Hotărârea nr. 515/2018

Hotărârea nr. 515 din 21.12.2018 aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin și doamna Matias Mirela Nicoleta și încheierea de contracte de închiriere


HOTĂRÂREA NR. 515 din 21.12.2018

privind aprobarea schimbului de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin si doamna Matias Mirela Nicoleta si încheierea de contracte de închiriere 5                                                                                                                5

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ nr. 11860/ 15.11.2018 unde s-a aprobat schimbul de locuințe;

-Referatul nr. 90669/ 10.12.2018 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea schimbului de locuințe sociale;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13258/ 14.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 13259/ 14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2204/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2205/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2206/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2207/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 lit.”c”, art. 38 și art. 39 din Legea nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 20 alin. (3) din Anexa la HGR nr. 1275/ 2000 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completată;

-Prevederile art. 868 alin. (2) și ale art. 1833 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l, Se aprobă schimbul de locuințe sociale, între domnul Roșu Ștefan Cătălin in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145719/22.11.2013 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau,                                      si doamna

Matias Mirela Nicoleta in calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145736/ 04.12.2014 cu obiect locuința sociala situata in municipiul Bacau,

ART.2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru domnul Roșu Ștefan Cătălin si doamna Matias Mirela Nicoleta.

5        5                                            5

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

ARTA, Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef -Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

ART.5, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.