampe, din beton armat,

Etaj 1 - cămin internat : Hi = 3,12m

Casa scării, scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.2, scara in trei rampe, din beton armat,

 • -   Hol

Sala meditații

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

17 camere cu 2 paturi + baie (la fiecare camera)

Izolator elevi bolnavi cu 3 paturi + baie

Sas + Oficiu + spălătorie

Hol +casa scării , scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.2, scara in doua rampe, din beton armat,decalate

Etaj 2 - cămin internat : Hi = 3,12m

Casa scării, scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.3, scara in trei rampe, din beton armat,

 • -   Hol

Sala meditații

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

17 camere cu 2 paturi + baie (la fiecare camera)

Izolator elevi bolnavi cu 3 paturi + baie

Sas + Oficiu + spălătorie

Hol +casa scării , scara acces de la/la et.1 ; la / de la et.3, scara in doua rampe, din beton armat,decalate

Etaj 3 - cămin internat : Hi = 3,12m

Casa scării, scara acces de la/la et.2 ; scara in trei rampe, din beton armat,

 • -   Hol

Sala meditații

Doua camere cu 1 pat

Grup sanitar

17 camere cu 2 paturi + baie (la fiecare camera)

Izolator elevi bolnavi cu 3 paturi + baie

Sas + Oficiu + spălătorie

Hol +casa scării, scara acces de la/la et.2 «scara in doua rampe, din beton armat,decalate.

Accesul pe acoperișul tip terasa, se face pe un chepeng metalic, pozat in planseul de peste etajul trei, hol (axe 3*4; c’).

Descrierea principalelor lucrări de intervenție

Prin acest proiect se dorește modernizarea, reabilitarea și dotarea Colegiului Tehnic de Comunicații ,, N.V. Karpen ” situat în Municipiul Bacău, strada Mioriței nr. 76.

Arhitectura - Propuneri

© C3 - Liceu - corp A

 • •      Reabilitarea șarpantei pe zona anexelor de laborator prin aducerea la aceeași cotă cu laboratoarele, înlocuirea învelitorii din tablă zincată cu tablă profilata tip țiglă metalică, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor, inclusiv racordarea acestora la rețeaua de canalizare exterioară (conform Audit energetic);

 • •       Modernizarea / înlocuirea instalațiilor sanitare (inclusiv obiecte sanitare), electrice, termice;

 • •       Placare cu gresie casa scării și holuri etajele 1 și 2;

 • •       Anveloparea clădirii cu termosistem, inclusiv a planșeului de la ultimul nivel (conform Audit energetic);

 • •       Refacere finisaje exterioare / fațade si igienizări cu var lavabil la pereți si tavane;

 • •       Refacerea sistemului paratrăsnet;

 • •       înlocuirea tâmplăriei metalice a ferestrelor de pe casa scării (axele 16-19) cu tâmplărie de aluminiu cu geam termopan;

 • •       Implementarea măsurilor pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu :

Montaj centrala de detecție si semnalizare a incendiilor cu sistem de automatizare pentru desfumarea celor 3 scări (cu trapă și grile absorbție);

înlocuirea tuturor ușilor de la Săli si holuri cu usi noi care sa se dechida spre hol la 180° sau spre interiorul sălilor;

Montaj rețea de hidranti exteriori si interiori;

Montaj rezervor de 2mc si pompa cu motor termic cu sistem de automatizare pentru asigurarea presiuniii si volumului de apa pentru hidrantii interiori;

Completarea in fiecare sala de clasa cu aria mai mare de 30mp a instalațiilor de iluminat cu acumulatori pentru iluminatul de panica;

Asigurarea iluminatului de siguranța în întreaga clădire (săli de curs, holuri, scări,

 • •       Realizarea lucrărilor șî acțiunilor de protecție a mediului și aducerea Ia starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor;

Finisaje interioare

Pardoseli din gresie antiderapanta,

Rectificări, varuri lavabile, la pereți si tavane.alb, Tamplarie lemn natur; PVC alb,

Finisaje exterioare

Tencuieli decorative,verde pal / alb,

Tencuieli in PUTZ, la soclu,gri, Tamplarie PVC, alb + geam termoizolant Tamplarie din aluminiu* geam termoizolant Invelitoare din tabla profilata tip țiglă metalică,gri, Jgheaburi si burlane metalice,gri,

Gresie antiderapanta, la terasa si trepte exterioare.

®C14- Cămin internat -corpC

Parter - grădiniță

 • •       înlocuirea pardoselilor din parchet cu pardoseli din linoleum,

 • •       Înlocuirea ușilor din lemn,

 • •       Placarea holurilor cu gresie și placarea grupurilor sanitare cu gresie și faianță.

Etaje I; II; III - cămin

 • •       Construcție șarpantă din lemn, in patru ape, cu învelitoare din tablă profilata tip țiglă metalică, jgheaburi și burlane racordate la rețeaua de canalizare exterioară (conform Audit energetic). S-au prevăzut patru lucarne triunghiulare.

 • •       Modernizarea instalațiilor sanitare din grupurile sanitare (din camere) prin :

 • -  înlocuirea coloanelor de apa calda / rece si canalizare;

 • -  înlocuire obiecte sanitarefwc cu rezervor, chiuveta cu picior, cădită din gresie cu panou protecție st perdea) si sifon de pardoseala;

 • - Montaj rețea de apa calda / rece incorporata in perete;

 • •      înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat economice;

 • •      înlocuirea pardoselilor din camere cu pardoseli din linoleum;

 • •      înlocuirea ușilor de la camere cu lemn si cu PVC la grupurile sanitare;

 • •       Placarea cu gresie și faianță a grupurilor sanitare;

 • •       Placare cu gresie casa scării și holuri;

 • •      Anveloparea clădirii cu termosistem, inclusiv a plașeului de la ultimul nivel (conform Audit energetic);

 • •       Sistem paratrăsnet;

 • •      Pe acoperiș, s-au prevăzut a se monta 12 panouri solare, pe cele doua pante majore (lungime), zona cuprinsa între axele 10 + 11’, in imediata apropiere a coamei.

 • •       Realizarea lucrărilor și acțiunilor de protecție a mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor;

Finisaje interioare

Pardoseli din linoleum,

Pardoseli din gresie antiderapanta,

Rectificări, varuri lavabile, alb,la pereți si tavane,

Placaj din faianța, h=2,10m, in gr.sanitare,

Usi din lemn natur; PVC alb,

Finisaje exterioare

Tencuieli decorative,verde pal / alb,

Tencuieli in PUTZ, la soclu,gri,

Tamplarîe PVC, alb + geam termoizolant

Tamplarie din aluminiu+ geam termoizolant învelitoare din tabla profilata tip țiglă metalică,gri, Jgheaburi si burlane metalice,gri,

Gresie antiderapanta, la terasa si trepte exterioare.

Indici spațiali

Suprafața totala teren - conf. C.F. 65264     = 22336,00mp

din care construcții existente Acsol C1 * C20 = 6324,OOmp

Adc          = 14881,OOmp

POT existent = 28,31 % - rama ne neschimbat

CUT existent =  0,66  - ramane neschimbat

Situația existenta - C3+ C14 - conf. C.F. 65264

Acsol = 1962,OOmp + 1073,OOmp = 3035,OOmp

Adc - 4439,OOmp + 5150,OOmp = 9589,OOmp

Hmax. = + 13,65(coama C3); + 15,00(atic C14)

8

Hmin. = + 11,20+ +7,40+ +4,10 (streșini C3)

Propunere modernizare si reabilitare - C3 + C14

Acsol = 3035,OOmp - ramane neschimbat

Adc = 9589,OOmp- ramane neschimbat

Hmax. = + 13,65(coama C3); + 20,60(coama C14)

Hmin. = + 11,20 + + 7,40 + + 4,10 (streșini C3); + 15,00(streasina C14)

Numele si prenumele verificatorului atestat


Nr: 99/2018

12.12.2018

Ing. MIHOC ANGLLA                           conform registrului de evidenta

borna : S.C.” AMA BU1LDING ”S.R.L. Bacau

Adresa.telefonrBacau ,str Petru Rares nr.12

Sc.C, ct.3, ap]2 Tel..0788/347257

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința esențiala " Al “

a proiectului "Modernizare si reabilitare Colegiul tehnic de comunicații CN.V.

KARPPEN “

Paza DA LI ce face obiectul contractului:, 21/2018

-proiectant general: SC PRODOMUS SRL BACAU

-proiectant de specialitate ing NICULESCU DANIEL

BENEFICIAR; municipiul Bacau

-amplasament: str Mioriței nr.78 mun Bacau Jud BACAU

-data prezentării proiectului pentru verificare: 12.12.2018

Caracteristicile principale ale proiectului si ale construcției:

Conform normativ PI00-1/2013, seismic amplasamentul este situat in zona cu accelerația terenului pentru proiectare -a? =0,35 g pentru cutremure avind intervalul de recurență IMR=225 ani si perioada de colt a spectrului de răspuns Tc=0,70 sec.

Conform normativ P100-1/2013, construcția existenta clădire C14 CĂMIN INTERNAT se .incadrcaza in clasa de importanta si expunere III, iar conform I-ÎGR 766/97privind calitatea in construcții.sc încadrează in categoria de importanță 'C' normala;

La baza proiectului este expertiza tehnica nr 353/2018 întocmită de expert tehnic ing Grapa C-tin Situația existenta

Clădirea C14 cu destinația CĂMIN arc un regim de înălțime S+ P+3

Structura de rezistenta cadre din beton armat ,plansee din fisii prefabricate de beton, acoperiș de tip terasa cit materiale bituminoase.

In timp clementele terasei s-au degradat ,si sunt necesare lucrări de reabilitare.

Conform raportului de expertiza clădirea se încadrează in clasa de risc seismic RslIL

Se vor decoperta straturile existente termosi hidro izolat ia existente.

Se va schimba acoperișul de tip terasa in acoperiș de tip șarpanta de lemn cu invelitoare din tabla profilata tip țigla.

Planseul se va izola termic cu vata minerala de 20 cm grosime.

Documente ce se prezintă la verificare:

-1'ema de proiectare Modernizare si reabilitare Colegiul tehnic de comunicații ‘N.V.

KARPPEN “

Certificat de urbanism ........................ eliberat dc Primăria

-piese scrise

-piese desenate

Avize obținute :

Conform CU

la baza proiectului este expertiza tehnica nr 353.2018 întocmită de expert tehnic ing Grapa C-tin -memoriu elaborat de proiectant in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate.

planșe z.plan șarpanta din care rezulta soluția constructiva, conform borderou.

in urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza DALI verificata semnindu-se si stampilindu-se conform îndrumătorului.

A )Pentru execuție se va inlocmi proiectul tehnic, caietul de sarcini si detaliile de execuție, graficul pe faze determinante conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții si art.6 din Legea 453/2001 privind autorizarea lucrărilor de construcție.

B)Acest proiect se va folosi numai pentru obținerea autorizației de construire

C)Proiectul va fi verificat in toate fazele de proiectare

am primit 2 exemplare

am predat 2 exemplare


investitor

( proiectant )


verificator tehnic atestat

Mihoc Angela 04816


MEMORIU REZISTENTA

 • 1. DATE GENERALE

Amplasament: Str. Mioriței, Nr. 78, Mun. BACAU, Jud. BACAU Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN BACAU Faza: DALI


 • 2. Oportunitatea și necesitatea investiției

S-a constatat ca in timpul exploatării, izolația hidrofuga de pe terasa construcției s-a deteriorat, fiind necesare reparații periodice ale acesteia .

Rezultatul acestor reparații fiind nesatisfacator atât din punct de vedere al calității cât și a costurilor, s-a hotărât schimbarea soluției de acoperiș tip terasă cu^copenș^ tip șarpantă, soluție care elimină complet problemele izolației hidrofug-              -

 • 3 PRINCIPALELE DATE TEHNICE CARACTERISTICE

3.1 Descrierea construcției din punct de vedere structural


Clasa de importanță lll-conform P100/92

Categoria de importanță C ( normală ) conform HGR 261/94 Tip de structură - cadre beton

Regim de înălțime S+P+3

Zona seismică de calcul "C" cu parametrii ag=0.35 șl Tc = 0.7 sec.

Acoperiș terasă necirculabilă ( hidroizolație bituminoasă tristrat cu protecție) Suprafața șarpanta =1137.70mp

Suprafața invelitoare=1137.70:cos30°=1314mp

H șarpanta =6.00m

Suprafața terasa=997mp

Chepeng acces pod cu scări metal=2 buc cu RF 30min

Activitati

-decopertare izolație existenta 994mp

-șarpanta noua 1137,70mp

-invelitoare tabla 1314mp

-izolație hidro noua folie groasa 997+153x0.8(vertical)=1119.4mp -izolație termo vata minerala 20cm, 2 straturi a 10cm =1120mp -lucarne 4 buc

-ignifugare 1137.70mp

-chepeng 2 buc cu scări acces metal

-kit rigola PPE cu gratar PPE L=155ml

Descrierea acoperișului propus

Tipul de acoperiș -Șarpantă pe scaune cu rezemare pe pereți transversali.

Tipul de invelitoare- placi tabla amprentata, prinse de astereală prin sipci Ape -4 ape spre exterior.

Structură șarpantă - popi verticali legați între ei în sens transversal cu clești care împreună cu căpriorii așezați în dreptul popilor și contrafișele formează un contur indeformabil; în sens longitudinal stabilitatea șarpantei este asigurată de panele legate de popi prin contrafișe.


Clasa de exploatare 1- conform NPO 19/97.

Procedeu de tratare - lemn ignifugat.

Condiții de înlocuire a terasei cu șarpantă

 • - Se va decoperta hidroizolația bituminioasă tristrat si sapele de egalizare si se va face RK la instalația electrica de persoane specializate.

 • - Scurgerile se vor face prin aparate de preluarea apelor către exterior pana la nivelul trotuarului si colectarea prin canale de beton ce vor deversa in

canalizarea locala si se vor monta opritori de zapadă

Condiții de execuție

 • - Structura șarpantei se va ancora de structura de rezistență conform detaliilor de execuție faza P.th. +C.S.

Concluzii

Prin înlocuirea ansamblului hidroizolație cu șarpantă de lemn cu învelitoare din placi TABLA, nu sunt afectate rezistența și stabilitatea structurii de rezistență a blocului.

în execuție se vor respecta detaliile precizate în proiect.

Dispoziții finale

Conform H.G. nr.925 din 20.XI.1995 art.7 și a Legii nr. 10/95 beneficiarul are obligația de a verifica proiectul pentru obținerea autorizației de construcție printr-un verificator atestat pentru cerințele de calitate A1 ,A2.

Normative și STAS-uri în vigoare

NP. 005-2003. Buletinul Construcțiilor. Voi. 12, 2003, București. /41/

EUROCODE 5 - Design of timber structures. Part 1.2 - General rules supplementary rules for structural fire desing. ENV 1995 -1-2 /42/

EUROCODE 1 - Basis of desing and actions on structures, 1995 /43/

EUROCODE 1 - Basis of desing and actions on structures. Part 2.2 - Actions on structures exposed to fire.ENV 1991-2-2 /44/

EUROCODE 1 - Plansee compuse lemn-beton. Faza 1.1 - Studiu de sinteză asupra cercetărilor efectuate până în prezent asupra planșeelor compuse lemn-beton. ÎNCERC, Filiala Timișoara, Contract nr. 34484/2002 /45/

 • - Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn NP. 018-2003 (revizuire NP 005-96) /46/

 • - Normativ privind calcului structurilor de rezistență din lemn amplasate în zone seismice NP 019-2003 (Completare P100) /47

 • - C58-96 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții,

SR EN 518-1998 -“Lemn pentru construcții. Clasificare. Condiții pentru standardele de clasificare vizuală după rezistență”.

SR EN 599/1,2-1998 -“Durabilitatea lemnului și a materialelor derivate din lemn”. SR EN 335/1,2-1997 -“Durabilitatea lemnului și a materialelor derivate din lemn. Definirea claselor de risc de atac biologic”

SR EN 336 Lemn de construcții. Rășinoase și plop. Dimensiuni și abateri

 • 4 Condiții structurale

Elementele șarpantei propuse prin care aceasta reazema pe planseul terasa (cosoroabele si tălpile popilor), sunt dispuse astfel încât încărcările sunt transmise esențial în reazemele plăcii (plăci și/sau grinzi), sau în zonele aferente acestora, evitându-se astfel solicitarea zonelor centrale ale câmpurilor plăcii. în aceste condiții o eventuală majorare a încărcărilor pe planșeul terasă nu conduce la o creștere semnificativă a momentelor in planul acestuia,

 • 5 Condiții de încărcare

La terasa existentă se vor înlătura straturile :

 • - pietriș g = 4 cm.

 • - hidroizolație tristrat bituminoasă

 • - șapă egalizare g = 3 cm.

  63 daN/mp

  19 daN/mp

  q =   82 daN/mp


 • - hidroizolație tristrat bituminoasă total

Șarpanta care se propune este din lemn cu învelitoare din tabla

-învelitoare tabla amprentata

-astereală (0,025 mc/mp) -șarpantă (0,03 mc/mp) total


 • 9,50 daN/mp

 • 12.50 daN/mp

18.00 daNmp

q'=           40.00 daN/mp

Greutatea pe unitatea de suprafață a straturilor ce se decopertează este mai mare decât greutatea elementelor în soluția șarpantă.

rezultând o diminuare a încărcărilor de 1753 -1500 = 253 N/mp

6. CONDIȚII DE EXECUȚIE

La executarea șarpantei se va acorda o atentie deosebita prinderilor elementelor acesteia de construcție existenta, in condițiile interzicerii dislocării stratului de beton de acoperire

a armaturilor elementelor structurale de beton armat (placi, grinzi, atic.etc.) Prinderea elementelor menționate se va face de regula prin intermediul unor ancore mecanice (șuruburi autofiletante prindere beton ) fixate de planseul ultim

 • 7. CONCLUZII

Executarea șarpantei propuse in condițiile precizate prin prezenta documentație, nu afecteaza semnificativ structura de rezistenta a construcției local sau pe ansamblu.
Numele și prenumele verificatorului atestat:


Ing. MIOARA FILIMON Firma: S.C. AFAL COM S.R.L.

Piatra Neamț str. Mihai Eminescu nr. 2 /A/ 2 Parter

Tel. / fax. 0233/227141, mobil: 0745/549796\\A e-mail: filimonl974@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele fundamentale :

 • •  A    -    Rezistență și stabilitate

 • •  B        Siguranța în exploatare

 • •  C        Siguranța la foc

 • •  D - Igiena, sănătatea oamenilor, protecția mediului

 • •  E        Protecția termică, hidrofugă, economia de energie

 • •  F    -   Protecția la zgomot

a proiectului:

MODERNIZAREA SI REABILITAREA COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V, KARPEN Alimentare cu apa.Racord canalizare .Instalații sanitare interioare .Hidranti interiori /exteriorifaza: D.A.L.I.ce face obiectul contractului (nr. / an) pr. nr. 21/CGE/2018

 • 1) Date de identificare:

 • •  Proiectant general S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. MOINESTI

 • •  Proiectant de specialitate: Ing. Ababei Cătălin ,ing. Rauta Cori na

 • •  Investitor: MUNICIPIUL BACĂU

 • •  Amplasament: Județul: BACĂU

Localitatea: LOCALITATEA BACĂU STRADA MIORIȚEI nr. 76

 • •  Data prezentării proiectului pentru verificare: 07.12.2018

 • 2) Caracteristici principale ale proiectului și ale investiției:

Categoria de importanța a construcției cf. HG 766/1997„D" Clasa de importanța a construcției cf. P100/1-2013 „IV"

Proiectul cuprinde soluția tehnică pentru alimentarea cu apă a punctelor de consum cu apă rece și canalizarea apelor uzate menajere de la obiectivul menționat,instalații sanitare interioare.Regim de înălțime max P+2 • Branșament apă: Proiectul prezintă soluția tehnică de alimentarea cu apă la Liceul ce constituie obiectul acestui proiect . Clădirile (C3 si C14) apartinand colegiului N.V. KARPEN Bacau sunt alimentate cu apa din rețeaua stradala existenta in zona străzii Mioriței. Căminul de branșament este situat la limita de proprietate cu strada menționata, fiind realizat din beton si avand capac metalic. Căminul este dotat cu apometru pentru masurarea consumului.Nu se intervine la situația existenta .

• Canalizarea apelor uzate menajere: Nu se intervine la rețelei exterioare


 • • Canalizarea anelor uzate pluviale: Apele pluviale provenite de pe acoperișul imobilului vor fi colectate prin jgheaburi și burlane și dirijate către spațiul verde.

 • • Instalații sanitare interioare: Obiectivele la care se intervine la instalațiile interioare sunt: corp C3 - liceu (P+l si P+2); corp C14 - cămin cămin elevi ( P+3)

In vederea asigurării condițiilor igienico-sanitare se vor dezafecta instalațiile existente din cele două clădiri si se vor înlocui cu instalații noi,moderne, cu puncte de consum apă rece/caldă. Pentru producerea apei calde menajere se dorește renunțarea la sistemul de alimentare din C.T. centralizat si montarea de boilere electrice cu dublă alimentare. Fiecare boiler va fi alimentat de un sistem de panouri solare, boilerele de 100 I - panou solar 1 buc. -1000W, iar boilerele de 160 I - 1 buc. panou solar de 1500 W.

CORP C3 In prezent alimentarea cu apa rece/calda se face din subsolul tehnic, prin intermediul conduc distribuție,coloanelor verticale din țeava, amplasate in ghene sanitare. Instalațiile interioare de alimentare cu apa rea stare buna, beneficiarul solicitând neinlocuirea acestora.Pentru asigurarea apei calde in grupurile sanitare ale clădirii C monta boilere electrice astfel:

Parter: grup sanitar profesori - boiler 100 I

grup sanitar elevi - boiler 160 I

Etaj 1 : grup sanitar elevi - boiler 160 I

Etaj 2 : grup sanitar elevi - boiler 160 I

CORP C14 In prezent alimentarea rece/caldă se face din subsolul tehnic, prin intermediul conductelor de distribuție,coloanelor verticale din teavă, amplasate in ghene sanitare. Instalațiile interioare de alimentare cu apă rece/calda vor fi înlocuite in totalitate de la nivelul etajului 1 al clădirii.

Astfel coloanele verticale vor fi înlocuite, utilizandu-se țevi din PPR avand diametre similare țevilor existente. Distribuția orizontală către obiectele sanitare/consumatori vor fi înlocuite utilizandu-se același tip de țevi din PPR. CORP C3:Dotarea cu obiecte sanitare specifice s-a efectuat conform normelor în vigoare, conf STAS 1478/90, STAS 1504/1985 : lavoare ,vase WC ,pisoare și sifoane de pardoseală..

CORP C14 Dotarea cu obiecte sanitare specifice s-a efectuat conform normelor în vigoare, conf STAS 1478/90, STAS 1504/1985 : lavoare ,vase WC ,pisoare și sifoane de pardoseală. Amplasarea și gruparea punctelor de consum al apei se face astfel încât sa fie asigurate accesul si folosirea lor ușoară. Cădită de duș aferentă fiecărui grup sanitar va fi realizată avand soclul zidit, placat cu gresie și cabina de protecție din sticlă securizată. Sifonul de pardoseală aferent căditelor, va fi de tipul cu ieșire verticală, montaj la nivelul tavanului etajului inferior, acoperit de o ghenă din gips carton pe structura metalică.

 • >  Instalația de distribuție a apei reci/calde din corpurile C3 si C14 ,este constituită din conductele de distribuție,coloanele verticale si racordurile la obiectele sanitare .Instalațiile de apa rece/caldă se vor executa din țeava PPR De20-25-32mm cu tehnologia aferentă. Legăturile între coloana și obiectele sanitare se fac prin montaj aparent pe pereți, urmând ca ulterior probelor de presiune și etanșeitate să fie mascate cu panouri parțial demontabile. Legăturile între coloana și obiectele sanitare se fac prin montaj aparent pe pereți, urmând ca ulterior probelor de presiune și etanșeitate să fie mascate cu panouri parțial demontabile.

Obiectele sanitare care se vor monta sunt dotate cu baterii amestecătoare monocomandă, cu cartuș ceramic, care asigură pornirea și oprirea rapidă a jetului de apă, respectiv reglarea rapidă a temperaturii apei de consum. Accesoriile pentru aceste obiecte sanitare care se vor monta sunt: robineți cu cap sferic pentru închideri, goliri, inclusiv robinetul colțar de la vasul WC, robinete colțar de izolare cu filtru incorporat, racorduri pentru lavoare și rezervoare vas WC, sifoane de pardoseală țevi de protecție la trecerea conductelor prin pereți.

 • >  Instalația interioară de canalizare menajeră :

CORP C3:Beneficiarul a decis sa nu se intervină la instalația de canalizare existenta .

CORP C14: Prin reabilitarea dorita, se vor înlocui toate conductele de canalizare interioara, pana la etajul 1 al clădirii. Instalația interioară de canalizare menajeră se realizează din țeavă PPs Dell0-50-40-32mm si este constituită din racordarea obiectelor sanitare la coloanele verticale care descarcă in colectoarele orizontale din subsolul tehnic . Racordul coloanei la colector se va realiza la unghi de 45°, iar schimbările de direcție ale colectorului.se vor realiza la unghi de 90 °. Conductele colectoare se vor monta cu pantă spre canalizarea exterioară/ ^^e^fiecare coloană menajeră se prevăd piese de curățire . Pentru a asigura aerisirea instalației de capă&are a preveni dezamorsarea sifoanelor obiectelor sanitare, se montează o piesă de capăt în capul |căoaneî^dă canalizare aeratoare cu membrană .                                                                               "   ';;

 • >  Instalația interioară de canalizare pluvială :                                                                •

Apele pluviale de pe acoperișul clădirilor sunt colectate prin sisteme existente : jgheaburi și bbȘ^^șfeițijăte către colectoarele stradale.Prin tema de proiectare se solicita înlocuirea tubulaturii de canalizare pluvîală/ămplasată in subsolul tehnic al corpului C3 - Liceu, conductă ce preia apele pluviale din curtea interioară (corp L), conducta care nu face fata in cazul ploilor abundente DnllO, inundând parterul clădirii in situații de precipitații abundente.

Astfel, conducta de canalizare pluvială amplasată in canalul tehnic al corpului C3, va fi inlocuită2 pe o lungime de aproximativ 60 ml cu o conductă dinn PVC avand Dn 200 mm.

S-a avut în vedere coordonarea tuturor instalațiilor astfel încât să se asigure accesul nestingherit al persoanelor în caz de exploatare și de avarii și demontarea lor ușoară în vederea reparațiilor.

•Hidranți interiori . In conformitate cu Normativ P 118/2 - 2013 Anexa 3 privind alimentarea cu apa pentru stingerea din interior cu hidranți , pentru clădiri de invatamant care adăpostesc copii de varsta școlara cu volum mai mic de 25000 mc va fi necesar un jet in funcțiune simultana cu un debit de 2,1 l/s.

Conform art.4.35. litera d) din Normativ P 118/2 - 2013, timpul teoretic de funcționare pentru instalația de hidranți interiori va fi de 10 minute.

Alimentarea cu apa a instalației de hidranți interiori /exteriori va fi asigurata de la o gospodărie proprie de apa compusa din grup pompare P.S.I cu rezervor de apa intangibila cu o capacitate de 2 mc alimentat din rețeaua de distribuție locala.Gospodaria de apa PSI va fi amplasata intr-un spațiu tehnic dedicat la subsolul cantinei, langa centrala termica.Din spațiul tehnic PSI, instalația de hidranți interiori a liceului va fi alimentata prin conducta OlZn 2" prin canalul tehnic existent.

în interiorul clădirii, coloana de hidranți se va executa din țevi OL Zn 2" , montate prin înșurubare sau sudură prin brazare.S-a adoptat un sistem hidranți cf. PI 18/2-2013 art. 4.1 lit.k S-au prevăzut hidranți interiori în astfel încât fiecare punct ai clădirii sa poată fi protejat de un jet de 2,11/s.S-au prevazu 3 hidranți la parter,3 hidranți la etl-, 2 hidranți la et2. Rețeaua de hidranți din interior va fi de tip ramificat. Robinetul principal (electrovana) amplasat in spațiu! tehnic sub cantina , se va sigila în poziția normai deschis. Conform art. 13.12 din P118/2-2013, acționarea electrovanei se va face prin butoane, amplasate la fiecare hidrant. Conductele se vor monta aparent. Golirea instalației se va face printr-un robinet montat în subsolul tehnic tehnic dispus în Imediata apropiere a electrovanei. Robinetul de intrare este sigilat în poziția normal deschis. S-a prevăzut manometru de control și robinet de golire la baza coloanei.

Proiectul de față cuprinde soluția tehnică de realizare a rețelei exterioare de apă pentru hidranți! interiori:

 • >          debitul de calcul Qh1i= 2,11/s

 • >         presiunea asigurată de la statia de pompare

 • >          timp de funcționare pentru hidranți interiori, conf. PI 18/2-1013 art.4.35 lit.c este de 10 minute


Hidrantul de incendiu interior conform SR EN671-2/2002 are in componenta : hidrant interior de incendiu în cutie metalică conform STAS 3081, echipat cu robinet închidere 2" cu deschidere lentă, suport furtun cu tambur, furtun plat conform SR EN 671-2/2002 Dn50 cu lungimea de 20 m, țeavă de refulare universală tip C cu închidere și jet compact și pulverizat, cu diametrul țevii de refulare Del3 mm sau echivalent. Țeava de refulare universală trebuie să permită următoarele poziții de reglare: închidere și jet pulverizat și/sau jet compact. Robinetul de închidere trebuie să fie cu supapă sau de alt tip cu deschidere lentă. Acesta trebuie să se închidă prin acționarea unei roți de manevră în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat. Toate componentele se montează într-o cutie specială, amplasată în nișă sau firidă în zidărie, la înălțimea de 0,8-1,50 m de la pardoseală.

•Hidranți exteriori. Necesarul de apă pentru stingerea incendiilor cu hidranți exteriori se va asigura din rețeaua de apă potabilă a localității..Debitul specific de apă necesar stingerii incendiilor conform anexa nr. .7 din PI 18-2/2013 , este de 10 l/s . Hidrantul exterior existent supraterani Dn80mm asigura debitul de apa necesar si are o arie de acoperire suficienta pentru imobilul studiat.Conform P118/-2/2013 art. 6.8, jeturile de apă realizate cu ajutorul hidranților de incendiu exteriori trebuie să atingă toate punctele obiectivelor protejate, considerând raza de acțiune a hidranților în funcțiune cu lungimea furtunului maximum 120 m la rețelele de alimentare cu apă la care presiunea asigură lucrul direct de la hidranți.Durata de stingere cu apă de la hidranți exteriori cf. PI 18/2-2013 art. 6.19 lit.b este de 180 minute.

Obiectivul este deja protejat de o instalație de hidranți exteriori alimentată direct din rețeaua de distribuție a orașului Bacău.In scopul asigurării unei acoperiri totale , pe rețeaua existentă se propune montarea a 2 hidranți supraterani DN80 amplasați pe laturile E si V ale liceului.

Conform avizului din partea societății furnizoare de apă , rezultă că rețeaua publică de apă poate asigura la amplasamentul obiectivului parametrii hidrodinamici necesar alimentării instalațiilor de hidranți exteriori fără a mai fi necesară prevederea unei gospodarii proprii de apă .

Conductele de apă pentru hidranții exteriori se vor poza subteran sub limita de îngheț conf.STAS 6054/77 Instalațiile s-au proiectat în conformitate cu STAS 1478/90, normativ 19/2015, NP133-2013,P118/2-2013

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare, precum și legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie sa fie in concordanță cu prevederile H.G. nr. 766/1997 și a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

 • 3) Documente ce s-au prezentat la verificare:

 • •  Memorii de specialitate elaborate de proiectanți în care se prezintă soluția adoptată.

 • •  Planșe desenate în care se prezintă soluția constructivă.

 • •  Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă.

 • 4) Concluzii asupra verificării:

în urma verificării proiectului, acesta se consideră corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului aprobat de MLPAT București cu Ordinul nr. 77/N din 28/10/96 cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect de către proiectant prin grija investitorului:


Proiectul este corespunzător la faza verificată D.A.L.I. conform Legii nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcții.

Sunt respectate prevederile normativelor STAS 1478/90; STAS 1795/95; STAS 1846/l-2006;normativ I9/2015;NP133/2013 și în consecință proiectul poate fi depus pentru obținere finanțare conform legislației în vigoare la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU atașându-se la aceasta toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism.

Prezentul document a fost întocmit in 3 exemplare pentru investitor/proiectant/verificator

Am primit 2 exemplare Investitor / Proiectant


Am predat 2 exemplare

Verificator tehnic MLPAT/MDRAP atestat Is,It

nr. 1577/1997

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.

J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.com


MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII

 • 1. BAZA DE PROIECTARE

 • 1.2.1. Tema de proiectare elaborată de beneficiar.

 • 1.2.2. Planul de situație și planul de încadrare în zonă.

 • 1.2.3. Planurile de arhitectură.

 • 1.2.4. Prevederile specifice din legislație, norme și no tehnice, instrucțiuni și ghiduri în vigoare, referitoare la obiectul norme aplicabile inclusă în documentație;

 • 1.2.5. Cataloagele de conducte, fitinguri, armaturi, aparate șl pentru instalația proiectată.

DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE)

Caracteristicile principale ale construcției proiectate:

 • •     tipul construcției: corp C3 - liceu (P+1 si P+2); corp C14 - cămin ( P+3)

 • •     funcțiunea: liceu - C3 ; cămin elevi - C14

 • •     Baza de calcul pentru rețelele de alimentare cu apa (rezultată din analiza soluției constructive - număr de încăperi cu instalații sanitare, număr de persoane utilizatoare, dotări etc.):

- Clădirile (C3 si C14) apartinand colegiului N.V. KARPEN Bacau sunt alimentate cu apa din rețeaua stradala existenta in zona străzii Mioriței. Căminul de branșament este situat la limita de proprietate cu strada menționata, fiind realizat din beton si avand capac metalic. Căminul este dotat cu apometru pentru masurarea consumului.

Canalizarea apelor uzate se realizează la rețeaua de canalizare a orașului, existenta in zona. Lucrările dorite de beneficiar, cuprind lucrări minime de reabilitare a instalațiilor interioare cum ar fi : inlocuire obiecte sanitare, montare încălzitoare electrice de apa, înlocuire instalație canalizare ape pluviale subsol liceu.

 • 2. SOLUȚIILE PROIECTULUI

  • 2.1. Rețeaua de alimentare cu apă rece menajera.

CLĂDIRE LICEU - CORP C3

Alimentarea cu apa a clădirii, este realizata din căminul de branșament existent. Nu se intervine la aceasta rețea.

CLĂDIRE CĂMIN - CORP C14

Alimentarea cu apa a clădirii, este realizata din căminul de branșament existent. Nu se intervine la aceasta rețea.

 • 2.2.   Instalațiile interioare de alimentare cu apă

CLĂDIRE LICEU - CORP C3

Alimentarea cu apa rece/calda se face din subsolul tehnic, prin intermediul unor coloane din țeava, amplasate in ghene sanitare.

Instalațiile interioare de alimentare cu apa rece sunt in stare buna, beneficiarul solicitând neinlocuirea acestora.

Pentru producerea apei calde menajere se dorește renunțarea la sistemul de alimentare din C.T. si montarea unui sistem de boilere electrice.

Astfel, pentru asigurarea apei calde in grupurile sanitare ale clădirii C3 se vor monta boilere electrice astfel:

 • -  Parter : grup sanitar profesori - boiler 100 I

grup sanitar elevi - boiler 160 I

 • -  Etaj 1 : grup sanitar elevi - boiler 160 l

 • -  Etaj 2 : grup sanitar elevi - boiler 160 l

Alimentarea cu apa a boilerelor cat si a obiectelor sanitare se va face prin intermediul unor conducte din PPR avand diametre conform planșelor desenate.Tevile PPR vor respecta tipul constructiv in funcție de temperatura apei circulante (cu/fara inserție).

Fiecare boiler va fi alimentat de un sistem de panouri fotovoltaice solare policristaline, boilerele de 100 I - sistem alcătuit din 4 panouri x 250 W fiecare, iar boilerele de 160 I -sistem alcătuit din 6 panouri x 250 W fiecare.

CLĂDIRE CĂMIN - CORP C14

Alimentarea cu apa rece/calda se face din subsolul tehnic, prin intermediul unor coloane din țeava, amplasate aparent/ghene sanitare.

Instalațiile interioare de alimentare cu apa rece/calda vor fi inlocuite in totalitate de la nivelul etajului 1 al clădirii.

Astfel coloanele verticale de distribuție apa rece/calda vor fi inlocuite, utilizandu-se țevi din PPR avand diametre similare țevilor existente.

Distribuția orizontala către obiectele sanitare/consumatori vor fi inlocuite utilizandu-se același tip de țevi din PPR.

Țevile PPR vor respecta tipul constructiv in funcție de temperatura apei circulante (cu/fara inserție).

 • 2.3.  Gradul de echipare

Prin tema de proiectare, beneficiarul solicita inlocuirea tuturor obiectelor sanitare din cele doua corpuri de clădire.

Conform prevederilor STAS 1478 - Instalații sanitare. Alimentarea cu apă la construcții civile și industriale. Prescripții fundamentale de proiectare și Normativului privind proiectarea și executarea instalațiilor sanitare, indicativ I 9/2015, s-a prevăzut următoarea echipare:

CLĂDIRE LICEU - CORP C3

PARTER

 • - Grup sanitar fete - dotat cu 3 lavoare ceramice cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat - 8 buc., oglinda - 3 buc., suport hârtie - 8 buc, suport prosop - 3 buc, dispenser hârtie 3 buc, dispenser săpun lichid - 3 buc, uscatoare de mâini - 3 buc, dispenser odorizant - 1 buc., sifon de pardoseala 050 - 2 buc.

 • - Grup sanitar băieți - dotat cu 3 lavoare ceramice cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat - 4 buc., pisoar complet echipat - 3 buc., oglinda - 3 buc., suport hârtie -4 buc, suport prosop - 3 buc, dispenser hârtie 3 buc, dispenser săpun lichid - 3 buc, uscatoare de mâini - 3 buc, dispenser odorizant - 1 buc., sifon de pardoseala 050 - 2 buc.

Grup sanitar persoane cu dizabilitati - dotat cu 1 lavoar ceramic cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat - 1 buc., oglinda - 1 buc., suport hârtie - 1 buc, suport prosop - 1 buc, dispenser hârtie 1 buc, dispenser săpun lichid - 1 buc, uscatoare de mâini - 1 buc, dispenser odorizant - 1 buc., sifon de pardoseala 050 - 1 buc.

ETAJ 1

 • - Grup sanitar fete - dotat cu 3 lavoare ceramice cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat - 10 buc., oglinda - 3 buc., suport hârtie - 10 buc, suport prosop - 3 buc, dispenser hârtie 3 buc, dispenser săpun lichid - 3 buc, uscatoare de mâini - 3 buc, dispenser odorizant - 1 buc., sifon de pardoseala 050 - 2 buc.

 • - Grup sanitar băieți - dotat cu 3 lavoare ceramice cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat - 4 buc., pisoar complet echipat - 3 buc., oglinda - 3 buc., suport hârtie -4 buc, suport prosop - 3 buc, dispenser hârtie 3 buc, dispenser săpun lichid - 3 buc, uscatoare de mâini - 3 buc, dispenser odorizant - 1 buc., sifon de pardoseala 050 - 2 buc.

ETAJ 2

 • - Grup sanitar fete - dotat cu 3 lavoare ceramice cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat - 10 buc., oglinda - 3 buc., suport hârtie - 10 buc, suport prosop - 3 buc, dispenser hârtie 3 buc, dispenser săpun lichid - 3 buc, uscatoare de mâini - 3 buc, dispenser odorizant - 1 buc., sifon de pardoseala 050 - 2 buc.

 • - Grup sanitar băieți - dotat cu 3 lavoare ceramice .cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat - 4 buc., pisoar complet echipat - 3 buc., oglinda - 3 buc., suport hârtie -4 buc, suport prosop - 3 buc, dispenser hârtie 3 buc, dispenser săpun lichid - 3 buc, uscatoare de mâini - 3 buc, dispenser odorizant - 1 buc., sifon de pardoseala 050 - 2 buc.

CLĂDIRE CĂMIN - CORP C14

 • - Grupuri sanitare - dotate cu lavoare ceramice cu baterie monocomanda, vas wc complet echipat, oglinda, suport hârtie, suport prosop, dispenser hârtie, dispenser săpun lichid, sifon de pardoseala 050.

Cădită de dus aferenta fiecărui grup sanitar va fi realizata avand soclul zidit, placat cu gresie, si cabina de protecție din sticla securizata. Sifonul de pardoseala aferent cad ițelor, va fi de tipul cu ieșire verticala, montaj la nivelul tavanului etajului inferior, acoperit de o ghena din gips carton pe structura metalica. • 2.4.   Distribuția apei.

Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanță cu prevederile Normativului pentru proiectarea și executatarea instalațiilor sanitare, indicativ 1-9/2015.

Alimentarea cu apă a obiectivelor este asigurata de la rețeaua existenta a orașului.

Distribuția interioara se va face printr-o rețea de conducte din PPR 025 si 020, montate conform planurilor, preponderent montaj îngropat in pereți cat si aparent. Pentru golirea instalației vor fi prevăzuti robineti de golire. Conductele de distribuție se execută cu țevi din PPR, agrementate tehnic în Romania, avand diametrele conform specificațiilor din piesele desenate.

Conductele de distribuție interioara vor avea dimensiunile 025 si 020 mm atat pentru apa calda cat si rece. Acestea vor fi izolate pe tot traseul, atat îngropat cat si la montajul aparent, îmbinarea conductelor se face prin sudura, conform tehnologiei specifice materialului utilizat La traversarea elementelor de construcție conductele vor fi protejate cu tuburi de protecție. Dimensiunile conductelor au rezultat în urma calculului de dimensionare și echilibrare hidraulică.

Legăturile între coloana și obiectele sanitare se fac prin montaj aparent pe pereți, urmând ca ulterior probelor de presiune și etanșeitate să fie mascate cu panouri parțial demontabile. Soluția de distribuție aleasă și configurația geometrică a sistemului asigură autocompensarea dilatărilor.

Armaturile de serviciu care echipează obiectele sanitare vor fi montate corect, estetic si etanș. Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apă se vor face cu racorduri metalice rigide de 1/2” sau 3/4”. Lavoarele si chiuvetele vor fi echipate cu baterie monocomandâ , cu ventil din alamă și sifon din PVC. înainte de fiecare obiect sanitar se va monta câte un robinet de trecere (pentru închidere, reglaj și secționare ) de 1/2 ” sau 3/4” cu bilă și pârghie de acționare.

Porțiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apă rece se vor monta cu pantă de 0,002, în sens contrar sensului de curgere, în ipoteza golirii instalației.

 • 2.5.   Canalizarea apei uzată menajer.

CLĂDIRE LICEU - CORP C3 - nu se intervine la rețelele de canalizare existente CLĂDIRE CĂMIN - CORP C14

Prin reabilitarea dorita, se vor inlocui toate conductele/coloanele de canalizare interioara, pana la etajul 1 al clădirii.

Soluția aleasă pentru canalizare este cu conducte din propilenă pentru rețeaua interioara, special destinate instalațiilor de canalizare pentru construcții, etanșarea îmbinărilor făcându-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Lavoarele se vor racorda la sistemul de canalizare prin intermediul racordurilor flexibile 040, in conducta de canalizare 040 ce se va cupla in sifonul de pardoseala 050.

Din sifonul de pardoseada 050 apa uzata menajera se va colecta gravitațional spre coloana 0110 din interiorul clădirii si va fi evacuata spre căminele de canalizare existente.

Pe conducta colectoare 0110 se vor monta piese de curatare conform specificațiilor din planșele desenate.

Aerisirea instalației de canalizare se asigura prin montarea de aeristoare cu membrana la coloanele de canalizare, amplasate conform planșelor.

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.comDupă efectuarea montajelor si înaintea efectuării umpluturilor se efectuează proba la etanșeitate si proba de funcționare.

Este interzisă racordarea oricărui obiect sanitar la canalizare fără un sifon intermediar cu gardă hidraulică.

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Colectoarele vor fi executate din conducte propilenă, special destinate rețelelor de canalizare exterioară. Racordul coloanei la colector se va realiza la unghi de 45°, iar schimbările de direcție ale colectorului se vor realiza la unghi de 90 °. După efectuarea montajelor si înaintea efectuării umpluturilor se efectuează proba la etanșeitate si proba de funcționare.

Porțiunile orizontale ale conductelor de canalizare se vor monta cu pantă de 0,02, în sensul de curgere.

 • 2.6. Colectarea apelor pluviale

Apele pluviale de pe acoperișul clădirilor sunt colectate prin sisteme pluviale existente : uluci, burlane, si dirijate către colectoarele stradale.

Prin tema de proiectare se solicita înlocuirea tubulaturii de canalizare pluviala amplasata in subsolul tehnic al corpului C3 - Liceu, conducta ce preia apele pluviale din curtea interioara (corp L), conducta avand diametrul 110 mm si care nu face fata in cazul ploilor abundente, inundând parterul clădirii in situații de precipitații abundente.

Astfel, conducta de canalizare pluviala amplasata in canalul tehnic al corpului C3, va fi înlocuita pe o lungime de aproximativ 60 ml cu o conducta dinn PVC avand Dn 200 mm.

 • 3. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII Șl PSI

Executarea, întreținerea și exploatarea instalaților sanitare se face numai de către personalul calificat și autorizat în instalații sanitare. Este interzis să se pună sub presiune instalații neverificate sau instalații provizorii.

Rețelele și obiectele sanitare trebuie să fie verificate în special în ce privește starea racordurilor, astfel încât, la punerea lor sub presiune să nu apară pericolul de inundații. Armăturile de izolare trebuie să fie eficiente și să închidă etanș, permițând izolarea tronsoanelor defecte sau la care se lucrează.

La executarea instalațiilor se vor respecta măsurile de protecția muncii și P.S.I. cuprinse în normativele în vigoare.

Proiectul respectă normele de protecția muncii și P.S.I. în vigoare.

 • 4. PROTECȚIA, SIGURANȚA SI IGIENA MUNCII

In toate operațiile de execuție a conductelor de aductiune si rețelelor de alimentare cu apa se respecta cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranța si igiena muncii.

Conducătorii unităților de execuție, precum si reprezentanții beneficiarului care urmăresc realizarea lucrărilor, au obligația saaplice toate prevederile legale privind protecția muncii: Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securității si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006, intrata in vigoare: 01/10/2006, Normele de protecție a muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protecției Sociale in colaborare cu


Ministerul Sanatatii, Normele specifice de securitate a muncii, precum si ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT - regulament privind protecția si igiena muncii in construcții, republicat in 1996.

Principalele masuri si acțiuni pentru asigurarea protecției, siguranței si igienii muncii sunt:

organizatorice pentru asigurarea condițiilor de securitate a


 • -  luarea masurilor tehnice si

muncii

protecție a muncii ale întregului personal de exploatare si acestora in fisele individuale sau alte formulare specifice,


 • -  realizarea instructajelor de intretinere si consemnarea semnate individual

 • -  controlul aplicării si respectării normelor specifice de către întreg personalul

 • - verificarea periodica a personalului privind cunoașterea normelor si a masurilor de protecția a muncii

 • -  pe toata durata execuției, in lungul conductelor trebuie asigurata o zona de lucru si de protecție. Latimea acestor zone se stabilește in funcție de tipul si diamentrul conductei si de condițiile locale

 • -  in interiorul zonei de lucru si de protecție nu este permis accesul persoanelor si al utilajelor străine de șantier. Zona de protecție se stabilește prin proiect si se masoara din axul conductei.

Instructajele de protecție a muncii la executarea lucrărilor se refera cu prioritate la:

 • -  semnalizarea si supravegherea lucrărilor

 • -  execuția săpăturilor si sprijinirea pereților transeii

 • -  execuția sudurilor

 • -  semnalizarea devierii circulației, iluminând pe timpul nopții

 • -  manevrarea materialelor grele manual sau cu utilaje de ridicat

 • -  protecția împotriva intoxicării cu clor la dezinfectarea conductelor

 • - taierea mecanica a conductelor cu acționare speciala pentru tuburile din PAFSIN si fonta ductila

 • -  obligativitatea folosirii echipamentului de protecției si de lucru

 • -  lucrări in spatii închise: cămine, galerii edilitare, tuneluri

 • - folosirea utilajelor de execuție (motopompe, compresoare, macarale, grupuri electrogene, grupuri de sudura, aparate de taj


întocmit, ing. Ababei Cătălin 1


INSTALAȚII DE STINGERE HIDRANTI INTERIORI SI HIDRANTI EXTERIOf

1.Instalație de hidranți interiori

Determinarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor in alimentare cu apa instalație hidranți, se vor face conf. Normativ P118/2-201 STAS 1478-90 si a nomogramelor uzuale de calcul.

In conformitate cu Normativ P 118/2 - 2013 Anexa 3 privind alimentarea cu apa pentru stingerea din interior cu hidranți , pentru clădiri de invatamant care adăpostesc copii de varsta școlara cu volum mai mic de 25000 mc va fi necesar un jet in funcțiune simultana cu un debit de 2,1 l/s.

Conform art.4.35. litera d) din Normativ P 118/2 - 2013, timpul teoretic de funcționare pentru instalația de hidranți interiori va fi de 10 minute.

Conform art.4.38 din Normativ P 118/2 - 2013 , debitele minime ale jetului compact și pulverizat în funcție de diametrele duzelor de refulare sau diametrele echivalente, la diferite presiuni disponibile ale apei în secțiunile de ieșire din orificiile acestora, pentru hidranții de incendiu interiori, echipați cu furtunuri plate se va asigura conform anexei nr.5 din P 118/2 -2013

Presiunea minimă necesară la robinetul hidrantului de incendiu interior, trebuie să acopere pierderile totale de sarcină în furtun și să asigure formarea unor jeturi de apă compacte sau pulverizate, cu debitele din Anexa nr.5, în funcție de diametrele duzelor de refulare sau diametrelor echivalente , conform breviarului de calcul.

Accesoriile de trecere a apei (furtun de 20,0 ml. cu diametrul Dn.50 mm., țeava de refulare simpla, ajutaj de pulverizare a apei si cheie de manevra), vor fi pozate in cutii de hidranți si nise, astfel incit robinetele sa fie la maxim 1,50 m. de pardoseala, corespunzător art. 4.14 din Normativ P 118/2 - 2013.

Hidranții interiori vor fi amplasați in concordanta cu cerințele art. 4.5 din Normativ P 118/2 - 2013, in locuri vizibile si ușor accesibile in caz de incendiu.

In scopul asigurării unei acoperi totale vor fi montati 3 hidranți interiori la nivel parter, 3 hidranți interiori la nivel etaj 1 si 2 hidranți interiori la etaj 2 , conf planșelor HI1, HI2, HI3.

Conductele de distribuție a apei vor fi realizate din țeava de otel, protejate contra coroziunii prin grunduire si vopsire.

Rețelele interioare de distribuție vor fi prevăzute cu armaturi de închidere, reținere, golire si aerisire, precum si cu manometre pentru citirea presiunii

Alimentarea cu apa a instalației de hidranți interiori si exteriori va fi asigurata de la o gospodărie proprie de apa compusa din grup pompare P.S.I cu rezervor de apa intangibila cu o capacitate de 2 mc alimentat din rețeaua de distribuție locala.Gospodăria de apa PSI va fi amplasata intr-un spațiu tehnic dedicat la subsolul cantinei, langa centrala termica.Din spațiul tehnic PSI , instalația de hidranți interiori a liceului va fi alimentata prin conducta OlZn 2” prin canalul tehnic existent.


2.Instalație de hidranți exteriori

Necesarul de hidranți exteriori si debitul de incendiu s-au stabilit in baza Normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor P118/2-2013 cap.VI, coroborat cu prevederile Normativului P118-99 -Siguranța la foc a construcțiilor.

In calculul debitului de incendiu exterior si a numărului de jeturi in funcțiune simultana, sta la baza volumul construit al compartimentului de incendiu studiat, precum si riscul de incendiu stabilit conf. normativ P118/99.

Numărul hidrantilor exteriori se va determina astfel incit fiecare punct al obiectivului sa fie atins de numărul de jeturi in funcțiune simultana stabilit. Conform Anexa 7 din Normativ P118/2-2013, pentru clădiri civile încadrate in gradul II rezistenta la foc si volum cuprins intre 10001 si 15000 mc , debitul de apa pentru stingerea unui incendiu este qie = 10 l/s.

Prin urmare se impun 2 jeturi in funcțiune simultana cu debitul de 5 l/s fiecare.Un debit de 10 l/s poate fi asigurat de un hidrant exterior suprateran Dn 80mm.

Conform art. 6.19 litera b) din Normativ P 118/2 -2013, timpul teoretic de funcționare a instalației de hidranți exteriori va fi Tie = 180 minute specific clădirilor de importanta normala încadrate in gadul II rezistenta la foc.

Obiectivul este deja protejat de o instalație de hidranți exteriori alimentata direct din rețeaua de distribuție a orașului Bacau.In scopul asigurării unei acoperiri totale , pe rețeaua existenta se propune montarea a 2 hidranți supraterani DN80 amplasați pe laturile E si V ale liceului conf planșa HE1.

Conform avizului din partea societății furnizoare de apa , rezulta ca rețeaua publica de apa poate asigura la amplasamentul obiectivului parametrii hidrodinamici necesare alimentarii instalațiilor de hidranți exteriori fara a mai fi necesara prevederea unei gospodarii proprii de apa .


. întocmit, ing. Rauta Co.ri na

VERIFICATOR DE PROIECTE SPECIALITATEA IE BANCIU E. EMILIA - ATESTAT SERIA B NR. 07698 Piatra Neamț, strada Unirii, nr.7, tel. 0742228575

Nr. 474/13.12.2018 conform registrului de evidență


REFERAT

pentru verificarea instalațiilor electrice (le) conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, referitoare la cerințele esențiale de calitate:

A. rezistență mecanică și stabilitate B. securitate la incendiu            C. igienă, sănătate și mediu

 • D. siguranță în exploatare           E. protecția împotriva zgomotului   F. economie de energie și izolație termică

a proiectului nr. 21/CGE/2018: MODERNIZAREA SI REABILITAREA COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V. KARPEN faza DALI

 • I. Date de identificare:

 • -  proiectant general: SC PRODOMUS SRL, Bacău, J04/1170/2008

 • -  proiectant de specialitate: SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL Moinești, Bacău, J04/1170/2008

 • -  investitor (beneficiar): MUNICIPIUL BACĂU, județul Bacău

 • -   amplasament: str. Mioriței, nr. 76, municipiul Bacău, județul Bacău

 • -   data prezentării proiectului pentru verificare: 12.12.2018

  II. Caracteristicile principale ale proiectului:

  Proiectul cuprinde:

  1. Instalațiile electrice interioare necesare ca urmare a reabilitării instalațiilor electrice pentru corpul C3 - liceu (format din C3.1 și C3.2), C14 - cămin din cadrul colegiului. Se vor realiza următoarele lucrări:

  • -  înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu tuburi fluorescente cu lămpi Led.

  • -  Montarea de senzori de lumină și mișcare la corpurile de iluminat de pe holuri și casa de scării.

  • -   Montarea instalațiilor electrice iluminat de siguranță pentru evacuare/marcare hidranți, a iluminatului de siguranță împotriva panicii în încăperile cu suprafața mai mare de 60 mp și a iluminatului de siguranță pentru intervenție.

  • -   înlocuirea totală a circuitelor electrice din sălile și holurile corpului c3.1.

  Montarea circuitelor de alimentare pentru unitățile de aer condiționat și a boilerelor electrice din grupurile sanitare.

  • -   înlocuirea tablourilor electrice existente cu tablouri noi care să alimenteze și consumatorii noi.

  • -   Montarea unei instalații de paratrăsnet pentru corpul C3.

  Montarea circuitului de alimentare si a tabloului de forța si automatizare pentru grupul de pompe PSI care va deservi gospodăria de apa aferenta instalației de hidranți interiorL-^^A^î^


Distribuția energiei electrice pentru corpul C3.1 se va face de la tabioul^lectric gei^raM’G la următorii consumatori principali:                                               *'

 • -   TD1-tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel parter,-:

 • -   TD2 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel etaj 1   . ft • “ /i

 • -   TD3 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel etaj 2   J MjLz e • • ••

Pentru corpul C3.2 unde nu se propune o reabilitare totala a instalației electrice ^paratele de aer condiționat vor fi preluate pe un tablou de distribuție nou TD-AC care va fț montat la parter.

Pentru grupul de pompe PSI va fi prevăzut un tablou electric de lumina forța si automatizare TLFA-PSI montat in incinta spațiului tehnic PSI. Tablourile TD-AC si TLFA-PSI vor fi alimentate direct din TG.

Circuitele electrice se vor realiza cu cablu din cupru tip CYYF protejat în tuburi de protecție tip IPEY montate sub tencuiala.

Acționarea iluminatului interior se va realiza cu senzori pe casa scării, întrerupătoare si comutatoare.

Corpurile de iluminat vor fi cu lămpi Led cu grad de protecție corespunzător mediului în care sunt montate.

Prizele sunt monofazate, cu contact de protecție și grad de protecție corespunzător mediului în care sunt montate.

Pentru protecția la scurtcircuit si suprasarcina, circuitele electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare automate modulare, dimensionate corespunzător, montate in tablouri electrice. Toate circuitele de prize si forța vor fi prevăzute cu protecție diferențiala, curentul diferențial de funcționare fiind de 30 mA iar întrerupătoarele generale din TG-uri vor fi prevăzute cu protecție diferențiala, curentul diferențial de funcționare fiind de 300 mA.

Clădirile vor fi prevăzute cu iluminat de siguranța pentru evacuare/marcare hidranți, pentru intervenție si împotriva panicii.

Se vor folosi corpuri de iluminat de siguranța cu acumulator incorporat, cu funcționare nepermanenta si cu autonomie de funcționare de minim 2 ore pe caile de evacuare si cu autonomie de


funcționare de minim 1 ora, pentru marcare hidranti interiori, iluminat împotriva panicii in spatiile cu suprafața > 60 mp si pentru intervenții la centrala de avertizare incendiu si spațiul tehnic PSI.

Protecția împotriva atingerilor accidentale a părților metalice ale tablourilor electrice, precum și toate părțile metalice care nu sunt sub tensiune dar care accidental pot fi puse sub tensiune este asigurată prin intermediul conductorului de protecție care se va lega la priza de pământ existentă.

Protecția împotriva atingerilor accidentale a părților metalice ale tablourilor electrice, ale carcaselor echipamentelor electrice, a nulului prizelor cu contact de protecție se realizează prin legarea acestora la prizele de pământ existente prin intermediul conductorului de protecție și a pieselor de separație.

Priza de pământ va avea valoarea rezistenței de dispersie Rp^1Q și se va realiza montată îngropat în pământ cu electrozi din țeavă de oțel zincat cu diametrul de 2 legați între ei cu bandă OL Zn 40x4 mm.

Instalația IPT se va monta pe corpul C3, asigură nivelul III de protecție și este compusă din PDA cu raza de protecție 45 m la montarea pe catarg la înălțimea de 4 m fata de cota cea mai înalta a clădirii, legat la priza de pământ cu 2 conductoare de coborâre din OL 0 8 mm prin intermediul pieselor de separație. Se va realiza câte o priză de pământ la fiecare coborâre, cu electrozi din țeavă de oțel zincat cu diametrul de 2 Vz legați între ei cu bandă OL Zn 40x4 mm, cu valoarea rezistenței de dispersie Rp<10Q.

Pentru protecția instalațiilor electrice la supratensiuni de origine atmosferică s-au prevăzut în tablourile electrice descărcătoare de joasă tensiune.

 • 2. Instalația de semnalizare incendiu

Sistemul de detecție, avertizare și alarmare la incendiu va fi prevăzut la corpul C3.1 și constă în centrala de semnalizare la incendiu cu 2 bucle (montată la parter in biroul “Front - Office) la care se vor conecta cu cablu de incendiu tip JY(St)Y 2x2x1 mmp detectoarele de fum adresabile, butoanele de incendiu pe căile și în zonele de evacuare, sirenele de interior și sirena de exterior.

Centrala va fi alimentata din 2 surse: din tabloul electric general TEG dintr-un punct situat înaintea întrerupătorului general al tabloului și din sursa auxiliara de siguranță (2 acumulatori de 12V cu o capacitate de 20 Ah montați în carcasa centralei) dimensionata astfel încât să asigure puterea necesară funcționării întregului sistem timp de 48 ore în stand-by și 0,5 ore în stare de alarmă.

Carcasa centralei se va conecta la conductorul de protecție a instalației electrice interioare.

 • III. Documentele ce se prezintă la verificare:

 • 1. Piese scrise:

 • -  Memorii tehnice

 • 2. Planșe desenate

 • -   E1 - Plan parter - liceu - Instalații electrice de iluminat

 • -   E2 - Plan etaj 1 - liceu - Instalații electrice de iluminat

 • -   E3 - Plan etaj 2 - liceu - Instalații electrice de iluminat

 • -   E4 - Plan parter - liceu - Instalații electrice de priză

 • -   E5 - Plan etaj 1 - liceu - Instalații electrice de priză

 • -   E6 - Plan etaj 2 - liceu - Instalații electrice de priză

 • -   E7 - instalație paratrăsnet învelitoare - liceu

 • -   E8 - Plan parter - cămin - Instalații electrice

 • -   E9 - Plan etaj 1 - cămin - Instalații electrice

 • -   E10 - Plan etaj 2 - cămin - Instalații electrice

 • -   CS1 - Plan parter - liceu - Instalații detectare și alarmare în caz de incendiu

 • -  CS2 - Plan etaj 1 - liceu - Instalații detectare și alarmare în caz de incendiu

 • -  CS3 - Plan etaj 2 - liceu - Instalații detectare și alarmare în caz de incendiu

 • IV. Concluzii asupra verificării:

în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată (semnându-se și ștampilându-se conform Indrumărorului privind Regulamentul de verificare a proiectelor, aprobat prin Ordinul MLPAT Nr. 77/N1/28.10.1996).

Orice modificare adusă documentației vizate și nesupusă unei noi analize conduce la încetarea responsabilității verificatorului, h

Am primit 2 exemi Investitor/ProiectaObiectivul analizat este compus din următoarele corpuri:

 • -  Corp C3 - corp liceu , compus din :

-Corp C3.1.cu regim de inaltime P+2 ( amplasat in zona S ) -Corp C3.2 cu regim de inaltime P+1

 • -  Corp C14 - regim de inaltime P+3 cu destinația de grădiniță la nivel parter si cămin elevi la etajele 1,2 si 3

Instalațiile electrice vor fi realizate conform normativelor in vigoare si cuprind:

 • - Alimentare cu energie electrica


 • - Instalații electrice de iluminat, prize si forța

 • - Instalații electrice de iluminat de siguranța

 • - Instalații electrice de protecție

  Se vor realiza următoarele lucrări de reabilitare a instalației electrice : I. Lucrări corp C3.1. :

  1.


  2.


înlocuirea totală a circuitelor de iluminat si prize din săli și holuri (sunt realizate din aluminiu cu vechimea de 45 de ani). Redimensionarea instalațiilor de prize (4 prize / sală) se va realiza astfel încât să poată alimenta următorii consumatori : calculator, videoproiector, multifuncțională si instalație de aer condiționat.

Realizarea instalației de iluminat de siguranță și impotriva panicii pe caile de evacuare.

 • 3. Montarea circuitelor de alimentare pentru instalația de aer condiționat realizata cu aparate multisplit ( 1 unitate externa + 2 unitati interne ) , 18000 BTU/sală în sălile de clasa din acest corp

 • 4. înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente cu lămpi Led în sălile de clasă

 • 5. înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi Led prevăzute cu sensori de lumină și mișcare pe holuri, casele de scări și în grupuri sanitare

 • 6. Montarea circuitelor de alimentare pentru boilere electrice la grupurile sanitare ; boilerele propuse vor fi bivalente in sensul ca vor fi alimentate atat electric cat si de la panouri solare

 • 7.  înlocuirea tablourilor electrice existente ( 3 buc ) cu tablouri de distribuție noi , dimensionate corespunzător pentru puterile absorbite nou aparute ( instalații de aer condiționat , boilere electrice , consumatori suplimentari pe circuitele de priza )

 • 8. Montarea unei instalații de paratrăsnet de tip PDA (paratraznet cu dispozitiv de amorsare) Prevectron care sa asigure o raza protecție corespunzător nivelului llll ( normal) pentru tot corpul C3 (C3.1. +C3.2.)

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.com9. Montarea circuitului de alimentare si a tabloului de forța si automatizare pentru grupul de pompe PSI care va deservi gospodăria de apa aferenta instalației de hidranti interiori


II. Lucrări corp C3.2. :

 • 1. Montarea circuitelor de alimentare pentru instalația de aer condiționat realizata cu aparate multisplit ( 1 unitate externa + 3 unitati interne ) , 24000 BTU/sală în sălile de clasa din acest corp.Alimentarea aparatelor de aer condiționat va fi asigurata separat de un tablou de distribuție nou TD-AC amplasat la parter

 • 2. înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente cu lămpi Led în sălile de clasă


3.


înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi Led prevăzute cu sensori de lumină și mișcare pe holuri, casele de scări și în grupuri sanitare

Completare iluminat de siguranță și panică pe holuri si in sălile de clasa cu suprafața > 60 mp.

/ZX -A 4\\ .'/ V /             z \ v V;

III. Lucrări corp C14:                                            i CQ i A

înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fluorescente cu laMpkLed. în dormitoare                                 A      /

înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi Led prevăzute cu sensori de lumină și mișcare pe holuri si casa de scării

Completare iluminat de siguranță pe holuri si casa scării Pentru corpul C3.1. unde reabilitarea instalației electrice este totala , rețeaua de distribuție interioară se va realiza după schema de tip TN-S, în care conductorul de protecție distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la tablou general până la ultimul punct de consum..

Distribuția energiei electrice se va face de la tabloul electric general TG la următorii consumatori principali :

 • -  TD1 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel parter

 • -  TD2 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel etaj 1

 • -  TD3 - tablou de distribuție iluminat, prize si aer condiționat nivel etaj 2

Pentru corpul C3.2. unde nu se propune o reabilitare totala a instalației electrice , aparatele de aer condiționat vor fi preluate pe un tablou de distribuție nou TD-AC care va fi montat la parter.

Pentru grupul de pompe PSI va fi prevăzut un tablou electric de lumina forța si automatizare TLFA-PSI montat in incinta spațiului tehnic PSI. Tablourile TD-AC si TLFA-PSI vor fi alimentate direct din TG.

Tablourile electrice vor fi realizate pornind de la componente de instalare și racordare standard. Concepția sistemului trebuie să fie validată prin încercări conform normei SR EN 60439.1

Tablourile electrice se vor echipa conform schemelor monofilare și tabelelor de echipare cu aparatură și echipamente cu grad mare de siguranță în exploatare, calitate și


4.


1.


2.


3.


S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau

Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.comfiabilitate - întreruptoare magnetotermice modulare cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit. Se va asigura distribuția echilibrata a consumatorilor pe cele trei faze ale rețelei.

Instalația electrica de iluminat si prize se va realiza cu cablu din cupru tip CYYF montate în tuburi de protecție tip IPEY sub tencuiala.

Acționarea iluminatului interior se va face prin secționarea circuitelor de lumina cu întrerupătoare si comutatoare ST. Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat omologate, echipate cu lămpi economice tip led.

Pentru protecția la scurtcircuit si suprasarcina, circuitele electrice vor fi prevăzute cu întrerupătoare automate modulare, dimensionate corespunzător, montate in tablouri electrice. Toate circuitele de prize si forța vor fi prevăzute cu protecție diferențiala, curentul diferențial de funcționare fiind de 30 mA.

Conf. Art. 4.2.2.8/17-2011 , întrerupătorul general din TG va fi prevăzut cu protecție diferențiala, curentul diferențial de funcționare fiind de 300 mA.

Clădirea va fi prevăzută cu iluminat de siguranța si împotriva panicii cu luminoblocuri executate conform SREN 60598-2-22 pentru marcarea cailor de evacuare si cap. 7.23 din normativ 17-2011.

Se vor folosi corpuri de iluminat de siguranța cu acumulator incorporat, cu funcționare nepermanenta si cu autonomie de funcționare de minim 2 ore pe caile de evacuare si cu autonomie de funcționare de minim 1 ora, pentru marcare hidranti interiori , iluminat împotriva panicii in spatiile cu suprafața > 60 mp si pentru intervenții la centrala de avertizare incendiu si spațiul tehnic PSI .

Aparatele pentru iluminatul de siguranța, se vor monta aparent, acestea vor fi alimentate de la rețeaua electrică pe un circuit dedicat, iar când nu mai este prezentă tensiunea de la rețea vor fi alimentate de la acumulatoare.

Circuitul pentru alimentarea aparatelor de iluminat de siguranța se va realiza utilizându-se conductoare din cupru izolate de tip 3x FY 1,5 mmp montate în tub de protecție IPEY 0 16 mm îngropat în tencuiala.            Ț .     1

Instalații de protecție                                   U CQ i       \

Instalațiile electrice de protecție cuprind instalația de paratraznet, instalația de prize de pamant, instalația de protecție împotriva tensiunilor de atingere accidentale si a curentilor de defect .Protecția împotriva tensiunilor de atingere accidentale si a curentilor de defect se va face prin legarea la nulul de protecție si la pamant a tuturor pârtilor metalice ale instalației electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar pot fi puse in mod accidental, din cauza unui defect de izolație. Instalația electrica va avea nulul de protecție distribuit. Toate corpurile de iluminat vor avea caracsa metalica legata la nulul de protecție, care va fi unul din cele trei conductoare ale circuitului de alimentare. Toate prizele vor fi cu contact de nul de protecție.

 • 1. Priza de pamant

Atât la corpul C3 cat si la corpul C14 , rezistenta de dispersie a prizei de pamant existente trebuie sa fie sub valoarea de 4 ohm , fiind o priza pentru instalația electrica de protecție împotriva atingerilor accidentale. In cazul in care priza de pamant existenta nu satisface condiția de 4 ohm, se vor lega la priza de pamant electrozi verticali suplimentari

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.com
OLZn cu D=2 1Z>”,L=3m ,pana la obținerea valorii impuse.Distanta prizei de pamant artificiala trebuie sa fie de cel puțin 1 m fata de fundația clădirii.

La priza de pamant vor fi legate toate echipamentele metalice.Pentru fiecare tip de instalație se folosesc conductoare distincte pentru legarea la priza de pamant comuna.Se vor monta piese de separație între instalația de protecție interioară și priza de pământ.


2. Instalația de protecție impotriva traznetelor

în urma analizei privind necesitatea unei instalații de protecție contra trăsnetelor, la corpul C3 se prevede protejarea construcției cu un sistem de protecție împotriva trăsnetului pentru nivelul III ( normal).

Se alege soluția unei instalații de paratrăsnet de tip PDA (paratraznet cu dispozitiv de amorsare) Prevectron care sa asigure o raza protecție corespunzător nivelului llll ( normal) corelat cu lungimea tijei montata la nivelul coamei construcției

Instalația IPT va fi prevăzută cu 2 conductoare de coborâre din cupru stanat 08 mm la prizele de pământ artificiale.Conductoarele de coborâre se vor conecta la prizele de pământ artificiale aferente instalației de paratraznet, prin intermediul pieselor de separație notate PS. Aceste piese trebuie să fie astfel realizate încât să poată fi demontate doar cu ajutorul unor scule speciale, atunci când se execută măsurători.înălțimea de montaj a pieselor de separație va fi la +2,00 m deasupra solului. Conductoarele de coborâre vor fi protejate la baza construcției de o teacă din oțel inox L= 1,80 m.

Prizele de pământ artificiale aferente instalației de paratrăsnet vor fi separate de cea pentru instalația de protecție împotriva șocurilor electrice si vor fi realizate cu electrozi orizontali din platbandă Ol Zn 40x4mm și electrozi verticali OlZn 0 2 1/2” L= 3m pana la obținerea valorii impuse .respectiv Rp < 100.

Distanta prizei de pamant artificiala aferenta fiecărei instalații de paratraznet trebuie sa fie de cel puțin 1 m fata de fundația clădirii.


si V


\

X.


întocmit, ing. HuidBogdan


• PROIECT NR. 21/CGE/2018


S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.com

INSTALAȚII
DE DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

1. Situație existenta :

Clădirea liceului ( corp C3 ) este compusa din următoarele corpuri:

 • -  Corp C3.1 .cu regim de inaltime P+2 ( amplasat in zona S )

 • -  Corp C3.2 cu regim de inaltime P+1

Corpul C3.2 este deja prevăzut cu o instalație de detecție si semnalizare incendiu convenționala cu acoperire totala

 • 2. Situație propusa :

Pentru corpul C3.1 , se propune o centrală de detecție și semnalizare incendiu adresabilă cu 4 bucle de detecție ce se va monta intr-un spațiu tehnic dedicat amplasat la nivel parter in biroul “Front - Office”. Conf. art. 3.9.2.6 / P118-3-2015 , spațiul tehnic unde va fi montata centrala de avertizare incendiu , va fi izolat de restul funcțiunilor prin pereți realizați din materiale încadrate in clasa de reacție la foc A1 sau A2-s1 ,d0 EI60. Golul de acces in acest spațiu tehnic va fi protejat cu usa realizata din materiale CO(CA1) RF30 prevăzută cu dispozitiv de autoinchidere.

Sistemul de detecție si alarmare la incendiu va fi controlat si comandat de o centrală computerizată adresabilă, avizată de M.I., I.G.C.P.M. pentru folosirea în Romania.

O

CU


Instalația de detecție și semnalizare incendiu va fi configurata pe 2 bucle , bucla pentru nivel parter si o bucla pentru etajele 1 si 2. Centrala va fi echipată baterie proprie de minim 2 x 12V/20 Ah. Alimentarea cu energie electrică a centralei se va face pe un circuit dedicat înaintea întrerupătorului general din TG. Montajul detectoarelor se face in montaj aparent pe tavan cu acoperire totala a spațiului de protejat ( cu excepția grupurilor sanitare ). Toate detectoarele folosite în instalația de detecție și semnalizare incendiu vor fi adresabile cu izolatoare termice și vor fi de culoare albă.La alegerea detectoarelor optice fum se va ține cont de recomandările din standardul SR EN 54-7:2002/A2:2007 - Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu.


 • 3. Descrierea sistemului

Sistemul de detecție si avertizare la incendiu va realiza :

 • -  supravegherea automata a apariției unui început de incendiu (apariția focului, fumului sau modificarea temperaturii, după caz);

 • -  semnalizarea manuala a incendiului;

 • -  semnalizarea/comanda funcționarii altor instalații auxiliare;.

Sistemul va fi constituit din:

 • -  centrala de alarmare de tip adresabil montata intr-un spațiu tehnic la parter

 • -  detectoare automate, adresabile montate in încăperi si pe holuri

 • -  butoane manuale de semnalizare a incendiului, adresabile, montate in locuri vizibile la ieșiri sau pe caile de acces in conformitate cu prevederile P 118/3-2013;

-sirene de alarmare in caz de incendiu ;

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.com


- cabluri de semnalizare din cupru JY(St)Y 4x1 mm, cu întârziere la propagarea flăcării;

 • 4. Funcțiile sistemului de detecție si avertizare la incendiu

 • -  supravegherea automata a apariției unui inceput de incendiu ( apariția focului, fumului, modificarea temperaturii in încăperile supravegheate) prin detectoarele adresabile montate in spațiul protejat

 • -  semnalizarea manuala a incendiului de la butoane de semnalizare adresabile; butoanele vor fi amplasate in locuri vizibile (la ieșiri, pe cai de acces), cu respectarea normelor in vigoare privitor la distanta maxima dintre acestea.

 • - avertizarea apariției incendiului prin intermediul sirenelor de avertizare incendiu; sirenele de avertizare incendiu vor fi amplasate pe holurile principale intr-o zona adecvata pentru o buna audiție din toate punctele spațiului protejat sau pe caile de evacuare .precum si in exterior

comanda acționarii servomecanismelor pentru deschiderea trapelor de desfumare si admisie aer proaspăt la casele de scări folosite la evacuare ; comanda acționarii servomecanismelor se va implementa pe o ieșire de releu liber programabila protejata galvanic. Blocurile de comanda manuala si automata a trapelor de defumare va fi prevăzut cu sursa de back-up proprie 2 x acumulator 12V /7Ah.


întocmit, ing. Rauta Corina faud-i


Numele și prenumele verificatorului atestat: Ing. MIOARA FILIMON Firma: S.C. AFAL COM S.R.L.


Piatra Neamț str. Mihai Eminescu nr. 2 /A/ 2 Parter

Tel. / fax. 0233/227141, mobil: 0745/549796 e-mail: filimonl974@yahoo.com

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerințele fundamentale :

 • •  A    -    Rezistență și stabilitate

 • •  B   -   Siguranța în exploatare

 • •  C        Siguranța la foc

 • •  D   - Igiena, sănătatea oamenilor, protecția mediului

 • •  E        Protecția termică, hidrofugă, economia de energie

 • •  F        Protecția la zgomot

a proiectului :

MODERNIZAREA SI REABILITAREA COLEGIULUI TEHNIC DE COMUNICAȚII N.V, KARPEN

• Instalații termice interioare .Inst solara.Inst climatizare •

faza: D.A.L.I.ce face obiectul contractului (nr. / an) pr. nr. 21/CGE/2017

 • 1) Date de identificare:

 • •  Proiectant general : S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. BACĂU

 • •  Proiectant de specialitate: Ing. Ababei Cătălin

 • •  Investitor: MUNICIPIUL BACĂU

 • •  Amplasament: Județul: BACĂU

Localitatea: LOCALITATEA BACĂU STRADA MIORIȚEI nr. 76

 • •  Data prezentării proiectului pentru verificare: 07.12.2018

 • 2) Caracteristici principale ale proiectului și ale investiției:

2) Caracteristici principale ale proiectului și ale investiției:

Categoria de importanța a construcției cf. HG 766/1997„B"

Clasa de importanța a construcției cf. P100/1-2013 „II"

 • CT apă caldă 80°/65°C In centrala termica existenta , in scopul reducerii cheltuielilor cu încălzirea apei calde de o , alimentarea vaselor de acumulare a.c.m. va fi asigurata de un boiler solar cu o capacitate de 2 mc Q=180kW care va asigura funcția de preincalzire $x H = 1200 mm x 2574 mm. Boilerul va fi echipat cu vas de expansiune sanitar închis 100 litri pe circuitul de alimentare cu apa rece si vana protecție supratemperatura 3A" setata la 97 °C.

 • • panouri solare: 12 panouri solare LxHxP = 1170x2150x83 mm montate pe acoperiș orientarea Sud a acoperișului la un unghi de 33°. Agentul termic produs de panourile solare este utilizat pentru prepararea a.c.m. prin transferul dintre antigelul din bucla solara presurizata si apa din boiler.Stația solară este complet echipată cu grup hidraulic solar si regulator electronic solar

 • • Instalații de climatizare:Pentru răcirea spatiilor menționate în tema de proiectare se propun sisteme de aer condiționat tip multisplit, cu inverter, cu două sau trei unități interioare montate pe perete conform planurilor atașate si unități exterioare care se vor monta pe peretele exterior al clădirii și vor fi fixate prin suporți de susținere incluși în furnitura fiecărui sistem.

Astfel, pentru sălile de clasa cu o suprafața de circa 52 mp s-a ales un sistem cu o unitate exterioară și doua unități interioare cu o capacitate de răcire de 18000 BTU cu următorii parametrii tehnici si funcționali: Unitate externa :

Capacitate răcire [BTU/h]: 3,000 - 14,000 - 18,400

Capacitate răcire [KW] : 0.88-4.69-5.39

Agent frigorific : R410A

Debit aer max [m3/h]: 3180

Unitate interna :

Capacitare de răcire standard : 8530Btu/h

Putere nominala la răcire : 2640W

Pentru sălile de clasa cu o suprafața de circa 66 mp s-a ales un sistem cu o unitate exterioară și trei unități interioare cu o capacitate de răcire de 24000 BTU cu următorii parametrii tehnici si funcționali

Unitate externă :

Capacitate răcire [BTU/h]: 4,600 - 18,000 - 23,600

Capacitate răcire [KW] : 1.35 - 5.27 - 6.90

Agent frigorific : R410A

Debit aer max [m3/h]: 4250

Reglajul temperaturii se va face independent pentru fiecare încăpere climatizată, cu ajutorul unui termostat ambiental.

Circuitele de alimentare cu energie electică a unităților externe de aer condiționat se vor realiza utilizându-se conductoare din cupru izolate montate în tuburi de protecție îngropate în elementele construcției.

Dimensionarea și proiectarea instalațiilor s-a efectuat în conformitate cu STAS 1907/1,2-2014,normativ 113/2015, 15/2010

La realizarea lucrărilor s-au utilizat numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare, precum si legislației si standardelor naționale armonizate cu legislația U.E.; aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile H.G. nr. 766/1997 si a legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor.

 • 3) Documente ce s-au prezentat la verificare:

 • •  Memorii de specialitate elaborate de proiectanți în care se prezintă soluția adoptată.

 • •  Planșe desenate în care se prezintă soluția constructivă.

 • •  Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă.

 • 4) Concluzii asupra verificării:

în urma verificării proiectului, acesta se consideră corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului aprobat de MLPAT București cu Ordinul nr. 77/N din 28/10/96 cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect de către proiectant prin grija investitorului:

Proiectul este corespunzător la faza verificată D.A.L.I. conform Legii nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcții.

Sunt respectate prevederile normativelor STAS 1907/1-2/ actualizat 2014,normativ 113/2015, GP 051-2000 și în consecință proiectul poate fi depus pentru autorizare conform legislației în vigoare la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU atașându-se la aceasta toate avizele cerute prin Certificatul de Urbanism.

Prezentul document a fost intocmit in 3 exemplare pentru investitor/proiectant/verificator


Am primit 2 exe Investitor / Proiectai


Am predat 2 exemplare


Verficator tehnic MLPAT/MDRAP atestat Is,It nr. 1577/1997


S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260 e-maîl: consulting.grupexpert@yahoo.comINSTALAȚII DE AER CONDIȚIONAT

Parametrii de calcul pentru aerul interior si exterior au fost luati din STAS 1907/1-90: 1907/2-91:STAS 6648/1,2-82, precum si din normele europene ISO si anume: Pentru perioada de vară :

 • - temperatura exterioară: 32°C

 • - umiditatea relativă exterioară : 40%

 • - umiditatea relativă interioară: 50 %

 • - temperatura interioară 25 °C

Pentru răcirea spatiilor menționate în tema de proiectare se propun sisteme de aer condiționat tip multisplit, cu inverter, cu două sau trei unități interioare montate pe perete conform planurilor atașate. Unitățile exterioare se vor monta pe peretele exterior al clădirii și vor fi fixate prin suporți de susținere incluși în furnitura fiecărui sistem.

Astfel , pentru sălile de clasa cu o suprafața de circa 52 mp s-a ales un sistem cu o unitate exterioară și doua unități interioare cu o capacitate de răcire de 18000 BTU cu următorii parametrii tehnici si funcționali:

Unitate externa :

Capacitate răcire [BTU/h]: 3,000 -14,000 -18,400

Capacitate răcire [KW]: 0.88-4.69-5.39

Sarcina current absorbit [A]: 1.3-5.8-7.4

Putere consumata răcire [kW]: 0.29 - 1.26 -1.63

Debit aer max [m3/h]: 3180

Tip compresor: Inverter

Refrigerant : R410A

Clasa energetica: A++

Numar max. unitati interne conectabile: 3

Nivel zgomot max [dB(A)]: 52

Racord țeava lichid [toii]: 1/4

Racord țeava gaz [toii]: 3/8

Tensiune de alimentare : 220 V / 50Hz

Unitate interna :

Capacitare de răcire standard : 8530Btu/h

Putere nominala la răcire : 2640W

Nivel zomot (H/M/L/Sleep): 38 / 33 / 23/19 dB

Racord țeava lichid [mmi]: 6,35

Racord țeava gaz [mmi]: 9,52

Pentru sălile de clasa cu o suprafața de circa 66 mp s-a ales un sistem cu o unitate exterioară și trei unități interioare cu o capacitate de răcire de 24000 BTU cu următorii parametrii tehnici si funcționali:

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu. 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau

Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.com


Unitate externa:

Capacitate răcire [BTU/h]: 4,600 - 18,000 - 23,600

Capacitate răcire [KW]: 1.35 - 5.27 - 6.90

Sarcina current absorbit [A]: 1.6 - 6.0 -10.0 Putere consumata răcire [kW]: 0.14 -1.29 - 2.3 Debit aer max [m3/h]: 4250

Tip compresor: Inverter

Refrigerant : R410A

Clasa energetica: A++

Număr max. unitati interne conectabile: 3

Nivel zgomot max [dB(A)]: 52

Racord țeava lichid [toii]: 1/4

Racord țeava gaz [toii]: 3/8

Tensiune de alimentare : 220V / 50Hz

Unitate interna :

Capacitare de răcire standard : 8530Btu/h

Putere nominala la răcire : 2640W

Nivel zomot (H/M/L/Sleep): 38 / 33 / 23/19 dB

Racord țeava lichid [mmi]: 6,35

Racord țeava gaz [mmi]: 9,52

Reglajul temperaturii se va face independent pentru fiecare încăpere climatizată, cu ajutorul unui termostat ambiental.

Circuitele de alimentare cu energie electică a unităților externe de aer condiționat se vor realiza utilizându-se conductoare din cupru izolate de tip 3xFy 4 mm2 montate în tuburi de protecție de tip IPEY 0 25 mm îngropate în elementele construcției.

Protecția circuitelor la scurtcircuit și la suprasarcină se va realiza cu disjunctoare magneto-termice de 20 A, bipolare 2P, având curba de protecție C și curentul de rupere 4,5 kA echipate cu protecții-diferențiale de 30 mA.


întocmit, ing. Aba bei Cătălin

7

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.

J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260 e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.comINSTALAȚII TERMICE

La centrala termica, in scopul reducerii cheltuielilor alimentarea vaselor de acumulare acm va fi asigurata de un bo 2 mc care va asigura funcția de preincalzire.

Boilerul va avea următoarele caracteristici constructive si

Caracteristici constructive :

 • - capacitate totala 2000 litri

 • - corp din otel carbon acoperit Polywarm (tratament aplicat in interiorul boilerului impotriva coroziunii)

 • - izolație din poliuretan expandat flexibil cu grosimea de 50 mm, conductivitate termica 0,035 W/mK

 • - o serpentina cu suprafeta de schimb termic de 4m2

 • - putere maxima absorbita pe serpentina: 180 KW

 • - protecție catodica cu anod de magneziu prevăzut cu anod tester care permite controlul activ al consumului barei de magneziu.

 • - montaj vertical

 • - dimensiuni x H = 1200 mm x 2574 mm

Parametri funcționali:

 • - debit de vârf la 45°C in 10 minute : 3564 l/h

 • - debit de vârf la 45°C in 60 minute : 6384 l/h;

 • - debit continuu la 45°C in 60 minute : 4453 l/h

 • - timp de intrare in regim de la 10 la 60°C: 53 min

 • - presiune maxima de funcționare boiler: 8 bar

 • - presiune maxima de funcționare serpentine: 12 bar

 • - temperatura maxima de funcționare boiler: 90°C

 • - temperatura maxima de funcționare serpentine: 110°C

Boilerul va fi echipat cu vas de expansiune sanitar închis de 100 litri si vana protecție supratemperatura %” setata la 97 DC.

Sistemul solar va cuprinde :

 • -  12 x panou solar plan / 1000W

 • -  grup hidraulic solar 4-36 l/min

 • -  regulator electronic solar

 • -  set montaj

 • -  fluid solar (agent termic) - glycol in concentrație de 50%

 • -   accesorii: aerisitor, ventil de blocare,separator impurități, racorduri Panourile se vor monta pe fata orientata spre S a acoperișului la un unghi de 33D.

Panou solar plan 1000W

 • - suprafața totala : 2,5 mp

 • - suprafața apertura : 2,39 mp

S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. J04/1170/2008 ; C.U.I. 2408773

Nr. 43, str. Cpt. Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau Tel/fax: 0234362260

e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.com • - rezistenta la vânt si depuneri de zapada, cu stica de 3,2 mm grosime;

 • - rezistenta la grindina cu diamentrul de 25 mm;

 • - temperatura minima de funcționare : -30°C,

 • - temperatura maxima de stagnare : 180°C;

 • - presiune maxima de funcționare : 10 bar;

 • - suporți de montaj tip terasa

 • - dimensiuni LxHxP = (1170x2150x83 mm)

 • - carcasa din Aluminiu, izolata cu vata minerala de 40 mm

 • - racorduri : 0 22 mm

 • - volum agent termic : 1,7 litri

 • - greutate gol: 42 kg

Grup hidraulic solar

Elemente componente:

 • - robinet cu bila multifuncțional cu rozeta pentru retur

 • - robinet cu bila multifuncțional cu rozeta pentru tur

 • - termometre 0...120grdC imersate în robinetele cu bilă pe tur si retur

 • - conectori standard pentru pompe 1”

 • - capacitate / reglare: 4...36 l/min

 • - pompa Wilo ST 15/6 ECO special destinata pentru montarea în sistemele solare

 • - suport pentru montarea pe perete a vasului de expansiune inclusiv tubul flexibil cu semi- olandez

 • - grup de siguranța cu robinet cu bila pentru umplere si drenare, clapeta de sens, manometru și supapa de siguranța tarata la 6 bar

 • - conexiuni BSP M28x1,5 cu fitinguri de compresie 022mm pentru teavă de cupru

 • - carcasa din PPE cu sistem de montare patentat pentru izolația termica si protecție la transport

 • - sistem de aerisire cu tub, acționat manual

Regulatorul electronic solar

Controler diferențial de temperatura pentru utilizarea eficienta si controlul sistemului solar

Este dotat standard cu o sonda de panou solar si 2 sonde de boiler tip Caracteristici:

 • - 4 intrări senzori tip PT

 • - 2 ieșiri releu 230 V

-1 ieșire PWM 0-10V pentru comanda pompa cu turatie varia

 • - interfața CAN bus

 • - display multicolor

 • - vizualizare simpla a valorilor curente măsurate

 • - analiza si monitorizarea sistemului prin grafice statistice


Proiectant,

S.C PRODOMUS S.R.L. BACAU

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII N.V. KARPEN

str.Mioriței nr.76,mun. Bacau, jud.Bacau

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu > TVA

lei

Iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0

0.0

0.0

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru assigurarea utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,000.0

570.0

3,570.0

3.1.1. Studii de teren

3,000.0

570.0

3,570.0

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.0

0.0

0.0

3.1.3. Alte studii specifice

0.0

0.0

0.0

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

200.0

38.0

238.0:

3.3

Expertîzare tehnică

5,000.0

950.0

5,950.0

3.4

Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor

4,500.0

855.0

5,355.0

3.5

.z

Proiectare

159,800.0

30,362.0

190,162.0

L.

3.5.1. Temă de proiectare

0.0

0.0

0.0

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.0

0.0

0.0

3.5.3.-Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de -intervenții și deviz general/cerere de finanțare

26,500.0

5,035.0

31,535.0

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

17,800.0

3,382.0

21,182.0

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,500.0

1,995.0

12,495.0

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

105,000.0

19.950.0

124,950.0

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,000.0

1,900.0

11,900.0

3.7

Consultanță

68,000.0

12,920.0

80,920.0

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

68,000.0

12,920.0

80,920.0

3.7.2. Auditul financiar

0.0

0.0

0.0

3.8

Asistență tehnică

79,103.0

15,029.6

94,132.6

3.8.1, Asistență tehnică din partea proiectantului

14,648.7

2,783.3

17,432.0

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

14,648.7

2,783.3

17,432.0

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.0

0.0

0.0

3.8.2. Diriqentie de șantier

64,454.3

12,246.3

76,700. 7

Total capitol 3

329,603.0

62,624.6

392,227.6

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5,620,640.90

1,067,921.77

6,688,562.67

Ob.1-CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII -Corp A-Liceu

2,346,624.10

445,858.68

2,792,482.78

Ob.2-CONSTRUCTII SI INSTALAȚII CORP B-Camin

3,274,016.80

622,063.29

3,896,080.09

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

14,225.00

2,702.75

16,927.75

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită mont

224,620.00

42,677.80

267,297.80

4,3,(

Utilaje af.Ob.1-Construcții si instalații -Corp A

144,840.00

27,519.60

172,359.60

4,3,'

Utilaje af.Ob.1-Construcții si instalații -Corp B

79,780.00

15,158.20

94,938.20

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

■'"otal capitol 4

5,859,485.90

1,113,302.32

6,972,788.22

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

86,720.39

16,476.97

103,197.37

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

75,001.42

14,250.37

89,251.79

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizării șantierului

11,718.97

2,226.70

13,945.68

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

69,308.54

0.00

69,308.64

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

28,549.34

0.00

28,549.34

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5,709.87

0.00

5,709.87

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

28,549.34

0.00

28,549.34

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare

6,500.00

0.00

6,500.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute-10%

618,908.89

117,592.69

736,501.59

r

1

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

774,937.83

134,069.66

909,007.59

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 '

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6,964,026.78

1,309,996.57

8,274,023.45

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,709,867.32

1,084,874.89

6,794,742.21

Curs Euro BNR 29.11,2018

4.6560

DEVIZUL OBIECTULUI 1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII CORP A-LICEU

MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII N.V

Proiect:

KARPEN

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Cursul BNR RON/euro din data de


29,11,2018

4.6560

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA-19%

VALOARE(CU TVA)

Lei

Lei

lei

1

2

3

5

cap.4

Cheltuieli pt.investitia de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistenta -

83,303.30

15,827.63

99,130.93

Rezistenta -cf.evaluare nr.1

83,303.30

15,827.63

99,130.93

4.1.3

Arhitectura-cf.evaluare nr.2

1,935,040.80

367,657.75

2,302,698.55

4.1.4

Instalații

328,280.00

62,373.20

390,653.20

Instalații sanitare interioare

34,000.00

6,460.00

40,460.00

Instalații hidranti interiori si exteriori

46,000.00

8,740.00

54,740.00

Instalații electrice interioare

165,800.00

31,502.00

197,302.00

Instalații avertizare incendiu-

52,700.00

10,013.00

62,713.00

Instalații termice

12,220.00

2,321.80

14,541.80

Instalații aer condiționat

17,560.00

3,336.40

20,896.40

TOTAL l-subcap.4.1

2,346,624.10

445,858.58

2,792,482.68

4.2

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente

14,225.00

2,702.75

16,927.75

TOTAL II -subcap.4.2

14,225.00

2,702.75

16,927.75

4,3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care

144,840.00

27,519.60

172,359.60

Procurare utilaje - Echipamente electrice

4,200.00

798.00

4,998.00

Procurare utilaje - Instalații avettizare incendiu

2,300.00

437.00

2,737.00

Procurare utilaje - Instalații aer condiționat

111,440.00

21,173.60

132,613.60

Procurare utilaje - Instalații hidranti

26,900.00

5,111.00

32,011.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III -subcap.4,3+4,4+4,5+4,6

144,840.00

27,519.60

172,359.60

TOTAL DEVIZ PE OBIECT: l+ll+lll

2,505,689.10

476,080.93

2,981,770.03
DEVIZUL OBIECTULUI 2 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII CORP C- CĂMIN


MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIU TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII N.V

Proiect:

KARPEN

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Cursul BNR RON/euro din data de


29,11,2018

4.6560

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA-19%

VALOARE(CU TVA)

Lei

Lei

lei

1

2

3

5

cap.4

Cheltuieli pt.investitia de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

4.1.2

Rezistenta -

197,695.50

37,562.15

235,257.65

Rezistenta -cf.evaluare nr.3

197,695.50

37,562.15

235,257.65

4.1.3

Arhitectura-cf.evaluare nr.4

2,836,321.30

538,901.05

3,375,222.35

4.1.4

Instalații

240,000.00

45,600.00

285,600.00

Instalații sanitare interioare

150,000.00

28,500.00

178,500.00

Instalații electrice interioare

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL l-subcap.4.1

3,274,016.80

622,063.19

3,896,079.99

4.2

MONTAJ

Montaj utilaje si echipamente

0.00

0.00

0.00

TOTAL II -subcap.4.2

0.00

0.00

0.00

4,3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care

79,780.00

15,158.20

94,938.20

Procurare utilaje-Panouri solare

79,780.00

15,158.20

94,938.20

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III -subcap.4,3+4,4+4,5+4,6

79,780.00

15,158.20

94,938.20

TOTAL DEVIZ PE OBIECT: l+ll+lll

3,353,796.80

637,221.39

3,991,018.19


sef proiect:

arh.Catuneanu Mari;S.C. PRODOMUS S.R.L. Bacau

Proiect nr.21/2018

Faza :DALI

Modernizare si reabilitare Colegiu Tehnic de Telecomunicații N.V.Kapen

Amplasamentstr.Mioritei nr.76 ,mun.Bacau Jud.Bacau

EVALUARE nr.1 REZISTENTA LICEU

NR.

ORT

DENUMIRE ACTIVITATE

CANTITAT

E

UM

PREȚ

UNITAR

VALOARE

(LEI)

1

Desfacere șarpanta existenta-zona laborator

227.00

mp

12.40

2814.80

2

Desfacere astereala existenta

1170.00

mp

6.80

7956.00

3

Șarpanta noua pe zona cu refacere

227.00

mp

148.00

33596.00

4

Reparații     la    șarpanta    existenta    (înlocuire

elemente,montare clesti/contrafise,scoabe,prinderi)

1545.00

mp

24.50

37852.50

5

Transport moloz

45.00

to

8.20

369.00

6

Incarcat moloz in auto

45.00

to

7.80

351.00

7

Transport semifabricate cu autobasculanta la 15 km

28

to

13.00

364.00

ITOTAL :

83303.3


Preturile unitare conțin toate cheltuielile necesare executării respectivelor lucrări,inclusiv recapitulatiile si închiderile de deviz


S.C. PRODOMUS S.R.L. Bacau


Proiect nr.21/2018 Faza : DALl Modernizare si reabilitare Colegiu Tehnic de Telecomunicații N.V.Kapen

Amplasamenhstr.Mioritei nr.76 ,mun.Bacau .jud.Bacau

EVALUARE nr. 2 ARHITECTURA corp A

NR. CRT

DENUMIRE ACTIVITATE

CANTITAT E

UM

PREȚ UNITAR

VALOARE

(LEI)

1

Desfacere invelitoare tabla existenta si accesorii

1910.00

mp

10.50

20055.00

2

Desfacere jgheaburi si burlane

465.00

m

5.20

2418.00

3

Desfacere streasina

255.00

mp

9.20

2346.00

4

Invelitoare din tabla amprentata vopsita,inclusiv folie si sipci

1910.00

mp

108.00

206280.00

5

Montare astereala

1910.00

mp

48.60

92826.00

6

Montare jgheaburi si burlane-la toata clădirea

760.00

ml

56.80

43168.00

7

Montare streasina inclusiv baituire

255.00

mp

102.00

26010.00

8

Montare termoizolatie din vata minerala 25cm,inclusiv bariera vapori

1585.00

mp

148.00

234580.00

9

Protecție termoizolatie cu placi OSB,inclusiv grinzisoare sutinere

1585.00

mp

87.00

137895.00

10

Desfacere straturi terasa si evacuare moloz

1585.00

mp

16.80

26628.00

11

Ignifugare lemn sarpanta+astereala

5800.00

mp

15.80

91640.00

12

Termosistem perete (include pregătire suprafața,placare polistiren 10cm+tencuiala decorativa)

2080.00

mp

122.00

253760.00

13

Termosistem in jurul tamplariei

425.00

mp

92.00

39100.00

14

Termosistem la soclu inclusiv tencuiala decorativa

162.00

mp

132.00

21384.00

15

Desfacere tamplarie metalica

53.50

mp

32.80

1754.80

16

înlocuire usi lemn la Săli de clasa

84.00

mp

564.00

47376.00

17

Montare tamplarie aluminiu

53.50

mp

784.00

41944.00

18

înlocuire tamplarie aluminiu la casa scării

140.00

mp

785.00

109900.00

19

Glaf tabla aluminiu la ferestre

486.00

ml

78.00

37908.00

20

Igienizări        interioare        (incluge        reparații

locale,zugrăveli,reparații glet)

10800.00

mp

14.60

157680.00

21

Desfacere placaje gresie la interior

924.00

mp

82.00

75768.00

22

Pardoseli din gresie  antiderapanta,inclusiv săpa

autonivelanta

925.00

mp

122.00

112850.00

23

Plinte de gresie

1280.00

mp

37.50

48000.00

24

Reparații placaje cu faianța la pereți

75.00

mp

136.00

10200.00

25

Lucrări de glet

1850.00

mp

9.20

17020.00

26

Chepeng RF30min

3.00

buc

580.00

1740.00

27

Vopsitorii pe tamplaria metalica si balustrazi

125.00

mp

20.40

2550.00

28

Montare/demontare schela

2100.00

mp

18.60

39060.00

29

Plasa protecție schela

2100.00

mp

6.80

14280.00

30

Transport moloz

380.00

to

12.50

4750.00

31

Incarcat moloz in auto

380.00

to

11.50

4370.00

32

Transport semifabricate cu autobasculanta

320

to

16.00

5120.00

33

Transport beton si mortar cu autobetoniera

260

to

18.00

4680.00

TOTAL:                                                          | 1935040.8

Preturile unitare sunt stabilite conform lucrări similare executate in cursul anului 2018,si din baza de date a proiectantului


Preturile unitare conțin toate cheltuielile necesare executării respectivelor lucrari.inclusiv recapitulatiile si închiderile de deviz

S.C. PRODOMUS S.R.L. Bacau


Proiect nr.21/2018 Faza : DALI Modernizare si reabilitare Colegiu Tehnic de Telecomunicații N.V.Kapen

Amplasamentistr.Mioritei nr.76 ,mun.Bacau ,jud.Bacau

EVALUARE nr.g Rezistenta cămin

NR.

CRT

DENUMIRE ACTIVITATE

CANTITAT

E

UM

PREȚ

UNITAR

VALOARE

(LEI)

1

Desfacere straturi terasa si evacuare moloz

795.00

mp

26.70

21226.50

2

Prinderi șarpanta pe structura existenta

320.00

buc

17.40

5568.00

3

Șarpanta noua

1137.00

mp

148.00

168276.00

4

Transport moloz

95.00

to

8.20

779.00

5

Incarcat moloz in auto

95.00

to

7.80

741.00

6

Transport semifabricate cu autobasculanta la 15 km

85

to

13.00

1105.00

TOTAL:


197695.5

Preturile unitare conțin toate cheltuielile necesare executării respectivelor lucrări,inclusiv recapitulatiile si închiderile de deviz

întocmit,S.C. PRODOMUS S.R.L. Bacau


Proiect nr.21/ 2018 Faza : DALI Modernizare si reabilitare Colegiu Tehnic de Telecomunicații N.V.Kapen

Amplasament:str.Mioritei nr.76 ,mun.Bacau Jud.Bacau

EVALUARE nr. 4 ARHITECTURA CĂMIN

NR. CRT

DENUMIRE ACTIVITATE

CANTITAT

E

UM

PREȚ

UNITAR

VALOARE

(LEI)

1

Desfacere invelitoare membrana

795.00

mp

5.20

4134.00

2

Invelitoare din tabla amprentata vopsita,inclusiv folie si sipci

1320.00

mp

108.00

142560.00

3

Montare astereala

1320.00

mp

48.60

64152.00

4

Montare jgheaburi si burlane-la toata clădirea

230.00

ml

56.80

13064.00

5

Montare streasina inclusiv baituire

112.00

mp

102.00

11424.00

6

Montare bariera de vapori sub termoizolatie

795.00

mp

26.80

21306.00

7

Protecție termoizolatie cu placi polistiren

795.00

mp

91.00

72345.00

8

Sapa armata de protecție a termoizolatiei

795.00

mp

78.40

62328.00

9

Ignifugare lemn sarpanta+astereala

3150.00

mp

16.80

52920.00

10

Termosistem perete (include pregătire suprafața,placare polistiren 10cm+tencuiala decorativa)

1840.00

mp

122.00

224480.00

11

Termosistem in jurul tamplariei

560.00

mp

92.00

51520.00

12

Termosistem la soclu inclusiv tencuiala decorativa impermeabila

122.00

mp

132.00

16104.00

13

Desfacere tamplarie

685.00

mp

56.00

38360.00

14

înlocuire usi lemn la Săli de clasa

385.00

mp

648.00

249480.00

15

Montare tamplarie aluminiu

8.30

mp

832.00

6905.60

16

Ferestre interioare supralumina-lemn stratificat

91.30

mp

815.00

74409.50

17

Glaf tabla aluminiu la ferestre

324.00

ml

78.00

25272.00

18

Pregătire suprafața pentru aplicare finisaje int/

13140.00

mp

5.20

68328.00

19

Glet la pereți si tavane

12140.00

mp

11.80

143252.00

20

Zugrăveli lavabile la interior

12140.00

mp

10.40

126256.00

21

Desfacere pardoseli existente

4020.00

mp

9.60

38592.00

22

Desfacere placaje gresie /faianța

3650.00

mp

24.60

89790.00

23

Pardoseli din gresie (include pregătirea suprafatei.sapa autonivelanta,placari ceramice,chituiri,praguri trecere)

1479.00

mp

142.00

210018.00

24

Pardoseli din gresie antiderapanta exterior (include pregătirea     suprafatei.sapa     autonivelanta, placari

ceramice,chituiri)

64.00

mp

152.00

9728.00

25

Plînte de gresie

1120.00

m

37.50

42000.00

26

Pardoseli din covor PVC (include pregătirea suprafatei.sapa autonivelanta,pardoseala finita)

2540.00

mp

148.00

375920.00

27

Usi rezistente la foc 90min

3.79

mp

752.00

2850.08

28

Usi din PVC la subsol

21.84

mp

562.00

12274.08

29

Usi din PVC la grupuri sanitare

1-78.00

mp

562.00

100036.00

29

Ferestre din PVC

18.00

mp

538.00

9684.00

30

Reparații tamplarie PVC existenta (include înlocuire geamuri sparte in timpul execuției,montare ganituri etansare,chedere,feronierie,etc)

370.00

mp

65.00

24050.00

31

Ignifugare lemn sarpanta+astereala

1650.00

mp

9.20

15180.00

32

Glafuri interioare

412.00

mp

68.00

28016.00

33

Hidroizolatie la grupuri sanitare

385.00

mp

24.80

9548.00

34

Rlacare cu faianța lă pereți (desfacere placaje existente,pregătire         suprafața, placare         cu

faianța,chituire,baghete)

2170.00

mp

136.00

295120.00

35

Gheuri din gips carton spatii umede

165.00

mp

64.20

10593.00

36

Chepeng RF30min

1.00

buc

680.00

680.00

37

Vopsitorii pe tamplaria metalica si balustrazi

145.00

mp

32.00

4640.00

38

Montare/demontare schela

2330.00

mp

18.60

43338.00

39

Plasa protecție schela

2330.00

mp

6.40

14912.00

40

Reparații trotuar clădire

120.00

mp

95.00

11400.00

41

Transport moloz

460.00

to

12.50

5750.00

42

Incarcat moloz in auto

460.00

to

11.20

5152.00

43

Transport semifabricate cu autobasculanta la 15 km

320

to

13.00

4160.00

44

Transport beton si mortar cu autobetoniera la 15 km

260

to

16.50

4290.00

I TOTAL:


2836321.31

Preturile unitare conțin toate cheltuielile necesare executării respectivelor lucrări,inclusiv recapitulatiile si închiderile de deviz

întocmit,Formular Lh

Obiectiv:

Proiectant: SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL


Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații „ N.V. Karpen ",

LISTA

rn rantitatilp Hp iitilaîp ci prhinampntp tphnnlnnirp inrluciv dntari ci artivp nprnrnnralp

PRIZA DE PAMANT SI INSTALAȚIE PARATRAZNET

Nr. crt

Denumirea

U/M

Cantitatea

Prețul unitar lei/UM

Valoarea (exclusiv

TVA) lei

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5

6

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Dispozitiv captare tip PREVECTRON TS 2.10

BUCATA

1

4,200.00

4,200.00

Fisa tehnica nr 1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

Active necorporale

TOTAL

4,200.00Formular»-4


Obiectiv:

Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații„ N.V. Karpen


Proiectant; SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL


LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale


INSTALAȚII TERMICE

Nr. crt

Denumirea

U/M

Cantitatea

Prețul unitar lei/UM

Valoarea

(exclusiv TVA) lei

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5

6

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Kit boiler 2.000 litri cu 12 panouri solare-cf cămin

BUCATA

1

62,230.00

62,230.00

Fisa tehnica nr 2

2

Kit boiler 160 litri cu panou solar

BUCATA

3

4,500.00

13,500.00

Fisa tehnica nr 3

3

Kit boiler 100 litri cu panou solar

BUCATA

1

4,050.00

4,050.00

Fisa tehnica nr 4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

Active necorporale

TOTAL

79,780.00


Sef proie Arh. Maria,
Forrr.<ar F4


Obiectiv:

Proiectant: SC CONSULTING GRUP EXPERT SRL


Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații „ N.V. Karpen

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporaleINSTALAT!! AER CONDIȚIONAT

Nr. crt

Denumirea

U/M

Cantitatea

Prețul unitar lei/UM

Valoarea ( exclusiv TVA) lei

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5

6

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Unitate multisplit AC 18000 BTU1 Unit ext. + 2 Unit int.

BUCATA

18

3,530.00

63,540.00

Fisa tehnica nr 5

2

Unitate multisplit AC 24000 BTU 1 Unit ext. + 3 Unit int.

BUCATA

10

4,790.00

47,900.00

Fisa tehnica nr 6

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

Active necorporale

TOTAL

111,440.00

Proiectant: S.C.CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.

Obiectiv:

Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații „ N.V. Karpen ",


J04/1170/2008; C.U.I. 2408773;  Nr.43, str.

Cpt.Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ

Bacau ; Tel/fax: 0234362260 ; e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro

LISTA

rn rantitatilo rlo ntilaîa ci orhinnmonto tahnolooirc»

inrliicix/ rlotarî ci artivo nornrnnralo


INSTALAȚIE AVERTIZARE INCENDIU

Mr. crt

Denumirea

U/M

Cantitatea

Prețul unitar lei/UM

Valoarea ( exclusiv TVA) lei

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5

5

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Centrala de incendiu adresabila cu 2 bucle

BUCATA

1

2,300.00

2,300.00

Fisa tehnica nr 7

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

Active necorporale

TOTAL

2,300.00

Sef proiect

Proiectant:

S.C.CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.

Obiectiv:                                                         Modernizare și

reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații „ N.V. Karpen


J04/1170/2008; C.U.I. 2408773;

Nr.43, str. Cpt.Zaganescu, 605400, municipiul Moinesti, județ Bacau ;

Tel/fax: 0234362260; e-mail: consulting.grupexpert@yahoo.ro

LISTA

cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale

INSTALAȚII HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

Nr

crt

Denumirea

U/M

Cantitatea

Prețul unitar lei/UM

Valoarea (exclusiv TVA) lei

Fisa tehnica

atașata

)

1

2

3

4

5

6

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

Grup pompare PSI 2,2-4KW / 60-75mca /14-19 mc/h

BUCATA

1

12,000.00

12,000.00

Fisa tehnica nr 8

2

Grup electrogen trifazat 5KW cu AAR

BUCATA

1

10,640.00

10,640.00

Fisa tehnica nr 9

3

Rezervor PSI apa 2 mc

BUCATA

1

4,260.00

4,260.00

Fisa tehnica nr 10

!

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

Dotări

Active necorporale

TOTAL

26,900.00


LISTA VALORI INSTALAȚII

OBIECTIV

INST. ELECTRICE

LICEU

170000

CĂMIN

9000

TOTAL

179000

C+M

174800

UTILAJE

4200

INST. TERMICE

92000

-

92000

12220

79780

INST. AER CONDIȚIONAT

129000

-

129000

17560

111440

INST. AVERTIZARE

INCENDIU

55000

-

55000

52700

2300

INST. HIDRANTI INT/ EXT

46000

-

46000

19100

26900

INST SANITARE

34000

150000

184000

184000

0

TOTAL OBIECTIV

526000

159000

TOTAL GENERAL

685000

460380

224620

Sef proiect

Arh. Marian Catuneajhu

Proiect nr.21/2018 Faza : DALI Modernizare si reabilitare Colegiu Tehnic de Telecomunicații N.V.Kapen

Amplasament:str.Mioritei nr.76,mun.Bacau

sef proiectMontaj utilaje

Nr. crt.

Denumire

nr. Bucăți

Preț unitar

PREȚ TOTAL (LEI)

Montaj utilaje

1.1

Montaj utilaje-Provectron

1

740

740

1.2

Montaj utilaje -boilere si panouri solare

1

2300

2300

1.3

Montaj utilaje -Aer condiționat

28

345

9660

1.4

Montaj centrala avertizare incendiu

1

325

325

1.5

Montaj grup pompare incendiu

1

520

520

1.6

Montaj grup electrogen

1

680

680

TOTAL EVALUARE FARATVA

14225

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BACAU

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacau

, Adresa BCPl: LOC: BACAU, STR IONITA SANDU STURZA NR. 73 COD POȘTAL: 600269 TEL: 0234/571723.0234/512059,0234/525557,0234/525559

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3475 / 2018

întocmit astăzi, 01/11/2018, privind cererea 81830 din 01/11/2018 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: UAT BACAU

 • 2. Executant: Racoveanu Adrian George

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII N. V. KARPEN

 • 4. Nominalizarea documentelor șî a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  81749

  01.11.2018

  act administrativ

  OCPI BACAU

  811

  16.10.2018

  act administrativ

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 3475 au fost recepționate 1 propuneri:

* Obiectivul de investiție faza DALI se propune a se realiza in mun Bacau pe imobil identificat cu nr cad 65264

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

  Identificator

  Tip eroare

  Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer ȘefInspector

OANA DANIELA MOSNEGUTU
Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001.

Pagina 1 din 1v m

HELMERTSef proiect


DesenatVerificat


Administrator


Ing. Racoveanu Adrian


Denumire :Studii topografice pentru proiectul

• MODERNIZARE SI REABH.EE IRE COLEGIUL TEHNIC DE CO.\ IL' V/C 14 77/ .MC. Al 1RPEN "

Amplasament :.MUN. BACAl . S IR. MIORIȚEI. NR. 76. JUD. BACĂU

Beneficiar MUNICIPIUL BACAU

Proiect nr.

5192018

Faza'

DALI

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Data:

11.2018

NOMENCLATURA

L-35-54-B-d-l-I

Scara 1:5000

Format: A4

Planșa nr. 0
/

7          i

A4      7

•t!                                                                                §

/  q

CAD. 60432 /

1

/

56

**■teren sport (pavele)


Teren sport


$$170.8  170.8

' 170.79,


,-WJf?c.77


CED17M9


O.W ARHITEC,

DIN ROMÂNIA


Marian

cAtuneai


PROIECTANT GENERAL SC PRODOMUS SRL BACĂUPLAN DE SITUAȚIE


□ □

ir] 770        ioX^STIAR I1UNC FORI

92mp


SVSTATIE POMPARE HIDRANTI f INTERIORI                    XX,


I


I


I


I


I


I


Eh


EHF


MAGAZIE SCULI i s=12.20mp
~T


| șs sa^||    g șg


GRUP SANITAR s=8.26mp


MAGAZIE s=8.11mp


IMAGAZIE PATURI SCHELET METALICEJZfi.


DEPOZIT SALTELE s=33.62mp

50 SALTELE 1.90X0.8X0.22


I

pompa mobila motor termic motorina Itoshin WP 80DHE                   1

DEBIT 15.3 MC/H H=60m         j


I

i

i


I


I


I


I


i

i

i


I


I


I


I


I


I


I


I


Hl I USA El -SOC                      ' IMord apa 2"


! USAEI-90C

I


I


73Cbrd apa 2"


| SUBSOL TEHNIC (CANAL TEHNIC) |


I-s


1 "I

✓        UAS1A71C


JS


7


MAGAZIE

OflOWUl MHHECTWÎ

DIN ROMÂNII


Marian

câtuneanu


>RfeJâTANtSeHEBM--^ ,A

SCPRÎ5UUMU3 b++t-BACĂU


NUME

PROIECTAI;

MK.BAMMCÂlVJItAM

DESENAT:

MLAL-ȘERUMBAUN

4^

VERIFICAT:

UILMUIMCATMUM

/

li

ȘEF PROIECT

HUHMlMCAlIRIEMg

z


SCARA

1:100


43AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI. NR. 76. MUN. BACĂU, JUD. BACĂU


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

PLAN PARTER


pRâlfedT NR. 21 dîFT 2018


FAZA:


DA.L.I.


PLANȘA

A9
EH
EF-

'RIDVOR Lt M


HM J M


M

sMjp.

PR

M

>d&A\

BB

M

JKM

34.1

M


M

>=Ă.1:

M

M


iii

M

ROG MAL

Sf34

13rr

M

M

un

UTT

M

M

M

475

M

U LI


O.1DINUL AJWITECTlLOt DIN ROMÂNW
Marian

CÂTUNEANU


J--~

ăRtfroewxwo


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU - STR. MARAȘEȘTI. NR. 6


AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI. NR. 76. MUN. BACAU. JUD. BACAU


PROIECT

NR. 21

DÎÎ7 2018


NUME


FAZA;


PKOltCIAI:


DESENAT:


VERIFICAT;


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

PLAN PARTER


DALL


ȘEF PROIECT:^7775

â

■ ?,9„ 180_____

i

____170

T

___iaa._a


90


NUME

SEMN

PROIECTAT.

ARH. KAP.tAU CATUKEAXU

DESENAT:

MILAL-ȘUUNBAUN

VERIFICAT:

«BUlUUUMCATnUIN

<

11/

ȘEF PROIECT:

HHWUUMClTmUMCp Cp-  ■ kMWAWh

i sFTăăl fr


OHDINUL ARHITECȚILOR

DIN ROMÂNIA

2447


Marian

CATUNEANU
BACĂUNUME

SEW.kâhA

PROIECTAT.

HlH.MJUUMCAniKEJWU

îTl s

DESENAT:

MILIU.-WUMBA1AN

VERIFICAT:

ULWUUMCATimEJUN

ȘEF PROIECT

»l«.«JUUMCÂTW(£JUffl

DATA

2018

SCARA

•1:100


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU - STR. MĂRÂȘEȘT1. NR. 6 AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI. NR. 76.

MUN. BACĂU. J'JD. BACĂU


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT


PROIECf

NR. 21

DIN:

2018


FAZA:

DA.L.I.


PLANȘA

A12t—L Z +11.29 f 8.5?^ +8,57 Z

:-----ORDINUL ARHITECTUOI! ~ I niu r>/Mjîl.?.'?


DIN ROMÂNLK


2447


Marian


--CĂTi/NEAhlU

PROIECTANT GENERAL

SCPRO^OMMl^^;-

BACAtf---------—.—
NUME

SEm/jUjRA

PROIECTAT:

ARLIUUUAN CĂTUN UM

DESENAT:

UK.*L-)EBBMBAUN

VERIFICAT:

MlMMUMCiTWEJUW

ȘEF PROIECT:

muLiucâmiEJUM


pr'<5TecT

NR.21

DIN;

2018


FAZA:


DAU.

PROIECTANT GENERAL SC PRODOMUS SR BACĂU


Nr. ir


1

R.C

NUME

SEMI

IATURA

PROIECTAT:

ARH. MARIAN CATUNEANI

5

DESENAT:

ARH.AL-ȘERBAHBA1AN

VERIFICAT:

ARH. MARIAN CÂTUHEANI

JiL

ȘEF PROIECT:

ARH. MARIAN CÂTUNEAN8

j

SCARA

DATA

2018


Q,'(DINUL ARHITECTUOIt

DIN ROMÂNIA


Marian

CĂTUNEANUDENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE Șl REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN '


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

PROPUS-PLAN INVELITOAREJ3j

. 30, r,...........-2W—r

+15,00|            |


500

835


730


4~- — — -^1-—


13


,500.


I

L 500

I

I

-I


5Q0


„5QQ..


.500


5Q0


500.


...... ...75^

30, | . 60

1+15,00


43


jl

1              i                                                             i                                                                                         i                                                            i                                                             i                  J                                     i                                                             i                                                            i                                                             i. . .                                . ,i.....i.        i

4

4 P

H

! i      i         i .     iii      i      i      i      i      i i

li

I


&-


J.


&H.


“+1J Oi


I Chepenb de acces pe acoperiș |1 I

1                       •

--------------------r._L._._

1                                                                                                           !

i                                                                                                           i

i                                                                                                           i

i                                                                                     i

'                                                                                                           1

i                                                                                                           i

i                                                                                     i

I j^


~ - r

r

1

1

i

----------------------------------1-------------------

1

.835    ....

1

1

------------------------------------------1-

1

1

1

--------------------------1----------------------------

1

4.300

1

-1------------------------------

1

------------1-------------’-------

1

835

i

.....   30  60,

1

.    500

........500............

-T—

500

500

500           . .   |

|   500.

.. 1

500..........

500

1............. 500   ...........

500

500

J

500

.     . . 1 75 .


[4j


[r]


[10]


43G'IDINUL AftHfTECȚUOR

DIN ROMÂNIA

2447


Marian

CĂTUNEANU


PROIECTANT GENEfJaL Ulea adu

SC PRODOMUS SRt--

BACĂU

Nr. înregistrare R.C J04 / 2337 /1992


ip de leiwctofăPROIECTANT SPECIAUTATEAARHITECTURA


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU - STR. MĂRĂȘEȘTI. NR. 6Nr, ii

NUME

SEMtĂTURA

PROIECTAT:

ARH. MARIAN CATUNEANII

<J*K/

DESENAT:

AR H. AL- ȘERBAN BA1AN

VERIFICAT:

ARH. MARIAN CATUNEANI)

tlk

ȘEF PROIECT:

ARH. MARIAN CATUNEANO

SCARA


AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI, NR. 76. MUN. BACAU. JUD. BACĂU


DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN '


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

EXISTENT - PLAN INVELITOARE


PROIECT NR. 21 dInî 2018


FAZA:

D.A.L.I.


PLANȘA:

A14


_____________MT
LEGENDĂ

|   CD Tencuială decorativă verde pal

I   (2) Tencuială decorativă albă

j (3) Soclu mozaic în puz, gri

Tâmplărie din PVC cu geam termoizolant !  © Stâlp din lemn ignifugat

i © învelitoare din tablă tip țiglă, gri

-(7) Burlan din tablă gri


A Acoperișul va fi prevăzut cu parazăpezi


FAȚADĂ PRINCIPALĂPROIECTANT GENERAL SC PRODOMUS SRL BACĂUNr. înregistrare R.C J0412337 / 1992


PROIECTANT SPECIAUTATEAARHITECTURAPROIECT

NR. 21


NUME

SEMN

Itura"

Ui

PROIECTAI:

MsiiiăjrâiiuiSHHHitSifS

DESENAT:

lUUL-țlUINMUUl

VERIFICAT:

MULMAIMNCATVNEĂM

111

ȘEF PROIECT:

MN.MMMNCATUNEĂM

“Y”*'

SCARA

DATA

2018


DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE SI REABILITARE

COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN


TITLU PLANȘA OBIECT: CĂMIN INTERNAT

PROPUS - FAȚADĂ PRINCIPALĂ


FAZA:


DA.L.I.


1

m

JLJ

u


LJ

Li


Ini

n

LJ

L:


FAȚADA SECUNDARĂ


sn

LUL


LZS

LZS r~®

□1D


nr

n

Hr

LjL

L

□L

22D


m

uTI


OJI____!

L

î^“----■;

lJlJ


LEGENDĂ

Tencuială decorativă verde pal Tencuială decorativă albă

Soclu mozaic în puz, gri

Tâmplărie din PVC cu geam termoizolant Stâlp din lemn ignifugat


|   @ învelitoare din tablă tip țiglă, gri

| ^ț(7j Burlan din tablă gri


ni

r

niiNr.

NUME

SEMN

PROIECTAT:

<1

DESENAT:

JUM.IL-$EMJUIUUUi

VERIFICAT:

UUMMMNClTlHiain

ȘEF PROIECT:

UULMĂlIIINCATOiHH


+ 4,45


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

EXISTENT - FAȚADĂ PRINCIPALA -FATADASECUNDARAc:
LEGENDĂ

|   CQ Tencuială decorativă verde pal

|   0) Tencuială decorativă albă

|__(3) Soclu mozaic în puz, gri

Tâmplărie din PVC cu geam termoizolant

L___(5j Stâlp din lemn ignifugat

|   @ învelitoare din tablă tip țiglă, gri

| Burlan din tablă gri


Acoperișul va fi prevăzut cu parazăpezi


DIN ROMÂNIA 2447


Marian

GĂTUNEăNU


PROOOMUS

ș.ru bacău


PROIECTANT GENERAL SC PRODOMUS SRL BACĂUNr, înregistrare R.C J04 12337 /1992


PROIECTANT SPECIALITATEAARHITECTURA


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU - STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 6


NUME


PROIECTAT:


amil MĂiuii câTIHiEmo


DESENAT:


VERIFICAT:


ȘEF PROIECT:AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI. NR. 76, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU


DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE Șl REABILITARE

COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

PROPUS - FAȚADĂ SECUNDARĂ


■pROiK'f

NR.21

DIN:

2018


FAZA:


D.A.L.I.1

1

1


1

1

1
+ 2,85

-0,15

LEGENDĂ

FAȚADA LATERAL STANGA

o zm ZSD zzs z®


Tencuială decorativă verde pal

Tencuială decorativă albă

Soclu mozaic în puz, gri

Acoperișul va fi prevăzut cu parazăpezi

Tâmplărie din PVC cu geam termoizolant

Stâlp din lemn ignifugat
@ învelitoare din tablă tip țiglă, gri Burlan din tablă gri

02DINUL AWIITîCîUO»

DIN ROMÂNIA

2447


iiiEssga

PROIECTANT GENERAL SC PRODOMUS SRL BACĂU


___Marian___

cAtuneanu


Adritect cu d»pl de semnătură


Nr. înregistrare R.C J04 / 2337 /1992PROIECTANT SPECIALITATEA ARHITECTURA


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU - STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 6


NUME

SEMNĂTURA

PROIECTAT:

MU MARIAN CAîUHEANU

“W"

DESENAT:

AM.AL-$EMAN8ALAN

VERIFICAT:

ARH. MARIAN CATUNEANU

sdlll

ȘEF PROIECT:

arh. marian cAtuneanu

SCARA

1:100


AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI, NR. 76, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU


DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN "


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

EXISTENT: FAȚADĂ LATERAL STÂNGA


FAZA:


D.A.L.I.

+ 4,25

+ 3,00

m

I l 1

1

1

1

F


FAȚADA LATERAL STAN GA

7


IE)

(je) învelitoare din tablă tip țiglă, gri Burlan din tablă gri

Tencuială decorativă albă

Soclu mozaic în puz, gri

Tâmplărie din PVC cu geam termoizolant

Stâlp din lemn ignifugat

__ __ _ ..


PROIECTANT GENERAL SC PRODOMUS SRL BACĂU


Nr. inregistrare R.C J04 / 2337 /1992


PROIECTANT SPECIALITATEA ARHITECTURA


R.C

NUME

semnătură

PROIECTAT:

arh. marian cAtuneanu

DESENAT:

ARN. AL-ȘERBAft BALAN

VERIFICAT:

ARH. MARIAN ClTUNEANU

ȘEF PROIECT:

arh. marian cAtuneanuBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU - STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 6


AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI. NR. 76, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU


DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE SI REABILITARE COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN "


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT


PROPUS - FAȚADĂ LATERAL STÂNGA


FAZA:


D.A.L.I.


i ’i i \

i ”1 i \


/ / i


i “i i \

/ ’i i \


i i


i ~\ i i

r“i i i


L.


LEGENDĂ

i “i i t

M


i “\ i \

i *i .• i


Tencuială decorativă verde pal

za

na .

(§) învelitoare din tablă tip țiglă, gri
„(7) Burlan din tablă gri

Tencuială decorativă albă

Acoperișul va fi prevăzut cu parazăpezi

Soclu mozaic în puz, gri Tâmplărie din PVC cu geam termoizolant

Stâlp din lemn ignifugat

CONUL ĂIWITECIuo* ON ROMÂNIA

2447


IIIIBOI


PROIECTANT GENERAL SC PRODOMUS SRL BACĂU


Nr. inreqistrare R.C J04 / 2337 /1992


PROIECTANT SPECIALITATEA ARHITECTURA


i.c

NUME

SEMNĂTURA

PROIECTAT:

ARH. MARIAN CATUNEANU

DESENAT:

ARH.AL-ȘERBANBA1AN

VERIFICAT:

ARH. MARIAN CAîUNEANU

ȘEF PROIECT:

aruhmiancAtqnunq


2018


Marian

C7.TUNEANUBENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU - STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 6


AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI, NR. 76, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU


DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE SI REABILITARE

COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN ”


TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

EXISTENT - FAȚADĂ LATERAL DREAPTA


FAZA:


D.A.L.I.


+20,60


i ~\

1      \

1—

a

r~\

1 \

1

1 \

1

1       1

/ dl

/ ni


LEGENDĂ              FAȚADĂ LATERAL DREAPTA
(TI Tencuială decorativă verde pal a *      ■  .          - x         „    .
—/!\ Acoperișul va fi prevăzut cu parazapezi
(2) Tencuială decorativă albă
(3) Soclu mozaic în puz, gri
Tâmplărie din PVC cu geam termoizolant
(5] Stâlp din lemn ignifugat
(sȚ învelitoare din tablă tip țiglă, gri
~^(7) Burlan din tablă gri

PROIECTANT GENERAL

SC PRODOMUS SRL BACĂU

Nr, inreaistrare R.C J04 / 2337 /1992

PROIECTANT SPECIALITATEA ARHITECTURA

NUME

SEMI

44TWRA

PROIECTAT:

aiu marian cătuneanii

DESENAT:

ARH.AL-ȘERBANBALAN

VERIFICAT:

ARH. MARIAN CATUNEANU

7

ȘEF PROIECT:

ARHMARIAN CĂWNEANB

2018

ORDINUL ĂRHnEQlLOf

DIN ROMÂNIA 2447

Marian CĂTUNEANU

AÂiW a    de lexwolwc


BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACĂU - STR. MĂRĂȘEȘTI, NR. 6

AMPLASAMENT COLEGIU: STR. MIORIȚEI, NR. 76, MUN. BACĂU, JUD. BACĂU

PROIECT NR. 21 dîFF 2018


DENUMIRE PROIECT: MODERNIZARE SI REABILITARE      FAZA:

COLEGIUL TEHNIC DE TELECOMUNICAȚII „N.V.KARPEN "

D.A.L.I.

TITLU PLANȘA: OBIECT: CĂMIN INTERNAT

PROPUS - FAȚADĂ LATERAL DREAPTA


,2

r

50

*

a


NUME

SEMNAT,URA

PROIECTAT:

ING. NICULESCU DANIEL

(a

DESENAT:

ING. NICULESCU DANIEL

f /

VERIFICAT:

ARH. MARIAN CĂTUNEANU

ȘEF PROIECT:

ARH. MARIAN CĂTUNEANU

*


Spre hidranti exteriori liceu OL-Zn 0 2 1/2"
NOTA:


Camera tehnica PSI va fi amenajara in demisolul cantinei.BACAU NR. înregistrare R.C. J042337/1992

Proiectant de specialitate S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.


Nume

latură

Sef proiect

arh. Catuneanu Marian

im

ing. Rauta Corina

Proiectai

Desenat

th. Stoian Marius

cz '

Data 2018
MUNICIPIUL BACAU


Adresa str. Marasesti, nr. 6, mun. Bacau, jud. Bacau

Titlu proiect

Modernizarea si reabilitarea Colegiului tehnic de comunicații N. V. Karpen - Str. Mioriței nr. 76


Pr. nr. 21/


2018


Faza

D.A.L.I.
PANOU SOLAR 1500 W

MONTATE PE ACOPERIȘUL LICEULUI PE LATURA DE SUD SAU SUD-EST A INVELITORIIi CONSULTING GRUP EXPERT


BACAU NR. inregistrare R.C. J042337/1992


Proiectant de specialitate S.C. CONSULTING GRUP B-XPERT S.R.L.


Nume


Sef proiect

Proiectat

Desenat


arh. Catuneanu Marian ing. Ababei Cătălin th. Stoian MariusData

2018


BOILER electric bivalent 160 litri VE - vase de expansiune inchise Ss - supapa vase de expansiune Pa - purjor automat

Rs - robinet sferic Rg - robinet de golire

Cs - clapeta de sens

LEGENDA AUTOMATIZARE:


RES - regulator electronic solar GHS - grup hidraulic solar 4-36 l/min.

LEGENDA TRASEE:


MUNICIPIUL BACAU


Adresa str. Marasesti, nr. 6, mun. Bacau, jud. Bacau

Titlu proiect

Modernizarea si reabilitarea Colegiului tehnic de comunicații N. V. Karpen - Str. Mioriței nr. 76


Titlu planșaSCHEMA TERMOMECANICA

BOILERE AMPLASATE IN

GRUPURILE SANITARE ELEVI DIN LICEU
PANOU SOLAR 1000 W

MONTATE PE ACOPERIȘUL LICEULUI PE LATURA DE SUD SAU SUD-EST AINVELITORII
LEGENDA ECHIPAMENTE:BOILER electric bivalent 100 litri VE - vase de expansiune inchise Ss - supapa vase de expansiune Pa - purjor automat

Rs - robinet sferic Rg - robinet de golire

Cs - clapeta de sens

LEGENDA AUTOMATIZARE:


RES - regulator electronic solar GHS - grup hidraulic solar 4-36 l/min.


Referat / Expertiza nr. / data


BACAU NR. înregistrare R.C. J042337/1992


Proiectant de specialitate S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L.


Nume

Șt mnatura

Sef proiect

arh. Catuneanu Marian

zlW

Proiectat

ing. Ababei Cătălin

“Vt

Desenat

th. Stoian Marius

—--MUNICIPIUL BACAU


Adresa str. Marasesti, nr. 6, mun. Bacau, jud. Bacau

Titlu proiect

Modernizarea si reabilitarea Colegiului tehnic de comunicații N. V. Karpen - Str. Mioriței nr. 76


SCHEMA TERMOMECANICA

BOILERE AMPLASATE IN

GRUP SANITAR PROFESORI DIN LICEU


Pr. nr. 21/

2018


Faza

D.A.L.I.


12 PANOURI SOLARE PLANE, 12 x 1000 W MONTATE PE ACOPERIȘUL CANTINEI PE LATURA DE SUD SAU SUD-EST A INVELITORIIBoiler 2000 litri am )lasat in C.T. dp la d


omisolul cantin si


Sef proiect

Proiectat

Desenat


arh. Catuneanu Marian ing. Ababei Cătălin th. Stoian Marius
LEGENDA ECHIPAMENTE:


BOILER 2000 litri

VE - vase de expansiune închise Ss - supapa vase de expansiune Pa - purjor automat

Rs - robinet sferic

Rg - robinet de golire

Cs - clapeta de sens

LEGENDA AUTOMATIZARE:


RES - regulator electronic solar GHS - grup hidraulic solar 4-36 l/min.

LEGENDA TRASEE:


Modernizarea si reabilitarea Colegiului tehnic de comunicații N. V. Karpen - Str. Mioriței nr. 76D.A.L.I.


Titkj planșa       SCHEMA TERMOMECANICA

BOILER AMPLASAT IN CAMERA CENTRALEI DE LA

DEMISOLUL CANTINEI