Hotărârea nr. 500/2018

Hotărârea nr. 500 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „Imbunatatirea calitatii vietii prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”

HOTĂRÂREA NR, 500 din 21,12.2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Imbunatatirea călitătii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data dc

21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13186 din 13.12.2018 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Imbunatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 13198 din 13.12.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 13199 din 13.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2148/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2149/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2150/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2151 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit.”a” alin (ii) și art.7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. a din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART, L -Se aprobă documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții „Imbunatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART.4. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 500 DIN 21.12.2018

Documentație tehnico-economică SF pentru obiectivul de investiții „Imbunatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI CĂU


NICOLAE - OVIDIUP

SEF SERVICIU

MIHAELA IONESIS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

PROIECT 40/2018

ÎMBUNAT AUREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS
AMPLASAMENT:

Strada Teiului nr.13, Municipiul Bacau, Județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU

FAZA: Studiu Fezabilitate

EX. 3
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel:0756264979, Fax: +-

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

PR. 40/2018


LISTA DE SEMNATURI
ARHITECTURA:

C.Arh. PANAITESCU ALEXANDRU

PEISAGISTICA:

Peisagist ARSENE LIVIA


INSTALAȚII:

Dr. Ing. LUCIU RAZVAN SILVIUS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau. ro,

Web: www.sspmbacau.ro

BORDEROU

“Imbunatatirea Calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras"
Str.Teiului,Nr.13 Bacau

PIESE SCRISE:

 • 1. Foaie de capat

 • 2. Borderou

3.Studiu de Fezabilitate

 • 4. Devize

PIESE DESENATE:

 • 5. A0-Plan incadrare in Zona

 • 6. A1’-Plan de situație EXISTENT

 • 7. A1.1-Plan de Situație Propunere VARIANTA 2

 • 8. A1-Plan de Situație Propunere VARIANTA 1

 • 9. C1-Plan Coordonator Rețele

 • 10. Lista echipamente Varianta 1

 • 11. Lista echipamente Varianta 2

întocmit:

C.Arh.Panaitescu AlexandruROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/1293 din

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.

în scopul:

1.1. LD ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS

Ca urmare cererii adresate de _____________________MUNICIPIUL BACAU___________________

cu dornici liul\sedîul în județul_____________BACAU____________, localitatea______________BACAU

satul__z_______ sectorul - ... , cod poștal _______________;_______________

strada______________CALEA MARASESTI_____________țnr__6______,bl__z

sc__- et. ,    - ap. -      , tel./fax_________________=_________________, e-maiî_______________-

înregistrată la nr. __________1/1293__________ din        01-10-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, ,atul ____________________________:___________________________, sectorul ~ cod poștal: _______________z

strada_______________________Teiului______________________, nr. 13 bl._____________________-

sc. . "   , et.—;___, ap,___z___, sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan; număr cadastral :

83395

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. ____________250___________ț_______2008

faza PUC______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20,04.2016_________________________________________________

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ :


1. REGIMUL JURIDIC

Terenul este situat in intravilanul municipiului Bacau.

Conform înscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciara pentru informare nr. 68799 din 14.09.2018, terenul aparține domeniului public al UAT Bacau.

( Q-. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă locuințe colective, inclusă în UTR 16.

Terenul se află în zona "D" de impozitare.


 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - IMBUNATATIREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau jjxrteri^ație

de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții,

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr. 23 mun. BACAU jud. Bacau

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva E1A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CEși prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ia elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/6 l/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și su decidă, după caz, încadrarea/ncîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire Ia procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă

I pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia I asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ al autorității competente pentru j________________________________________ protecția mediului.

în situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

hiiacmil. ASAFTEJJRlNAJrfARUWA-CQNSiUER ■


-2/4


 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

  Q D.T.A.C.

  □ D.T.O.E.

  □ D.T.A.D.

  d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d. I) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  • □ alimentare cu apă

  • □ canalizare

  0 alimentare cu energie electrică

  • □ alimentare cu energie termică

  O gaze naturale □telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  Alte avize/acorduri

  d.2) avize și acorduri privind:

  □ securitatea la incendiu

  □ protecție civilă

  □ sănătatea populației

d.3) avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

scutii

Achitat taxa de.....lei, conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de          O-

3/4-

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea

Certificatului de urbanism nr.

de la data de..............până la data de.................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,

SECRETAR,

c

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de.................. lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.


întocmit. ASAI'TEI IRINA MARLENA - CONSILIER


Terenul se afla în zona II - zona cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei este locuirea, compusa din locuințe colective existente în blocuri cu regim mediu de inaltime P+4 niveluri.

Funcțiuni complementare admise:

 • - instituții publice, servicii si alte activitati nepoluante si servicii compatibile cu funcțiunea de locuire

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate)

 • - circulație pietonala si carosabila

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje)

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări permise :

 • - locuințe colective cu P+4+10 niveluri, cu parter liber pentru alte funcțiuni, completări în cadrul trupului principal

 • - investiții necesare îmbunătățirii calitatiî locuirii si a confortului urban

 • - modernizări, reparații si intretinere la clădirile existente

 • - construcții aferente echipării tehnico-edilitare

 • - amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si alei pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret

 • - echipamente publice la nivel rezidențial si de cartier: cresa, grădinițe, scoli primare st gimnaziale, licee, dispensare urbane si dispensare policlinice, biserici parohiale.

Utilizări interzise:

 • - activitati producătoare de noxe, care generează trafic intens sau care prezintă riscuri tehnologice -incendii, explozii

 • - în raport cu zona funcționala: se interzic orice construcții si amenajari care nu sunt compatibile cu specificul zonei

 • - sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise ca funcțiune dominanta si funcțiuni complementare

 • - sunt interzise locuințele individuale în Subzona LC - zona de locuințe colective

 • - sunt interzise lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau de pe parcelele adiacente.

 • - sunt interzise funcțiunile industriale.

Pentru UTR 16 zona locuințe colective se admite:

 • - regim de inaltime maxim admis P+10

 • - inaltimea maxima admisa a clădirii, masurata la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai inalt, nu va depăși 45,00m

 • - P.O.T. max, = 40%

 • - C.U.T. max. = 4,4

Se solicita imbunatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum și distanțele prevăzute de normele sanitare.

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică.

Accesele în si către teren nu vor influența fluxul auto și pietonal existent în zonă.

întocmit ASAFTEI IR!\'A MARLEXA - CONSILIER

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN

an zbor 2010

scara 1:2.000
646600

Amplasament nr. cadastral: 83395, UAT Bacau


X

\‘


F<--r ’ r

/

/’


Limita intravilan

' Delimitare UAT


s’ I'e 68835     . 14    09-^^018

C                 eJemplarij arf-iva BCP1. Barau

ij ’..e •'.'ă dxt-j țU . . ....... 19.09,2018......... |

u-m 30 [ei

i.SAgenția Naționala pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nn 12857/NA 2521/23.10.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „îmbunătățirea calității vieții prin amenajarea unui teren în zona Făgăraș” propus a fi amplasat în Municipiul Bacău, str. Teiului, nr. 13, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 12857/19.10.2018;

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

* având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența ari. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - lucrările proiectate constau în curățarea și igienizarea terenului din zona Făgăraș și amenajarea acestuia cu: un teren de sport fără tribune, pistă pentru skateboard din covor asfaltic, spațiu de joacă pentru copii, amplasare elemente de mobilier urban, parcare biciclete, montare 2 cișmele de apă stradală, construirea unei platforme de gunoi, montare stâlpi de iluminat, amplasare toaletă ecologică, amenajare alei pietonale, plantare perimetrală a 94 arbori; lucrările propuse sunt compatibile cu zona, conform Certificatului de urbanism nr. 768/05,10.2018;

 • - amplasarea toaletei ecologice și a platformei de gunoi trebuie să respecte distanțele minime ce sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/04.02.2014 actualizat.

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide;

Clasarea notificării deoarece proiectul propus evaluare a impactului asupra mediului și de evnu se supune procedurilor de vată.


întocmit Diana Huiban 2^


——

Strada Oiluz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cad 600266

Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056

E*mail: offî(X@apmhc, anpm.ro; Pagina wcb: hup://anmbc,anpni.ro/


Aviz de amplasament favorabil

,100199999?_______________ .MW.2018

Humiravtz                             tliberatladata

 • 1) Persoană juridică

  .MUNICIPIUL BACAU-

  ...

  Denumirea consumatorului

  l&, tar eglsvare la Reg. Comerțuri

  .4278337

  CUI

  Avi birt fiscal

  Reprezentația) prin

  In cafti ațe de


 • 2) Obiectivul:

Referitor fa cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. ,1001994186_______z 1810-2018         ________

pentru obiectivul -.1MBUNATATIREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IM ZONA FAGARAS________

*  ■        ■              ........ -....... -   ............................................................... _ L_________________ ______-■  ■      .....r__ ...

de la adresa str. .TEIULUI________________________________________________________________________________________

nr.ll_____________bl/sc.,________________ap..______cod postai .600329 localitate, BACAU_____________________

comuna,________________sector, județ,Bacău______________________________

în urma analizării documentației primite suntem de acord cu reafizarea obiectivului pe amplasamentul propus șl se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

 • 3) Precizări:

  • 3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele Impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

 • 3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul IMBUNATATIREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN |N ZONA FAGARAS în funcție de puterea pentru care se dorește alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

•rețete electrice de joasă tensiune 30 m;

•rețele electrice de medie tensiune 30 m;

♦rețele electrice de înaltă tensiune - m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețetei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire â'rețelei electrice, In amonte de punctul de racordare;

 • 3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației in vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare te rețea, durata estimată pentru flecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora șe pot obține de pe siteul delgaz-grid.ro in centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau

 • 3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism in baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZGRID SA, gratuit, ta cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism In baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. Al și a certificatului de urbanism nr. 768/05.10.2018

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42 54OS54 Tîrgu Mureș delgaz-grid.ro


Consiliul director FerericCsulak (plrector Genera!) Carmen Teorva Oltean (Director Generat Adj.) Petre Radu

(Director General Adj.)

0

Sediul Central: Tlrgu Mureș

CUI: 10976687 Atribut fiscal: RO 126/325/2000

Capital social subscris șl versat:

773.257.777,5d RON

R011RNCB 0026006351770003 BCR BecSu


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

WTitulescu 33,600049, Bacau Județul: Baciu

10234205474

F 0234205089


DAN CIUCU

10755141664

F


.1001999998 Nr.

24.10.2018

Data


3.S Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de ,___________________________lei, s-a achitat cu

chitanța nr. ■---------------------b----------------------

 • - Instalațiile de distribuție aparținând Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat

 • - în zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

• în zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului,

- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

 • - Executarea lucrărilor In apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectărll regulilor menționate.

 • - Alte precizări In funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Mu este cazulX

Emitentinq. Dan Ciucu_________

Reprezenta! prin (Hume. Prenume}

ț
Verificator atest, tehn. nr.

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Nr. /

SSP

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA Imbunatatirea Calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras

AMPLASAMENT Strada Teiului Nr.13, Municipiul BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR Municipiul Bacau

PROIECT

NR. 40

DIN:

2018

NUME:

SE^NAyjRA j

SCARA

1:500

Plan de Situație Propunere

FAZA:

S.F.

SEF PROIECT :

D.Arh Panaitescu Alexandru

PROIECTAT :

O.Arti Panaitescu Alexandru

r r i'

DATA

2018

PLANȘA:

DIRECTOR:

ing Zaharia Nicolae

A 1
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Județ Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

Tel: 0756264979 Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Pr. 40/2018

STUDIU DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate reprezintă documentația in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investiției, prin care se asigura utilizarea raționala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerințele economice si sociale pentru investiția propusa.

 • A.PIESE SCRISE:

1.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:

1.1 .Denumirea obiectului de investiție:

“Imbunatatirea Calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”

1.2.Ordonator principal de credite/lnvestitor:

PRIMĂRIA BACAU

1.3.Ordonator de credite(secundar/tertiar)

-Nu este cazul

 • 1.4. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA BACAU

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

 • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

-Nu s-a întocmit pentru prezenta investiție Studiu de prefezabilitate.

 • 2.2.  Prezentarea contextului :-politici,strateqiiJegislatii.acorduri relevante,structuri instituționale si financiare.

-Bacaul este municipiul de reședința al județului cu același nume, proiectul de fata contribuie la imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, la furnizarea de alternative sanatoase de petrecere a timpului liber pentru populația rezidenta,precul si la alinierea municipiului la tendințele Europene de extindere a spatiilor verzi din municipii si orașe.

Acțiunile întreprinse in acest sens se înscriu in tendințele Europene actuale, de reconfigurare a imaginii urbane, de valorificare superioara a patrimoniului existent ,intr-o forma care sa corespunda necesităților actuale ale comunității.

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau,reducerea poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere 1


a timpului liber pentru locuitorii municipiului. Oportunitatea investiției este justificata de necesitatea redării funcționalității terenurilor prin amenajarea etapizata a lucrărilor, dispunandu-se montarea unor echipamente noi de joaca, mobilier urban si crearea unor cai de acces.

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Teiului,Nr. 13, conform planului topo anexat.

Spațiul propus pentru Amenajare, este lipsit de construcții, dar cu vegetație deasa (ierburi si arbuști).

La momentul actual sunt identificate următoarele deficiente care justifica realizarea investiției:

-Lipsa unui loc adecvat pentru practicarea activitatilor de recreere.

-Starea precara in care se afla terenul.

-Impactul negativ pe care-l are zona neamenajata asupra obiectivelor din zona.

-Nefolosirea la capacitate maxima a potențialului zonei.

în urma vizitelor pe teren și a consultării cetățenilor cu privire la gradul de confort și de satisfacere al necesităților de recreere pe care îl oferă parcurile de agrement din municipiu, a fost identificat pe strada Teiului nr.13 necesitatea curățării și igienizării terenului, plantării de arbori și arbuști, amenajarea de alei pentru circulația pietonală, z dotării locației cu mobilier urban: bănci și coșuri pentru gunoi menajer si elemente de joaca pentru copii.

S-a constatat necesitatea amplasării unei toalete ecologice în scopul asigurării de facilități cetățenilor care aleg să-și petreacă timpul liber în zona parcului.

In prezent pe teren exista o alee pietonala din dale ce se va integra in amenajarea propusa.

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii,in scopul justificării obiectivului de investiții:

Investiția nu presupune furnizarea de bunuri si servicii,ca răspuns la o cerere certa si exigibila,cu conotatii economice.Investiția are caracter social.

Analizând contextul global se remarca creșterea popularității practicării diferitelor activitati sportive. Prin urmare putem anticipa ca cererea va fi din ce in ce mai mare pentru utilizarea locurilor de joaca,in special in rândul tinerilor preșcolari.

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin amenajarea terenului care face obiectul prezentului proiect “Imbunatatirea r Calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras”

V

se dezvolta infrastructura de recreere existenta astfel:

-mai multi tineri vor începe sa aiba activitati fizice renunțând la activitatile sedentare in favoarea mișcării.

-dezvoltarea creativității si personalității tinerilor

-petrecerea timpului liber intr-un mod plăcut, in mijlocul unei comunități.

3,ldentîficarea,propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

Realizarea obiectivului de investiții este analizata din prisma a doua opțiuni tehnico-economice, respectiv:

1 .Amenajarea terenului prin realizarea unei piste de biciclete si echipamente de joaca.

 • 2. Amenajarea terenului prin realizarea unei piste de skateboard si echipamente de joaca si fitness.

 • 3.1.Particularități ale amplasamentului:

 • a) Descrierea amplasamentului:

Terenul de amplasament (8805mp) face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

 • -   Nord      :       Str.Teiului (asfalt)

 • -  Est      :      Drum (beton)-cartier ANL(nr.cad 83260)

 • -  Sud      :      Teren Liber (nr.cadastral 83242)

 • -  Vest     :      Teren Liber (nr.cadastral 82199)

Suprafața de teren este plana iar zona nu este inundabila.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilităților. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noi investiții, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare.

Nu exista obligații de servitute;

Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice;

 • b) Relatii cu zonele învecinate,accese existente si/sau cai de acces posibile:

Pe teren se afla amplasata o alee existenta de la ESTcatre NORD, si care va fi menținută si integrata in amenajare. Aceasta asigura legătură intre Cartierul ANL-Fagaras si Strada Teiului.Vor fi create alte alei secundare in interiorul parcelei ce vor asigura accesul la echipamentele de joaca.

 • c) Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite.

Terenul de amplasament (8805mp) face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

 • -   Nord      :       Str.Teiului (asfalt)

 • -  Est      :      Drum (beton)-cartier ANL(nr.cad 83260)

 • -  Sud      :      Teren Liber (nr.cadastral 83242)

 • -  Vest     :      Teren Liber (nr.cadastral 82199)

 • d) Surse de poluare existente in zona:

Nu exista surse de poluare industriala in zona; poluarea de pe aleile existente va fi pe cat posibil ecranata prin amplasatea fâșiilor de vegetație; de menționat faptul ca pe străzile adiacente se înregistrează un trafic auto redus si mai mult pietonal.

 • e) Date climatice si particularități de relief:

 • 1.Clima

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de îngheț in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu îngheț este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a încărcării din zapada pe sol so,k = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minute qref ~ 0.5 kPa, conform CR 1-1-4-2012 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80-^90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • 2. Relief

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de începerea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adancimea de inghet

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 * 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

 • f) Existenta unor:

1 .Rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejare, in măsură in care pot fi identificate.

-Pe teren nu exista rețele edilitare.

 • 2. Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau siturî arheologice pe amplasament sau in zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție.

-Pe amplasament sau in zona imediat invecinata nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau siturî arh io logice;

 • 3. Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

-In cadrul amplasamentului nu exista terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala.

 • 4. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament:

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Adâncimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la - 0,8m de la CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor: stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare” iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 250 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat

se incadreaza astfel:

 • •  perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • •  accelerația terenului pentru proiectare: ag = 0.35g;

 • •   Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este IV, iar categoria de importanță este “D” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este IV.

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic,constructiv,funcțional,arhitectural si tehnologic:

Terenul propus pentru amenajare, se afla in partea de SV a municipiului, intr-o zona lipsita de construcții dar cu vegetație (iarba si arbuști). Terenul este traversat pe mijloc de o alee amenajata din dale de beton.

3.2.1 Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții

Varianta 1. Amenajarea terenului prin realizarea unei piste de biciclete si echipamente de joaca.

Lucrări propuse:

 • - Crearea unui teren de sport (din beton, acoperit cu tartan); împrejmuit si iluminat artificial -Construirea unei piste pentru biciclete cu covor asfaltic

 • - Construirea unei platforme de gunoi;

 • - Montarea unor panouri de protecție pentru zonele de toaleta si gunoi;

-Amplasarea unnei toalete ecologice (container sanitar) racordata la rețeaua de apa-canal din zona.

 • - Amplasarea unor elemente de mobilier urban al căror scop este pe de o parte de a delimita un spațiu de recreere, iar pe de alta parte de a asigura funcționalitatea terenului prin amplasare de banei, amplasare de coșuri de gunoi, amplasare parcare biciclete, alei din pavaj.

 • - In cadrul proiectului se va realiza alimentarea cu apa a obiectivului pentru consum curent prin intermediul a doua cișmelelor si pentru irigarea spatiilor verzi, prin intermediul aspersoarelor telescopice in număr de 50 bucăți. Alimentarea cu apa proiectata se va realiza prin branșament la rețeaua existenta printr-o conducta din PEID PE100 PN10 SDR 17. In imediata apropiere a racodrului se va prevedea un cămin de branșament complet echipat conform planurilor care va asigura contorizare cosumurilor de apa pentru cișmele si distinct pentru irigarea spatiilor verzi.

-Se propune montarea de iluminat exterior (21 stâlpi). în conformitate cu Strategia Europa 2020 care presupune reducerea consumurilor de energie cu 20%, reducerea gazelor cu efect de seră cu 20% și implementarea tehnologiilor de valorificare a surselor regenerabile s-au adoptat măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Aceste măsuri s-au concretizat prin utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED. Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietății. Tablourile electrice vor avea grad de protecție IP54 (cofret metalic) și se vor poza aparent, pe suport metalic propriu, astfel incat sa nu stanjeneasca circulația sau sa pericliteze siguranța persoanelor. Tabloul electric general (T.G.) se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY-F.

 • - Elemente de joaca pentru copii cu strat de protecție din covor tartan.Numărul echipamentelor de joaca este de 7 bucăți

 • - Se vor monta niște copertine din poliplan in număr de 8 bucăți suspendate prin intermediul tirantilor pe niște stâlpi metalici in număr de 10 bucăți

 • - Se vor planta copaci - 94 bucati.(13 arțari si 81 tuia)

 • - Se va realiza spațiu verde - 6081,16mp

Spațiu pe care se poziționează echipamentele de joaca se va realiza dintr-un strat de tartan montat pe o placa de beton de 10cm. ce ca fi de 693,2mp.

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 până la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 244,3mp.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 3 bucăți, cat si 52 banei cu șezut si spatar din lemn pe schelet metalic.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 6081,16mp.

Delimitarea dintre zona de loc de joaca existent care are suprafața din covor elastic tip tartan de spațiul verde propus in locul de joaca nou propus se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 490,5ml.

Se propune amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu dimensiunile minime de

(12 x 24)m. Terenul va fi dotat cu porti minifotbal, coșuri de baschet, fileu de tenis si fileu de volei, suprafața incintei va fie acoperita cu material sintetic multisport (tarta n).=288mp Terenul va fi împrejmuit conform standardelor cu un gard de 4,Om inaltime.

Accesul intre echipamente se realizează din alei de pavaj pe o suprafața de 434,81 mp.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

6

Echipamentele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

- Ansamblu de joaca - Leagane cu trei locuri -similar (LKL12-C+K97)- 2 bucăți. Leagan pe structura metalica, cu trei locuri distanțate intre ele, doua cu șezuturi de forma dreptunghiulara si unul patrat, cu bare de protecție tip tare, suspendate in lanțuri. Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva

intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Activități:

legănare

Grupa de vârstă: înălțime echipament:

sub 12 ani

1.82 m

Dimensiuni echipament: înălțime maximă de cădere:

1.78 mx 4.65 m

1.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:

6.70 m x 4.65 m

- Ansamblu de joaca -similar(LKK 3642) - 1 bucata Ansamblu de joacă de mari dimensiuni, cu trei puncte de observare, unul cu acoperiș, decorate cu palmieri, care comunică între ele prin două poduri, unul fix și unul mobil, cu trei cățărători, una tip plasă, una combinată și una de lemn și trei tobogane, ondulat, clasic și cilindric și scară de acces cu balustrade.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activități:

catarare, alunecare, atârnare, balansare, sport, jocuri, comunicare

Grupa de vârstă:

3 pana la 12 ani

înălțime echipament:

3.29 m

Dimensiuni echipament:

6.16 x 5.83 m

înălțime maximă de cădere:

2.20 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament: 9.32 x 8.33 m

-Ansamblu de joaca - Castel - similar (LK08.12.484) - 1 bucata

Echipament de joacă cu un turn hexagonal și unul patrat, legate între ele de două poduri fixe, un togogan clasic, perete de cățărare și două punți de acces.

Dimensiuni echipament: 6,10 m x 5,00 m x 2,50 m

Spațiu de siguranța: 9,10 m x 8,50 m

Înălțime de cădere: 1,50 m

Grupa de varsta: +4 ani

Activități:

catarare, comunicare.

Grupa de vârstă:

+ 3 ani

înălțime echipament:

2.50 m

înălțime platforma:

1.50 m

Dimensiuni echipament:

6.10 m x 5.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:

9.10 m x 8.50 m

- Ansamblu de joaca cu tub de catarare - similar (LKM0744) - 1 bucata

Dimensiuni: 291 cm x 231 cm

Spațiu de siguranța: 579 cm x 581 cm

Grupa de vârsta: sub 3 ani

 • -  Suport nisip-similar (LKB10-118) - 1 bucata

Suport nisip de formă pătrată cu margini de lemn, cu colțurile prinse în stinghii colorate.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

înălțime echipament: 0.34m

Dimensiuni echipament 3,15m x 3,15m

 • -  Balansoar pe arc porcușor -similar (LKA01-1126) - 1 bucata

Dimensiuni: 42cmx 76cm

Spațiu de siguranta:242cm x 276cm

Grupa de varsata: 0-6 ani înălțime maxima de cădere: 39 cm

 • -  Banei Clasice (similar) - 52 bucăți

Sunt realizate din lemn pe suport metallic

 • -  Coșuri de gunoi - 3 bucăți

Realizate din lemn pe support metallic.

 • -   Parcare biciclete (rastel) - 4 bucăți

Suport metalic

 • -  Container sanitar-1 bucata

Modul din panouri termoizolant - echipat complet conform funcțiunii.

 • -  Cișmele apa - 2 bucăți

Din fonta cu picior si tisnitoare

 • -  Pista de biciclete - 280,60 mp realizata din placa de beton cu covor asfaltic.

 • -  Panouri de protective ghena(tabla) - 3 bucăți

Varianta 2. Amenajarea terenului prin realizarea unei piste de skateboard si echipamente de fitness.

Lucrări propuse:

 • - Crearea unui teren de sport (din beton, acoperit cu tartan); împrejmuit si iluminat artificial -Construirea unei piste pentru skateboard cu covor asfaltic

 • - Construirea unei platforme de gunoi;

 • - Montarea unor panouri de protecție pentru zonele de toaleta si gunoi;

-Amplasarea unnei toalete ecologice (container sanitar) racordata la rețeaua de apa-canal din zona.

 • - Amplasarea unor elemente de mobilier urban al căror scop este pe de o parte de a delimita un spațiu de recreere, iar pe de alta parte de a asigura funcționalitatea terenului prin amplasare de banei, amplasare de coșuri de gunoi, amplasare parcare biciclete, alei din pavaj.

 • - In cadrul proiectului se va realiza alimentarea cu apa a obiectivului pentru consum curent prin intermediul a doua cișmelelor si pentru irigarea spatiilor verzi, prin intermediul aspersoarelor telescopice in număr de 50 bucăți. Alimentarea cu apa proiectata se va 8

realiza prin branșament la rețeaua existenta printr-o conducta din PEID PE100 PN10 SDR 17. In imediata apropiere a racodrului se va prevedea un cămin de branșament complet echipat conform planurilor care va asigura contorizare cosumurilor de apa pentru cișmele si distinct pentru irigarea spatiilor verzi.

-Se propune montarea de iluminat exterior (21 stâlpi). în conformitate cu Strategia Europa 2020 care presupune reducerea consumurilor de energie cu 20%, reducerea gazelor cu efect de seră cu 20% și implementarea tehnologiilor de valorificare a surselor regenerabile s-au adoptat măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Aceste măsuri s-au concretizat prin utilizarea corpurilor de iluminat cu lămpi LED. Alimentarea cu energie electrică a receptoarelor electrice din cadrul obiectivului se va face dintr-un bloc de măsură și protecție trifazat amplasat la limita proprietății. Tablourile electrice vor avea grad de protecție IP54 (cofret metalic) și se vor poza aparent, pe suport metalic propriu, astfel incat sa nu stanjeneasca circulația sau sa pericliteze siguranța persoanelor. Tabloul electric general (T.G.) se va alimenta din BMPT prin intermediul unui cablu din cupru tip CYAbY-F.

 • - Elemente de joaca pentru copii cu strat de protecție din covor tartan. (Numărul echipamentelor de joaca este 4 bucăți si 3 bucăți echipamente de fitness)

 • - Se vor monta niște copertine din poliplan in număr de 8 bucăți suspendate prin intermediul tirantilor pe niște stâlpi metalici in număr de 10 bucăți

 • - Se vor planta copaci -94 bucăți, (din cărei3 arțari si 81 tuia)

 • - Se va realiza spațiu verde - 5978,85mp.

Spațiu de siguranța a echipamentelor se va realiza dintr-un strat de pietriș cu granulație cuprinsa între 2 și 8 mm; stratul trebuie sa aiba minim 20 cm, recomandat 40 cm în funcție de înălțimea de cădere. Suprafața de pietriș necesara a se realiza ca zona de singuranta va fi de 682,78mp.

In zonele de aterizare a echipamentelor se vor realiza suprafețe sintetice cu grosimea de 2 pana la 4 cm de tip pavimente elastic (tartan) de 255,67mp.

Deasemenea pe amplasament se vor monta coșuri de gunoi in număr de 3 bucăți, cat si 52 banei cu șezut si spatar din lemn pe schelet metalic.

In jurul echipamentelor de joaca se va realiza un spațiu verde prin inerbare pe o suprafața de 5978,85mp.

Delimitarea dintre zona de loc de joaca existent care are suprafața din covor elastic tip tartan de spațiul verde propus in locul de joaca nou propus se va face cu borduri din lemn cu dimensiunile (5x25)cm. pe o lungime de 490,5ml.

Se propune amenajarea unui teren de sport multifuncțional cu dimensiunile minime de

(12 x 24)m. Terenul va fi dotat cu porii minifotbal, coșuri de baschet, fileu de tenis si fileu de volei, suprafața incintei va fie acoperita cu material sintetic multisport (tartan).=288mp Terenul va fi împrejmuit conform standardelor cu un gard de 4,Om înălțime.

Accesul intre echipamente se realizează din alei de pavaj pe o suprafața de 434,81 mp.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Din punct de vedere a rezistentei si stabilitatii se vor respecta următoarele propuneri:

- Structura de rezistență a echipamentelor de joaca va fi realizat sub forma unor fundații izolate cu dimensiunile (25x25-90) cm respectând adancimea minima de inghet a zonei.

Pentru băncile propuse fundațiile vor fi izolate cu dimensiunile (20x50x80) cm sub tălpile metalice din țeava rectangulara (70x50-400)mm.

Structura de rezistență a terenului de sport va fi realizat sub forma unor elevații din beton armat, clasa C25/30, dispuse după doua direcții ortogonale ale terenului de sport. Grosimea elevațiilor din beton armat va fi de 20cm, iar armarea acestora se va realiza longitudinal cu bare din otel PC 52 si trasversal cu etrieri din otel PC 52, dispusi la distanta de 20cm. Elevațiile gardului se vor realiza cu 10 cm deasupra asfaltului existent. Pe aceste elevații se vor amplasa stâlpii de susținere a gardului perimetral. Fixarea stâlpilor 80x80x5mm de susținere a panourilor de gard de elevațiile din beton armat se va realiza cu ajutorul unor placi de baza 200x200x8mm din tabla groasa prin intermediul unor praznuri confecționate din otel 016PC 52.

Stratul suport pentru covorul sintetic va fi considerat betonul existent si beton de panta din beton simplu marca C 12/15.

Echipamentele de joaca ce se vor monta au următoarele caracteristici:

- Ansamblu de joaca - Leagane cu trei locuri -similar (LKL12-C+K97)- 2 bucăți. Leagan pe structura metalica, cu trei locuri distanțate intre ele, doua cu șezuturi de forma dreptunghiulara si unul patrat, cu bare de protecție tip tare, suspendate in lanțuri. Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva

intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Activități:

legănare

Grupa de vârstă:

sub 12 ani

înălțime echipament:

1.82 m

Dimensiuni echipament: înălțime maximă de cădere:

1.78 m x 4.65 m

1.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:

6.70 mx 4.65 m

- Ansamblu de joaca -similar (LKK 3642) - 1 bucata Ansamblu de joacă de mari dimensiuni, cu trei puncte de observare, unul cu acoperiș, decorate cu palmieri, care comunică între ele prin două poduri, unul fix și unul mobil, cu trei cățărători, una tip plasă, una combinată și una de lemn și trei tobogane, ondulat, clasic si cilindric si scară de acces cu balustrade.

V                                          J

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.

Activități:

catarare, alunecare, atârnare, balansare, sport, jocuri, comunicare

Grupa de vârstă:

3 pana la 12 ani

înălțime echipament:

3.29 m

Dimensiuni echipament;

6.16 x 5.83 m

înălțime maximă de cădere:

2.20 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament: 9.32 x 8.33 m

- Balansoar pe arc porcușor - similar (LKB07-241) - 1 bucata

Balansoar pe structură din lemn, cu patru locuri, cu scaune rotunde și cu mânere metalice.

Structura locului de joacă este din lemn de pin. Elementele de conectare sunt confecționate din metal galvanizat și nu permit dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva

intemperiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice. Activități:

Balansare

Grupa de vârstă:

3 pana la 12 ani

înălțime echipament:

0.70 m

Dimensiuni echipament:

2.45 x 0.22 m

înălțime maximă de cădere:

1.00 m

Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:

4.45 x 2.32 m

- Echipament de fitness combinat - similar (LKFMS-3879) - 1 bucata

Număr maxim de utilizatori: 2

Dimensiuni echipament: 68 cm x 130 cm x 152 cm

( Spațiu de siguranța: 368 cm x 430 cm

- Echipament de fitness (scara orizontala) - similar (LKFMS-5156) - 1 bucata

Număr maxim de utilizatori: 1

Dimensiuni echipament: 271 cm x 82 cm x 230 cm

Spațiu de siguranța: 571 cm x 382 cm

- Echipament de fitness (bicicleta eliptica dubla) - similar(LKFMS-4694) - 1 bucata

Număr maxim de utilizatori: 2

Dimensiuni echipament: 255 cm x 53 cm x 171 cm

Spațiu de siguranța: 555 cm x 353 cm

 • -  Banei similar Clasice - 52 bucăți

Sunt realizate din lemn pe suport metalic

 • -  Coșuri de gunoi - 3 bucăți Realizate din lemn pe suport metalic.

 • -  Parcare biciclete (rastel) - 4 bucăți

Suport metallic

 • -  Container sanitar - 1 bucata

Modul din panouri termoizolant - echipat complet conform funcțiunii.

 • -  Cișmele apa - 2 bucăți

Din fonta cu picior si tisnitoare

 • - Pista de skate board - 562,0 mp

Realizata din placa de beton cu covor asfaltic pe care se montează următoarele: -Beginner box -1 bucata

-Jump ramp - 1 bucata

-Bara inclinata -1 bucata

-Planșa orizontala -1 bucata

Aceasta soluție prezintă avantajul costului cel mai redus.

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia

Varianta constructiva de realizare a investiției, selectata de proiectant este:

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu pista de skateboard si echipamente de fitness Alegerea acestei variante constructive s-a realizat avand in vedere avantajele pe care le comporta, comparativ cu Varianta 1, respectiv:

 • -  Oferă mai multe posibilități de recreaționale (skate, fitness)

 • -  Suprafața mare de spațiu verde amenajat

 • -  Consum mic de energie electrica si implicit scăderea emisiilor de CO2

 • -  Atractivitatea crescută a obiectivului.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse - Varianta 2

Dotarea si echiparea obiectivului se va face cu elementele de baza necesare funcțiunii Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Echipament skateboard - Beginner box

buc.

1

Echipament skateboard - Jump ramp

buc.

1

Echipament skateboard - Bara inclinata

buc.

1

Echipament skateboard - planșa orizontal (OLLIE BOX)

buc.

1

Fitness - Scara orizontala-similar(LKFMS5156)

buc.

1

Fitness - bicicleta eliptica dubla-similar(LKFMS4694)

buc.

1

Fitness - Echipamenmt combinat-similar(LKFMS3878)

buc.

1

Container saintar mixt

buc.

1

Echipament de joaca - Ansamblu de joaca/similar(LKK3462)

buc.

1

Echipament de joaca - Leagane trei locuri/simiiar(LKL12-C+K97)

buc.

2

Echipament de joaca - Balansoar dublu/somilar(LKB07-241)

buc.

1

Cișmele pentru apa potabila

Buc.

2

Obiectivul va avea următoarele dotări:

Banca de odihna din lemn si metal

buc.

52

Cos de gunoi

buc.

3

Parcare pentru 5 biciclete (rastel)

buc.

4

3.3.Costurile estimative ale investiției:

 • 3.3.1. Costuri estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Varianta 2 - Amenajarea terenului cu pista de skateboard si echipamente de fitness

Hotararea nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare, nu cuprinde tipul de lucrări ce urmeaza sa se realizeze in timpul obiectivului. In plus, aceasta hotarare a fost abrogata, iar in prezent nu exista un standard de cost înlocuitor.

In Municipiul Bacau nu s-a realizat o alta investiție similara. Costurile estimate au avut la baza oferte de preț si preturile pieței pentru diverse tipuri de lucrări.

Varianta 1 - Amenajarea terenului cu pista de biciclete si echipamente de joaca

Valoarea totala de investiții este de 1.978.208,57 lei din care valoarea fara TVA este 1.664.711,87 lei. Devizul general este prezentat in continuare, in timp ce devizele pe obiecte sunt anexate la documentație.

Obiectivul va avea următoarele echipamente:

Balansoar pe arc porcusor/similar(LKA01-166)

buc.

1

Balansoar dublu-similar/(LKB07-241)

buc.

1

Suport nisip/similar (LKB10-118)

buc.

1

Echipament de joaca - Ansamblu de joaca/similar (LKM0744)

buc.

1

Container saintar mixt

buc.

1

Echipament de joaca - Ansamblu de joaca/similar (LKK3462)

buc.

1

Echipament de joaca - Leagane trei locuri

buc.

2

Echipament de joaca - Fort/similar (LK08.12.484)

buc.

1

Cișmele pentru apa potabila

Buc.

2

Obiectivul va avea următoarele dotări:

Banca de odihna din lemn si metal

buc.

52

Cos de gunoi

buc.

3

Parcare pentru 5 biciclete (rastel)

buc.

4

 • 3.3.2. Costuri estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investiției publice

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, acestea au fost dimensionate după cum urmeaza:

Din punct de vedere al costurilor pentru perioada de operare a investiției, pentru scenariul de referința acestea au fost dimensionate după cum urmeaza :

 • - Cheltuieli cu întreținerea suprafeței de skate : dimensionate cu valoare 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul elementelor de infrastructura : costurile cu întreținerea si înlocuirea infrastructurii sunt estimate la 30% din costul echipamentului inițial, costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli cu energia electrica : consumul anual de energie electrica, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 20.987,50 KWh intr-un an, previziunile utilizează un preț de 0.632 lei / KWh, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - Cheltuieli cu apa : consumul anual de apa, estimat conform studiului de fezabilitate, este de 4.950,00 mc/an; previziunile utilizează un preț de 4,15 lei/mc, iar anual valoarea costurile sunt indexate anual cu 5% ;

 • - cheltuieli pentru canalizare, s-a considerat cantitatatea de apa uzata egala cu cantitatea de apa folosita pentru cișmele si toaleta. Cantitatea anuala de apa uzata este de 450mc; previziunile utilizează un preț de 4.27 lei/mc apa uzata, iar anual valoarea costurilor este indexata cu 5%;

 • -  cheltuieli cu întreținerea si reparațiile echipamentelor si dotărilor, dimensionate cu valoarea 0 in primii ani, in care investiția va fi in garanție, iar ulterior cu sume progresive crescătoare, pe măsură acumulării de uzura fizica si morala la nivelul 13

echipamentelor si dotărilor; costurile cu întreținerea si reparațiile infrastructurii sunt estimate la aproximativ 30% din valoarea echipamentelor inițiale. Costurile sunt indexate anual cu 5%

CONCLUZII PRIVIND COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

Perioada

Costuri Varianta 1 (lei cu TVA)

Costuri Varianta 2 (lei cu TVA)

Recomandata

Realizarea investiției

1.978.208,57

1.588.318,67

Varianta 2

Contribuția proprie la realizarea investiției

100%

100%

Varianta 1 comporta costuri investitionale mai mari. Analizând cumulativ perioadele de realizare si operare a investiției, Varianta 2 este varianta optima, atat din punct de vedere economic, cat si tehnic.

 • 3.4. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importantă a construcțiilor, după caz:

 • - studiu topografic; - DA

 • - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului; - NU E CAZUL

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic; - NU E CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice; - NU E CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație; - NU E CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; - NU E CAZUL

 • - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere - NU E CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale; - NU E CAZUL

 • - studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției. - NU E CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

ANUL1

Analiza cost-beneficiu a fost realizata cu respectarea prevederilor HG 907/2016 si reglementarilor naționale si europene privind investițiile din fondurile publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata după liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene „Orientări privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu”.

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului

Municipiul Bacau, str. Teiului nr.13, Judelui Bacau.

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea de noi activitati culturale educative si sportive. Obiectivele specifice:

Locul de joaca oferă experiențe esențiale si de dezvoltare a copiilor in domenii precum abilitatiile sociale, creativitatea, raționamentul, etc., deasemenea posibilitatea de creeare a unei zone de sport si recreație si pentru persoanele adulte.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează (executa) in 12 luni calendaristice (durata efectiva de construire a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 20 ani de operare.

Valoarea investiției este de 1.588.318,67 lei cu TVA

 • -  Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.  Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de

pamant.

Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • 4.3.  Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4.  Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții.

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 20

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si

imbunatajirea controlului factorilor de risc împotriva bolilor.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, sustenabilitatea financiara.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesara din punct de vedere economic si contribuie la indeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de t _ acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Scenariu 1" si „Scenariu 2", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

V d) Evoluția prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f)  Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilității financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

a) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenta tehnica si consultanta, cheltuieli pentru lucrările de execuție, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

IMBUNATATIREA CAL1TATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS

VARIANTA 1 -PISTA DE BICICLETE

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului (defrișări)

5.051,00

959,69

6010,69

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

5.051,00

959,69

6.010,69

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului           |

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                            I

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport sî cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

74.500,00

14.155,00

88.655,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1, Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14.500,00

2.755,00

17.255,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

1.206.339,40

229.204,49

1.435.543,89

4.1.1.

Arhitectura

590.724,83

112.237,72

702.962,55

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

590.724,83

112.237,72

702.962,55

4.1.2.

Structura de rezistenta

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.2.1

Teren de sport

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.3.

Instalații

469.841,42

89.269,87

559.111,29

4.1.3.1

Sistem de irigare

216.089,79

41.057,06

257.146,85

4.1.3.2

Alimentare cu apa cișmele

46.130,25

8.764,75

54.895,00

4.1.3.3

Iluminat exterior

193.884,44

36.838,04

230.722,48

4.1.3.4

Canalizare

13.736,94

2.610,02

16.346,96

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

26.048,60

4.949,23

30.997,83

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

9.721,48

1.847,08

11.568,56

4.2.1

Manopera montaj echipamente

9.721,48

1.847,08

11.568,56

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

152.508,70

28.976,65

181.485,35

4.3.1

Lista echipamente

152.508,70

28.976,65

181.485,35

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.368.569,58

260.028,22

1.628.597,80

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

14.729,23

0,00

14.729,23

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2,2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

6.240,56

0,00

6.240,56

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

1.248,11

0,00

1.248,11

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 0.5% din C+M

6.240,56

0,00

6.240,56

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

148.862,06

28.283,79

177.145,85

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

174.091,29

30.278,79

204.370,08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                           T

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.664.711,87

313.496,70

1.978.208,57

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

1.248.111,88

237.141,26

1.485.253,14

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

ÎMBUNATATIREA CAL1TATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS

VARIANTA 2 -PISTA SKATEBOARD SI ECHIPAMENTE FITNESS

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului (defrișări)

5.051,00

959,69

6010,69

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

5.051,00

959,69

6.010,69

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica (Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

74.500,00

14.155,00

88.655,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14.500,00

2.755,00

17.255,00

TOTAL CAPITOL 3

99.000,00

18.810,00

117.810,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

917.055,80

174.240,60

1.091.296,40

4.1.1.

Arhitectura

301.441,23

57.273,83

358.715,06

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

301.441,23

57.273,83

358.715,06

4.1.2.

Structura de rezistenta

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.2.1

Teren de sport

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.3.

Instalații

469.841,42

89.269,87

559.111,29

4.1.3.1

Sistem de irigare

216.089,79

41.057,06

257.146,85

4.1.3.2

Alimentare cu apa cișmele

46.130,25

8.764,75

54.895,00

4.1.3.3

Iluminat exterior

193.884,44

36.838,04

230.722,48

4.1.3.4

Canalizare

13.736,94

2.610,02

16.346,96

4.1.4

Echipare loc de Joaca-infrastructura echipamente

26.048,60

4.949,23

30.997,83

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

154.525,70

29.359,88

183.885,58

4.3.1

Lista echipamente

154.525,70

29.359,88

183.885,58

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.071.581,50

205.639,01

1.287.949,61

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

11.558,19

0,00

11.558,19

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

4.799,18

0,00

4.799,18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1 % din C+M

959,84

0,00

959,84

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC 0.5% din C+M

4.799,18

0,00

4.799,18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse sî neprevăzute 10%

119.163,25

22.641,02

141.804,27

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

141.221,44

24.636,02

165.857,46

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.334.853,94

253.464,72

1.588.318,67

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

959.835,90

182.368,82

1.142.204,72

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcționare se prezuma următoarele cheltuieli.

In zona nu exista zona de recreere pentru copii in condiții optima si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici conforme.

Scenariu 1

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Scenariu 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Aceste cheltuieli fiind mult prea mari.

Scenariu 2

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Scenariu 2, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Categoriile de cheltuieli de operare la scenariu 2 sunt următoarele:

Costuri de intretinere si înlocuire (întreținere curenta) - Costurile de întreținere sunt acele cheltuieli legate de întreținerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de joaca. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 lei anual.

Costuri de exploatare - costurile de exploatare aferente amenajării locului de joaca a fost prezumat a fi de 10.000 lei anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 al analizei.

Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea parcului.

<0 Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta scenariu 1, nu exista venituri generate ia bugetul Municipiului Bacau

In varianta scenariu 2, realizarea obiectivului nu va genera venituri ia bugetul Municipiului Bacau.

Rentabilitatea financiara a scenariului 2 se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii

22 luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie ia investiție. Costurile operaționale (întreținere) vor fi suportate in întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie negativ pe toata perioada analizata deoarece aceasta investiție nu produce venituri. Tabelul nr. 5

f) Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat si raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

-1.196.170,900

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

-9,51%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5).

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economîca se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 1 nu se vor mai realiza lucrările de amenajare a locului de joaca, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Scenariu 1

1.664.711,87

1.978.208,57

îndeplinește obiectivele generale si specifice -are o valoare mai mare

Scenariu 2

1.334.853,94

1.588.318,67

îndeplinește obiectivele generale si specific -valoare optima

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica. Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relativa a acestora

Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate ii s-au acordat un anumit scor

Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, variantei)

Varianta 1: Scenariu 1

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

0,4

Integrarea individului in comunitate

3

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

3

0.2

0.2

Total

10.0

Varianta 2: Scenariu 2

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1,6

Integrarea individului in comunitate

4

0.4

1,6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru individ

4

0.2

0,8

Total

12.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 1: Scenariu 1 are un impact minimal pe când Varianta 2: Scenariu 2 are un impact relevant in conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 2 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finanțare. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?

Având in vedere ca investiția se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare se afla sub pragul limita.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investiții are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

k.

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •   Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •  Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •  Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •   Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata arata ca variația VAN v- este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol sunt prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •   Costurile de investire vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •   Creșterea tarifului practicat

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a) Etapizarea eronata a lucrărilor;

25

 • b)  Erori in calculul soluțiilor tehnice;

 • c)  Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrări;

 • d)  Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achiziții echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziti datorita gradului redus de participare la licitații;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achiziții datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a preturilor de achiziție pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, impreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condiții cu entitatile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execuție al lucrărilor, avand o bogata experiența in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execuție. Acesta va presupune organizarea de raportări parțiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentația de licitație si la încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f)  Se va urmări respectarea specificațiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcție, se va pune accent pe protecția si conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piața, in vederea obținerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achiziție lucrări, echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investiției ale variabilelor individuale, ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variabilelor simultane ale acestora asupra RIR si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile recreeative in aer liber.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care leare contextul social si economic al României asupra acestora.

In consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1-Durata de funcționare a Parcului Fagaras este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Varianta 2-Durata de funcționare a Parcului Fagaras este de 8 luni pe an (martie-octombrie).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea recreeativa in zona prin posibilitatea utilizării spațiului propus.

Criteriu: capacitate de primire

Varianta 1-Parcul are capacitate de primire nelimitata.

Varianta 2-Parcul are capacitate de primire nelimitata.

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1-Amenajarea are in componenta elemente de joaca si divertisment in aer liber, cat si iluminat public.

Tipul de organizare funcționala al parcului:

-Pista biciclete

-Teren de sport

-Alei

-Echipamente joaca

-Toaleta ecologica

-Iluminat public

-Aspersoare

-Mobilier urban (banei, coșuri gunoi, cișmele)

-Vegetație (plantari gazon+copaci)

Varianta 2- Tipul de organizare funcționala al parcului:

-Pista skateboard

-Teren de sport

-Alei

-Echipamente joaca

-Echipamente fitness

-Toaleta ecologica

-Iluminat public

-Aspersoare

-Mobilier urban (banei, coșuri gunoi, cișmele)

-Vegetație (plantari gazon+copaci)

Ambele scenarii oferă spatii necesare acestor activitati dar Varianta 2 oferă o gama mai completa de echipamente, de o diversitate mai variata si cu o funcțiune mai aproape de realitatea cerințelor din cartierul Fagaras.

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1-Terenul este ocupat echilibrat in acest scenariu, urmând o schema funcționala prezentata mai sus in detaliu.

Varianta 2-Si in aceasta propunere terenul este ocupat aproape la fel ca in scenariull.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1-Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2-Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1-A se consulta devizul general.

Varianta 2-A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 1.978.208,57 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 1.485.253,14,58 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 1.588.318,67 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 1.142.204.72 lei

Concluzii:

Scenariul 2 este mai economic decât Scenariul 1

bb-

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 2ca varianta optima de implementat.

Deoarece :

Pentru varianta 2, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung: -dezvoltarea zonei prin creerea unui spațiu de recreere in cartierul Fagaras -imbunatatirea calitatii aerului prin plantare de copaci (94 de bucăți)

-marirea spatiilor verzi amenajate ce sunt locuri ideale de recreere, relaxare si petrecerea timpului liber.

-Deasemenea in scenariul 2 se vor monta si echipamente de fitness pentru adulti. -Costurile de realizare in scenariul 2 sunt mai mici decât cele de la scenariul 1.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate

Se vor crea alei pietonale

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

In zona sunt disponibile următoarele utilitati:

 • - Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta

 • - Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin branșament la rețeaua publica existenta

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcționa l-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de instalații conexe.

 • 5. Lucrări de finisare exterioara;

 • 6. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, inclusiv instalații aferente, in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 7. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 8. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

29


hi

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 1.978.208,57 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 1.664.711,87 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 1.248.111,88 lei

SCENARIUL 2

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 1.588.318,67 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA- 1.334.853,94 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 959.835,90 lei

b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea terenului

 • -  Instalații electrice si sanitare aferente

  Indicatori

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 1

  Indicatori proiect

  SCENARIUL 2

  Suprafața amenajata

  8068,6mp

  8068,6mp

  Suprafața desfasurata

  8068,6mp

  8068,6mp

  Valoarea lucrărilor de baza-C+M

  1.485.253,14

  1.142.204,72

  Alte costuri

  492.955,43

  446.113,95

  Valoarea investiției

  1.978.208,57

  1.588.318,67

  Numărul de beneficiari directi

  nelimitat

  nelimitat

  Cost investiție / mp

  245,17 lei/mp

  196,85 lei/mp

c) durata estimativa (proiectare+executie) a obiectului de investiții este de 12 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

-Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritățile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului urban sunt ignifugate.

Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului sunt protejate împotriva intemperiilor prin aplicarea unor vopsele nontoxice.

Igiena, sanatatea si mediul înconjurător

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseuriie menajere se vor colecta in coșuri de gunoi propuse si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Protecție impotriva zgomotului

Obiectivul este in aer liber si nu sunt surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale naturale (pietriș mărunt)

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 8.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire-DA

j                                                          r

 • 8.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege-DA

 • 8.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului-DA

 • 8.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților- DA

 • 8.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară- DA

 • 8.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice - NU E CAZUL

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare,cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției,eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata estimata de implementare(achizitie+proiectare+autorizare) a obiectivului de investiție este de 4 luni.

31

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 8 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

-Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

-Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

-Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

-Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activitatilor prevăzute in proiect.

Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap- expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

32

□ Responsabil mentenanta si întreținere

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA -VARIANTA 1 (cu pista de biciclete).

S studiata = 8805mp.

S alei existente = 736,4mp.

Suprafața totala propusa spre amenajare

(inclusiv sp verde) = 8068,6mp

Teren sport propus(12x24m) = 288mp

(beton+covor tartan).

Covor asfaltic-pista biciclete = 280,60mp

Pavaj propus = 434,81 mp

Margini lemn la zona pietriș =4 90,5ml

Cișmele apa = 2 bucăți

Aspersoare = 50 bucăți

Parcare biciclete (cadru metalic) = 4 bucăți

Covor tartan spatii joaca = 244,3mp

Coșuri gunoi (lemn) = 3 bucăți

Banei (lemn) = 52 bucăți

Panouri de protecție ghena(tabla)=3 bucăți

Platforma gunoi (beton) = 1 bucata = 32,13mp

Zona tartan spațiu joaca = 693,2mp

Container Sanitar-WC=1 bucata. - 14,4mp

Stâlpi iluminat propuși = 37 bucăți.

Copertine din poliplan ancorate pe stâlpi metalici = (10 buc)

Spațiu verde ramas = 6081,16mp adica 69,06% din S-studiata

P.O.T. (existent) = 8,36%

C.U.T. (existent) = 0,083

P.O.T. (total propus) = 30,9%

C.U.T. (total propus) = 0,309

Cat "D" imp., Clasa IV imp., Gr. IV Rez.Foc.

Copaci propuși spre plantare - 94 bucăți.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA -VARIANTA 2(cu pista de skateboard si echipamente de fitness).

S studiata = 8805mp.

S alei existente = 736,4mp.

Suprafața totala propusa spre amenajare

(inclusiv sp verde) = 8068,6mp

Teren sport propus(12x24m) = 288mp (beton+covor tartan).

Covor asfaltic-pista skateboard = 562,Omp

Pavaj propus = 434,81 mp

Margini lemn la zona pietriș = 490,5ml

Cișmele apa = 2 bucăți

Aspersoare = 50 bucăți

Parcare biciclete (cadru metalic) = 4 bucăți

Covor tartan spatii joaca = 255,67mp

Coșuri gunoi (lemn) = 3 bucăți

Banei (lemn) = 52 bucăți

Panouri de protecție ghena(tabla) = 3 bucăți

Platforma gunoi (beton) =1 bucata = 32,13mp

Zona pietriș spațiu joaca = 682,78mp

Container Sanitar-WC=1 bucata. = 14,4mp

Stâlpi iluminat propuși = 37 bucăți.

Copertine din poliplan ancorate pe stâlpi metalici = (10 buc) Spațiu verde ramas = 5798,85mp adica 65,85% din S. studiata P.O.T. (existent) = 8,36%

C.U.T. (existent) = 0,083

P.O.T. (total propus) = 34,14%

C.U.T. (total propus) = 0,34

Cat "D" imp., Clasa IV imp., Gr. IV Rez.Foc.

Copaci propuși spre plantare - 94 bucăți.

 • B. PIESE DESENATE

1 .Plan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație existent;

 • 3. Plan de situație propus - varianta pista de biciclete;

 • 4. Plan de situație propus - varianta pista de skateboard;

 • 4. Plan de situație coordonator rețele;

 • 5. Lista echipamente;

ÎNTOCMIT:

 • C.Arh. Panaitescu Alexandru
S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430. Nr.Rsg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau ra, Web: www sspmbacau ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

ÎMBUNATATIREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS

VARIANTA 1 -PISTA DE BICICLETE

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului (defrișări)

5.051,00

959,69

6010,69

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

5.051,00

959,69

6.010,69

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa(Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica(Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

74.500,00

14.155,00

88.655,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilorfDTAC)

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14.500,00

2.755,00

17.255,00

TOTAL CAPITOL 3

99.000,00

18.810,00

117.810,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

1.206.339,40

229.204,49

1.435.543,89

4.1.1.

Arhitectura

590.724,83

112.237,72

702.962,55

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

590.724,83

112.237,72

702.962,55

4.1.2.

Structura de rezistenta

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.2.1

Teren de sport

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.3.

Instalații

469.841,42

89.269,87

559.111,29

4.1.3.1

Sistem de irigare

216.089,79

41.057,06

257.146,85

4.1.3.2

Alimentare cu apa cișmele

46.130,25

8.764,75

54.895,00

4.1.3.3

Iluminat exterior

193.884,44

36.838,04

230.722,48

4.1.3.4

Canalizare

13.736,94

2.610,02

16.346,96

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

26.048,60

4.949,23

30.997,83

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

9.721,48

1.847,08

11.568,56

4.2.1

Manopera montaj echipamente

9.721,48

1.847,08

11.568,56

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

152.508,70

28.976,65

181.485,35

4.3.1

Lista echipamente

152.508,70

28.976,65

181.485,35

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.368.569,58

260.028,22

1.628.597,80

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

14.729,23

0,00

14.729,23

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

6.240,56

0,00

6.240,56

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

1.248,11

0,00

1.248,11

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

6.240,56

0,00

6.240,56

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

148.862,06

28.283,79

177.145,85

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

174.091,29

30.278,79

204.370,08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.664.711,87

313.496,70

1.978.208,57

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

1.248.111,88

237.141,26

1.485.253,14

rrcwitC iân i,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant:


Pag 1

AMENAJARE LOC DE JOACA FAGARAS - VAR 1

Municipiul Bacau

SSPM

Proiect:_______________________ nr: 36/20 I

18

DEVIZUL OBIECTULUI


AN.EXAN.r_. Ș


Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

1X1

[0007.1] ARHITECTURA

5.051,00

959,69

6.010,69

îi.2.1.1

[0007.1.2] Amenajarea terenului - cap 1.2 din D.G.

5.051,00

959,69

6.010,69'

Construcții si instalații

736.497,98

139.934,61

876.432,59

<4.1.1

[0007.1] ARHITECTURA

590.724,83

112.237,72

702.962,55

4.1.1.1

[0007.1.1] Amenajare teren - gazonare

590.724,83

112.237,72

702.962,55'

;4.1.2

[0007.2] REZISTENTA

119.724,55

22.747,66

142.472,21

1

,4.1.2.1

[0007.2.1] Teren de sport

119.724,55

22.747,66

142.472,21'

4.1.3

[0007.3] ECHIPARE LOC DE JOACA

26.048,60

4.949,23

30.997,83'

4.1.3.1

[0007.3.1] Infrastructura echipamente

26.048,60

4.949,23

30.997,83'

TOTAL I - subcap. 4.1

736.497,98

139.934,61

876.432,59’

I

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

9.721,48

1.847,08

11.568,56

4.2.1 |   [0007.3] ECHIPARE LOC DE JOACA

9.721,48

1.847,08

11.568,56 ’ |

4.2.1.1

[0007.3.2] Manopera montaj echipamente

9.721,48

1.847,08

11.568,56

TOTAL II - subcap. 4.2

9.721,48

1.847,08

11.568,56!

k-

L .....

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

152.508,70

28.976,65

181.485,35

4.3.1

[0007.3] ECHIPARE LOC DE JOACA

152.508,70

28.976,65

181.485,35

i

4.3.1.1

[0007.2] Lista echipamente

152.508,70

28.976,65

181.485,35

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

o,ooj

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00'

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00,

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

152.508,70

28.976,65

181.485,35^

I

Total deviz pe obiect                                         j    903.779,16

171.718,03

1.075.497,19Director Tehnic, / Ing. Stefanescu lori

i

OBIECTIV:

AMENAJARE LOC DE JOACA FAGARAS - \(arî anta A,

Beneficiar:

Municipiul Bacau

Proiectant:

SSPM

Executant:


Pag 1C11cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale la data de 12.10.2018

- iei -


Nr. crt

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Preț unitar - lei/um -

Valoarea      I

(exclusiv TVA)   |

-lei -           |

Furnizorul

î Fisa tehnica î atașata

oi

1

2

3

4

5=3x4    |

6

i         7


Lista echipamente

1

JOACA - Ansamblu de joaca LKK3462

buc

1,00

21.211,00

21.211,00jLoftrek SRL BĂIA MARE ]

2

JOACA - Leagan trei locuri LKL12-C+K97

buc

2,00

2.049,20

4.098,40

Loftrek SRL BAIA MARE |

3

JOACA - LKM0744 - Ansamblu de joaca cu tub de tarare LKM0744

buc

1,00

5.757,00

5.757,00

3D CONFORT București i

î

i

4

JOACA - LKB1O-118 Suport nisip LKB10-118

buc

1,00

841,00

841,00

3D CONFORT București

5

JOACA - LKA01-1039 -Balansoar pe arc LKA0T1039

buc

1,00

984,00

984,00j3D CONFORT București |

6

Container sanitar mixt

buc

1,00

36.000,00

36.000,OOjSSPM BACAU           |

7

LK08.12.484- Echipament de joaca Fort LK08.12.484

buc

1,00

46.196,30

46.196,301oftrek SRL BAIA MARE j

8

Banca lemn pe suport metalic

buc

52,00

395,00

20.540,00

SSPM BACAU          f

9

Cos gunoi lemn pe suport metalic

buc

3,00

193,00

579,00

SSPM BACAU          (

10

Cișmele pentru apa potabila

buc

2,00

595,00

1.190,00

SSPM BACAU          |

11

Suport pentru Parcare Biciclete Metalic Stradal BIKE-5.SP

buc

4,00

328,00

1.312,00

KRONEMAG          |

TOTAL:

lei

152.508,70

euro

32.707,54
S C SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S A.

Adresă: Bacău. Str. Constantin Ene,Nr.3.Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau ro

Faza: SF

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

ÎMBUNATATIREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS

VARIANTA 2 -PISTA SKATEBOARD SI ECHIPAMENTE FITNESS


Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului (defrișări)

5.051,00

959,69

6010,69

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

5.051,00

959,69

6.010,69

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa(Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.2.

Racord Canalizare

6.000,00

1.140,00

7.140,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica(Racord)

6.000,00

1.140,00

7.140,00

TOTAL CAPITOL 2

18.000,00

3.420,00

21.420,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.000,00

380,00

2.380,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

74.500,00

14.155,00

88.655,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate a lucrărilor de intervenții si deviz general

18.500,00

3.515,00

22.015,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor (DTAC)

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.000,00

1.710,00

10.710,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

40.000,00

7.600,00

47.600,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

0,00

0,00

0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistență tehnică

22.500,00

4.275,00

26.775,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

8.000,00

1.520,00

9.520,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

14.500,00

2.755,00

17.255,00

TOTAL CAPITOL 3

99.000,00

18.810,00

117.810,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

917.055,80

174.240,60

1.091.296,40

4.1.1.

Arhitectura

301.441,23

57.273,83

358.715,06

4.1.1.1

Amenajare teren+gazonare

301.441,23

57.273,83

358.715,06

4.1.2.

Structura de rezistenta

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.2.1

Teren de sport

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.3.

Instalații

469.841,42

89.269,87

559.111,29

4.1.3.1

Sistem de irigare

216.089,79

41.057,06

257.146,85

4.1.3.2

Alimentare cu apa cișmele

46.130,25

8.764,75

54.895,00

4.1.3.3

Iluminat exterior

193.884,44

36.838,04

230.722,48

4.1.3.4

Canalizare

13.736,94

2.610,02

16.346,96

4.1.4

Echipare loc de joaca-infrastructura echipamente

26.048,60

4.949,23

30.997,83

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

154.525,70

29.359,88

183.885,58

4.3.1

Lista echipamente

154.525,70

29.359,88

183.885,58

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.071.581,50

205.639,01

1.287.949,61

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

10.000,00

1.900,00

11.900,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

9.000,00

1.710,00

10.710,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

11.558,19

0,00

11.558,19

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

4.799,18

0,00

4.799,18

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

959,84

0,00

959,84

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

4.799,18

0,00

4.799,18

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

119.163,25

22.641,02

141.804,27

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

141.221,44

24.636,02

165.857,46

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

1.334.853,94

253.464,72

1.588.318,67

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

959.835,90

182.368,82

1.142.204,72


I .

Pag 1

jOBIECTIV:

AMENAJARE LOC DE JOACA FAGARAS - VAR 2

; Beneficiar:

Municipiul Bacau

| Proiectant:

SSPM

i Executant:

Proiect: ______________________ nr: 36/20

18


DEVIZUL OBIECTULUI                   anexa Nr. 8


Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr

Valoare

TVA

Valoare

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

(fara TVA)

cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

1.2.1

—s

[0006.1] ARHITECTURA

5.051,00

959,69

6.010,69

1.2.1.1

[0006.1.2] Amenajarea terenului - cap 1.2 din D.G.

959,69

6.010,69,

4.1

Construcții si instalații

447.214,38

84.970,72

532.185,10,

4.1.1

[0006.1] ARHITECTURA

301.441,23

57.273,83

358.715,06’

4.1.1.1

[0006.1.1] Amenajare teren - gazonare

301.441,23

57.273,83

358.715,06’

4.1.2

[0006.2] REZISTENTA

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.2.1

[0006.2.1] Teren de sport

119.724,55

22.747,66

142.472,21

4.1.3

[0006.3] ECHIPARE LOC DE JOACA

26.048,60

4.949,23

30.997,83'

4.1.3.1

[0006.3.1] Infrastructura echipamente

~26^48fi0

4.949,23

30.997,83,

TOTAL 1 - subcap. 4.1

447.214,38

84.970,72

532.185,10

?-2 ...

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10.729,10

2.038,53

12.767,63

4.2.1

[0006.3] ECHIPARE LOC DE JOACA

10.729,10

2.038,53

12.767,63'

[4.2.1.1

[0006.3.2] Manopera montaj echipamente

10.729,10

2.038,53

12.767,63-

__j

TOTAL II - subcap. 4.2

10.729,10

2.038,53

12.767,63
Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj


.1

4.4 ~

necesita montaj si echipamente de transport


Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu


........~

4.6


TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6


Total deviz pe obiect


-----------,-----j--------------- I


OBIECTIV: Beneficiar: Proiectant: Executant:


AMENAJARE LOC DE JOACA FAGARAS^Xl arfa nt a £ Municipiul Bacau

SSPM

C11cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări si active necorporale la data de 21.11.2018

- iei -

NrJ crt^ ț

Denumirea

U.M. | Cantitatea

I

Preț unitar - leî/um -

Valoarea (exclusiv TVA) - iei -

Furnizorul

< Fisa tehnica * atașata

i

I

o J

1

2 |      3

4

5-3x4

6

!         7

-ista echipamente

1

F1TNESS - Echipament fitness scara orizontala LKFMS5156

buc

I !

1.00Î

I

2.171,50

2.171,50;Loftrek SRL BAIA MARE

jFisa Th. nr. 1

i

2

FITNESS - Echipament fitness bicicleta eliptica dubla LKFMS4694

jbuc

1,00-

I

!

4.662,40

4.662,40-Loftrek SRL BAIA MARE   I

.......... I

3

FITNESS - Echipament fitness combinat LKFMS3878

jbuc

1,00;             3.374,60

3.374,60.Loftrek SRL BAIA MARE   j

4

JOACA - Ansamblu de joaca LKK3462

jbuc

1,00j

21.211,00

21.211,00jLoftrek SRL BAIA MARE

I

5

JOACA - Balansoar LKB07-241

jbuc

1.00'

1.029,30

1.029,30jLoftrek SRL BAIA MARE i

6

JOACA - Leagan trei locuri LKL12-C+K97

jbuc

2,00;

2.049,20

4.098,40] Loftrek SRL BAIA MARE   :

7

Skateboard - Beginner box

jbuc

1,00;

25.803,00

25.803,OOjLoftrek SRL BAIA MARE

I..................

8

Skateboard - Jump ramp

jbuc

1,00?

3.807,00

3.807,00. Loftrek SRL BAIA MARE

9

Skateboard - Bara înclinată

jbuc

1,00;

2.867,00

2.867,OOjLoftrek SRL BAIA MARE   |

10

Skateboard - Pansa orizontala( OLLIE BOX)

jbuc

1,00j

10.880,50

10.880,50’Loftrek SRL BAIA MARE

j

11

Container sanitar mixt

jbuc

1,00;

36.000,00

36.000,0qSSPM BACAU

l

12

Banca lemn pe suport metalic

jbuc

52,00j

395,00

20.540,OOjSSPM BACAU

i

13

Cos gunoi lemn pe suport metalic

jbuc

3,00]

193,00

579.00ÎSSPM BACAU

i

14

Cișmele pentru apa potabila

jbuc

2,00j

595,00

1.190,00iSSPM BACAU

i

15

Suport pentru Parcare Biciclete Metalic Stradal BIKE-5.SP

jbuc

4,00;

328,00

1.312,00jKRONEMAG

5

1

LISTA C11cp

0 I                                              1

„      I 2 | .   3

TOTAL:

1       4 J

5=3x4    1

lei

154.525,70

euro

33.140,11)

MUNICIPIUL BACAU

Beneficiar; Executant:

Proiectant:

SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU

Obiectivul:

IMBUNATATIREA CALITATII VIEȚII PRIN AMENAJAREA UNUI TEREN IN ZONA FAGARAS

Obiectul:

1.1 ECHIPAREA CU UTILITATI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

In lei/euro la cursul 4.75 lei/euro din data de 15/11/2018

Nr,

Nr cap. Deviz General

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (fara TVA)

Lei

0

1

2

3

2

4.1.1

Terasa mente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

3

4.1.2

Rezistenta

0.00

-i

4.1.3

Arhitectura

0.00

5

4.1.4

Instalații

469,841.42

1.1.1. SISTEM DE IRIGARE

216,089.79

1.1.2. ALIMENTARE CU APA CIȘMELE

46,130.25

1.1.3. ILUMINAT EXTERIOR

193,884.44

1.1.4. CANALIZARE

13,736.94

10

4.1.5

Alte categorii de construcții

0.00

TOTAL CAPITOL 1

469,841.42

12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

TOTAL CAPITOL II

0.00

i

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

15

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

16

4.5

Dotări

0.00

17

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL CAPITOL III

0.00

19

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

TOTAL CAPITOL IV

0.00

TOTAL 1.1 ECHIPAREA CU UTILITATI (fara TVA)

469,841.42

TVA (19.00%)

89,269.87

TOTAL 1.1 ECHIPAREA CU UTILITATI (cu TVA)

559,111.29

Nr.

Nr cap. Deviz General

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoare (tara TVA)

Lei

0

1

2

3

Tabel 1: Cheltuieli de operare scenariu 1


Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Imbuatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras


Total costuri recurente


0,000


0,000


0,000


Costuri de întreținere curenta Costuri de reparații


0,000

0,000


0,000

0,000


0,000

0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Q O o o o o o o"

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Tabel 2 Cheltuieli de operare scenariu 2

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

'**               V.. ,

Imbuatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de întreținere curenta

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -scenariu 2

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

Imbuatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de întreținere curenta

0,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

0,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

imbuatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona Fagaras

Total Venituri

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Valoare reziduala

Total costuri recurente

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Costuri de întreținere curenta

0,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Costuri de reparații

0,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

1.334.853,94

Total costuri

1.334.853,940

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Flux de numerar net

-1.334.853,940

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

Factor de actualizare ( 5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

Flux de numerar actualizat

-1.271.289,467

-27,211

-25,915

-24,681

-23,506

-22,386

-21,320

VNAF/C

-1.196.170,900

RIRF/C

-9,51%

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200.228,091

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-200.198,091

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

200.198,091

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

-20,305

-19,338

-18,417

-17,540

-16,705

-15,910

-15,152

-14,431

-13,743

-13,089

-12,466

-11,872

75.452,555

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Imbuatatirea calitatii vieții prin amenajarea unui teren in zona

Fagaras

Total Ieșiri

1.334.853,940

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Cheltuieli de investiții

1.334.853,940

Cheltuieli de operare

0,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Total intrări

1.334.853,940

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Surse proprii si guvernamentale

1.334.853,940

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

0,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

-30,000

Flux de numerar cumulat

0,000

-30,000

-60,000

-90,000

-120,000

-150,000

-180,000

-210,000

-240,000

-270,000

-300,000

-330,000

-360,000

-390,000

-420,000

-450,000

-480,000

-510,000

-540,000

-570,000


Nomenclatura: L-35-54-B-d-l-IV

L-35-54-B-d-3-II
Verificator atest, tehn. nr.

Verificator

Nume

Semnătură

Cerința

Nr. /

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A

Nr.Reg.Com.: J4/4/2017

DENUMIREA PROIECTULUI: Imbunatatirea calitatil vietil prin amenajarea unul teren in zona Fagarag

AMPLASAMENT: Strada Teiului nr. 13, Municipiul BACAU, Județul BACAU

BENEFICIAR: Municipiul Bacau

PROIECT

NR. 40

../ipfljtk.

SSP

DIN:

2018

NUME:

semnaVura

SCARA

1:20

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

S. F.

SEF PROIECT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

REDACTAT :

C.ARH. ALEX PANAITESCU

1

DATA

2018

PLANȘA:

AO

DIRECTOR :

ING. NICOLAE ZAHARIA


g)164.84

I64.85


Echipament


DescriereLeagan trei locuri

înălțime echipament: 1.82 m înălțime maximă de cădere: 1.00 m


Denumire echipament Similar/LKL12-C+k97


Nr. buc


2 buc

Balansoar dublu

înălțime echipament:0.70 m înălțime maximă de cădere:!.00 m


Ansamblu de joaca

înălțime echipamente.29 m înălțime maximă de cădere:2.20 m


Ansamblu de joaca cu tub de tarare

înălțime echipament: 2.27 m înălțime maximă de cădere:0.60


Suport nisip

înălțime echipament: 0.25 m Dimensiuni echipamente.15 x 3.15 m


Balansoar pe arc

înălțime echipament: 0.69 m Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:   2.66 m x 2.40 m


Cos gunoi

Dimensiuni echipament:

0.37 x 0.70 m


Rastel parcare biciclete

Lățime (mm) 330

înălțime (mm) 360

Greutate (kg) 10


Similar/ LKB07-241


Similar/LKK3462


Similar/ LKM0744


Similar/LKB10-118


Similar/LKA01-166


Similar/LKP0631


1 buc


1 buc


1 buc


1 buc


1 buc


3 buc


Similar/ BIKE-5.SP


4 buc

T

Cișmea apa

diametru cuva scurgere: 46 cm diametru baza picior: 30 cm

Similar

2buc

h

Banca pentru parc, cu spatar, metal + lemn, natur

Dimensiuni: 170 x 50 x 80 cm

Similar BT.12

52 buc

j....

Echipament de joaca Fort înălțime echipament: 2.50 m înălțime platforma:    1.50 m

Dimensiuni echipament: 6.10 m x 5.00 m

Similar/LK08.12.48

4

1 buc

fQRDINU’. <yiHlTEC{llOR MÂNI*


Alexandru

PANAITESCUEchipament

Descriere

Denumire echipament

Nr. buc

Leagan trei locuri

înălțime echipament: 1.82 m înălțime maximă de cădere: 1.00 m

Similar/LKL12-

C+k97

2 buc

Balansoar dublu

înălțime echipament:0.70 m

înălțime maximă de cădere:1.00 m

Similar/ LKB07-241

1 buc

/   ''“t        F"~3——«

<J"--*"

Ansamblu de joaca

înălțime echipamente.29 m

înălțime maximă de cădere:2.20 m

Similar/ LKK3462

1 buc

| TT

mr»_

J

5ȚI

c-j;

8

Echipament fitness scara

orizontala

înălțime echipament: 2.30 m Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:   5.71 x 3.82 m

Similar/LKFMS5156

1 buc

150 150 w«igrtvn. T a-t-r

v ’ y

555

1 <■’■■’

u*> cn

Echipament fitness bicicleta eliptica dubla înălțime echipament: 1.71 m Dimensiuni spațiu de siguranță echipament:   5.55 x 3.53 m

Similar/

LKFMS4694

1 buc

■?

Echipament fitness combinat Echipament de fitness combinat ajuta la funcționarea optima a aparatului cardiovascular.

Similar/

LKFMS3878

1 buc

li

Skate - Banana rai!

Categorie: echipament sportiv exterior

Dimensiuni: 6000 x 800 mm Categorie de varsta: de la 12 ani Material: otel galvanizat la cald

Similar

3buc

Skate-Jump ramp

Similar

1 buc

1 ..f.-AlK,

Cos gunoi

Dimensiuni echipament:      0

0.37 x 0.70 m


Rastel parcare biciclete

Lățime (mm) 330

înălțime (mm) 360

Greutate (kg) 10


Cișmea apa

diametru cuva scurgere: 46 cm diametru baza picior: 30 cm


Similar/LKP0631


Similar/ BIKE-5.SP


Similar


3 buc


4 buc


2bucBanca pentru parc, cu spatar, metal + lemn, natur

Dimensiuni: 170 x 50 x 80 cm

Similar BT.12


52 buc