Hotărârea nr. 502/2018

Hotărârea nr. 502 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau – Parc Cancicov”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13267 din 14.12.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov”

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13290 din 14.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 13266 din 14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2156/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2157/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2158/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2159 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art.7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45(2) lit. a din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ARTA - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHIORGHE HUțT/ȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSiLIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 502 DIN 21.12.2018

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov”


ȘEF SERVICIU MIHAELAIONESI

PROIECT 36/2018

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU PARC CANCICOV
AMPLASAMENT:

Str. Calea Marasesti nr.14, Municipiul Bacau, Județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

STUDIU de FEZABILITATE

EX. 3PR. 36/2018


LISTA DE SEMNATURI

ARHITECTURA:


C.Arh. PANAITESCU ALEXANDRUAlexandru

PANAiTtSQJ


PEISAGISTICA:


Peisagist ARSENE LIVIA /DIRECTOR GENERAL:Pr. 36/2018

BORDEROU

 • 1. Piese scrise:

 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz RAGC SA

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Electricitate

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A. - Gaze naturale

 • -  Aviz Termoenergy Group SA

 • -  Aviz TeleKom Romania

 • -  Aviz Ministerul Culturii si Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultura Bacau

 • -  Aviz Compania Naționala de Cai Ferate (,CFR”-SA

 • -  Studiu de Fezabilitate

 • -  Deviz general - Varianta 1

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 1

 • -  Lista Echipamente - Varianta 1

 • -  Deviz general - Varianta 2

 • -  Deviz pe obiect - Varianta 2

 • -  Lista Echipamente - Varianta

 • -  Analiza cost-beneficiu

 • 2. Piese desenate

 • -  Ao - Plan de incadrare in zona

 • -  Ai - Plan de situație existent

 • -  Ai’ - Plan de situație propus

 • -  A2 - Plan de amenajare - propunere

 • -  Ci- Plan de situație - coordonator rețele

 • -  Elemente propuse Loc de Joaca

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/878 din 1 9. IUL M

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                        Din:      19.1111 2018

în scopul:

1.1.l.D) AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU - PARC CANCICOV

Ca urmare cererii adresate de _____ ___MUNICIPIUL BACAU________

cu domiciliuFsediul în județul____________BACAU____________, localitatea_____________BACAU_____________

satul_____________________________z____________________, sectorul ~     , cod poștal _______________z_______________

strada              CALEA MARASESTI             nr 6      hl__-

-----9                                             J                                                                                   j sc___ et.             ap. -      , tel./fax________________-________________, e-mail_______________-

înregistrată la nr. ___________1/878__________ din        02-07-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul ___________________________-___________________________, sectorul ~ cod poștal:

strada _________________Calea Marasesti_________________, nr. 14     , bl.__j

sc.         > et.___z___, ap.____~ sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral ;

68066

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.___    750____________/________2008 ___

faza PUG       aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.04.2016     _______’

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii.republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din Extrasul de Carte Funciară pentru Informare nr. 35975 din 23.05.2018, imobilul este proprietate a Municipiului Bacau.

Parțial Parcul Cancicov se afla in zona de protecție a patrimoniului cultural.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă pentru spații plantate, agrement și sport, inclusă în UTR 8.

Terenul se află în zona "A" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE - AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU - PARC CANCICOV

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație

de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a. Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului, în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

In situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

întocmit: NADA VIOLETA - CONSILIER

2/4 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

Q D.T.A.C.                 □ D.T.O.E.                  □ D.T.A.D.

 • d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.l) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:


  S2 alimentare cu apă

  3 canalizare

  alimentare cu energie electrică

  5 alimentare cu energie termică

  d.2) avize și acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu


  E gaze naturale

  H telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  • □ protecție civilă


  Alte avize/acorduri


  _ sănătatea populației


  d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

  • - - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE ȘI PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL BACÂU(doar daca Parcul se amenajeaza in zona de protecție)

  • - CNCF CFR SA(dupa caz)


d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plata ale următoarelor taxe (copie): scutitAchitat taxa de..........lei, conform chitanței nr..............din................

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de__1_20$


în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de Ia data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibila, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,


SECRETAR,

c_.


ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.


Imobilul se află în zonele I si II - zone cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Partia terenul se afla in:

 • - zona de siguranță a unităților militare;

 • - zona de protecție a patrimoniului cultural și în zona veche a municipiului;

 • - zona de protecție față de căi ferate.

FUNCȚIUNEA DOMINANTA:

ECOLOGICA

 • - ameliorarea microclimatului;

 • - combaterea poluării aerului prin imbunatatirea compoziției chimice (raportul oxigen - bioxid de carbon). RECREATIVA

 • - sport; amenajari sportive;

-jocuri pentru copii;

 • - agrement;

 • - odihna în aer liber, promenada.

FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ADMISE:

 • - amenajari ambientale (lucrări de arta plastica monumentala si mobilier urban);

 • - echipare tehnico-edilitara necesara intretinerii spatiilor verzi, iluminatului public si ornamental;

 • - construcții / amenajari necesare asigurării salubrității si intretinerii spatilor plantate;

 • - spatiile verzi completează toate celelalte zone funcționale existente în intravilan (locuințe, instituții publice si servicii, industrii, si depozite, gospodărie comunala, construcții tehnico-edilitare, circulații carosabile/feroviare/ pietonale, zone speciale).

UTILIZĂRI ADMISE:

 • - spatii verzi si plantate de folosința generala;

 • - amenajari ale spațiului public, alei pietonale si ciclistice, lucrări de modelare a terenului, oglinzi si cursuri de apa, fântâni si jocuri de apa, mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari si instalații de agrement si loisir;

 • - funcțiuni de loisir public cu caracter tematic;

 • - funcțiuni sportive.

UTILIZĂRI INTERZISE

 • - orice fel de construcții sau amenajari cu caracter definitiv care nu sunt compatibile cu funcțiunea dominanta;

 • - orice fel de construcții sau categorii de lucrări care prin amplasament, arhitectura, dimensiuni si / sau aspect exterior intra în contradicție cu peisajul natural si cu valorile general acceptate ale arhitecturii si urbanismului;

 • - orice fel de lucrări sau tipuri de exploatare a terenului care pot conduce la degradarea peisajului, dispariția vegetației si poluarea vizuala;

 • - depozitarea de deșeuri;

 • - plantații inalte în zona de protecție a monumentelor istorice care pot afecta vizibilitatea si stabilitatea construcțiilor;

 • - construcții cu caracter definitiv sau provizoriu în zonele cu spatii verzi existente sau propuse;

 • - amplasarea de panouri publicitare de mari dimensiuni;

 • - amplasarea de construcții / amenajari pentru sport, turism, odihna si agrement în zonele plantate de protecție ale unor unitati cu activitati poluante, (industrii, ferme, platforme de depozitare a rezidurilor solide, statia de epurare etc.).

Regimul de inaltime pentru funcțiunile admise este P.

P.O.T. maxim = 15% C.U.T. maxim = 0,15.

SE SOLICITĂ AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU - PARC CANCICOV.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică.EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:5.000

646000                                                                        646500_________________________________-J

646000

I I Amplasament

Zv Limită intravilan

Delimitare UAT


......uj--. ji.il i

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

BACĂ0

CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr 5^4 d.nn IUL ^18

Arhitect ș&f.

35959


23   05


2018


29.052018 1108009/2018 MIHAELASILAVOficiul de Cadastru $1 Publicitate Imobiliară BACAU Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Bacau


''ancei


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 68066 BacauA. Partea I, Descrierea Imobilului

TEREN Intravilan


Adresa: Loc. Bacau, Calea Marasesti, Nr, 14, Jud. Bacau

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

68066

192.583      |


Construcții

Crt~

Nr cadastral. Nr.

* Adresa

Observații / Referințe

A1.1

68066-C1

Loc. Bacau, Str Hatman Berescu, Jud.

Bacau^

S. construita la soî;36 mp; Construcția are regimul de înălțime P, structura de rezlstenta^din zidărie portanta-dln cărămidă, tamplarie PVC cu geam-termopan, acoperiș-tip șarpanta din lemn cu invelltoare din membrana bituminoasa.


B. Partea II. Proprietari șl acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprletatS^Yatte drepturi reale

Referințe

39399/05/10/2011

Act Normativ nr, H. G, nr. 1347din, dln_27/l2/2001 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (M.0.305 bis din 2002);-Irita bulare, drept’de PROPRIETATE, dobandi’tprinLege, cota actuala’             Al

Si/L_______~    ____

1) MUNICIPIUL BACAU, domeniul public         _______ '


65358/07/11/2014___________ ~          ___"

Act Administrativ nr. 309 autorizație de corismuIreTBin 18/11/2013 emis de CONSILfULlOCAL BACAU (proces: verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr, 2904/23-04-2014 emis de CONSILIUL LOCAL BACAU;HotarareJ nr. 102/30.05.2014-Consiliul Local Bacau};          _ _                                            __

i jlriscri^a'provlzorî^drefficle PROPRII l'^,!xibbandlt prin Construire,’              ai.I *

i -cota actuala 1/1. ■     !■£==.        „r .......

■ fi) MUNICIPIUL BACAL^OMENnrPUBLîC, CIF:4278337                     ~   -----

~       Z. -C. Partea III. SARCINI.   "


înscrieri privind dezmembrâmlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini


Referințe *■


NU SUNT


Document care canine date cu caracter personal, protejate tfe prevederile Legii tir. 677/2001.

Extrase pentru informare on-llne la adresa *p«yj»ncpî,n>


____Pagina 1 din 4


Formular versiunea 1.1


_______ __Carte Fundară Nr. 68066 Comuna/Oraș/Municipiu: Bacau

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

Punct

1      Lungime

Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

1

2

I           3,005

2

3

2.352

3

4

2.437

4

5

2.61

5

6

2.964

6

7

4.244

7|      8

45.742

8

9

56.794

9

10

28.715^

io| “ 11

3.388

11

12

10.085

12

13

6.312!

j                  : 14

4.612

14

15

1.251

15

16

11.439

16

17

127

17

18

4.825

18

19

6.576

19

20

10.539

20

21

3.388

21

22

22.0B7

22

23

56.139

23

24

10.517

24

25

0.482

25

26

63.908

26

27

38.749

27

28

1.925

28

29

15.119

29

30

7.645

30

31

33.318

31

32

1          50.193

32

33

12.823

33

34

•       ‘ 17.193

34

35

23.87

35

36

19.607

36

37

100\542<

37

38

. 56.356

38

3.9

35.448

39

40

l?     69,412

40

41

64.029

41

42

-- 22.031

" 42

“—45

29.52

• —■ • •     ''7*".'^ 2

44

----47.608

44

45

~ — 32.48

---"45

~46

101.944

46

47

5.818

47

48

6.041

48

49

5.886

•=-=“49

"60

— — —16.032

50

51

”"18.555

511

r- 52

133.798

52

53

218.707

53

54

49.022

54

55

22.789

55

. .. 56

45.134

56

57

-- 22.742

—57

— 58

—  18.236

-58

59

----10.376

59

60

8.107

~60

61

34.061

! 61

62

—33.534

62

63

4.937

63

64

--- 5.6

64

65

-10.313

65

66

.4.015

66

67

15.524

67

68

3.195

68

69

0.345

69

70

11.085

r       70

71

„..22.575

71

72

_______.2.665

....          77

— 73

u        0.752

73

74

10.017

74

75

23.584

75

76

17.069

-76

—77

24.2

77

78

44.903

78

79

48,894^

79

80

0.412

80

81

25.196

81

82

8.198

82

"^3

5.637

83

84

15.242

84

85

6.675

;       85

86]

33.533

86

87

62.1

87

88

145.261

88

89

152.381

" 89

90

101.484

90]

91

2.495

L___£1

92

17.487

92

93

23.779

93

94

6.279

-94

95

17.417

95

96

7.238

96

97

22.99

97

98

56.345

98

99

6.719

99

100

17.06

— ^0;

--401

7- -7.08

““101

“102

----13T2D9

*S

"TUT

“W

6.842‘

104

--------17.459

104

105

- 6.667

5 —105

1=66

—   107.322

^rOG

~  107

- 7.058

107

108

16.425

108

109

6.844

409

— 110

58.638

110

111

0.828

"”111

112

2.934

112

113

4.303

113

114

2.934

114

115

0.986

115|

116

116.825

116

117

125.227

117

118

95.15

■118

119

12.919

119

120

59.182

120

121

26.557

421

122

45,066

122

123

9.613

123

124

4.777

J.24

125

18.937

125

126

18.47

126

127

. 12.342!

127

128

8.163

128

129

6.289

129

130

8.162

-130

131

8.195

131

132

36.856

-■

132

133

224.647

^L33

134

159.955

134

135

30.881

135

136

25.66

136

137

80.668

137

138

3.917

138

139

69.161

139

140

50.528

140

141

3.474

141

142

5.713

142

143

16.765

143

144

5.15

144

145

66.338

145

146

85.64

146

147

29.56

147

148

2.405!

148Î

149

4.416

149

150

52.122

150

151

58.012

151|

152

2.609

152

153

32.441

153

154

11.96

154

155

90.5641

155

156

46.052

156’

157

1.147

Document care conține date cu caracter personaj, protejata deprevederile Legii Nr. 677/2001,

Extrase pentru informare on-iine la adresa

Pagina 3 din 4


Formuîar versiunea J.lEXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

AN ZBOR 2010

SCARA 1:5.000

646000                                                                         645500


I I Amplasament nr. cad.: IE 68066, UAT BACĂU

Zr\ Limită intravilan Delimitare UAT

35959   23  05      2613

29.352013

30                  110300912311

/ BHAELASLAV

Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 272 din 22.10.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Primăria Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Calea Mărășeștii, nr.14, județul Bacău înregistrată la APM Bacău cu nr. 10924/05.09.2018, în baza:

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Bacău decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.10.2018, că proiectul “Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău-Parc Cancicov”, propus a fi amplasat în orașul Bacău,strada Calea Mărășești, nr. 14, județul Bacău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

 • I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct.10, lit. b) “ proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcărilor auto”.

In urma completării listei de control privind etapa de încadrare și analizării proiectului, în baza criteriilor din anexa nr. 3 a HG 445/2009, a rezultat că proiectul nu are impact semnificativ asupra mediului.

 • 1.Caracteristicile proiectului:

 • a) mărimea proiectului proiectul constă în amenajarea unui spațiu de joacă amplasat în Parcul Cancicov” din municipiul Bacău, județul Bacău.

Suprafața de teren ocupată este de 2793,00 mp.

Lucrările constau în: curățare, decopertare și îndreptare teren, amenjare de alei, montare mobilier urban, ansambluri de joacă, acoperirea suprafețelor de siguranță din jurul ansamblurilor de joacă cu material sintetic ( pentru atenuarea impactului la sol), acoperire incinte cu pietriș cu granulație 2-8 mm, toaletare copaci existenți. Prin amenajările propuse se asigură respectarea art. 18 alin.7 din Legea 24/20072007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Condiții impuse pentru organizarea de șantier: amplasamentul organizării de șantier se va amenaja în vecinătatea parcului, în incintă deținută de Primăria Bacău pentru activități de salubrizare, agrement și parcuri, unde nu există vegetație arboricolă ;

Pagina 1 din 4

 • - se vor amenaja magazie provizorie pentru depozitarea materialelor, punct PSI, sursă de apă cișmea racordată la rețeauau municipală, platforme pentru depozitarea materialelor de construcții, tablou electric, toalete și vestiare pentru muncitori;

 • - depozitarea deșeurilor menajere, deșeuri solide, etc se va face selectiv, în pubele și/sau eurocontainere speciale;

 • - în perioada de execuție a lucrărilor se va asigura siguranța circulației prin montarea de indicatoare de circulație pentru presemnalizarea și semnalizarea zonelor de lucru;

 • - accesul la lucrările propuse se va face din aleea principală;

 • - căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție a proiectului;

 • - utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai de la stații de distribuție carburanți autorizate;

 • - întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producție autorizate;

 • - în perioada de execuție a lucrărilor se va asigura siguranța circulației prin montarea de indicatoare de circulație pentru presemnalizarea și semnalizarea zonelor de lucru;

 • - căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție a proiectului;

 • - utilajele de construcții se vor alimenta cu carburanți numai de la stații de distribuție carburanți autorizate;

 • -  întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la servîce-uri/baze de producție autorizate;

 • - titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului;

 • - vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale rețelelor subterane sau supraterane existente în zonă;

 • - după încheierea lucrărilor și desființarea șantierului, constructorul este obligat să aducă terenul amplasamentului organizării de șantier și a terenurilor la starea inițială.

 • b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul;

 • c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate;

 • d) producția de deșeuri: deșeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcții (betoane, deșeuri metalice, etc.) se vor colecta selectiv pe categorii prin grija executantului lucrării și vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor; deșeurile inerte (pământ excedentar) vor fi transportate în locurile stabilite de Primăria Bacău; deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda serviciului de salubritate; conform HG 856/2002 constructorul are obligația să țină evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse, valorificate sau comercializate si circuitul acestora;

 • e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort emisii generate de utilajele și

(         mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului, dar disconfortul creat va fi local,

temporar doar pe culoarul de lucru;

 • - se va asigura funcționarea la parametrii optimi a utilajelor de construcții și a mijloacelor de transport, precum și verificarea tehnică periodică; echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu, conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

 • f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: pe perioada execuției lucrărilor este redus, iuându-se toate măsurile de reducere al riscurilor.

 • 2. Localizarea proiectului


Pagina 2 din 4

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU Strada Oiluz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 Tel 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E-mai 1: ofiice.©anmbc,annm.ro: Pagina web: http://aombc.annm.ro/


 • 2.1. utilizarea existentă a terenului - conform certificatului de urbanism nr. 564/19.07.2018 terenul este proprietate a Municipiului Bacău și este situat în intravilanul municipiului Bacău, destinația stabilită prin PUG este de zonă pentru spații plantate, agrement și sport;

 • 2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regeneratlvă a acestora ~ nu este cazul.

 • 2.3. ca păci ta tea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

 • - zonele umede, zone costiere, zonele montane și cele împădurite, parcurile și rezervațiile naturale, ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, zonele de protecție speciale, ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite, peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică -terenul amenajat se află în vecinătatea Colegiului Național Pedagogic Ștefan cel Mare ( care are statut de monument), dar în afara zonei de protecție a acestuia;

 • - ariile dens populate - nu este cazul;

 • 3. Caracteristicile impactului potențial

 • - extinderea impactului - local, numai în zona de lucru, în perioada de execuție a proiectului;

 • - natura transfrontieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte de natură transfrontieră;

 • - mărimea și complexitatea impactului - impact redus, temporar și local în zona frontului de lucru , pe perioada de execuție a proiectului;

 • - probabilitatea impactului - impact redus, numai pe perioada de execuție a proiectului;

 • - durata, frecvența și reversibilitatea impactului -impactul va fi redus și reversibil, pe perioada execuției proiectului, fără să fie compromise funcțiile sale ecologice naturale, inclusiv în zona frontului de lucru; după încheierea lucrărilor se va face curățarea terenului de materialele și deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcție.

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Iii. Proiectul propus nu intră sub incidența art.37, 48 și 54 din Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziții finale:

Titularul proiectului are obligația de a notifica APM Bacău dacă intervin elemente noi necunoscute și asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei, înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

Se va anunța autoritatea competentă de protecția mediului data începerii și finalizării lucrărilor de execuție pentru verificarea respectării tuturor condițiilor impuse.

Pagina 3 din 4

Procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor se anexează și face parte integrată din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ILIEȘ PetricăPagina 4 din 4

Str. Narciselor, nr.14 - Bacau

J04/789/27.09.2010/ CUI:RO 27429315

Capital social: 24.047.170 lei

COD CAEN: 3600


Tel:0372-401.301/Fax:0234-55.11.75 web: www.apabacau.ro e-mail:manager@apabacau.ro Banca : BRD Bacau

Cont:R013BRDE040SV60027870400


M»mbor of CISQ Fodemtlon


RI^RCERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 - ISO 1^001 BS OHSAS 18001


Nr. 3884 /


AVIZ nr.

Către, MUNICIPIUL BACAU

STR. MARASESTI, NR. 6, MUN. BACAU - JUD. BACAU

La cererea dvs. înregistrata cu nr. 3884 / 24.08.2018, prin care solicitați avizul de amplasament pentru obiectivul: „1.1.1.D) AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU -PARC CANCICOV” situat in STR, CALEA MARASESTI, NR. 14, MUN. BACAU - JUD. BACAU ,va comunicam următoarele:

 • 1. Unitatea noastra avizeaza favorabil amplasarea obiectivului mai sus menționat pe poziția prezentata in planul de situație anexat;

 • 2. La amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dintre rețelele noastre de apa si canalizare si elementele dvs. de construcție conform STAS 8591 / 97 ;

 • 3. Daca in timpul executării lucrărilor la obiectivul dvs. se vor depista pe amplasament rețele de apa si canalizare, altele decât cele care au fosta trasate pe planul de situație, aveți obligația sa anunțați unitatea noastra pentru stabilirea de comun acord a noilor condiții de amplasare;

 • 4. La începerea lucrărilor, cat si pe parcursul execuției acestora, aveți obligația sa solicitați asistenta tehnica din partea unitarii noastre.

 • 5. Termenul de valabilitate este de l an de la data emiterii avizului urmând ca in cazul in care nu ați executat lucrările de construcție pe amplasamentul aprobat sa solicitați un nou aviz.

 • 6. Eliberarea avizului se face după achitarea taxei de avizare la caseria unitarii noastre.

Aviz achitat cu chitanța nr._____din______________________.

DIRECTOR GE CHIPER
SEF SERVICIU A.R ING. GAVRILA SILVIA

r\4^,5 -r- l/V


W 9X


Reg.Inaltime-parter

S teren-2805,00mp

S amenajata=2736,35mp Grad IV Rez.Foc

Cat "D" imp.

P.O.T.=97,55%

C.U.T.=0,975 +0,00=166,85


Legenda amenajare:

ZZ - Alee existenta ■ -Coșuri de gunoi - 5 — - Alee propusa -Banei lemn - 7 buc. 4^ - Arbori existenti

Echipamente de joaca propuse

LKKM1120 - Ansamblu de joaca

LK12.05.15.- Traseu cinci piese:

LK12.04.107 - Statie de pedalare

LK12.04.040 - Traseu cu leagane LK12.05.015 - Bama rotativa

LK12.04.008 - Statie baschet 3 platforme

LK12.06.100 - Calisthenics Universal (ansamblu pentru exerciții fizice) LKCA130144 - Tiroliana din metal LK12.04.031 - Tiroliana din metal


•HiTECJILOR


Sistem de coordonote STEREO '70 (x,y) Sistem de referința Marea Neogro (z)


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI:

Amenajare loc de joaca in Mun. Bacau Parcul CANCICOV

AMPLASAMENT: Str.Calea Marasesti nr.14, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BEbEFiCLAR:             Primăria Mun. Bacau

PROIECT

NR.36

DIN:

2018

NUME:

—5---

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT:

CARH.ALEXPANAiTESCJ

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Doc. Avize

PROIECTAT:

C.ARH. ALEX PANAITESCU

- • -

DATA

-propunere-

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. VLADIONUTPOPA

2018

_

A1

DELGAZ GRÎD SA, str. Pandurilor nr. 42 nr., cod 540554, TIrgu Mure; MUNICIPIUL BACAU-

Str. MARASESTI Nr.6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 234547427 Fax 0

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 TIrgu Mureș delgai-grld.ro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

N.Tftulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F0234205089

Bacau, 11.09.2018

UVIU ALINEI T0728882229

Stimate client,

F

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament favorabil nr. 1001951134 emis în data de 11.09.2018

Cu respect, ing. Liviu ALINEI Emitent

Aviz de amplasament favorabil

,1001951134____ „         ,11.09.2018

Număr aviz                                Eliberat la data


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Tfrgu Mureș delgaz-grid.ro


1) Persoană juridică

.MUNICIPIUL BACAU-

_________ __________ .........

Denumirea consumatorului

Nr. înregistrare ia Reg. Comerțului

.4278337

cui

Atribut fiscal

Reprezentat(â) prin

localitate de


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001932370   ...........Z 2108.2018

pentru obiectivulAmenajare locuri de joaca in municipiul Bacau                        ______________________

- parc Cancicov__________________________________________________________________________________________

de la adresa str,. MARASESTI__

nr.14................................................bl./sc,. __________ap.,_______cod postai .6QPQ15   localitate ,BACAU...................................................................

comuna,_________________sector.__județ.Bacău_______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice Tn vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

Amenajare locuri de joaca in municipiul Bacau - parc Cancicov în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele: -rețele electrice de joasă tensiune MU ESTE CAZUL m;

•rețele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;

-rețele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro in centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism in baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. A1 și a certificatului de urbanism nr. 564/19.07.2018


Consiliul director

Ferenc Csulak

(Director General)

Carmen Teona Oltean

(Director General Adj.) Petre Radu

(Director General Adj.)

0

Sediul Central: Tlrgu Mureș CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

JZB/326/2000

Capital social subscris ți vărsat:

773.257.777,50 ROM

ROII RNCB0026006351770003 BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Htulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205089


LI VIU ALINEI

T 0726882228

F


,1001951134 Nr.

,11.09.2018

Data


1/2

2J


3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de chitanța nr.. 500002388273      / 31.08.2018

113,05 lei, s-a achitat cu


 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • - în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

 • - Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

• Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

In zona amplasamentului exista instalații electrice de iluminat public, care sunt in gestiunea solicitantului de aviz.
Reprezentat prin (Nume, Prenume, ștampilă)


2/256W0


ȘSSZM


SEF PROIECT:


PROIECTAT:


DIRECTOR:


DENUMIREA PROECTULUÎ:


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.tom.: J4/4/2017


ING. VLADIONUT POPAAmenajare loc de joaca in Mun. Bacau Parcul CANCICOV

AMPLASAMENT: Str.Calea Marasesti nr.14, Mun. Bacau.Jud. Bacau

BENEFICIAR;            Primăria Mun. Bacau


PLAN DE SITUAȚIE


-propunere-


PROIECT

NR.36


DIN:

2018


FAZA:


Doc. Avize


PLANȘA:

A1


DELGAZ grid

Del gaz Grid SA, Bd. Pandurilor 42, et 4,540554 Târgu Mureș

MUNICIPIUL BACAU

Localitatea Bacau,str.Calea Marasesti nr.6

Județ Bacau

AVIZ FAVORABIL

Delgaz Grid SA

Departament

Bd. Pandurilor 42, et. 4 540554 Târgu Mureș www.delgaz-grid.ro


Nr. 211243712/28.08.2018

F +0233236053


Urmare a solicitării dumneavoastră211239806/24.08.2018,C.U.564/19.07.2018 privind emiterea avizului de amplasament pentru denumire

lucrare” AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-PARC CANCICOV”, localitatea Bacau, Calea Marasesti nr.14, jud.Bacau.

In urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

La toate clădirile amplasate în localități în care există rețele de gaze naturale, indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze,pentru evitarea pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor, conform « NORME TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale » art.93-1.

Prezentul aviz este valabil până la data de 28.08.2019(12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea

avizului inițial. Cu respect,Președintele Consiliului de Administrație

Frank Hajdinjak

Directori Generali

Ferenc Csulak

Carmen Teona Oltean (adj.) Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș

IBAN:

R011B RDE270SV27540412700

Capital Social Subscris și Vărsat: 773257.777,5 RON


DEGR P03-01-02-F-04, ed.02
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI:

Amenajare loc de joaca in Mun. Bacau

Parcul CANCICOV

AMPLASAMENT: Str.Calea Marasesti nr.14, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BENEFICIAR:            Primăria Mun. Bacau

PROIECT

NR.36

DIN: 2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT :

C.ARH.ALEXPANAITESCU

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Doc. Avize

/V.

PROIECTAT:

C.ARH.ALEXPANAITESCU

DATA

-propunere-

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. VLADIONUT POPA

2018

A1ROMÂNIA


191 8-2018 I SĂRBĂTORIM 1M PREUNĂ


Nr. 1663 din 27.08.2018

Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU str. Calea Mărășești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

Răspuns la solicitarea de avizare nr. 1663 din 24.08.2018:

Referitor la Certificatul de urbanism nr. 564 din 19.07.2018, emis de către Primăria Municipiului Bacău, județul Bacău, pentru proiectul nr. 36/2018, faza D. T. A. C. - AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL BACĂU - PARC CANCICOV, str. Calea Mărășești, nr. 14, număr cadastral 68066, în intravilanul municipiului Bacău, județul Bacău - vă informăm că amplasamentul propus nu se află în perimetrul unor situri arheologice sau în zona de protecție a monumentelor istorice. în consecință, nu este necesar avizul instituției noastre pentru acest proiect.

Dacă prin lucrări asupra terenului, sau în mod întâmplător, se vor descoperi vestigii arheologice -se va anunța primăria și instituția noastră, în scopul descărcării de sarcină arheologică, sau pentru începerea procedurii de clasare, în cazul vestigiilor de interes național, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier superior delegat cu atribuții conform Ordinului MCIN nr. 264/26.07.2018

Consilier superior

Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR


Dr. Simona DROBCOMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”- SA SUCURSALA REGIONALA DE CĂI FERATE IAȘI Registrul Comerțului nr. J 22/1488/ 2003, CUI: 15670513 Piața Gării nr.l cod postai 700090, Iași, Romania Tel. 0232215600; Fax: 0232215602 www.cfr.ro, e-mail: srcfiasi@cfr.ro

SR F.N ISO 9001:2008

Certificat SMC Nr. 301

SREN ISO 140012005

Certificat SMM Nr. 114


F4


DIVIZIA TEHNICĂ                               Tel/Fax: 0232 410323

Serviciul Organizare, Tehnic, Normare                    CFR: 0232215600 int.123011, 123160

______Nr. 5.1/ 808/2018                    ________ ________

Către:         Primăria Municipiului Bacău

Str. Calea Mărășești, Nr.6

Tel. 0234 581849, 0752 249000, Fax 0234 588757

Știință:         Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru

Secția L 4 Bacău

Referitor la solicitarea dumneavoastră pentru obținerea avizului privind obiectivul „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Bacău - Parc Cancicov” ce se va realiza pe strada Calea Mărășești, Nr.l4 în Municipiul Bacău - pr.nr.36/2018 - proiectant general SC Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, vă comunicăm:

Prin Certificatul de urbanism nr.564 din 19.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bacău pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Bacău - Parc Cancicov”pe teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, Jud. Bacău, strada Calea Mărășești, nr.l4 se solicită avizul CFR pentru documentația proiect 36/2008 faza SF. Terenul / amplasamentul studiat, este în proprietatea Municipiului Bacău, are suprafața totală de 2.805 m2, conform extrasului din cartea funciară a Municipiului Bacău, nr.35975/23.05.2018, se află în afara zonei de protecție CFR.

HG 525 republicată /1996, Anexa nr.l - Regulamentul General de Urbanism art.9 reglementează necesitatea avizării pentru construcțiile în zonele de interes național în zonele protejate.

Conform actului nr.5.4/1571/29.08.2018 al Sucursalei Regionala CF Iași, Divizia Tehnică Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru, actului 2.13/4879/28.08.2018 al Secției L4 Bacău, a documentației analizate cu Planul de situație Planșa Al sc. 1/1000, terenul / amplasamentul studiat în suprafață de 2.805 m2, este situat în afara zonei de protecție a infrastructurii feroviare publice, latura perimetrală a terenului spre zona căii ferate este de la distanța de 139,00 m, distanță măsurată față de linia CF publică curenta I Ploiești - Vicșani.

In conformitate cu Ordonanța de urgența nr. 12/07.07.1998 - (actualizată până la data de 29 noiembrie 2016) aprobată prin Legea nr. 89/1999 privind transportul pe căile ferate

Serv OTN

ing. Florin Iordache

Ex.l

1/2române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române este constituită „Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia”.

Având în vedere cele precizate mai sus, avizul Sucursalei Regionala CF Iași și implicit al CNCFR CFR SA (solicitatprin CUnr. 564 din 19.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bacău) pentru realizarea obiectivului solicitat nu este necesar.

Beneficiarul a achitat prin Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru al Sucursalei Regionale CF Iași, tariful de emitere aviz în valoare de 115,91 lei + 22,02 lei (19 %TVA) = 137,93 lei, conform Dispoziției Directorului General nr.83 din 09.09.2008 privind stabilirea tarifelor minime pentru serviciile auxiliare efectuate de CN CF “CFR” SA pentru terți și act nr. 9/1/1696/27.07.2015 a CN CF “CFR” SA - Direcția Achiziții Contracte Serviciul Tarife, Contracte, Devize.


| Șef Divizie Tehnică, Ing. Valentin Dan Ropotă


Serv OTN

ing. Florin Iordache

Ex.2

2/2


C.N.C.F. "CFR" S.A.

Nr. înmatriculare Reg. Com./anul: J40/9774/1998

C.I.F.: RO 11054529

Sediul: B-dul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector 1, București

Cod IBAN: RO06 BPOS 7040 2775 787R OL01

Banca: Banc Post Palat - CFR

Capital social: 207.238.834,94 Lei

SUCURSALA REGIONALĂ C.F. IAȘI

Nr.inmatriculare Reg. Com./anul: J22/1488/2003

C.I.F.: RO 15670513

Sediul: Piața Gării, Nr. 1, lași, Județul lași

Cod IBAN: RO26 BPOS 2400 2831 193R OL01

Banca: Banc Post lași


Seria G nr. 6200900352


FACTURA


...

Cumpărător             .................

............


cri°Frd.re9:c/3Î2^


- Sediul

t Județul anul^m^contu.


”7

Valoarea TVA/• -


0L£^i<


eliberat(ă)


Date privind expediția:

Numele delegatului .....

B.l./C.l. seria......nr. ...

CNP .............................

Mijlocul de transport...........................nr........

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de................................................ora

Semnăturile......................................................

Total din care: accize


Semnătura de primirethermoenergI

GROUP SA BACĂU


8 AC AU-ROMAN IA

Str, Chimiei, nr. 6

Cod postai 600286


TeL +40-234-58 50 50         Cont BRD GSG Bacau RD48BRDE040SV74253190400

Fax +40-234-51 96 50                                  Capital Social 10.156.800 lei

E-maI! secretarlat@thermoenergy.ro__________ORC J4/882/2014 - CUI RO33620670

NR:       / / <7^         DATA:              ^/7"

CĂTRE, MUNICIPIUL BACAU Calea Marasesti, nr. 6

Conform certificatului de urbanism nr. 564/19.07.2018, vă comunicăm că avizam lucrarea « Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov » in Bacau, strada Calea Marasesti, nr. 14 pe amplasamentul propus nefîind rețele de termoficare in exploatare.

Alăturat anexam planul de situație pe care s-au trasat rețelele din zona.

Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.SEF SERV TEHNIC, ' NECULAIDIMA

F-04-TH-14/VAR. 1/05.01.2015S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI:

Amenajare loc de joaca in Mun. Bacau Parcul CANCICOV

AMPLASAMENT: Str.Calea Marasesti nr.14, Mun. Bacau,Jud. Bacau

BENEFICIAR:            Primăria Mun. Bacau

PROIECT

NR.36

DIN: 2018

NUME:

SEMNĂTURĂ

SCARA

FAZA:

SEF PROIECT:

C ARH. ALEX PANA1TESCU

Y

1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Doc. Avize

PROIECTAT :

C.ARH.ALEXPANAITESCU

DATA

-propunere-

PLANȘA:

DIRECTOR:

ING. VLADIONUTPOPA

2018

A1® a-

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ,

Cod 00347.02.04

Aviz nr: 630


înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8926/1997 Cod unic de înregistrare 427320

Direcția Executivă Tehnologie și Informație România

Data: 19.09,2018

Număr de înregistrare: 100/05/03/01/B/BC/12778

Către: MUNICIPIUL BACĂU

Adresa: jud. Bacău, mun. Bacău, calea Mărășești, nr. 6

SUBIECT: AVIZ FAVORABIL DE PRINCIPIU

Ca răspuns la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de telecomunicații pentru proiectul: Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău - Parc Cancicov în mun. Bacău, calea Mărășești, nr. 14, jud. Bacău - Elaborare Studiu de Fezabilitate.

vă comunicăm AVIZUL FAVORABIL DE PRINCIPIU pentru faza ‘‘Studiu de Fezabilitate", în vederea obținerii finanțării, urmând ca la faza, “Proiect de execuție”-D.T.A.C./P.A.C./P.Th., să solicitați AVIZUL TEHNIC de la TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A. din mun. Bacău, str. N, Bălcescu, nr. 2-4. (în care se vor stabilLcondițiile de coexistență între instalațiile de tc. si lucrările propuse de dvs.)

Menționăm că nerespectarea condiției de mai sus atrage nulitatea avizului și suportarea de către cei vinovați a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta.

în cazul avarierii instalațiilor de telecomunicații veți suporta contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, conform reglementărilor tehnice în vigoare și legii specifice în vigoare.

Costul eventualelor luciăii de proiectare și construcții montaj de deviere, protejare a cablurilor de telecomunicații va fi suportat de către beneficiarul luctării;

Responsabil eliberare Avize Tehnice
ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Nr. 1663 din 27.08.2018

Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU str. Calea Mărășești, nr. 6, municipiul Bacău, județul Bacău

Răspuns la solicitarea de avizare nr. 1663 din 24.08.2018:

Referitor la Certificatul de urbanism nr. 564 din 19.07.2018, emis de către Primăria Municipiului Bacău, județul Bacău, pentru proiectul nr. 36/2018, faza D. T. A. C. - AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ÎN MUNICIPIUL BACĂU ~ PARC CANCICOV, str. Calea Mărășești, nr. 14, număr cadastral 68066, în intravilanul municipiului Bacău, județul Bacău - vă informăm că amplasamentul propus nu se află în perimetrul unor situri arheologice sau în zona de protecție a monumentelor istorice. în consecință, nu este necesar avizul instituției noastre pentru acest proiect.

Dacă prin lucrări asupra terenului, sau în mod întâmplător, se vor descoperi vestigii arheologice -se va anunța primăria și instituția noastră, în scopul descărcării de sarcină arheologică, sau pentru începerea procedurii de clasare, în cazul vestigiilor de interes național, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare.

Consilier superior

Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR


Consilier superior delegat cu atribuții conform Ordinului MCIN nr. 264/26.07.2018 Dr. Simona DROB


r PRIMĂRIA MUNICIPIULUICOMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”- SA SUCURSALA REGIONALA DE CĂI FERATE IAȘI Registrul Comerțului nr. J 22/1488/ 2003, CUI: 15670513 Piața Gării nr.l cod postai 700090, Iași, Romania Tel. 0232215600; Fax: 0232215602 www.cfr.ro, e-mail: srcfiasi@cfr.ro


SRENIS09001:20M '

Certificat SMC Nr. 301

SREN ISO 140012005

Certificat SMM Nr. 114


F4


DIVIZIA TEHNICĂ                               Tel/Fa x: 0232 410323

Serviciul Organizare, Tehnic, Normare                    CFR: 0232215600 int123011, 123160

Nr. 5.1/808/2018


Către:

Primăria Municipiului Bacău

Str. Calea Mărășești, Nr.6

Tel. 0234 581849, 0752 249000, Fax 0234 588757

Știință:

Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru Secția L 4 Bacău


Referitor la solicitarea dumneavoastră pentru obținerea avizului privind obiectivul „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Bacău - Parc Cancicov” ce se va realiza pe strada Calea Mărășești, Nr.l4 în Municipiul Bacău - pr.nr.36/2018 - proiectant general SC Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, vă comunicăm:

Prin Certificatul de urbanism nr.564 din 19.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bacău pentru obiectivul „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Bacău - Parc Cancicov”pe teren situat în intravilanul Municipiului Bacău, Jud. Bacău, strada Calea Mărășești, nr.l4 se solicită avizul CFR pentru documentația proiect 36/2008 faza SF. Terenul / amplasamentul studiat, este în proprietatea Municipiului Bacău, are suprafața totală de 2.805 m2, conform extrasului din cartea funciară a Municipiului Bacău, nr.3 5975/23.05.2018, se află în afara zonei de protecție CFR.

HG 525 republicată /1996, Anexa nr.l - Regulamentul General de Urbanism art.9 reglementează necesitatea avizării pentru construcțiile în zonele de interes național în zonele protejate.

Conform actului nr.5.4/1571/29.08.2018 al Sucursalei Regionala CF Iași, Divizia Tehnică Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru, actului 2.13/4879/28.08.2018 al Secției L4 Bacău, a documentației analizate cu Planul de situație Planșa Al sc. 1/1000, terenul / amplasamentul studiat în suprafață de 2.805 m2, este situat în afara zonei de protecție a infrastructurii feroviare publice, latura perimetrală a terenului spre zona căii ferate este de la distanța de 139,00 m, distanță măsurată față de linia CF publică curenta I Ploiești - Vicșani.

în conformitate cu Ordonanța de urgența nr. 12/07.07.1998 - (actualizată până la data de 29 noiembrie 2016) aprobată prin Legea nr. 89/1999 privind transportul pe căile ferate


Serv OTN

ing. Florin Iordache

Ex.l


1/2române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române este constituită „Zona de protecție a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcționării acesteia”.

Având în vedere cele precizate mai sus, avizul Sucursalei Regionala CF Iași și implicit al CNCFR CFR SA (solicitatprin CU nr. 564 din 19.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bacău) pentru realizarea obiectivului solicitat nu este necesar.

Beneficiarul a achitat prin Serviciul Tehnic de Evidență Cadastru al Sucursalei Regionale CF Iași, tariful de emitere aviz în valoare de 115,91 lei + 22,02 lei (19 %TVA) = 137,93 lei, conform Dispoziției Directorului General nr.83 din 09.09.2008 privind stabilirea tarifelor minime pentru serviciile auxiliare efectuate de CN CF “CFR” SA pentru terți și act nr. 9/1/1696/27.07.2015 a CN CF “CFR” SA - Direcția Achiziții Contracte Serviciul Tarife, Contracte, Devize.| Șef Divizie Tehnică, Ing.Valentin Dan Ropotă


Serv Olbi

ing. Florin Iordache Ex.2

2/2
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI:   36886430, Nr.Reg.Com.:

J4/4/2017


Email:

Web:


Tel:      0756264979 Email:

office@sspmbacau.ro,       Web:

www.sspmbacau.ro

Pr. 36/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

 • A.PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

 • 1.1. Denumirea obiectului de investiție:

“Amenajare locuri de jocuri de joaca in Municipiul Bacau” - Parc CANCICOV

 • 1.2. Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.3. Ordonator de credite(secundar/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

 • 2. Situația existenta și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

-Nu s-a întocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2. Prezentarea contextului: - politici, strategii, legislații, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta, precul si la alinierea municipiului la tendințele Europene de extindere a spatiilor verzi din municipii si orașe.

Acțiunile întreprinse in acest sens se înscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent, intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității terenurilor prin amenajarea etapizata a lucrărilor, dispunandu-se montarea unor echipamente noi de joaca, mobilier urban si crearea unor cai de acces.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, In Parcul Cancicov, conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru locul de joaca din Parcul Cancicov, este lipsit de construcții, dar cu vegetație deasa (copaci).

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

 • - Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea acestui gen de activitati

 • - Starea precara in care se afla terenul

 • - Impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona

 • - Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

Se impune astfel necesitatea construirii sau extinderii cu un spațiu de joaca pentru copii de tip aventura.

Locul de joaca in Parcul Cancicov , spațiul propus pentru amenajare, se afla in partea de SV al Parcului Cancicov, intr-o zona lipsita de construcții dar cu vegetație deasa (' (copaci). Terenul este traversat pe mijloc de o alee amenajata din dale de beton.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării obiectivului de investiții:

Investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii, ca răspuns la o cerere certa si exigibila, cu conotații economice. Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru utilizarea locurilor de joaca, in special in rândul tinerilor preșcolari.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Amenajare locuri de joaca în Municipiul Bacau - Parc Cancicov” se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

 • - mai multi tineri vor începe sa aiba activitati fizice renunțând la activitățile sedentare in favoarea mișcării.

 • - dezvoltarea creativitatii si personalității tinerilor

f - petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

 • 3. Identificarea,propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

 • 1.  Amenajarea  locului  de  joaca  prin  realizarea  spațiului  de  siguranța  a

echipamentelor cu pietriș mărunt

 • 2.  Amenajarea  locului  de  joaca  prin  realizarea  spațiului  de  siguranța  a

echipamentelor cu covor sintetic tip “Tartan”.

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament este liber de construcții , dispune de o suprafața de 2805 mp si are următoarele vecinătăți:

- Nord        : Alee Parc

^3

 • -  Est          : Alee Parc

 • -  Sud         : Alee Parc

 • -  Vest        : Alee Parc

Suprafața de teren este plana iar zona nu este inundabila.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noi investiții, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare.

Nu exista obligații de servitute;

Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice;

 • b) Relații cu zonele invecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile:

Se va creea o alee noua cu acces dinspre Est si Vest de pe trotuarele existente, ce va imparti terenul amenajat in doua. Pe teren se afla amplasata o alee existenta de la Sud către Nord, si care va fi menținută.

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul de amplasament este liber de construcții, dispune de o suprafața de 2805 mp si are următoarele vecinătăți:

- Nord

: Alee Parc

- Est

: Alee Parc

- Sud

: Alee Parc

- Vest

: Alee Parc

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Nu exista surse de poluare industriala in zona; poluarea de pe aleile existente va fi pe cat posibil ecranata prin amplasatea fâșiilor de vegetație; de menționat faptul ca pe străzile adiacente nu se înregistrează trafic auto ci doar pietonal.

 • e) Date climatice si particularități de relief:

1 .Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de îngheț in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a incarcariî din zapada pe sol sok = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref = 0,5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80*90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

2. Relief

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de începerea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adâncimea de inghet

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 * 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor:

 • 1. Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsură in care pot fi identificate.

- Pe teren se găsesc conform Planului Coordonator Rețele.

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

-Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhiologice;

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

 • 4. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adancimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la ~ 0.8m de la CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor: stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare” iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • • perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • • accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

 • • Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este IEI.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional, arhitectural si tehnologic:

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Locul de joaca Parc Cancicov, spațiul propus pentru amenajare, se afla in partea de SV al Parcului Cancicov, intr-o zona lipsita de construcții dar cu vegetație deasa (copaci). Terenul este traversat pe mijloc de o alee amenajata din dale de beton.

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu pietriș in zona suprafeței de siguranța destinata echipamentelor de joaca + fitness.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de aproximativ 2.805 mp (33x85mp) se propune:

 • - Cu ratarea, decopertarea si îndreptarea terenului;

 • - Amenajare alei;

 • - Montare mobilier urban;

 • - Ansambluri de joaca+ fitness;

 • - Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu petris cu granulatie 2-8 mm.

Echipamentele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

- Ansamblu de joaca - similar (LKKM1120) -1 bucata

Ansamblu de joacă de dimensiuni mari, cu trei puncte de observare, unul cu acoperiș și două împrejmuite, legate între ele de două poduri mobile, unul din cățărătoare plasă și celălalt din frânghii, cu un tobogan ondulat și jocuri tematice și o cățărătoare tip perete de cățărare, decorat cu teme spațiale.

Structura locului de joacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime echipament - 2.60m

Dimensiuni echipament - 4.81 x 7.09 m

-Traseu 5 piese-similar (LK12.05.150)- 1 bucata

Această combinație FunRun este compusă din 5 aparate, care formează un traseu cu o trei variante de intrare si trei de ieșire.

Traseul este compus din:

T raseu jgheab

Pod mobil

Plasa triunghiulara

Traseul roților

Perete catarare

Lemnul utilizat este lemn tratat. Elementele de conectare sunt confecționate din otel inoxidabil si nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in construcția echipamentului sunt confecționate din otel inoxidabil. Plasticul utilizat este polietilena. Suportii sunt formați din lemn sau otel galvanizat.

înălțime maximă de cădere:                            0.60 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:               1.50 in jur

 • - Stație de pedalare - similar (LK12.04.107) - 1 bucata

Are ca funcție antrenarea echilibrului, a capacității de repoziționare și ritmare, fiind intensiv utilizată în medicina de recuperare și de prevenție. Trebuie trecut cu pedalele peste o anumită porțiune de pistă, pe un panou inscripționat fiind descrise diversele dificultăți în funcție de viteză și de schimbarea sensului de deplasare.

Structura este din oțel inoxidabil sau oțel zincat prin cufundare la cald, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilenă.

Dimensiune echipament: 4.10 x 1.00 x 0.15 m

înălțime maxima de cădere - 0.25 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 7.00 m x 4.00 m

-Traseu cu leaqane - similar (LK12.05.040)- 1 bucata

Traseu cu patru leagăne dispuse liniar, suspendate în lanțuri, cu suport din lemn, cu doi stâlpi de susținere și grinda din lemn, pentru exerciții de mobilitate și echilibru, înălțime echipament:                 2.00 m

Dimensiuni echipament:             3.00 m x 0.40 m

 • - Barna rotativa - similar(LK12.05.015 ) - 1 bucata

Bârnă rotativă din lemn, fixată în suporți din oțel, pentru exerciții de coordonare, echilibru si mobilitate.

Bârnele utilizate sunt din lemn tratat. Echipamentul se livrează asamblat si pregătit pentru instalare.

înălțime echipament:                              0.45 m

Dimensiuni echipament:                             3.00 m x 0.20

 • - Stație baschet 3 platforme - similar (LK12.04.108)- 1 bucata

Are ca funcție antrenarea simțului echilibrului, a capacității de orientare și de reacție, precum și a preciziei de țintire și aruncare. Mingile agățate de o construcție metalică trebuie aruncate de pe diverse suprafetâțe prin inele țintă, mingea aruncată trebuind apoi prinsă din nou, exercițiile de pe diversele suprafețe de aruncat fiind descrise pe un panou inscripționat.

Structura este din oțel inoxidabil sau oțel zincat prin cufundare la cald, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilenă.

Dimensiuni echipament: 3.50m x 5.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranța: 5.95 m x 8.00 m

Calisthenics Universal - Similar (LK12.06.100) - (ansamblu pentru exerciții fizice) -1 bucata

Calisthenics este o formă de mișcare care constă într-un ansamblu de exerciții

*                                                                                                                                                                                                            J

variate, de cele mai multe ori ritmice, cu ajutorul unor aparate (stații) care se instalează în aer liber, în parcuri, locuri sau grădini publice, dar și în apropierea școlilor, liceelor sau universităților.

Acest tip de exerciții sunt destinate creșterii flexibilității, folosind greutatea corpului. Mișcările constau în îndoiri, sărituri, răsuciri și întinderi. Calisthenics oferă pe lângă fitness muscular și cardiovascular, îmbunătățirea abilităților psihomotorii cum ar fi echilibru,agilitate,coordonare.

Echipele sportive, unitățile militare, taberele școlare sau orice grupuri care practică gimnastică utilizează acest tip de exerciții ca formă de pregătire fizică sincronizată pentru a        crește        coeziunea        de        grup        și        disciplina.

Acest tip de exerciții sunt de asemenea populare datorită componentei educaționale, fiind apreciate la scară largă în școlile primare și secundare din întreaga lume, datorită programelor de educație fizică adaptate acestora.

Dimensiuni echipament:                    5,72 m x 5,45 m x 3,02 m

înălțime maximă de cădere:                 3,02 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament: 9,66 m x 9,99 m

- Tiroliana din metal - similar (LKCA130144) - 1 bucata

Tiroliana din metal compusă din două puncte fixe, unul de plecare și unul de sosire, unite între ele de un cablu de oțel pe care este plasat un scripete fix, fiind montate la o distanță și o înclinație corespunzătoare, în vederea posibilității de coborâre pe toata lungimea cablului înclinat, pornind de la capătul superior până la cel inferior, cu ajutorul

seri pete lui și a forței gravitaționale, înălțime echipament:

3.85 m-1.15 m

Dimensiuni echipament:

1.35 m x 9.30 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:

4.40 m x 22.50 m

înălțime maximă de cădere:

2.00 m

- Stafie Panza de Păianjen - similar (LK12.04.031) - 1 bucata

Are ca funcție antrenarea capacității de orientare și a coordonării ochi-picior. Trebuie să se treacă peste o pistă cu șnururi flexibile, întinse transversal, fără să se atingă șnururile cu picioarele. Diferitele grade de dificultate sunt în funcție de alegerea rutei și a vitezei de alergare.

Dimensiuni echipament:                              6.00 m x 2.00 m

înălțime maximă de cădere:                            cca. 0.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:             9.00 m x 5.00 m

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de pietriș cu granuiație cuprinsa între 2 și 8 mm; stratul trebuie sa aiba minim 20 cm, maxim 40 cm în funcție de înălțimea de cădere. Suprafața de pietriș necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 400,00mp. cu o grosime de 20cm.

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până ia 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 56,82mp.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 5 bucăți, cat si 7 banei cu șezut si spatar din lemn pe schelet metalic.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 2048,67mp.

Delimitarea dintre zona de ioc de joaca existent care are suprafața din covor elastic tip tartan de spațiul verde propus in locul de joaca nou propus se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 556,97m.

Accesul intre echipamente se realizează din alei de pietriș pe o suprafața de 134,41 mp. Deasemenea se va reaiiza o alee pietonala de circulație interna in amplasamentul studiat ce se va face din pavele prefabricate de beton montat pe un strat de nisip de 10 cm grosime. Aleea din dale va ocupa o o suprafața de 113,1 mp.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii se vor respecta următoarele propuneri:

~ Structura de rezistență a echipamentelor de joaca va fi realizat sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-90) cm respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu Tartan in zona suprafeței de siguranța destinata echipamentelor de joaca + fitness.

In aceasta varianta echipamentele de joaca sunt aceleași, dar suprafața aferenta montării acestora se realizează din pavimente elastic (tartan) poziționată pe placa din beton simplu.

Pentru amenajarea spațiului de joaca in suprafața de aproximativ 2.805 mp (33x85mp) se propune:

 • - Curatarea, decopertarea si îndreptarea terenului;

 • - Amenajare alei;

 • - Montare mobilier urban;

 • - Ansambluri de joaca + fitness;

 • - Acoperirea suprafețelor de siguranța din jurul ansamblurilor de joaca cu material sintetic (pentru atenuarea impactului la sol);

 • - Suprafața incintei va fi acoperita cu petris cu granulatie 2-8 mm.

Echipamentele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

- Ansamblu de joaca -- similar (LKKM1120) -1 bucata

/          Ansamblu dejoacă de dimensiuni mari, cu trei puncte de observare, unul cu acoperiș

și două împrejmuite, legate între ele de două poduri mobile, unul din cățărătoare plasă și celălalt din frânghii, cu un tobogan ondulat și jocuri tematice și o cățărătoare tip perete de cățărare, decorat cu teme spațiale.

Structura locului de joacă este din metal. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime echipament - 2.60m

Dimensiuni echipament - 4.81 x 7.09 m

-Traseu 5 piese-similar (LK12.05.150)- 1 bucata

Această combinație FunRun este compusă din 5 aparate, care formează un traseu cu o trei variante de intrare si trei de ieșire.

Traseul este compus din:

T raseu jgheab

...     Pod mobil

V    Plasa triunghiulara

Traseul roților

Perete catarare

Lemnul utilizat este lemn tratat. Elementele de conectare sunt confecționate din otel inoxidabil si nu permit dezasamblarea fara instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate in construcția echipamentului sunt confecționate din otel inoxidabil. Plasticul utilizat este polietilena. Suportii sunt formați din lemn sau otel galvanizat.

înălțime maximă de cădere:                              0.60 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:                  1.51 in jur

- Stafie de pedalare - similar (LK12.04.107) - 1 bucata

Are ca funcție antrenarea echilibrului, a capacității de repoziționare și ritmare, fiind intensiv utilizată în medicina de recuperare și de prevenție. Trebuie trecut cu pedalele peste o anumită porțiune de pistă, pe un panou inscripționat fiind descrise diversele dificultăți în funcție de viteză și de schimbarea sensului de deplasare.

Structura este din oțel inoxidabil sau oțel zincat prin cufundare la cald, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilenă.

Dimensiune echipament: 4.10 x 1.00 x 0.15 m

înălțime maxima de cădere - 0.25 m

Dimensiuni spațiu de siguranța echipament - 7.00 m x 4.00 m

~ Traseu cu leaqane - similar (LK12.05.040) - 1 bucata

Traseu cu patru leagăne dispuse liniar, suspendate în lanțuri, cu suport din lemn, cu doi stâlpi de susținere și grinda din lemn, pentru exerciții de mobilitate și echilibru, înălțime echipament:                     2.00 m

Dimensiuni echipament:                 3.00 m x 0.40 m

 • - Barna rotativa - similar (LK12.05.015) - 1 bucata

Bârnă rotativă din lemn, fixată în suporți din oțel, pentru exerciții de coordonare, echilibru si mobilitate.

1

Bârnele utilizate sunt din lemn tratat. Echipamentul se livrează asamblat si pregătit pentru instalare.

înălțime echipament:                       0.45 m

(         Dimensiuni echipament:                   3.00 m x 0.20m

 • - Stafie baschet 3 platforme - similar (LK12.04.108) - 1 bucata

Are ca funcție antrenarea simțului echilibrului, a capacității de orientare și de reacție, precum și a preciziei de țintire și aruncare. Mingile agățate de o construcție metalică trebuie aruncate de pe diverse suprafetâțe prin inele țintă, mingea aruncată trebuind apoi prinsă din nou, exercițiile de pe diversele suprafețe de aruncat fiind descrise pe un panou inscripționat.

Structura este din oțel inoxidabil sau oțel zincat prin cufundare la cald, iar elementele colorate sunt confecționate din polietilenă.

Dimensiuni echipament: 3.50m x 5.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranța: 5.95 m x 8.00 m

 • - Calisthenics Universal - Similar (LK12.06.100) - (ansamblu pentru exerciții fizice) -1 bucata

Calisthenics este o formă de mișcare care constă într-un ansamblu de exerciții variate, de cele mai multe ori ritmice, cu ajutorul unor aparate (stații) care se instalează

C. în aer liber, în parcuri, locuri sau grădini publice, dar și în apropierea școlilor, liceelor sau universităților.

î

Acest tip de exerciții sunt destinate creșterii flexibilității, folosind greutatea corpului.

Mișcările constau în îndoiri, sărituri, răsuciri și întinderi. Calisthenics oferă pe lângă fitness muscular și cardiovascular, îmbunătățirea abilităților psihomotorii cum ar fi echilibru, agilitate, coordonare.

Echipele sportive, unitățile militare, taberele școlare sau orice grupuri care practică gimnastică utilizează acest tip de exerciții ca formă de pregătire fizică sincronizată pentru a crește coeziunea de grup și disciplina.

Acest tip de exerciții sunt de asemenea populare datorită componentei educaționale, fiind apreciate la scară largă în școlile primare și secundare din întreaga lume, datorită programelor de educație fizică adaptate acestora.

Dimensiuni echipament:                         5,72 m x 5,45 m x 3,02 m

înălțime maximă de cădere:                     3,02 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:       9,66 m x 9,99 m

- Tiroliana din metal - similar (LKCA130144) -1 bucata

Tiroliana din metal compusă din două puncte fixe, unul de plecare și unul de sosire, unite între ele de un cablu de oțel pe care este plasat un scripete fix, fiind montate la o distanță și o înclinație corespunzătoare, în vederea posibilității de coborâre pe toata lungimea cablului înclinat, pornind de la capătul superior până la cel inferior, cu ajutorul

scripetelui și a forței gravitaționale, înălțime echipament:

3.85 m -1.15 m

Dimensiuni echipament:

1.35 m x 9.30 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:

4.40 m x 22.50 m

înălțime maximă de cădere:

2.00 m

- Stafie Panza de Păianjen - similar (LK12.04.031) -1 bucata

Are ca funcție antrenarea capacității de orientare și a coordonării ochi-picior.

Trebuie să se treacă peste o pistă cu șnururi flexibile, întinse transversal, fără să se atingă șnururile cu picioarele. Diferitele grade de dificultate sunt în funcție de alegerea rutei și a vitezei de alergare.

Dimensiuni echipament:                               6.00 m x 2.00 m

înălțime maximă de cădere:                            cca. 0.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:              9.00 m x 5.00 m

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de tartan. Suprafața de tartan necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 400,00mp. la care se adauga suprafața zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza din același material sintetic cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 56,82mp montat pe o placa de beton.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 5 bucăți, cat si 7 banei clasice cu șezut si spatar din lemn pe schelet metalic.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 2048,67mp.

Delimitarea dintre zona de loc de joaca existent care are suprafața din covor elastic tip tartan de spațiul verde propus in locul de joaca nou propus se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 556,97m.

Accesul intre echipamente se realizează din alei de pietriș pe o suprafața de 134,41 mp. Deasemenea se va realiza o alee pietonala de circulație interna in amplasamentul studiat ce se va face din pavele prefabricate de beton montat pe un strat de nisip de 10 cm grosime. Aleea din dale va ocupa o o suprafața de 113,1mp.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii se vor respecta următoarele propuneri:

- Structura de rezistență a echipamentelor de joaca va fi realizat sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-90) cm respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80)cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Soluția cu pietriș (Varianta 1) prezintă avantajul costului cel mai redus.

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este:

10

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu pietriș in zona locurilor destinata echipamentelor de joaca.

Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 2, respectiv:

 • - Suprafața mare de spațiu verde amenajat

 • -  Folosirea de materiale naturale ușor de procurat si punere in opera

 • -  Atractivitatea crescută a obiectivului.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse - Varianta 1

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Ansamblu de joaca - similar (LKKM1120)

buc.

1

Traseu 5 piese - similar (LK12.05.150)

buc.

1

Statie de pedalare - similar (LK12.04.107)

buc.

1

Traseu cu leagane - similar (LK12.05.040)

buc.

1

Barna rotativa - similar (LK12.05.015 )

buc.

1

Statie baschet 3 platforme - similar (LK12.04.108)

buc.

1

Calisthenics Universal - Similar (LK12.06.100) - (ansamblu pentru exerciții fizice)

buc.

1

Tiroliana din metal - similar (LKCA130144)

buc.

1

Statie Panza de Păianjen - similar (LK12.04.031)

buc.

1

Banca clasica - similar (LKP 02-B18)

buc.

7

Cos de gunoi - similar (LKP 1235)

buc.

5

3.3, Costurile estimative ale investiției:

 • 3.3,1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu strat de pietriș

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost înlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Valoarea totala de investiții este de 530.582,26 lei din care valoarea fara TVA este 446.360,04 lei.

Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Parcul Cancicov VARIANTA 1 - STRAT PIETRIȘ

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren (Studiu Topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3.500,00

665,00

4.165,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice sî auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

17.850,00

3.391,50

21.241,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilîtate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.250,00

1.947,50

12.197,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

7.050,00

1,339,50

8.389,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

5.550,00

1.054,50

6.604,50

TOTAL CAPITOL 3________________________________________________|   28.950,00 [     5.500,50 | 34.450,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

174.834,14

33.218,49

208.052,63

4.1.1.

Arhitectura

146.757,25

27.883,88

174.641,13

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

146.757,25

27.883,88

174.641,13

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

28.076,89

5.334,61

33.411,50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

183.832,07

34.928,09

218.760,16

4.3.1

Echipamente loc de joaca

183.832,07

34.928,09

218.760,16

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisîta montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

369.395,31

70.185,11

439.580,42

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2, Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

3.085,20

0,00

3.085,20

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

947,82

0,00

947,82

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

189,56

0,00

189,56

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC 0.5% din C+M

947,82

0,00

947,82

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

39.429,53

7.491,61

46.921,14

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

48.014,73

8.536,61

56.551,34

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

446.360,04

84.222,22

530.582,26

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

189.563,24

36.017,02

225.580,26

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu strat de tartan pentru zona spațiului de siguranța aferenta echipamentelor de joaca + fitness

Valoarea totala de investiții este de 703.235,21 iei din care valoarea fara TVA este 591.665,27 lei.

Devizul genera! este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU - Parcul Cancicov VARIANTA 2 - STRAT TARTAN

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren (Studiu Topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc  Cadastrale)

3.500,00

665,00

4.165,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

17.850,00

3.391,50

21.241,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.250,00

1.947,50

12.197,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

8.975,00

1.705,25

10.680,25

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

7.475,00

1.420,25

8.895,25

TOTAL CAPITOL 3

30.875,00

5.866,25

36.741,25

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

299.370,01

56.880,30

356.250,31

4.1.1.

Arhitectura

271.293,12

51.545,69

322.838,81

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

271.293,12

51.545,69

322.838,81

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

28.076,89

5.334,61

33.411,50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montare echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

188.221,51

35.762,09

223.983,60

4.3.1

Echipamente loc de joaca

188.221,51

35.762,09

223.983,60

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

498.320,62

94.680,92

593.001,54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

4.455,09

0,00

4.455,09

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

1.570,50

0,00

1.570,50

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

314,10

0,00

314,10

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 0.5% din C+M

1.570,50

0,00

1.570,50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

52.514,56

9.977,77

62.492,33

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

62.469,65

11.022,77

74.338,89

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

591.665,27

111.569,93

703.235,21

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

314.099,11

59.678,83

373.777,94

 • 3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza :

-cheltuieli cu întreținerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul echipamentelor si dotărilor; costurile cu întreținerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% după terminarea garanției si după ce echipamentele au ajuns la durata medie de viata, va fi necesara înlocuirea treptata a acestora.

Pentru scenariul alternativ, costurile pentru perioada de operare au valoarea conform soluțiilor studiate. Diferentele provin din estimările de mai sus, dar si din faptul ca aceasta opțiune tehnico-economica este susceptibila sa producă costuri de întreținere si mentenanta mai ridicate.

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

530.582,26

703.235,21

Varianta 1

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 1 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importantă a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic; - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; - NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; - NU E CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație; - NU E CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

S-a ales Varianta 1 deoarece se folosesc materiale naturale ușor de achiziționat.

Varianta 1 si Varianta 2:

Nr. Ort.

Grafic de realizare

ANUL1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

1

Avize, acorduri si autorizații

2

Proiectare

3

Organizare de șantier

4

Asistenta tehnica

5

Execuție lucrări de investiții

6

Dirigentie de șantier

7

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

8

Dotare investiție

9

Recepția lucrărilor

 • 4. ANALIZA FIECARUI/FIECARE1 SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PROPUS(E)

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr. 4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Calea Marasesti nr.14, Județul Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general ii constituie crearea de noi activitati culturale educative si sportive.

Obiectivele specifice:

Locul de joaca oferă experiențe esențiale si de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, raționamentul, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 530.582,26 lei cu TVA.

 • -  Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul period ei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare

reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

- Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant

Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3.   Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4.   Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc im potriva bolilor.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției

18

$

ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital b ) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f)  Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

 • a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare, etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Varianta 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1, au fost inscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 1 sunt următoarele:

Costuri de intretinere si inlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 iei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Varianta 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 2, au fost inscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la Varianta 2 sunt următoarele:

Costuri de intretinere si inlocuire (intretinere curenta) - Costurile de intretinere sunt acele cheltuieli legate de intretinerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 30.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca

19

a fost prezumat a fi de 20.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea locului de joaca.

Evoluția prezumata a veniturilor

In Varianta 1, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau

In Varianta 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a Varianta 1 se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

 • e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an . Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este s pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (întreținere ) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

0 Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in f considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

- 399.592,724

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

- 9,49%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5).

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice incercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara Varianta 1 cu Varianta 2.

In Varianta 2 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Varianta 1

446.360,04

531.168,45

îndeplinește obiectivele generale si specifice - are o valoare

Varianta 2

591.665,27

704.081,67

îndeplinește obiectivele generale si specifice - valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata.Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica.

Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • - Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile -Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta

relativa a acestora

 • - Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • - Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor.

 • - Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate.

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu pietriș si 1 (impact minim) pentru varianta cu tartan.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 1 are un impact minimal pe când Varianta 2 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?” .

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •  Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

• Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •  Identificarea variabilelor critice.

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • > Cheltuielile cu investiția

 • > Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (intretinere )

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •  Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •  Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a)  Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b)  Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c)  Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrări;

 • d)  Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatiîe implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatiîe implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si ia încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f) Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIRsi VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative in aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care le are contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1 - Durata de funcționare a Locului de Joaca din Parcul Cancicov este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Varianta 2 - Durata de funcționare a Locului de Joaca din Parcul Cancicov este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1- Locul de Joaca are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2- Locul de joaca are capacitate de primire nelimitata.

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1 - Amenajarea are in componenta elemente de joaca si divertisment in aer liber.

Tipul de organizare funcționala al locului de joaca:

 • - Alei

 • - Echipamente joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

 • - Vegetație (gazon)

Varianta 2 - Tipul de organizare funcționala al locului de joaca:

 • - Alei

 • - Echipamente de joaca

 • - Mobilier urban (banei, coșuri gunoi)

 • - Vegetație (gazon)

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 1 oferă folosirea de materiale naturale, ușor de achiziționai.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1 -Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2 - Si in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in Varianta 1.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1 - Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2 - Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1- A se consulta devizul general.

Varianta 2- A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul Varianta 1

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 530.582,26 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 225.580,26 iei

Calcul Varianta 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 703.235,21 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 373.777,94 lei

Concluzii:

Varianta 1 este mai economic decât Varianta 2

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Varianta 1 ca varianta optima de implementat Deoarece :

Pentru varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

 • - dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu de recreere in zona Parcului Cancicov

 • - imbunatatirea calitatii aerului prin realizarea de spațiu verde prin gazonare, care mărește spatiile verzi amenajate ce sunt locuri ideale de recreere, relaxare si petrecerea timpului liber.

 • - Costurile de realizare in Varianta 1 sunt mai mici decât cele de la Varianta 2.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate.

Se vor crea alei pietonale

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului.

In zona sunt disponibile următoarele utilitati:

 • - Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta

 • - Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin branșament la rețeaua publica existenta

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de instalații conexe.

 • 5. Lucrări de finisare exterioara;

 • 6. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, inclusiv instalații aferente, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 7. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 8. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

a) indicatori maximali

Varianta 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 530.582,26 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 446.360,04 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 189.563,24 lei

Varianta 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA = 703.235,21 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA = 591.665,27 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 314.099,11 lei

b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

- Amenajarea terenului

Indicatori

Indicatori proiect

Varianta 1

Indicatori proiect

Varianta 2

Suprafața amenajata

2740,79mp.

2740,79mp

Suprafața studiata

2793,00 mp

2793,00 mp.

Valoarea lucrărilor de baza -C+M

225.580,26

373.777,94

Alte costuri

305.002,00

329.457.27

Valoarea investiției

530.582,26

703.235,21

Numărul de beneficiari directi

nelimitat

nelimitat

Cost investiție / mp

193,58 lei/mp

256,58 lei/mp

 • c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 6 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea ia normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de intretinere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale naturale (pietriș mărunt), ușor de procurat.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire-DA

1                                                  5

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege-DA

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului-DA

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților- DA

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară- DA

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând:

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 8 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt

 • - Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

 • - Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

 • - Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

 • - Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activitatilor prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap - expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cei puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si intretinere

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDARi

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Regimul de inaltime al construcției noi este Parter

S teren Parc Cancicov = 192583,00 mp

S studiata = 2793,00 mp.

S amenajata = 2740,79 mp

Din care:

 • - Tartan = 56,82 mp

 • - Alee propusa (pavele) = 113,1 mp

 • - Zona spațiu verde = 2048,67 mp

 • - Alei pietriș = 134,41 mp

 • - Zona siguranța pietriș = 440,0 mp

 • - Borduri de lemn = 556,97 ml

 • - Banei clasice propuse = 7 buc.

 • - Coșuri de gunoi din metal cu elemente din lemn = 5 buc.

P.O.T. = 1,42%

C.U.T. = 0,01

Grad "IV" Rez.foc

Categoria “D” de importanta.

Clasa IV de imp.

+/-0,00 = 166,83

 • B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație existent;

 • 3. Plan de situație propus;

 • 4. Plan de amenajare-Propunere;

 • 5. Plan de situație coordonator rețele;

 • 6. Elemente propuse Loc de Joaca

ÎNTOCMIT:

 • C. Arh. Panaitescu Alexandru

S C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene.Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Parcul Cancicov

VARIANTA 1 - STRAT PIETRIȘ

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren(Studiu Topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3.500,00

665,00

4.165,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

17.850,00

3.391,50

21.241,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.250,00

1.947,50

12.197,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

7.050,00

1.339,50

8.389,50

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

5.550,00

1.054,50

6.604,50

TOTAL CAPITOL 3

28.950,00

5.500,50

34.450,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

174.834,14

33.218,49

208.052,63

4.1.1.

Arhitectura

146.757,25

27.883,88

174.641,13

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

146.757,25

27.883,88

174.641,13

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

28.076,89

5.334,61

33.411,50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

183.832,07

34.928,09

218.760,16

4.3.1

Echipamente loc de joaca

183.832,07

34.928,09

218.760,16

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

369.395,31

70.185,11

439.580,42

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

3.085,20

0,00

3.085,20

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

947,82

0,00

947,82

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

189,56

0,00

189,56

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

947,82

0,00

947,82

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

39.429,53

7.491,61

46.921,14

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

48.014,73

8.536,61

56.551,34

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

446.360,04

84.222,22

530.582,26

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

189.563,24

36.017,02

225.580,26

OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: • Executant:


i.....              ..... L____________________________ Pa91!

AMENAJARE LOC DE JOACA PARCUL CANCICOV                     "             I;

Municipiul Bacau

SSPM

Proiect: ______________________ nr: 36/20

18

DEVIZUL OBIECTULUI                  ANEXA Nr. 8

M4 \ Ar d.

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

174.834,14

33.218,49

208.052,63

4.1.1

[0009.1] ARHITECTURA

146.757,25

27.883,88

174.641,13

4.1.1.1

[0009.1.1] Amenajare teren - gazonare

146.757,25

27.883,88

174.641,13

4.1.2

[0009.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

28.076,89

5.334,61

33.411,50

^■2-l

[0009.2.1] Infrastructura echipamente

28.076,89

5.334,61

33.411,50

L

TOTAL I - subcap. 4.1

174.834,14

33.218,49

208.052,63^

I

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

[0009.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1.1

[0009.2.2] Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

TOTAL II - subcap. 4.2

10.729,10

2.038,53

12.767,63

i4-3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

183.832,07

34.928,09

218.760,16

4_3-1

[0009.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

. ..

183.832,07

34.928,09

218.760,16

4.3.1.1

[0009.2] Lista echipamente

183.832,07

34.928,09

218.760,16

r

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

183.832,07

34.928,09

218.760,16

Total deviz pe obiect

369.395,31

70.185,11

439.580,42


Pag!


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant: Executant:


AMENAJARE LOC DE JOACA PARCUL CANCICOV - Var i* aorta ECHIPARE LOC DE JOACA

Lista echipamente

Municipiul Bacau

SSPM
C11 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale la data de 09.11.2018


- lei -

Nr. crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

i

I

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

Fisa tehnica atașata

0

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7

1

LK 12.04.031 - STATIE PANZA DE PĂIANJEN

buc

1,00

7.453,02

7.453,02 LOFTREK - Baia Mare

2

LK 12.06.100 - CALISTHENICS UNIVERSAL

buc

1,00

50.333,06

50.333,06 LOFTREK - Baia Mare

3

LKKM 1120-ANSAMBLU DE JOACA

buc

1,00

14.295,87

14.295,87țLOFTREK - Baia Mare

4

LK 12.05.015 - BARNA ROTATIVA

. .................. - ... . ..... ....

buc

1,00

4.508,93

4.508,93 LOFTREK - Baia Mare

5

LK 12.05.040 - TRASEU CU LEAGANE

buc

1,00’

3.394,52

3.394,52 LOFTREK - Baia Mare

6

LK 12.04.107- STATIE PEDALARE

buc

1,00

16.341,25

16.341,25 LOFTREK - Baia Mare

7

LK 12.05.150-TRASEU 5 PIESE

buc

1,00

26.931,12

26.931,12 LOFTREK - Baia Mare

.....8

LK 12.04.108 - STATIE DE BASCHET CU 1 PLATFORMA

buc

1,00

10.046,47

10.046,47jLOFTREK - Baia Mare

9

LKP 0631-COS DE GUNOI

buc

5,00

270,16

1.350,81

LOFTREK - Baia Mare

10

LKCA 130144 - TIROLIANA

buc

1.00

46.628,00

46.628,00

LOFTREK - Baia Mare

11

BANCA LKP 02 - A 43

buc

391,21

2.738,46 LOFTREK - Baia Mare

Z    Zi

TOTAL:

T

lei

188.221,51

euro

40.366,63

i

I

S C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău. Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

AMENAJARE LOCURI DE JOACA IN MUNICIPIUL BACAU-Parcul Cancicov

VARIANTA 2 - STRAT TARTAN

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV

TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

0,00

0,00

0,00

2.2.

Racord Canalizare

0,00

0,00

0,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

550,00

104,50

654,50

3.1.1. Studii de teren(Studiu Topo)

550,00

104,50

654,50

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii(Doc CU+Doc Avize+Doc Cadastrale)

3.500,00

665,00

4.165,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

17.850,00

3.391,50

21.241,50

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.250,00

1.947,50

12.197,50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor(DTAC)

3.000,00

570,00

3.570,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

600,00

114,00

714,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

4.000,00

760,00

4.760,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

8.975,00

1.705,25

10.680,25

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.500,00

285,00

1.785,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

500,00

95,00

595,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

7.475,00

1.420,25

8.895,25

TOTAL CAPITOL 3

30.875,00

5.866,25

36.741,25

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

299.370,01

56.880,30

356.250,31

4.1.1.

Arhitectura

271.293,12

51.545,69

322.838,81

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

271.293,12

51.545,69

322.838,81

4.1.2.

Structura de rezistenta

0,00

0,00

0,00

4.1.3.

Instalații

0,00

0,00

0,00

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

28.076,89

5.334,61

33.411,50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montare echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

188.221,51

35.762,09

223.983,60

4.3.1

Echipamente loc de joaca

188.221,51

35.762,09

223.983,60

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

498.320,62

94.680,92

593.001,54

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

5.000,00

950,00

5.950,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

4.000,00

760,00

4.760,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

4.455,09

0,00

4.455,09

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

1.570,50

0,00

1.570,50

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

314,10

0,00

314,10

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

1.570,50

0,00

1.570,50

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

52.514,56

9.977,77

62.492,33

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

62.469,65

11.022,77

73.492,42

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

591.665,27

111.569,93

703.235,21

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

314.099,11

59.678,83

373.777,94

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Pag 1

OBIECTIV:      AMENAJARE LOC DE JOACA PARCUL CANCICO V

tartan

Beneficiar:        Municipiul Bacau

Executant:

Proiect:

nr: 36/20

18

|

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr. 8

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4-1

Construcții si instalații

299.370,01

56.880,30

356.250,31

■4.1.1

[0006.1] ARHITECTURA

271.293,12

51.545,69

322.838,81

J-4.1.1.1

[0006.1.1] Amenajare teren - gazonare

271.293,12

51.545,69

322.838,81

4.1.2

[0006.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

28.076,89

5.334,61

33.411,50

4.1.2.1

[0006.2.1] Infrastructura echipamente

28.076,89

5.334,61

33.411,50

TOTAL I - subcap. 4.1

299.370,01

56.880,30

356.250,31

4-2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4-2-1

[0006.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1.1

[0006.2.2] Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

jTOTAL II - subcap. 4.2

10.729,10

2.038,53

12.767,63

r

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

188.221,51

35.762,09

223.983,60

4.3.1

[0006.2] ECHIPARE LOC DE JOACA

188.221,51

35.762,09

223.983,60

4.3.1.1

[0006.2] Lista echipamente

188.221,51

35.762,09

223.983,60

_______________________________________I

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00,

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

£6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

!

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

188.221,51

35.762,09

223.983,60

i Total deviz pe obiect

498.320,62

94.680,92

593.001,54

i

Ofe^^cV^

||£ /

Director Tehnic,^ Inn. Stetonescu Ion

— li

o

i ^ //

1 'v

XX *

Raport

generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pagi


OBIECTIV: OBIECTUL: LISTA: Beneficiar: Proiectant* Executant*


AMENAJARE LOC DE JOACA PARCUL CANCICOV tartan - x/ari3rrta 2. ECHIPARE LOC DE JOACA

Lista echipamente

Municipiul Bacau

SSPM

Proiect:______________________ nr:


C11»LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale la data de 09.112018


-lei -

Nr. crt

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - lei -

Furnizorul

Fisa tehnica [ atașata !

0

-------------------------------------------------1

1

2

3

4

5 = 3x4

6

7' I

1!

LK 12.04.031- STATIE PANZADE PĂIANJEN

buc

1,00

7.453,02

7.453,02

LOFTREK - Baia Mare

! I

2|

LK 12.06.100- CALISTHENICS UNIVERSAL

buc

1,00

50.333,06

50.333,06jLOFTREK - Baia Mare

3

LKKM 1120 - ANSAMBLU DE JOACA

buc

1,00

14.295,87

14.295,87

LOFTREK - Baia Mare

---

4l

LK 12.05.015 - BARNA ROTATIVA

buc

1,00

4.508,93

4.508,93

LOFTREK - Baia Mare

I

I

LK 12.05.040 - TRASEU CU LEAGANE

buc

1,00

3.394,52

3.394,52>LOFTREK - Baia Mare

1

61

LK 12.04.107- STATIE PEDALARE

buc

r i,oo

16.341,25

|             16,341,25! LOFTREK - Baia Mare

7

LK 12.05.150 - TRASEU 5 PIESE

buc

1,00

26.931,12

26.931,12Î LO FTR EK - Baia Mare

J

8

LK 12.04.108 - STATIE DE BASCHET CU 1 PLATFORMA

buc

1,00

10.046,47

10.046,47| LOFTREK - Baia Mare

l

9|

LKP 0631 - COS DE GUNOI

buc

5,00

270,16

1.350,81;LOFTREK - Baia Mare

1

rîol

LKCA 130144 - TIROLIĂNA

buc

1,00

46.628,00

46.628,00

LOFTREK - Baia Mare     I             l

11!

BANCA LKP 02-Â43

buc

7,00

391,21

2.738,46

LOFTREK - Baia Mare

i

î

TOTAL:

lei

. .

188.221,51

!

euro

40.366,63

1Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov

Total costuri recurente

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Costuri de întreținere curenta

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de reparații

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

9o


Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov

Total Venituri

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

66.954,006

Total costuri recurente

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Costuri de întreținere curenta

-30,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Costuri de reparații

-20,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

-10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

446.360,04|

Total costuri

446.310,040

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-66.974,006

Flux de numerar net

-446.310,040

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

66.974,006

Factor de actualizare (5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-425.057,181

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

25.241,798

VNAF/C

-399.592,724

RIRF/C

-9,49%

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - Parc Cancicov

Total Ieșiri

446.310,040

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Cheltuieli de investiții

446.360,040

Cheltuieli de operare

-50,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

-20,000

Total intrări

446.360,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

446.360,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

210,000

230,000

250,000

270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

430,000

563800


563750


563700Sistem de coordonate STEREO ’70  (x,y)

Sistem de referința Marea Neagra (z)Nume


Semnătură |


Cerința


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


___________563700_____________________________

DENUMIREA PROIECTULUI: Amenajări Locuri de joaca in Municipiul Bacau, Parc Cancicov

AMPLASAMENT: Strada Calea Marasesti nr. 14, Mun. BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau


Nr. /

PROIECT

NR. 36


DIN:

2018


NUME:


SEF PROIECT :


PROIECTAT:

DIRECTOR:PLAN DE SITUAȚIE EXISTENT


FAZA:

S. F.


PLANȘA:

Al’NUME:

SEMNAT^’

SEF PROIECT :

C.ARH.ALEXPANAITESCU

[IsĂ' X fa

PROIECTAT :

CARH. ALEX PANAITESCU

DIRECTOR:

ING. VLAD IONUTPOPA

Wwl


ELEMENTE PROPUSE

Loc de joaca

Parc Aventura

Cancicov ’

LK12.04.108

Statie Baschet

LK12.06.100

Echipament Calisthenics înălțime: 3.00m

Cădere 275 m:


LK12.04.031

Statie “Panza de păianjen" +4 înălțime: 35 cm

Cădere: 35 cm
LK12.05.015

Barna rotativa

Înălțime: 45 cm

ELEMENTE PROPUSE

Loc de joaca

Parc Aventura Cancicov


f

F

F

î

j

F k i’ îj


a ■   ■

LKCA130144

Tiroliana din metal +7ani

Dimensiuni echipament 1.35m x 9.30m Spațiu de siguranța 4.40m x 22.5m înălțime maxima de cădere 2mLK12.04.107          n/,, —

Statie Pedalare 4.00m       144""^’

Dimensiuni echipament 1.00m x 4.00m

Spațiu de siguranța 4.00rh x 7.00m înălțime maxima de cădere 0.25cmn nu__n n g

LK12,05.040           &......ii ^-4......

Traseu cu leagane +4 ani

Dimensiuni echipament 3.00m x 0.40m

Spațiu de siguranța 4.00m x 7.00m înălțime echipament 2.00mF

F

f

F

F

f

F


LKKM1120

Ansamblu de joaca 3-12 ani

Dimensiuni echipament 4.81m4.09m Spațiu de siguranța 8.16m x 8.81m înălțime echipament 2.61 m

Cădere 1.80mBanca

Dimensiune:

160 x 52 cm înălțime totala: 84 cmCos gunoi cu protecție ploaie

Dimensiune: diametru 40 înălțime totala: 84 cm