Hotărârea nr. 503/2018

Hotărârea nr. 503 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Strada Toamnei”.


HOTĂRÂREA NR. 503 din 21.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13263 din 14.12.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei ”

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13294 din 14.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 13262 din 14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2160/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2161/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2162/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2163 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art.7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45(2) lit. a din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHIORGHE HVEUTĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRĂRE

LA HOTĂRĂREA NR. 503 DIN 21.12.2018

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei”


ȘEF SERVICIU MiHAELA IONESIPROIECT 38/2018

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STRADA TOAMNEI

AMPLASAMENT:

Str.ToamneiJoc.Bacau,județul Bacau


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

STUDIU DE FEZABILITATE

EX3PR. 38/2018


LISTA DE SEMNATURI

ARHITECTURA:


C.Arh. PANAITESCU ALEXANDRPEISAGISTICA:


Peisagist ARSENE LIVIA A

——

DIRECTOR GENERAL:


Pr. 38/2018

BORDEROU

 • 1. Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz RAGC SA

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Gaze naturale

 • -  Aviz Termoenergy Group SA

 • -  Aviz TeleKom Romania

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Lista Echipamente - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Lista Echipamente - Varianta

 • -  Analiza cost-beneficiu

 • 2. Piese desenate

 • -  Ao - Plan de incadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  Ai’ - Plan de situație propus

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere

 • -  Ci- Plan de situație - coordonator rețele

 • -   Di- Plan de situație - Sistematizare verticala

 • -  Elemente propuse Loc de Joaca


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr.               din 2 ț AHB ZD1O

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 6'            Pin:        2 l ĂUG 2018

în scopul:

1.1.1 .D AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STR. TOAMNEI

Ca urmare cererii adresate de ____________________MUNICIPIUL BACAU__

cu dornici liul\sediul în județul_____________BACAU____________, localitatea______________BACAU

satul ___________________________Z__________________________, sectorul - T cod poștal ___________________________

strada__CALEA MARASESTI__________,nr.     6 J.I__-

sc - et.            ap. -     , teUfax_______________-__, e-mail_____________

înregistrată la nr. __________1/1064_________ din 09-08-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, Q atul__.______________________1.___________________ , sectorul -     , cod poștal:

sat/strada _______________________Toamnei_______________________f nr __________, bl.

sc._____et_____aP-_______, sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan; număr cadastral

84672

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. _____________250____________/_______2008_______

faza PUG aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL nr. 114 din 20.04.2016

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 53869 din 20.07.2018, terenul aparține domeniului privat al Municipiului Bacau.

c

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 9.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STR. TOAMNEI

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație

de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: . AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire ia participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE șt aDirectivci 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarca/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții Ia autoritatea administrației publice competente,

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului dc mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire larealizarca investiției în acord cu rezultatele consultării publice,

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta lă autoritatea competentă

- pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru f                              protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

0 D.T.A.C.                 □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism:

Alte avize/acorduri

□ sănătatea populației


d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura: 0 alimentare cu apă 0 canalizare

0 alimentare cu energie electrică

0 alimentare cu energie termică

d.2) avize și acorduri privind:

□ securitatea la incendiu


0 gaze naturale

0 telefonizare

 • □ salubritate

 • □ transport urban


□ protecție civilă


d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutit
are valabilitate de 12 luni de ia data emiterii.

SECRETAR,

OVIDIU NICOLAE POPOVICI


ARHITECT ȘEF,

DIANA MIHAELA MARIN

***^/~*---


Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......


SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de


2 1. AUR 7.018


IO


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După aceasta dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Dataprelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................Iei, conform Chitanței nr................din ..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.


Terenul se afla in zona II - zona cu regim de inaltime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de inaltime P+4 niveluri.

Funcțiuni complementare admise:

 • - instituții publice, servicii si alte activitati nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate)

 • - circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări permise:

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal

 • - investiții necesare îmbunătățirii calitatii locuirii si a confortului urban

 • - modernizări, reparații si întreținere la clădirile existente

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: cresa, grădinițe, scoli primare si gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări interzise:

 • - activitati producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice -incendii, explozii

 • - în raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții si amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zonei

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise ca funcțiune dominanta si funcțiuni complementare

 • - sunt interzise locuințele individuale în Subzona LC - zona de locuințe colective

 • - sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • - sunt interzise funcțiunile industriale.

Pentru UTR 9 zona locuințe colective se admite:

 • - regim de inaltime maxim admis P+10

 • - inaltimea maxima admisa a clădirii, masurata la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai inalt, nu va depăși 45,00m

 • - P.O.T. max. = 40%

 • - C.U.T. max. = 4,4

Se solicita amenjare locuri de joaca in municipiul Bacau str. Toamnei.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Accesele în si către locul de joaca nu vor influența fluxul auto și pietonal existent în zonă.

Aspectul exterior al locului de joaca nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.


JUDEȚUL BACĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM Nr.^-f din *1*0?

• Arhitect ș§f,

—--- -


EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1.000[


] Amplasament nr. cad.Mancei

rt w luwwftiu 1

Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliara Bacau

Adresa BCPI: LOC: BACAU. STR IONTTA SANDU STURZA NR. 76 COD POȘTAL: 600269 TEL: 0234/571723, 0234/512059, 0234/525557, 0234/525559

t PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2718 / 2018

întocmit astăzi, 31/08/2018, privind cererea 64197 din 28/08/2018 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

 • 2. Executant: Chiscop Viorel

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: 1.1.l.D Amenajare locuri de joaca In mun.Bacau, str. Toamnei, Bacau, str.Toamnei, nr.cad.84672

 • 4. Nominalizarea documentelor șl a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BACAU conform avizului de începere a lucrărilor:

  Număr-act

  Data act:

  .   —sfipact—

  —^Emitent

  53869

  2fî4>2,2.Q18

  actadmlnîstrativ

  — -bcpi-baeatfe--

  669

  21.08.2018

  act administrativ

  mun.bacau • 5. Concluzii:                                      _       _  ____ ___

Pentru! procesul verfa^l 27.XOU fost recepționate 1 propuneri: —    — — —  — —

♦ Conform art 276 din Regulamentul de avizare, recepție sl înscriere In evidentele.de cadastru si carte funciara nr. 700/2014, planul topografic, suport al documentației de urbanism stă la bâza întocmirii documentației-ce se realizează ulterior de proiectant, în vederea obținerii autorizației dexbnstrulre

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

rdenEficatorl^np^erbare |                        Mesaj suprapunere

Nu există erorTTopologice. '

Lucrarea este declarată Admisa

--lnginer_Șef-—A A

sSSp •                —.........../ !

i


---tftspectof ~      ~ OANA DaS|LAMOSNEGUTU


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 1
pr'iier.tuTdocut'Uî* rsc «PV_ e valut-H te°f’ «** '"’îr j/V

Nomenclatura : L * 35 * 54 - B - d -1 - IV


>3 fJy


^ .iscuia foe^ /^CERI'FICM

A    DE

/? AUTOR»ZARt jf Seria RO^-JNtJ <53 UsC.TOPOQEOt)LZjCf\% S.RX.X

S.C. TOPO GEODEZIC S.R.L. BACAU

Denumire: 1.1.1 ,D Amenajare locuri de joaca In municipiu! Bacau, 5tr. Toamnei

Amplasament str. Toamnei, mun. Bacau, județul. Bacau

Beneficiar Municipiu! Bacau

Proiect nr.: 101

Din:

08.2018

l

Scara

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Faza:

D.TA.C.

<3

Verificat

Chlscop Viorel

A

Data

08.2018

Sef proiect

Chlscop Viorel

Planșa:

A0

Desenat

Farcas lonut Ludan

Format

A4

BLOC S7(8+P+4)

SCARA B


«WLlfi


spațiu verde

Teren C’onB. Local Becau

(teren liber de construcții)


(teren „liber de construcții)


nc 88848


BLOC 37 (S+P+4)

SCARA B


/ f AU VOAîZ £ WC*®1, A . . "Vi /o&«»05      !

viORE'- 5623°° CHISCO1

’f»


CERTIFIC

nc I %

—+ *


DE .

Tf^UTORIMi^1 4f s«rta RD-B-J Nr 0453 ’|S.C.TOPO GE0 3EZJCPd

Coordonate pctde contur

Lungimi fafori

D(IJ*1.L.

X[m]

Y[m]

1

562781.257

646966.987

26.530

2

562755.571

646973.627

23.340

3

562761.523

646996.195

26.160

4

562786.921

646989.928

23.630

S = 619.mp

=■


Ekl.70


16141

însoți; nc p, jde < f*c^pțjQ jțf

3 • SJL 95 *

Sistem de coordonate Sistem de referinto Ma


S.C. TOPO GEODEZIC BACAU

: S.R.L.

_

Denumim: 1.1.1.D Amenajare locuri dejoace In municipiul Bacau, str. Toamnei

Amplasament str. Toamnei, mun. Bacau, Județul. Bacau

Beneficiar: Municipiul Bacau

Proiect nr.: 101

Din:

08.2018

7---

f

Scara

Faza:

1:500

PLAN TOPOGRAFIC

D.TA.C.

Verificat

Chiscop Viere!

Data

Sef proiect

Chiscop Vtorel

08201B

Planșa:

Desenat

Farcas Ion ut Lucian

Format

Ă4

A1

încheiere Nr. 53869 / 20-07-2018


^ANGPI


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Bacau


Dosarul nr. 53869 / 20-07-2018

ÎNCHEIERE Nr. 53869


Registrator: CONSTANTIN POPESCU                        Asistent: CONSTANTA GHINDEA

Asupra cererii introduse de MUNICIPIUL BACAU domiciliat In Loc. Bacau, Calea Marasesti,

Nr. 6, Jud. Bacau privind Prima înregistrare a imobilelor/unitatllor individuale (u.i.) in cârtea funciara, In baza:

_ -ActAdrnlnlstrathFnr.hotărârea n r.235/28-06-2018emisdeConsîliUÎ Local-BACAU;

fiinddndeplinite condițiile prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului si a publicității Imobiliare nr.

7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare,tariful achitat in suma de 0 lei, cu ----= documentutdeplata:---- ’      ~

pentru serviciul avand codul 211            -             __ _  _   _ __

Vazand referatul asistentului registrator In sensul câ~hu exista Impedimente la înscriere


DISPUNE

Admiterea cererii cu^ivire la:              _               ---- -4           —

 • - imoblIuTcu nr. cadastral 84672                                ___

 • - se Intabulează dreptul de PROPRIETATE mod dobândire lege in cota de 1/1 asupra A.1 In favoarea MUNICIPIUL BACAU, DOMENIUL PRIVAT, sub B.l din cartea funciara 84.672 UAT Bacau;


Prezenta se va comunica părților:

MUNICIPIUL BACAU

CHISCOP VIOREL


♦) Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de _^adâStni^L£lihlicttate4mobillara TJacau, se Inscrieincartea tdnciarasî se soluționează de_catre ’ regiițratpru l-șef

^ta soluționării,—              Registrator,

24-07-2018             CONSTANTIN POPESCU


Asistent Registrator,

CONSTANTA INDEA

li (parafa slse %             li

*) Cu^excepția situațiilor prevăzute la Art. 62 alin. (1) din Regulamentâf-de avizare, recepție^ evidențele de cadastru șl carte funciară, aprobat prin ODG Nr. 700/2014.


(fjțrafa semnătura)In


jțr'


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru $1 publicitate Imobiliară Bacau


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr, 84672 Bacau


'? Nr. cerere .   53869

L 2ua 20~ f Luna~ 07

I "          1    2018 • A. Partea I. Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan


Adresai Loc. Bacau, StrToamnei, jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

-  84672

619

teren Intravilan

 • B. Partea ll. Proprietari^ ----


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  --- Referințe

  538697 20/07/2018

  Act Administrativ nr. hotărârea nr.235, din 28/06/2018 emis de Consiliul Local BACAU;

  Bl

  intapuiare, 0rept de PROPRIETATE,-dobanditprin L-ege,cotaactuaia 1/1 "

  Al

  1) MUNICIPIUL BACAU. CIF:4278337, DOMENIUL PRIVAT

  C. Partea III. SARCINI z

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii Kr. 677/2001.

Paginai din3


_______________Carte Funciară Nr, 84672 Comuna/Oraș/Munlciplu: Bacau

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

84672

619

teren Intravilan

* Suprafața este d

eterminată in planul de protecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Teren

Da

te referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarta

Parcelă

Nr, topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

619

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

— Punct sfârșit

Lungime segment i“(m)

1

2

26.53

2

3

23.34

3

4

26.16

4

1

23.63


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formetâ din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Document cana conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 3


Carte Fundară Nr. 84672 Comuna/Oraș/Munidpiu: Bacau

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.


Asistent Regii CONSTANTA C


îtfi


tor, $EA


Referent,(parafa șl sehjnăii


Document care conține date cu caracter personaj, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 3


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AIMOEILULUI Scara 1:500

Anexe 1.35

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

2

619

str. Toamnei, mun. Bacau, județul JBacau

Cartea Fiinciara nr.    |

UAT

BACAUspațiu verde Teren Coiul Local Eecau ~ ț (teren liber de construcții)Coordonate pctde contur

X[m]

562781.257

562755.571

562761.523

562766.921

Y[m)

B46966.S87

646973427

646098.195

646989.928

jalSCARA B


-

Jfe-parola

—Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1 -

Cc

619

Teren intravilan

-

“TOTAL

619mp   j                                                               ...        \   <
Cod

Destinația

Suprafața construite te sul (mp)

Mențiuni

X

Jfc

*                                                     • "                  *5^,"

TOTAL

Suprafața totala măsurata aimobilultn » 619 mp Suprafața din act - 619 mpSemnătură si parțjffc


Data.,


Inspector
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Anexa 1.35Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

619

str. Toamnei, mun. Bacau, județul Bacau

Cartea Funciara nr.

UAT

BACAU

37(3+P+4)


qpatlu verde

Teren Cana. Local Beomr—î (teren Hber de ocnatrucUl)


ne 82846


SCARA-A


BLOC 37 —(B+P+4)


1 Nr. Pet

Coordonate pctde contur

Lungim] laturi D(i,HT)

XJm)

Y[m)

1

662781.257

648968.987

28.530

2

562755.571

646973.627

23.340

3

582761.523

646996.195

26.160

4

562786.821

648989.928

23.630

||S           2!


Teren. Cont.


SCARA B


562800


NL parcela

Categoria de

fp'osinta

Suprafața (mp)

Megtitmi

1-

Cc

619

Teren intravilan

- TOTAL

619 mp

b&i     thl


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

—                                         • ' . i.

T ■*

&

TOTAL

Suprafața totala măsurată a imobihihri - 619 mp Suprafața din act= 619 mp

Executant.»...............

• la         zZ

^rectitudineauiroâitâiiiiocuâXntatiei cadastrale/'

'                    cu raritatea dJjfS^Z

^“^ISOQP //  / Z

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnata «lparafikurrifc                 ANfCtuMINIJA

Data.......-..............

Stampila BCPI

i

Z ZZ.
EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:1.000


I I Amplasament nr. cad.: IE 84672. UAT BACĂU

Limită intravilan Delimitare. UAT

$5632        07      2018


01D8.201Ș

30                 1111722/2018

MKAtLASlLAVAgenția Națională pentru Protecția Mediului_________

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 11299/NA 2241/27.09.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău, strada Toamnei” propus a fi amplasat în Bacău, strada Toamnei, fn, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 11299/13.09.2018;

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Pe parcursul realizării lucrărilor se va avea în vedere a nu se taia arborii existenti, ci se va realiza doar toaletarea acestora.

După executarea lucrărilor, se vor reface spațiile verzi prevăzute în proiect conform adresei nr. 1805/25.09.2018 emisă de Societatea de servicii municipale Bacău în care se menționează următoarele:

 • - spațiul verde propus respectă cerințele Regulamentului local de urbanism,

 • - se asigură protecția și dezvoltarea vegetației existente în condiții optime, fără a fi afectată de fluxurile de circulație propuse,

 • - arborii vor avea dispuse la baza acestora delimitări cu bordură separatoare pentru asigurarea unei zone de udare circulare și inierbate.

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.


întocmit

Anca Secuiu M


Șef Serviciu

Avize,Acorduri, Autorizații IuUana Benin

^Z^GENȚIA PENTRU PROTEC^IAMEDIULUI BACĂU Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mail: office@apmbc.anpm.ro: Pagina web: http://apmbc.anpm.ro/


Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

J04/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei COD CAEN: 3600


Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail:manager@apabacau. ro

Banca : BRD Bacau

Cont:R013BRDE040SV60027870400


riJr simtex O

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001

BS OMS AS 18001


Nr. 9893/#2. Zg


AVIZ nr.

Către, municipiul bacau

STR, MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU - JUD. BACAU

La cererea dvs. înregistrata cu nr. 9893 / 04.09.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „l.l.l.D) AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STR. TOAMNEI” situat in STR. TOAMNEI, MUN. BACAU - JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

 • 1. Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

 • 2. La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si canalizare si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 97 ;

 • 3. Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa si canalizare, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4.  La începerea lucrărilor, cat si pe parcursul execuției acestora, aveți obligația sa solicitați asistenta tehnica din partea unitatii noastre.

 • 5. Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.

 • 6.  Eliberarea avizului se face după achitarea taxei de avizare la caseria unitatii noastre.

  ______________________din__________________________<
ÎNTOCMIT,

ING. ROTARU MADALIN-IONUT

PLANDEINCADRAREINZONA

Scaral: 5.000

Zonastudiatamenclatura:L-35-54-B-d-l-IVSEF PROIECT:


PROIECTAT:


DIRECTOR:


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


CArh.Panaitescu Alexandru


DENUMIREA


Amenajare locuri dejoace In Mun. Bacau Str. Toamnei


AMPLASAMENT Str.Toamnei, Mun. Bacau,Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau


BENEFICIARSEMNĂTURĂSCARA


FAZA:


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


Doc. Avize


PLANȘA:

AO


562800
RegJnaltime-parter S teren-i 618 mp S amenajata= 618 rnp Grad IV Rez.Foc Cat "D" imp. P.O.T.=100%

C.U.T.=1 +0,00=161,25


562750       _l_

Legenda gtuenaigre:


A      O ... -O


spațiu


562800


verde

Teren C<ms. Local Bacau

(teren liber de construcții')


 • - Gard viu existent cu înălțime de taiere propusa = 60cm

 • - Banei propuse 9 buc.         -

■ Coșuri de gunoi propuse 2 buc.

I 1 - Alee pavele propusa = 34.7mp f j -Zona spațiu verde propusa delimitată

I I -Zona pietriș delimitată cu bordura de lemn        scara c

—   - - bordura de lemn=206ml

I I - suprafața de siguranța acoperita

cu covor de cauciuc tio Tartanii-nm


Tarofa Cons. Local Baoau (teren liber de construcții


ru |

J_\

' ’ 1C>'< ’ '* M<WrAM |


‘ EU?1'57

Eh.7D


bordura de lemn


AVVBUCf


Sistem


de coordonate de referința Ma


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


;.Com.: J4/4/2017

NUME:

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT:

C.ARH.ALEXPANA1TESCU

p

PROIECTAT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

A

[DIRECTOR:

ING. VLADIONUT POPA

SCARA

1:500


DATA

2018

Amenajare Locuri de Joaca

PEHUMIREAPROECTULUI.;              jn Mun. Bacau

PROIECT

NR.38

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

str. Toamnei

Str. Toamnei, Mun. Bacau,Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau

DIN:

2018

FAZA:

PLAN DE AMENAJARE

Doc.Avize

PLANȘA:

A 1

•propunere-MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau,str.Calea Marasesti nr.6

Județ Bacau

AVIZ FAVORABIL

Nr. 211265119/11.09.2018

Delgaz Grid SA

Departament

Bd. Pandurilor 42, et. 4 540554 Târgu Mureș www.delgaz-grid.ro


F + 0233236053


Urmare a solicitării dumneavoastră211261175/6.09.2018,C.U.669/21.08.2018 privind emiterea avizului de amplasament pentru denumire lucrare „AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU STR.TOAMNNEI”, localitatea Bacau,str.Toamnei, jud.Bacau.

In urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform « NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale » art,93-l.

Prezentul aviz este valabil până la data de 11.09.2019(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism.

Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea


avizului inițial. Cu respect,


Președintele Consiliului de Administrație

Frank Hajdinjak

Directori Generali

Ferenc Csulak

Carmen Teona Oltean (adj.)

Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

R011B RDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat:

773257.777,5 RON


Emitent Avize si Acorduri

DEGR P03-01-02-F-04, ed.02ORDINUL Af<HlltC|ILOR

Nomenclatura :L-

2418

Alexandru

PAt^A U

«. *•<!*. ?■J *X-» c. 3 ‘ <X -le         rn
NUME:

SEMNĂTURĂ

SEP PROIECT:

C.ARH.ALEXPANAITESCU

PROIECTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

DIRECTOR:

ING. VLADIONUT POPA


DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 540554, Tîrgu Mureș MUNICIPIUL BACAU-

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 0234-581849 Fax 0234-588757

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mureș deigaz-grJcLro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

N.TituIescu 33,600049, Bacau

Județul; Bacău

T0234205474

F0234205089

Bacau, 17.10.2018

DANCIUCU T0755141664

Stimate client.

F

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001992208 emis în data de 17.10.2018

Cu respect, ing. Dan Cîucu Emitent

Aviz de amplasament favorabil

1001992208                   .17,10,2018

Număr aviz                                 Eliberat la data

1) Persoană juridică

.MUNICIPIUL BACAU -

Denumirea consumatorului

Nr. rweglstrarn la Reg, Comerțului

,4278337

cui

Atribut fiscal

RcprMentat(â) prin

In editate de


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001944639_______/ 05.09.2018_________________

pentru obiectivul : .Amenajare locuri de joaca in Bacau str.Toamnei_____________________________________________

de la adresa str. .TOAMNEI................. .....................

nrlO________________bl./sc.............................. ap.,________cod postai ,600076 localitate. BACAU_________________________

comuna,_________________sector,__județ. Bacău

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul Amenajare locuri de joaca in Bacau str.Toamnei în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-rețele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m:

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia in vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro în centrele de relații cu clienții sau Ia Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism In baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. Al și a certificatului de urbanism nr. 669/21.08.2018

DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tfrgu Mureș delgaz-grid.ro


Consiliul director

Perene Csulak

(Director General) Carmen Teoria Oltean (Director General Adj.) Petre Radu

(Director General Adj.)

0

Sediul Central: Tîrgu Mureș CUI: 10976687

Atribut Fiscal: RO J26/326/2000

Capital social subscris și varsat

771257.777,50 RON

R011RNCB0026006351770003 BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

NJitutescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

Ț 0234205474

F 0234205089


DAN CIUCU T0755141664 F


.1001992208

Nr.

,17.10.2018____________

Data


113,05 lei, s-a achitat cu


3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de . chitanța nr. .500002389405    _ /. 10.09.2018

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • - Tn zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - Tn zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

■ Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate,

 • - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Se vor respecta prevederile normei tehnice [«ivind delimitarea zonelor de protecție si de siguranța aferente capacitatilor energetice - revizia I aprobata prin Ordinul 4/2007 ANRE publicat in Monitorul Oficial nr. 259/18.04.2007 si modificata prin Ord. 49/2007 ANRE, precum si a distantelor minime normate impuse de aceasta, astfel: La terminarea lucrărilor de amenajare locuri de joaca (str. Toamnei) * distanta minima de apropiere în plan orizontal (apropieri) fată de cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie să fie de minim 0,6 m. Săpăturile in vederea amplasării echipamentelor de joaca vor fi precedate intodeauna de sondaje. Săpăturile in zona de protecție mec anica sau avertizare a traseelor instalațiilor electrice vor fi continuate numai manual utilizindu-se lopeti in scopul evitării accidentelor umane provocate de lovirea mecanica a cabluri lor de energie electrica aflate sub tensiune.Construirea si depozitarea pe traseul LES, este strict interzisa. Solicitantul si executantul lucrărilor de amenajare locuri dejoaca (str.Toamnel),sunt direct răspunzători material si penal pentru lucrări executate, care conduc la deteriorări de instalații electrice sau accidente de munca. Solicitantul se obliga sa suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparație a instalațiilor deteriorate, precum si a daunelor cauzate de întreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrările pentru amenajare locuri dejoaca (str.Toamnei)).inq. Adrian Chioncu


Reprezentat prtn (Nume, Prenume, țtamplIJ)


X_________________________________

Emitent

ing. Dan Ciucu__________________________________________

Reprezentat prin (Nume, Prenume}

2/2
562800


161.23


iM«16,29 DELGAZ-GRID SA

ANEXA LA AVIZUL DE AMPLASAMENT

din             120

ÎNTCxWf0'

apatlu verde

î.sreu. Cțauu-I&aai Jiflca.u

(teren liber de construcții)

SCARA A

Reg.Inaltime-parter

S teren-618mp

S amenajata=618mp Grad IV Rez.Foc Cat ”D” imp.

P.O.T.=100%

 • C.U.T-1 +0,00=161,25

  o....o o ■ ~


 • - Gard viu existent cirtnaitime de talere propusa =_80cm

 • - Banei propuse 11 buc.

 • - Coșuri de gunoi propuse 2 buc.

-Alee pavele propusa = 37.17mp

MM| - Zona spațiu verde propusa = 216,23rrip

 • - Zona pietriș = 364,60mp             \ >,

—— - bordura = 117,4m - SCARA C y

H - aria de siguranța a echipamentelor de jc Echipamentede joaca conform Planului de Amenafi

SCARA A


Sistem de coordonote


TEREO ‘70


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Amenajare Locuri de Joaca

DENUMIREA PROIECTULUI:    -        In Mun. Bacau

str. Toamnei

PROIECT'

NR.38

SSP

AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:

Str. Toamnei, Mun. Bacau,Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau

DIN:

2018

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

1:500

PLAN DE AMENAJARE -propunere-

Doc. Avize

PROIECTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. NICOLAEZAHARIA'

z \ T

2018

A1PLANDEINCADRAREINZONA

Scaral: 5.000SSP

r-----------------------------

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.ț J4/4/2017

DENUMIREA

AMPLASAMENT Str.T

BENEFICIAR

Amenajare locuri de joaca in Mun. Bacau Str. Toamnei

oamnei, Mun. Bacau,Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau

PROIECT

NR.38

DIN:

2018

NUME:

SECĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.Arh.Panaitescu Alexandru

1:5000

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Doc. Avize

PROIECTAT :

Z.Arti.Panaitescu Alexandru

\

DATA

PLANȘA:

DIRECTOR:

Ing.Popa Vlad

2018

A0


BthermoenergI

GROUP SA BACÂUBACAU-ROMANfA

Str. Chimiei, nr. 6

Cod postai 600286


Tel. +40-234-58 S0 50

Fax +40-234-51 96 50

E-mall secretariat(®thermoenergy,rQ^


NR:
Către, MUNICIPIUL BACAU Str. Marasesti, nr. 6, Bacau

Referitor la certificatul de urbanism nr. 669/21.08.2018, va comunicam ca avizam lucrarea “ Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau ” in Bacau, str. Toamnei, cu respectarea următoarelor condiții, deoarece pe amplasamentul solicitat este rețea termica :

 • 1. Se va respecta distanta de minim 1 metru, in plan orizontal si vertical, dintre conductele termice preizolate si fundația oricărei construcții necesara la amenajarea locului de joaca (banei, tobogane, etc).

 • 2. In perioada desfășurării lucrărilor nu se vor deteriora conductele termice preizolate si izolația acestora, in caz contrar suportați cheltuielile pentru refacere.

 • 3. La inceperea lucrărilor se va solicita asistenta tehnica din partea THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau la tel. 0234/585050, int. 150/210.

 • 4. In cazul nerespectarii condițiilor impuse in prezentul aviz, acesta se anuleaza si nu suntem răspunzători de eventualele daune produse de săpăturile necesare la repararea sau reabilitarea rețelei termice.

 • 5. In caz de avarie, nu suntem răspunzători de eventualele daune produse construcției, bunurilor si persoanelor din/langa interiorul acesteia.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele de termoficare din zona. Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.


SEF SERV.TOHNIC, NECULAIDIMA


F-04-TH-14/VAR. 1/05.01.2015'■L’OENERSY GROUP .A. BACĂU nVlCIUL TEHNIC

'16133


Reg.Inaltime-parter

S teren-( 618 mp

S amenajata^ 618 mp Grad IV Rez.Foc Cat "D" imp. P.O.T.=100%

C.U.T.=1 +0,00=161,25

rnoiNui Aițiiu^ciuC’R i \ DiN ROVÂN14


SEF PROIECT:


PROIECTAT :


DIRECTOR:


SX. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


NLReg.Com.: J4/4/2017


NUME:


CAiRH. ALEX PANAJTESCU


C.ARH. ALEX PANAITESCU


ING. VLADIONUT POPA


DENUMIREA PROIECTULUI;


AMPLASAMENT:

BENEFICIAR:


Amenajare Locuri de Joaca in Mun. Bacau str. Toamnei

Str. Toamnei. Mun. Bacaujud. Bacau

Primăria Mun .Bacau


PROIECT

NR.38


DIN:

2018


SCARA

1:500


DATA

2018


FAZA:


PLAN DE AMENAJARE


propunere-


Doc.Avize


PLANȘA:

A1
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2O17


AMPLASAMENT Str.Toamnei, Mun. Bacau,Jud. Bacau

Primăria Mun .Bacau


BENEFICIARNUME:


SEF PROIECT:


PROIECTAT:1:5000


DIRECTOR:


Ing.Popa Vlad


DATA

2018


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA


PROIECT

NR.38


DIN:

2018


FAZA:


Doc, Avize


PLANȘA:

AOEXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997

Cod 00347.02.04


Aviz nr: 644


Cod unic de înregistrare 427320

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 01.10.2018

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/ 12791

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău, mun. Bacău, calea Mărășești, nr. 6

AVIZ FAVORABIL

Ca urmare a documentației dvs. depusă la TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. - BACĂU înregistrata sub nr. 100/05/03/01/B/Bc/12791/ 644, data 04.09.2018, privind lucrarea:

“Amenajare locuri de joacă” în mun. Bacău, str. Toamnei, nr. cad. 84672,

Jud. Bacău, vă comunicăm următoarele:

In zona/Pe suprafața de teren pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nu are amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire.

Având în vedere această situație, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. este de acord cu execuția lucrărilor proiectate conform documentației prezentate.

Pentru rețelele tehnico-edilitare aferente acestui obiectiv, proiectate în afara perimetrului studiat, beneficiarul va obține avizul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., în baza unei documentații tehnice de specialitate.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data eliberării.

Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista in zona amplasamentului instalații telefonice (cabluri, tuburi PVC, Be, etc) altele decât cele trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS

S.A. “ BACĂU, la telefon 0234 204357 sau 0234 204141 - d-nul Stefanica Liviu, pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de coexistenta

Avizul a fost achitat cu Bon fiscal (Ordin de plata) nr...................................din data

de (zz/il/aaaa).....................................

Responsabil eliberare Avize Tehnice
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Pr. 38/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

A. PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 .Denumirea obiectivului de investiții:

“Amenajare locuri de jocuri de joaca in Municipiul Bacau” Str.Toamnei

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul

 • 1.4. Autoritatea Contractanta/Beneficiarul investiției:

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5..Elaboratorul Studiuliu de fezabilitate:

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborate in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/obtiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

Pentru investiția de fata nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structure instituționale si financiare

Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precum si la alinierea municipiului la tendințele Europene de extindere a spatiilor verzi din municipii si orașe. Acțiunile întreprinse in acest sens se înscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității terenurilor prin amenajarea etapizata a lucrărilor, dispunandu-se montarea unor echipamente noi de joaca, mobilier urban si crearea unor cai de acces.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Toamnei, conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru locul de joaca de pe str. Toamnei, este lipsit de construcții, dar cu vegetație (copaci) si este poziționat intre blocurile 32 si 37.

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

 • - Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea acestui gen de activități

 • - Starea precara in care se afla terenul

 • - impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona

 • - Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusive prognose pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca răspuns la o cerere certa si exigibila, cu conotatii economice. Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru utilizarea locurilor de joaca,in special in rândul tinerilor preșcolari.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau ■ str. Toamnei” se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

 • - mai multi tineri vor începe sa aiba activitati fizice renunțând la activitatile sedentare in favoarea mișcării.

 • - dezvoltarea creativității si personalității tinerilor

 • - petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

 • 1.  Amenajarea  locului  de  joaca  prin  realizarea  spațiului  de  siguranța  a

echipamentelor cu pietriș mărunt

 • 2.  Amenajarea  locului  de  joaca  prin  realizarea  spațiului  de  siguranța  a

echipamentelor cu covor sintetic tip “Tartan”.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament supus studiului pentru amenajarea unui loc de joaca pentru copii, are o suprafața de 619 mp., are următoarele vecinătăți:

Nord

: Str.Toamnei;

Est

: Bloc 32;

Sud

: Teren Consiliul Local (liber);

Vest

: Bloc 37.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 84 din 13.04.2012, terenul este inclus ca si zonare funcționala in zona II - zona cu regim de inaltime pentru construcții impus, modificat prin HCL nr.114din 20.04.2016, cat si conform Hotărârii nr. 235 din 28.06.2018 terenul aferent de pe strada Toamnei in suprafața de 619mp aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

Nu exista surse de poluare industriala in zona; poluarea stradala existenta va fi pe cat posibil ecranata prin amplasatea fâșiilor de vegetație, de menționat faptul ca pe străzile adiacente nu se înregistrează un trafic foarte intens.

Suprafața de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Având in vedere faptul ca in zona se afla deja amplasate: ansamblul de construcții din vecinătate, rezulta faptul ca exista rețele edilitare de: apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații si energie termica.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noului imobil, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare - Nu este cazul Nu exista obligații de servitute;

 • b) Relații cu zonele invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile:

Se va realiza un acces nou către spațiul amenajat. Accesul se va realiza dinspre strada Toamnei (dinspre Nord).

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

(        Terenul de amplasament supus studiului pentru amenajarea unui loc de joaca pentru

copii, are o suprafața de 619 mp., are următoarele vecinătăți:

Nord

: Str.Toamnei;

Est

: Bloc 32;

Sud

: Teren Consiliul Local (liber);

Vest

: Bloc 37.

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Poluarea este datorata transportului rutier de pe strada Toamnei, dar traficul in zona aferenta spațiului de joaca este destul de scăzut si prin urmare nu se poate vorbi de o sursa efectiva de poluare.

 • e) Date climatice si particularități de relief:

1 .Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de inghet in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a încărcării din zapada pe sol sO,k = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0,5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80*90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • 2. Relief

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de începerea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adâncimea de îngheț

In zona studiata, adancimea maxima de îngheț, conform STAS 6054-77 este considerata 80 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor:

 • 1. Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsură in care pot fi identificate.

- Echipamentele de joaca ce vor fi amplasate pe teren nu vor afecta rețelele edilitare de pe amplasament.

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

-Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhiologice;

{ 3.Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

 • 4.Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adancimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la - 0.8m de la CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor: stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare” iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, f Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • •   perioada de colt Tc =0.7 sec;

 • •   accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

 • •   Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este III.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic,constructiv,funcțional,arhitectural si tehnologic:

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Spațiul propus pentru locul de joaca de pe str. Toamnei, este lipsit de construcții, dar cu vegetație (copaci) si este poziționat intre blocurile 32 si 37.

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu pietriș in zona locurilor destinata echipamentelor de joaca.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de 619 mp se propune:

-Curatarea, decopertarea si îndreptarea terenului;

-Amenajare alei;

-Montare mobilier urban;

-Ansambluri de joaca;

-Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

-Suprafața incintei va fi acoperita cu petris cu granulatie 2-8 mm.

Echipametele de joaca ce se vor monta in aceasta varianta au următoarele caracteristici:

 • - Ansamblu de joaca - Similar (LKKM 1329) - 1 bucata

Ansamblu de joacă de dimensiuni mari, cu patru puncte de observare, două acoperite și două împrejmuite, legate între ele de un pod mobil cu discuri, un pod cățărătoare, tip plasă și o cățărătoare combinată, cu cinci tipuri de cățărători, cu trei tobogane diferite și scară de acces cu balustrade.

Structura locului de joacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime ecipament - 3.17 m

Dimensiuni echipament - 9.29 x 7.74 m înălțime maxima de cădere -1.80 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament -12.80 x 11.05 m

 • - Ansamblu de joaca - Similar (LKKD 3069) - 1 bucata

Echipament de joaca cu trei turnuri cu acoperiș, care comunica intre ele printr-un pod fix cu balustrade si un tunel târâtor de forma hexagonala. Ansamblul de joaca mai are in componenta patru tobogane de forme si dimensiuni diferite, Jocuri tematice diverse, doua cataratori diferite si un perete de catarare.

Dimensiuni: 603 cm x 807 cm

Spațiu de siguranța: 1003 cm x 1057 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 150 cm

 • - Ansamblu de joaca - Similar (LKB 1168) - 1 bucata

Ansamblu de joacă în formă de cort indian, cu băncuțe de lemn, cu trei intrări, o piesa atractivă și provocatoare pentru organizarea jocurilor tematice.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime echipament -1.85 m

Dimensiuni echipament - 0 0.70 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 0 3.71 m

 • - Ansamblu scrânciob dublu - Similar (LKL04-C+K46) - 1 bucata

Leagăn cu două locuri, cu scaune dreptunghiulare, unul cu bare de protecție tip țarc și celălalt fără bare de protecție, suspendat în lanțuri.

Structura locului de joacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament -1.91 x 3.04 m

înălțime ecipament - 2.16m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 7.10 x 2.83 m

înălțime maxima de cădere -1.25 m

- Banca din lemn - Similar (LKP02-A43) - 11 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de pietriș cu granulație cuprinsa între 2 și 8 mm; stratul trebuie sa aiba minim 20 cm, recomandat 40 cm în funcție de înălțimea de cădere. Suprafața de pietriș necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 364,60mp.

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 pana la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 11,5mp.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 2 bucăți.

Totodată se vor realiza o alee de acces din pavele prefabricate de beton montate pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm. Suprafața aleii propuse va fi de 37,17mp.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 216,23mp.

Delimitarea dintre zona de pietriș cat si a alei de spațiul verde propus se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 117,4m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii se vor respecta următoarele propuneri: Pentru echipamentele de joaca fundațiile se vor realiza sub forma de fundații izolate cu dimensiunile (25x25-80) cm in punctele de contact a echipamentelor, respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru leagănul se va realiza fundații izolate sub punctele de contact cu dimensiunile (70x50x50)cm.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Aleea propusa se va realiza din dale prefabricate de beton (pavele) poziționate pe un strat de nisip de 10 cm.

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu Tartan in zona locurilor destinata echipamentelor de joaca.

In aceasta varianta echipamentele de joaca sunt aceleași, dar suprafața aferenta montării acestora se realizează din pavimente elastic (tartan) montata pe placa din beton simplu.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de 619 mp se propune:

 • - Curatarea, decopertarea si îndreptarea terenului;

 • - Amenajare alei;

 • - Montare mobilier urban;

 • - Ansambluri de joaca;

 • - Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

-Suprafața incintei va fi acoperita cu tartan.

Echipametele de joaca ce se vor monta in aceasta varianta au următoarele caracteristici:

 • - Ansamblu de joaca - Similar (LKKM 1329) - 1 bucata

Ansamblu de joacă de dimensiuni mari, cu patru puncte de observare, două acoperite și două împrejmuite, legate între ele de un pod mobil cu discuri, un pod cățărătoare, tip plasă și o cățărătoare combinată, cu cinci tipuri de cățărători, cu trei tobogane diferite și scară de acces cu balustrade.

Structura locului de joacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime ecipament - 3.17 m

Dimensiuni echipament - 9.29 x 7.74 m

înălțime maxima de cădere -1.80 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament -12.80 x 11.05 m

 • - Ansamblu de joaca - Similar (LKKD 3069) - 1 bucata

Echipament de joaca cu trei turnuri cu acoperiș, care comunica intre ele printr-un pod fix cu balustrade si un tunel târâtor de forma hexagonala. Ansamblul de joaca mai are in componenta patru tobogane de forme si dimensiuni diferite, jocuri tematice diverse, doua cățărători diferite si un perete de catarare.

Dimensiuni: 603 cm x 807 cm

Spațiu de siguranța: 1003 cm x 1057 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 150 cm

-Ansamblu de joaca/SimilarfLKB 1168)- 1 bucata

Ansamblu dejoacă în formă de cort indian, cu băncuțe de lemn, cu trei intrări, o piesa atractivă și provocatoare pentru organizarea jocurilor tematice.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime echipament -1.85 m

Dimensiuni echipament - 0 0.70 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 0 3.71 m

 • - Ansamblu scrânciob dublu - Similar (LKL04-C+K46) - 1 bucata

Leagăn cu două locuri, cu scaune dreptunghiulare, unul cu bare de protecție tip țarc și celălalt fără bare de protecție, suspendat în lanțuri.

Structura locului de joacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Dimensiuni echipament -1.91 x 3.04 m

înălțime ecipament-2.16m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 7.10 x 2.83 m

înălțime maxima de cădere -1.25 m

 • - Banca din lemn clasica - Similar (LKP02-A43) - 11 bucăți

Bancă din lemn pe structură metalică, de formă dreptunghiulară, cu spătar, pentru mai multe persoane.

Materialele utilizate: Structura băncii este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de tartan. Suprafața de tartan necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 364,60mp. la care se adauga suprafața zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza din același material sintetic cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 11,5mp montat pe o placa de beton.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 2 bucăți.

Totodată se vor realiza o alee de acces din pavele prefabricate de beton montate pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm. Suprafața aleii propuse va fi de 37,17mp.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 216,23mp.

Delimitarea dintre zona de tartan cat si a alei de spațiul verde propus se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 117,4m.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii se vor respecta următoarele propuneri: Pentru echipamentele de joaca fundațiile se vor realiza sub forma de fundații izolate cu dimensiunile (25x25-80)cm în punctele de contact a echipamentelor, respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru leagănul se va realiza fundații izolate sub punctele de contact cu dimensiunile (70x50x50)cm.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Aleea propusa se va realiza din dale prefabricate de beton (pavele) poziționate pe un strat de nisip de 10 cm.

Soluția cu pietriș (Variantal) prezintă avantajul costului cel mai redus.

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este:

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu pietriș in zona locurilor destinata echipamentelor de joaca.

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 2, respectiv:

 • -  Folosirea de materiale naturale ușor de procurat si punere in opera

 • -  Atractivitatea crescută a obiectivului.

3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse - Varianta 1

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Ansamblu de joaca - Similar (LKKM 1329)

buc.

1

Ansamblu de joaca - Similar (LKKD 3069)

buc.

1

Ansamblu de joaca - Similar (LKB 1168)

buc.

1

Ansamblu scrânciob dublu - Similar (LKL04-C+K46)

buc.

1

Banca din lemn - Similar (LKP02-A43)

buc.

11

Cos de gunoi - Similar (LKP 1235)

buc.

2

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • 3.3.1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu strat de pietriș

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hota rare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost înlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Valoarea totala de investiții este de 221,410.25 lei din care valoarea fara TVA este 186,390.79 lei.

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str.Toamnei

       VARIANTA 1 - STRAT PIETRIȘ

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

654.50

3.1.1. Studii de teren(Studiu Topo)

550.00

104.50

654.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

9,860.00

1,873.40

11,733.40

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabîlitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz generai

2,260.00

429.40

2,689.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC)

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

3,700.00

703.00

4,403.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,500.00

285.00

1,785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

2,200.00

418.00

2,618.00

TOTAL CAPITOL 3

18,110.00

3,440.90

21,550.90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

83,257.12

15,818.85

99,075.97

4.1.1.

Arhitectura

63,699.48

12,102.90

75,802.38

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

58,198.12

11,057.64

69,255.76

4.1.1.2

Pavaj din dale

5,501.36

1,045.26

6,546.62

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

19,557.64

3,715.95

23,273.59

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10,729.10

2,038.53

12,767.63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10,729.10

2,038.53

12,767.63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.3.1

Echipamente loc de joaca

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

144,860.86

27,523.56

172,384.42

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

2,077.85

0.00

2,077.85

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

489.93

0.00

489.93

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

97.99

0.00

97.99

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

489.93

0.00

489.93

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

15,842.09

3,010.00

18,852.08

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

23,419.93

4,055.00

27,474.93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje.expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

186,390.79

35,019.46

221,410.25

din care C + M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1)

97,986.22

18,617.38

116,603.60

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu strat de tartan pentru zona aferenta echipamentelor

Valoarea totala de investiții este de 282,744.71 lei din care valoarea fara TVA este 238,012.74 lei. Devizul general este prezentat in continuare, in in timp ce diferentele fata de Varianta 1 sunt sintetizate in paragrafele următoare.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str.Toamnei

VARIANTA 2 - STRAT TARTAN

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru rea loca rea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

654.50

3.1.1. Studii de teren(StudiuTopo)

550.00

104.50

654.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatîi(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

9,860.00

1,873.40

11,733.40

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

2,260.00

429.40

2,689.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduriior/autorizatiilor(DTAC)

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sî a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

4,400.00

836.00

5,236.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,500.00

285.00

1,785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

2,900.00

551.00

3,451.00

TOTAL CAPITOL 3

18,810.00

3,573.90

22,383.90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

129,028.45

24,515.41

153,543.86

4.1.1.

Arhitectura

111,316.70

21,150.17

132,466.87

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

105,845.64

20,110.67

125,956.31

4.1.1.2

Pavaj din dale

5,471.06

1,039.50

6,510.56

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

17,711.75

3,365.23

21,076.98

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10,729.10

2,038.53

12,767.63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10,729.10

2,038.53

12,767.63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.3.1

Echipamente loc de joaca

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj st echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

190,632.19

36,220.12

226,852.31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

2,581.33

0.00

2,581.33

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatiî lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

718.79

0.00

718.79

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

143.76

0.00

143.76

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

718.79

0.00

718.79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

20,489.22

3,892.95

24,382.17

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

28,570.55

4,937.95

33,508.50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări.rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

238,012.74

44,731.97

282,744.71

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

143,757.55

27,313.93

171,071.48

 • 3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, acestea au fost dimensionate după cum urmeaza:

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza:

-cheltuieli cu intretinerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotărilor; costurile cu intretinerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% după terminarea garanției si după ce echipamentele au ajuns la durata medie de viata, va fi necesara înlocuirea treptata a acestora.

Pentru scenariul alternativ, costurile pentru perioada de operare au valoarea conform soluțiilor studiate. Diferentele provin din estimările de mai sus, dar si din faptul ca aceasta opțiune tehnico-economica este susceptibila sa producă costuri de întreținere si mentenanta mai ridicate.

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

221,410.25

282,744.71

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 1 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importantă a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topographic; - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; -NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice: -NU E CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație; -NU E CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Crt.

Grafic de realizare

ANUL1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

3

Organizare de șantier

4

Asistenta tehnica

5

Execuție lucrări de investiții

6

Dirigentie de șantier

7

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

8

Dotare investiție

9

Recepția lucrărilor

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str.Toamnei, Județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea de noi activitati culturale educative si sportive. Obiectivele specifice:

Locul de joaca oferă experiențe esențiale si de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, raționamentul, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

- Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 221,410.25 lei cu TVA.

 • -  Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

-Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3.  Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc impotriva bolilor.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor poiiticii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției

financiare a bugetului locai sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investi iei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2”, folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital b ) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f)  Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare, etc.

Bugetului total ai Proiectului inclusiv TVA conform DG.

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Varianta 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1: Scenariu 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la scenariu 1 sunt următoarele:

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de intretinere sunt acele cheltuieli legate de intretinerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Varianta 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli -Varianta 2: Scenariu 2, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la scenariu 2 sunt următoarele:

16 #2

Costuri de întreținere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de intretinere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 30.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 20.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea locului de joaca.

<0 Evoluția prezumata a veniturilor

In Varianta 1, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau

In Varianta 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau. Rentabilitatea financiara a scenariului 2 se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

 • e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an . Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (intretinere ) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

 • f) Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C ( este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA ( 20 ani)

- 166.699,913

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,47%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se inregistreaza valori pozitive.

Determinarea rentabîlîtatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5).

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 1 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

186.390,79

221,410.25

îndeplinește obiectivele generale si specifice - are o valoare optima

Scenariu 2

238.012,74

282,744.71

îndeplinește obiectivele generale si specifice - valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in caicul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata.Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • - Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • - Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

 • - Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce.Rezultatele in cazul de fata sunt calitative(judecata de merit)

 • - Estimându-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • - Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate.

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu pietriș si 1 (impact minim) pentru varianta cu tartan.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 1: Scenariu 1 are un impact minimal pe când Varianta 2: Scenariu 2 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?” .

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice.

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • > Cheltuielile cu investiția

 • > Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere )

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b) Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c) Executarea defectuoasa a unei/unor parii din lucrări;

 • d) Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte k neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor

20

53

individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impari in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative in aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1-Durata de funcționare a Locului de Joaca de pe Strada Toamnei este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Varianta 2-Durata de funcționare a Locului de Joaca de pe Strada Toamnei este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1- Locul de Joaca are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2- Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata.

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1-Amenajarea are in componenta elemente de joaca si divertisment in aer liber.

Tipul de organizare funcționala al locului de joaca:

 • - Alei

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

 • - Vegetație (gazon)

21

eo

Varianta 2 - Tipul de organizare funcționala al locului de joaca:

-Alei

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

 • - Vegetație (gazon)

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 1 oferă folosirea de materiale naturale, mai la indemana.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 - Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in scenariull.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1 - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1 - A se consulta devizul general.

Varianta 2 - A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 221.410,25 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 116.603,60 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 282.744,71 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 171.071,48 lei

Concluzii:

Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1 ca varianta optima de implementat. Deoarece :

Pentru varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu de recreere in zona Străzii Toamnei

 • - imbunatatirea calitatii aerului prin realizarea de spațiu verde prin gazonare, care mărește spatiile verzi amenajate ce sunt locuri ideale de recreere, relaxare si petrecerea timpului liber.

 • - Costurile de realizare in scenariul 1 sunt mai mici decât cele de la scenariul 2.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate

Se vor crea alei pietonale

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

22

&

In zona sunt disponibile următoarele utilitati:

 • - Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta

 • - Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin branșament la rețeaua publica existenta

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

C -
 • 4. Lucrări de finisare exterioara;

 • 5. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, inclusiv instalații aferente, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 6. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 7. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 221.410,25lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 186.390,79lei

( Din care constructii-montaj (C+M) = 97.986,22 lei

SCENARIUL 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 282.744,71 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 238.012,74lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 143.757,55 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

- Amenajarea terenului

Indicatori

Indicatori proiect

SCENARIUL 1

Indicatori proiect

SCENARIUL 2

Suprafața amenajata

619mp

619mp

Suprafața desfasurata

619mp

619mp

Valoarea lucrărilor de baza -C+M

116.603,60

171.071,48

Alte costuri

104.806,65

111.673,23

Valoarea investiției

221.410,25

282.744,71

Numărul de beneficiari directi

nelimitat

nelimitat

Cost investiție / mp

357,69 lei/mp

456,77 lei/mp

 • c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 6 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate. In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce Ia accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Protecție ‘împotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale naturale (pietriș mărunt).

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire-DA

J                                                         9

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege-DA

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului-DA

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților- DA (Alimentare cu apa si canalizare, E-On energie electrica, E-on gaz, Energie termica, Telefonizare)

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară- DA

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând:

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 6 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

 • -  Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

 • - Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

 • - Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

 • - Dirigintele de șantier- (monitorizarea actîvitatii executantului si a conformării ia prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activitatilor prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

(■'         Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de

implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap - expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si intretinere

 • 8.CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

C_ Regimul de inaltime al construcției noi este Parter

S teren = 619,00 mp.

S amenajata = 619, OOmp

Din care:

-Tartan = 11,5 mp

-Alee propusa (pavele) = 37,17 mp

-Zona spațiu verde = 216,23 mp

-Zona pietriș = 364,60 mp

-Borduri de lemn = 117,4 ml

Banei clasice propuse = 11 buc.

Coșuri de gunoi din metal cu elemente din lemn = 2 buc.

P.O.T.=100%

C.U.T.=1

Grad "IV” Rez.foc

Categoria “D” de importanta.

Clasa IV de imp.

+7-0,00=161,25

B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație existent;

 • 3. Plan de amenajare-Propunere;

 • 4. Plan de situație coordonator rețele;


ÎNTOCMIT: C. Arh. Panaitescu Alexandru


S C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău. Str. Constantin Ene.Nr.3,Județ Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg Com J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau ro. Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str.Toamnei

VARIANTA 1 - STRAT PIETRIȘ

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

654.50

3.1.1. Studii de teren(Studiu Topo)

550.00

104.50

654.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

9,860.00

1,873.40

11,733.40

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

2,260.00

429.40

2,689.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC)

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

3,700.00

703.00

4,403.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,500.00

285.00

1,785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

2,200.00

418.00

2,618.00

TOTAL CAPITOL 3

18,110.00

3,440.90

21,550.90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

83,257.12

15,818.85

99,075.97

4.1.1.

Arhitectura

63,699.48

12,102.90

75,802.38

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

58,198.12

11,057.64

69,255.76

4.1.1.2

Pavaj din dale

5,501.36

1,045.26

6,546.62

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

19,557.64

3,715.95

23,273.59

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10,723.10

2,038.53

12,767.63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10,729.10

2,038.53

12,767.63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.3.1

Echipamente loc de joaca

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

144,860.86

27,523.56

172,384.42

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

2,077.85

0.00

2,077.85

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

489.93

0.00

489.93

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

97.99

0.00

97.99

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

489.93

0.00

489.93

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

15,842.09

3,010.00

18,852.08

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

23,419.93

4,055.00

27,474.93

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

186,390.79

35,019.46

221,410.25

din care C + M (1.2+1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1)

97,986.22

18,617.38

116,603.60

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

Construcții si instalații

83.257,12

15.818,85

99.075,97

|4.1.1

[0011.1] ARHITECTURA

63.699,48

12.102,90

75.802,38

^.1.1.1

[0011.1.1] Amenajare teren - gazonare

58.198,12

11.057,64

69.255,76

4.1.1.2

[0011.1.2] Pavaj din dale teren de joaca

5.501,36

1.045,26

6.546,62

4.1.2

[0011.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

19.557,64

3.715,95

23.273,59

4.1.2.1

[0011.2.1] Infrastructura echipamente

19.557,64

3.715,95

23.273,59

TOTAL 1 - subcap. 4.1

83.257,12

15.818,85

99.075,97

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63:

4.2.1

[0011.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1.1

[0011.2.2] Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

jTOTAL li - subcap. 4.2

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care

50.874,64

9.666,18

60.540,82

necesita montaj

4.3.1

[0011.2] ECHIPARE LOC DE JOACĂ

50.874,64

9.666,18

60.540,82

54.3.1.1

[0011.2] Lista echipamente

50.874,64

9.666,18

60.540,82

*

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

50.874,64

9.666,18

60.540,82

Total deviz pe obiect

144.860,86

27.523,56

172.384,42

Ofertant,

Director Tehnic,

/

Ing. Stefanescu Ion "

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

■OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant:


!

AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA TOAMNEI

Municipiul Bacau

SSPM
DEVIZUL OBIECTU


Proiect:

nr: 38/20

18

ANEXA Nr. 8I                                        J—                                    -j    pag ț

OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:

AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA TOAMNEI ECHIPARE LOC DE JOACA

Lista echipamente

Municipiul Bacau

SSPM

-Varianta 4

Proiect:

nr:____

C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale

- lei -

Nr. crt.

Denumirea

i™                                               „

U.M. I Cantitatea]

I                                              ]

I                                                       f

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

Fisa tehnicai atașata

0

1

2

3 i

4

5 = 3x4

........... .......... ..........

6

7

1

LKP 02 - B 18 - BANCA PARC

buc

11,00;

391,54

4.306,90;LOFTREK - Baia Mare

2

LKP 1235-COS DE GUNOI

buc

2,00;

190,96

381,92țLOFTREK- Baia Mare

3

LKKM 1329 - ANSAMBLU JOACA

buc

1.00;

19.508,81

19.508,81LO FTRE K - Baia Mare

4|

LKKD 3069 - ANSAMBLU DE JOACA

buc

1,00=

22.564,52

22.564,521LOFTREK - Baia Mare

5

LKB 1168 - ANSAMBLU DE JOACA LEMN CORT

buc

1,00;

2.536,86

2.536,86iLOFTREK - Baia Mare

1

«I

TAT/ll .

LKL 04 - C + K 46 - LEAGAN CU 2 SCAUNE

buc

i

i

1.575,62

lei

1.575,62

50.874,64

LOFTREK - Baia Mare

I

euro

10.901,63

/ / /Secant,

\ /^Director Tehnic, Ing. Stefanescu Ion

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
S C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE

BACĂU S A

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3.Judet Bacau CUI: RO 36886430. Nr.Rag.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: offlc0@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Str.Toamnei

VARIANTA 2 - STRAT TARTAN


Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2.

Racord Canalizare

0.00

0.00

0.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550.00

104.50

654.50

3.1.1. Studii de teren(Studiu Topo)

550.00

104.50

654.50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

4,000.00

760.00

4,760.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

9,860.00

1,873.40

11,733.40

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

2,260.00

429.40

2,689.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC)

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4,000.00

760.00

4,760.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8.

Asistență tehnică

4,400.00

836.00

5,236.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1,500.00

285.00

1,785.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500.00

95.00

595.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

2,900.00

551.00

3,451.00

TOTAL CAPITOL 3

18,810.00

3,573.90

22,383.90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

129,028.45

24,515.41

153,543.86

4.1.1.

Arhitectura

111,316.70

21,150.17

132,466.87

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

105,845.64

20,110.67

125,956.31

4.1.1.2

Pavaj din dale

5,471.06

1,039.50

6,510.56

4.1.2.

Structura de rezistenta

0.00

0.00

0.00

4.1.3.

Instalații

0.00

0.00

0.00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

17,711.75

3,365.23

21,076.98

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10,729.10

2,038.53

12,767.63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10,729.10

2,038.53

12,767.63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.3.1

Echipamente loc de joaca

50,874.64

9,666.18

60,540.82

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

190,632.19

36,220.12

226,852.31

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5,000.00

950.00

5,950.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4,000.00

760.00

4,760.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

2,581.33

0.00

2,581.33

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

718.79

0.00

718.79

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

143.76

0.00

143.76

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

718.79

0.00

718.79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

20,489.22

3,892.95

24,382.17

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

28,570.55

4,937.95

33,508.50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

238,012.74

44,731.97

282,744.71

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

143,757.55

27,313.93

171,071.48

& A

CTROIECTÂNtA

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII f’UBLlCE MUNICIPALE BACĂU S.A.

/VI \ ^7

OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant:

Executant:


AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA TOAMNEI tartan

Municipiul Bacau

SSPM


nr: 38/20

18


DEVIZUL OBIECTULUI


ANEXA Nr. 8


Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

Construcții si instalații

129.028,45

24.515,40

153.543,85,

(4.1.1

[0009.1] ARHITECTURA

111.316,70

21.150,17

132.466,87

[4.1.1.1

[0009.1.1] Amenajare teren - gazon are

105.845,64

20.110,67

125.956,31

■4.1.1.2

[0009.1.2] Pavaj din dale teren de joaca

5.471,06

1.039,50

6.510,56

4.1.2

[0009.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

17.711,75

3.365,23

21.076,98

[4.1.2.1

[0009.2.1] Infrastructura echipamente

17.711,75

3.365,23

21.076,98

TOTAL I - subcap. 4.1

129.028,45

24.515,40

153.543,85

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

[4.2.1

[0009.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1.1

[0009.2.2] Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

(TOTAL II - subcap. 4.2

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care

pecesita montaj

50.874,64

9.666,18

60.540,82

4.3.1

[0009.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

50.874,64

9.666,18

60.540,82'

[4.3.1.1

[0009.2] Lista echipamente

50.874,64

9.666,18

60.540,82

4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

o,oo;

4.6 I

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

(TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

50.874,64

9.666,18

60.540,82

Total deviz pe obiect

190.632,19

36.220,11

226.852,30

Oferi

aK\

■■ J

\- xAzX'/

Director Tehnic/. \ Ing. Stefanescu Ion

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

Pag! .


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


AMENAJARE LOC DE JOACA STRADA TOAMNEI tartan -Vacanta 2.

ECHIPARE LOC DE JOACA

Lista echipamente

Municipiul Bacau                                                                                ------------------------------------

SSPM                                                                                              Proiect:____________________ nr:

C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale

I

- lei -           ;

Nr. crt

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) -lei-

Furnizorul

Fisa tehnica ( atașata i

s

L».

1

2

4

5 = 3x4

... 6

7

1

LKP 02 - B 18 - BANCA PARC

buc

( og,

/          391,54

4.306,90JLOFTREK - Baia Mare

!

2j

LKP 1235-COS DE GUNOI

buc

—2,00

190,96

381,92{LOFTREK - Baia Mare

»

LKKM 1329-ANSAMBLU JOACA

buc

1,00

19.508,81

19.508,81ÎLOFTREK - Baia Mare

r

i

4 5         LKKD 3069 - ANSAMBLU DE JOACA

buc

1,00

22.564,52

22.564,52ILOFTREK - Baia Mare

i

5 j         LKB 1168 - ANSAMBLU DE JOÂCA LEMN CORT

buc

1,00

2.536,86

2.536,86'lOFTREK - Baia Mare

6

LKL 04 - C + K 46 - LEAGAN CU 2 SCAUNE

buc

1,00

1.575,62

1.575,62

LOFTREK - Baia Mare

i

“     i

TOTAL:

lei

50.874,64

euro

10.901,63

i

i

i

iAnul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei

Total costuri recurente

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Costuri de intretinere curenta

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de reparații

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de intretinere curenta

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului


Anul

1


Anul

2


Anul

3


Anul

4


Anul

5


Anul

6


Anul

7


Anul

8


Anul

9


Anul

10


Anul       Anul       Anul       Anul       Anul       Anul       Anul

11         12         13         14         15         16         17


Anul       Anul

18        19


Anul

20


Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Strada Toamnei

1 costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de intretinere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - str. Toamnei

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

27.958,619

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de intretinere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

186.390,79|

Total costuri

186.340,790

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-27.978,619

Flux de numerar net

-186.340,790

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

27.978,619

Factor de actualizare ( 5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-177.467,419

18,141

Yl.TJl

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

10.544,847

VNAF/C

-166.699,913

RIRF/C

-9,47%

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - str. Toamnei

Total Ieșiri

186.340,790

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

186.390,790

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

186.390,790

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

186.390,790

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

562781.257

646966.987

26.530

2

562755.571

646973.627

23.340

3

562761.523

646996.195

26.160

4

562786.921

646989.928

23.630

S = 619 mp


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


NUME:

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT :

C.Arh.Panaitescu Alexandru

xy

PROIECTAT:

C.Arh.Panaitescu Alexandru

DIRECTOR:

Ing. Nicolae Zaharia

\f \\ A//

DATA1:500


DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajare locuri de joaca in Mun. Bacau -Str. Toamnei


BENEFICIAR: Municipiul Bacau


PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT


2018


S. F.


PLANȘA:

A 1
Reg.lnaltime-parter

S teren-618mp

S amenajata=618mp Grad IV Rez.Foc Cat "D" imp.

P.O.T.=100%

C.U.T.=1 +0,00=161,25


 • - Arbori existenti

o o o - Gard viu existent cu inaltime de taiere propusa = 80cm

■■I - Banei propuse 11 buc.

□ - Coșuri de gunoi propuse 2 buc. □ -Alee pavele propusa = 37.17mp

|j       | - Zona spațiu verde propusa = 216,23nip

|       | - Zona pietriș = 364,60mp

——— - bordura = 117,4m

 • - aria de siguranța a echipamentelor de jbâca


Echipamente de joaca

LKM 1329 = Ansablu de joaca LKKD 3069 = Ansamblu de joaca

LKB 1168 = Ansamblu de joaca tip Casuta

LKL04-C+K46 = Ansamblu scrânciob dublu

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


DENUMIREA Amenajare locuri de joaca in Mun. Bacau -Str. Toamnei


PROIECT

NR.38


NUME:


Nr.Reg.Com.- J4/4/2017


AMPLASAMENT Str.Toamnei, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BENEFICIAR Municipiul Bacau


SEF PROIECT : C.Arh.Panaitescu Alexandrj


PROIECTAT : C.Arh.Panaitescu Alexandru


DIRECTOR:


Ing. Nicolae ZahariaPLAN AMENAJARE PROPUNERE


DIN: 2018

FAZA:

S. F.


PLANȘA:

A2


Echipamente similare propuse pentru Loc de joaca

— str. Toamnei —


Ansamblu de Joaca din metal LKKN11329


Dimensiuni: 929 cm x 774 cm

Spațiu de siguranța: 1280 cm x 1105 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 180 cm
Ansamblu de Joaca LKKD3069

Dimensiuni: 603 cm x 807 cm

Spațiu de siguranța: 1003 cm x 1057 cm

Grupa de vârsta: 3-12 ani înălțime maxima de cădere: 150 cm
Ansamblu de Joaca LKB1168

Dimensiuni: 0141 cm

Spațiu de siguranța: 0371 cm Grupa de vârsta: sub 12 ani înălțime maxima de cădere: 33 cmLeagan doua locuri din metal LKL04-OK46

Dimensiuni: 191 cm x 304 cm

Spațiu de siguranța: 710 cm x 283 cm

Grupa de vârsta: sub 3 ani si peste 3 ani înălțime maxima de cădere: 125 cmBanca

Dimensiune:

160 x 52 cm înălțime totala: 84 cmCos gunoi cu proiecție ploaie