Hotărârea nr. 5/2018

Hotărârea nr.5 din 12.01.2018 privind emiterea acordului solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ”ION GHICA”, P+1, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 5 din 12.01.2018

privind emiterea acordului solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ”ION GHICA”, P+l, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.01.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 80370/21.12.2017 a domnului Grigoraș Viorel prin care solicită emiterea acordului de vecinătate în formă autentică în vederea edificării unei construcții, clădire de locuințe colective cu spații comerciale la parter în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, jud. Bacău, identificat cu nr. cad. 83785, suprafața S2-1447 mp; -Referatul nr. 78505/ 27.12.2017 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune emiterea acordului vecinilor solicitat de către domnul Grigoraș Viorel;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 11487/ 27.12.2017;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 11488/ 27.12.2017, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2006/27.12.2017 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2007/27.12.2017 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2008/27.12.2017 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2009/27.12.2017 al Comisiei de specialitate nr 4 și nr 2010/27 12 2017 al Comisiei de specialitate nr 5;

-Prevederile secțiunii I. pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 27 alin. (1) lit. ”c” și alin. (3) din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executai ii luciaiiloi de consliuctii, modificai și completat,

-Prevederile art. 269 alin. (2) din Legea nr. 134/ 2010 - Codul de Procedură Civilă, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i’’ din Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „c” și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1 - Se aprobă emiterea acordului favorabil, solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ”ION GHICA”, P+l, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău.

ART. 2 - Prezenta constituie „acordul vecinilor’’ prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 700 din 12.10.2017, fără vreo altă formalitate.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și domnului Grigoraș Viorel.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE

BREAHNĂ-PRAVĂT IONELA-CRIȘTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI