Hotărârea nr. 50/2018

Hotărârea nr.50 din 31.01.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafata de 6,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau – intrare in legalitate – beneficiari Ilieş Adrian si Ilieş Lenuţa

HOTĂRÂREA NR. 50 DIN 31.01.2018 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 6,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau - intrare in legalitate - beneficiari Ilieș Adrian si Ilieș Lenuța

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea D-lui Ilieș Adrian, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 29248/25.05.2017;

-Referatul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau cu nr. 906 din 25.01.2018;

-Adresa Serviciului Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății cu nr. 8398/27.09.2017; -Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 907 din 25.01.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat cu nr. 908 din 25.01.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 186/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 187/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 188/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 189/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 132/28.04.2017 privind aprobarea concesionarii directe a lotului de teren in suprafața de 4,00 m.p. situat in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau;

-Prevederile art. 29(1)(2) si ale art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Consiliilor locale, modificata si completata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 13(1), art. 15 lit. “e”, art. 17, art. 22 si ale art. 28(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 47(1), 48(2), 61(2), 115(1) lit. « b » si art. 117 lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (1) si (2), lit. « c » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa către dl. Ilieș Adrian, căsătorit cu d-na Ilieș Lenuța, a suprafeței de 6,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau - ocupat de construcția ce va avea destinația de spațiu prestări servicii - salon de infrumusetare - intrare in legalitate, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

ART. 2 - (1) Se aproba redeventa in suma de 60,3122 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

(2) In termen de 90 de zile de la semnarea contractului de concesionare, Concesionarul este obligat sa achite contravaloarea lipsei de folosința a terenului pentru ultimii 3 (trei) ani de la data prezentei. Nerespectarea acestei obligații duce la rezilierea contractului de concesionare.

ART. 3 - Se aproba alipirea suprafețelor de 6,00 m.p. teren inscris in cartea funciara 83716 UAT Bacau, nr. cadastral 83176 conform ANEXEI NR. 1 parte integranta din prezenta hotarare si 4,00 m.p. teren inscris in cartea funciara nr. 77547 UAT Bacau, nr. cadastral 77547 aprobata pentru concesionare prin H.C.L. nr. 132/28.04.2017, conform ANEXEI NR. 3 parte integranta din prezenta hotarare, in vederea constituirii unui singur corp de proprietate si perfectarea unui singur contract de concesionare pentru suprafața de 10,00 m.p. teren.

ART. 4 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 4, parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze actul de alipire a celor doua suprafețe de teren prevăzute la ART. 3 la Notarul Public si contractul de concesionare cu persoana menționata la ART. 1 din prezenta hotarare.

ART. 7 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului Sef si Compartimentului Evidenta Concesionari.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.ROMAN1A

JUDEȚUL BACĂU __........

CONSILIUL LOCAL BACAI|,lan ut amplasament si delimitarea imobilului

                     Scara 1:200


Anexa 1.35

Nr cadastral

....> • -

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului

6

srr. Martir Cloșca . nr. 5, mun. Bacau, județul Bacau

Cartea Funciara nr.

UAT

BACĂUNT ?CÎ

Caorsonais pe: de contur

Lungimi iaiun

X*1 •

Y (ai)

4

565597 501

646056 8’0

4 377

5

565597 445

646052.433

1 574

1

565595 871

646052455

3 742

2

5C-S5S 5.-930

640056 393

0 339

3

5S5556.739

646055 IO?

8 984

S - 6 mp


n.c. 1294


Bloc nr. 6


Scara A


NELA-CRISTINA


(0

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OV1DIU POPOVI


VAMA — x ț-*t ț'-K A <5LA CA Ai Sa M


trotuar


3

7^

iz---

0.81

I     3-74

|

2

Ap|

II                                                         1

nr. 3

li-------------------------------1

I


Bloc nr. 5


Scara A


A. Date referitoare la teren

parcela

Categoria de fo&inta

Suprafața (mp)

Mentiunt

1

Cc

d

Teren intravilan

TOTAL

6 mp

_Cod

Destinația

Suprafața construita la stil (mp)

Mențiuni

•‘V-

TOTAL

Suprafața totala masurata a

imobilului = 6 mp

Suprafat

din aci

6 mp

Executant.....................

/.

Inspector

{nun im-prenume)

Z

.'■ Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

Cuhfinn executarea maturatorilor la leitei.         ,7

iC. ■

atribuirea numărului cadastral                         >

cpremimdiiieâ-intocmirii documentației câdâstraî&^i2lui>?-

£                                       7>K

/ corespondenta acesteiaxu realitatea din fâfert 7/ t s 5, p        •’       ~     ". ■      ■ 777 /7

Semnam ra si siampiia        J x//  ' '

. ■ Semnătura si parafa                ,                  .                    * /

•' Data ....................... -            ’      '

DafctO7.2(J17 ’          «V /■'

Stampila BCP1

_

. ' 7

_
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA ANUALA

STR. MARTIR CLOȘCA, NR, 5, SC. A, AP. 3 S - 6.00 ra.p.

DURATA = 25 ANI

DESTINAȚIE = TEREN OCUPAT DE CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIA DE SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE

16

Tea = H VxIxKi

i=2

V = 0,0025 Iei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

I = 146,2481 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2017, fata de 1993

K2 = 2,5 - municipiu zona A

K3 = 1,2 - drumuri publice modernizate

I<4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K§ = 1,1 > telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

IC? = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 - 1,4 - energie termica » branșament

Kg = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

K10 = 1,3 - servicii asigurate de municipalitate

Kn = 1,2 - perspective bune

K12 = 1,2 - teren plat

Kî3 = 1,3 - fundare pe teren normai

I<i4 ~ 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

Kî5 - 2,5 - durata = 25 ani

Kî7 = 1,9 - prestări servicii•i-XA NR. I jS U rv^ulf

ț        Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

|  »53>

4.00 mp

Bacau, str. Martir Cloșca, nr. 5, se. A, ap. 3, jud. Bacau

BACAU

j Cartea Funciara nr.

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara î : 500


ROMANȚĂ

JUDEȚUL BACĂU

T. T .        A

ANEXA NR.3

LA HOTĂRÂREA NR. 50 DIN 31.01.2018
1

Nr. ret.

Coordonata pet de contor

Lungimi laturi

D(i.i»1)

X (mi

YM

i

4

565555.930

646056 198

OSOS

i

5

555596.739

646056.187

0.984

i

1

565597.501

646056 310

2.023

î

2

565597 527

6^6058.633

1 560

3

555595 9S7

646058 853

2 655

S=4 00mp P=8 032m

-       ,           „ ..^-Suprafața totala măsurată=4,00 mp

Suprafața din act = 4,00 mp


1.56m


n.c. 1294

Bioc nr. 6

Scara A

P+4


Bioc nr. 5 Scara A

P+4

n.c. 1110

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAQ5

RISTINA    NICOLAE-OVIDIU POP

Executant:

Confirm executarea măsurători documentarei cadastrale si cores


Data: 08.2014

A. Date referitoare la teren

Nr parcela

Categoria de

folosința

Suprafața ttnpt

Valoarea de impozitare (Ici)

Mențiuni

i

CC

4,00 mp

Intravilan - proprietar Consiliul Local Bacau conces. llies .Adrian si Lenuta

TOTAL

4,00 mp

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

TOTAL

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

CONTRACT DE CONCESIONARE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

încheiat intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. COSMIN NECULA - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

____________________________________, cu domiciliul/sediul in județul ____________,

Municipiul _________________________, Str. ______________________________________________________________,

legitimata cu______________________________/inamtriculata la Registrul Comerțului sub nr.


__________________, Cod Unic de înregistrare _______________________, reprezentata de __, in calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

In baza dispozițiilor art. 13(1) si art. 15. lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicata, actualizata si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. _________ din _____________2017, a

intervenit prezentul CONTRACT DE CONCESIONARE.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1 - Obiectul contractului il constituie cedarea si preluarea in concesiune a terenului proprietate privata a Municipiului Bacau, in suprafața de 10,00 m.p. (compus din doua loturi in suprafața de 4,00   4-   6,00   m.p.), situat in intravilanul Municipiului Bacau,

__________________________, avand număr cadastral 77547, înscris in cartea funciara nr. 77547/UAT Bacau, si număr cadastral 83716, înscris in cartea funciara nr. 83716/UAT Bacau.

Terenul in cauza este ocupat de construcția realizata fara a deține autorizație de construire ce va avea destinația de SPAȚIU PRESTĂRI SERVICII - SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE -INTRARE IN LEGALITATE, si este situat adiacent proprietății concesionarului.

Art. 2 - Predarea - primirea terenului precizat la ART. 1 se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.

 • III. TERMENUL CONTRACTULUI

Art.3 - Durata concesiunii este de 25 (douazecisicinci) ani, începând cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv ________________.

Art. 4 - Contractul de concesionare încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv_________________, in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia,

in condițiile legii.

Contractul de concesiune se poate prelungi pentru o perioada determinata, funcție de legislația in domeniu, cu acordul pârtilor.

In măsură in care părțile nu convin asupra unor noi condiții cu privire la prelungirea contractului de concesionare, acesta se va derula in condițiile stabilite inițial.

 • IV.PRETULCONCESIUNH

Art.5 - Redeventa concesiunii este de 603,12 (sasesutetrei+12) lei/an, reprezentând taxa anuala de concesionare. In termen de 90 zile de la semnarea prezentului contract (termen limita_______________) concesionarul este obligat sa achite contravaloarea lipsei de folosința a

terenului pentru ultimii 3 (trei) ani, respectiv pentru perioada (_______________________________L

Nerespectarea acestei obligații duce Ia rezilierea contractului de concesionare.

Art. 6 - Redeventa se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 7 - Plata anuala a redeventei se poate face in 4 (patru) rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 8 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe majorări. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor neachitate la termen, calculata pentru

fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art. 9 - Neexecutarea obligației de plata a redeventei sau a taxelor si impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului dreptul sa solicite instanței rezilierea contractului de concesiune.

Art 10 - Prezentul contract constituie titlu de creanța si titlu executoriu.

Art 11 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximum 90 zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita_____________), garanția de concesionare in valoare de

603,12 Iei RON (taxa de concesionare stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii).

Art. 12 - Taxa de concesionare pentru anul fiscal 2017 este indexata.

 • V. MODALITATEA DE PLATA

Art. 13 - Sumele prevăzute la ART. 5, se vor achita prin:

 • - virament, din contul concesionarului nr.______________________________, deschis la_________________

__________________________, in contul concedentului, nr. RO 07 TREZ 06121A300530 XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau;

 • - direct in numerar Ia casieria Consiliului Local al Municipiului Bacau.

VL OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 14 - Concedentul are obligația sa predea terenul liber de orice sarcini.

Art. 15 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire,

Art. 16 - Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu încheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

Art. 17 - Concedentul are dreptul sa verifice modul in care concesionarul isî respecta obligațiile si sa notifice in scris acestuia cazurile de incalcare a legii si clauzele contractuale, precum si modul de intrare in legalitate prin grija Serviciului Disciplina in Construcții, Inspecție Comerciala si Protecția Mediului din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bacau pentru modul de respectare a prevederilor Autorizației de Construire si prin grija Compartimentului Evidenta încasări Debite, pentru modul in care concesionarul isi respecta obligațiile legale de achitarea redeventei.

Art 18 - Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art. 19 - Diversificarea sau schimbarea profilului de activitate al terenului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului (hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau).

Art. 20 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art. 21 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimum 1.000 lei RON/m.p.

Art 22(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la data încheierii prezentului contract de concesionare a terenului.

(2) In caz de incalcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesionarea isi pierde valabilitatea.

Art. 23 - Concesionarul are obligația de a executa integral lucrările la obiectivul de investiții pana la termenul prevăzut in autorizație.


io

Art. 24 - Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor se face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Primăriei Municipiului Bacau.

Art. 25 - Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

 • VII. ÎNCETAREA concesiunii

Art. 26 - Prezentul contract de concesionare inceteaza in următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in condițiile legii;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionai; prin reziliere, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului, in acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economica, in care se va stabili prețul răscumpărării. In aceasta situație de încetare a concesiunii, nu se percep daune;

 • g) alte cauze de încetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art. 27 - La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (terenul concesionat), in mod gratuit si libere de sarcini.

Art 28 - La încetarea contractului de concesionare, concesionatul este obligat sa încheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, in privința carora concedentul si-a manifestat intenția de a le dobândi. In lipsa acestei solicitări, se face aplicabilitatea ART. 27.

Bunurile vor fi repartizate după cum urmeaza:

 • - BUNURI DE RETUR - terenul concesionat in suprafața de 10,00 m.p. - se vor reîntoarce in posesia concedentului. Concesionarul nu va avea pretenții asupra lucrărilor executate;

 • - BUNURI PROPRII - bunuri a căror investiție a fost făcută de concesionar, altele decât cele inițiale pot reveni concedentului in măsură in care acesta isi manifesta intenția de a le prelua, in schimbul unei compensații bănești. In caz contrar, concesionarul isi va ridica bunurile.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 29 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in. prezentul contract de concesionare, atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art. 30 - La finalizarea construcției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si de a face dovada asigurării construcției la o unitate autorizata in acest scop.

Art. 31 - La terminarea completa a lucrărilor de construire, concesionarul este obligat sa declare, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, construcția realizata dar nu inai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut in autorizația de construire.

 • IX.LITIGII

Art, 32 - Litigiile de orice fel ce decurg clin executarea prezentului contract de concesionare, in măsură in care nu pot fi soluționate pe cale amiabila, sunt de competenta instanței judecătorești dc drept comun.

In măsură in care părțile nu ajung la o soluție pe cale amiabila, soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare, se realizează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004. cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare, clauze compromisorii.

 • X. ALTE CLAUZE

Art. 34 - Concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului si P.S.I.

XL DISPOZIȚII FINALE

Art. 35 - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit, numai cu acordul scris al concedentului. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire.

Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art. 36- Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art. 37 - Orice intelegere legala intre parii, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parii si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art, 38 - Concesionarul are obligația sa Înscrie terenul concesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art. 39 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, Împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 40 - Prezentul contract privind concesionarea terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau_____________________________. cu suprafața de 10,00 m.p., s-a incheiat astazi

________, la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 4 (patru) exemplare, din care un exemplar pentru concesionar si trei exemplare pentru concedent.

C O N C E D E N T,                     C O N C E S I O N A R,

MUNICIPIUL BACAUxj

PRIMAR,

directWhcoXomica,

DIRECTOR, EC. VENERICA CLEMENTINA.

COMPARTIMENT EVIDENTA

INCAȘ ARI DEBITE, EC. PASCAN SIMONA_____

DIRECȚIA JURIDICA, VIZAT LEGALITATEA,_____

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELA______________


DE ȘEDINȚĂ

NELA-CRISTINA


ARHITECT-SEF,

ARII. DIANA-MIIIAELA MARIN


CONTRASEMNEAZĂ

ECRETARUL MUNICIPIULU ACĂU

NICOLAE-OVIDIU POP
ÎNTOCMIT, lONldA MIRELA


N-Z