Hotărârea nr. 509/2018

Hotărârea nr. 509 din 21.12.2018 prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donatie a terenului în suprafată de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 – 17A (trotuar amenajat) si investitia realizata pe teren domeniul public, in suprafata de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizarii racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland

HOTĂRÂREA NR. 509 din 21.12.2018 prin care se ia act de promisiunea unilaterală de donație a terenului în suprafață de 28,80 mp situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 - 17A (trotuar amenajat) si investiția realizata pe teren domeniul public, in suprafața de 1.182,50 m.p. si aprobarea protocolului cadru de colaborare cu KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA în vederea realizării racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere : -Adresa nr. 1036/22.10.2018, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 41751/24.10.2018 prin care KAUFLAND ROMANIA - SOCIETATE IN COMANDITA își exprimă intenția de a realiza racordul rutier si trotuarele aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland, str. Narciselor nr. 17 - 17A;

-Declarația de donație autentificata sub nr. 2463/22.10.2018 la Societatea Profesionala

Notariala Monica Pop si Asociații - București;

-Referatul comun nr. 13327/14.12.2018 al Arhitectului-Sef si Direcției de Drumuri Publice prin care propune să se ia act de promisiunea unilaterală de donație a KAUFLAND ROMANIA - SOCIETATE IN COMANDITA;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13328/14.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 13329/14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.2180/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2181/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2182/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2183/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2184/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 128 (1) lit. „c” din OUG nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (2) lit. „g” din OG nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, actualizată;

-Prevederile art. 29 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;

-Prevederile art. 863 lit. ”c”, ale art. 1014 si ale art. 2013 - art. 2038 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicității imnhil iîîrA rArm1"dir'dtQ n1tArir»r              ci              •

XA11V C7iJL±M-JL Vj 1    V4C/IX       V41LV1JIV1 111VVHX1VUVU Ljl WHljUl V

C

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată si completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată si completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, punctul 13 și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se ia act de promisiunea unilaterală de donație, formulată de KAUFLAND ROMANIA - SOCIETATE IN COMANDITA, a terenului în suprafață de 28,80 m.p. (trotuar amenajat) situat în Bacău, str. Narciselor, nr. 17 - 17 A din suprafața de 225,00 mp teren, identificată cu numărul cadastral 81259, si investiția realizata pe teren domeniul public, in suprafața de 1.182,50 m.p., necesară realizării racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland, teren identificat conform planurilor de situație, Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2, parti integrante a prezentei hotărâri.

ART.2. Se aprobă ca lucrările de construire a racordului rutier să fie executate parțial pe terenurile proprietate publică a municipiului Bacău, în suprafață totală de 1.182,50 mp.

ARTA Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cadru între Municipiul Bacău și KAUFLAND ROMANIA - SOCIETATE IN COMANDITA, conform Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea construirii racordului rutier si a trotuarelor aferente Centrului Comercial Hipermarket Kaufland.

ARTA. - Se abroga Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 21 din 30.01.2015 privind aprobarea construirii de către S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. București, pe domeniul public al Municipiului Bacau, a obiectivului „Racord rutier la Centrul Comercial Hypermarket Kaufland” prin care se va asigura siguranța traficului rutier in zona.

ART.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul-Sef, Direcția de Drumuri Publice si Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.6. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Șef, Direcției Drumuri Publice si KAUFLAND ROMANIA - SOCIETATE IN COMANDITA.

ART.7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.
— «

- -4- — h— —

— —

—  J

L* _ —

— _

ț

. I

..

5

î


/

X

£

— 1

x

i.


J22.

e

HM

ÎM 775

|

8

|

!


»?0

8

270

L

8

EKV


{70

—ÎL


URBANO arhitect s.r.i IAȘI

Complex Grădinari, Str. Grădinari nr 14. bl F2-1. etaj 1. stânga Tel! Fax. 0232- 26.66 C8, E- mail. urbano arhitect@gmail com

Specificație

Nume

| Semnătură

Sef proieci

Arh. Paul Palaghia

I Adaptat

i Arh. Cezar ZaLer

1

>7

Desenat

I.Arti. Cezar Zauer&AcA<j

CSUs'lLJUl- UJGAt- IbftC&J
8

co


ACCES APROVIZIONARE


strada NARCISELOR«lARCISELOR


21.00

+

8.95    0'

r 2.70

27.00

pr                 T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


■    v*-


3.50 r 3.50 i 3.50


ACCES CLIENTI

<?£-€ȘEklM7F

GMIOfceWE


TROTUAR PUBLIC AMENAJAT PE TEREN KAUFLAND = 28.80 mp

SUPRAFAȚA TEREN KAUFLAND = 15.422 mp A.C. = 4485,00 mp

A.D.C. = 4950,50 mp

LOCURI DE PARCARE = 206

SPATII VERZI « 1288,70 mp

CIRCULAȚII CAROSABILE ■ 9215,50 mp

CIRCULAȚII PIETONALE + BORDURI = 432,80 mpACCES CLIENTI


lp care se zitioneaza


A-Mexft K£.2.

IA        u£.5O9 ciuli 2.1.12. ZoiȘ,


strada NARCISELOR5.70

9_________


ewioeewE3 RAFATA AMENAJATA P VTII VERZI » 102,40 mp CULATII CAROSABILE = 53<,7Smi?  ?

CULAT1I PIETONALE + BORD


or) S e m m e#

ToPcm.j qj


3TUAR PUBLIC AMENAJAT PE TEREN KAUFLAND = 28.80 mp


PRAFATA TEREN KAUFLAND = 15.422 mp

« 4485,00 mp

i.C. = 4950,50 mp

CURI DE PARCARE = 206

XTII VERZI « 1288,70 mp

ICULATII CAROSABILE « 9215,50 mp

ICULATII PIETONALE + BORDURI = 432,80 mpSUPRAFAȚA AMENAJATA PE DOMENIU PUBLIC 1182,50 mp

13 TROTUAR AMENAJAT PE PROPRIETATEA KAUFLAND 28,80 mpVerificatori / experți


.1.-•___

mo


Specificație

Nume

Semnătura )

Șef proiect

Arh.Paui Palaghia

Adaptat

Arh. Cezar Zauer

Desenat

Arh. Cezar Zauer     s


scaradata

9.2018Beneficiar:

SC. KAUFLAND ROMANIA S.C.S


Titlu proiect

RACORD RUTIER LA CENTRU COMERCIAL HIPERMARKET KAUFLAND

mun BACĂU. W NARCISELOR, nr 17. |ud BACĂU


Titlu planșă:             * *

PLAN DE SITUAȚIE


Proiect:

nr. 250.1

/2018


Faza:

D.T.A.C.


Planșa nr.

A03


ROMÂNIA                          w ANEXA NR. 3

JUDEȚUL BACĂU                LA HOTARAREA NR. 509 DIN 21.12.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


PROTOCOL DE COLABORARE

Prezenta convenție („Convenția") a fost încheiată astăzi _______________2018 („Data

Semnării"), de către si între:

1) Municipiul Bacău, avand cod de identificare fiscala 4278337, reprezentat legal prin Primar, dl. COSMIN NECULA

și

2) KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ persoana juridica română cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, având numărul de ordine in Registrul Comerțului si CUI RO 15991149, reprezentata legal de Dl. Alin Nicolae Axinte- Director Proiecte Imobiliare EST si Dl. Liviu Bisog- Project Manager, denumite în continuare individual „Partea" si colectiv „Părțile",

ÎNTRUCÂT:

 • (A)    KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ va edifica pe terenul proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de 1.182 mp domeniul pubiic al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr.17-17A, - “Racord rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland’';

 • (B)     Dreptul de a construi se acorda cu respectarea prevederilor art. 31A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului precum și obligațiile care derivă din prevederile Cap. III, Secțiunea 2 "Reguli cu privire la asigurarea acceselor" din Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G. nr. S25/1996. republicată;

KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ este de acord sa amenajeze integral pe costul său racordul rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland pe domeniul public al Municipiului Bacău, conform planșei atașată la prezenta ca ANEXA 1, suportând integral atât costurile proiectării și autorizării proiectului incluzând taxele legale impuse de către autorități cat și costurile execuției lucrărilor de construire ale obiectivului mai sus menționat și costurile aferente donației;

AVAND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, PĂRȚILE AU CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • 1.1 Potrivit termenilor și condițiilor de mai jos Municipiul Bacău împuternicește în mod ferm și irevocabil KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ să procedeze la: - obținerea în prealabil a tuturor avizelor și acordurilor necesare realizării lucrărilor menționate anterior.

- efectuarea lucrărilor prin contractarea acestora cu un antreprenor la alegerea KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, urmând ca lucrările să fie plătite exclusiv de către acesta;

 • 1.2 în realizarea mandatului de la punctul 1.1, KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ se obligă prin prezenta să contracteze serviciile unui arhitect de specialitate care să execute lucrările de proiectare, avizare si autorizare ale racordului rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland identificat în planșa atașată. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ se obligă să suporte integral taxele legale și costurile lucrărilor de proiectare, avizare și autorizare ale lucrărilor menționate mai sus.

 • 1.3 KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ se obligă, să contracteze serviciile unui antreprenor de specialitate care să execute lucrările de amenajare ale racordului rutier si trotuarele aferente Ia Centrul Comercial Hipermarket Kaufland, edificate pe terenul proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de 1.182 mp domeniul public al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr.l7-17A, în conformitate cu autorizația de construire obținută si furnizată către Municipiul Bacău.

KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ se obligă să suporte integral costurile lucrărilor de amenajare ale racordului rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland amplasate pe proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de 1.182 mp domeniul public al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr.l7-17A.

 • 1.4 Municipiul Bacău se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare ale racordului rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland amplasate pe terenul proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de 1.182 mp domeniul public al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr. 17-17 A să efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor cu autoritățile competente.

 • 1.5 în sensul celor de la punctul anterior, KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ se obligă să notifice Municipiul Bacău cu privire la finalizarea lucrărilor și necesitatea constituirii unei comisii de recepție a lucrărilor de amenajare ale racordului rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland, edificate pe terenul proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de 1.182 mp domeniul public al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr. 17-17A, constituită din reprezentanți ai Municipiului Bacău si din care va face parte și un reprezentant KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ.

De asemenea, KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ va comunica comisiei desemnate orice alte documente solicitate din care să rezulte respectarea întocmai a Autorizației de construire emisă în vederea executării lucrărilor.

 • 1.6 KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ declară în mod expres și irevocabil că, deși finanțează integral lucrările de amenajare racord rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland, edificate pe terenul proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de 1.182 mp domeniul public al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr.l7-17A, rezultatul acestor lucrări va fi proprietatea municipiului Bacău, obiectivul fiind predat integral la finalizarea si recepția lucrărilor de construcție, urmând a intra în domeniul public al municipiului Bacău.

 • 1.7 în vederea executării mandatului de la punctul 1.1, KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ poate trata și încheia orice contract cu oricine pentru executarea lucrărilor, în nume propriu, dar pe seama municipiului Bacău, fixând termenul și prețul în condițiile ce le va crede de cuviință.

 • 1.8 în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului de la punctul 1.1, KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂva putea reprezenta municipiul Bacău și îi va putea susține interesele față de organele de administrație publică, responsabile de emiterea avizelor, acordurilor și de emiterea autorizației de construcție și în fața oricăror persoane fizice și juridice.

2. DURATA PROTOCOLULUI

2.1. Prezentul Protocol va înceta atunci când fiecare din Părți își va fi îndeplinit în întregime și în mod corespunzător obligațiile asumate prin acesta, cu privire la realizarea investiției, închei ataci O.nnfrflp.tiiliii Ha           nrprmTiif în "fnrmQ pi 1+a ti Lin 3 qi nra/lorcia 1 -ni za 0L1 fioî

V VAAV* M-v* wx wx. wM             A V V     k A A 4. AVJ.AAAU CĂ LA UMAX U XVU £?A MVLUAI, M<1 Iii f VQtițlUX VUXXV AKt t4/11M X X-t

3. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1 Obligațiile KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ sunt următoarele:

 • a)  să depună toate diligentele în vederea executării lucrării;

 • b) să suporte integral toate costurile aferente lucrărilor de amenajare ale racordului rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland, edificate pe terenul proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de 1.182 mp domeniul public al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr.l7-17A, inclusiv orice prejudicii pe care le-ar putea cauza terților prin executarea defectuoasă a acestor lucrări.

 • c) Sub rezerva finalizării investiției, conform prevederilor prezentului Protocol, KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ se angajează, iar Municipiul Bacău acceptă, următoarele:

 • (i) să predea terenul pus la dispoziție de Municipiul Bacău și investiția , realizată pe acesta, cu documentația aferentă, în baza unui proces verbal de predare -primire;

 • (ii) să cedeze Municipiului Bacău, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra investiției prin încheierea unui contract de donație în formă autentică, urmând ca aceasta să dobândească regim de drum public. Cheltuielile de autentificare aferente contractului de donație vor fi în sarcina KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ.

 • 3.2 Obligațiile Municipiului Bacău sunt următoarele:

 • a) Municipiul Bacău prin reprezentanți sai legali se obligă ca în termen legal, după data depunerii tuturor documentelor solicitate prin certificatul de urbanism de construire in vederea emiterii autorizației de construire, sa pună la dispoziția KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ autorizația de construire a racordului rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland, edificate pe terenul proprietate privată și terenul domeniul public al municipiului Bacău din strada Narciselor, Nr. 17-17A.

 • b) Municipiul Bacău se obligă ca odată cu emiterea autorizației de construire să obțină si să pună la dispoziția KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ împuternicirile in foma ceruta de lege, pentru ca KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ prin antreprenorul sau, să execute lucrările de amenajare ale racordului rutier si trotuarele aferente la Centrul Comercial Hipermarket Kaufland edificate pe terenul proprietate privată în suprafață de 28,80 mp și terenul în suprafață de LI 82 mp domeniul public al municipiului Bacău, strada Narciselor, Nr.l7-17A.

în conformitate cu precizările mai sus menționate, Municipiul Bacău recunoaște dreptul KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ de a folosi terenul public exclusiv în scopul executării lucrărilor de construire în vederea executării lucrărilor de amenajare.

Acesta din urmă se obligă ca la finalizarea lucrărilor de amenajare să efectueze formalitățile de recepție a lucrărilor cu autoritățile competente.

4. NOTIFICĂRI

 • 4.1 Toate notificările formulate în temeiul său în legătură cu prezentul Protocol vor fi întocmite în scris și vor fi comunicate prin email, fax, curier sau poștă cu confirmare de primire. Notificările vor indica datele de identificare ale expeditorului, precum și pe cele ale destinatarului, cu menționarea persoanei în atenția căreia sunt transmise.

 • 4.2      Orice comunicare, notificare, declarație, cerere, instrucțiune, sau orice document ce va fi adresat de oricare Parte celeilalte va avea forma scrisa și va fi considerară) ca fiind transmis(ă) după cum urmează:

 • (i) la data primirii, în cazul în care a fost predată personal, prin poștă, recomandat cu confirmare de primire,

sau prin serviciul de curierat,

 • (ii) la data transmiterii, in cazul trimiterii prin fax sau orice alt mod de transmitere telegrafică/ electronică (e-mail); data primirii comunicării este considerată prima zi lucrătoare ulterioară, dacă comunicarea s-a făcut într-o zi liberă sau într-o zi de sarbatoare legală;

 • 4.3 Dacă oricare dintre Părți își schimbă adresa de corespondența aleasă ori domiciliul sau sediul social, are obligația de a comunica în scris celorlalte părți acest eveniment, iar noua adresă se va considera valabilă numai după împlinirea unui termen de 3 zile de la comunicare potrivit regulilor enunțate la alineatul precedent, în caz contrar orice comunicare la adresa declarată de Părți în prezentul Protocol rămâne valabilă.

5. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • 5.1 Prezentul protocol încetează în următoarele cazuri:

 • a) imposibilitatea executării lucrării;

 • b) expirarea termenului protocolului.

6. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 • 6.1 Prezentul Protocol va fi guvernat și interpretat confonn legii române.

 • 6.2 Orice litigiu între Părțile acestui Protocol privind încheierea, executarea, interpretarea,

valabilitatea și conținutul prezentului Protocol va fi soluționat de către Părți pe cale amiabilă. în cazul in care o astfel de soluționare amiabilă nu este posibilă, diferendul va fi soluționat de către instanțele române competente.

7. CLAUZE FINALE

 • 7.1 Nici o modificare a prezentului Protocol nu va produce efecte decât dacă este efectuata în scris și semnată de către ambele Părți.

 • 7.2 Protocolul, drepturile și obligațiile conținute în acesta nu vor putea fi transferate către un terț fără a obține în prealabil acordul scris al celeialte părți contractuale, sub sancțiunea încetării protocolului și plății de daune interese.

 • 7.3 Dacă orice prevedere din prezentul Protocol este considerată, indiferent de motive, ilegală, nulă sau inaplicabilă total sau parțial, o astfel de prevedere va fi exclusă din prezentul Protocol fără ca valabilitatea sau aplicabilitatea restului Protocolului sa fie afectată iar Părțile vor conveni asupra prevederilor cu caracter de substituire care pot fi puse în aplicare.

 • 7.4 Prezentul protocol a fost încheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte si semnate.

MUNICIPIUL BACĂU                        KAUFLAND ROMÂNIA

SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

Prin: [se va include]                                             Prin: [se va include]