Hotărârea nr. 512/2018

Hotărârea nr. 512 din 21.12.2018 privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

HOTĂRÂREA NR. 512 din 21.12.2018 privind aprobarea acordării, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Fundației de Sprijin Comunitar Bacău nr. 42811/ 06.11.2018 prin care solicită atribuirea spațiului situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13076/ 11.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13077/ 11.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2192/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2193/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2194/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2195/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2196/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HG nr. 388/ 2005 privind recunoașterea Fundației de Sprijin Comunitar ca fiind de utilitate publică;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra spațiului în suprafață de 131,6 mp, situat în incinta imobilului din Bacău, str. Pictor Andreescu, nr. 5, pe o perioadă de 3 ani, către Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART.3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Fundației de Sprijin Comunitar Bacău.

ART.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


TE DE ȘEDINȚĂ ÎLUȚĂ &


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIGP