Hotărârea nr. 505/2018

Hotărârea nr. 505 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara


HOTĂRÂREA NR. 505 din 21.12.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale

. republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

  • - Cererea d-lui Niculescu Fabian, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 45651/05.11.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 de la dl. Iftinca Marius;

-Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 1187/19.04.2016 la Societatea Profesionala Notariala Cristudor;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 242/28.06.2018 (Anexa nr. 1) adoptata in baza Sentinței Civile nr. 1117/06.11.2017 pronunțata de Tribunalul Bacau -Secția a Il-a civila si de contencios administrativ si fiscal in Dosar 4101/110/2013 ; -Referatul nr. 13057 din 11.12.2018 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 13058 din 11.12.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 13059 din 11.12.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2168/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2169/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, și nr.2170 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 40 alin. (2) si ale art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

  • - Prevederile art. 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

  • - Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

  • - Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. “b” si ale art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art. 45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68685 din 01.03.2016 pentru suprafața de 31,65 m.p. teren de la dl. Iftinca Marius, la d-nii Niculescu Fabian si Niculescu Marioara.

ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietara apartamentului.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la ART. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI