Hotărârea nr. 510/2018

Hotărârea nr. 510 din 21.12.2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

ny,'93 (tcătf.HOTĂRÂREA NR, 510 din 21.12,2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78476/ 03.12.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13073/ 11.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13074/ 11.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2185/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2186/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2187/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2188/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2189/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) și art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. (1) Se modifică Anexa nr. 1 - secțiunea Terenuri închiriate la HCL nr. 157/ 2018, în sensul înscrierii suprafețelor reale rezultate în urma măsurătorilor, după cum urmează:

Poz-din înv. Domeniului Privat

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

2327

Teren închiriat

S=12 mp str. 9 Mai, nr. 5, sc. B, ap. 2 Destinația:cale de acces

2009

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

2822

Teren închiriat

S=22 mp, str.Aviatorilor,

nr. 14

Destinația: garaj autorizat

2001

1

Domeniul privat al Municipiu lui Bacău

(2) Suprafețele de teren prezentate la alin. (1) sunt delimitate conform Planurilor de situație, Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART.2. Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 157/ 2018, astfel:

 • (1) 64,00 mp teren, situat în Bacău, str. Florilor, nr. 11, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (2) 5,00 mp teren, situat în Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr. 102, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (3) 79,00 mp teren, situat în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 48, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (4) 2,75 mp teren, situat în Bacău, str. Mioriței, nr. 26, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 6, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (5) 5,00 mp teren, situat în Bacău, str. Slănicului, nr. 6, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (6) 3,96 mp teren, situat în Bacău, str. Milcov, nr. 73, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 8, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (7) 10,00 mp teren, situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 52, sc. C, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 9, parte integrantă a prezentei hotărâri;

 • (8) 77,00 mp teren, situat în Bacău, str. I. S. Sturza, nr. 101, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 10, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art. 2, alin. (6) din HCL nr. 352/ 2018 prin care s-a modificat și completat HCL nr. 157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

ARTA Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 157/ 2018 și ale HCL nr. 352/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

ART.5. Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

* PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVI


' GHIO^GH^ ^JJLUȚĂANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 510 DIN 21.12.2018ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA HULUȚĂG


Kt U-- .

fc*..de centut

■r

X Ir.

Y i»l

A

r4-.i:c:' =

3

564.-'j* . *-t

3

i/4 H . 3-“ 1

• 1 ■*

V

!*«*?.< -•

t-4’. > <       •

1 • 4

•_  t *-tr-     -CONTRASEMNEAZĂ RETARUL MUNICIPIULUI NIC - OVIDIU POPQVICI


Legenda:


kt V

—— ...........■ .....

Ing-CrUinelhlCfORd^^ Bl

-

Scara

1200

4

VenScai

Ing C'mtn* PiCIORLUNG

4?

 • • v X

'V

 • *

Oala K201B

Sef prced jlng Cns-o*' PiCGRLUNG

Dt-tțoal     Iw. C m PtnoH'JJNG

---

Format

Sistem tic prviecitc SII REO Tli (xa»


ANEXA NR. 2


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU     .

CONSILIUL LOCAL BACAU


.g


LA HOTĂRÂREA NR. 510 DIN 21.12.2018


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI
Parcela (1) Cc

| Nr.

I Pct

Coordonata pet de contur

Lungimi I laturi U D(i,H-1) ||

Xlrnj

Y[mj

1

561242.018

646841.105

5.484 II

l     2

581245.873

646845.006

4.100 0

1 3

581242.87B

648847.804

5.484 N

H 4

561239.022

648843.903

4.099 ||

| S(l)»22.47mp P*19.168iti_________________il


Denumire: Închiriere Teren

Beneficiar PALAMARIU CONSTANTIN

Adresa: Mua. Bacau, Str. Aviatorilor, garaj nr. 829. judJBacau

_L

----------------J..


Proiectat

Desenai


ing. Iulian Carucinschi

ing. Iulian Carucinschi


PLAN DE SITUAȚIEromania

JUDEȚUL BACAUNr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

D(i,î+1]

X[m)

Y[m)

1

564649190

647241.769

8 502

2

564645.120

647246.840

1 980

3

564644.500

647244 960

5.547

4

564642.770

647239.690

2 583

5

584642041

647237 212

4.865

6

564640 962

647232.468

1.162

7

564642.097

647232.217

2723

a

564644 692

647231.393

11.309

S=64 OOmp


P.F.A. ing.Cotfasa Titi Autorizație: Seria B Nr.0004 C.U.I.27516225

Sediul: Bacau, Str. Energiei nr.30 Mobil: 0745.59.74.05

Denunlret STUDII TOPOGRAFICE Teren propus pentru concesionare Amplasament i MUNICIPIUL BACAU

STR.Ftorltor nr.ll

Beneflclar-NICOARA 1LI£,N1COARA V1CA

Faza.

ing Cotfasa Titi

/

Scara 1. 500

PLAN TOPOGRAFIC

Planșa nr.1

Data 10.2018


X"l bacau

CONSILIUL LOCAL BACĂUNumăr Cadastral

Suprafețe măsurată

Adresa corpului de proprietate

207

Str AIccu Ruaso nr 48 Mua. Bacau Jud. Barau

Cartea Funciara nr.


PREȘEDINTE D_E ȘEDINȚA JHULUȚĂ GHIORGHECONTRASEMNEZ

ARUL MUNICIPI NltOLAE - OVIDIU EFOPOVICINo./

Pnt/

Outilna poiata coord.

Langths aldes t.<l,l+l)

X (m|

Y (ml

/1

562032.982

647139.830

£.500

/ 2

562853.383

647138.385

19.006

/ 3

562835.051

647133.367

2.621

/ 4

562834.345

647135.891

6.249

/ 5

562832.678

647141.914

2.000

/ 6

562832.150

647143.843

19.006

/   7

562850.482

647148.861

9.371


-...........—-- -*..............

/ /

_____1....................................L...

A (.) “206.65srp P-59.753n

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (la)

Mențiuni

Teren situat sub amprenta construcții.

2

CC

79

Temi propui pcatțu ciinvttsiun®^

TOTAL

207

B. Dala referitoare la construcții
Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)


TOTALExecutant;

Tanase Robert Georgc RO-BCT-0141  .    /

/ /

Confirm executarea măsurătorilor fo teren, corectitudinea inlocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia, cu realitatea din teren. Semnătura si s jData.23 03.2018


Inspector

Confirm introducere* imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data..........................

Stampila BCPIS= 2.75 m.p.


CONTRASEMNEAZĂ

TJL MUNICIPIULUI BACAU


numire proiect:

X CONCESIONARE TERENScara:

1:500


Titlul planșei. PLAN TOPOGRAFIC


PLANȘA A1


Proiectat:


Arseni C4inNr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [ml

Y [m]

1

565557.590

646662.294

1.408

2

565556.242

646661.886

3.814

3

565555.141

646665.538

1.409

4

565556.491

646665.943

3.811

lS = 5

mp


Legenda:


Proectie balcon eta


‘•ficat


închiriere teren-din numărul cadastral 68423

2

<3

&


Denumim: închiriere teren cu suprafața de 5 mp


Proiect nr.: 24


Ing.Cristinel PICIORLUNG


AmptasimenLMun. Bacau. str. Stanicului, nr. 6. sc. B. județul Bacau


Beneficiar Pani* SIMa


Din:

09.201


1:200 Data


PLAN DE SITUAȚIE


Sistem de proiecție STEREO 70 (x^)
E ȘEDINȚA ORGHE


EMNEAZA

MUNICIPIUL


pfe protecție X, Y STEREO rcfcrlnu altfnidrte Marc* Neagra


Imobil cu nr.cad. 60377 Bloc de locuințe P+4 Hcoanta ° 14,30 mNOTA:

- teren curli-constructll Identificat pe punctele de contur ION!02-103-104, In suprafața de 3,96 m.p., care represBnb-prolectla la sol a balcoanelor de la etajele superioare


VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica litlu/nr./data

S. C. GEO POINT EXPERT S.R.L.

Bacatt, str. Miroit Coslin, nr.3, SC.D, ap.63, te!./fax;0234.524585, e-mail’geopoinl2004@yahoo.coni: CUI: 16561336; J04/1193/2004

Beneficiar: Macalea Paula

Amplasament :Mun, Bacau, str. Milcov nr. 73, saA, ap,l

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

<? SCARA f-200

Titlu proiect: Studii-tipografice-

Faza :

 • ■ Studii

 • ■ todo .

Proiectat

singEmil-Mihaifa IGNAT

Desenat

’ siiig'Euiiî- Miliaita IGNAT

«7^--

DATA August 2018

/             • V ‘ *            * ■' ’*•

f                        o                    ‘     *      1 *•

Titlu planșa: Elfii de sltiiatiu ,»

- F.f'      •      . J-... ‘b

* , *

Verificat

ing. Lucian DRAGOMIRESCfy


i r :         r. >

i ■> " ■             ■ Executant, -■    •

V/ S.C. GEO POINȚjfXPERES.R.L P.F, AiwriZatd ,■ ing.Liiciait Dragbmtrescu


ANEXA NR. 9(necotat)

Sc. 1 ; 500

Beneficiari- KERCIU GHEORGHE SI HERCIU MARIANA ;

Amplasament: MUN BACAU. STR. 9 MAI. BLOC 52. SCARA C;


INVENTAR 0£ COORDONATE

N>

Ptt

X              V         Luniiml

|m)           (m|         (m)

1-2.

564471 244

647010.024

1.70

2-3.

564469.547

647009.400

0.B5

3-4.

564468.501

64701Q.974

3.40

4-5.

$64470.441

647012.064

1.20

S-fi.

564472 41S

647015.165

3.40

6-7

564473.256

647019.246

1.00

7-a.

564475 264

647020.897

2.60

8'1.

564471.456

M70Q2J

2.S0Sistem de proiecție (X, Y)- STEREO’70


ANEXA NR. 10

LA HOTĂRÂREA NR. 510 DIN 21.12.2018

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara l:5G0


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

Mun, Bacau, str. lonita Sandu Sturza nr. 101, judBacau

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BacauTufescu Adriana Imobil cu nr.cad. 7704

Legenda:

 • - imobil identificat pe punctele de contur 10-7-12-3-6-5-2 in suprafața de 80 m.p. apartinand UAT Bacau, din care 39,5 mp. (punctele de contur 10-7-6-5 reprezintă servitute de trecere In favoarea lui Balon Fosile);

imobil identificat pe punctele de conturi-2-3-4 in suprqfata de 161 mp. apartinand lui Baian Fosile;

imobil identificat pe punctele de contur 10-2-5 in suprafața de 3 mp. apartinand lui Amoniu Vergina (suprapunere cu H.C.L. 352/2018);

!      1 - punctele de contur 10-7-6-5 reprezintă servitute de trecere in

favoarea lut Baian Fosile in suprafața de 39,5 mp.;

 • - punctele de contur 10-7-12-3-6-5 in suprqfata de 77 m.p.reprezinta terenul apartinand mun. Bacau neafectat de suprapunera cu imobilul cu nr.cad 5139CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC

CERTIFICAT DE AUTORIZARE

5.C. c   GgO POINT EXPERT SRL

^PFAuto^aH

CUM