Hotărârea nr. 506/2018

Hotărârea nr. 506 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, casatorita cu Pop Ionuţ-Bogdan

HOTĂRÂREA NR. 506 din 21.12.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, căsătorită cu Pop Ionuț-Bogdan

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea d-nei Pop Carmen-Manuela, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 46155/10.12.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000, de la dl. Marian Vasile;

 • - Cererea d-lui Marian Vasile, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 45899/07.12.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000 către d-na Pop Carmen-Manuela;

 • - Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Marian Vasile ;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1377/19.06.2018 la Biroul Individual

Notarial Zaharia-Ciorcila Mihail;

 • - Referatul nr. 13051 din 11.12.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 13052 din 11.12.2018;

 • - Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 13053 din 11.12.2018 ;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2171/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2172/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, și nr.2173 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

_           1/^ ort 9Q/1VQA ci ort     1 A lit ^55 Hm Anpvo nr 1 1q O    nr

A. A V/ V VV1V1 11V CIA V.        A )\^) Oi CtA V*     ' V X / 5 A AC.    A VIAAA J. 1AAVZ1U AAA . A  A CA V-Z . KJ . AAA .           \J

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

- Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 22143/29.08.1997, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 9076/17.03.2000, incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Marian Vasile, la d-na Pop Carmen-Manuela, căsătorită cu Pop Ionuț-Bogdan.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GHIORGHE--------“


AJTA

Z ’


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPO^ICI