Hotărârea nr. 508/2018

Hotărârea nr. 508 din 21.12.2018 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, în condițiile legii, a unui teren, situat în Bacău, Calea Moldovei, nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 78296/ 19.11.2018 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu, prin care se propune scoaterea la licitație a unui teren, situat în Bacău, Calea Moldovei, nr. 38, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău cu nr. 12924 din 07.12.2018;

 • - Raportul compartimentului de resort cu nr. 12925 din 07.12.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2177/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2178/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, și nr.2179 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 14, alin. (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 7 alin. (2), ale art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile punctului 11 (zona B) din Anexa nr. 10 la HCL nr. 467/ 2018 privind aprobarea pentru 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, pentru o perioadă de l(un) an, a terenului în suprafață de 340,00 mp, teren situat în municipiul Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 38, din domeniul privat al Municipiului Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, cu destinația teren agricol.

 • (2) Prețul de pornire al licitației va fi de 7 lei/ mp/ an, conform pct. 11 (zona B) din Anexa nr.’ 10 la HCL nr. 467/ 2017.

 • (3) Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul Cadru pentru terenul prezentat la alin. (1) conform Anexelor nr. 2 și 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2 Membrii Comisiei de licitație si ai Comisiei de soluționare a contestațiilor vor

9          5                                                                         9                                                           9

fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze contractul de închiriere ce va fi încheiat în urma licitației.

Art. 4 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventariere Patrimoniu.

Art. 5 Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu.

Art. 6 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU PO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 508 DIN 21.12.2018


PLAN DE SITUAȚIE COTAT

(intravilan)

SCARA 1:500PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

__<<> / /                 \ 9              ’


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE - OVIDIU POPO


Nr.cad.70171


Stanescu Moneda

Nr.cad.63227


CERT/F/CAT^


Inventar de coordonata

i Nr-

1 Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D0.H1)

Xjmi

Ylml

8 's1

567058.130

648730.490

16.113

2

667056.853

646716.380

3.421

3

567055.790

646711.960

30.212

4

567053.598

646681.828

7.247 ||

6

567046.400

646882.670

27.977 0

6

567048.499

646710.668

5.511 |

7

667048.919

646716.063

14.789 fl

} 6

667049.889

846730.820

e.250 jj

Suprafața S»340mp


\>S


CD (D s

SC TOP EVAL CAD S.R.L.

Denumire: Teren propus pentru închiriere

Autorizație: Seria RO-B-J Nr.0093

Amplasament: Loc. Bacau, str.Calea Moldovei, nr.3B»

Cod fiscalîRO 26263744

județul Bacau

Sediul; Bacau, M. VIteazu, nr. 2

Mobil: 0740/677.107;

Beneficiar: DOCUTA SIMONA

E-mall: topo.marin@yahoo.com

—-----1

Scara 1:500 I

□.vioria! I inn Marin S

—---- PLAN DE SITUAȚIE

** *» 4 *    •


Faza:


Format: A4


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 508 DIN 21.12.2018


CAIET DE SARCINI CAPITOLUL A DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL: BACĂU, Str. Mărășești nr.6 C.U.L : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon: 0234-515774,0234 - 525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

1. PREZENTAREA BUNULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

AMPLASAMENTUL = TEREN Agricol, situat în Bacău, str.Calea Moldovei, nr.38 conform schiței anexate

SITUAȚIA JURIDICĂ: domeniu privat, proprietate a Municipiului Bacău SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : 340 mp

2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Terenul ce se închiriază este în suprafață de 340mp și se află situat în intravilanul Municipiului Bacău, str. Calea Moldovei, nr.38, cu următorii vecini:

- la N proprietatea dlor Docuță Gheorghe și Simona, la S proprietatea dnei Liță Elena,la E proprietatea dnei Stănescu Moneda, și la V Piața de Gros. Acest amplasament se închiriază în vederea valorificării din punct de vedere

economic și atragerii de fonduri Ia bugetul local cu destinația de teren agricol. Subînchirîerea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice se poate face numai cu acordul scris al proprietarului.

Drepturile și datoriile părților se stabilesc prin contractul de închiriere. La încheierea perioadei de închiriere, contractul poate fi reînnoit cu acordul ambelor părți..

Schimbarea destinației bunului o poate face doar proprietarul prin H.C.L. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI: 7 Lei/mp/an

DURATA ÎNCHIRIERH : 1 AN

GARANȚIA DE PARTICIPARE : 500 LEI TAXA DE PARTICIPARE : 100 LEI

CAIET SARCINI: 50 LEI

Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str. Mărașești nr.6,....................... ora............

Data limită până la care se fac înscrieri la licitație ...................ora 16,00.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană fîzică/juridică româna ori străină autorizată conform legii, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) copie de pe cartea de identitate/certificatiil de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului,

 • b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, pentru persoanele juridice;

 • c) certificat fîscal/cazier fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • d) certiflcat fiscal emis de Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • e) dovada constituirii garanției de participare la licitație, (xerocopii după chitanțele de eliberate de casieria Primăriei Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • f) dovada achitării caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație (xerocopii după chitanțele de eliberate de casieria Primăriei Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • g) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere perfectate anterior de părți;

 • h) copie după ultimul bilanț contabil, pentru persoanele juridice;

 • i) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea în caz de neadjudecare.

Reprezentantul desemnat al participantului Ia licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  Procura/împuternscirea                semnată                de

președinte/administrator/director, etc însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul în care persoana interesată vine în nume propriu, cartea de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății.

CAPITOLUL C MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea imobilului - teren agricol, din str.Calea Moldovei, nr.38, în suprafață de 340 mp se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, codului civil.

înscrierea la licitație se face până la data de...................., orele 16,00, data

la care ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Pe plic se va menționa:

 • - numele ofertantului și adresa/sediul acestuia;

 • - denumirea licitației, a tipului și pentru care depune oferta;

Ofertele primite și înregistrate după termenul limita de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de..................., orele............. în prezența

comisiei de licitație stabilită prin Dispoziție a Primarului și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Prețurile minime pentru închirirere, care reprezintă și prețul de pornire al licitației sunt cele stabilite pe zone de amplasament, conform H.C.L. nr.467/28.12.2017-Anexa 10, pct 11, zona B, adică 71ei/mp/an-categ0ria teren-agricoL

Pasul de licitație este stabilit la minim 3,5 lei/mp/an.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

In cazul în care la prima rundă de licitație nu se prezintă nimeni,se prezintă un singur ofertant sau licitația nu este adjudecată, aceasta se va repeta în maxim 15 zile calendaristice, calculate de la licitația anterioară, cu respectarea prezentei metodologii.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație.

După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Comisia de licitație poate analiza și respinge ofertele făcute de ofertanții care înregistrează pierdere sau rezultate financiare necorespunzatoare.

După analizarea conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va consemna în procesul-verbal rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire a licitației, pasul minim de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfasoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețui de pornire a licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioara cu cel puțin un pas de licitare ) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repeta de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, amplasamentul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

A

In caz de egalitate a prețurilor ofertate, se va proceda în modul următor: Ofertanții care au ajuns în această situație vor face o nouă ofertă în plic închis, semnat și ștampilat

Plicurile se vor deschide în prezența reprezentanților ofertanților;

Oferta cu valoarea cea mai mare va fi desemnată câștigătoarea licitației; în cazul în care ofertele sunt egale, se va proceda tot prin sistemul ofertei în plic închis.

Prețul de adjudecare al amplasamentului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea amplasamentului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de Ia prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț* Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participanti la licitație, la cerere.

In procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • - precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de maxim 30 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o nouă licitațe.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în maxim 15 zile lucrătoare, calculate de la data licitației anterioare. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de

participare la licitație.

Pentru departajare se va ține cont de data și numărul de înregistrare al cererii de

înscriere la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data și numărul de înregistrare ai cererii de înscriere la licitație.

In cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreună cu comisia de licitație.

 • 4. In cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual cu rata inflației, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

Pentru ofertantul declarat câștigător al licitației garanția depusă, în valoare de 5001ei va constitui avans la plata chiriei.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise la sediul Primăriei Municipiului Bacău.

DIRECTOR ADJUNCT CRISTINA BUZDUGANCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI .

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 508 DIN 21.12.2018

CONTRACT CADRU DE ÎNCHIRIERE

NR,............ziua, „.luna,„„„anuL»»,„,

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.I. 4278337, reprezentant prin PRIMAR Cosmin Necula, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de proprietar, pe de o parte

ȘI

2. P.FJS.C......................................... cu sediul în Bacău, str............. înregistrată

la O.R.C. Bacău sub nr.J04/ / având C.U.I............, cont.............deschis

la Banca...... reprezentată de dl...........persoana fizică română, având funcția de

............. și dna...................., în calitate de chiriaș,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv terenul în suprafață de 340 mp situat în Bacău, str. Calea Moldovei, nr.38, conform schiței anexe.

Art.2. Terenul în suprafață de 340 mp este proprietate privată a municipiului Bacău, și are destinația de teren agricol.

Art.3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract.

HI. TERMENUL

Art.4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 1 an, cu începere de la data de................până la data de.................

Art.5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

IV. PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.6. Prețul chiriei este stabilit la ......... lei/an  pentru un tarif de

......../mp/an, stabilit în ședința de licitație din data de................

Garanția în valoare de 5001ei, depusă cu chitanța nr.......constituie avans la

plata chiriei.

Art7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual cu rata inflației, tară a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

ArL8. Plata chiriei se va face lunar/anual, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art.9. Plata chiriei se poate face direct la casieria proprietarului sau prin O.P. prin conturile:

 • -  contul proprietarului RO 07 TREZ 06121A300530XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău

 • -  contul chiriașului....................deschis la..............

Alt. 10. Neplata chiriei la termenul stabilit, autorizează proprietarul a solicita

chiriașului plata de daune, a percepe penalități de 0,1%/zi întârziere, conform legislației în vigoare.

Art.ll. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile

față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către chiriaș.

în temeiul art. 1798 Noul Cod Civil prezentul contract constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite prin contract.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

A.Drepturile și obligațiile proprietarului

Art. 12. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a lucrărilor de amenajare, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente și ale prezentului contract.

Art. 13. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul va prelua terenul liber de orice sarcini, pe baza de proces-verbal.

Art. 14. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 90 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art. 15. Proprietarul va preda chiriașului terenul, pe baza de proces -verbal de predare primire. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art. 16. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând chiriașul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art. 17. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art.18. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art.19. Chiriașul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art.20. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.IV din prezentul contract

Art.21. Chiriașul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului potrivit destinației.

Art.22. Chiriașul se obligă să împrejmuiască terenul, ridicând un gard, pe bază de proiect legal avizat și aprobat

Art23. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, decât cu acordul scris al proprietarului, sub sancțiunea nulității contractului.

Art.24. Chiriașul se obligă să folosească terenul conform destinației-teren agricol, Art.25. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să verifice respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente și ale prezentului contract.

Art.26. La încheierea perioadei de închiriere, chiriașul va preda bunul închiriat, în caz de neprelungire, liber de orice sarcini, retrăgând/dezafectând gardul la limita proprietății.

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.27. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art.28. Forța majora, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Art.29. în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art.30. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

Art.31. Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de închiriere fără justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

Art.32.Pa<# eomisoriu de grad ZK Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat fără a mai necesară punerea în întârziere sau altă formalitate prealabilă și fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese,

VH. LITIGII

Art.33. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.34. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.33 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

VUL NOTIFICĂRI

A

Art.35. In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită daca va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.36. în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primita de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.37. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.38. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.39. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile cu minim 3 luni înainte;

 • d) la cererea proprietarului, cu condiția notificării prealabile cu minim 3 luni înainte;

 • e) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 90 de zile înainte;

 • f) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina chiriașului;

 • g) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • h) în cazul în care terenul sau o parte din el va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 90 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • i) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la art.l 1;

 • j) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

Art-40. La încetarea, din orice cauză, inclusiv în cazul schimbării destinației stabilit în conformitate cu prevederile art.2, din contractul de închiriere, chiriașul va ridica gardul ce delimitează suprafața de teren.

Art.41. La încetarea contractului din vina chiriașului, terenul va fi disponibilizat și închiriat altei persoane fizice/juridice, conform prevederilor legale, chiriașul pierzându-și dreptul de a mai închiria spații aparținând proprietarului.

X. REZILIEREA

Art.42. Contractul se reziliază în următoarele situații:

 • a) chiriașul schimbă destinația bunului închiriat;

 • b) chiriașul cesionează contractul de închiriere, fără acordul proprietarului;

 • c) chiriașul împrumută în tot sau în parte bunul, fără acordul proprietarului;

 • d) chiriașul întârzie cu plata chiriei în condițiile art. 11:

 • e) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș;

 • f) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul în care terenul va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietăți;

în temeiul art. 1817 Noul Cod Civil prezentul contract se reziliază dacă una dintre părți nu își execută obligațiile născute din acest contract.

XI. EVACUAREA CHIRIAȘULUI LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.43. Proprietarul are dreptul de a evacua proprietarul de pe terenul pe care-1 are în chirie în baza prezentului contract în cazul rezilierii sau încetării contractului, cu notificarea prealabilă a chiriașului, în condițiile legii.

Art.44. Chiriașul, prin semnarea acestui contract, consimte ca evacuarea să se facă în temeiul prezentului contract, fără hotărâre judecătorească și fără titlu executoriu.

Art.45 .Evacuarea se va face de o comisie formată din 5 persoane numită prin Dispoziție a Primarului, de un reprezentant al chiriașului și de martori. Cu această ocazie se va încheia un proces-verbal în care se vor trece toate bunurile existente la data evacuării.

Art.46. Cheltuielile ocazionate de evacuare vor fi suportate de chiriaș.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 47. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

a) Legea nr.215/2001 privind administrației publice locale, republicată;

 • b) Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) Hotărârea nr...../.....2018 a Consiliului Local Bacău privind

aprobarea închirierii;

 • d) prevederile Codului Civil.


Art.48. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta.

Ârt.49. Proprietarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a chiriașului.

Art.50. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

Art.51. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și 1 (imul) pentru chiriaș.


PROPRIETAR,


CHIRIAȘ,


MUNICIPIUL BACĂU prin


prin


PRIMAR

COSMINNECULA

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT EC. TEBERIU CIOBANU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ec.BARDAȘU CRISTINA

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR

CIPRIAN FANTAZA


DIRECTOR ADJUNCT, CRISTINA BUZDUGAN


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

;heCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVLDIUP0POVICI