Hotărârea nr. 504/2018

Hotărârea nr. 504 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Cornisa-Bistritei’’acar/HOTĂRÂREA NR, 504 din 21,12.2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Cornisa-Bistritei”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13265 din 14.12.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Cornisa-Bistritei” -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13284 din 14.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 13264 din 14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2164/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2165/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2166/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2167 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit.”a” alin, (ii) si art.7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. a din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1, -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Cornisa-Bistritei”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 504 DIN 21.12.2018

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau -Strada Cornisa-Bistritei”


SEF SERVICIU

MIHAELA lONESI


PROIECT 37/2018

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI

AMPLASAMENT:

Str.Cornisa Bistriței,loc.Bacau,județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

STUDIU DE FEZABILITATE

EX.3


SSP


PR. 37/2018


LISTA DE SEMNATURI


ARHITECTURA:


C. Arh. PANAITESCU ALEXANDRUPEISAGISTICA:


Peisagist ARSENE LIV ADIRECTOR GENERAL:

Ing. ZAHARIA NICOLAE

Pr. 37/2018

BORDEROU

 • 1. Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Gaze naturale

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz RAGC SA

 • -  Aviz TeleKom Romania

 • -  Aviz Termoenergy Group SA

 • -  Aviz Direcția de sanitate publica Bacau

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Lista Echipamente - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Lista Echipamente - Varianta

 • -  Analiza cost-beneficiu

 • 2. Piese desenate

 • -  Ao - Plan de încadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  Ai’- Plan de situație propus

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere

 • -  Ci- Plan de situație - coordonator rețele

 • -   Di- Plan de situație - Sistematizare verticala

 • -  Elemente propuse Loc de Joaca

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1066 din 1 1, AUG. 2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                      Di":      21ĂU6 2018

în scopul:

11.1.AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STR. CORNIȘA BISTRIȚEI

Ca urmare cererii adresate de _______________ MUNICIPIUL BACAU__________________

cu domiciliul\sediul în județul_____ , BACAU ___ , localitatea_____________BACAU_______

satul ___________________:________2__, sectorul     , cod poștal ______________:______________

strada_____________CALEA MARASESTI____________,nr. 6 7hl

sc.               et. -     , ap.      , tel./fax________________-__, e-mail

înregistrată la nr. ___________1/1066__________ din 09-08-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, _,atul ____________________________~                            , sectorul              cod poștal:__

sat/strada ____________________Comisa Bistriței___________________(nr ___________, bl.

sc._____et_____ap._______, sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan; număr cadastral

84676

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.____________250___________/_______2008_______

faza_____PUG______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr, 114din 20.04.2016______________________~’

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 53897 din 20.07.2018, terenul aparține domeniului privat al Municipiului Bacau.

r :

^2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

0 D.T.A.C.                □ D.T.O.E.                 □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  0 alimentare cu apă

  G3 canalizare

  Q alimentare cu energie electrică alimentare cu energie termică


  d.2) avize și acorduri privind: □ securitatea la incendiu


  Q gaze naturale

  Q telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  • □ protecție civilă


  Alte avize/acorduri


  □ sănătatea populației


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): scutit


SECRETAR,

V<?OSM1N NECtl                           OVIDIU NICOLAE POPOVICI

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

2 t AUG 2018


Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de

î/4

Terenul se afla in zona II - zona cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de inaltime P+4 niveluri.

Funcțiuni complementare admise:

 • - instituții publice, servicii si alte activitati nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate)

 • - circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări permise:

 • - locuințe colective cu P+4* 10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări in cadrul trupului principal

 • - investiții necesare îmbunătățirii calitatii locuirii si a confortului urban

 • - modernizări, reparații si intretinere ia clădirile existente

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: cresa, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări interzise:

 • - activitati producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice -incendii, explozii

 • - în raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții si amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zonei

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise ca funcțiune dominanta si funcțiuni complementare

 • - sunt interzise locuințele individuale în Subzona LC - zona de locuințe colective

• sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • - sunt interzise funcțiunile industriale.

Pentru UTR 9 zona locuințe colective se admite:

 • - regim de inaltime maxim admis P+10

 • - inaltimea maxima admisa a clădirii, masurata la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 45,00m

 • - P.O.T. max. = 40%

 • - C.U.T. max. = 4,4

Se solicita amenjare locuri de joaca in municipiul Bacau str. Comisa Bistriței.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică.

Accesele în sl către locul de Joaca nu vor Influența fluxul auto șl pletonal existent în zonă.

Aspectul exterior al locului de joaca nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.
JUDEȚUL BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

3. REGIMUL TEHNIC Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STR. CORNIȘA BISTRIȚEI

| Certificatul de urbanism nu {ine loc de autorizație de construire sau autorizație

|         de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.              . .. ....

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții ~ de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice ți private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE șî prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului ți accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEEși a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții;

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului. în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

‘               în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor

,         investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice

’         competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

i           în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a               |

j efectelor investiției asupra mediului, sol icitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a

|                     notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până ia data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de ..............direct/prin poștă.


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1000647100 Uk-'L>1->                    y

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU


Ah PLASAME^g^a^S, UAT BACĂU

LirriSdf^MteRTUL DE URBANISM din 2 l AUG2&018 |


DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 540554, Tîrgu Murej MUNICIPIUL BACAU-

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

TeL 0234-581849 Fax 0234-588757

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mureț delgaz-grirLro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

N.Trtulescu 33.6DQ04S, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F0234205089

Bacau, 20,09.2018

DAN CIUCU T 0755141664

Stimate client.

F

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001959973 emis în data de

20.09.2018

Cu respect,

ing. Dan Ciucu

Emitent .

in

!h

Aviz de amplasament favorabil

,1001953973__________________ .20.09,2018

tJumSr avii                                  Eliberat la data

1) Persoană juridică

.MUNICIPIUL BACAU-

Denumirea consumatorului

Nr. înregistrare fa Rcg, Comerțului

.4278337

cui

Atribut fiscal

Reprezentat (5) prin

In caRtate de


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrata cu nr. ,1001944221        / 05.09.2018_________________

pentru obiectivul: .Amenajare locuri de joaca in Bacau str.Cornisa Bistriței__

de la adresa str., CORNIȘA BISTRIȚEI _______________________________________________________________________

nr.,___ bl./sc.,__________________ap..__cod postai gOTriOg localitate.BACAU

comuna.                  sector,__județ .Bacău_______________________________

In urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe maî mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Amenajare locuri de joaca in Bacau str.Cornisa Bistriței în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele: -rețele electrice de joasă tensiune m;

-rețele electrice de medie tensiune m;

-rețele electrice de înaltă tensiune m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda confouu legislației in vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data Ia care expiră certificatul de urbanism In baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. Al și a certificatului de urbanism nr. 668/21.08.2018

DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tîrgu Mureș delgaz-grid.ro


Consiliu! director

Perene Csulak

(Director General)

Carmen Teona Oîiean

(Director Genera) Adj.) Petre Radu

(Director General Adj,)

0

Sediul Central: Ttrgu Mureș

CUI: 1097GGS7

Atribut fiscal: RO

J26/326/2QOO

Capital soția! subscris ți vărsat:

773257.777.50 ROfJ

R 011RNCB0026006351770003 BCR Bacău


Departament Acces fa Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F 02342GS0S9


DAN CIUCU

T 0755141664

F


,1001959973 Nr.

20.09.2018

Data


 • 3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de ._________ _______113.05 lei, s-a achitat oi

chitanța nr. .500002389406_____/. 10.09.2018      __

 • - instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

• în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonâ există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători șl vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului șl amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 AN RE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE, Potrivit prevederilor art 49 din cadrul TITLUL I al Legii nr. 123/2012, a energiei electrice si a gazelor naturale, cu completările si modificările ulterioare, se interzice persoanelor fizice si juridice: a) sa efectueze construcții de orice fel in zona de siguranța a instalațiilor electrice de distribuție, fara avizul de amplasament al operatorului de distribuție; b) sa planteze arbori in zona de siguranța a instalațiilor electrice de distribuție, fara acordul operatorului de distribuție; c) sa depoziteze materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecție si de siguranța ale instalațiilor, fara acordul operatorului de distribuție. - săpăturile vor fi precedate intodeauna de sondaje; - săpăturile in zona de protecție mecanica sau avertizare a traseelor instalațiilor electrice vor fi efectuate mimai manual titilizindu-se lopeti in scopul evitării accidentelor irniane provocate de lovirea mecanica a cablurilor de energie electrica aflate sub tensiune. Solicitantul si executantă lucrările»* de execuție "amenajare locuri de joaca in Bacau str.Cornisa Bistriței" sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru execuție branșament apa si record canalizare.


Emitent

jnq. Dan Ciucu___________________________________________

Reprezentat prin (Nume, Prenume)

2/2S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


AMPLASAMENT Str.Comisa Bistriței, Mun. Bacau,Jud. Bacau


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


NUME:

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT:

C.Arh.Panaitescu Alexandru

V

PROIECTAT:

C.Arh.Panaltescu Alexandru

DIRECTOR:

ing.Popa Vlad

77^

SCARA

DATA

2018


1:5000


BENEFICIAR


Primăria Mun .Bacau


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PROIECT

NR.37


DIN:

2018


FAZA:


Doc. Avize


PLANȘA:

A0
NUME:

SEMNĂTURA

SEF PROIECT:

CARH. ALEX PANAITESCU

X?

PROIECTAT:

CARH.ALEXPANA1TESCU

//

DIRECTOR:

ING. VLADIONUT POPA

7^—MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau,str.Calea Marasesti nr.6 Județ Bacau


Delgaz Grid SA

Departament

Bd. Pandurilor 42, et. 4 540554 Târgu Mureș www.delgaz*grid.ro

Prenume i^ume

AVIZ FAVORABIL

Abreviere:

Nr. înregistrare 211265123, Data 11.09.2018

Urmare a cererii dvs. 211261179/6.09.2018. ,C.U. 668/21.08.2018 privind emiterea avizului de amplasament pentru denumire lucrare:

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU

STR. CORNIȘA BISTRIȚEI” Jocalitatea Bacau,str. Cornișa Bistriței, județul

Bacau

în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil,

CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:

CU PREDARE DE AMPLASAMENT PENTRU RACORDAREA LA

UTILITĂȚI

A: Condiții tehnice:

 • 1. In timpul execuției lucrărilor, se vor proteja conform „NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturalcTtoate rețelele întâlnite, confruntând datele indicate de Centrul de Operațiuni Rețea Gaz si Electricitate Bacau referitoare la dimensiunile rețelelor, adâncimi, amplasamente, ctc. de pe planurile anexate,cu cele intalnite in teren.

 • 2. Nu se admite intersectarea la aceeași cota cu rețelele stradale de gaze naturale.

 • 3. Intersectarea conductelor de gaze cu instalațiile in cauza (electrice, apa -canal,etc) in montaj subteran sau suprateran se va face, in general, perpendicular pe axul instalației sau lucrării traversate, in cazuri excepționale se admit traversări sub unghi mai mic,insa nu va fi mai mic de 60°;conducta de gaze naturale va fi la cel puțin 200 mm deasupra celorlalte instalații.

 • 4. Distanta minima, exprimata in metri, masurata in proiecție orizontala, intre conductele subterane de gaze naturale si alte instalații,construcții sau obstacole este cea indicata in NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale a rt .30, ta b.l,respectiv:

  Președintele Consiliului de Administrație

  Frank Hajdinjak

  Directori Generai!

  Ferenc Csulak

  Carmen Tecii» Oltean (adj.) Petre Radu (adj.)

  Sediul Central: Târgu Mureș

  CUi: 10976687

  Atribut fiscal: RO j26/326/08.06.2000

  Banca BRD Târgu Mureș

  IBAN:

  R011BRDE270SV27540412700

  Capital Social Subscris și Vărsat:

  773.257.777,5 RQN


1

Instalația, construcția sau obstacolul

Distante min.de la cond.de gaze-în m

PE

OL

P-j-

P-r-

p.m.

p.i.

P-j-

p.r

p.m

p.i

1

Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite

1

1

2

3

2

2

3

3

2

Clădiri fara subsoluri

0,5

0,5

1

3

1,5

1,5

2

3

3

Canale pentru rețele termice, canale pentru instalațiile telefonice, televiziune, etc.

0,5

0,5

1,0

2

1,5

1,5

2

2

4

Conducte de canalizare

1,0

L0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,5

1,5

5

Conducte de apă, cabluri de forță, cabluri telefonice montate direct în sol, cabluiri TV, sau căminele acestora.

0,5

0,5

0,5

1,5

0,6

0,6

0,6

1,5

6

Cămine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte cămine subterane

0,5

0,5

1,0

1,5

1,0

1,0

1,0

1,5

7

Copaci

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

S

Stâlpi

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 • 5. La conductele instalațiilor de orice utilitate(mcalzire,apa-canal, cabluri electrice etc.) pozate direct in pamant sau in canale de protecție, care intra sau ies din clădiri, se vor lua masuri de etansare împotriva infiltrațiilor de gaze prin locurile de pătrundere a instalațiilor respective in subsolul clădirilor,conform NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea și eploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

 • 6. întrucât rețelele de gaze sunt protejate catodic, veți prevedea masuri pentru evitarea apariției curentilor electrici vagabonzi, aceasta pentru protecția

2

catodica a conductelor de gaze naturale, cat si a instalațiilor dvs. Standard EN12954/2001 si Normativi 14

7,Se vor respecta prevederile STAS 9570/1-1989 privitoare la marcarea si reperarea rețelelor de conducte si cabluri in localitati.

B. Condiții generale:

 • 1.     Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

 • 2.     Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris

('          participarea unui reprezentant al Delgaz Grid SA la predarea de amplasament și

asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid SA - Centrul de Operațiuni Rețea Gaz si Electricitate Bacau.

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între

0,5....0,9 m..

 • 2.     în cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid SA, la telefon: 0800-800.928 și 0265-200.928, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice alta acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid SA, f j        pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular si apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii): în cazul în care se produce un asemenea eveniment având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid SA, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțai reprezentantul Delgaz Grid SA, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

 • 3.      în cazul avarierii, sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid SA - Centrul de Operațiuni Rețea Gaz si Electricitate Bacau, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

3

 • 4.     Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, manual, pentru a nu afecta izolația, materialul tabular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

 • 5.     în mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

 • 6.     în zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

 • 7.     în cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

 • 8.     Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid SA - Centrul de Operațiuni Rețea Gaz si Electricitate Bacau asupra datei la care e programată recepția.

 • 9.     Prezentul aviz este valabil până la data de 11.09.2019(12 luni),cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau document înlocuitor - se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

In cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Liliana Herda

CoordonBranea Mirela Emitent Avize si Acorduri

4Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 11298/NA 2240/27.09.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău, strada Cornișa Bistriței” propus a fi amplasat în Bacău, strada Cornișa Bistriței, fii, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 11298/13.09.2018;

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Pe parcursul realizării lucrărilor se va avea în vedere a nu se taia arborii existenti, ci se va realiza doar toaletarea acestora.

După executarea lucrărilor, se vor reface spațiile verzi prevăzute în proiect conform adresei nr. 1805/25.09.2018 emisă de Societatea de servicii municipale Bacău în care se menționează următoarele:

 • - spațiul verde propus respectă cerințele Regulamentului local de urbanism,

 • - se asigură protecția și dezvoltarea vegetației existente în condiții optime, fără a fi afectată de fluxurile de circulație propuse,

 • - arborii vor avea dispuse la baza acestora delimitări cu bordură separatoare pentru asigurarea unei zone de udare circulare și inierbatc.

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.


Șef Serviciu

întocmit \ Anca Secuiu ■


Avize,Acorduri, Autorizații

WWan_____________

/' Xagenția pentru protecția mediului bacău

Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@anmbc.anpm.ro; Pagina web: http://aprnbc.anpm.ro/

Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

J04/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600


Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75

web: www.apabacau.ro e“mail:manager@apabacau. ro Banca : BRD Bacau

Cont:RO13BRDE040SV60027870400

Mombar of 0180 FederatJon

RI^R SIMTEX <3

CERT1FIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001


Nr. 9892 / <52 /0.^^

AVIZ nr.

Către, MUNICIPIUL BACAU

STR MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU - JUD. BACAU

La cererea dvs. înregistrata cu nr. 9892 / 04.09.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „l.l.l.D) AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STR. CORNIȘA BISTRIȚEI” situat in STR. CORNIȘA BISTRIȚEI, MUN. BACAU - JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

 • 1. Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

 • 2. La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si canalizare si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 97 ;

 • 3. Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa si canalizare, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4. La începerea lucrărilor, cat si pe parcursul execuției acestora, aveți obligația sa solicitați asistenta tehnica din partea unitatii noastre,

 • 5. Termenul de valabilitate este de 1 ah de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.

 • 6.  Eliberarea avizului se face după achitarea taxei de avizare la caseria unitatii noastre.

Aviz achitat cu chitanța nr.__________________din______________________.S.G SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


Amenajare Locuri de Joaca in Municipiul Bacau -CORNIȘA BISTRIȚEI

AMPLASAMENT: Str.Aviatori, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


DENUMKEĂ PROIECTULUI:


PROIECT

NR.37


DIN:

2018


SEF PROIECT:


CARH. ALEX PANAITESCUSCARA

1:500


FAZA:

Doc Avize.


PROIECTAT:


CARH. ALEX RANAITESCU,


DIRECTOR:


ING. VLADIONUT POPAPLAN DE SITUAȚIE -propus-


PLANȘA:

A 1«J * n K

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

Cod 00347.02.04

Aviz nr: 645


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997 Cod unic de înregistrare 427320

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 01.10.2018

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/BC/BC/12792

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău, mun. Bacău, calea Mărășești, nr. 6

AVIZ CONDIȚIONAT

Ca urmare documentației dvs. depusă la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01/Bc/Bc/12792/ 645/ data 04.09.2018, privind lucrarea “Amenajare locuri de joacă” în mun. Bacău, str. Cornișa Bistriței, nr. cad. 84676, jud. Bacău, vă comunicăm următoarele:

în zona mun. Bacău, str. Comisa Bistriței, nr. cad. 84676, jud. Bacău, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. are amplasate/pozate rețele de telecomunicații subterane DE O IMPORTANȚĂ DEOSEBITĂ ia adâncimea de cea. 0.8 -1,2 m.

Având în vedere importanța deosebită a rețelei de cabluri telefonice proprietatea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., cît și faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentației prezentate, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu aceasta lucrare numai in condițiile îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a rețelelor telefonice subterane și/sau aeriene:

 • - la execuția lucrărilor propuse de dumneavoastră se vor respecta prevederile STAS-ului E8591/1 din ’91 si a STAS-ului 1999/86;

 • - distanta minimă în plan orizontal între instalațiile de telecomunicații subterane și lucrarea propusă va fi de minim 0,6metri, conform S? 8591/97; Nu se vor cala utilaje și nu se vor depozita materiale pe canalizația/rețeaua Tc, Tc(FO) subterană.

 • - la încrucișam, între instalațiile de telecomunicații și lucrarea propusă se va păstra o distanță de minim 0,6 metri, iar pe porțiunea de paralelism se va păstra o distanță de minim 0,6metri;

 • - Voiri incluse si fondurile netesan: ridicării sau coborârii gurilor & cămine telefonice la noul nivel al carosabilului sau^i trotuarului fr- catellfnteatemvelulacesteia se va modifica ftâă de cel existent. in urma lucrărilor proiectate. fara a acoperi capacele căminelor telefonice cu beton, asfalt sau orice alt tip de material astfel meat după terminarea lucrărilor traficul rutier sa nn fie afectat si sa fie posibil si accesul în Gumindo tele fonice, Costuriloacestor.lucrărivorfi suportate de către bene fierarul lucrării

 • - la intersecția lucrărilor propuse de dumneavoastră cu rețeaua de telecomunicații (aeriană si/sau subterană), dacă este cazul. se vor construi cămine telefonice de o parte si dealtaaluciării dumneavoastră. între care se vor instala minim, două teri PVC090pentru devierea cahlurihr.rețelei de telecomunicații șl țevi PVC despicate pentru protejarea cablurilor, de.telecomunicații subterane existente (cosmrileacester iitertirivor.fi suportate de dumneavoastră in calitate de beneficiar a lucrării).Lucrările de telecomunicații vor fi executate înainte dednccperca lucrărilor dumneavoastră:

 • - la execuția lucrărilor propuse, constructorul va lua masuri de evitare a deteriorării instalațiilor de telecomunicații (subterane sau aeriene pe stâlpi) existente in zona lucrărilor sau in zonele adiacente

 • - Lucrările propuse in zona instalațiilor tc existente, se vor executa numai manual, in prezenta unui delegat al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU, beneficiarul / constructorul va solicita cu 48 ore înaintea începerii lor predare de amplasament la telefon 0234 204141 - d-nul Stefanica Liviu, 0234 204290 - d-nul Ababei Dânut sau

0234 2043S7. Predarea amplasamentului privind rețeaua Tc. existentă se va concretiza prin semnarea unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Convenții, semnate de ambele părți, beneficiar / coyis'auctor și TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., la predarea amplasamentului.

 • - daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs.se vor depista in zona amplasamentului instalații Tc. (cabluri, tuburi PVC, Be, monotuburi etc) altele decât cele trasate pe planul de situație aveți obligația sa anunțați TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU la telefon 0234 204141 - d-nul Stefanica

Liviu, 0234 204290 - d-nul Ababei Dănuțsau 0234 204357 pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare.

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii sî numai pentru amplasamentul solicitat conform planului anexat.

In cazul in care sunt produse avarii ale reteleî/înstalatiilor de telecomunicații, ca urmare a nerespectariî prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalațiilor avariate, precum si daunele solicitate de clientii TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. datorita întreruperii ft mizării serviciilor, vor Ii suportate de cel care a produs avaria/benefîciarul avizului.

Anexăm prezentului aviz un exemplar al documentației în care au fost înserate, cu aproximație, infrastructura de comunicații existentă în zonă,

Este Interzisa folosirea informațiilor din prezentul aviz pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate ca si transmiterea lor unor terti.

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr...................................din data de (zz/ll/aaaa).....................................
Reg.Inaltime-parter

S teren-946mp

S amenajata=946mp


,5 SSP %


61171

\ SCARA B

\ \ Legenda amenajare:

 • - Arbori existenti

y \ o          .0 - Gard viu existent cu inaltime

\ Ghe.na                 de taiere propusa = 80cm

■   - Banei propuse 12 buc.

□ -Zona pietriș delimitată cu bordura de lemn

 • - Cămin de gaz


  S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

  Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

  Amenajare Locuri de Joaca DENUWtEAPROECTULUi:          m Municipiul Bacau

  -CORNIȘA BISTRIȚEI-AMPLASAMENT: Str. Aviatori, Mun. Bacau, Jud. Bacau

  BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau

  PROIECT

  NR.37

  DIN:

  2018

  NUME:

  SEMNĂTURĂ

  SCMh

  FAZA:

  Doc Avize.

  SEF PROIECT I

  C ARH. ALEX PANAITESCU

  z

  1:500

  PLAN DE SITUAȚIE -propus-

  PROIECTAT:

  C.ARH. ALEX PAN AITESCU

  £

  DATA

  PLANȘA:

  DIRECTOR:

  ING. VLADIONUT POPA

  i

  2018

  A1

  9Gb THERMOENERG^

  GROUP SA BACAU
  BACAtl-ROMANIA

  Str. Chimiei nr. 6

  Cod postai 600286


  Tel. *40-234-58 50 50          Cont BRD GSG Bacau RQ48BRDE04QSV742S3190400

  Fax +40-234-51 96 50                                  Capital Social 10,156.800 lei

  E-mail secretarlat@thermoenergy.ro          ORC J4/882/2014 - CUI RO3362Q67Q


  NR:


  /J


  DATA:    P ,  £) '        3Referitor la certificatul de urbanism nr. 668/21.08.2018, va comunicam ca avizam lucrarea “ Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau ” in Bacau, str. Cornișa Bistriței, cu respectarea următoarelor condiții , deoarece pe amplasamentul solicitat este rețea termica :

 • 1. Se va respecta distanta de minim 1 metru, in plan orizontal si vertical, dintre conductele termice preizolate si fundația oricărei construcții necesara la amenajarea locului de joaca (banei, tobogane, etc).

 • 2. In perioada desfășurării lucrărilor nu se vor deteriora conductele termice preizolate si izolația acestora, in caz contrar suportați cheltuielile pentru refacere.

 • 3. La inceperea lucrărilor se va solicita asistenta tehnica din partea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau latei. 0234/585050, int. 150/210.

 • 4. In cazul nerespectarii condițiilor impuse in prezentul aviz, acesta se anuleaza si nu suntem răspunzători âe eventualele daune produse de săpăturile necesare la repararea sau reabilitarea rețelei termice.

 • 5. In caz de avarie, nu suntem răspunzători de eventualele daune produse construcției, bunurilor si persoanelor din/langa interiorul acesteia.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele de termoficare din zona. Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.


SEF/ȚRV.TEHNIC, NEduLAI DIMA

F-04-TH-14/VAR. 1/05.01.2015

NC 61350


r/e gunoi


S.C.THI:Rt*OE\»ERGV CROUP S.A. BACĂU 1/IC IUL TEHNIC


SER


gunoi


'TEXĂ


>AVIZNR.....


Coș de gunoi


Coș de gun


Ghâna


SCARA

Legenda amenajai

- Arbori existent!

O             'O - „.<w.


161.64


* Gard viu existent cu inaltime de taiere propusa = 80cm

- Banei propuse 12 buc. o - Coșuri de gunoi propuse 4 buc. /T - Alee pavele

| -Zona spațiu verde


Reg.Inaltime-parter S teren-946mp S amenajata=946mp


Grad IV Rez.Foc Cat ”D” imp. RO.T.=100% C.U.T.=1 +0,00=161,67


I 0f<WlNUi APHIIEClllOR Q!N ROMÂNIA

•           A^xandru

PANAITESCU

Ctf vjrew arwct Cu cmc4 o1


-Zona pietriș delimitată cu bordura de lemn

 • - Cămin de gaz

 • - bordura de lemn

 • - suprafața de siguranța acoperita cu covor de cauciuc tip Tartan


&JC                  Âdd 60i   <


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Amenajare Locuri de Joaca

DENU?4:REAPRO;ECTULUI:           fo Municipiul Bacau

-CORNIȘA BISTRIȚEI-

AMPLASAMENT: strAviatori, Mun. Bacau.Jud. Bacau

behhtoaR: Primarla Mun .Bacau

PROIECT

NR.37

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

1:500

PLAN DE SITUAȚIE -propus-

FAZA:

Doc Avize.

Sff PROIECT:

C ARH. ALEX PANAITESCU

PROIECTAT:

CARH. ALEX PANAITESCU

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. VLADI0NUT POPA

2018

A1


PLANDEINCADRAREINZONA

Scaral: 5.000

|       | Zonastudiata


| «wTJnăâphithciiior

Nomenclatura: L-35-54-B-d-l-IV       din românia

T 2458

iex3ndru

\JAITESCU


cvocîw m *.».■< ev    <» »»>•’»

„zMhx...

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA

AMPLASAMENT Str.C

BENEFICIAR

Amenajare locuri de Joaca In Mun. Bacau Str. Comisa Bistriței

îomisa Bistriței, Mun. Bacau,Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau

PROIECT

NR.37

DIN:

2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

A

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT:

CArh.Panaltescu Alexandru

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Doc. Avize

PROIECTAT:

CArh.Panaitescu Alexandru

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ing.Popa Vlad

—7**----

2018

AO

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Bacau

Adresa BCPI: LOC: BACAU, STR lONiTA SANDU STURZA NR. 78 COD POȘTAL: 600269 TEL' 0234/571723, 0234/512059, 0234/525557, 0234/525559

, PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2717 / 2018 întocmit astăzi, 31/08/2018, privind cererea 64200 din 28/08/2018 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

 • 2. Executant: Chlscop Viorel

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: l.l.l.D) Amenajare locuri de joaca in muri,Bacau, str. Cornișa Bistriței, Bacau, str.Cornisa Bistriței, nr.cad.84676

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BACAU conform avizului de începere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  53897

  20.07.2018

  act administrativ

  bcpl bacau

  668

  21.08.2018

  act administrativ

  mun.bacau

Așa cum sunt atașate la cerere,

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 2717 au fost recepționate 1 propuneri:

* Conform art 276 dîn Regulamentul de avizare, recepție sl înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara nr. 700/2014, planul topografic, suport al documentației de urbanism stă la baza întocmirii documentației ce se realizează ulterior de proiectant în vederea obținerii autorizației de construire

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

| Identificator | Tip eroare |                           Mesaj suprapunere                           |

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector

DANA DANIELA MOSNEGUTU

X

SC. TOPO GEODEZIC S.R.L.

BACAU/

Denumire: 1.1.1.D) Amenajare locuri de joaca in municipiul Bacau, str. Comisa Bistriței

Amplasament str. Comisa Bistriței, mun. Bacau, județul. Bacau

Beneficiar. Municipiul Bacau

Proiect nr.: 100

Din:

08.2018

Scara

Faza:

/ / A '

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE

D.T.A.C.

Verificat

Chiscop Viorel    ' 1

Data

IN ZONA

Sef proiect

Chiscop Viorel

08.2018

Planșa:

Desenat

Farcas lonut Lucian

rl

Format

A4

A0

IO

£

X

S.C. TOPO GEODEZIC BACAU

S.R.L.

Denumire: 1.1.1.D) Amenajare focuri de joaca In municipiul Bacau, str. Comisa Bistriței

Amplasament: str. Comisa Bistriței, mun. Bacau, județul. Bacau

Beneficiar. Municipiul Bacau

Proiect nr.: 100

Din:

08.2018

4

Scara

Faza:

fi

Va

/ K7

1:500

PLAN TOPOGRAFIC

D.TA.C.

Verificat

Chiscop Vionel

Data

Sef proiect

Chiscop Viorel

082018

Planșa:

Desenat

Faroas lonut Lucian

30

Format

A4

A1^CERTItf >

AUTOrtIZ \RE

Seria RO-I >C-F

M. 0092/20 00.201

VIOREL

CHISCOP] Zona studiata


^oecute luc^, ,^'CERTIFICAT t?       DE

' AUTORIZARE 'j Seria ROB-JNr.O* VȘ.S.C.TOPOGEOOL


de TBcepțlt m data ----


••••
563500563500Nr. Pct

Coordonate pct.de contur

Lungind laturi

Dfl.M)

X[m]

Y|ml

1

563451.755

647158.242

31.730

2

583482.492

647150.368

29.920

3

563475.142

647121.363

31.611

4

563444.538

647129.277

29.851

S =946 mp

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Pr. 37/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

 • A.PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

“Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - str. Cornișa Bistriței"

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

-Nu s-a întocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2.  Prezentarea contextului: -politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

- Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de extindere a spatiilor verzi din municipii si orașe. Acțiunile întreprinse in acest sens se înscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității terenurilor prin amenajarea etapizata a lucrărilor, dispunandu-se montarea unor echipamente noi de joaca, mobilier urban si crearea unor cai de acces.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Cornișa Bistriței, conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru locul de joaca de pe str. Cornișa Bistrița, este lipsit de construcții, dar cu vegetație deasa (copaci) si este poziționat intre blocurile 6 si 7. In incinta spațiului locatarii au instalat doua uscatoare de rufe.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

-Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea acestui gen de activitati

-Starea precara in care se afla terenul

-Impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona -Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii,in scopul justificării obiectivului de investiții:

Investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca răspuns la o cerere certa si exigibila, cu conotatii economice. Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru utilizarea locurilor de joaca,in special in rândul tinerilor preșcolari.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - str. Cornișa Bistriței" se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

 • - mai multi tineri vor începe sa aiba activitati fizice renunțând la activitățile sedentare in favoarea mișcării.

 • - dezvoltarea creativității si personalității tinerilor

 • - petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

 • 3. Identificarea,propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

 • 1.  Amenajarea  locului  de  joaca  prin  realizarea  spațiului  de  siguranța  a

echipamentelor cu pietriș mărunt

 • 2.  Amenajarea  locului  de  joaca  prin  realizarea  spațiului  de  siguranța  a

echipamentelor cu covor sintetic tip “Tartan”.

3.1 .Particularități ale amplasamentului:

s) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament supus studiului pentru amenajarea unui loc de joaca pentru copii, are o suprafața de 946 mp., are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord : Bloc 6 (S+P+10):

 • -  Est : teren liber de construcii;

 • -  Sud : Bloc 7 (S+P+10);

 • -  Vest   : str.Cornisa Bistriței.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 84 din 13.04.2012, terenul este inclus ca si zonare funcționala in zona II - zona cu regim de inaltime pentru construcții impus, modificat prin HCL nr.114din 20.04.2016, cat si conform Hotărârii nr. 235 din 28.06.2018 terenul afferent de pe strada Cornișa Bistriței in suprafața de 946.Omp aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Nu exista surse de poluare industriala in zona; poluarea stradala existenta va fi pe cat posibil ecranata prin amplasatea fâșiilor de vegetație, de menționat faptul ca pe străzile adiacente nu se inregistreaza un trafic foarte intens.

Suprafața de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Având in vedere faptul ca in zona se afla deja amplasate: ansamblul de construcții din vecinătate, rezulta faptul ca exista rețele edilitare de: apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații si energie termica.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noului imobil, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare - Nu este cazul

Nu exista obligații de servitute;

 • b) Relații cu zonele invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile: So vor realiza 3 accese noi către spațiul amenajat, unul principal si doua secundare.

Accesul principal se va realiza din parcarea de pe strada Cornișa Bistriței (dinspre Vest). Celelalte doua se vor realiza de pe aleea adiacenta blocului 7 (dinspre Sud).

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul de amplasament supus studiului pentru amenajarea unui loc de joaca pentru copii, are o suprafața de 946 mp., are următoarele vecinătăți:

 • -  Nord : Bloc 6 (S+P+10);

 • -  Est : teren liber de construcii;

 • -  Sud : Bloc 7 (S+P+10);

 • -  Vest : str.Cornisa Bistriței.

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Poluarea este datorata transportului rutier de pe strada Cornișa Bistriței, dar traficul in zona aferenta spațiului de Joaca este destul de scăzut si prin urmare nu se poate vorbi de o sursa efectiva de poluare.

 • e) Date climatice si particularități de relief:

1 .Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de îngheț in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu îngheț este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a încărcării din zapada pe sol s0,k = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0.5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80*90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • 2. Relief

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de începerea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adâncimea de îngheț

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 * 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor:

 • 1. Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsură in care pot fi identificate.

-Echipamentele de joaca ce vor fi amplasate pe teren nu vor afecta rețelele edilitare de pe amplasament

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

-Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhiologice;

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

 • 4. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adancimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la ~ 0.8m de la CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor: stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare” iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

® perioada de colt Tc =0.7 sec;

• accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

® Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este III.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic,constructiv,funcțional,arhitectural si tehnologic:

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Spațiul propus pentru locul de joaca de pe str. Cornișa Bistrița, este lipsit de construcții, dar cu vegetație deasa (copaci) si este poziționat intre blocurile 6 si 7.

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu pietriș in zona locurilor destinata echipamentelor de joaca.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de 946 mp se propune:

-Curatarea, decopertarea si îndreptarea terenului;

-Amenajare alei;

-Montare mobilier urban;

-Ansambluri de joaca;

-Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

-Suprafața incintei va fi acoperita cu petris cu granulatie 2-8 mm.

Echipametele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

 • - Masa de sah 2 scaune - similar (LK12) ~ 2 bucăți

Masa pe structura metalica cu blatul de lemn avind la mijloc o tabla de sah cu pătratele albe si negre la care sunt atașate doua scaune patrate cu șezutul din lemn.

Dimensiuni echipament: 1,72 x 0,71 m, masa - 0,71 x0,71m,

0,35 x 0,35m - scaunele

Structura este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvasnizat si nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

 • - masa de picnic - similar (LKP 2878)- 3 bucăți

Masa de picnic pe cadru metalic de forma dreptunghiulara cu doua banei din lemn dispuse lateral, fixate pe același cadru.

Materialele utilizate combina elementele din lemn cu prelucrare patrata cu cadru robust din otel.

Dimensiunea echipamentului este 2,00 x 1,67m. Inaltimea echipamentului 0,75m.

 • - Ansamblu de joaca - similar (LKKD 8710) -1 bucata

Echipament de joaca cu trei turnuri, unul cu acoperiș, dispuse in forma de "L", care comunica intre ele printr-un pod fix, arcuit, cu balustrade inalte si printr-o scara cu trepte. Ansamblul de joaca include doi pereți de catarare diferiți ca forma si dimensiune, un tobogan clasic, drept si panou cu jocuri tematice. Este decorat cu figurine mari reprezentând animale domestice precum pisicuta, catelus si cocos.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - joc tematic, catarare, alunecare

Inaltimea maxima de cădere -1.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 6.46 m x 5.91 m

 • - Ansamblu de joaca - similar (LKKD 3435) - 1 bucata

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

 • -  înălțime echipament - 2.74 m

 • -  Inaltimea maxima de cădere -1.00 m

 • - Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 7.21 m x 11.46 m

- Ansamblu de joaca - similar (LKKD 3594) -1 bucata

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

 • -  înălțime echipament - 3.12 m

 • -  înălțime maxima de cădere -1.50 m

~ Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 5.23 m x 8.34 m

 • - Banca din lemn - similar (LKP02-A43) - 11 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de pietriș cu granulație cuprinsa între 2 și 8 mm; stratul trebuie sa aiba minim 20 cm, recomandat 40 cm în funcție de înălțimea de cădere. Suprafața de pietriș necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 594,82mp.

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 pana la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) pe placa de beton in suprafața de 5,0mp.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 4 bucăți.

Totodată se vor realiza alei de acces din pavele prefabricate de beton montate pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm. Suprafața aleilor propuse va fi de 55,50mp.

In jurul locului de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 290,68mp.

Delimitarea dintre zona de pietriș cat si a aleeilor cu spațiu verde se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 96,67m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere al rezistentei si stabîlitatii structura de rezistență a echipamentelor de joaca propuse va fi realizat in punctele de amplasare in teren sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-80)cm respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Pentru mesele de sah propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x60x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (50x50-500) mm.

Pentru mesele de picnic propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x160x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-1500)mm.

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu Tartan in zona locurilor destinata echipamentelor de joaca.

In aceasta varianta echipamentele de joaca sunt aceleași, dar suprafața aferenta montării acestora se realizează din pavimente elastic (tartan) montata pe placa din beton simplu.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de 946 mp se propune:

-Curatarea, decopertarea si îndreptarea terenului;

-Amenajare alei;

-Montare mobilier urban;

-Ansambluri de joaca;

-Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

-Suprafața incintei va fi acoperita cu petris cu granulatie 2-8 mm.

Echipametele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

 • - Masa de sah 2 scaune - similar (LK12) - 2 bucăți

Masa pe structura metalica cu blatul de lemn avind la mijloc o tabla de sah cu pătratele albe si negre la care sunt atașate doua scaune patrate cu șezutul din lemn.

Dimensiuni echipament: 1,72 x 0,71 m, masa - 0,71 x 0,71 m,

0,35 x 0,35m - scaunele

Structura este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvasnizat si nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

 • - masa de picnic - similar (LKP 2878)- 3 bucăți

Masa de picnic pe cadru metalic de forma dreptunghiulara cu doua banei din lemn dispuse lateral, fixate pe același cadru.

Materialele utilizate combina elementele din lemn cu prelucrare patrata cu cadru robust din otel.

Dimensiunea echipamentului este 2,00 x 1,67m. Inaltimea echipamentului 0,75m.

 • - Ansamblu de joaca - similar (LKKD 8710) - 1 bucata

Echipament de joaca cu trei turnuri, unul cu acoperiș, dispuse in forma de "L", care comunica intre ele printr-un pod fix, arcuit, cu balustrade înalte si printr-o scara cu trepte. Ansamblul de joaca include doi pereți de catarare diferiți ca forma si dimensiune, un tobogan clasic, drept si panou cu jocuri tematice. Este decorat cu figurine mari reprezentând animale domestice precum pisicuta, catelus si cocos.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activitati - joc tematic, catarare, alunecare

Inaltimea maxima de cădere -1.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 6.46 m x 5.91 m

 • - Ansamblu de joaca - similar (LKKD 3435) - 1 bucata

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

 • -  înălțime echipament - 2.74 m

 • - Inaltimea maxima de cădere -1.00 m

 • -  Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 7.21 m x 11.46 m

 • - Ansamblu de joaca - similar (LKKD 3594) - 1 bucata

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

 • -  înălțime echipament - 3.12 m

 • -  înălțime maxima de cădere -1.50 m

 • - Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 5.23 m x 8.34 m

 • - Banca din lemn - similar (LKP02-A43) - 11 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de tartan. Suprafața de tartan necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 594,82mp. la care se adauga suprafața zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza din același material sintetic cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 5,00mp montat pe o placa de beton.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 4 bucăți.

Totodată se vor realiza alei de acces din pavele prefabricate de beton montate pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm. Suprafața aleilor propuse va fi de 55,50mp.

In jurul locului de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 290,68mp.

Delimitarea dintre zona de pietriș cat si a aleeilor cu spațiu verde se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 96,67m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii structura de rezistență a echipamentelor de joaca propuse va fi realizat in punctele de amplasare in teren sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-80)cm respectând adancimea minima de îngheț a zonei.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Pentru mesele de sah propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x60x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (50x50-500) mm.

Pentru mesele de picnic propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x160x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-1500)mm.

Soluția cu pietriș (Varianta 1) prezintă avantajul costului cel mai redus,

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este:

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu pietriș in zona locurilor destinata echipamentelor de joaca.

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 2, respectiv:

 • - Suprafața mare de spațiu verde amenajat

 • -  Folosirea de materiale naturale ușor de procurat si punere in opera

 • -  Atractivitatea crescută a obiectivului.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse - Varianta 1

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii

Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Masa de sah cu 2 scaune (similar LK12)

buc.

2

Masa de picnic cu banei (similar LKP 2878)

buc.

3

Ansamblu de joaca (similar LKKD 3435)

buc.

1

Ansamblu de joaca (similar LKKD3594)

buc.

1Ansamblu de joaca (similar LKKD 8710)

buc.

1

Banca clasica (similar LKP 02-B18)

buc.

11

Cos de gunoi (similar LKP 1235)

buc.

4

3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • 3.3.1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu strat de pietriș

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost înlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Valoarea totala de investiții este de 184.802,03 lei din care valoarea fara TVA este 155.295,82 lei.

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu strat de Tartan

Valoarea totala de investiții este de 328.747,01 lei din care valoarea fara TVA este 276.257,99 lei. Devizul general este prezentat in continuare, in in timp ce diferentele fata de Varianta 1 sunt sintetizate in paragrafele următoare.

Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Masa de sah cu 2 scaune (similar LK12)

buc.

2

Masa de picnic cu banei (similar LKP 2878)

buc.

3

Ansamblu de joaca (similar LKKD 3435)

buc.

1

Ansamblu de joaca (similar LKKD3594)

buc.

1

Ansamblu de joaca (similar LKKD 8710)

buc.

1

Banca clasica (similar LKP 02-B18)

buc.

11

Cos de gunoi (similar LKP 1235)

buc.

4

 • 3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza:

- cheltuieli cu intretinerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotărilor;

Costurile cu intretinerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% din valoarea echipamentelor inițiale. Costurile sunt indexate anual cu 5%.

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

184.802,03

328.747,01

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Varianta 2 comporta costuri investitionale mal mari. Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 1 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic; - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; - NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; - NU E CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație; - NU E CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;-NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Crt.

Grafic de realizare

ANUL1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

4

Organizare de șantier

5

Asistenta tehnica

6

Execuție lucrări de investiții

7

Dirigentie de șantier

8

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

9

Dotare investiție

10

Recepția lucrărilor

 • 4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREf SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

 • 4.1.   Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Cornișa Bistriței, județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea de noi activitati culturale educative si sportive. Obiectivele specifice:

Locul de joaca oferă experiențe esențiale si de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, raționamentul, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 184.802,03 lei cu TVA

 • - Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica alunecări de teren sau cutremure de pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3. Situația utilităților si anaiiza de consum:

Utilitatiie necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a situriîor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin; evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc împotriva bolilor.

 • c) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat fa contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

/      4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de

k investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si f s raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f) Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu

proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str.Cornisa Bistriței SCENARIU 1- STRAT PIETRIȘ


Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

.... 2.

. 3 '

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren (studii topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

11.060,00

2.101,40

13.161,40

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0.00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz generat

3.460,00

657,40

4.117,40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

3.250,00

617,50

3.867,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00| 3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

18.860,00

3.583,40

22.443,40

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

60.719,60

11.536,72

72.256,32

4.1.1.

Arhitectura

40.775,76

7.747,39

48.523,15

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

32.562,81

6.186,93

38.749,74

4.1.1.2

Pavaj din dale

8.212,95

1.560,46

9.773,41

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

19.943,84

3.789,33

23.733,17

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.3.1

Echipamente loc de joaca

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

116.068,08

22.052,94

138.121,02

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5,1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.829,94

0.00

1.829,94

5.2,1, Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5,2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatîi lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

377,24

0,00

377,24

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

75,45

0,00

75,45

5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.5% din C+M

377,24

0,00

377,24

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

13.037,81

2.477,18

15.514,99

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

20.367,74

3.522,18

23.889,93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

155.295,82

29.506,21

184.802,03

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

75.448,70

14.335,25

89.783,95

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str. Cornișa Bistriței

SCENARIU 2 - STRAT TARTAN

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2 .

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amonajari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren (Studiu Topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

11.060,00

2.101,40

13.161,40

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.460,00

657,40

4.117,40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiîîor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570t00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000.00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

4.850,00

921,50

5.771,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

3.350,00

636,50

3.986,50

TOTAL CAPITOL 3

20.460,00

3.887,40

24.347,40

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

168.012,28

31.922,33

199.934,61

4.1.1.

Arhitectura

150.144,19

28.527,40

178.671,59

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

141.976,45

26.975,53

168.951,98

4.1.1.2

Pavaj din dale

8.167,74

1.551,87

9.719,61

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare ioc de joaca-infrastructura echipamente

17.868,09

3.394,94

21.263,03

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.3.1

Echipamente loc de joaca

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

223.360,76

42.438,54

265.799,30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

3.010,16

0,00

3.010,16

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

913,71

0,00

913,71

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

182,74

0,00

182,74

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.5% din C+M

913,71

0,00

913,71

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de constru i re/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

23.927,08

4.546,14

28.473,22

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

32.437,23

6.163,07

38.600,31

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

276.257,99

52.489,02

328.747,01

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4,2+5.1.1)

182.741,38

34.720,86

217.462,24

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Varianta 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 1 sunt următoarele:

Costuri de intretinere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de Joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Varianta 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 2, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 2 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 30.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 20.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea parcului.

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1, nu exista venituri generate ia bugetul Municipiului Bacau.

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 1 se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

 • e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (întreținere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • f) Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

- 138.843,561

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,46%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • 4.5. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna do rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice incercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

155.295,82

184.802,03

îndeplinește obiectivele generale si specifice - valoare optima

Scenariu 2

276.257,99

328.747,01

îndeplinește obiectivele generale si specifice - are o valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentulul public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • -  Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • -  Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • -  Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • -  Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • -  Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta 2.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: Scenariu 2 are un impact minimal pe când Varianta 1: Scenariu 1 are un impact relevant in conformitate cu metodoiogia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?”.

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.6. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiaro si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.                                       gi

 • 4.7. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

in cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • *  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b) Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasa a unei/unor parii din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la incheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

5^)

20

Activitatea de decizie ia nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse,din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura în condiții optime activitatile recreeative in aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1 - Durata de funcționare a Locului de joaca este de 8 luni pe an (martie -octombrie).

Varianta 2 - Durata de funcționare a Locului de joaca este de 8 luni pe an (martie -octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1 - Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2 - Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata. Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta elemente de joaca si divertisment in aer liber. Tipui de organizare funcționala al Locului de joaca:

 • - Alei

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

 • - Vegetație (gazon)

Varianta 2 - Tipul de organizare funcționala al Locului de joaca:

 • - Alei

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

 • - Vegetație (gazon)

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 1 oferă folosirea de materiale naturale ușor de achiziționat.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 - Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in Varianta 1. Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1 - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută. La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1 - A se consulta devizul general.

Varianta 2 - A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 184.802,03 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 89.783,95 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 328.747,01 lei

Valoare C+M (cu TVA) =217.462,24 lei

Concluzii:

Varianta 1 este mai economica decât Varianta 2

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat.

Deoarece :

Pentru Varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu de recreere in cartierul Cornișa Bistriței

 • - imbunatatirea calitatii aerului prin realizarea de spațiu verde.

 • - mari rea spatiilor verzi amenajate ce sunt locuri ideale de recreere, relaxare si petrecerea timpului liber.

Costurile de realizare in Varianta 1 sunt mai mici decât cele de la Varianta 2.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate Se vor crea alei pietonaie

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului Obiectivul nu necesita racord la utilitati.

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de finisare exterioara;

 • 5. Lucrări de refacere a ampiasamentuiui si amenajare exterioara, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 6. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 7. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnîco-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

VARIANTA 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 184.802,03 lei Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 155.295,82 lei Din care constructii-montaj (C+M) = 75.448,70 lei

( VARIANTA 2 Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA ~ 328.747,01 lei Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 276.257,99 lei Din care constructii-montaj (C+M) = 182.741,38 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

- Amenajarea terenului

Indicatori

Indicatori proiect

SCENARIUL 1

indicatori proiect

SCENARIUL 2

Suprafața amenajata

946mp

946mp

Suprafața desfasurata

946mp

946mp

Valoarea lucrărilor de baza-C+M

89.783,95 lei

217.462,24 lei

Alte costuri

95.018,08 lei

111.284,77 lei

Valoarea investiției

184.802,03 lei

328.747,01 lei

Numărul de beneficiari directi

nelimitat

nelimitat

Cost investiție / mp

195,35 lei/mp

347,51 lei/mp

 • c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 6 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate. In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritățile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de

SJ'

23 către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale naturale (pietriș mărunt)

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire - DA

9                                                 9

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege -DA

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - DA

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților - DA

6 5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară DA

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7, Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata estimata de implementare (achizitie+proiectare+autorizare) a obiectivului de investiție este de 4 luni.

24

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 8 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

 • - Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

 • - Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

 • - Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

 • - Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activitatilor prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de expioatare/operare si întreținere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si întreținere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap- expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si întreținere

 • 8.CONCLUZI1 SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

25

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA VARIANTA 1-pietriș

Regimul de înălțime al construcției noi este Parter

S teren = 946,00 mp.

S amenajata = 946,00 mp

Din care:

 • - Tartan = 5mp (suprafața de aterizare)

 • - Alee propusa(pavele) = 55,50 mp

 • - Zona spațiu verde = 290,68 mp

 • - Zona pietriș = 594,82 mp

 • - Borduri de lemn = 96,67 ml

 • - Banei clasice propuse = 11 buc.

 • - Coșuri de gunoi din metal cu elemente din lemn = 4 buc.

P.O.T. = 100%

C.U.T. = 1

Grad ''IV1' Rez.foc

Categoria “D” de importanta.

±0,00 = 161,67

 • B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație existent;

 • 3. Plan de situație propus;

 • 4. Plan de amenajare - Propunere;

 • 5. Plan de situație coordonator rețele

ÎNTOCMIT:

 • C. Arh. Panaitescu Alexandru

£o

26


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430. Nr Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web www.sspmbacau ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str.Cornisa Bistriței

VARIANTA 1 - STRAT PIETRIȘ

Nr. Ort.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren(studii topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

11.060,00

2.101,40

13.161,40

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.460,00

657,40

4.117,40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținem avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.867,50

3.8.

Asistență tehnică

3.250,00

617,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

1.750,00

332,50

2.082,50

TOTAL CAPITOL 3

18.860,00

3.583,40

22.443,40

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

60.719,60

11.536,72

72.256,32

4.1.1.

Arhitectura

40.775,76

7.747,39

48.523,15

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

32.562,81

6.186,93

38.749,74

4.1.1.2

Pavaj din dale

8.212,95

1.560,46

9.773,41

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

19.943,84

3.789,33

23.733,17

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.3.1

Echipamente loc de joaca

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

116.068,08

22.052,94

138.121,02

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

1.829,94

0,00

1.829,94

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

377,24

0,00

377,24

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

75,45

0,00

75,45

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 5% din C+M

377,24

0,00

377,24

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

13.037,81

2.477,18

15.514,99

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

20.367,74

3.522,18

23.889,93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

155.295,82

29.506,21

184.802,03

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

75.448,70

14.335,25

89.783,95

OBIECTIV:      AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA CORNIȘA

BISTRIȚEI

Beneficiar:        Municipiul Bacau

Proiectant-       SSPM

----------- ---...

Executant:

Prnier.t-

nr: 37/20 18

ANEXA Nr. 8

DEVIZUL OBIECTULUI

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

60.719,60

11.536,72

72.256,32

4.1.1

[0010.1] ARHITECTURA

40.775,76

7.747,39

48.523,15

4.1.1.1

[0010.1.1 ] Amenajare teren - gazonare

32.562,81

6.186,93

38.749,74

4.1.1.2

[0010.1.2] Pavaj din dale teren de joaca

8.212,95

1.560,46

9.773,41

4.1.2

[0010.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

19.943,84

3.789,33

23.733,17]

4.1.2.1

[0010.2.1] Infrastructura echipamente

19.943,84

3.789,33

23.733,17

TOTAL I - subcap. 4.1

60.719,60

11.536,72

72.256,32

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63;

4.2.1

[0010.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

10.729,10

2.038,53

12.767,63-

4.2.1.1

[0010.2.2] Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

TOTAL II - subcap. 4.2

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

44.619,38

8.477,68

53.097,06'

4.3.1

[0010.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.3.1.1

[0010.2] Lista echipamente

44.619,38

8.477,68

53.097,06’

<4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00’

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00’

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

44.619,38

8.477,68

53.097,06

Total deviz pe obiect

116.068,08

22.052,93

138.121,01

OBIECTIV: OBIECTUL:


AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI ECHIPARE LOC DE JOACA

LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Lista echipamente Municipiul Bacau SSPM


Proiect:______________________


nr:


C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale

- lei -

Nr. crt.

Denumirea

U.M. Cantitatea

_________1__________________

Preț unitar - lei/um -

Valoarea             Furnizorul

(exclusiv TVA)

- lei -

Fisa tehnica atașata i                                                                      ;

0

1

2 i

3

4

5=3x4    j        6

7

I 1

LK 12 - MASA DE SAH CU 4 SCAUNE

buc |

2,00

1.169,41

2.338,82 LOFTREK - Baia Mare

2

LKP 2878 - MASA DE PICNIC CU BĂNCI

buc |

3,00

1.178,96

3.536,88 LOFTREK - Baia Mare

3

LKKD 3435 - ANSAMBLU DE JOACA

buc

1,00

15.965,18

15.965,18 LOFTREK - Baia Mare

4

LKKD 3594 - ANSAMBLU DE JOACA

buc j

1,00

8.062,03

8.062,03 LOFTREK - Baia Mare

l

!

5

LKKD 8710 - ANSAMBLU DE JOACA

buc j

1,00

9.654,10

9.654,10 LOFTREK - Baia Mare

6

LKP 02 - B18 - BANCA PARC

buc

11,00

390,89

4.299,79 LOFTREK - Baia Mare

7

LKP 1235 - COS DE GUNOI

buc

4,00

190,65

762,59,LOFTREK - Baia Mare

leii             44.619,38

euro             9.577,03S C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S A

Adresă. Bacău. Str Constantin Ene.Nr 3,Judet Bacau CUI RO 36886430. Nr.Reg.Com J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro. Web: www.sspmbacau.ro


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției


AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str.Cornisa Bistriței


Faza: SF


VARIANTA 2 - STRAT TARTAN

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren(Studiu Topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4.000,00

760,00

4.760,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

11.060,00

2.101,40

13.161,40

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.460,00

657,40

4.117,40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea"obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.0.

Asistență tehnică

4.850,00

921,50

5.771,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

3.350,00

636,50

3.986,50

TOTAL CAPITOL 3

20.460,00

3.887,40

24.347,40

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

168.012,28

31.922,33

199.934,61

4.1.1.

Arhitectura

150.144,19

28.527,40

178.671,59

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

141.976,45

26.975,53

168.951,98

4.1.1.2

Pavaj din dale

8.167,74

1.551,87

9.719,61

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

17.868,09

3.394,94

21.263,034.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.3.1

Echipamente loc de joaca

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

223.360,76

42.438,54

265.799,30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

3.010,16

0,00

3.010,16

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

913,71

0,00

913,71

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

182,74

0,00

182,74

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

913,71

0,00

913,71

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

23.927,08

4.546,14

28.473,22

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

32.437,23

5.591,14

38.028,38

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

276.257,99

52.489,02

328.747,01

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

182.741,38

34.720,86

217.462,24

OBIECTIV:

i

Beneficiar: Proiectant: i Executant:AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI tartan

Municipiul Bacau

SSPMDEVIZUL OBIECTULUI

\/ Md A-tĂTA Z


nr: 37/20

18


ANEXA Nr.?

I


Conform H.G. nr. 907 din 2016


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

!

Construcții si instalații

168.012,28

31.922,34

199.934,62

[4.1.1

[0008.1] ARHITECTURA

150.144,19

28.527,40

178.671,59

(4.1.1.1

[0008.1.1] Amenajare teren - gazonare

141.976,45

26.975,53

168.951,98!

k.1.1.2

[0008.1.2] Pavaj din dale teren de joaca

8.167,74

1.551,87

9.719,61

4.1.2

[0008.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

17.868,09

3.394,94

21.263,03!

4.1.2.1

[0008.2.1] Infrastructura echipamente

17.868,09

3.394,94

21.263,03

TOTAL I - subcap. 4.1

168.012,28

31.922,34

199.934,62

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63,

[0008.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

10.729,10

2.038,53

î 2.767,63!

4.2.1.1

[0008.2.2] Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

TOTAL II - subcap. 4.2

10.729,10

2.038,53

12.767,63

L_

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.3.1

[0008.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

44.619,38

8.477,68

53.097,06

4.3.1.1

[0008.2] Lista echipamente

44.619,38

8.477,68

53.097,06

r*

__

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

ol

j4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00:

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

44.619,38

8.477,68

53.097,06

Total deviz pe obiect

223.360,76

42.438,55

265.799,31
I

I     Pagi

OBIECTIV:

AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA CORNIȘA BISTRIȚEI tartan -brianta 2_

!

OBIECTUL:

ECHIPARE LOC DE JOACA

i i

LISTA:

Lista echipamente

Beneficiar:

Municipiul Bacau

—..... ...... —............

i

I

SSPM

Proiectant:

Executant:C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale

- lei -

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) -lei-

Furnizorul

Fisa tehnica atașata I ț

|0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7         !

l_L

LK 12 - MASA DE SAH CU 4 SCAUNE

buc

2,00

1.169,41

2.338,82ÎLOFTREK - Baia Mare

i

2

LKP 2878 - MASA DE PICNIC CU BĂNCI

buc

3,00

1.178,96

3.536,881LOFTREK - Baia Mare

i

L 3!

LKKD 3435 - ANSAMBLU DE JOACA

buc

1,00

15.965,18

15.965,18

LOFTREK-Baia Mare

t

4

LKKD 3594 - ANSAMBLU DE JOACA

buc

1,00

8.062,03'

8.062,03JLOFTREK - Baia Mare

l

5

LKKD 8710 -ANSAMBLU DE JOACA

buc

1.001

9 654

9.654,10jLOFTREK - Baia Mare

î

6|

LKP 02 - B 18 - BANCĂ PARC

buc

Koo

390JJ9

4.299,79

LOFTREK - Baia Mare

ț

LKP 1235-COS DE GUNOI

buc

<00

190,65

762,59

LOFTREK - Baia Mare

1

TOTAL:

lei

44.619,38

"1

euro

9.577,03

i f

î

1

1

!

i

i

j

i

1

i

___________________________i

Ofertant,


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 2

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Cornișa Bistriței

Total costuri recurente

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Costuri de intretinere curenta

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de reparații

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Comisa Bistriței

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de întreținere curenta

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Cornișa Bistriței

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - str. Comisa

Bistriței

Total Ieșiri

155.245,820

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

155.295,820

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

155.295,820

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

155.295,820

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau -str. Cornișa Bistriței

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

23.294,373

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de intretinere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

155.295,82|

Total costuri

155.245,820

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-23.314,373

Flux de numerar net

-155.245,820

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

23.314,373

Factor de actualizare ( 5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-147.853,162

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

8.786,942

VNAF/C

-138.843,561

RIRF/C

-9,46%


Scara!: 5,000


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


2018SEF PROIECT:


DIRECTOR:


Ing Z.ahacjj. Uitoise1:5000\


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


S.F.


PLANȘA:

A0
Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

563451.755

647158.242

31.730

\ 2

563482.492

647150.366

29.920

\ 3

563475.142

647121.363

31.611

4

563444.538

647129.277

29.851

S = 946 mp


BLOC 6(S+P+10)

SCARA B


NC 61350


SCARA A


LKP2878


LKP2878


ty wc gunoi


Acces ’ principal


LKP2878

a161.61


secundar


SCARA


^—-^161.87

161.93


NC 61317


B

- Tartan - 5 mp

"■■■ - Limita zona studiata

-Arbori existenti

• • o • • • o - Gard viu existent cu înălțime propusa = 80cm

■M - Banei propuse 11 buc. o - Coșuri de gunoi propuse 4 buc. z^j-Alee propusa (pavele)= 55,50mp

|       -Zona spațiu verde = 290,68mp


Legenda amenajare:


Reg.Inaltime-parter

S teren-946mp

S amenajata=946mp


-Zona pietriș = 5$4£2mp

- Bordura de lemn= 96,67m

|________| - Suprafața de siguranța (pietriș)

- Cămin de gaz Echipamente de joaca conform Planului de amenajare A2


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: y/4/2017

DEHUMREAPROIECTULIII:


Amenajare Locuri de Joaca In Municipiul Bacau «CORNIȘA BISTR1TEI-AMPLASAMENT: Str.Comisa Bistriței, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BENERCIAR: Primăria Mun .Bacau

DIN: 2018


SEF PROIECT:


CARH. ALEX PANAITESCU


SCARA

XI :500


FAZA:


PROIECTAT:


DIRECTOR:


CARH. ALEX PANAITESC0 ING. NiCOLÂE ZAHĂRÎfr


PLAN DE SITUAȚIE -propus-


PLANȘA:

A1'
Acces principal


Verificator


Nume


Semnătură


Cerința


gunoi


161.87

161.93


Nr. /S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajări Locuri de joaca in Municipiul Bacau, Str. Cornișa Bistriței

AMPLASAMENT: Strada Cornișa Bistriței, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

DIN:

2018


SEF PROIECT :


C.ARH. ALEX PANAITESCU


VKLA‘.

S. F.


REDACTAT :


C.ARH. ALEX PANAITESCU


DIRECTOR :


ING. NICOLAE ZAHARIA


PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR REȚELE


PLANȘA:

A1 "Acces principa^


Reg.Inaltime-parter

S teren-946mp

S amenajata=946mp Grad IV Rez.Foc Cat "D" imp.

P.O.T.=100%

C.U.T.=1

+0,00=161,67

Echipamente de joaca:

Lk12 - Masa sah = 2buc.

LKKD 8710 - Ansamblu Joaca

LKKD 3435 - Ansamblu Joaca

LKKD 3594 - Ansamblu Joaca

LKP 2878 - Masa cu banei si spatar= 3buc.

LKP02-A43 - Banca lemn =11 buc.

Legenda amenajare:

i - Tartan - 5 mp

■ ■■mmm _ Limjta zona studiata

 • - Arbori existenti

 • - Gard viu existent cu inaltime propusa = 80cm

■■ - Banei propuse 11 buc.

o - Coșuri de gunoi propuse 4 buc.

 • - Alee propusa (pavele)= 55,50mp ] -Zona spațiu verde = 290.68mp

j I -Zona pietriș =594mp

--Bordura de lemn= 96.67m

|       | - Suprafața de siguranța a echipamentelor (pietriș)

- Cămin de gaz


SSP


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.Ă


Nr.Reg.Com.:


SEF PROIECT:


PROIECTAT :


DIRECTOR:


NUME:1:200

«n


Amenajare Locuri de Joaca DENUMIREA PROIECTULUI:           în Municipiul Bacau

-CORNIȘA BISTRITEI-AMPLASAMENT: Str.Comisa Bistriței, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


PLAN DE AMENAJARE

-propunere-


PROIECT NR. 37


PLANȘA:

A2


ELEMENTE PROPUSE

Loc de joaca


str. Cornișa Bistriței

9                       9


Masa de sah

înălțime: 0.75m

Lk11Ansamblu dejoaca

Dimensiuni: 240 cm x 484 cm

Spațiu de siguranța: 523 cm x 834 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani

înălțime maxima de cădere: 150 cm
Ansamblu de joaca

Dimensiuni: 291 cm x 396cm

Spațiu de siguranța: 591 cm x 646cm

Grupa de vârsta: 2-6ani

înălțime maxima de cădere: 85cm


Banca

Dimensiune:

160 x 52 cm

înălțime totala: 84 cm

Cos gunoi cu proiecție pioaie

Dimensiune: diametru 40 înălțime totala: 84 cmELEMENTE PROPUSE

Loc de joaca

str. Cornișa BistrițeiAnsamblu de joaca

Dimensiuni: 456 cm x 944 cm

Spațiu de siguranța: 721 cm x 1144 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 150 cm

1

U------