Hotărârea nr. 511/2018

Hotărârea nr. 511 din 21.12.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdictia definitiva de construire a suprafetei de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA

HOTĂRÂREA NR. 511 din 21.12.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru scoaterea de sub interdicția definitiva de construire a suprafeței de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 45461/04.12.2018 a D-LOR BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.;

-Certificatul de Urbanism nr. 196/20.03.2018 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ; -Avizul de Oportunitate nr. 5858/14.06.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 11454/06.11.2018 ; -Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 13189/13.12.2018;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 13190/13.12.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 13191/13.12.2018; -Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 13192/13.12.2018; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 13193/13.12.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2190/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 2191/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Avizul favorabil al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 504 din 08.10.2018;

-Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1001985765/11.10.2018 emis de S.C. DELGAZ GRID S.A.

 • - Departament Acces la Rețea - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau.;

-Avizul favorabil pentru acces la rețea gaz Bacau al SC DELGAZ GRID S.A. - Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 211290314/01.10.2018 ;

-Adresa emisa de A.N. APELE ROMANE - Administrația Bazinala de Apa Șiret - Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacau cu nr. 3062/A.F./12.06.2018;

-Adresa Direcției Județene pentru Cultura Bacau emisa sub nr. 1641/23.08.2018; -Decizia etapei de incadrare nr. 25/20.08.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau ;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 11994/20.07.2018 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau pentru P.U.Z. cu nr. 72/27.11.2018 ;

 • - Studiul geotehnic intocmit de P.F.A. ANGHEL STELIAN si Referatul privind verificarea de calitate la cerința Af a proiectului, cu nr. 59/12.04.2018 ;

-Declarația autentificata sub nr. 1897/08.10.2018 la Societatea Profesionala Notariala « Zaharia-Ciorcila »;

-Declarația autentificata sub nr. 1311/19.07.2018 la Biroul Individual Notarial Olga-Aura Enachescu; -Declarația autentificata sub nr. 1626/14.09.2018 la Societatea Profesionala Notariala « Zaharia-Ciorcila »;

-Procesul-Verbal de Recepție 1609/2018 emis de O.C.P.I. Bacau ;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 25.10.2018 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. « i » din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata; -Prevederile Art. 25, alin. (1), art. 31A3, art. 32, alin. (1), lit. “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “b” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL intocmit pentru scoaterea de sub interdicția definitiva de construire a suprafeței de 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014) si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE LOCUINȚA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARCADIE SEPTILICI, NR. 2, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, conform Anexelor nr.l -Planșa U4.1 si nr. 2 - Planșa U4.2 - care fac parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BREZEANU IONEL SI BREZEANU MARICICA, din Mun. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

(2) Prevederi ale P.U.Z. - R.L.U. :

 • - ridicarea interdicției definitive de construire si pastrarea funcțiunii ca zona locuințe si funcțiuni complementare ;

 • - S teren = 518,00 m.p. teren conform C.F. cu nr. cadastral 79657 (429,00 m.p. conform Act Dezmembrare C.F. cu nr. cadastral 65014);

 • - S construita propusa = 171,60 m.p.; S desfasurata propusa = 343,20 m.p. ;

 • - Regim de inaltime propus : H max. = P + 1; 12,00 m la atic si 16,00 m la coama ;

 • - POT maxim = 40 % ;

 • - CUT maxim = 0,8 ;

 • - retragere minima fata de aliniament = 4,00 m.l. ;

 • - retrageri minime față de limitele laterale ale parcelei = 2,00 m.l. fata de laturile de Sud si Nord;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare ale parcelei = 3,00 m.l. fata de latura de Est. ART.2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.»

ART.4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSiLIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 511 DIN 21.12.2018' 1 Suprafață de teren regiemeirtată prin PUZ, L~ “* este S. din măsurători - 518,00mp (modificare în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 republicată - CP cu nr. cadastral 79657) fost S. din act » 429,00mp (cont. Act de dezmembrare; CF cu nr. cadastral 65014)


PLAN URBANISTIC
ZONAL

MĂ7


jMarfen C/pUNEAMU


Locuința \


Hs = 2.30m

Hcr- 4.20m


de importantă


de importanța


PREȘEDINȚIEȘ HULUȚKG


CONTRASE

SECRETARUL MUNICI

NICOL - OVIDIULimita intravilan P

STR. BISERICII


COMUNA

__MĂGURĂ—

JUDEȚUL BACĂU

t^RDORiULUi Șl URBANISMBiLANT TERITORIAL UTR 19

i EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren in proprietate I

. A lot=518 mp private persoana fizica

-....... -™j

A lot=518 mp

Suprafața construita          Ac=0

Ac=1?1.6 mp

Suprafața desfasurata (ADC) ADC=0

AOC=343.2mp

POT                  | POTmax~40%

POT=40%

jCUT max=0.80 (pentru P+1)

CUT=0.80

Regim de înălțime           Maxim P+2

P+1


PROOONIUS


PROIECTAT:


DESENAT:


ȘEF PROIECT:


Hs ~ 4.2(W

Hcr«6J0m


Marian

GÂTUNEANU


SC PRODOMOS SRL BACĂU


404/2337/1992


mfisaaEtăMuBfio


ăia mawîi eâwfflwti-----------.p


STR. ARCADIE SEPTILICI,

NR.2

MUN. BACĂU | jUDiBACĂU


LEGENDA

LIMITE

, «m» LIMITA ZONA STUDIATA PRIN PUZ

LIMITA UATBACAU

tfeaes^m LIMITA INTRAVILAN PUG

LIMITA AMPLASAMENT, A leren= 518 mp, INTRAVILAN

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

| |ZONĂ PENTRU LOCUINȚE Și FUNCȚIUNI ____COMPLEMENTARE

r~lZQNĂ EDiFICABILÂ (ZONĂ PENTRU LOCUINȚE Șl FUNCȚIUNI

_ COMPLEMENTARE)


i_____COMPLEMENTARE)

:fm]ZONĂ GOSPODĂRIRE COMUNALĂ (CIMITIR)


| SPAȚII PLANTATE, AGREMENT, SPORT INTERDICȚIE DEFINITA DE CONSTRUIRE (ZONA DE PROTECȚIE SANITARĂ A PÂRÂULUI NEGEL)

DRUMURI / CIRCULAȚII

CIRCULAȚII PIETONALE ACOSTAMENT

i CIRCULAȚII AUTO

■      ACCES AUTO

: A. ACCES PIETON AL

BENEFICIARI: BREZEANU IONEL, BREZEANU MARICICA

A teren = 518 mp

i

ș


BiLANȚ TERITORIAL ZONĂ ANALIZATĂ

EXISTENT

PROPUS I

ZONE FUNCȚIONALE

MP

%

MP

% l

Zonă pentru tocytnț» și funcțiuni complementara

3344,36

39.89

3844.90

39,69

Zonă gospodărire comunală

699,45

7,26

699,45

7,26

Zonă circulație carosabilă

1375,45

14,26

1375,45

14,26

Zonă circulație pietonală

977,95

10,15

977,95

10,15

Zonă aferentă spații verzi

2742,25

28,44

.............

2742,25

28,44

TOTAL SUPRAFAȚĂ

9640,0

100

9640,0

10»

AMPLASAMENT

____________

BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT

EXISTENT

PROPUS

ZONE FUNCȚIONALE

MP

%

MP

%

Zonă aferentă construcției

0,0

0,0

171.6

33,12

Zonă circulație carosabilă

0.0

0,0

60.80

11,73

Zonă circulație pietonaiă

0,0

0,0

54,28

10,47

Zonă aferentă spații verzi

518,0

100,0

231.34

44,68

TOTAL SUPRAFAȚĂ AMPLASAMENT

518,0

1G0

.................

518,0

ttw


ZONA STUDIATA PRIN PUZ S ~ 9639 mpImobil ce face obiectul acestui P.U.Z.

NR. CAD. 79657

Cc


Nf. Pct

Coordotwte pct.de cortsjr

Lungimi ți tstwi nțu+1) |

X(ml

i

564433.660

844434.777

4.555

2

564434.392

544439.283

11.616 ij

3

564436.499

644450.706

3.358 i

4

564436.-199

«44454.052

5.476 ii

5

564436.646

644459.527

5.215 1

6

564431.812

644460.888

6.657 i

7

564425.136

644461.629

6.021 ;

8

584419.698

644463.826

3.003 |

9

564413.45S

644461.034

0.584 ii

10

564418.281

644460.537

0.864 ii

11

564418.022

644453.713

6.647 i

12

564415.635

644453.509

10.349 I

13

864412.300

644444.030

3.959 ii

14

564410.964

644440,303

23:359 ii

S(i:^517.SW P-9U7lm


j                                                                                                                                                      *

. AMPLASAMENT: STR. ARCADIE ȘEPTiLICI, NR. 2. MUN. BAbl$r1&n

jud.bacau                          . c/j'JNEANU

BENEFICIAR: BREZEANU IONEL, BREZEANU MĂRGICĂ _______

J_________________________________________...


REGLEMENTĂRI URBANISTICE

- ZONIFtCARE -

PROiECT

NR. 8


DIN:

2018


FAZA:


P.U.Z.

f..............................


PLANȘA:

U4.1


ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

f ~l Suprafață de teren reglementată prin PUZ, ......este S. din măsurători » 518,0Qmp (modificare în condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.711996 republicată - CF cu nr. cadastral 73657} fost S. din act “ 429,00mp (cont Act de CF cu nr. cadastral 65014)

-----------------

«V* yCONTRASEMNE

SECRETARUL MUNICIP NICOLAE - OVIDI


Limita intravilan PIJ


STR. BISERICII


COMUNA

SM O


ZONAL

STR. ARCADIE SEPTILICI,

NR.2


MUN. BACĂU : JUD. BACĂU


Hs = 3.90W

Hcr= 5.26m


NR. CAD. 79655


Hs = 2.30m

Hcr= 4.20m

Locuința


NR. CAD. 79656


Categoria „D” de import Clasa „IV” de importanți Gradul „II” de rezistenta! la


°WR. CAD. 79660


Locuința


Hs = 4.20m

Hcr= 6.1 Om


REGLEMENTĂRI

Suprafață teren amplasament propus = 518 mp


LEGENDĂ

LIMITE

— LIMITA ZONA STUDIATA PRIN PUZ LIMITA UAT BACAU

UMITA INTRAVILAN PUG

( POD PROPUS IN P.U.G.

“ LIMITA AMPLASAMENT, Ateren= 518 mp, INTRAVILAN

REGIM TEHNIC AL CONSTRUCȚIILOR

CLĂDIRE PROPUSĂ - LOCUINȚA INDIVIDUALA UNIFAMILIALA P+1, Ac= 113,68 mp

] CLĂDIRI EXISTENTE

- LOCUINȚE INDIVIDUALE

CLĂDIRI EXISTENTE DIN CĂRĂMIDĂ SAU BETON CU PLANȘEE DIN BETON ÎMPREJMUIRE TEREN

DRUMURI / CIRCULAȚII

CIRCULAȚII PIETONALE ACOSTAMENT

CIRCULAȚII AUTO

ACCES AUTO

ACCES PIETONAL


BENEFICIARI: BREZEANU IONEL, BREZEANU MARICICA

Ateren= 518 mp


BILANȚ TERITORIAL ZONA ANALIZATĂ

EXISTENT

PROPUS

ZONE FUNCȚIONALE

MP

%

MP

%

Zonă penîru locuințe și funcțiuni complementare

3844,90

39,89

3844,90

39,89

Zonă gospodărire comunală

699,45 j 7,26

699,45

7,26

Zonă circulație carosabilă

1375,455 14,26

1375,45

14,26

Zonă circulație pietonală

977,95 i 10,15

977,95

10,15

Zonă aferentă spații verzi

2742,25

28,44

2742,25

28,44

TOTAL SUPRAFAȚĂ AMPLASAMENT

9640,0

100

9640,0

100

BILANȚ TERITORIAL

AMPLASAMENT

EXISTENT

PROPUS

ZONE FUNCȚIONALE

MP

%

MP

%

Zonă aferentă construcției

0,0

0,0

171,6

33,12

Zonă circulație carosabilă

0,0

0,0

60,80

11,73

Zonă circulație pietonală

0,0

0,0

54,26

10,47

Zonă aferentă spații verzi

518,0

100,0

231.34

44,68

TOTAL SUPRAFAȚĂ AMPLASAMENT

518,0

100

518,0

100


POT max admis = 40%

CUT max admis « 0,80 (pentru P+1)

= 1,20 (pentru P+2)__

ZONA STUDIATA PRIN PUZ S = 9639 mp

ii Nr. i Pct.

Coordonas» pctdo cântar

lungimi I luturi      I

00.171) i

X[m]

Ylm]

100

564487.618

644403.531

63.898 j

101

564506.023

644464.721

53.749 î

' 102

564457.956

644488.773

74.377 |

i 103

564383.801

644494.514

55.684 i

5    104

564347.079

644452.655

10.132 ;

|i     105

564345.517

644442.644

40.362

ii 105

664383.218

644428.232

107.282 i

i S(1}=9639.25mp P=405.484m


Imobil ce face obiectul acestui P.U.Z.

NR. CAD. 79657


Parcela (1) Cc


Coordonata pcttlo contur


VW

644434.777

644439.283

644450.706 644454.062 644459.527 644460.888 644401.029 644463.828 644461.094 644460.537SISTEM COORDONATE

X,Y= STEREO 70 Z-MAREA NEAGRA


2447


f'Fkn

■K^EANULungiri» ; iaUirj ;


D(l,if1)

...

11.616

3.358

5.476

5.215

6.657

5.921

3.003

0.584


644453,509 644444J»tri"’ws* 644440.303


I

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren in proprietate privata persoana fizica

A lot=518 mp

Alot=518 mp

Suprafața construita

Ac=0

Ac=171.6 mp

Suprafața desfasurata (ADC)

ADC=0

ADC=343.2mp

POT

POTmax=40%

POT=40%

i CUT

CUT max=0.80 (pentru P+1)

CUT=0.80

i Regim de inaitime

Maxim P+2

P+1


SC PRODOMUS SRL BACĂU


Suprafața teren — 518 mp -Suprafața acte - 429,00 mp,

DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎMPREJMUIRE TERENfer.

PROIECT

NR. 8


DESENAT:


ȘEF PROIECT:

1____________„______


O

ABR1NB8££A MURGI


â8H.MfifiUUiCATUNUMaAMPLASAMENT: STR. ARCADIE SEPTILICI, NR, 2, MUN. BACAU JUD. BACAU


REGLEMENTARI URBANISTICE -ILUSTRARE URBANA-

DIN:

2018


FAZA:


P.U.Z.


PLANȘA:

U4.2