Hotărârea nr. 51/2018

Hotărârea nr.51 din 06.02.2018 privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile FEBRUARIE 2018 – MARTIE 2018.

a mân ta


HMMM ■■■■■■■■■■■■■■■


HOTĂRÂREA NR. 51 DIN 06.02,2018

privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE 2018 - MARTIE 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 636 din 18.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 637 din 18.01.2018, favorabil; -Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 208/06.02.2018 al Comisiei de specialitate nr 5;

-Prevederile art. 35, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 393/ 2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea 215/ 2001, a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1.   - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al

Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile februarie 2018 - martie 2018 în persoana domnului consilier Gherasim Constantin.

Art. 2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Bacău aprobat prin H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a) conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e) aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f) îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău sau însărcinări date de consiliul local.

9

Art. 3. -Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 4. -Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Analiză și Relații Consiliul Local și persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art 5. -Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


T^SECRETARUL MUNICIPIUL L NICOLAE-OVIDIU PQPQ


JBACĂU

ICI