Hotărârea nr. 514/2018

Hotărârea nr. 514 din 21.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr.78480/07.12.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea și completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr.13069 din 11.12.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13070 din 11.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2200/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2201/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2202/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2203/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 (4), ale art. 19 (1) și ale art. 21 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 554 (1) și ale art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile pct. X din Anexa nr. 1 la HG nr. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

-Prevederile art. 59 (2) și ale art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și ale alin. (9) și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se completează Anexa la HCL nr. 22/2018 în sensul înscrierii unor bunuri rezultate din investiții, identificate potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se modifică pozițiile nr. 1360, 1361 și 1362 din Anexa la HCL nr. 22/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale ale imobilelor teren și clădire administrativă - “Bazar Milcov”, situate în str. Milcov, nr. 93 - 95, rezultate în urma măsurătorilor topografice, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3, acestea urmând să aibă următorul conținut:

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

- lei -

Situația juridică actuală

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

1360

0

Teren Bazar Milcov

Bacău, str. Milcov nr.

93-95,

Stotală=4812 mp din care:

  • - teren aferent clădire

administrativă, S~160,207mp, nr. cadastral 68864;

  • - teren aferent WC,

S=159,553mp,     nr.

cadastral 68955;

  • - teren          aferent

platformă beton,

S=4492mp

1992

2.384.671

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL

344/2008

1361

1.5.1.

Clădire Administrativă Bazar

Sconstruită=105 mp, str. Milcov 93-95, din cărămidă

1996

181.754

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL

344/2008

1362

1.5.9

Platformă beton Bazar

Sconstruită=4492 mp, str.Milcov 93-95, din ciment

1996

698.667

Domeniul

Public al municipiului Bacău HCL 344/2008

ART.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ARTA Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POP0VICI


Lista bunurilor rezultate în urma finalizării lucrărilor de investiții ia diverse obiective

I. Obiectiv de investiții: „ Pompă submersibilă Pasaj Oituz - Gușă””

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei cu TVA

Situația juridică

I

1.8.12

Pompă submersibilă

Locația: Pasaj rutier subteran str. Oituz -str. Ștefan Gușă

2018

20.230 (se va majora valoarea mijlocului fix „Pasaj rutier subteran str. Oituz - str. Ștefan Gușă”

Domeniul Public al municipiului Bacău

II. Obiectiv de investiții: „ Punct de alimentare cu energie electrică a semaforului din intersecția Calea Republicii - str. Condorilor”

Nr. Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare lei cu TVA

Situația juridică

1

1.7.1.3.

Racord electric

Locația: Intersecția Calea Republicii -str. Condorilor

2018

4.759,41 (se va majora valoarea mijlocului fix „Calea Republicii”

Domeniul Public al municipiului Bacău

DIRECTOR ADJUNCT

I BUZDUGAN CRISTINA

Icontrasemnează SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP0VI


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI - TEREN,

BAZAR MILCOV, STR. MILCOV, NR. 93 - 95

DIRECTOR ADJUNCT BUZDUGAN CRISTINA


CONTRASEMNMEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIUL BACĂU NICOLAE - OVIDIU PO


PLAN DE AMPLASAMENT St DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500


Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (m.p.)

Adresa imobilului

4492

Mun. Bacau, str. Milcovnr. 93-95. jud. Bacau


Nr. Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Mun. Bacau
Imobil eu nr.cad. 70755


NOTA; Suprafața loiala ntasurata pe Umile îngrădite materializate in teren prin gard din metal cu fundație din beton si gard din prefabricate este egala cu 4812 m.p. din care suprafața imobilului cu nr. cad. 68864 (Sediu administrativ) este de 160.207m.p. iar suprafața imobilului cu nr. cad. 68955 (WC) este egala cu 159,553 m.p.t ramanand astfel de intabulat o suprafața de 4492 m.p.

A, Dale referitoare la teren

Nr, parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4492

Teren intravilan delimitat prin gard din metal at fundație din beton pe latura de nord, gard din metal cu fundație din beton ri gard din prefabricate pe latura hâtri vestei gard din prefabricate pe latura de sud

Total

4492

B. Date referitoare la construcții

Cad cottsfr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului 4492m.p, ..ZSiwrqfaladin act= 6558,17 m.p.

. P.F. Autorizata    ffa      / -A

J 'ingiiiirian ^t^gomlre^cbPi'K \^! 1   : ;

1 h ’ '     * * ț-       h r       ^*1 **                 Fll> î\'* £       ■** *

Cfyiflmt executarea masumtârSor la lermjwiantmnea :: * întocmirii ffocu,meniati6îoadbst^^si cormqwabrfâjâaCesieia CU> , .îi                                   L~—

Semnătură

Jt 181 rr\' '

• *            J* ‘UJJI//      7

Data: noiemsrtefilw&Mf/d ‘

inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastrul Semnătură si stampila

Stampila BCPI

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI - CLĂDIRE

ADMINISTRATIVĂ, BAZAR MILCOV, STR. MILCOV, NR. 93 - 95

DIRECTOR ADJUNCT BUZDUGAN CRISTINA

Cartea Funciara nr.


562700


^32650

£ ■S -


Nr. Parcela 1


Cod constr.


Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:500


Suprafața măsurată

160 mp


Categoria de folosința CC TotalTotal


Adresa Imobilului____________

Mun. Bacau, str. Milcov, nr.93-95A Date referitoare la teren


562700


562650


Suprafața (mp) 160 160


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


Imobil neîmprejmuit


___________________B. Date referitoare la construcții

Suprafota construita la

soi


Mențiuni


105


105CLĂDIRE ADMINISTRATIVA BAZAR, construită din cărămidă, acoperită cu tablă_______________________

Nu dețin^cerțificat de performanță energetică


INVENTAR DE COORDONATE

Pct,

Slsten de pr. STEREQ'70

ECn)

NCm)

1

562674.50

647489.22

2

562677.62

647492.36'XA

3

562678.99

64749Î,D7-S

4

56268242

64749^25. t

5

562680.99

647495.45

6

562683.50

647498.03

7

562674.87

64750Î5'i65 s e p e

8

562666.04

647497.99‘Xn

Suprafața totala nasurata ■ lEOmp'"

Suprafața din act = 6.558np

Diferența se va Intabula ulterior


/.A

Xre*’"!'c

\ X^xxXy____

X\X               / Executant,

V S.C. TOPO GEO TECHNICS S.R.L.


Data 17.02.2012


Se confirma suprafața din măsurători si , inlroducarea Înrobitului in baza de date

.....,,

...

'X;.,' ®flA)


ți


7 Cl

■w