Hotărârea nr. 513/2018

Hotărârea nr. 513 din 21.12.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

•Adresele Delgaz Grid SA nr. 43551/ 13.11.2018 și nr. 43652/ 14.11.2018, prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Referatul comun nr. 78481/ 07.12.2018 al Direcției Drumuri Publice si Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute legală asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

•Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13235/ 13.12.2018;

•Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13236 din 13.12.2018, favorabil;

•Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2197/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2198/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 2199/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

•Prevederile art. 109 lit. „a” și „c”, ale art. 111 alin. (1) și ale art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

•Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

•Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra: (1) suprafeței de 2 mp teren aparținând municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe strada V. Nadolschi, necesară pentru realizarea lucrărilor aferente lucrării "Extindere rețea branșament GN presiune redusă", delimitată conform planului de situație Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) suprafeței de 12.230 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, situată în municipiul Bacău pe străzile Alba Iulia, Ceahlăului, D. Cantemir, Dr. Istrati, Dragoș Vodă, Gh. Donici, Gloriei, Iașilor, Independenței, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Procopie Strat, Tineretului, T. Vladimirescu, V. Parvan, necesară pentru execuția lucrării ’Tnlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă și medie str. Alba Iulia, Ceahlăului, D. Cantemir, Dr. Istrati, Dragoș Vodă, Gh. Donici, Gloriei, Iașilor, Independenței, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Procopie Strat, Tineretului, T. Vladimirescu, V. Parvan”, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 2.

ART.2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute legală, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART.4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART.5 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART.6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART.8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 513 DIN 21.12.2018

Plan de situație pentru lucrarea "Extindere rețea branșament

GN presiune redusă"


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVTCILEGENDA

-**--REȚEA DISTRIBUȚIE G.N.PRESIUNE REDUSA EXISTENTA;

REȚEA DISTRIBUȚIE 'G.N.PRESIUNE REDUSA PROIECTATA;

—BRANȘAMENT G.N.PRESIUNE REDUSA EXISTENT;

„.yru. 0 BRANȘAMENT G.N.PRESIUNE REDUSA PROIECTAT;

PRM POST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT;

---A --- CONDUCTA DE APA EXISTENTA;

--- C --- CONDUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA:

--- Țc--- CABLU TELEFONIE MONTAT IN SĂPĂTURĂ EXISTENT;

_ Tf-- CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENT;

 • — Leo--- CABLU ELECTRIC MONTAT AERIAN EXISTENT;

 • — Les--- CABLU ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXISTENT;

-- T --- CONDUCTA TERMIC EXISTENTA;tNG* PAuu

INSTALAT GAZE N/ pGiU

RGD

EGlU |      EGO

l—— '


ARU ROMEO

UAT


2160097

12160096 412160191 5121601J4


X. 7-tORESCîJ CARMEN iv?'țxALA’KiR AUTORIZAT «AT'rt ALE TIP


6013S

Î160140 1&160274

H60245


Proiectai

Ing.Florescu C,

S:? A </

Desenat

Ing.F lor eseu C

Venficol

îng.Poduroru R

' 1/0

|Oirecfor

Ing Poduraru R.


DENUMIRE EXTINDERE REȚEA SI BRANȘAMENT G.N.PRES.REDUSA

'AMFLASAMENT STR V NADOLSCHl .NRCA0.4 161.L0C.BACAUnsoîd-instol® yaqoo.com 0234 570930 0744 5505 tU


SCARA


l 500


PLAN DE SiTUATIE COORDONATOR REȚELEROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 513 DIN 21.12.2018

Plan de situație pentru lucrarea „înlocuire conducte și branșamente gaze naturale presiune redusă și medie str. Alba lulia, Ceahlăului, D. Cantemir, Dr. Istrati, Dragoș Vodă, Gh.

Donici, Gloriei, Iașilor, Independenței, Liliacului, Militari, Morii, Ozanei, Procopie Strat, Tineretului, T. Vladimirescu, V.

Parvan”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVIj


DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

1CRISTINA BUZDUGAN

1 o


a

h

(O

!|g)

oZ?N~L

i jM*

|ț2> r____ i       r e


'—

EZ] «L


TO"


*« i

% 1

.,„ Q~S j

—NH

O—u

U —

r ‘-j!

un '

“ral

1. .3

»lfe>

L


lT”1

-n-       ț

H jd

ao_Sh

fer

it?r^..       1 i

d uE-hP

lf(*r M''*

—“dl


srȚ3

a

—te

J

H

țUf?

dk

Z3-

n

U

Iț5)

SL.Î

n

> £

©

J

.... ,@®

a

fJ


te

f <c

j) 5

-g—©

p

uTr R

51

ffi

(»} ... ■

Jj G fot,


LEGENDA:

------ conducta de dîstphr —:-----conducta de dislritrtite-'i


-țțtize naturale presiune redusa, pruiec tata, din PE :c naturale presiune redusa, exîs^ nta, din PE


*•" "■- ■ gg-

LE

□pJ

£3

a

i 4

* ,,„tf

1 * ^1— Is__CZ

l1^—11

~n ,„.g


Str. Târguiui, Nr. 10,

O ptoinstal

/^lce@p^mstaV^b3.ro


Beneficiar;

DELGAZ GRID S.A. Loc. Targu Mureș,

B-du) Pandurilor, Nr.42, Jud. Mureș


Sp^pificatia: Proiectat:

1>


-senat: fccnnl:


Sq'ara:

^TvZHrM:^Orina^

a2

~v^-----!----


Nr.pl.

G1 -Co


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 513 DIN 21.12.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE LEGALĂ

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROII BRDE 270S V275 4041 2700 deschis Ia BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl______________-

Director General și dna_________________- Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str....................., aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea — primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare — primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea...................................................

HLDURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de ................. mp  necesară

 • b) să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată......................................... executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

.........................................................?

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)      în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare . .............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină..........................pe propria cheltuială;

 • e)      să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

/d

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VII. LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VIH. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.

Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul

contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Arhitect Șef

Marin Di ana

Direcția Juridică


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA


Director General Adjunct


împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic


Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Serviciul Drumuri. Rețele și Iluminat Public

Elena Bolocan

Director Executiv Adj.

Buzdugan Cristina

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


DE ȘEDINȚĂ

GHIORGHE


1 CRISTINA BUZDUGAN