Hotărârea nr. 516/2018

Hotărârea nr. 516 din 21.12.2018 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuinta vacanta, Arseni Mihaela si o locuinta vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu Oana si Costescu Daniel si incheierea de contracte de inchiriere

< yy^ m <7 m ta c/f/</e/f// ^y3

CAZ

^y<)<'(.//<//~ y/f///fer/rr/Zf/f

(/cart


HOTĂRÂREA NR. 516 din 21.12.2018 privind aprobarea schimbului de locuință pentru tineri, destinată închirierii, între Merlusca Ioan Sorin si o locuința vacanta, Arseni Mihaela si o locuința vacanta, intre Bejenaru Alina Mihaela si Macovei Laura Mirela, intre Dragu Oana si Costescu Daniel si încheierea de contracte de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererile nr. 38676/26.09.2018, nr. 93833/01.11.2018, nr. 17298/22.01.2018, nr. 93676/10.10.2018, nr. 93786/26.10.2018 și nr. 93843/02.11.2018 ale solicitanților schimburilor de locuință;

-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri nr. 11749/13.11.2018 prin care sunt aprobate schimburile;

-Referatul nr. 90668/10.12.2018 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimburilor de locuință pentru tineri, destinate închirierii;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13280/ 14.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 13281/14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2208/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2209/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2210/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2211/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 8 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 52/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 15 alin. (17) - (19) din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2), ale art. 1763 și ale art. 1833 din Legea nr. 287/2009 -Codul Civil republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

- Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre domnul Merlusca Ioan Sorin in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146928/ 07.11.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau,                               si

locuința vacanta situata la adresa din Bacau,

ART.2. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna Arseni Mihaela Alina in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145799/ 10.12.2013, ce are ca obiect locuința situata in Bacau,

si locuința vacanta situata la adresa din Bacau,

ART.3. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna Bejenaru Alina Mihaela in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146184/ 29.12.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau

si doamna Macovei Laura Mirela in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146174/ 29.12.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str.

ART.4. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna Dragu Oana in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 146169/ 29.12.2016 si act adițional 146894/ 31.10.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau,                               si domnul Costescu George Daniel in calitate

de titular de contract de închiriere nr. 146177/ 29.12.2016 ce are ca obiect locuința situata in Bacau,

ARI.5. Se vor încheia contracte de inchiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Merlusca Ioan Sorin, doamna Arseni Mihaela Alina, doamna Bejenaru Alina Mihaela, doamna Macovei Laura Mirela, doamna Dragu Oana si domnul Costescu George Daniel.

ARTA Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

ART.7. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef -Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU