Hotărârea nr. 507/2018

Hotărârea nr. 507 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Daniel, la dl. Grozavu Mirel.

HOTĂRÂREA NR. 507 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Daniel, la dl. Grozavu Mirel

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Cererea d-lui Grozavu Mirel, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 44371/22.11.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 68508/10.01.2013 de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Daniel;

  • - Cererea d-lor Preuteasa Anca-Alexandra si Preuteasa Daniel, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 44370/22.11.2018;

  • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1427/20.06.2018 la Biroul Individual Cristudor Elena;

  • - Referatul nr. 13054 din 11.12.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

  • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 13055 din 11.12.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 13056 din 11.12.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2174/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2175/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, și nr.2176 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

  • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea m\ 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68508/10.01.2013 incheiat pentru suprafața de 14,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la d-nii Preuteasa Anca-Alexandra, la dl. Grozavu Mirel, din Bacau.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Alt. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.