Hotărârea nr. 499/2018

Hotărârea nr. 499 din 21.12.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investitii: Construire cresa Centrul bugetar scoala Mihai Dragan – Scoala “Georgeta Mircea Cancicov

HOTĂRÂREA NR. 499 din 21.12.2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire cresa Centrul bugetar școala Mihai Dragan -Școala “Georgeta Mircea Cancicov”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13296/ 14.12.2018 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza SF la obiectivul de investiții Construire cresa Centrul bugetar școala Mihai Dragan - Școala “Georgeta Mircea Cancicov” și abrogarea HCL nr. 249/ 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 13297 din 14.12.2018; -Raportul compartimentelor de resort nr. 13298 din 14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2144/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2145/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2146/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2147 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. “a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 249/ 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire creșa Centrul Bugetar Școala Mihai -Drăgan - Școala ”Georgerta Mircea Cancicov”;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 45 (2) lit. a din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate la obiectivul de investiții: Construire Cresa Centrul bugetar Școala Mihai Dragan -Școala “Georgeta Mircea Cancicov”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 249/ 2018.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ COMUNĂ CU PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

LA HOTĂRÂREA NR. 499 DIN 21.12.2018

Documentație telinico-economică

faza STUDIU DE FEZABILITATE la obiectivul de investiții Construire cresa Centrul bugetar școala Mihai Dragan - Școala “Georgeta Mircea Cancicov”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


J9ULUȚĂ GHip^GHE


ADMINISTRAȚOR PUBLIC ROMICA QHINDRUSPROIECT

Nr. 1/2018


Construire cresa

Centru bugetar școala Mihai Dragan-scoala Georgeta Mircea Cancicov

AMPLASAMENT:

Str.Prieteniei,nr.73,loc.Bacau,județul Bacau

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL BACAU
FAZA:
Studiu de fezabilitate

MUNICIPIUL BACAU


SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU

Pr. nr.1 /2018

Construire Cresa Centru bugetar școala Mihai Dragan-scoala Georgeta Mircea Cancicov Amplasament :Str.Prieteniei,nr.73,loc.BacauJudetul Bacau
INSTALAȚII GAZE:
Ing.GRADINARU CRISTINA MARIA

Pr. nr.1 / 2018

Construire Cresa Centru bugetar școala Mihai Dragan-scoala Georgeta Mircea Cancicov

Amplasament :Str.Prieteniei,nr.73,loc.Bacau,județul Bacau

BORDEROU
1.Piese scrise:
 • -  Foaie de capat

 • -  Lista de semnaturi

 • -  Borderou

 • -  Certificat de urbanism

 • -  Aviz Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau

 • -  Aviz Inspectoratul pentru Situații de Urgenta

 • -  Aviz Agenția pentru Protecția Mediului

 • -  Aviz Delgaz Grid S.A.

 • -  Studiu de fezabilitate

 • -  Anexa la studiul de fezabilitate

 • -  Tabel 1 -Cheltuieli de operare (fara proiect)

 • -  Tabel 2 -Cheltuieli de operare ( cu proiect)

 • -  Tabel 3 -Cheltuieli de operare ( contribuția proiectului)

 • -  Tabel 4 -Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

 • -  Tabel 5- Determinarea sustenabilitatii financiara

 • -  Memoriu general

 • -  Memoriu de arhitectura

 • -  Memoriu tehnic de rezistenta

 • -   Memoriu instalații sanitare

 • -  Memoriu instalații termice

 • -  Memoriu instalații termoenergetice in central termica

 • -  Tabel radiatoare si corpuri de incalzire

 • -   Fise tehnice utilaje tehnologice

 • -   Memoriu instalații electrice; Sistem de iluminat

 • -  Memoriu instalații de gaze naturale

 • -  Deviz general

 • -  Deviz financiar -Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

 • -  Evaluare -Amenajare exterioara


 • -  Evaluare -Cheltuieli privind relocarea utilitatilorenajare exterioara

 • -  Deviz-Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

 • -  Deviz financiar -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 • -  Deviz obiect 1-Arhitectura

 • -  Evaluare 1-Arhitectura

 • -  Deviz obiect 2-Rezistenta

 • -  Evaluare 2- Rezistenta

 • -   Deviz obiect 3-lnstalatii

 • -   Evaluare 3- Instalații

 • -  Lista de utilaje termoenergetice

 • -  Deviz financiar -Alte cheltuieli

 • -   Graficul de realizare al investiției

2.Piese desenate

Ao - Plan de incadrare in zona

Aj - Plan de situație

C-i-Plan de situație - coordonator rețele

A2 - Plan parter

A3 - Plan terasa necirculabila

A4 - Sectiune-S-r fațade

R1 - Plan fundații

R2.1 - Detalii fundații izolate F

R2.2 - Detalii fundații izolate F1 R2.4 - Detalii fundații continue

S1 - Plan parter instalații sanitare T1 - Plan parter instalații termice

E1 - Plan parter instalații electrice E2 - Schema IPT instalații electrice


G1 -Plan instalații gaze naturale

R O M Â N I A

JUDEȚULBACAU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 1/27 din J t IAN. 7018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. //7Z~_________ Din:     3 1 ÎAH. 7018

în scopul:

I.I.I.A) CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA M1HAI DRAGAN - ȘCOALA "GEORGETA M1RCEA CANCICOV", STRADA PRIETENIEI, NR.73

Ca urinare cererii adresate de ______________________MUNICIPIUL BACAU______________

cu domtciliuhsediul în județul____________BACAU____________, localitatea_____________BACAU_____________

satul , sectorul ~    , cod poștal _____________:

strada______________CALEA MARASESTI_____________,nr__6______,bl__:

sc. - et. - ap. -      , tel./fax_____________ -_________________, e-mail_______________•

înregistrată la nr. ____________1/27___________ din         15-01-2018

pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Bacau, Municipiul Bacau, satul __________________________~, sectorul ~ cod poștal: ______________z

strada_____________________Prieteniei____________________, nr- 73 bl._____________________:

sc. ~   > et.         ap._. * sau identificat prin: extras din planul cadastral pe ortofotoplan, număr cadastral :

67587

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr.__250___________/_______2008______

faza______PPG______ aprobată prin Hotărârea Consiliului Loca! Bacău nr. 84 din 13.04.2012, modificata prin HCL

nr. 114 din 20.042016___

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Bacau.

Conform inscrieri privitoare la proprietate din extrasul de carte funciară pentru informare nr. 1370 din 09.01.2018 imobilul aparține domeniului public al Municipiului Bacau.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuală: teren curți construcții, 5 construcții administrative si social culturale.

Funcțiunea aprobată prin P.U.G./2012 este zonă pentru instituții publice, servicii, inclusă în UTR 4. Terenul se află în zona "B" de impozitare.

 • 3. REGIMUL TEHNIC

Conform anexa REGIM TEHNIC

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE - CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA M1HAI DRAGAN -ȘCOALA "GEORGETA MIRCEA CANCICOV", STRADA PRIETENIEI, NR.73

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire sau autorizație               |

de desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții.|

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA PT. PROTECȚIA MEDIULUI, str. Oituz nr.23 mun. BACAUjud. Bacau

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EI A) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului șt Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătura cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/6 l/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarca/neîncadrarea proiectului investiției publice/privale în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului dc urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

în vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire Ia realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

în aceste condiții:

|        După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul arc obliga)ia de a se prezenta la autoritatea competentă

j pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii necesității evaluării efectelor acesteia asupra mediului în urma evaluării inițiale a investiției se va emite actul administrativ a! autorității competente pentru protecția mediului.

i r !

I

I

L

r

1

L


în situația în care autoritatea competentă pentru protec|ia mediului stabilește necesitatea evaluării efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

în situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obliga;ia de a notifica acesl fapt autorității administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);

 • c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

  Q D.T.A.C.

  □ D.T.O.E.

  □ D.T.A.D.

  d) avizele și acordurile stabilitae prin certificatul de urbanism: d.I) avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:

  • □ alimentare cu apă

  • □ canalizare

  G3 alimentare cu energie electrică

  • □ alimentare cu energie termică

  • □ gaze naturale

  • □ telefonizare

  • □ salubritate

  • □ transport urban

  Alte avize/acorduri

  d.2) avize și acorduri privind:

  (3 securitatea la incendiu

  □ protecție civilă

  g sănătatea populației

d3)avizele/acordurîle specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de vedere/acîul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie);

 • f) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitect

scutit


Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,

C0SM1N NECULA4<AV*J

ARHITECT ȘEF,

DI AN A MIHAELA MARIN


Achitat taxa de.....lei. conform chitanței nr......din.......

SCUTIT

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de 3 l IAN

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor d construcții,republicată, cu modificările si completările ulterioare,

se prelungește valabilitatea
Certificatului de urbanism nr.
de la data de..............pana la data de .................

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, îr condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR,                             SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,

Data prelungirii valabilității:..................

Achitat taxa de..................lei, conform Chitanței nr................din..................

Transmis solicitantului la data de..................direct/prin poștă.

huv Htti Min-I VIOLET,l -COIM/JIM

Imobilul se află în zona III - zonă cu regim de înălțime pentru construcții impus.

Funcțiunea dominanta a zonei:

 • - instituții publice reprezentative, Instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate în clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit).

 • - zona cu instituții de interes public si/sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban.

Funcțiunile complementare admise:

 • - locuire;

 • - odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor propuse);

 • - circulație pietonala si carosabila;

 • - staționare autovehicule (parcaje, garaje);

 • - echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise:

 • - funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de învatamant, funcțiuni de sanatate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuințe (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe.

Utilizări interzise

Este interzisa realizarea de:

 • - construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unitati / servicii de mica industrie sau cu profil agricol;

~ construcții nereprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii;

 • - construcții care nu sunt legate direct de activitati permise în zona;

 • - construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fara obținerea avizelor legale;

 • - plantații înalte si de amenaja ri ambientale ale spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea către monumentele de arhitectura sau desfasurarea în bune condiții a circulației auto.

Pentru UTR 4 - zona de instituții publice, servicii se admite:

 • - regim de inaltime admis: P+1-2

 • - POT max = 75%

 • - CUT = 2,0

SE SOLICITA CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAi DRAGAN - ȘCOALA "GEORGETA MIRCEA CANCICOV", STRADA PRIETENIEI, NR.73.

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, precum șl distanțele prevăzute de normele sanitare.

Cresa va fi amplasată la minim 4,00 ml de la aliniament.

Pentru cresa vor fi prevăzute:

 • - rampă acces pentru persoane cu handicap locomotor;

 • - spatii verzi;

 • - accese carosabile separate pentru evacuări in caz de urgenta (cutremure, inundații, incendii).

Utilități existente în zonă: energie electrică, apă, canalizare, gaze, telecomunicații, energie termică. Aspectul exterior al cresei nu va deprecia aspectul arhitectural al zonei.


JUDETUI BACĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIUL UI BACĂU

ANEXA Lr*
AN ZBOR 2010 SCARA 1:1000


? 61912   |---


BACĂU


•ț.

i ■


143^1


646400


‘^0524; LJ-“ff2gQ8 i „


-Ei


ANEXA Lza

I...........ZJ amf la ieasrmoBvmsBE

Limita inttevilarAwi. 3 t IAN. »18


inrnificlfnrc-------------------

;-ld j:piâ cu «plarul*

;rs I:        ita ............... I

. ,xud divini.........J2jM,2M| |

................................41WW201«Lj

Lxrodana GHWEA__-J3


Hsțșrenl.


('

v
®AC)»

■M

Str.Vasile Alecsandri nr.45 , Bacău, jud.

Tel: 0234-512850, Fax: 0234-524875, E-mail: <

NR..$£?........


Direcția de Sănătate Publică a JuddțuliifBacătf

.Bacău, 600011


CĂTRE,


U.A.T. MUNICIPIUL BACAUUrmare a cererii dumneavoastră , înregistrata la Sanatate PublicaBacau cu nr. 361/13.04.2018, prin cap sanitara” pentru obiectivul“ Construire Cresa centru G.M. Cancicov “ din Bacau str. Prieteniei nr. 73 țva


nivelul Direcției de e solicitat! “Notificare buget sc. M* Dragau- se comunicam armatoarele:


in faza S.F. a proiectului nu se eliberează construcție, iar planșele atașate la dosarul S.F.;

“Notificarea Sanitara “pentru obiectivul niai sus menționat, se va elibera in condițiile in care vor fi prezentate si atașate la dosarul depus, planșele DTAC ale proiectului propus.

Aawî


'Notificare Sanitara “de înaintat, menționează faza


Int/red

Dr. Dobreanu Antoaneta

Sef. Serv. EvaL fact. d6 risc <le mediuROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău

Exemplar itr. J

Nr. 706099


Baetlu, 24.Q42m


Către,

MUNICIPIUL BACĂU Primar,

Domnul COSMINNECULA

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată cu nr. 706099 în data de 11.04.2018 privind obținerea avizului de protecție civilă pentru investiția „CONSTRUIRE CREȘĂ CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRĂGAN -ȘCOALA ”GEORGETA MIRCEA CANCICOV”, STRADA PRIETENIEI, NR. 73”, vă comunicăm următoarele:

Conform datelor din Memoriul de prezentare la faza de studiu de fezabilitate (S.F.), investiția având suprafața construită de 956,6 m.p, suprafața desfășurată de 956,6 m.p. și nivelul de înălțime P, se încadrează în categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor art. 1, Anexa 1, punctul II, lit. e) din H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

A

In conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificări și completări, înainte de începerea lucrărilor de construcții, aveți obligația obținerii avizului de securitate la incendiu.

Drept urmare, la cererea de emitere a avizului de securitate la incendiu, veți depune documentele precizate la art. 9 și Anexa 2, punctul 1 din Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție

NESECRET

Adresa: mun. Bacău, str. Milcov, nr. 49, jud. BACĂU Telefon: 0234/550.000 / Fax: 0234 / 575.053, Email: office@isubacau.ro

NESECRET

civilă aprobate cu O.M.A.I. nr. 129/2016, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire.

Pe toată durata desfășurării activităților specifice, aveți obligația de a respecta prevederile legale în vigoare în ceea ce privește îndeplinirea tuturor criteriilor de performanță pe linia securității la incendiu, prevenirea și apărarea împotriva incendiilor.

Prezenta adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu.

NESECRET


ROMANIA


Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

Nr. 2762/NA 495/06,03.2018

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de MUNICIPIUL BACĂU, pentru proiectul „Construire creșă Centrul Bugetar Școala Mihai Drăgan-Școala Georgeta Mircea Cancicov, strada Prieteniei, nr. 73” propus a fi amplasat în Bacău, strada Prieteniei, nr. 73, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, cu nr. 2762/02.03.2018;

 • - în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

 • - având în vedere că:

 • - proiectul propus nu intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • - proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

Agenția pentru Protecția Mediului Bacău decide:

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Șef Serviciu

Avize,Acorduri, Autorizații Doina Mihordescu
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACAU Strada Oituz, nr. 23, Bacău, jud. Bacău, Cod 600266 Tel. 0234-512750; 0234-512708; Fax 0234-571056 E-mail: office@apmbc.anpni.ro; Pagina web: http://apnibc.anpm.ro/

DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr. 42 nr,, cod 540554, Târgu Mureș MUNICIPIUL BACAU-

Str. MARASESTI Nr. 6

600017 BACAU

Județ Bacău

Tel. 234547427 Fax 0


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Târgu Mureș delgaz.grid.ro

Departament Acces la Rețea

Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bac au

N.Titulescu 33,600049, Bacau

Județul: Bacău

T0234205474

F 0234205083

LIVIU ALINEI

T 0728882229

F


Bacau, 24.04.2018

Stimate client,

Prezenta adresă însoțește Avizul de amplasament nefavorabil nr. 1001801156 emis în data de 24.04.2018

Cu respect,

ing. Liviu ALINEI Emitent

Aviz de amplasament nefavorabil

,1001801156_______________ 24.04.2018____________

Num Ar aviz                                   Eliberat la data

1) Persoană juridică

.MUNICIPIUL BACAU -

Denumirea consumatorului

.-/■/-_________________________

Nr. Înregistrare la Reg. Comerțului


DELGAZ GRID SA Pandurilor nr. 42 540554 Târgu Mureș delgaz-grid.ro


.4278337

cuî


Atribut fiscal


Reprezentată) prin


in calitate de


 • 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. .1001785905   /. 11.042018_____________________

pentru ovîectivul; .Construire cresa centrul bugetar școala "tVlthai Draqan - școala "Georqeta______________________

Mircea Cancicov"________________________________________________________________________________________

de la adresa str. PRIETENIEI------------------------------------------------------- nr. l22---------------------

bl./sc.._______________________ ap.,_________ cod postai.600218_______ localitate.BACAU_______________________

comuna._________________________________________________ sector,______județ -Bacău_________________

în urma analizării documentației primite eliberăm prezentul aviz de amplasament nefavorabil

 • 3) Precizări:

Nu suntem de acord cu amplasamentul obiectivului deoarece acesta afectează instalațiile DELGAZ GRID SA -Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau existente in zonă, respectiv:

LES 1 kV FB școala - BMPT sala de sport

și facem următoarele precizări :

3.1 Pentru obținerea unui aviz de amplasament favorabil D-voastră puteți opta pentru una din următoarele variante:

A. modificarea poziției obiectivului la distanțele minime (precizate mai jos) față de instalațiile DELGAZ GRID SA ■ Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau figurate pe planurile anexate A1


Consiliul director

Ferenc Csulak (Director General) Carmen Teona Oltean (Director General Adj.) Petre Radu

(Director General Adj.)

0


Sediul Central: Târgu Mureș

CUI: 10376687

Atribut focal: RO

J26/326/2000

Capital social subscris și vărsat:

773.257.777.50 ROM

R 011R NC80026006351770003

BCR Bacău


Departament Acces la Rețea Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau

Bacau

N.Titulescu 33,600043, Bacau

Județul: Bacău

T 0234205474

F 0234205089


LIVIU ALINEI

T: 0728882229

F:


 • B. solicitarea eliberării amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor aparținând DELGAZ GRID SA - Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau. în acest caz veți suporta integral cheltuielile pentru executarea acestor lucrări și a celor necesare pentru îndeplinirea condițiilor impuse de normele tehnice pentru coexistența obiectivului D-voastră cu instalațiile electrice ale DELGAZ GRID SA

Centru Exploatare Gaz si Electricitate Bacau

 • C. menținerea amplasamentului, cu condiția executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.

 • 3.2 în cazul alegerii variantei A, pentru obținerea unui aviz de amplasament este necesar să reveniți cu o nouă cerere și documentație, actualizate cu noul amplasament al obiectivului.

 • 3.3 D'acă alegeți varianta B sau C:

3,3.1 Este necesar:

- Să solicitați, în scris, elaborarea unui studiu de soluție pentru eliberarea amplasamentului/ studiu de coexistență la DELGAZ GRID SA. în cazul în care solicită întocmirea SS de către un anume proiectant, acesta va completa o încredințare care va fi aprobată de către Coordonator Echipă Acces Rețea Electricitate pentru devieri de rețele de joasă tensiune, respectiv Specialist coordonator Acces Rețea Clienți Strategici pentru devieri de rețele de medie sau înaltă tensiune. Studiul va fi avizat de către o comisie CTE a DELGAZ GRID SA. Termenul de elaborare a unui studiu de soluție pentru eliberarea amplasamentului, de la data depunerii cererii, este de maximum trei luni pentru instalații cu tensiunea de TIOkV sau mai mare, respectiv de maximum o lună pentru instalații de medie tensiune sau joasă tensiune.

.1001801156

NZ

24.04.2018

Data


 • - Să incheiați cu DELGAZ GRID SA un contract pentru eliberarea amplasamentului, achitând costul lucrărilor, rezultat din studiu și actualizat la data achitării.

 • - Să obțineți:

 • - de la deținătorii terenurilor afectate de instalațiile electrice deviate, contract de superficie (la MT și IT)! și accept notarial (pentru JT) sau contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea în perpetuitate de către DELGAZ GRID SA

a drepturilor de uz și servitute asupra acestor terenuri;

 • - toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism în vederea obținerii autorizației de construire sau de desființare pentru lucrarea de deviere ori de mutare, pe baza documentațiilor întocmite în cadrul studiului de soluție pentru eliberarea amplasamentului, acordurile deținătorilor de teren și avizele de principiu pentru realizarea instalațiilor electrice pe noile trasee sau amplasamente;

Documentația pentru obținerea acestora va fi elaborata in cadrul studiului de soluție menționat.

3.3.2 DELGAZ GRID SA execută lucrările pentru eliberarea amplasamentului după care DELGAZ GRID SA -Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau Bacau va emite avizul de amplasament favorabil. Valabilitatea avizului este condiționată de îndeplinirea de către solicitant a obligațiilor asumate prin contractul pentru eliberarea amplasamentului.ing. Liviu ALINEI________

Reprezentat prin (Nume, Prenume)——1

161.10. .....a.......-=-i!


STUDIU DE FEZABILITATE
 • 1.DATE GENERALE:

 • a. Denumirea obiectului de investiție:

“Construire cresa Centrul bugetar școala Mi hai Dragan - Școala « Geogeta Mircea Cancicov » str. Prieteniei nr. 73’

 • b. Elaborator:

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

 • c. Ordonatorul principal de credite:

PRIMĂRIA BACAU

 • d. Autoritatea Contractanta/Beneficiarul investiției:

PRIMĂRIA BACAU

 • e. Amplasamentul:

Str.Prieteniei, nr.73,Municipiul Bacau,Județul Bacau

 • f. Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (tema de proiectare, fundamentare necesități și oportunități, cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale):

Date de identificare a obiectivului de investiții

Informații privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului

2.Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții:

Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat obiectivul de investiții se afla in intravilanul Municipiului Bacau, pe strada Prieteniei nr.73, in incinta « Scolii gimnaziale Georgeta Mircea Cancicov », conform planului topo anexat.

Terenul se afla in proprietatea Primăriei Municipiului Bacau, avand suprafața de 12.472 mp, din care 2.147 mp alocați pentru noul obiectiv.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 84/2012, terenul este inclus ca si zonare funcționala in zona

II - zona cu regim de inaltime pentru construcții impus, conform Ordinului nr.118/2003.

Funcțiunea dominanta a zonei:

-instituții publice reprezentative, instituții publice de interes regional sau local, servicii, comerț, situate in clădiri independente sau cu alte funcțiuni (ex. la parterul blocurilor de locuit);

-zona cu instituții de interes public si /sau terenuri libere care prin adaugare de noi obiective va conduce la ridicarea gradului de confort urban.

Funcțiuni complementare admise :

-locuire;

-odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pietonale aferente obiectivelor propuse);

-circulație pietonala si carosabila ;

-staționare autovehicole (parcaje, garaje);

-echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Utilizări admise :

-funcțiuni administrative, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni comerciale cu caracter urban, -funcțiuni comerciale cu caracter extraurban, funcțiuni de cult, funcțiuni de cultura, funcțiuni de

K invatamant, funcțiuni de sanatate, funcțiuni de sport, funcțiuni de turism cu caracter intraurban, -funcțiuni aferente infrastructurii de transport public, servicii aferente zonelor de locuire (servicii de proximitate), echipamente publice aferente zonelor de locuințe;

Utilizări interzise:

Este interzisa realizarea de:

-construcții care prin destinație produc noxe, polarizează sau generează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice - unitati / servicii de mica industrie sau cu profil agricol -construcții nereprezentative pentru oraș care prin conformare, volumetrie sau aspect exterior depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii -construcții care nu sunt legate direct de activitati permise in zona ;

-construcții cu caracter permanent sau provizoriu (tarabe, chioșcuri) pe domeniul public, fara obținerea avizelor legale ;

-plantații inalte si amenajari ambientale ale spatiilor publice care pot afecta calitatea peisajului urban, vizibilitatea către monumentele de arhitectura sau desfasurarea in bune condiții a circulației auto.

Regim de inaltime admis: P+1 sau P+2;

POT max = 75 % ; CUT = 2,0;

Se vor respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei conform Codului Civil, distantele minime in caz de incendiu, precum si distantele prevăzute de nomele sanitare.

f Utilități existente in zona sunt de tipul: energie electrica, gaze, telecomunicații, apa, canalizare si energie termica.

 • 2.1.Necesitatea realizării obiectivului:

Conform situațiilor statistice dar si ca urmare a recensământului privind evoluția populației de varsta anteprescolara si preșcolara din municipiul Bacau, rezultatele se inscriu pe o curba ascendenta pentru următorii ani.

In Nota de fundamentare transmisa din partea Scolii « Georgeta si Mircea Cancicov » Bacau, este evidențiata necesitatea creșterii numărului de locuri pentru copii din zona care urmeaza sa mearga la cresa si pentru care exista in acest sens cereri depuse.

Se impune astfel necesitatea construirii unei noi crese pe str. Prieteniei nr. 73.

Capacitatea obiectivului va fi de 5 grupe de cresa cu un nr. estimativ 45 de copii(9 copii pe grupa) , inclusiv spatiile auxiliare aferente.

 • 3.Particularități ale amplasamentului:

Terenul pe care se afla amplasata Școala gimnaziala « Georgeta si Mircea Cancicov » are forma aproximativ dreptunghiulara, cu suprafața de 12.472 mp. Este parțial ocupat de următoarele construcții si amenajari: CI = centrala termica, C2 = școala G.M. Cancicov, C3 =magazie, C4 = magazie (garaj), C5 = sala de sport, teren de sport si alei de acces. Terenul este amplasat intre: str. Prieteniei (E), str. Bucium (V) str. Primăverii (S) si un tronson de construcții cu destinația de proprietăți particulare (N).

Funcțiuni complementare admise :

-locuire;

-odihna si agrement (spatii verzi amenajate si platforme pîetonale aferente obiectivelor propuse);

-circulație pietonala si carosabila ;

-staționare autovehicole (parcaje, garaje);

-echipare tehnico-edilitara si construcții aferente.

Terenul propus pentru amplasarea noului obiectiv se afla amplasat după cum urmeaza : cel destinat scolii se afla: in partea de sud-vest a parcelei, avand o latura adiacenta str. Bucium si o latura adiacenta str. Primăverii, conform planului anexat iar cel destinat accesului auto si parcării se afla in sudul parcelei, adiacent str. Primăverii.

Nu exista surse de poluare industriala in zona; poluarea stradala existenta va fi pe cat posibil ecranata prin amplasatea fâșiilor de vegetație; de menționat faptul ca pe străzile adiacente nu se înregistrează un trafic foarte intens.

Suprafața de teren este aproximativ plana iar zona nu este inundabila.

Având in vedere faptul ca in zona se afla deja amplasate: ansamblul de construcții din vecinătate dar mai ales clădirea scolii, rezulta faptul ca exista rețele edilitare de: apa si canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicații si energie termica.

După obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, va fi precizat gradul de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitățile de asigurare a utilități lor. (Vezi plan coordonator rețele).

Se va stabili totodată si daca, prin amplasarea noului imobil, vor fi necesare: devierea, relocarea sau protejarea unor tronsoane de rețele utilitare.(S-a prevăzut relocarea cablului electric subteran E-on)

Nu exista obligații de servitute;

Pe amplasament sau in zona imediat învecinată nu exista informații in legătură cu eventuale monumente istorice/de arhitectura sau situri arhiologice;

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de inghet in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sO,k = 2,5 kN-mp, conform CR 1-1-3-2005 „Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

Presiunea de referința a vântului, mediata pe 10 minuteqref = 0.5 kPa, conform NP 082-04 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului.”

Adâncimea de inghet

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80-^90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

In urma sondajelor efectuate conform studiului geologic s-a putut observa: amplasamentul este caracterizat de un strat superficial de sol vegetal in grosime de 10 cm. după solul vegetal sondajul F1 a interceptat un strat de umplutura după care, la adancimea de ~ 1.1 m CTN a interceptat terenul natural, reprezentat de pietriș mic-mediu cu nisip iar de la - 1,4 m in stratul de pietriș neuniform cu nisip.

In sondajul F2 intre adâncimile de - 0,1 - 0.9 m CTN a fost traversat un strat de praf argilos, cafeniu, umed, plastic consistent, iar intre - 0,9 - 1,3 m CTN s-a traversat un strat de nisip mediu slab argilos cafeniu umed. După aceasta adâncime a fost interceptat stratul de pietriș neuniform cu nisip.

Stabilitate

Amplasamentul are un aspect plan si orizontal si nu s-au remarcat in zona fenomene morfodinamice active sau de eroziune.

Accidente subterane

înainte de începerea lucrărilor de construire va fi determinata existenta rețelelor de utilitati din subteranul amplasamentului, in urma avizelor obținute de la proprietarii rețelelor. Daca este cazul acestea se vor devia înainte de demararea lucrărilor.

Nivelul hidrostatic: nu va interveni in executarea fundațiilor. Acviferul freatic are nivel hidrostatic intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN.

Adâncimea de inghet

In zona studiata, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80 * 90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

Sistemul de fundare recomandat este fundarea directa in teren natural.

Stratul de fundare recomandat este stratul de pietriș neuniform cu nisip cafeniu.

Adancimea minima de fundare: pentru incastraea fundațiilor in stratul uniform de pietriș se recomanda pozarea fundațiilor la - 1.3 m d ela CTN actual. Daca sunt zone, datorita reliefului subteran local pronunțat al stratului necoeziv, unde la adancimea recomandata nu s-a interceptat stratul propus, se recomanda adancirea locala pana la interceptarea stratului de pietriș cu nisip.

Dimensionarea fundațiilor: stratul de fundare recomandat incadrandu-se in categoria „terenuri bune de fundare” iar construcția fiind static determinata, dimensionarea fundațiilor si calculul terenului de fundare se vor face pe baza presiunii convenționale care, pentru sarcini fundamentale, se va lua Pconv = 350 kPa, conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, Tabelul 16.

Valoarea de baza a presiunii convenționale se considera pentru fundații avand latimea tălpii B=1,0m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat Df=2,0m. Pentru alte adâncimii de fundare si alte lățimi ale tălpii presiunea convenționala se va corecta conform STAS 3300/2 - 85, Anexa B, pct B.2.

Seismicitatea

In conformitate cu prevederile normativului P100-2013, amplasamentul studiat se incadreaza astfel:

 • •  perioada de colt Tc = 0.7 sec;

 • •  accelerația terenului pentru proiectare: ag - 0.35g;

 • •  Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este “C” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este I.

 • 3.3.Costurile estimative ale investiției:

-costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții,cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare,ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specific obiectivului de investiții.

Calculul economic-financiar s-a realizat luindu-se ca model alte documentații SF cu obiective similare, actualizat la valorile anului 2O18.(De exemplu SF-ul elaborat de ONE DESIGN, Grădiniță N.V. Karpen)

 • 3.5.Grafice orientative de realizare a investiției:

Scenariul 1 si Scenariul 2:

Nr. Cri.

Grafic de realizare

ANU

L1

L

1

2

L

3

L

4

L

5

L

6

L

7

L

8

L

9

L

1

0

L

1

1

L

1

2

1

Organizare proceduri achiziție publica pentru întocmire P.T., D.E., D.T.A.C. si execuție lucrări

2

Avize, acorduri si autorizații

3

Proiectare

4

Organizare de șantier

5

Asistenta tehnica

6

Execuție lucrări de investiții

7

Dirigentie de șantier

8

Racord la utilitati

9

Organizare procedura achiziții publice pentru contractarea dotărilor

10

Dotare investiție

11

Recepția lucrărilor

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

 • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința §i prezentarea scenariului de referința

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata, in mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Amplasamentul Proiectului                                                               V)

5

Municipiul Bacau, Județul Bacau

Definirea obiectivelor:

Obiectivul general il constituie crearea condițiilor pentru accesul la educație si imbunatatirea calitatii vieții.

Obiectivele specifice:

Asigurarea unui nivel optim crearea condițiilor pentru accesul la educație si imbunatatirea calitatii vieții.

Orizontul de timp:

Proiectul are in vedere un orizont de timp de 20 de ani in conformitate cu indicative privind elaborarea analizei cost-beneficiu.

Ipoteze de lucru:

 • -  Rata de actualizare utilizata in analiza financiara pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 5%

 • -  Se face abstracție de faptul ca investiția se realizează in 12 luni calendaristice (durata efectiva a investiției) si se va considera anul unu, an de realizare a investiției, toate costurile investitionale urmând a fi atribuite primului an de analiza. S- au considerat următorii 19 ani de operare.

 • -  Valoarea investiției este de 4.505.555,18lei, valori cu TVA.

 • -  Valoarea reziduala rezultata la sfârșitul periodei de analiza este data de valoarea potențiala de vanzare a sistemului. Data fiind uzura fizica si morala la care sunt supuse elementele investitionale in decursul timpului se poate considera o valoare reziduala la căpătui a 20 de ani de 15% din valoarea investiției.

 • 4.2.       Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Principalele tipuri de vulnerabilitate generatoare de situații de urgenta si care pot afecta investiția, grupate in funcție de natura lor sunt:

Vulnerabilități naturale:

 • - Fenomene meteorologice periculoase

 • - Incendii de orice fel

 • - Fenomene distructive de origine geologica: alunecări de teren sau cutremure de pamant. Vulnerabilități Tehnologice:

 • - Accidente, avarii, explozii si incendii

 • - Poluare ape

 • - Prăbușiri de construcții, instalații sau amenajari

 • 4.3.       Situația utilităților si analiza de consum:

Utilitățile necesare se regăsesc pe raza municipiului Bacau si deservesc zona propusa pentru amplasarea organizării de șantier.

 • 4.4.       Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Impactul social manifestat prin: asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții si imbunatatirea invatamantului preșcolar

 • b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

Forța de munca estimata este: In faza de Operare: 2; In Faza de realizare: 30

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Impactul de mediu manifestat prin: evitarea poluării solului si a pânzei fratice si imbunatajirea controlului factorilor de risc impotriva bolilor.

 • d) impactul obiectivului de investiții raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Impactul obiectivului de investiție raportat ia contextul natural si antropic in care acesta se integrează este minim si nu prezintă probleme desosebite.

 • 4.5.       Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea serviciului in obiectivul de investiții.

 • 4.6.       Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilîtatea financiara

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenjiei financiare a bugetului local sau de stat pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsură din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanja financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investijiei, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/beneficiu. Acești indicatori se regăsesc calculatii in cadrul anexelor.

Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului vor fi urmăriți următorii indicatori de performanta:

Valoarea actuala neta (VAN) - este valoarea objinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare;

Rata interna de rentabilitate (RIR) - este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero;

Analiza financiara, care a fost realizata in doua variante „Varianta fara proiect" si „Varianta cu proiect", folosind metoda incrementala a constat in parcurgerea următoarelor etape:

 • a) Investiția de capital

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

 • d) Evolujia prezumata a veniturilor

 • e) Sustenabilitatea proiectului

 • f)  Calculul principalilor indicatori financiari: Rata rentabilitajii financiare interne si Valoarea financiara neta actualizata precum si raportul cost beneficiu.

9) Investiția de capital

Costul total cu investiția cuprinde cheltuieli cu objinerea de avize si acorduri, cu proiectarea, asistenja tehnica si consultanja, cheltuieli pentru lucrările de execute, cheltuieli cu organizarea de șantier, taxe si comisioane, cheltuieli cu darea in exploatare etc.

Bugetului total al Proiectului inclusiv TVA conform DG este:

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN - ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA CANCICOV "

VARIANTA 1-CU FINÎSAJ TENCUIALA DECORATIVA la SOCLU si TAMPLARIE PVC

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

3,00

4,00

5,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

38.580,50

7330,30

45910,80

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3.000,00

570,00

3570,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

15.000,00

2850,00

17850,00

TOTAL CAPITOL 1

56.580,50

10.750,30

67.330,80

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

5.000,00

950,00

5.950,00

2.2.

Racord Canalizare

10.000,00

1.900,00

11.900,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

7.000,00

1.330,00

8.330,00

TOTAL CAPITOL 2

22.000,00

4.180,00

26.180,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

10.050,00

1.909,50

11.959,50

3.1.1. Studii de teren

7.025,00

1.334,75

8.359,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.3. Alte studii specifice

25,00

4,75

29,75

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri sî autorizații

2.500,00

475,00

2.975,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție

36.000,00

6.840,00

42.840,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

56.000,00

10.640,00

66.640,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.7.2. Auditul financiar

11.000,00

2.090,00

13.090,00

3.8.

Asistență tehnică

27.000,00

5.130,00

32.130,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigintîe de șantier

20.000,00

3.800,00

23.800,00

TOTAL CAPITOL 3

160.550,00

30.504,50

191.054,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2.856.600,00

542.754,00

3.399.354,00

4.1.1.

Arhitectura

965.907,00

183.522,33

1.149.429,33

4.1.2.

Structura de rezistenta

999.828,00

189.967,32

1.189.795,32

4.1.3.

Instalații

890.865,00

169.264,35

1.060.129,35

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.225,00

612,75

3.837,75

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

129.263,00

24,559,97

153.822,97

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

149.707,00

28.444,33

178.151,33

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.138.795,00

596.371,05

3.735.166,05

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

47.000,00

8.930,00

55.930,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

46.000,00

8.740,00

54.740,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

35.483,15

0,00

35.483,15

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

16.576,72

0,00

16.576,72

5,2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

2.984,41

0,00

2.984,41

5.2,4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

14.922,03

0,00

14.922,03

5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3,

Cheltuieli diverse si neprevăzute

330.937,55

62.878,13

393.815,68

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

413.920,70

71.903,13

485.823,83

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.791.846,20

713.708,98

4.505.555,18

din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

2.984.405,50

567.037,05

3.551.442,55

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN - ȘCOALA " GEORGETA M1RCEA CANC1COV "

VARIANTA 2-CU FINISAJ GRANIT LA SOCLU si TAMPLARIE ALUMINIU

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

LEI

LEI

LEI

1

3,00

4,00

5,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

38.580,50

7330,30

45910,80

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3.000,00

570,00

3570,00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

15.000,00

2850,00

17850,00

TOTAL CAPITOL 1

56.580,50

10.750,30

67.330,80

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

5.000,00

950,00

5.950,00

2.2.

Racord Canalizare

10.000,00

1.900,00

11.900,00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

7.000,00

1.330,00

8.330,00

TOTAL CAPITOL 2

22.000,00

4.180,00

26.180,00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

10.050,00

1.909,50

11.959,50

3.1.1. Studii de teren

7.025,00

1.334,75

8.359,75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.3. Alte studii specifice

25,00

4,75

29,75

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2.500,00

475,00

2.975,00

3.3.

Expertiza tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5.

Proiectare

65.000,00

12.350,00

77.350,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

26.000,00

4.940,00

30.940,00

3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție

36.000,00

6.840,00

42.840,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3.000,00

570,00

3.570,00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanța

56.000,00

10.640,00

66.640,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

45.000,00

8.550,00

53.550,00

3.7.2. Auditul financiar

11.000,00

2.090,00

13.090,00

3.8.

Asistență tehnică

27.000,00

5.130,00

32.130,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

4.000,00

760,00

4.760,00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.000,00

570,00

3.570,00

3.8.2. Dirigintie de șantier

20.000,00

3.800,00

23.800,00

TOTAL CAPITOL 3

160.550,00

30.504,50

191.054,50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2.959.773,86

562.357,03

3.522.130,89

4.1.1.

Arhitectura

1.069.080,86

203.125,36

1.272.206,22

4.1.2.

Structura de rezistenta

999.828,00

189.967,32

1.189.795,32

4.1.3.

Instalații

890.865,00

169.264,35

1.060.129,35

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3.225,00

612,75

3.837,75

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

129.263,00

24.559,97

153.822,97

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

149.707,00

28.444,33

178.151,33

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

3.241.968,86

615.974,08

3.857.942,94

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

47.000,00

8.930,00

55.930,00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

46.000,00

8.740,00

54.740,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.000,00

190,00

1.190,00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

36.669,65

0,00

36.669,65

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

17.144,17

0,00

17.144,17

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

3.087,58

0,00

3.087,58

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

15.437,90

0,00

15.437,90

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000,00

0,00

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

341.254,94

64.838,44

406.093,37

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500,00

95,00

595,00

TOTAL CAPITOL 5

425.424,58

73.863,44

499.288,02

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice,în cercări, rodaje,expertize la recepție

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3.906.523,94

735.272,32

4.641.796,26

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

3.087.579,36

586.640,08

3.674.219,44

 • b) Evoluția prezumata a costurilor de operare

Pentru menținerea stării de viabilitate a obiectivului in intervalul duratei normale de funcjionare se prezuma următoarele cheltuieli.

Varianta 1 CU FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA Ia SOCLU si TAMPLARIE PVC

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta 1, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului raționament.

Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. In zona nu exista cresa si locuitorii din zona nu pot beneficia de servici de educație si întreținere copiii

preșcolari.

Varianta 2 CU FINISAJ GRANIT LA SOCLU si TAMPLARIE ALUMINIU

Determinarea fluxurilor de cheltuieli - Varianta cu proiect, au fost înscrise valori rezultate in urma următorului rajionament. Costurile de exploatare sunt acele costuri generate in cursul activitatii curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt următoarele:

Costuri de intretinere si inlocuire (întreținere curenta) - Costurile de intretinere sunt acele cheltuieli legate de intrtinerea si funcționarea in bune condiții a sistemului de alimentare cu apa. Astfel au fost considerate cheltuieli pentru reparații si înlocuiri periodice in valoare de 20.000 Ron anual.

Costuri de exploatare - coșurile de exploatare aferente cresei a fost prezumat a fi de 25.0 mii ron anual.

Evoluția prezumata a costurilor este prezentata in Tabelul 1, Tabelul 2 si Tabelul 3 ai analizei.

 • c) Evoluția prezumata a tarifelor

UAT Bacau nu va percepe taxe pentru utilizarea sistemului de cresa.

(         <0 Evoluția prezumata a veniturilor

In varianta 1, nu exista venituri generate la bugetul Municipiului Bacau

In varianta 2, realizarea sistemului nu va genera venituri la bugetul Municipiului Bacau

Rentabilitatea financiara a proiectului se regăsește in Tabelul nr.4 al Analizei economico-financiare.

 • e) Sustenabilitatea financiara a proiectului

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrat la sfârșitul fiecărui an reiese faptul ca proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului. Solicitantul prezintă modul in care in orizontul de timp al proiectului sursele de finanțare vor egala in mod consistent plățile an după an. Sustenabilitatea este demonstrata atunci când fluxul de numerar generat cumulat este pozitiv pentru toti anii luati in considerare. Consiliul local trebuie sa asigure din fonduri proprii contribuția proprie la investiție. Costurile operaționale (personal, exploatare, intrtinere si înlocuire, curent electric) vor fi suportate in ( întregime tot de către Consiliul Local. Aceasta face ca fluxul net de numerar cumulat sa fie pozitiv pe toata perioada analizata si deci proiectul este autosustenabil.

Sustenabilitatea financial a proiectului se regase§te in Tabelul nr. 5 al Analizei economico-financiare.

 • f)  Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinate prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției FRR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 5 % si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VNA/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VNA/C este negativ, iar FRR/C este mai mic decât rata de actualizare arata ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata luând in considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile ca o intrare. Ea masoara capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

De asemenea, s-a determinat sî raportul cost/beneficii, unde costurile se refera la cheltuielile de exploatare pe perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea investiției.

Indicatorii financiari ai investiției

Valoare (Mii ron)

VALOAREA ACTUALIZATA NETA (20 ani)

-3.396.685,856

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (20 ani)

-9.50%

VNA/C are o valoare negativa datorita fluxului de numerar negativ in primii ani de implementare, care datorita procedurii de actualizare, are un impact mult superior decât anii următori ai analizei când se înregistrează valori pozitive.

Determinarea rentabilitatatii financiare a investiției este prezentata detaliat in Tabelul 4 de mai sus.

Astfel proiectul necesita intervenție financiara, deoarece VNAF/C este negativ, iar RIRF/C este mai mica decât rata de actualizare (RIRF/C < 5)

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanAa economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate.

întrucât obiectul de investii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza cost-eficacitate este utilizata atunci când masurarea beneficiilor in termeni monetari este imposibila sau informațiile necesare sunt dificil de determinat sau in orice alt caz când orice încercare de a face o măsurare precisa monetara a beneficiilor ar fi dificila sau deschisa litigiului.

Analiza cost eficacitate va compara varianta scenariu 1 cu varianta scenariu 2.

In varianta scenariu 2 nu se vor mai realiza lucrările, fiind costurile mai mari.

Comparația economica a variantelor:

Varianta

Valoarea investiție

Observații

Fara TVA

CU TVA

Varianta 1

3.791.846,20

4.505.555,18

îndeplinește obiectivele generale si specifice - valoare optima

Varianta 2

3.906.523,94

4.641.796,26

îndeplinește obiectivele generale si specific - are o valoare mai mare

Pentru a fundamenta decizia de alegere a uneia dintre cele doua variante luate in calcul s-a folosit metoda analizei multi criteriale.

Analiza multi criteriala ia in considerare simultan o varietate de obiective in legătură cu intervenția evaluata. Ea facilitează considerarea ca in evaluarea investiției obiectivele decidentului public ar putea sa nu fie incluse in analiza financiara sau analiza economica. Premisele care au stat la baza rezultatului expus mai jos sunt următoarele:

 • -  Obiectivele au fost definite corespunzător fiind exprimate in variabile măsurabile

 • -  Odata constituit vectorul obiectivelor li s-a atribuit o pondere reflectând importanta relative a acestora

 • -  Analiza impactului a constat in analizarea pentru fiecare din criteriile alese a efectelor pe care le produce. Rezultatele in cazul de fata sunt calitative (judecata de merit)

 • -   Estimandu-se efectele intervenției exprimate in criteriile selectate li s-au acordat un anumit scor

 • -  Scorurile au fost agregate pe baza preferințelor relevate

Punctajul acordat a fost stabilit astfel, 4 (impact maxim) pentru varianta cu proiect si 1 (impact minim) pentru varianta fara proiect.

Analiza multicriteriala pentru alegerea proiectului, varian

tei)

Varianta 1:

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

4

0.4

1.6

Integrarea copilului in comunitate

4

0.4

1.6

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru copii

4

0.2

0.8

Total

12.0

Varianta 2:

Scor

Pondere

Impact

Asigurarea unui nivel optim al calitatii vieții

1

0.4

0,4

Integrarea copilului in comunitate

1

0.4

0,4

Imbunatatirea controlului factorilor de risc pentru copii

1

0.2

0,2

Total

3.0

Din analiza multicriteriala rezulta ca impactul Variantei 2: are un impact minimal pe când Variantal: are un impact relevant în conformitate cu metodologia folosita in ACB. Rezulta ca varianta 1 este varianta optima din punct de vedere tehnico-economic.

Investiția propusa va conduce la conformarea cu standardele de educație UE si necesita o analiza economica foarte sofisticata in scopul de a decide daca proiectul va primi finance. In acest caz, procedura de evaluare ar trebui sa se bazeze mai degraba pe analiza cost-eficacitate. întrebarea relevanta pentru evaluare este "care este cel mai mic cost de conformare?”.

Având in vedere ca invstitia se incadreaza pe standardele de cost in vigoare rezulta ca Costul unitar dinamic sau Costul dinamic de generare este aflat sub pragul limita.

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

întrucât obiectul de investijii are o valoare totala estimata ce nu depășește pragul pentru care documentajia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 s-a elaborat Analiza Cost Eficacitate.

Analiza de senzitivitate si propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Procedura urmata in realizarea prezentei analize a cuprins:

 • •       Identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea ieșirilor si intrărilor analizei financiare si economice

 • •      Eliminarea variabilelor dependente din punct de vedere determinist care pot conduce la distorsiunea rezultatelor si la înregistrări duble.

 • •      Alegerea variabilelor conform analizei calitative a impactului lor.

 • •       Identificarea variabilelor critice

Variabilele critice care au fost identificate si care vor fi utilizate in cadrul analizei de senzitivitate sunt:

 • >   Cheltuielile cu investiția

 • >   Dinamica in timp a costurilor de operare-pret intervenție (întreținere)

Efectuând corelațiile necesare se concluzionează ca proiectul nu este sensibil la variația cheltuielilor de operare si nici la variația costurilor de investiție.

De asemenea analiza de senzitivitate a proiectului efectuata a condus arata ca variația VAN este mai mica de 5% iar reducerea RIR este mai mica decât 1%, relevandu-se faptul ca

proiectul nu este sensibil la modificarea acestor variabile.

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

In cadrul acestui capitol au fost prezentate riscurile ce pot aparea pe parcursul derulării implementării si in perioada de funcționare a proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru reducerea acestora.

Riscuri identificate in perioada de implementare si operare

Pe perioada implementării proiectului putem identifica următoarele riscuri:

 • •       Costurile de investee vor fi mai mari decât bugetul alocat.

 • •       Creșterea tarifului practicat

 • •      Scăderea numărului de gospodarii branșate la sistem

Riscuri interne:

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfășurare al activitatilor prevăzute in planul de acțiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de execuție:

 • a)  Etapizarea eronata a lucrărilor;

 • b)  Erori in calculul solujiilor tehnice;

 • c)  Executarea defectuoasa a unei/unor parji din lucrări;

 • d)  Nerespectarea normativelor si legislației in vigoare

 • e) Comunicarea defectuoasa intre entitajile implicate in implementarea proiectului si executantii contractelor de lucrări si achizijii echipamente si utilaje.

Riscuri externe:

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului:

 • a) Obligativitatea repetării procedurilor de achizijii datorita gradului redus de participare la licitajii;

 • b) Obligativitatea repetării procedurilor de achizijii datorita numărului mare de oferte neconforme primite in cadrul licitațiilor;

 • c) Creșterea nejustificata a prejurilor de achizijie pentru utilajele si echipamentele implicate in proiect;

Administrarea riscurilor interne ale proiectului:

 • a) In planificarea logica si cronologica a activitajilor cuprinse in planul de acțiune au fost prevăzute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

 • b) Se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

 • c) Managerul de proiect, împreuna cu responsabilul juridic si responsabilul tehnic se vor ocupa direct de colaborarea in bune condijii cu entitajile implicate in implementarea proiectului;

 • d) Responsabilul tehnic se va implica direct si va supraveghea atent modul de execujie al lucrărilor, avand o bogata experienja in domeniu; se va implementa un sistem foarte riguros de supervizare a lucrărilor de execujie. Acesta va presupune organizarea de raportări parjiale pentru fiecare stadiu al lucrărilor in parte. Acestea vor fi prevăzute in documentajia de licitajie si la încheierea contractelor;

 • e) Se va urmări încadrarea proiectului in standardele de calitate si in termenele prevăzute;

 • f)  Se va urmări respectarea specificajiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele de implementare a proiectului;

 • g) Datorita creșterii gradului de poluare pe parcursul executării lucrărilor de construcjie, se va pune accent pe protecjia §i conservarea mediului înconjurător.

Administrarea riscurilor externe proiectului:

 • a) Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei concurenje pe piaja, in vederea objinerii unui număr cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizijie lucrări, n

echipamente si utilaje;

 • b) Estimarea cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esenjiale ale funcjiei de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizional injelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitaji, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna. Analiza de senzitivitate studiază efectele asupra rentabilității investijiei ale variapor individuale ale variabilelor cheie ale modelului.

Analiza de risc evalueaza efectele variapor simultane ale acestora asupra R1R si VNF.

Alte mecanisme de gestionare a riscului

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garanții);

Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului; Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

Descrierea succinta a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic si funcțional

SITUAȚIA EXISTENTA

In prezent in incinta in care se vrea construita cresa, se afla deja mai multe clădiri astfel: Școala nr.4 “Georgeta Mircea Cancicov”, Grădiniță cu program normal nr.5,Sala sport,Centrala termica,Magazie si Garaj.

Intre Sala de sport si Grădiniță cu program normal nr.5 exista un spațiu liber (teren liber).Acest teren in suprafața de 2555mp este alocat pentru construirea noului obiectiv

SITUAȚIA PROPUSA

Se propune construirea unei crese cu regim de înălțime parter, cu 5 grupe de clasa. Sistemul constructiv este pe cadre din beton armat cu stâlpi si grinzi.închiderile perimetrale (pereți exteriori si interiori) sunt din B.C.A. de 30cm, respectiv 15cm.Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila cu atic din beton armat.

Accesul in clădire se va face din strada Bucium(dinspre Vest), prin intermediul a doua accese pietonale si unul auto (pentru aprovizionare cu alimente).

ORGANIZAREA SPATIILOR LA PARTER ESTE URMĂTOAREA:

-4 grupe mari pentru copii intre 3-5 ani si o grupa mica pentru copii intre 1-2 ani.Organizate in module astfel: cate doua grupe pentru un spațiu de joaca si doua dormitoare, si cate un grup sanitar.Astfel in total sunt 3 grupuri sanitare pentru grupe si 3 grupuri sanitare cu alta destinatie.Au fost prevăzute doua spatii multifuncționale care vor avea si rol de sala de mese. -S-au prevăzut 3 terase acoperite organizate ca spatii de joaca in aer liber din care se poate cobora in curtea din spatele clădirii unde se va amenaja un loc de joaca.

-Doua Oficii Alimentare,O bucătărie,Un depozit alimente,O spălătorie,Un depozit lenjerie. -Un depozit jucării,un lzolator+WC,un Cabinet medical+WC,un Vestiar personal+WC,un Birou administrativ,un Birou conducere,si un Vestiar filtru la intrarea principala.

-Se va prevede iluminat de siguranța si instalație de 4 hidranti interiori.

-Se va prevede in Biroul administrativ o Centrala de alarmare, cu o usa rezistenta la foc min.30 minute.

-In spălătorie se va prevede un rezervor de 2001 pentru rezerva de apa in caz de incendiu.Spalatoria va avea o usa rezistenta la foc min 90min.

-Centrala termica a fost proiectata in laterala construcției intr-o camera separata si va fi pe gaz metan.Usa de la aceasta va fi antifoc rezistenta minim 90 minute si se va deschide direct în exterior.                                                                                                         n < -Pe acoperiș au fost proiectate 4 cupoiete de sticla pentru iluminat natural si dezfumare in caz de incendiu, cu senzori de fum.

-Alimentarea cu apa, curent electric,gaz metan se va face din rețelele existente in zona. -Evacuarea apelor menajere se va face printr-un racord in rețeaua de canalizare existenta in zona.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Finisaje interioare

Pardoseli:

 • -  gresie - in bai

 • -  pardoseala mocheta in spatiile de joaca

 • -  pardoseli parchet in dormitoare

 • -  PVC antistatic pe holuri si in sălile de mese

 • -   gresie la bucătărie, spălătorie si in oficii

 • -  mocheta in birouri

Pereți interiori:

 • -  var lavabil alb

 • -  faianța in bai si cabinet medical

Finisaje exterioare:

 • -  pardoseala PVC-in zona teraselor acoperite

 • -  tamplarie PVC cu geam termopan-maro

 • -  tencuiala decorativa verde-soclu

 • -  tencuiala decorativa verde-atic

 • -  tencuiala decorativa alba-pereti

INSTALAT!! SANITARE

Conform memoriu de instalații sanitare anexat.

INSTALAȚII TERMICE

Conform memoriu de instalații termice anexat.

INSTALAȚII ELECTRICE

Conform memoriu de instalații electrice anexat.

 • 5. Scenariul/Optiunea Tehnico-Economic(a) Optim(a), Recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariîlor/optîunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Cele doua scenarii isi propun doua lucruri similare ca tema de proiectare. Cele doua scenarii doresc sa realizeze un spațiu in care sa se poata desfasura in condiții optime activitatile de îngrijire si educație a copiilor.

Abordările celor doua scenarii au, in consecința, puncte similare, determinate de factorii economici in funcție de piața serviciilor cu implicațiile pe care leare contextul social si economic al României asupra acestora.

in consecința, cele doua scenarii au identificat următoarele aspecte definitorii:

Criteriu: durata de funcționare

Varianta 1-Durata de funcționare a Cresei este de 9 luni pe an (septembrie-mai).

Varianta 2-Durata de funcționare a Cresei este de 9 luni pe an (martie-mai).

Cu privire la durata de funcționare ambele opțiuni asigura funcțiunea ceruta prin posibilitatea utilizării spațiului propus in aceeași perioada de timp.

Criteriu: capacitate de primire                                                           /

Varianta 1-Cresa are capacitate de primire-45copii.

Varianta 2- Cresa are capacitate de primire-45copii.

Ambele scenarii sunt favorabile.

Criteriu: diversitate funcționala

Varianta 1-Amenajarea are in componenta camere de joaca,dormitoare,spatii multifunctionale.sali de mese,Bai,Bucătărie,Cabinet medical,Oficiu

Alimentar,Spălătorie, Vestiare, Birouri.

Varianta 2- Amenajarea are in componenta camere de joaca,dormitoare,spatii multifuncționale,săli de mese,Bai,Bucătărie,Cabinet medical,Oficiu Alimentar,Spălătorie, Vestiare, Birouri.

Ambele scenarii oferă spatii necesare activitatii de creștere si îngrijire a copiilor

Criteriu: organizarea spațiala in urma intervenției

Varianta 1-Terenul este ocupat echilibrat de Cresa in acest scenariu, urmând o schema funcționala clasica a acestui program

Varianta 2-Si in aceasta propunere terenul este ocupat la fel ca in scenariul 1.

Criteriu: Imagine arhitecturala reprezentativa

Varianta 1-Propunerea amenajării a urmărit crearea unei imagini arhitecturale

( reprezentative, reconoscibile.

Varianta 2-Si aceasta propunere creeaza o imagine arhitecturala plăcută.

La categoria imagine arhitecturala, ambele scenarii au un impact vizual pozitiv.

Criteriu: execuție

Varianta 1-A se consulta devizul general.

Varianta 2-A se consulta devizul general.

Lucrările de construire se estimează ca vor implica eforturi in ambele variante.

Calcul scenariu 1.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 4.505.555,18 lei

Valoare C+M (cu TVA) = 3.551.442,55 lei

Calcul scenariu 2.

Valoare totala de investiție (cu TVA) = 4.641.796,26 Iei

Valoare C+M (cu TVA) = 3.674.219,44lei

Concluzii:

Scenariul 1 este mai economic decât Scenariul 2

 • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Varianta propusa este Scenariul 1ca varianta optima de implementat.

Deoarece :

Pentru varianta 1, proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen lung:

-realizarea funcțiunii conform programului de creștere si îngrijire a copiilor.

-realizarea unei parcari

- amenajarea unui loc de joaca în spatele cresei.

-Costurile de realizare in scenariul 1 sunt mai mici decât cele de la scenariul 2.

 • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Terenul este proprietatea Primăriei Bacau, conform acte anexate

Se vor crea alei pietonale

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

In zona sunt disponibile următoarele utilitati:                                               4/

17

 • - Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata din rețeaua de distribuție existenta

 • - Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate se vor realiza prin branșament la rețeaua publica existenta

 • c) soluția tehnica, cuprinzând descrierea din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

După fazele de proiectare si autorizare a documentațiilor, implementarea intervenției descrise in capitolele anterioare presupune parcurgerea următoarelor etape tehnice principale:

 • 1. Lucrări de organizare a execuției: delimitarea zonelor de lucru si de acces pe sit, instalarea infrastructurii pentru organizarea de șantier.

 • 2. Lucrări de pregătire a amplasamentului: decopertarea stratului vegetal, săpături, evacuări/ transport la zona de depozitare.

 • 3. Lucrări de infrastructura: armare, cofrare si turnare a fundației, inclusiv izolații, protecții, umpluturi si instalațiile sub cota zero.

 • 4. Lucrări de instalații conexe.

 • 5. Lucrări de finisare exterioara;

(         6. Lucrări de refacere a amplasamentului si amenajare exterioara, inclusiv instalații aferente,

in urma eliberării terenului de organizarea de șantier;

 • 7. Instalare, conectare si punere in funcțiune a echipamentelor;

 • 8. Mobilare exterioara, decoratiuni, etc.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali

SCENARIUL 1

Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 4.505.555,18 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 3.791.846,20 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 2.984.405,50 iei SCENARIUL 2

C - Valoarea totala a obiectivului de investiții, cu TVA= 4.641.796,26 lei

Valoarea totala a obiectivului de investiții, fara TVA= 3.906.523,94 lei

Din care constructii-montaj (C+M) = 3.087.579,36 lei

 • b) indicatori minimali

Proiectul a analizat din punct de vedere tehnic si economic realizarea următoarelor obiective in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare:

 • - Amenajarea terenului

 • -  Instalații electrice si sanitare aferente,gaze,termice.

-Echipare cu mobilier adecvat funcțiunii

Indicatori

Indicatori proiect

SCENARIUL 1

Indicatori proiect

SCENARIUL 2

Suprafața construita(parter)

956,6mp

956,6mp

Suprafața desfasurata

956,6mp

956,6mp

Valoarea lucrărilor de baza-C+M

3.551.442,55

3.674.219,44

Alte costuri

954.112,63

967.576,82

Valoarea investiției

4.505.555,18

4.641.796,26

Numărul de beneficiari directi

45

45

Cost investiție / mp

4.709,96 lei/mp

4.852,38 lei/mp

 • c) durata estimativa (proiectare+executîe) a obiectului de investiții este de 12 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punct de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

-Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate.In acest sens vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism si eventualele condiționări din avizele si acordurile de principiu eliberate de autoritatile competente.Pe parcursul derulării investiției se va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor,precum si respectarea de către constructor a codului muncii si a legislației aplicabile.Nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prescripțiile tehnice in construcții in vigoare.

Rezistenta mecanica si stabilitate

Proiectarea structurala a fost realizata in conformitate cu normativele in vigoare asigurând respectarea cerințelor de performanta specifice.

Securitate la incendiu

Elementele de lemn ale mobilierului sunt ignifugate.

Igiena, sanatatea si mediul inconjurator

Obiectivul nu constituie o amenințare pentru igiena si sanatatea oamenilor.

Deseurile menajere se vor colecta in coșuri de gunoi si ridicate de o firma de salubritate.

Siguranța si accesibilitatea in exploatare

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cădere, f alunecare, punere accidentala sub tensiune, ardere, etc. in timpul efectuării unor activitati normale sau a unor lucrări de întreținere sau curățenie.

Protecție împotriva zgomotului

Obiectivul nu va produce surse mari de zgomot.

Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Se vor folosi materiale de calitate cu certificate de garanție

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice,ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare,alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate, sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finanțare ale investiției propuse prin proiect se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire-DA

J                                                                   J

 • 6.2. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege-DA

 • 6.3. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului-DA

/) A 64. Avize conforme privind asigurarea utilităților-DA(E“On energie electrica, Securitate la incendiu,Sanatatea populației)

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară-DA

 • 6.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice (Deviere la Rețea electrica)

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Municipiul Bacau.

 • 7.2. Strategia de implementare,cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalona rea investiției pe ani, resurse necesare.

Durata estimata de implementare(achizitie+proiectare+autorizare) a obiectivului de investiție este de 4 luni.

Durata de execuție a lucrărilor de realizare a investiției este 8 luni.

Implementarea va fi monitorizata de către echipa de implementare a proiectului, desemnata de către beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportării tehnice si financiare. Lucrările de șantier vor fi monitorizate de către dirigintii de șantier.

Entitatile cu responsabilități in implementarea proiectului sunt:

-Beneficiarul - (monitorizare si controlul execuției lucrărilor, coordonarea implementării, alocarea resurselor)

-Proiectantul - (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizării lucrărilor)

-Executantul - (punerea in opera a variantei selectate)

-Dirigintele de șantier - (monitorizarea activitatii executantului si a conformării la prevederile legale)

Activitățile de monitorizare, implementare si control ale desfășurării proiectului se vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Municipiului Bacau.

Pe parcursul execuției lucrărilor, data fiind varietatea de operațiuni necesare a fi efectuate si complexitatea proiectului, se estimează ca Executantul va trebui sa asigure un efectiv de minim 12 persoane, care sa fie alocate in șantier pentru punerea in opera a activitatilor prevăzute in proiect.

C Eșalonarea costurilor exprimate in lei, cu TVA, coroborata cu graficul de realizare a investiției, este anexata.

 • 7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea/operarea investiției va fi realizata de către compartimentul de specialitate din cadrul UAT Bacau. Accesul la infrastructura va fi liber si nu va fi restricționat pentru nici o categorie de utilizatori.

Beneficiarul va urmări comportamentul in exploatare al investiției, urmând sa solicite remedierea oricăror elemente se degradează, pe durata garanției lucrărilor, urmând ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si intretinere.

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si întreținerea investiției se compun din resurse umane (3 locuri de munca nou create pentru obiectivului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT Bacau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in cadrul analizei cost-eficacitate.

 • 7.4. Recomandări privind aigurarea capacitatii manageriale si instituționale

Pe perioada de realizare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de

implementare, care sa cuprindă următoarele posturi:

 • □  Manager de proiect

 • □  Responsabil implementare si proceduri Ap- expert de specialitate

 • □  Responsabil financiar

Pe perioada de operare a investiției se recomanda constituirea unei echipe de operare, care sa cuprindă cel puțin următoarele posturi:

 • □  Responsabil mentenanta si întreținere

 • 8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

Obiectivul general al proiectului vizeaza reconversia funcționala a terenurilor si suprafețelor degradate in scopul revitalizarii mediului urban al Municipiului Bacau, reducerii poluării aerului si creșterea oportunităților de agrement si petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Regimul de inaltime al construcției noi este Parter

S teren=2555mp.

A construita(parter) =956,6mp

A desfasurata=956,6mp

H sub atic=+3,00m

H maxim=3,55m.

P.O.T=37,4%

C.U.T.=0,37

Grad "I" Rez.foc

Categoria “C” de importanta.

Clasa III de imp.

+/-0,00=161,50

 • B. PIESE DESENATE

 • 1. PIan de încadrare in zona;

 • 2. Plan de situație ;

 • 3. Plan de situație coordonator rețele;

 • 4. Plan parter

 • 5. Plan terasa necirculabila

6.Secțiune S1 si Fațade

 • 7. Plan fundații

 • 8. Detalii fundații izolate F

 • 9. Detalii fundații izolate F1

 • 10. Detalii fundații continue

11 .Plan parter instalații sanitare

 • 12. Plan parter instalații termice

 • 13. Plan parter instalații electrice

14.Schema IPT instalații electrice

15.Plan parter instalații gaze

ÎNTOCMIT:

 • C.Arh.Panaitescu Alexandru

Alexandru

PANAITESCUS.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: S.F.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN - ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA

CANCICOV "

VARIANTA 1-CU FINISAJ TENCUIALA DECORATIVA la SOCLU si TAMPLARIE PVC

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV

TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3.00

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

38,580.50

7330.30

45910.80

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3,000.00

570.00

3570.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

15,000.00

2850.00

17850.00

TOTAL CAPITOL 1

56,580.50

10,750.30

67,330.80

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

5,000.00

950.00

5,950.00

2.2.

Racord Canalizare

10,000.00

1,900.00

11,900.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

7,000.00

1,330.00

8,330.00

TOTAL CAPITOL 2

22,000.00

4,180.00

26,180.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

10,050.00

1,909.50

11,959.50

3.1.1. Studii de teren

7,025.00

1,334.75

8,359.75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.3. Alte studii specifice

25.00

4.75

29.75

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,500.00

475.00

2,975.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

65,000.00

12,350.00

77,350.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

26,000.00

4,940.00

30,940.00

3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție

36,000.00

6,840.00

42,840.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

56,000.00

10,640.00

66,640.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.7.2. Auditul financiar

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.8.

Asistență tehnică

27,000.00

5,130.00

32,130.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL CAPITOL 3

160,550.00

30,504.50

191,054.50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2,856,600.00

542,754.00

3,399,354.00

4.1.1.

Arhitectura

965,907.00

183,522.33

1,149,429.33

4.1.2.

Structura de rezistenta

999,828.00

189,967.32

1,189,795.32

4.1.3.

Instalații

890,865.00

169,264.35

1,060,129.35

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3,225.00

612.75

3,837.75

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

129,263.00

24,559.97

153,822.97

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

149,707.00

28,444.33

178,151.33

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,138,795.00

596,371.05

3,735,166.05

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

47,000.00

8,930.00

55,930.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

46,000.00

8,740.00

54,740.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

35,483.15

0.00

35,483.15

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

16,576.72

0.00

16,576.72

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

2,984.41

0.00

2,984.41

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

14,922.03

0.00

14,922.03

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

330,937.55

62,878.13

393,815.68

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

413,920.70

71,903.13

485,823.83

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,791,846.20

713,708.98

4,505,555.18

din care C + M(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

2,984,405.50

567,037.05

3,551,442.55


SSP


S C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău. Str. Constantin Ene.Nr.3,Judet Bacau

CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.:

J4/4/2017

Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web:

www.sspmbacau.ro


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări Obiectul construire Centru bugetar școala Mihai Dragan- școala Georgeta Mircea Cancicov

Nr.

Cap./subcap.

Deviz general

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

lei

1

2

3

4.1

Construcții si instalațiile aferente acestora

2,856,600.00

4.1.1

Arhitectura

965,907.00

4.1.2

Rezistenta

999,828.00

4.1.3

Instalații

890,865.00

4.1.4

Terasamente

-

Total 1

4.2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

3,225.00

Total II

Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

129,263.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

149,707.00

4.6

Actrive necorporale

-

Total III

6.2

Probe tehnologice si teste

-

Total III

Total valoare (exclusiv TVA)

3,138,795.00

Taxa pe valoare adaugata

596,371.05

Total valoare

3,735,166.05

PROIECTANT,

S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Adresă: Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau CUI: RO 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017 Tel: 0756264979

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Faza: S.F.

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN - ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA

CANCICOV "

VARIANTA 2-CU FINISAJ GRANIT LA SOCLU si TAMPLARIE ALUMINIU

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (FARA TVA)

TVA

VALOARE (INCLUSIV TVA)

Crt.

LEI

LEI

LEI

1

2

3.00

4.00

5.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

38,580.50

7330.30

45910.80

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

3,000.00

570.00

3570.00

1.4.

Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilităților

15,000.00

2850.00

17850.00

TOTAL CAPITOL 1

56,580.50

10,750.30

67,330.80

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa

5,000.00

950.00

5,950.00

2.2.

Racord Canalizare

10,000.00

1,900.00

11,900.00

2.3.

Alimentare cu energie electrica

7,000.00

1,330.00

8,330.00

TOTAL CAPITOL 2

22,000.00

4,180.00

26,180.00

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

10,050.00

1,909.50

11,959.50

3.1.1. Studii de teren

7,025.00

1,334.75

8,359.75

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.3. Alte studii specifice

25.00

4.75

29.75

3.2.

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

2,500.00

475.00

2,975.00

3.3.

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4.

Certificare performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5.

Proiectare

65,000.00

12,350.00

77,350.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

26,000.00

4,940.00

30,940.00

3.5.4. Proiect tehnic si detalii de execuție

36,000.00

6,840.00

42,840.00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.6.

Organizarea procedurii de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7.

Consultanța

56,000.00

10,640.00

66,640.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.7.2. Auditul financiar

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.8.

Asistență tehnică

27,000.00

5,130.00

32,130.00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3,000.00

570.00

3,570.00

3.8.2. Dirigintie de șantier

20,000.00

3,800.00

23,800.00

TOTAL CAPITOL 3

160,550.00

30,504.50

191,054.50

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

2,959,773.86

562,357.03

3,522,130.89

4.1.1.

Arhitectura

1,069,080.86

203,125.36

1,272,206.22

4.1.2.

Structura de rezistenta

999,828.00

189,967.32

1,189,795.32

4.1.3.

Instalații

890,865.00

169,264.35

1,060,129.35

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

3,225.00

612.75

3,837.75

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

129,263.00

24,559.97

153,822.97

4.4.

Utilaje, echipamente Tehnologice si funcționale care nu necisita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

149,707.00

28,444.33

178,151.33

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,241,968.86

615,974.08

3,857,942.94

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizarea de șantier

47,000.00

8,930.00

55,930.00

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

46,000.00

8,740.00

54,740.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,000.00

190.00

1,190.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

36,669.65

0.00

36,669.65

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M

17,144.17

0.00

17,144.17

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% din C+M

3,087.58

0.00

3,087.58

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din C+M

15,437.90

0.00

15,437.90

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1000.00

0.00

1,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

341,254.94

64,838.44

406,093.37

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

500.00

95.00

595.00

TOTAL CAPITOL 5

425,424.58

73,863.44

499,288.02

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice,încercări,rodaje,expertize la recepție

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,906,523.94

735,272.32

4,641,796.26

din care C + 171(1.2+1.3+1.4+2+.4.1+4.2+5.1.1)

3,087,579.36

586,640.08

3,674,219.44

Tabel 1: Cheltuieli de operare (Cu granit si tamplarie Aluminiu)

Anul

1

Anul

2

Anul

3

Anul

4

Anul

5

Anul

6

Anul

7

Anul

8

Anul

9

Anul

10

Anul

11

Anul

12

Anul

13

Anul

14

Anul

15

Anul

16

Anul

17

Anul

18

Anul

19

Anul

20

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA CANCICOV "

Total costuri recurente

0.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Costuri de intretinere curenta Costuri de reparații

0.000

0.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

20.000

5.000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -

ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA CANCICOV "

Total costuri recurente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Costuri de intretinere curenta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Costuri de reparații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Tabel 3 Cheltuieli de operare -contribuția proiectului

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -

ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA CANCICOV "

Total costuri recurente

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Costuri de intretinere curenta

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Costuri de reparații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 4 Determinarea ratei interne de rentabilitate financiara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -

ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA CANCICOV "

Total Venituri

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Venituri din exploatare

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Valoare reziduala

#########

Total costuri recurente

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Costuri de întreținere curenta

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Costuri de reparații

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total cu investiția de baza

Costuri totale cu realizarea investiției

3.791.846,201

Total costuri

3.791.846,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

#########

Flux de numerar net

-3.791.846,200

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 #########

Factor de actualizare (5%)

0,952

0,907

0,864

0,823

0,784

0,746

0,711

0,677

0,645

0,614

0,585

0,557

0,530

0,505

0,481

0,458

0,436

0,416

0,396

0,377

Flux de numerar actualizat

-3.611.282,095

18,141

17,277

16,454

15,671

14,924

14,214

13,537

12,892

12,278

11,694

11,137

10,606

10,101

9,620

9,162

8,726

8,310

7,915

#########

VNAF/C

-3.396.685,856

RIRF/C

-9,50%

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Tabel 5 Determinarea sustenabilitatii financiare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI

DRAGAN - ȘCOALA " GEORGETA MIRCEA CANCICOV "

Total Ieșiri

###########

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Cheltuieli de investiții

###########

Cheltuieli de operare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Total intrări

###########

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Surse proprii si guvernamentale

###########

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Venituri din operare

0,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Finanțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Flux de numerar net

0,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

Flux de numerar cumulat

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A.

Bacău, Str. Constantin Ene,Nr.3,Judet Bacau

CUI: 36886430, Nr.Reg.Com.: J4/4/2017, Tel: 0745014019

Email: office@sspmbacau.ro, Web: www.sspmbacau.ro

Proiect nr. 1/2018


1.2.Beneficiar:

Primăria Municipiului Bacau

1.3.Faza de proiectare:

S.F.

1.4..Amplasament:

Str.Prieteniei,Nr.73,Mun.Bacau, Jud.Bacau


Terenul de amplasament aferent investiției este situat in intravilanul Municipiului Bacau, jud. Bacau.

Terenul de amplasament face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Terenul de amplasament face parte dintr-un ansamblu școlar si are următoarele vecinătăți:

- Nord      :

Sala Sport a scolii nr.4

- Est         :

Școala nr.4 “Georgeta Mircea Cancicov”

- Sud      :

Str.Primaverii (asfalt)

- Vest      :

Str.Bucium (asfalt)

Terenul este plan si orizontal. El este insa caracterizat de un microrelief de mici ridicaturi si declivitati, specific ariilor foarte recente de sedimentare fluviatila, neregularitati care au dispărut in cea mai mare parte ca urmare a modelării antropice a reliefului ( nivelări).

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de inghet in zona fiind de - 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul mediu al zilelor cu inghet este de 126 zile pe an. Valoarea medie a precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

In zona Bacau, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77 este considerata 80+90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

In stratul de depozite necoezive de granulozitate mare (pietrișuri cu nisip si bolovani) circula un acvifer freatic continuu si cu potențial apreciabil al cărui nivel hidrostatic este situat intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN. Nivelul hidrostatic suferă variații sezoniere a căror amplitudine este de ± 0,5 m.

Conform Normativ P100 - 1/ 2013, amplasamentul se află în zona de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,35 g și perioada de colț Tc = 0,7 secunde.

Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este “C” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este

 • I.

Pentru încărcările din zăpadă amplasamentul se poate încadra în zona cu valoarea de s0,k = 2,5 KN/mp la sol conform CR 1-1-3 / 2012.

Pentru încărcările din vânt în zona amplasamentul se poate încadra în zona cu valoarea de qref =0,5 KPa conform CR 1-1-4 / 2012.

CAP.2. MEMORII DE SPECIALITATE

 • 2.1. Arhitectura

SITUAȚIA EXISTENTA

In prezent in incinta in care se vrea construita cresa, se afla deja mai multe clădiri astfel: Școala nr.4 “Georgeta Mircea Cancicov”, Grădiniță cu program normal nr.5,Sala sport,Centrala termica,Magazie si Garaj.

Intre Sala de sport si Grădiniță cu program normal nr.5 exista un spațiu liber (teren liber).Acest teren in suprafața de 2555mp este alocat pentru construirea noului obiectiv SITUAȚIA PROPUSA

Se propune construirea unei crese cu regim de înălțime parter, cu 5 grupe de clasa.Sistemul constructiv este pe cadre din beton armat cu stâlpi si grinzi.închiderile perimetraie (pereți exteriori si interiori) sunt din B.C.A. de 30cm, respectiv 15cm.Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila cu atic din beton armat.

Accesul in clădire se va face din strada Bucium(dinspre Vest), prin intermediul a doua accese pietonale si unul auto (pentru aprovizionare cu alimente).

ORGANIZAREA SPATIILOR LA PARTER ESTE URMĂTOAREA:

-4 grupe mari pentru copii intre 3-5 ani si o grupa mica pentru copii intre 1-2 ani.Organizate in module astfel: cate doua grupe pentru un spațiu de joaca si doua dormitoare, si cate un grup sanitar.Astfel in total sunt 3 grupuri sanitare pentru grupe si 3 grupuri sanitare cu alta destinatie.Au fost prevăzute doua spatii multifuncționale care vor avea si rol de sala de mese. -S-au prevăzut 3 terase acoperite organizate ca spatii de joaca in aer liber din care se poate cobora in curtea din spatele clădirii unde se va amenaja un loc de joaca.

-Doua Oficii Alimentare,O bucătărie,Un depozit alimente,O spălătorie,Un depozit lenjerie. -Un depozit jucării,un lzolator+WC,un Cabinet medical+WC,un Vestiar personal+WC,un Birou administrativ,un Birou conducere,si un Vestiar filtru la intrarea principala.

-Se va prevede iluminat de siguranța si instalație de 4 hidranti interiori.

-Se va prevede in Biroul administrativ o Centrala de alarmare, cu o usa rezistenta la foc min.30 minute.

-In spălătorie se va prevede un rezervor de 200I pentru rezerva de apa in caz de incendiu.Spalatoria va avea o usa rezistenta la foc min 90min.

-Centrala termica a fost proiectata in laterala construcției intr-o camera separata si va fi pe gaz metan.Usa de la aceasta va fi antifoc rezistenta minim 90 minute si se va deschide direct in exterior.

-Pe acoperiș au fost proiectate 4 cupolete de sticla pentru iluminat natural si dezfumare in caz de incendiu, cu senzori de fum.

-Alimentarea cu apa, curent electric,gaz metan se va face din rețelele existente in zona. -Evacuarea apelor menajere se va face printr-un racord in rețeaua de canalizare existenta in zona.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Finisaje interioare

Pardoseli:

 • -  gresie - in bai

 • -  pardoseala mocheta in spatiile de joaca

 • -  pardoseli parchet in dormitoare

 • -  PVC antistatic pe holuri si in sălile de mese

 • -   gresie la bucătărie, spălătorie si in oficii

 • -  mocheta in birouri

C                Pereți interiori:

 • -  var lavabil alb

 • -  faianța in bai si cabinet medical

Finisaje exterioare:

 • -  pardoseala PVC-in zona teraselor acoperite

 • -  tamplarie PVC cu geam termopan-maro

 • -  tencuiala decorativa verde-soclu

 • -  tencuiala decorativa verde-atic

 • -  tencuiala decorativa alba-pereti

2.2.Structura de Rezistenta

Structura de rezistență a investiției va fi realizata din cadre de beton armat cu închideri din <        BCA cu grosimea de 30 cm, cu placare la exterior de polistiren expandat de 10 cm.

(termosistem), iar la interior se va face cu pereți din BCA de 30cm grosime, cat si compartimentări din pereți de gipscarton montati pe profile zincate.

Planseul peste parter va fi ralizat din beton armat monolit in grosime de 15 cm.

Golurile de uși și ferestre se vor borda la partea superioară cu buiandrugi din beton armat.

Materialele folosite pentru zidărie vor fi din clasa de expunere MX1 conform SR EN 1996-

 • 2, vor fi blocuri tip BCA (375*250*238) conform SR EN 771-1:2003/A1:2005 cu proprietăți mecanice: clasa I, caracteristici geometrice grupa 2, C10 cu fb = 10N/mm2 și fbb = 3N/m2. Mortarul folosit pentru zidărie pentru utilizare generală conform SR EN 998-2:2004, va fi M10c_v cu fm = 10N/mm2.

Fundațiile investiției vor fi izolate sub stâlpii de cadre de tip bloc de fundare de beton simplu marca C 12/15 și cuzineți din beton armat marca C 16/20 cat si continue sub ziduri și alcătuite din bloc de fundare de beton simplu marca C 12/15 și din elevație de beton armat marca C 16/20 .

2,3.Instalații Sanitare

SOLUȚIA PROPUSA

Documentația întocmită pe baza temei program înaintată de beneficiar, se referă la realizarea instalația sanitare interioară din grupurile sanitare noi, alimentarea cu apă rece de la rețeaua existenta, canalizarea la rețeaua de canalizare existenta.

Pentru asigurarea condițiilor obligatorii de igienă, s-au proiectat:

Grupuri sanitare interioare dotate corespunzător rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

OBIECTE SANITARE SI DISTRIBUȚIE

Prin lucrările care se vor face se impune realizarea de noi grupuri sanitare.

Conform funcțiunilor deservite dotarea cu obiecte sanitare s-a făcut astfel:

-lavoar din porțelan sanitar tip L2 550mm alb, calitatea I

-vas closet din porțelan sanitar cu rezervor montat la înălțime -sifoane de pardoseală din fontă Dn 50- 100 mm

-dusuri

-pisoare

Porțiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apă rece se vor monta cu pantă de 0,002, în sens contrar sensului de curgere, în ipoteza golirii instalației.

Trecerile conductelor prin pereți se vor proteja cu tuburi metalice de protecție și se vor izola.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apă se vor face cu racorduri metalice rigide de 1/2”.

Lavoarele vor fi echipate cu baterie monocomandă , cu ventil din alamă și sifon din fontă sau PVC .înainte de fiecare obiect sanitar se va monta câte un robinet de trecere (pentru închidere, reglaj și secționare) de 1/2 ” cu bilă și pârghie de acționare.

Apa caldă menajeră este preparată într-un boiler cu acumulare cu capacitatea de 240 I montat in centrala termica.

Se va realiza o rețea de hidranti interiori simultaneitate conform planurilor anexate, rețeaua de hidranti interiori va fi realizata din țeava ol 2 - 2 56

HIDROFOR

Debitul și presiunea necesară în instalația interioară va fi asigurată printr-o stație hidrofor, alcătuită dintr-un vas de expansiune închis, cu membrană, cu capacitatea corespunzătoarei fișei tehnice. Comanda funcționării pompei submersibile va fi asigurată de prezența presostatului precum și a sondei de siguranță pentru nivel minim. După montaj, întreaga instalație va funcționa automat

Rețeaua de apă rece, de la rețea spre consumatori, va fi executată din polietilenă de înaltă densitate, cu Dn110 mm pozată direct în pământ, pe pat de nisip de 15 cm, la cota -1,0m de la CTA.

Conductele de distribuție a apei reci si a apei calde de consum din clădire, vor fi executate din țeavă de oțel zincată cu diametrul de 3/4”-1 ” cat si cu țevi tip PEX.

REȚELE EXTERIOARE APA Șl CANALIZARE.

Conducta de alimentare cu apă de la rețea la grupul hidrofor este de tip PEHD 110 .In incinta se va realiza o rețea de incendiu avand diametru de Dn 110 din țeava PE.

Conductele de canalizare de Ea obiectele sanitare, Dn 110, se vor executa din PVC și se vor amplasa îngropat. înainte de ieșirea din clădire conductele vor fi prevăzute cu piesă de curățiere după care se vor îngropa până sub adâncimea de îngheț . La min 1,5 m de fundația clădirii se realizează un cămin de colectare șî schimbare de sens cu diametrul interior de 40 cm si adâncimea de 1,5 m necesară pentru crearea unei înălțimi de decantare. De la căminul colector , prin intermediul unei țevi de PVC cu Dn 200 apa este dirijată la rețeaua de canalizare existenta. La toate schimbările de sens ale conducte de canalizare se vor amplasa cămine cu caracteristicile prezentate anterior.

Organele de închidere folosite vor fi robineți cu sferă , cu pierderi de presiune locale și depuneri de impurități minime.

Toate conductele se vor îngropa la minim 1,10 m adâncime pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Proiectarea, execuția și recepția instalațiilor sanitare se efectuează în conformitate cu normativele și standardele în vigoare.

Datele din prezentul memoriu se vor completa cu prevederile din caietul de sarcini corespunzător.

 • 2.4.Alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului se va realiza din conducta de gaze otel,presiune redusa existenta pe strada Bucium prin intermediul unui branșament proiectat-C PE-HD 100 SDR 11- ,la căpătui caruia se va monta un post de reglare măsură (PRM).

Debitul total de gaze naturale ce se va instala la acest obiectv este nominalizat pe următorii receptori:

RECEPTORI SOLICITAT!

 • - Centrală termică ALKON 70 KW - 2buc.       Qi = 2 x 7,14 = 14,28 Nmc/h ;

 • - Mașini de gătit -1 buc.                            Qi = 1 x 1,05 = 1,05 Nmc/h ;

TOTAL DEBIT PROIECTAT :    Q = 15,33 Nmc/h ;

Proiectul instalației de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde :

 • - instalația exterioară , montată îngropat , realizată din PE ™ HD , respectv OL aparent pe suportii de susținere si brățări pe fațada imobilului la înălțimea de montaj conform schemei izometrice in apropierea spatiilor unde urmează a se monta receptorii.

 • - instalația interioară intre robinetul de incendiu si receptorii legal aprobat

(2              Receptorii sunt din import sau din producția interna si conform cărții tehnice

anexate funcționează la presiunea de alimentare de 200 - 300 mm CA. Aragazul G 421 propus a se monta,se va racorda la instalația de utilizare g.n. joasă presiune proiectată.

CONDIȚII PENTRU INTRODUCEREA INSTALAȚIILOR DE GAZE

încăperile unde sunt amplasați receptorii si unde s-au introdus gazele naturale, corespund prevederilor Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE - 2008), privind volumul minim, raportul volumic, suprafața de vitrare, asigurarea aerului necesar arderii si evacuarea gazelor arse si a eventualelor scăpări de gaze .

Respectarea condițiilor impuse de NTPEE - 2008 in art: 8 2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 ., se realizează astfel:

Semnificații; simbol;

U.M.

BUCĂTĂRIE

Camera C.T.

Debit instalat        Qi

Nmc / h

1,05

14,28

Volum încăpere     V

mc.

74,91

32,01

Suprafața vitrata     Sv

mp.

3,84

2,56

Raport de vitrare    rv

mp / mc

0.0513

0,08

Raport volumic     Rv

mc/Nmc/h

71,34

-

Grila evac gaze arse G.E.

cm.

10x10

-

Priza admisie aer    P.A.

cm.

10x10

-

Evacuare gaze arse -Tiraj fortat

mm.

Tub coaxial

80x125 mm

întrucât suprafața vitrată este montata pe tamplarie cu geam termopan, se impune montarea de detectoare automate de gaze cu limita inferioară de sensibilitate de 2% CH4 în aer, conform art. 8.3 din NTPEE - 2008, care actioneaza asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. In cazul utilizării detectoarelor, suprafața vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de încăpere.

Evacuarea eventualelor scăpări de gaze va realiza ținând cont pe art.7.22 din NTPEE/2008 prin execuția unei variante din detaliu anexat la proiect planșa DG.

Conform art. 8.8 si 8.9 din NTPEE/2008 priza de admisie aer ardere din exteriorul clădirii va avea suprafața S care respecta condiția de 0,0025 mp./mc gaz x Qi ( debit instalat) -proiectat, H = 0,20 m( in cazul nostru , nu este cazul).

Se interzice montarea de dispozitive de închidere a secțiunii de ieșire a gazelor arse conform art. 8.12 din NTPEE/2008, deasemeni se interzice evacuarea gazelor direct in poduri.

Conform art. 8.31 din NTPEE/2008 NU ESTE ADMIS :

 • •  montarea conductelor pentru alte instalații in canale pentru conductele de gaze;

 • •  intersecția canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalații.

Conform art. 8.28 din NTPEE/2008 ; ESTE INTERZISA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN :

 • •  coșuri de ventilație ;

 • •  încăperi neventilate si spatii închise cu rabiț si alte materiale de finisare ;

 • •  încăperi cu mediu corosiv sau degajări de noxe ;

 • •  încăperi cu umiditate pronunțata

 • •  încăperile unde se pastreaza materiale inflamabile ;

 • •  încăperi de dormit si unde nu sunt consumatori de gaze ;

 • •  cămări pentru păstrat alimente ;

 • •  subsoluri si canale tehnice

 • •  podurile clădirilor;

 • •  W.C.-urile , cu excepția celor prevăzute cu aparate de utilizare ;

 • •  locuri greu accesibile in care intretinerea normala a conductelor nu poate fi asigurată; va evita de regula trecerea conductelor prin camera de dormit neprevăzute cu instalații de gaze naturale.

DESCRIEREA INSTALAȚIILOR , MONTAREA CONDUCTELOR.

Instalația de utilizare gaze naturale se va executa cu materiale recomandate in conformitate cu prescripțiile tehnice prevăzute in cap. 9 din NTPEE/2008 .

Trecerea de la regimul de presiune redusă la joasă presiune s-a realizat cu un regulator de presiune gaz tip SR 996 RG 10 Q = 20,00 Nmc/h. , amplasat la limita de proprietate a imobilului, conforrm planului de situație .

Contorul volumetric de gaz, va fi amplasat intr-o firida metalică amplasată la limita de proprietate . Contorul volumetric de gaz va fi tip AEROTEH - G10cu Qi =16,00 Nmc/h .

Instalația de utilizare g.n. joasă presiune proiectată va avea dimensiunea , 0 11/4” ,, respectiv De 32 mm PE - HD 100, SDR 11 , ce este montată îngropat, la cota -0,9 m de la generatoarea superioară a conductei, conform planului G2 anexat.

Instalația de utilizare gaze naturale joasă presiune a fost dimensionată pentru a putea asigura un debit de 13,32 Nmc/h .

Instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune proiectată montată aerian se va racorda prin intermediul unui Rieser ce realizează trecerea de la otel la polietilenă de înaltă densitate PE - HD 100 SDR11 :De 32 mm ;.

înaintea intrării in încăperea in care sunt montați receptorii , este montat un robinet de închidere gaze naturale. Pe instalația de utilizare gaze naturale joasă presiune se va monta un teu de ramificație, după care se alimentează pe o ramură , receptorii propuși a se monta. In spațiu amplasării receptorilor conducta de gaze se montează aparent pe perete la o distantă de acestea de 2-5 cm fixându-se in brățări , SR 3932 ce vor fi montate ia o distanta de maximum 3,0 m una fată de cealaltă si coboară pe poziția de montaj a arzătorului.

Toata instalația interioară se va monta in fitinguri , conducta intrând in clădire la înălțimea specificata in schema izometrica din proiect( conform plan G2).

C                   In instalația de utilizare se vor monta numai aparate si arzătoare

avizate conform prevederilor ISCIR in vigoare.

 • •  Pe legătura de la arzătoare C.T. , se vor monta doi robineti cu cep si mufe 0 1” ,unul de siguranța si unul de manevra ,Pmai mic de 1 bar -conform SR 1055.

 • •  Pe legătura de la aragaz se va monta un robinet cu cep si mufe 0    , unul de

siguranță , P mai mic de 1 bar-conform S.R. 1055, cel de manevra fiind robinetul aragazului.

 • •  Toți robinetii se montează in locuri accesibile , astfel încât să nu existe posibilitatea deschiderii robinetului sub greutatea proprie a cheii. Dacă la capătul conductei nu este racordat imediat aparatul de utilizare , acesta va fi prevăzut cu un dop de otel, chiar daca este prevăzut cu robineti.

Este interzis folosirea dopurilor din alte materiale (hirtei, lemn, plastic ).

Instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune proiectată se racordează ia instalația de utilizare din polietilena de înaltă densitate (PE-HD) prin intermediul unui RIESER.

In cazul in care conducta de utilizare gaze naturale joasă presiune trebuie să facă o săritura peste un obstacol subteran (rețele, canale, etc) aceasta se va monta in tub de protecție din otel, izolat anticorosiv tip foarte întărit sau tub de protecție din polietilena de înaltă densitate PE - HD.

Ieșirea din pământ a instalației de utilizare gaze naturale pentru a ajunge la suportii metalici ce vor fi rigidizați de stâlpii metalici existenți se va realiza prin intermediul unei piese speciale respectiv capăt de branșament curbat la 90° PE-HD / otel (reiser) cu filet la partea din otel. Acest capăt de branșament se racordează la țeava subterană din PE-HD prin intermediul unei mufe electrosudabile din PE-HD. Capătul având filet din otel al reiserului rămâne după montaj in exterior deasupra nivelului terenului amenajat după astuparea șanțului.

De la capătul exterior al reiser-ului instalația de utilizare se executa din țeava de otel fara sudura, laminata la cald SR 404/1 Dn 42 mm . îmbinarea intre reiser si țeava din otel se face prin înfiletare.

Pe țeava de otel intre reiser si receptori, se intercalează robinetul de gaz 01 1/4 " PN 15 si electrovană montata in cutie de protecție izolata termic.

Materialele vor fi insotite de certificate de calitate.

In lista de materiale (extras) anexat proiectului se evidențiază celelalte categorii de materiale care se vor folosi la execuție.

2.5.lnstalatii termice

Documentația de față trateaza instalațiile de încălzire interioare aferente obiectivului situat in Bacau, Jud.Bacau, beneficiar U.A.T. Bacau, ce va funcționa cu desținatia de cresa.

La alegerea soluției tehnice s-au avut în vedere:

 • - caracteristicile construcției

 • - destinația construcției

 • - condițiile de mediu

 • - destinația încăperilor

 • - standardele în vigoare

Clima și fenomenele naturale specifice zonei

 • - clima este de tip temperat

 • - temperatura minimă - 18° C

 • - temperatura maximă + 38° C

 • - umiditatea minimă = 60%

 • - umiditatea maximă = 85%

în scopul asigurării condițiilor optime de confort termic se realizează o instalație de încălzire dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform STAS 1907/2-91 astfel:

Categoria clădirii și destinația încăperilor

Temperatura interioară convențională de calcul °C

CREȘE Șl GRĂDINIȚE DE COPI

Camere de primire

20

Camere de joc în creșe

22

Dormitoare1

20

Camere de joc în grădinițe

20

Săli de mese

20

Camere de lucru și citire

20

Camere de personal și secretariat

20

Băi și dușuri pentru copii

24

Toalete, closete pentru copii și camere de oale de noapte

20

Closete pentru personal

18

Vestibuluri, coridoare, holuri, scări

18

Intrări (windfang)

12

Cabinete medicale

24

Camere de izolare

22

Camere pentru rufe curățate

16

Depozite pentru saci de dormit

16

Camere pentru rufe murdare

10

Bucătării

15

Anexe bucătării preparare, spălare vase

18

Spălătorii, călcătorii

15

Descrierea soluției tehnice

Distribuția agentului termic de la centrala termica la corpurile de clădire se va realiza cu ajutorul unui distribuitor-colector.

Alimentarea corpurilor de incalzire se face cu distribuție inferioara,

în instalația de încălzire se vor monta robinete de aerisire - dezaerator manual 1/2”, pentru fiecare corp de încălzire. De asemenea instalația va fi dotată cu robineti cu dop și portfurtun pentru golirea instalației, în punctele de cota minima,

 • 2.1. Instalația de încălzire

Instalația de încălzire se compune din:

 • a)      distribuitor - colector (amplasat în centrala termică), din țeavă Dn80

 • b)      conducte de distribuție principale - țeavă OL 03/4'” -1 1/2".

 • c)      conducte de legături de la distribuitoare -colectoare la corpurile de încălzire sunt din țeavă OL 01/2 -1”.;

 • d)      armături montate în locuri accesibile:

robinet dublu reglaj 01/2, Pn10, montat pe fiecare radiator;

robinet de retur montat pe fiecare radiator 01/2, Pn10;

robinete de golire - cu sferă, cu dop și portfurtun 03/4, Pn10, in punctele de cota minima;

robineți de aerisire - dezaerator manual 1/2”, montat pe fiecare corp; dezaeratoarele automate RAA montate la capetele coloanelor

 • e) corpurile de încălzire sunt convectoradiatoare din otel si ventiloconvectoare de tavan si perete.

1 Temperaturile indicate sunt valabile în ipoteza nefuncționărîi utilajului tehnologic. Pentru calculul necesarului de căldură al încăperilor învecinate, utilajul se consideră în funcțiune și temp. interioară considerată este de 20-22°C.

9

Conductele de distribuție ale agentului termic pentru instalația de încălzire la corpurile de radiatoare sunt din oțel montate prin sudură și parțial prin înșurubare . Montajul acestora de clădire va fi aparent la nivelul pardoselei. Conductele de distribuție vor avea o pantă de minim 3°/Oo pentru o bună circulație a agentului termic.

Corpurile de încălzire se vor amplasa la partea superioara a încăperilor, în zona suprafețelor vitrate, pentru obținerea unei eficiențe termice maxime sau, acolo unde este cazul, cât mai aproape de locul de pătrundere a aerului rece.

Racordarea corpurilor la instalație se face astfel încât circulația agentului termic să se facă de sus în jos și în diagonală.

Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente).

Distanțele de amplasare a corpurilor de încălzire sunt conform Normativ 113 față de pardoseală circa 12cm față de perete circa 3 - 5cm

Conductele de distribuție vor avea o pantă de minim 3°/oo pentru o bună circulație a agentului termic.

Reglarea termică a instalației se va face local prin intermediul robinetelor montate pe fiecare radiator.

Aerisirea instalației se face cu ajutorul dezaeratoarelor de coloană amplasate în punctele cele mai înalte ale instalației și aerisitoare manuale montate pe corpurile de încălzire.

Golire instalațiiei în perioadele de întrerupere îndelungată a funcționării centralei se va realiza prin intermediul robineților cu dop și portfurtun montați în punctele de cotă minima.

Apa caldă pentru lavoare se va obține cu un boiler cu acumulare avand capacitatea de 160 I amplasat în centrala termică.

Instrucțiuni de execuție

Toate lucrările ce se execută la instalațiile interioare construcțiilor, vor corespunde din punct de vedere al calității celor prevăzute prin legea nr. 10 a calității în construcții, în scopul satisfacerii exigențelor de calitate pentru care au fost proiectate.

După terminarea lucrărilor de instalații, acestea vor fi supuse tuturor verificărilor și probelor specifice înaintea de punerea în funcțiune.


Exploatarea și întreținerea echipamentelor se va face în concordanță cu cărțile tehnice ale furnizorului.

Exploatarea și întreținerea instalațiilor de încălzire este obligatorie să se efectueze de către personal calificat.

în cazul opririi furnizării agentului termic în perioada rece a anului, instalația de încălzire se va goli prin închiderea robinetelor de separație și deschiderea robinetelor de golire și aerisire.

Măsuri de protecția muncii

în vederea asigurării condițiilor normale de muncă, cât și pentru evitarea accidentelor s-au prevăzut măsuri de protecție conform legislației în vigoare.

2.6.lnstalatii Electrice

Caracteristicile consumatorului

Distribuția energiei electrice se va face de la un tablou general de distribuție al clădirii TD care va asigura alimentarea circuitelor de lumina, priza si tablou distribuție TLFA -centrala termica cu o putere absorbita Pa max=14,38Kw.

Datele electroenergetice de consum pentru TD sunt următoarele

 • -  putere electrica nominala Pn =24,75 KW

 • -  putere electrica absorbita Pa =14,38 KW

 • -  curentul de calcul IcR =46,0 A, IcS =45,5 A, IcT =47,0 A

 • -  tensiunea de utilizare Un = 400/230 V;50Hz

 • -  factor de putere mediu coscp = 0.92

 • -  alegerea coloanei = CYABY 4x10 mmp ladm=32A

DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Tabloul electric TD va fi cu cofret metalic in montaj aparent sau semiingropat in. perete, cu usa cu cheie, grad de protecție IP43.

Se prevede o rezerva de 10% la coloana de alimentare, pentru dezvoltări ulterioare.

Tabloul va fi dotat cu cleme sau reglete de nul de protecție, si vor fi etichetate. Etichetele vor conține: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Circuitele se vor eticheta conform schemelor.

Coloanele de alimentare ale tabloului electric va fi cu conductori din cupru, in tub de Y        protecție, îngropate. Se va asigura distribuția echilibrata a consumatorilor pe cele trei faze ale

rețelei.

Coloana de alimentare pentru TLFA - centrala termica cu o putere absorbita de 4.77Kw va fi protejata cu comutator/intrerupator manual 3P+N/25A, pentru protecție la curenti de defect.

Circuitele de plecare din tablou vor fi protejate cu întrerupătoare automate diferențiale conform schemelor monofilare (planșele E3 si E4) atașate prezentului proiect.

Toata distribuția se va realiza prin cabluri de cupru cu întârziere la propagarea focului tip CYY-F/NYM-J cu tensiune nominala de minim 1Kv.Distribuțiile se realizează in paturi de cabluri montate in tavanele false si in canal de cablu montat îngropat in tencuiala.

ILUMINATUL INTERIOR NORMAL SI DE SIGURANȚA

Echiparea clădirii cu corpuri de iluminat si prize este in concordanta cu destinația încăperilor acestuia după cum urmeaza:

(               Conform Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din

4 clădiri NP 61 - 2002

Tipuri de destinații, activități sau sarcini vizuale

Em (Ix)

Hu m

Săli de clasă în creșe și grădinițe

300

0

iluminat birou administrator, educatori si cabinet medical

200

iluminat holuri si grupuri sanitare

150

Pentru săli s-au prevăzut corpuri de iluminat tip FIRA-02, respectiv FIRI-03 cu grătar, iar culoarea lămpilor s-a ales 2, aceasta având eficacitatea luminoasă cea mai ridicată, nivelul de iluminare optim asigurându-se cu un număr minim de corpuri de iluminat..

Instalația se realizează cu corpuri de iluminat fluorescente montate aparent, cu reflector parabolic,coeficient de reflexie >0,85,echipate cu balast electronic .

In grupurile sanitare vor fi montate corpuri de iluminat tip FIPAD-02-2x18W si corpuri de iluminat fluorescente economice compacte 12W

întrerupătoarele și comutatoarele vor fi de execuție normală, montate îngropat sub tencuială la înălțimea de 1,5m

Prin soluțiile propuse s-a urmărit realizarea confortului vizual corespunzător si consumul de energie minim: toate sursele de iluminat luate in considerație avand randamentul luminotehnic de peste 50 Im/W.

Pentru instalația electrica de iluminat s-au ales conductoare electrice de cupru, izolate cu masă plastică, tip Fy montate în tuburi de protecție tip IPEY (sau PEL la montarea pe elemente combustibile).

Circuitele de lumină vor avea secțiunea 3Fy 1,5mmp în tub de IPEY 16mm. S-a folosit pentru protecție un conductor suplimentar din cupru, prin care se leagă carcasa metalică a corpului de iluminat la nulul de protecție.

Clădirea va fi prevăzută cu iluminat de siguranța cu luminoblocuri executate conform SREN 60598-2-22 pentru marcarea cailor de evacuare.

Se vor folosi corpuri de iluminat de siguranța cu acumulator incorporat de tip CISA 2x8 W,cu funcționare nepermanenta si cu autonomie de funcționare de o ora .amplasate pe caile de evacuare a persoanelor si împotriva panicii.

CIRCUITE PRIZE 220/400V

Toate prizele vor fi cu contact de protecție si obturator, cu grad de protecție tip IP43 in montaj aparent sau îngropat, 220V/16A.

In sălile de studiu, prizele se montează la înălțimea de peste 2 m, măsurate de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite.

Deoarece normativul prevede obligativitatea utilizării protecției diferențiale de curent pentru instituțiile publice, tabloul de distribuție se va echipa cu întrerupătoare automate prevăzute cu dispozitive diferențiale de mare sensibilitate tip G, de 30mA. In instalație se vor utiliza nulul de lucru NL si nulul de protecție PE.

Toate circuitele de priza 220V/16A vor avea secțiunea 3 xFy 2,5mmp în tub de IPEY 20mm

INSTALAȚIE DE PROTECȚIE PRIN LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distict fata de nulul de protecție pina la tabloul electric general.Nulul de protecție se va realiza din conductor de cupru izolat cu secțiunea minima de 2,5mmp când distribuția se realizează in conductoare montate in tuburi de protecție sau de 1,5mmp când nulul de protecție face parte dintr-un cablu de alimentare.Sectiunea conductorului de protecție se corelează cu secțiunea conductoarelor active conform prevederilor STAS 12.604/4,5 si nu se va întrerupe.

Pentru protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

 • - legarea la conductorul de protecție ca mijloc principal de protecție

 • - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protecție

Tabloul electric TD se va lega prin platbanda OLZn 25x4 mm prin intermediul unei piese de separație la priza de pamant. Rolul pieselor de separație este de a separa instalația electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Priza de pamant va fi naturala si se realizează prin dispunerea in fundația clădirii a unei platbande OLZn 40x4mm pe tot conturul clădirii care se va lega din 6 in 6 metri de armaturile cu secțiune minim 16mm din fundația clădirii, conexiunea realizandu-se prin sudura respectând condițiile impuse de către normativul.

Partea metalică a firidei de branșament se racordează la această priză de pământ cu platbandă de 40x4 mm, pe care se montează o piesă de separație protejată într-o nișă cu ușă metalică și cheie.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 4 ohm, fiind o priza pentru instalația electrica de protecție împotriva atingerilor accidentale. In cazul in care priza de pamant nu satisface condiția de 4 ohm, se vor lega Ia priza naturala electrozi verticali suplimentari OLZn cu D=2 16”, L=3m, pana la obținerea valorii impuse.Distanta prizei de pamant artificiala trebuie sa fie de cel puțin 1 m fata de fundația clădirii.

La priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice. Pentru fiecare tip de instalație se folosesc conductoare distincte pentru legarea la priza de pamant comuna. Racordurile carcaselor la platbanda de pământare se vor realiza cu conductoare flexibile din cupru de 16 mmp, prevăzute cu papuci la ambele capete.

Se vor monta piese de separație între instalația de protecție interioară și priza de pământ.

CAP.3.DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Regimul de inaltime al construcției noi este Parter S teren=2555mp.

A construita (parter) =956,6mp

A desfasurata=956,6mp H sub atic=+3,00m H maxim=3,55m.

P.O.T.=37,4%

C.U.T.=0,37

Grad T" Rez.foc

Categoria “C” de importanta. Clasa III de imp.

+/-0,00=161,50

Proiect nr.1/2018

MEMORIU DE ARHITECTURA

CAP.1. DATE GENERALE DE RECUNOAȘTERE A INVESTIȚIEI

1.1 .Denumirea obiectului de investiție:

 • 1.2. Beneficiar:

 • 1.3. Faza de proiectare:

 • 1.4. .Amplasament:

“Construire cresa Centrul bugetar școala Mihai Dragan - Școala « Geogeta Mircea Cancicov » str. Prieteniei nr. 73”

Primăria Municipiului Bacau

S.F.

Str.Prieteniei,Nr.73,Mun.Bacau, Jud.Bacau

Terenul de amplasament aferent investiției este situat in intravilanul Municipiului Bacau, jud. Bacau.

Terenul de amplasament face parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Terenul de amplasament face parte dintr-un ansamblu școlar si are următoarele vecinătăți:

 • -   Nord     :

 • -   Est        :

 • -  Sud      :

Sala Sport a scolii nr.4

Școala nr.4 “Georgeta Mircea Cancicov” Str. Primăverii (asfalt)

- Vest

Str.Bucium (asfalt)

Terenul este plan si orizontal. El este insa caracterizat de un micro relief de mici ridicaturi si declivitati, specific ariilor foarte recente de sedimentare fluviatila, neregularitati care au dispărut in cea mai mare parte ca urmare a modelării antropice a reliefului ( nivelări).

Caracterul climatic al zonei Bacau este temperat continental, cu nuanțe specifice datorate circulației aerului prin culoarul depresionar al Șiretului si influente scandinavo-baltice. Iernile sunt geroase, adincimea maxima de inghet in zona fiind de ~ 0,9 m CTN iar temperatura medie anuala are valoarea de + 9,2 °C. Media multianuala a lunii ianuarie este de - 4 °C iar a lunii iulie de + 21,2 °C. Numărul

mediu ai ziielor cu îngheț este de 126 zile pe an. Valoarea medie a

precipitațiilor căzute este de cca. 542 mm. Direcția predominanta a vinturilor este

dinspre nord si nord-vest. Viteza vânturilor poate depăși in timpul iernii 70 km/h, dar viteza medie este de 3,5 - 6 m/s.

In zona Bacau, adancimea maxima de îngheț, conform STAS 6054-77 este considerata 80^-90 cm, masurata pe teren fara strat de zapada protector.

In stratul de depozite necoezive de granulozitate mare (pietrișuri cu nisip si bolovani) circula un acvifer freatic continuu si cu potențial apreciabil al cărui nivel hidrostatic este situat intre adâncimile de - 3,0 - 4,0 m CTN. Nivelul hidrostatic suferă variații sezoniere a căror amplitudine este de ± 0,5 m.

Conform Normativ P100 - 1/ 2013, amplasamentul se află în zona de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,35 g și perioada de colt Tc = 0,7 secunde.

Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este “C” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este I.

Pentru încărcările din zăpadă amplasamentul se poate încadra în zona cu valoarea de s0,k = 2,5 KN/mp la sol conform CR 1-1-3 / 2012.

Pentru încărcările din vânt în zona amplasamentul se poate încadra în zona cu valoarea de qref =0,5 KPa conform CR 1-1-4 / 2012.

CAP.2. MEMORII DE SPECIALITATE

 • 2.1. Arhitectura

SITUAȚIA EXISTENTA

In prezent in incinta in care se vrea construita cresa, se afla deja mai multe clădiri astfel: Școala nr.4 “Georgeta Mircea Cancicov”, Grădiniță cu program normal nr.5,Sala sport,Centrala termica,Magazie si Garaj.

Intre Sala de sport si Grădiniță cu program normal nr.5 exista un spațiu liber (teren liber).Acest teren in suprafața de 2555mp este alocat pentru construirea noului obiectiv

SITUAȚIA PROPUSA

Se propune construirea unei crese cu regim de înălțime parter, cu 5 grupe de clasa.

Sistemul constructiv este pe cadre din beton armat cu stâlpi si grinzi.închiderile perimetrale (pereți exteriori si interiori) sunt din B.C.A. de 30cm, respectiv 15cm.Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila cu atic din beton armat.

Serviciu! Strategie, Programe, Statistică și Prognoză

2

Accesul in clădire se va face din strada Bucium(dînspre Vest), prin

intermediul a doua accese pietonale si unul auto (pentru aprovizionare cu alimente).

ORGANIZAREA SPATIILOR LA PARTER ESTE URMĂTOAREA: -4 grupe mari pentru copii intre 3-5 ani si o grupa mica pentru copii intre 1-2 ani.Organizate in module astfel: cate doua grupe pentru un spațiu de joaca si doua dormitoare, si cate un grup sanitar.Astfel in total sunt 3 grupuri sanitare pentru grupe si 3 grupuri sanitare cu alta destinatie.Au fost prevăzute doua spatii multifuncționale care vor avea si rol de sala de mese.

-S-au prevăzut 3 terase acoperite organizate ca spatii de joaca in aer liber din care se poate cobora in curtea din spatele clădirii unde se va amenaja un loc de joaca.

-Doua Oficii Alimentare,O bucatarie,Un depozit alimente,O spălătorie,Un depozit lenjerie.

f -Un depozit jucării,un lzolator+WC,un Cabinet medical+WC,un Vestiar personal+WC.un Birou administrativ,un Birou conducere,si un Vestiar filtru la intrarea principala.

-Se va prevede iluminat de siguranța si instalație de 4 hidranti interiori.

-Se va prevede in Biroul administrativ o Centrala de alarmare, cu o usa rezistenta la foc min.30 minute.

-In spălătorie se va prevede un rezervor de 200I pentru rezerva de apa in caz de incendiu.Spalatoria va avea o usa rezistenta la foc min 90min.

-Centrala termica a fost proiectata in laterala construcției intr-o camera separata si va fi pe gaz metan.Usa de la aceasta va fi antifoc rezistenta minim 90 minute si se va deschide direct in exterior.

-Pe acoperiș au fost proiectate 4 cupolete de sticla pentru iluminat natural si dezfumare in caz de incendiu, cu senzori de fum.

-Alimentarea cu apa, curent electric,gaz metan se va face din rețelele existente in zona.

-Evacuarea apelor menajere se va face printr-un racord in rețeaua de canalizare existenta in zona.

Finisajele propuse se caracterizează prin aspect modern, durabilitate si rigiditate la montare.

Finisaje interioare

Pardoseii:

 • -  gresie - in bai

 • -  pardoseala mocheta in spatiile de joaca

 • -  pardoseli parchet in dormitoare

 • -  PVC antistatic pe holuri si in sălile de mese

 • -   gresie la bucătărie, spălătorie si in oficii

- mocheta in birouri

Pereți interiori:

 • -   var lavabil alb

 • -  faianța in bai si cabinet medical

Finisaje exterioare:

 • -  pardoseala PVC-in zona teraselor acoperite

 • -  tamplarie PVC cu geam termopan-maro

 • -  tencuiala decorativa verde-soclu

 • -  tencuiala decorativa verde-atic

 • -  tencuiala decorativa alba-pereti

CAP.3.DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA PROIECTATA

Regimul de inaltime al construcției noi este Parter

S teren=2555mp.

A construita(parter) =956,6mp

A desfasurata=956,6mp

H sub atic=+3,00m

H maxim=3,55m.

P.O.T.=37,4%

C.U.T.=0,37

Grad "I" Rez.foc

Categoria “C” de importanta.

Clasa III de imp.

+/-0,00=161,50

Pr. 1/2018

Construire Cresa Centru Bugetar Școala Mihai Dragan - Școala “Georgeta Mircea Cancicov” Amplasament - Strada Prieteniei nr. 73, Municipiul Bacau, Județul Bacau

Beneficiar - Primăria Municipiului Bacau

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENȚĂ

 • 1. OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

La solicitarea beneficiarului se întocmește documentația în faza de «Studiu de Fezabilitate» (SF) pentru investiția "Construire Cresa Centrul Bugetar Școala Mihai Dragan - Școala Georgeta Mircea Cancicov” ce va avea regim de înălțime parter.

Terenul destinat construirii investiției se găsește în Municipiul Bacău pe Strada Prieteniei nr. 73, Județul Bacău.

Documentația s-a întocmit respectându-se prevederile din legea 50/1991 și legea 81/2013 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Ordinul 943/2001 privind procedurile de avizare a documentațiilor de autorizație de construcție de către I.C., precum și a Legii 10/1995, art. 18, aliniat 2 privind calitatea în construcții cu modificările aferente, cat și HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

 • 2. SITUAȚIA PROPUSĂ

Structura de rezistență a investiției va fi realizata din cadre de beton armat cu inchideri din BCA cu grosimea de 30 cm, cu placare la exterior de polistiren expandat de 10 cm. (termosistem), iar la interior se va face cu pereți din BCA de 30cm grosime, cat si compartimentări din pereți de gipscarton montati pe profile zincate.

Planseul peste parter va fi ralizat din beton armat monolit in grosime de 15 cm.

Golurile de uși și ferestre se vor borda la partea superioară cu buiandrugi din beton armat.

Materialele folosite pentru zidărie vor fi din clasa de expunere MX1 conform SR EN 1996-2, vor fi blocuri tip BCA (375*250*238) conform SR EN 771-1:2003/A1:2005 cu proprietăți mecanice: clasa I, caracteristici geometrice grupa 2, C10 cu fb = 10N/mm2 și fbh = 3N/m2. Mortarul folosit pentru zidărie pentru utilizare generală conform SR EN 998-2:2004, va fi M10c.v cu fm = 10N/mm2.

Fundațiile investiției vor fi izolate sub stâlpii de cadre de tip bloc de fundare de beton simplu marca C 12/15 și cuzineți din beton armat marca C 16/20 cat si continue sub ziduri și alcătuite din bloc de fundare de beton simplu marca C 12/15 și din elevație de beton armat marca C 16/20

 • 3. DESCRIEREA TERENULUI DE FUNDARE

Terenul de fundare este alcătuit din pietriș neuniform cu nisip cafeniu.

Fundațiile se vor realiza la adâncimea de 1,30 m față de CTN.

Dimensionarea fundațiilor s-au făcut pe baza unei presiunii convenționale de calcul medie Pconv.= 350 KPa pentru gruparea fundamentală de sarcini conform datelor puse la dispoziție de ing. geolog Cociorvă Delia.

Adâncimea maximă de îngheț conform STAS 6054/77 în zona amplasamentului este de 0,90m.

 • 4. ÎNCADRAREA ÎN ZONA SEISMICĂ Șl CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ

Conform Normativ P100 -1/ 2013, amplasamentul se află în zona de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag = 0,35 g și perioada de colț Tc = 0,7 secunde.

Conform normativului P100-1/2006 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este “C” conform HGR 766/97. Gradul de rezistență la foc a investiției este II.

Pentru încărcările din zăpadă amplasamentul se poate încadra în zona cu valoarea de sO,k = 2,5 KN/mp la sol conform CR1-1-3 / 2012.

Pentru încărcările din vânt în zona amplasamentul se poate încadra în zona cu valoarea de qref =0,5 KPa conform CR 1-1-4 / 2012.

 • 5. NORME, LEGISLAȚII, STAS-uri

La întocmirea documentației s-au respectat prevederile din STAS- urile și normativele în vigoare:

 • - P100 -1/2013 - Cod de proiectare seismică - Partea I: prevederi de proiectare pentru clădiri;

 • - pentru greutăți tehnice și încărcări permanente - SR EN 1991-1;

 • - pentru calculul și alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat și beton precomprimat-SREN 1992-1;

 • - CR 0 - 2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;

 • - CR 6 - 2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

 • - pentru încărcări din vânt - CR1 -1 - 4/ 2012;

 • - pentru încărcări din zăpadă - CR1-1- 3/ 2012;

 • - legea 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Lista de mai sus nu este limitativă.

 • 6. Măsuri de sănătate și siguranța muncii.

  • 6.1. Legislație - securitate și sănătate în muncă:

 • - Legea 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă:

Evaluarea riscurilor și documentația pentru sănătatea, securitatea și protecția muncii sunt obligatoriu să fie realizate și să se afle în posesia angajatorului (conform Aii 12 Legea 319/2006):

 • - Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligațiile de a cunoaște și respecta deciziile de securitatea și sănătatea muncii);

 • - Fișa postului (inclusiv modul de însușire și respectare a măsurilor pentru securitatea și sănătatea muncii);

 • - Instrucțiuni specifice de securitatea, sănătatea și protecția muncii pentru fiecare loc de muncă;

 • - Evidența zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);

 • - întocmirea planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent (acolo unde este cazul);

 • - Planul de prevenire și protecție;

 • - Tematica pentru toate fazele de instruire;

 • - Fișele individuale de instructaj pentru sănătatea, securitatea și protecția muncii;

 • - PROIECT - Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în munca nr.319/2006;

 • - Hotărârea de guvern nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile; • - Hotărârea de guvern nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

 • - Hotărârea de guvern nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 • - Hotărârea de guvern nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • - Hotărârea de guvern nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

 • - Hotărârea de guvern nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă.

6.2 Legislație * situații de urgență:

 • - LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor:

 • - Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligațiile de a cunoaște și respecta deciziile de prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - Fișa postului (inclusiv modul de însușire și respectare a măsurilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - Instrucțiuni specifice de prevenirea și stingerea incendiilor pentru fiecare loc de muncă;

 • - Evidența zonelor cu risc de incendiu ridicat (acolo unde este cazul);

 • - întocmirea planului de acțiune în cazul unei situații de urgență (acolo unde este cazul);

 • - Planul de intervenție pe unitate;

 • - Planul de evacuare pe fiecare etaj;

 • - Tematica pentru toate fazele de instruire;

 • - Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea și stingerea incendiilor

 • - P118/2014: Norme tehnice de proiectare și realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;

Ordinul 163 / 28.07.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII SANITARE CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -ȘCOALA „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” STRADA PRIETENIEI NR. 73

OBIECTIVUL:    Documentația de față trateaza instalațiile sanitare aferente

obiectivului situat in Bacau Școala Mihai Dragan, Jud.Bacau, beneficiar U.A.T. Bacau, ce va funcționa cu desținatia de cresa

Clădirea are caracetristicile prezentate în memoriul general din punctele de vedere contructiv și al condițiilor de exploatare.

SOLUȚIA PROPUSA

Documentația întocmită pe baza temei program înaintată de beneficiar, se referă la realizarea instalația sanitare interioară din grupurile sanitare noi , alimentarea cu apă rece de la rețeaua existenta, canalizarea la rețeaua de canalizare existenta.

Pentru asigurarea condițiilor obligatorii de igienă, s-au proiectat:

Grupuri sanitare interioare dotate corespunzător rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare.

OBIECTE SANITARE SI DISTRIBUȚIE

Prin lucrările care se vor face se impune realizarea de noi grupuri sanitare.

Conform funcțiunilor deservite dotarea cu obiecte sanitare s-a făcut astfel: -lavoar din porțelan sanitar tip L2 550mm alb, calitatea I

-vas closet din porțelan sanitar cu rezervor montat la înălțime

-sifoane de pardoseală din fontă Dn 50- 100 mm

-dusuri

-pisoare

Porțiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apă rece se vor monia cu pantă de 0,002, în sens contrar sensului de curgere, în ipoteza golirii instalației.

Trecerile conductelor prin pereți se vor proteja cu tuburi metalice de protecție și se vor izola.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de apă se vor face cu racorduri metalice rigide de 1/2”.

Lavoarele vor fi echipate cu baterie monocomandă , cu ventil din alamă și sifon din fontă sau PVC.Înainte de fiecare obiect sanitar se va monta câte un robinet de trecere (pentru închidere, reglaj și secționare ) de 1/2 ” cu bilă și pârghie de acționare.

Apa caldă menajeră este preparată într-un boiler cu acumulare cu capacitatea de 240 I montat in centrala termica.

Se va realiza o rețea de hidranti interiori simultaneitate 1 conform planurilor anexate, rețeaua de hidranti interiori va fi realizata din țeava ol 2 - 2 14

HIDROFOR

Debitul și presiunea necesară în instalația interioară va fi asigurată printr-o stație hidrofor, alcătuită dintr-un vas de expansiune închis, cu membrană, cu capacitatea corespunzătoarei fișei tehnice. Comanda funcționării pompei submersibile va fi asigurată de prezența presostatului precum și a sondei de siguranță pentru nivel minim. După montaj, întreaga instalație va funcționa automat

Rețeaua de apă rece, de la rețea spre consumatori, va fi executată din polietilenă de înaltă densitate, cu Dn110 mm pozată direct în pământ, pe pat de nisip de 15 cm, la cota -1,0m de la CTA.


Conductele de distribuție a apei reci si a apei calde de consum din clădire, vor fi executate din țeava de oțel zincată cu diametrul de 3/4”-1” cat si cu țevi tip PEX.

REȚELE EXTERIOARE APA Șl CANALIZARE.

Conducta de alimentare cu apă de la rețea la grupul hidrofor este de tip PEHD 110 .In incinta se va realiza o rețea de incendiu avand diametru de Dn 110 din țeava PE.

Conductele de canalizare de la obiectele sanitare, Dn 110, se vor executa din PVC și se vor amplasa îngropat. înainte de ieșirea din clădire conductele vor fi prevăzute cu piesă de curățiere după care se vor îngropa până sub adâncimea de îngheț . La min 1,5 m de fundația clădirii se realizează un cămin de colectare și schimbare de sens cu diametrul interior de 40 cm si adâncimea de 1,5 m necesară pentru crearea unei înălțimi de decantare. De la căminul colector , prin intermediul unei țevi de PVC cu Dn 200 apa este dirijată la rețeaua de canalizare existenta. La toate schimbările de sens ale conducte de canalizare se vor amplasa cămine cu caracteristicile prezentate anterior.

Organele de închidere folosite vor fi robineți cu sferă , cu pierderi de presiune locale și depuneri de impurități minime.

Toate conductele se vor îngropa la minim 1,10 m adâncime pe un pat de nisip cu grosimea de 10 cm.

Proiectarea, execuția și recepția instalațiilor sanitare se efectuează în conformitate cu normativele și standardele în vigoare.

Datele din prezentul memoriu se vor completa cu prevederile din caietul de sarcini corespunzător.


I.2 BREVIAR DE CALCUL INSTALAȚII APA

Breviar de calcul

-prin metoda echivalenților-

Dimensionarea conductelor se face conform STAS 1478 utilizând debitul de calcul funcție de suma echivalenților de debit aferenți punctelor de consum alimentate.

Se va utiliza următoarea relație de calcul:


qc = abc [l/s]         , unde:

E - suma echivalențelor robinetelor de apă rece;

a - coeficient adimensional funcție de regimul de furnizare a apei în rețeaua de distribuție;

a = 0,15 pentru regim de furnizare 24 ore pe zi;

b - coeficient adimensional funcție de felul apei (rece sau caldă), conform tab.8, pct.1, b = 1; c - coeficient adimensional în funcție de destinația clădirii,conform tab.6, c = 1,6;


Felul obiectului

Echivalent debit

Nr. obiecte

E1

E2

1

2

3

4

5

lavoar

0.35

12

4.2

spălător Dn15

1

2

2

cadă dus

0.5

8

4

pisoar

0.5

15

7.5

mașina de spalat

0.5

1

0.5

vas closet

0.5

8

4


ZE =0.7xE1+E2

E1 =

E2=

ZE=

qc= 0.15 x 1 x 1.6 x ^/Z E =    1.05 l/s =  3.78 mc/h


de unde:

4.x.qc .x.10 3 di = V 0,8x3,14

.=. 0.0409 mm


Se va alege o conducta avand Dn 50.

Având in vedere debitul rețelei de hidranti exteriori se dimensionează branșamentul la un debit de 6 l/s.

Debitul de restitutie la canalizare este 1 din valoarea debitului de alimentare cu apa.Breviar de calcul

-prin metoda echivalentilor-

Dimensionarea conductelor se face conform STAS 1478 utilizând debitul de calcul funcție de suma echivalenților de debit aferenți punctelor de consum alimentate.

Se va utiliza următoarea relație de calcul:

qc = abc 4e [l/s] , unde:

E - suma echivalențelor robinetelor de apă rece;

a - coeficient adimensional funcție de regimul de furnizare a apei în rețeaua de distribuție;

a = 0,15 pentru regim de furnizare 24 ore pe zi;

b - coeficient adimensional funcție de felul apei (rece sau caldă), conform tab.8, pct. 1, b = 1; c - coeficient adimensional în funcție de destinația clădinv,conform tab.6, c = 1,6;

Felul obiectului

Echivalent debit

Nr. obiecte

E1

E2

1

2

3

4

5

lavoar

0,35

12

4,2

spălător Unl5

1

“T“

“7

cadă dus

0,5

8

4

pisoar

0,5

15

“73

mașina de spalat

0,5

"T"

vas closet

0,5

8

4

ZE =0.7xE1+E2

E1 =

E2=

ZE=

qc= 0.15 x 1 x 1.6 x E =    1,05 l/s =   3,78 mc/h


MUNICIPIUL BACĂU

MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII TERMICE

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -

ȘCOALA „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” STRADA PRIETENIEI NR. 73

OBIECTIVUL: Documentația de față trateaza instalațiile de încălzire interioare aferente obiectivului situat in Bacau, Jud.Bacau, beneficiar U.A.T. Bacau, ce va funcționa cu desținatia de cresa.

La alegerea soluției tehnice s-au avut în vedere:

 • - caracteristicile construcției

 • - destinația construcției

 • - condițiile de mediu

 • - destinația încăperilor

 • - standardele în vigoare

Clima și fenomenele naturale specifice zonei

 • - clima este de tip temperat

 • - temperatura minimă - 18° C

 • - temperatura maximă + 38° C

 • - umiditatea minimă = 60%

 • - umiditatea maximă = 85%

în scopul asigurării condițiilor optime de confort termic se realizează o instalație de încălzire dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform STAS 1907/2-91 astfel:

Categoria clădirii și destinația încăperilor

Temperatura interioară convențională de calcul

°C

CREȘE ȘI GRĂDINIȚE DE COPI

Camere de primire

20

Camere de joc în creșe

22

Dormitoare1

20

Camere de joc în grădinițe

20

Săli de mese

20

Camere de lucru și citire

20

Camere de personal și secretariat

20

Băi și dușuri pentru copii

24

Toalete, closete pentru copii și camere de oale de noapte

20

Closete pentru personal

18

Vestibuluri, coridoare, holuri, scări

18

Intrări (windfang)

12

Cabinete medicale

24

1 Temperaturile indicate sunt valabile în ipoteza nefuncționării utilajului tehnologic. Pentru calculul necesarului de căldură al încăperilor învecinate, utilajul se consideră în funcțiune și temp. interioară considerată este de 20-22°C.

Camere de izolare

22

Camere pentru rufe curățate

16

Depozite pentru saci de dormit

16

Camere pentru rufe murdare

10

Bucătării

15

Anexe bucătării preparare, spălare vase

18

Spălătorii, călcătorii

15

Descrierea soluției tehnice

Distribuția agentului termic de la centrala termica la corpurile de clădire se va realiza cu ajutorul unui distribuitor-colector.

Alimentarea corpurilor de incalzire se face cu distribuție inferioara,

în instalația de încălzire se vor monta robinete de aerisire - dezaerator manual 1/2”, pentru fiecare corp de încălzire. De asemenea instalația va fi dotată cu robineti cu dop și portfurtun pentru golirea instalației, în punctele de cota minima.

 • 2.1. Instalația de încălzire

Instalația de încălzire se compune din:

 • a)      distribuitor - colector (amplasat în centrala termică), din țeavă Dn80

 • b)      conducte de distribuție principale - țeavă OL 03/4'” -1 1/2".

 • c)      conducte de legături de la distribuitoare -colectoare la corpurile de încălzire sunt din țeavă OL 01/2 -1”.;

 • d)      armături montate în locuri accesibile:

robinet dublu reglaj 01/2, Pn10, montat pe fiecare radiator; robinet de retur montat pe fiecare radiator 01/2, Pn10;

robinete de golire - cu sferă, cu dop și portfurtun 03/4, Pn10, in punctele de cota minima;

robineți de aerisire - dezaerator manual 1/2”, montat pe fiecare corp; dezaeratoarele automate RAA montate la capetele coloanelor

 • e) corpurile de încălzire sunt convectoradiatoare din otel si ventiloconvectoare de tavan si perete.

Conductele de distribuție ale agentului termic pentru instalația de încălzire la corpurile de radiatoare sunt din oțel montate prin sudură și parțial prin înșurubare . Montajul acestora de clădire va fi aparent la nivelul pardoselei. Conductele de distribuție vor avea o pantă de minim 3%o pentru o bună circulație a agentului termic.

Corpurile de încălzire se vor amplasa la partea superioara a încăperilor, în zona suprafețelor vitrate, pentru obținerea unei eficiențe termice maxime sau, acolo unde este cazul, cât mai aproape de locul de pătrundere a aerului rece.

Racordarea corpurilor la instalație se face astfel încât circulația agentului termic să se facă de sus în jos și în diagonală.

Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente).

Distanțele de amplasare a corpurilor de încălzire sunt conform Normativ 113 față de pardoseală circa 12cm față de perete circa 3 - 5cm

Conductele de distribuție vor avea o pantă de minim 3%o pentru o bună circulație a agentului termic.

Reglarea termică a instalației se va face local prin intermediul robinetelor montate pe fiecare radiator.

Aerisirea instalației se face cu ajutorul dezaeratoarelor de coloană amplasate în punctele cele mai înalte ale instalației și aerisitoare manuale montate pe corpurile de încălzire.

Golire instalațiiei în perioadele de intrerupere îndelungată a funcționării centralei se va realiza prin intermediul robineților cu dop și portfurtun montați în punctele de cotă minima.

Apa caldă pentru lavoare se va obține cu un boiler cu acumulare avand capacitatea de 160 I amplasat în centrala termică.

Instrucțiuni de execuție

Toate lucrările ce se execută la instalațiile interioare construcțiilor, vor corespunde din punct de vedere al calității celor prevăzute prin legea nr. 10 a calității în construcții, în scopul satisfacerii exigențelor de calitate pentru care au fost proiectate.

După terminarea lucrărilor de instalații, acestea vor fi supuse tuturor verificărilor și probelor specifice înaintea de punerea în funcțiune.

Exploatarea și întreținerea echipamentelor se va face în concordanță cu cărțile tehnice ale furnizorului.

Exploatarea și întreținerea instalațiilor de încălzire este obligatorie să se efectueze de către personal calificat.

în cazul opririi furnizării agentului termic în perioada rece a anului, instalația de încălzire se va goli prin închiderea robinetelor de separație și deschiderea robinetelor de golire și aerisire.

Măsuri de protecția muncii

în vederea asigurării condițiilor normale de muncă, cât și pentru evitarea accidentelor s-au prevăzut măsuri de protecție conform legislației în vigoare:

BREVIAR DE CALCUL DETERMINAREA NECESARULUI DE ENERGIE TERMICĂ

Conform STAS 1907/1-97 județul Bacau se află în zona climatică III, pentru care temperatura exterioară convențională de calcul este text = -18°C și în zona eoliană II, pentru care viteza convențională de calcul a vântului este v = 5,0m/s.

Temperaturile interioare convenționale de calcul s-au ales conform STAS 1907/2-91 (între 15 și 20°C).

Determinarea necesarului de căldură pentru încălzire s-a făcut ținând cont de prevederile standardului SR1907/1-97 .

Determinarea necesarului de căldură s-a făcut utilizând metoda de calcul pe bază de indici.        Relația de calcul folosită în mod curent este :

Q = VTxbxq0(t.-te)             (W)

în care :

y

T - volumul total al spațiului (mc);

W

9° - caracteristica termică a clădirii ( m ;

b- coeficient care ține seama de variația lui în funcție de temperatura exterioară de calcul;

- temperatura exterioară de calcul; = -18 °C ;

* - temperatura interioară necesară

Necesarul de energie termică pentru încălzire s-a calculat pentru fiecare încăpere în parte cu indici q = 30- 55 W/m3 - funcție de temperatura interioară (15° 4- 20°C), destinația încăperilor și poziționarea lor în clădire conform table anexat, rezultând:

Q total încălzire =120,0 KW

 • 2. Necesarul de căldură pentru preparare apă caldă menajera

Ng = (100 persoane x 6 l/pers/zi + 4 persoane x 20 l/pers/zi)

1

x-------------=  o,68 mc/zi

1000

Ng = 0,68 mc/zi

Q = KsxKpxN = 1.0 x 1.1 x 0,68 = 0,748 mc/zi = 0,031 mc/h = 31.16 l/h

Qacm =G*Cx(tc-tr ) în care :kcal

l x grd


- căldura specifică a apei tc = 60°C temperatura apei calde ; tr= 10°C temperatura apei reci.

Cu datele de mai sus rezultă

Qac = 32 x 50 = 1600,OpyO = 1,86 kW »2 kW

Se va monta un boiler avand 240 I.

întocmit ing. Popa Vlad
MEMORIU TEHNIC

INSTALAȚII TERMOENERGETICE IN CENTRALA TERMICA

OBIECTIVUL : Documentația de față trateaza instalațiile de încălzire interioare aferente obiectivului situat in Bacau Școala Mihai Dragan, Jud.Bacau, beneficiar U.A.T. Bacau, ce va funcționa cu desținatia de cresa.

SOLUȚIA PROPUSA

Agentul termic apă caldă, cu temperatura 90/70 C se va prepara cu ajutorul unui cazan cu funcționare pe combustibil gaz P=140 Kw. Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler cu acumulare V=240 I.

Spațiu de montaj în centrală, suprafața vitrată , accesul în centrală, sunt realizate în conformitate cu prevederile, și prescripțiile P.S.I. în vigoare.

Echipamente

în centrală se vor monta următoarele echipamente:

 • 1. Cazan condensatie Tip UNICAL Alkon 70-2 bucăți

 • - Cazan mural in condensatie, cu tiraj fortat, pentru incalzire;

 • - Schimbătorul de caldura/condensator este turnat dintr-un aliaj Al/Si/Mg, folosind aceeași tehnologie utilizata si in industria automobilelor;

 • - Eficienta sezonala de pana la 108%; Dimensiuni reduse, adâncime cazan doar 266 mm;

 • - Raport de modulare foarte mare: 1:7 pentru Alkon 70; se asigura astfel economie maxima de combustibil putând modula descrescător pana la doar 9,6 kW;

 • - Arzător cu preamestec acoperit cu fibra metalica, asigura ardere cu flacara albastra, emisie CO2 de 9% la putere minima si maxima;

 • - Funcționare silențioasa datorita presiunii scăzute de funcționare a ventilatorului modulant.

 • 2. Kit cos fum tip UNICAL_ Alkon50_ 70-2 bucăți

 • 3. Sonda tip UNICAL comanda boiler_Alkon 5 0-1 bucata

 • 4. Regulator electronic - 1 bucata

 • 5. Boiler Tank-in-Tank tip ACV SLE 240 - 1 bucata

 • - Boiler tank in Tank, din otel inoxidabil, pentru instalare pe pardoseala BI-ENERGIE:

 • - O rezistenta electrica (opțional) imersata in circuitul primar, pentru a se evita depunerile de calcar

 • - Izolație de înalta calitate: grosime 50 mm, spuma poliuretanica rigida cu celule închise;

 • - Pierdere termica in regim static mai mica de 3 grade C in 8 ore!

 • - Finisaj de lux: jacheta exterioara de polipropilena de înalta densitate, eleganta si rezistenta la șocuri, de culoare gri

 • - Termostat de reglaj inclus (poate fi înlocuit cu o sonda pentru utilizarea unui cazan cu automatizare electronica)

 • - Termostat de siguranța

 • 6. Vana amestec ACV termostatica DN 32 - 1 bucata

 • 7. Recuperator căldură tip SABIANA ptr tavan - 2600 mc/h, la 250 Pa disponibil - 2 bucăți.

 • 8. Baterie incalzire/racire tip SABIANA BAE 4_ENY-P4 2 4.448,22 - 2 bucăți

 • 9. Baterie electrica anti-inghet tip SABIANA - 2 bucăți

 • 10. Termostat electronic de perete cu afisaj electronic - 2 bucăți

 • 11. Elemente, fitinguri, distribuitor colector,etc.

 • 12. Filtru de impurități tip Y

 • 13. Dispozitiv de dedurizare a apei.

Pentru controlul și măsurarea parametrilor agentului termic se vor monta manometre, termometre, ștuțuri cu robinet de control pentru montarea aparatelor de măsură și control.

Alte dispozitive de comandă necesare pentru buna funcționare a centralei termice se contituie in intraga gamă de supape de siguranță pe cazane, armături de închidere din fontă, robinete automate de aerisire, robinete de golire.

Umplerea instalației se va realiza prin intermediu hidroforului.

Materiale și montaj utilaj

Conductele din centrala termica se vor realiza din țeava de otel neagra.

Toate conductele din centrala termică se vor monta aparent și vor fi susținute de suporți executați din profile metalice (brățări, coliere, scoabe) conform detaliilor tip IPCT.

Legăturile instalațiilor cu elementele de construcție au fost proiectate astfel încât să nu constituie puncte slabe, ci să reziste eventualelor seisme.

Suporții mobili vor asigura deplasarea relativă a reazemelor.

Conductele se vor monta cu pante 3%o, se vor curăța, grundui și se vor izola cu saltele din vată minerală de 60 mm grosime iar protecția izolației se va realiza cu tablă de aluminiu unde este cazul.

La fel se vor izola distribuitorul - colectorul și vasul de adaos.

Conductele sistemului de expansiune, ale sistemului de umplere, conductele de evacuare de la supapele de siguranță se vor curăța, grundui și vopsi.

La amplasarea utilajelor au stat următoarele criterii:

 • -  dimensiunile de gabarit ale utilajelor;

 • -   respectarea normativelor privind spațiile de circulație între utilaje;

 • -  respectarea prescripțiilor tehnice pentru proiectarea, execuția, montarea, repararea, instalarea, exploatarea și verificarea cazanelor de apă caldă - C31 și îndrumarul pentru proiectarea centralelor termice mici - IPCT;

 • -  asigurarea condițiilor necesare pentru întreținere și reparații;

 • -  trasee cât mai scurte pentru conducte.

Pentru rezistență și stabilitate se impune încastrarea utilajelor în pardoseală conform prescripțiilor furnizorilor în cartea tehnică a utilajului.

Evacuarea gazelor de ardere de la cazane se va face prin coș de fum montat în interiorul clădirii.

Aerul necesar arderii se va asigura în centrală prin două prize de aer proaspăt (400 x 400) mm protejată cu ramă cu jaluzele fixe și plasă de sârmă , amplasată în tăblia inferioară a ușii de acces la centrala termică.

Probele de presiune hidraulică sau etanșare se vor face conform normelor încercarea la presiune hidraulică se face cu apă sau lichid neutru.

Spațiul centralei, suprafața vitrată, gura pentru aer proaspăt, ușa de acces la centrală și coșul pentru evacuarea gazelor sunt realizate în conformitate cu prevederile Normativului 113, P118 și C31.

Sunt doua prize neobturabile

 • 1. admisie aer ardere/la partea inferioara in foaia ușii 113

 • 2. ventilare încăpere CT/la partea superioara a încăperii (in fereastra eventual)

După stabilirea firmei câștigătoare ce va livra echipamentele se vor stabili pozițiile definitive de montaj.

Toate echipamentele vor avea avize și agremente tehnice, conform fișelor tehnice anexate.

Se recomandă folosirea unor utilaje moderne care nu produc zgomote mari și alegerea unor viteze economice pentru transportul apei pe conducte care să conducă la un nivel de zgomot în limite admisibile în centrale termică.

Regimul de funcționare al centralei termice este permanent cu supravegere.

Centrala termica se va dota cu un stingator cu pulbere si CCtetip P6.

Executantul va respecta normativele specifice de protecția muncii pentru lucrări de construcții montaj, precum și Legea de protecția muncii.

Prin grija beneficiarului, se va instrui personalul de deservire și se vor afișa măsurile PSI ce trebuie luate pentru prevenirea și stingerea incendiilor și căile de evacuare în caz de incendiu.

Măsurile specifice centralei termice se vor introduce în măsurile generale PSI ale instituției.

Prin grija beneficiarului se obține autorizația de funcționare PSI.

Proiectant,

Tabel Radiatoare si corpuri de încălzire

Nr. Crt.

Denumire camera

Temperatura

Wați

tip calorifer / corp încălzire

1

Dormitor

20° C

3930

SK 22

2

Baie

20° C

1554

22- 600 x 700

2'

Baie

20° C

877

22 - 600 x 500

3

Dormitor

20°C

3930

SK22

4

Camera de joaca

22° C

4630

SK32

5

Spațiu multifuncțional

20° C

4630

SK32

6

Hol -135,5 mp

18° C

*

*

7

Oficiu alimentar

18° C

2631

22 - 600 x 700

8

Oficiu alimentar

18° C

2631

22 - 600 x 700

9

Izolare

22° C

1929

22 - 600 x 1100

9'

WC

22° C

632

22 - 600 x 700

10

Cabinet medical

24° C

1929

22 - 600 x 1100

10'

WC

24° C

632

22 - 600 x 700

11

Vestiar filtru

20° C

2900

SK 12

12

Depozit cărucioare

16° C

877

22 - 600 x 500

13

Birou Administrativ

20° C

2442

22 600 x 1100

14

Birou conducere

20° C

2880

CRC 24

15

Cabinet educare

20° C

4560

CRC 44

16

Vestiar personal

18° C

1579

22 - 600 x 900

17

WC personal

18° C

1052

22 - 600 x 600

18

Windfang

12° C

877

22 - 600 x 500

19

Bucătărie si depozit alimente

15° C

3996

22 - 600 x 1800

20

Spălătorie

15° C

3108

22 - 600 x 1400

21

Depozit jucării

16° C

2664

22 - 600 x 1200

22

Camera de joaca

20° C

4630

SK32

23

Dormitor

20° C

3930

SK22

24

Baie

20° C

877

22 - 600 x 500

24'

Baie

20° C

1052

22 - 600 x 600

25

Dormitor

20° C

3930

SK22

26

Spațiu multifuncțional

20° C

4630

SK32

27

Dormitor

20° C

3930

SK 22

28

Sas biberoane

18° C

1403

22 - 600 x 800

29

Camera de joaca

22° C

2900

SK 12

30

Baie

20° C

1579

22 - 600 x 900

85731

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietui de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Pompa de circulație pentru circulația apei in sisteme de încălzire, sisteme solare, precum si in sisteme de apa răcită si aer condiționat, cu următoarele caracteristici:

 • - pompa este potrivita pentru următoarele tipuri de lichide: lichide nevascoase, neagresive si neinflamabile, care nu conțin particule solide sau fibre; lichide răcite, care nu conțin ulei mineral; apa dedurizata, avand temperatura cuprinsa intre -10°C si 110°C.

 • - pompa de circulație MAG NA 1 este un produs eficient energetic si conform cu Directiva EuP (641/2009) in vigoare de la 1 ianuarie 2013.

 • - funcție presiune proporționala si presiune constanta; aceste funcții, duc la o reducere considerabila a consumului de energie, previn apariția zgomotului cauzat de închiderea robinetilor termostatici de pe radiatoare sau a fitingurilor similare si îmbunătățesc reglarea eficienta a sistemului.

 • - pompele MAGNA1 sunt dotate cu presostat diferențial incorporat, ce permite ajustarea continua a performantei pompeiin funcție de cerința reala a sistemului.

Q = 5,60 mch

H = 8,00 mcA

DN: 40 cu flansa

Model de referința Grundfos Magna! 40-100

GRUNDFOS sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic


Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietui de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Cazan mural, pentru combustibil gaze, capacitate termică utila 70 KW, agent termic apa calda 80/60°C, funcționare in condensatie, camera de ardere etanșa, schimbător de căldură din aluminiu—siliciu, evacuare fortata a gazelor arse, presiune maxima de lucru: 4 bar,

Echipat cu:

Terminal orizontal, coaxial 080/125,

Adaptor cos fum 080-80 la coaxial 080/125

Cot la 90°, coaxial 080/125

Kit comanda boiler

Pompa cu turatie variabila cu Q = 2,6 mc/h si H = 3 mCA (cazan - butelie)

Model de referința Alkon 70

Unica! sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe ia recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Regulator electronic pentru comanda funcționarii in cascada a 2 cazane, cu butelie de egalizare a presiunii, reglarea temperaturii apei calde pe 2 circuite de încălzire cu pompa si vana cu 3 cai, in funcție de temperatura exterioara, si un circuit pentru boiler, inclusiv sonde de temperatura;

Model de referința Unicat E8

Unical sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Fisa tehnica nr. 08

Utilajul tehnologic: VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS DE 50 LITRI - 2 buc

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Vas de expansiune închis cu picioare pentru încălzire, cu membrana interschimbabila din cauciuc SBR, avand capacitatea de 80 litri si următoarele caracteristici:

 • - diametru: 0 460 mm;

 • - înălțime: 690mm;

 • - presiune maxima de lucru: 6 bar;

 • - presiune de preincarcare: 1,5 bar,

 • - racorduri hidraulice: 0

 • - temparatura maxima de funcționare: 99°C; Model de referința ERE CE 80

CIMM sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Boiler tank in tank cu corp din otel inoxidabil, avand următoarele caracteristici:

-capacitate totala 240 litri

-izolat cu poliuretant rigid de 50 mm

-corp sanitar din otel inoxidabil, rezistent la coroziune -protecție la antilegionela

-nu necesita anod de magneziu

-dimensiuni $x H = 565 mm x 17420 mm

-debit de vârf la 40 C in 10 minute: 547 litri

-debit conținu la 40 °C: 1527 l/h;

-timp preincalzire (alimentare de la cazan) 20 min

-preș. max. circuit primar 3 bar

-preș. max. circuit secundar 10 bar

-echipat cu sonda de temperatura boiler -echipat cu rezistenta electrica de 6 KW, 380V

-echipat cu vas de expansiune sanitar de 35 litri si supapa de siguranța de la 6 bar

Model de referința ACV SLE 240 sau similar

ACV Belgia sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție incepe la recepția lucrării: minimum 5 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Vana termostatica antioparire DN 32 mm cu filet Modei de referința sau similar SimpieMix DN 32

ACV Belgia sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Centrala de tratare aer cu 100% aer proaspăt, cu recuperarea căldurii, avand schimbător de căldură in placi si ventilatoare EC

Date tehnice:

Perete exterior dublu din tabla galvanizata, izolat cu spuma poliuretanica densitate 45 Kg/m3, grosime 24

Sabiana Italia

mm ;

sau similar

Schimbător de căldură cu placi Klingenburg, funcționare in contracurent;

o

2 ventilatoare centrifugale tip Plug fan, avand motoare sincrone controlate electronic (EC) cu magneți permanenti, 230V, 50 Hz; turatie variabila, control 0-10V;

Filtru de aer cu microcelule, 98 mm, clasa F7 pentru aerul introdus si clasa M6 pentru aerul extras din clădire;

Presostate diferențiale pentru supraveghere colmatare filtre si indicare inlocuire ;

Panou electric si de automatizare, accesibil din lateralul aparatului; conține siguranțe si partea de putere precum si automatizarea pentru controlul funcționarii ventilatoarelor si accesoriilor.

By-pass recuperator cu servomotor, pentru funcționarea in free cooling ;

Reversibil - construit simetric se pot schimba fluxurile de aer (introducere cu extracție) din controlerul electronic ai filtrele de aer astfel incat sa se potrivesca cu locația de montaj;

debit aer nominal 2600 mc/h; debit de aer minim 690 mc/h;

o

presiune statica disponibila la debitul nominal - 250 Pa;

Eficienta termica conform EU 1253/14 ~ 85 % ;

Recuperare temica maxima 94 % ; putere maxima recuperata 24.5 Kw; pentru aer exterior introdus -10°C, aer interior extras 20°C si 50% UR;

»

Certificat Eurovent;

Se incadreaza in clasa ERP 2018, corespunde cerințelor directivei Europene Ecodesign, EU 1253/14

o

dimensiuni orientative model pentru montaj in tavan fals : L x | x H =2355 * 1700 * 610 mm ;

o

racorduri = 0 400 mm, cu garnitura cauciuc ;

greutate 325 kg;

Putere electrica ventilator 1460 W; grad de protecție

IP20;

Accesorii:

Rezistenta electrica de preincalzire, 9 Kw, 400 V, echipata cu dublu termostat de siguranța (primul cu resetare automata, al-2-lea cu resetare manuala); controlata de bordul electronic al ENY Plus, cu semnal modulant PWM in funcție de temperatura aerului exterior si a celui extras; se montează pe tubulatura de aer.

Controler de perete T-EP, permite: setarea programul de funcționare saptamanal, setarea manuala a debitului de aer dorit pe fiecare ventilator separat, reglare automata debit de aer după senzor CO2 sau senzor de umiditate (daca este instalat);

Tabloul electric si de automatizare:

Este conectat la 4 sonde de temperatura PT1000, amplasate pe caile de aer;

Control motor ventilator de introducere si extracție, independent, cu semnal 0-10V ;

Control clapet de by-pass pentru free coollng ; Control presostate diferențiale filtre ;

Permite: conectarea unui comutator extern ON/OFF, conectarea controlerului T-EP, conexiune externa RS485 Modbus, conectare senzor extern CO2 cu semnal -10V;

Poate gestiona accesorii (daca sunt instalate, opțional): Rezistenta electrica de preincalzire semnal PWM, rezistenta electrica post încălzire ON/OFF, baterie cu apa pentru post încălzire sua răcire ON/OFF, filtrul Crystall ON/OFF.

Model de referința Sabiana Enrgy Plus 4 sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Ventiloconvector de tavan, tip caseta cu aspirație pe mijloc si refulare in 4 direcții, avand motor electric inovativ, fara perii, sincron, cu magneți permanenti, controlat de un circuit electronic cu inverter montat pe aparat, cu semnal 1-10V, funcționare cu apa calda 70/60°C in regim de încălzire si cu apa rece 7/12 °C în regim de răcire, avand următoarele caracteristici:

 • - putere frigorifica : 2,75 kW

 • - putere termica : 5,82 kW -debit de aer: 535 mc/h

 • - trepte de funcționare : 3

 • - presiune sonora - viteza maxima / medie / minima: 24 / 30 /38 dB

 • - putere absorbita : 5 / 8 /16 W

 • - tensiune de alimentare : 230 V

 • - dimensiuni L x H x P: 575 x 575 x 275 mm

 • - racorduri bateria standard : Vz"

 • - preechipat cu : tava colectare condens, comutator de perete cu 3 viteze electronic vara/iarna avand si unitarea de putere nemontata, grila de refulare in 4 direcții Agrement CE si Eurovent

Model de referința Sabiana SkyStar SK-ECM 12

Sabiana Italia sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Ventiloconvector de tavan, tip caseta cu aspirație pe mijloc si refulare in 4 direcții, avand motor electric inovativ, fara perii, sincron, cu magneți permanent!, controlat de un circuit electronic cu inverter montat pe aparat, cu semnal 1-10V, funcționare cu apa calda 70/60°C in regim de încălzire si cu apa rece 7/12 °C in regim de răcire, avand următoarele caracteristici:

 • - putere frigorifica : 4,33 kW

 • - putere termica : 8,81 kW

 • - debit de aer: 710 mc/h

 • - trepte de funcționare : 3

 • - presiune sonora - viteza maxima / medie / minima: 24 / 34 / 45 dB

 • - putere absorbita : 5 /11 / 31 W

 • - tensiune de alimentare : 230 V

 • - dimensiuni L x H x P: 575 x 575 x 275 mm

 • - racorduri bateria standard : %"

 • - preechipat cu : tava colectare condens, comutator de perete cu 3 viteze electronic vara/iarna avand si unitarea de putere nemontata, grila de refulare in 4 direcții Agrement CE si Eurovent

Model de referința Sabiana SkyStar SK-ECM 22

Sabiana italia sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța în exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Ventiloconvector de tavan, tip caseta cu aspirație pe mijloc si refulare in 4 direcții, avand motor electric înovativ, fara perii, sincron, cu magneți permanenti, controlat de un circuit electronic cu inverter montat pe aparat, cu semnal 1-10V, funcționare cu apa calda 70/60°C in regim de încălzire si cu apa rece 7/12 °C in regim de răcire, avand următoarele caracteristici:

 • - putere frigorifica : 5,02 kW

 • - putere termica : 10,42 kW

 • - debit de aer: 880 mc/h

 • - trepte de funcționare : 3

 • - presiune sonora - viteza maxima / medie / minima: 28 / 41 / 51 dB

 • - putere absorbita : 7 / 21 / 62 W

 • - tensiune de alimentare : 230 V

 • - dimensiuni L x H x P: 575 x 575 x 275 mm

 • - racorduri bateria standard :

 • - preechipat cu : tava colectare condens, comutator de perete cu 3 viteze electronic vara/iarna avand si unitarea de putere nemontata, grila de refulare in 4 direcții Agrement CE si Eurovent

Model de referința Sabiana SkyStar SK-ECM 32

Sabiana Italia sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt.

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Ventiloconvector carcasat de pardoseala, avand motor electric inovativ, fara perii, sincron, cu magneți permanenti, controlat de un circuit electronic cu inverter montat pe aparat, cu semnal 1-10V, funcționare cu apa calda 70/60°C in regim de încălzire si cu apa rece 7/12 °C in regim de răcire, avand următoarele caracteristici:

 • - putere frigorifica : 1,80 kW

 • - putere termica : 4,01 kW

 • - debit de aer: 325 mc/h

 • - trepte de funcționare : 6

 • - presiune sonora - viteza maxima / medie / minima: 21 / 32 /42 dB

 • - putere absorbita : 7 /11 / 21 W

 • - tensiune de alimentare : 230 V

 • - dimensiuni LxHx P: 670 x 530 x225 mm

 • - baterie agent termic cu 4 rânduri

 • - racorduri bateria standard :

 • - preechipat cu : tava colectare condens, vana cu 3 cai servomotorizata, comutator cu viteze variabile vara/iarna montat in aparat, set 2 picioare (H=100 mm) Agrement CE si Eurovent

Model de referința Sabiana Carîsma CRC-ECM 24 MV

Sabiana Italia sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Alte condiții cu caracter tehnic

Nr.crt

Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Ventiloconvector carcasat de pardoseala, avand motor electric inovativ, fara perii, sincron, cu magneți permanenti, controlat de un circuit electronic cu inverter montat pe aparat, cu semnal 1-1OV, funcționare cu apa calda 70/60°C in regim de încălzire si cu apa rece 7/12 °C in regim de răcire, avand următoarele caracteristici:

 • - putere frigorifica : 3,19 kW

 • - putere termica : 6,60 kW

 • - debit de aer: 505 mc/h

 • - trepte de funcționare : 6

 • - presiune sonora - viteza maxima / medie / minima: 21 / 32 /42 dB

 • - putere absorbita : 7 /12 / 25 W

 • - tensiune de alimentare : 230 V

 • - dimensiuni L x H x P: 670 x 530 x 225 mm

 • - baterie agent termic cu 4 rânduri

 • - racorduri bateria standard :

 • - preechipat cu : tava colectare condens, vana cu 3 cai servo motorizata, comutator cu viteze variabile vara/îarna montat in aparat, set 2 picioare (H=100 mm) Agrement CE si Eurovent

Model de referința Sabiana Carisma CRC-ECM 44 MV

Sabiana Italia sau similar

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform Legii 10

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante

4

Condiții de garanție si postgarantie

Perioada de garanție începe la recepția lucrării Minimum 2 ani

Service in postgarantie

5

Aite condiții cu caracter tehnic

MUNICIPIUL BACĂU


SOQ ETATEA M SIWK3I PUBLICE MU H IO PALE BACĂU

MEMORIU TEHNIC INSTALAȚII ELECTRICE CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -ȘCOALA „GEORGETA MIRCEA CANCICOV” STRADA PRIETENIEI NR. 73

 • I.GENERALITĂȚI

1.1 Obiectul proiectului

Documentația de față trateaza instalațiile electrice interioare aferente obiectivului situat in Bacau, Jud.Bacau, beneficiar U.A.T. Bacau, ce va funcționa cu desținatia de cresa.

 • 1.2. Baza de proiectare


Proiectul va fi întocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fara derogări.

La alegerea soluției tehnice s-au avut în vedere:

 • - caracteristicile construcției

 • - destinația construcției

 • - condițiile de mediu

 • - destinația încăperilor

 • - standardele în vigoare

 • II. DESCRIEREA SOLUȚIILOR

11.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Caracteristicile consumatorului

Distribuția energiei electrice se va face de la un tablou general de distribuție al clădirii TD care va asigura alimentarea circuitelor de lumina, priza si tablou distribuție TLFA - centrala termica cu o putere absorbita Pa max=14,38Kw.

Datele electroenergetice de consum pentru TD sunt următoarele

 • -  putere electrica nominala Pn =24,75 KW

 • -  putere electrica absorbita Pa =14,38 K W

 • -  curentul de calcul IcR =46,0 A, IcS =45,5 A, IcT =47,0 A

 • -  tensiunea de utilizare Un = 400/230 V;50Hz

 • -  factor de putere mediu coscp = 0.92

 • -  alegerea coloanei = CYABY 4x10 mmp ladm=32A

 • II.2. DISTRIBUȚIA ENERGIEI ELECTRICE

Tabloul electric TD va fi cu cofret metalic in montaj aparent sau semiingropat in. perete, cu usa cu cheie, grad de protecție IP43.

Se prevede o rezerva de 10% la coloana de alimentare, pentru dezvoltări ulterioare.

Tabloul va fi dotat cu cleme sau reglete de nul de protecție, si vor fi etichetate. Etichetele vor conține: denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Circuitele se vor eticheta conform schemelor.

MUNICIPIUL BACĂU

SOa ETATEA DE SERVO PU3LKE MU HK1 PALE BACĂU

Coloanele de alimentare ale tabloului electric va fi cu conductori din cupru, in tub de protecție, îngropate. Se va asigura distribuția echilibrata a consumatorilor pe cele trei faze ale rețelei.

Coloana de alimentare pentru TLFA - centrala termica cu o putere absorbita de 4.77Kw va fi protejata cu comutator/intrerupator manual 3P+N/25A, pentru protecție la curenti de defect.

Circuitele de plecare din tablou vor fi protejate cu întrerupătoare automate diferențiale conform schemelor monofilare (planșele E3 si E4) atașate prezentului proiect.

Toata distribuția se va realiza prin cabluri de cupru cu întârziere la propagarea focului tip CYY-F/NYM-J cu tensiune nominala de minim 1 Kv.Distributiile se realizează in paturi de cabluri montate in tavanele false si in canal de cablu montat îngropat in tencuiala.

 • 11.3. ILUMINATUL INTERIOR NORMAL SI DE SIGURANȚA

Echiparea clădirii cu corpuri de iluminat si prize este in concordanta cu destinația incaperilor acestuia după cum urmeaza:

Conform Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri NP 61 - 2002

Tipuri de destinații, activități sau sarcini vizuale

Em (Ix)

Hu m

Săli de clasă în creșe și grădinițe

300

0

iluminat birou administrator, educatori si cabinet medical

200

iluminat holuri si grupuri sanitare

150

Pentru săli s-au prevăzut corpuri de iluminat tip FIRA-02, respectiv FIRI-03 cu grătar, iar culoarea lămpilor s-a ales 2, aceasta având eficacitatea luminoasă cea mai ridicată, nivelul de iluminare optim asigurându-se cu un număr minim de corpuri de iluminat..

Instalația se realizează cu corpuri de iluminat fluorescente montate aparent, cu reflector parabolic,coeficient de reflexie >0,85,echipate cu balast electronic .

In grupurile sanitare vor fi montate corpuri de iluminat tip FIPAD-02-2x18W si corpuri de iluminat fluorescente economice compacte 12W

întrerupătoarele și comutatoarele vor fi de execuție normală, montate îngropat sub tencuială la înălțimea de 1,5m

Prin soluțiile propuse s-a urmărit realizarea confortului vizual corespunzător si consumul de energie minim: toate sursele de iluminat luate in considerație avand randamentul luminotehnic de peste 50 Im/W.

Pentru instalația electrica de iluminat s-au ales conductoare electrice de cupru, izolate cu masă plastică, tip Fy montate în tuburi de protecție tip IPEY (sau PEL la montarea pe elemente combustibile).

Circuitele de lumină vor avea secțiunea 3Fy 1,5mmp în tub de IPEY 16mm. S-a folosit pentru protecție un conductor suplimentar din cupru, prin care se leagă carcasa metalică a corpului de iluminat la nulul de protecție.

Clădirea va fi prevăzută cu iluminat de siguranța cu luminoblocuri executate conform SREN 60598-2-22 pentru marcarea cailor de evacuare.

Se vor folosi corpuri de iluminat de siguranța cu acumulator incorporat de tip CISA 2x8 W,cu funcționare nepermanenta si cu autonomie de funcționare de o ora .amplasate pe caile de evacuare a persoanelor si împotriva panicii.

 • II.4. CIRCUITE PRIZE 220/400V

Toate prizele vor fi cu contact de protecție si obturator, cu grad de protecție tip IP43 in montaj aparent sau îngropat, 220V/16A.

In sălile de studiu, prizele se montează la înălțimea de peste 2 m, măsurate de la axul aparatului până la nivelul pardoselii finite.

Deoarece normativul prevede obligativitatea utilizării protecției diferențiale de curent pentru instituțiile publice, tabloul de distribuție se va echipa cu întrerupătoare automate prevăzute cu dispozitive diferențiale de mare sensibilitate tip G, de 30mA. In instalație se vor utiliza nulul de lucru NL si nulul de protecție PE.

Toate circuitele de priza 220V/16A vor avea secțiunea 3 xFy 2,5mmp în tub de IPEY 20mm

 • 11.5. INSTALAȚIE DE PROTECȚIE PRIN LEGARE LA PAMANT

Circuitele electrice vor avea nulul de lucru distict fata de nulul de protecție pina la tabloul electric general.Nulul de protecție se va realiza din conductor de cupru izolat cu secțiunea minima de 2,5mmp când distribuția se realizează in conductoare montate in tuburi de protecție sau de 1,5mmp când nulul de protecție face parte dintr-un cablu de alimentare.Secțiunea conductorului de protecție se corelează cu secțiunea conductoarelor active conform prevederilor STAS 12.604/4,5 si nu se va întrerupe.

Pentru protecția împotriva electrocutărilor prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevăzut:

 • - legarea la conductorul de protecție ca mijloc principal de protecție

 • - legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protecție

Tabloul electric TD se va lega prin platbanda OLZn 25x4 mm prin intermediul unei piese de separație la priza de pamant. Rolul pieselor de separație este de a separa instalația electrica de priza de pamant pentru a se putea realiza masurarea prizei de pamant.

Priza de pamant va fi naturala si se realizează prin dispunerea in fundația clădirii a unei platbande OLZn 40x4mm pe tot conturul clădirii care se va lega din 6 in 6 metri de armaturile cu secțiune minim 16mm din fundația clădirii, conexiunea realizandu-se prin sudura respectând condițiile impuse de către normativul.

Partea metalică a firidei de branșament se racordează la această priză de pământ cu platbandă de 40x4 mm, pe care se montează o piesă de separație protejată într-o nișă cu ușă metalică și cheie.

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie sub valoarea de 4 ohm, fiind o priza pentru instalația electrica de protecție impotriva atingerilor accidentale. In cazul in care priza de pamant nu satisface condiția de 4 ohm, se vor lega la priza naturala electrozi verticali suplimentari OLZn cu D=2 1/z”, L=3m, pana la obținerea valorii impuse.Distanta prizei de pamant artificiala trebuie sa fie de cel puțin 1 m fata de fundația clădirii.

La priza de pamant sunt legate toate echipamentele metalice. Pentru fiecare tip de instalație se folosesc conductoare distincte pentru legarea la priza de pamant comuna. Racordurile carcaselor la platbanda de pământare se vor realiza cu conductoare flexibile din cupru de 16 mmp, prevăzute cu papuci la ambele capete.

Se vor monta piese de separație între instalația de protecție interioară și priza de pământ.

 • III. EXIGENTE DE CALITATE

Instalațiile electrice se executa conform legislației in vigoare privind calitatea construcțiilor, asigurind realizarea exigentelor specifice:

-rezistenta si stabilitate

-siguranța la foc

-siguranța in exploatare

-protecția împotriva zgomotului

-protecția mediului

-economia de energie.

Se vor respecta si aplica toate prevederile de securitate si sănătate in munca în vigoare, in scopul asigurării condițiilor normale de munca si evitării accidentelor. Coordonarea in materie de securitate si sănătate trebuie sa fie organizata atît in faza de studiu, concepție si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executării lucrărilor. Beneficiarul lucrării sau managerul de proiect trebuie sa asigure realizarea planului de securitate si sănătate in munca. Planul de securitate si sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii riscurilor care pot apărea in timpul desfășurării activităților pe șantier. Planul propriu de securitate si sănătate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor. Pe durata lucrărilor se va întocmi un registru de coordonare care cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorii in materie de securitate si sănătate, informații privind evenimentele care au loc pe șantier, constatările efectuate si deciziile luate.

Inca din faza de concepție, studiu si elaborare a proiectului managerul de proiect, proiectantul si, atunci cind este cazul, beneficiarul trebuie sa ia in considerare principiile generale de prevenire in materie de securitate si sănătate prevăzute in legislația naționala care transpune Directiva 89/391/CEE. Pe toata durata realizării lucrării angajatorii si lucratorii independenți trebuie sa respecte obligațiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislația naționala care transpune Directiva 89/391/CEE. Cerințe minime specifice pentru instalații electrice:

-este obligatorie legarea la pamint a aparatelor si utilajelor ce se pot afla in mod accidental sub tensiune.

-la montajul, punerea in funcțiune, exploatarea si întreținerea instalației ce face obiectul prezentului proiect se vor respecta normele de tehnica securității muncii specifice lucrărilor ce se executa

-alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize cu contact de protecție sau tablouri electrice legate la instalația de impamintare -pentru lucrul la inaltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, schele metalice si centuri de siguranța

-la fiecare loc de munca vor fi afișate mijloace de avertizare vizuala -se vor monta dispozitive de protecție cu chei speciale la ușile tablourilor electrice si se prevăd plăcute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la circuitele electrice

-obiectivele proiectate nu se vor pune in funcțiune, parțial sau total, nici măcar pe timp limitat, înainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securității muncii.

Se vor respecta si aplica toate prevederile de securitate la incendii in vigoare, in scopul asigurării condițiilor normale de munca si evitării accidentelor.

Cerințe minime generale specifice pentru instalații electrice:

-in caz de incendiu la instalațiile electrice, înainte de a se acționa pentru stingerea acestora, se vor scoate de sub tensiune instalațiile electrice afectate si cele periclitate

-la instalațiile electrice interioare, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingatoare cu praf si bioxid de carbon

-se va asigura verificarea instalațiilor electrice înainte de punerea sub tensiune -se va asigura utilizarea numai a aparatelor si echipamentelor electrice aflate in buna stare, folosirea aparatelor si echipamentelor protejate corespunzător pericolului din mediile in care funcționează

-se va asigura menținerea in buna stare a sistemelor de protecție aferente -se va asigura executarea reparațiilor reviziilor si întreținerii numai de către personal autorizat

-se va asigura preintimpinarea acțiunii rozătoarelor asupra învelișului de protecție din PVC al cablurilor electrice, prevenirea efectelor mecanice (stiviri, loviri) asupra echipamentelor si cablurilor

Se interzice folosirea instalațiilor electrice in stare defecta, uzate sau improvizate. Utilizatorii vor evita suprasolicitarea instalațiilor electrice, reducerea gradului de protecție constructiv prin descompletari, deteriorări, dezizolari etc. Sunt interzise: înlocuirea siguranțelor arse cu siguranțe supradimensionate, utilizarea mijloacelor de încălzire electrica in locuri cu pericol de incendiu, suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, montarea pe corpurile de iluminat a unor filtre de lumina improvizate din materiale combustibile, așezarea unor materiale combustibile pe aparate si echipamente electrice, depozitarea materialelor si substanțelor combustibile in încăperile speciale de instalații electrice Beneficiarul va lua masuri ca dotările cu mijloace PSI si instalațiile de prevenire si stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de funcționare. In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin proiect nu sunt suficiente vor cere odată cu observațiile ce trebuiesc făcute la proiect sa se


introducă in proiect masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor, pe care le considera necesare. Obligația si răspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, a instructajului si pregătirii personalului, potrivit atribuțiilor ce le revin, o au cei ce conduc, organizează si controlează execuția.

 • IV. VERIFICAREA SI RECEPȚIA LUCRĂRILOR


Verificarea execuției pe parcurs la stadii fizice determinante precum si recepția finala a lucrărilor, respectiv urmărirea comportării in exploatare se vor asigura de către toti factorii implicați (proiectant, beneficiar si furnizor energie electrica) prin prisma exigentelor de calitate. Punerile sub tensiune ale instalației electrice aferente obiectivului se realizează numai după verificări amănunțite pe fiecare componenta a instalației precum si pe ansamblul ei. Aceste verificări se vor realiza in conditiille respectării exigentelor tehnice de calitate, a normelor de protecția muncii, respectiv prin asigurarea masurilor regulamentare de intervenție in caz de accident sau avarie.

 • V. MASURI P.S.I.

In exploatare, prin lucrări periodice de întreținere si încercări profilactice se va asigura integritatea funcționala si constructiva a instalațiilor electrice proiectate precum si caracteristicile inițiale ale acestora.

La execuția lucrărilor si in exploatare se va respecta ord. 163-2007 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor si Normativ de siguranța la foc a construcțiilor P 118/99.

Se au in vedere următoarele prescripții tehnice: NORMATIVE, LEGI Șl HOTĂRÂRI

 • - Legea 10/1995 Legea privind calitatea în construcții.

 • - 17/2011 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

 • - NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și executarea rețelelor de cabluri electrice.

 • - P 100-06/2011 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor.

 • - NP 061- 02 Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

 • - P 118/1998 Normativ de securitate la incendiu a construcțiilor.

 • - Legea 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

 • - Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă.

 • - HG 971/06 Cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sau de sănătate în muncă.

 • - HG 457/2003 modificat cu HG 1514/2003. Asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune.

 • - C 56 - 1985 Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații aferente.

STANDARDE

 • - SR EN 60529:1995 Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP). Standardul se aplica clasificării gradelor de protecție asigurate prin carcase pentru echipamentele electrice cu tensiune nominala mai mica sau egala cu 72,5 KV.

 • - STAS 552-89 Doze de aparat și doze de ramificație pentru instalații electrice.

 • - SR HD 457 S1:2002 Cod pentru notarea culorilor.

 • - STAS 11381/44-90 Semne convenționale pentru scheme electrice. Construcții și instalații de telecomunicații.

 • -  SR EN 50086-1:2001 Sisteme de tuburi de protecție pentru instalații electrice. Partea 1: Reguli generale.

 • - SR HD 60364-5-559:2006 Instalații electrice în construcții. Partea 5-55: Alegerea și instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri și instalații de iluminat.

 • - SR HD 60364-4-41:2007 Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 4: Măsuri de protecție pentru asigurarea securității. Capitolul 41: Protecția împotriva șocurilor electrice.

 • - SR CEI 61200-413:2005 Ghid pentru instalații electrice. Partea 413: Protecția împotriva atingerilor indirecte. întreruperea automată a alimentării.

 • - STAS 4102-85 Piese pentru instalații de legare la pământ de protecție.

 • - SR EN 50085-2-1:2007 Sisteme de jgheaburi și sisteme de tuburi profilate pentru instalațiile electrice.

 • - SR EN 60670-22:2007 Cutii și carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic și similar. Partea 22: Prescripții particulare pentru cutii și carcase de conexiune.

 • - SR EN 60947-7-1:2003 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-1: Echipamente accesorii. Blocuri de joncțiune pentru conductoare de cupru.

 • - SR EN 61009-2-1:2001 întreruptoare automate de curent diferențial rezidual cu protecție încorporată la supracurenți pentru uz casnic și similar (DD). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferențial rezidual cu protecție încorporată la supracurenți, funcțional independente de tensiunea de alimentare.

 • - SR EN 61293:2001 Marcarea aparatelor electrice cu caracteristicile nominale referitoare la alimentarea electrică. Prescripții de securitate.

Lista de prescripții tehnice menționate nu este limitativa, executantul avind obligația sa cunoască toate actele normative în vigoare.

Lucrările vor fi executate conform normelor europene, regulile TAEV, cu respectarea directivelor tehnice de prevenire a incendiilor (TRVB), in măsura in care nu contravin normelor si standardelor specifice romanești.

Conform normativului începerea execuției instalațiilor electrice este permisa numai după ce investitorul a obținut avizul tehnic de racordare de la furnizorul de energie electrica. Instalațiile electrice se executa si se pun în funcțiune de către unități autorizate si atestate de furnizorul de energie electrica.

Caracteristicile generale ale materialelor si echipamentelor electrice precum si modul de instalare trebuie alese astfel incat sa fie asigurata funcționarea in bune condiții a instalațiilor electrice si protecția utilizatorilor si bunurilor in condițiile de utilizare solicitate de beneficiar, tinandu-se seama de influentele externe. Executantul lucrărilor de instalații electrice va utiliza numai materiale si echipamente

omologate, cu agrement tehnic valabil la data montării. Antreprenorul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate si garanție de la furnizor. Acestea vor fi prezentate comisiei de recepție a lucrărilor. Certificatele de calitate si garanție care poarta sigla CE sunt acceptate ca atare.

PROIECT

SISTEM DE ILUMINAT

c

Observații:

Cod proiect: Autor:

Beneficiar:

Data:

DATELE INIȚIALE

DESCRIEREA SUPRAFEȚEI

Lungime (L)

Lățime (1)


6.3 m


înălțime (H)


înălțime plan util (Hu)


1.0 m


Reflectante


Tavan

Pereți


0.70

O . 50Podea


AMPLASAREA PUNCTELOR DE CALCUL PLAN ORIZONTAL


Xo=0.5 m Yo-0.5 m Dx=0.5 m Dy=0.5 m Nx=9AMPLASAREA CORPURILOR DE ILUMINAT (CIL)


Tip Denumire CIL

Surse Denumire sursa

Enec Nr. Aranjament Aprins

/CIL

(Ix) CIL

A FIRA-03-418 91am.

4 ’TL'D 18W/33

400     4 simetric Da

Tip A Aranjament simetric

XOsl.288 Yo=1.575


Dx=2.575


Dy=3.150 Nx=2


Ny=2


Hc=3.000


Orientare= 0


înclinare^ 0


Rotatie= 0


TIP CIL : A

Denumire CIL

91am.

Nr surse/CIL

Factorul de menținere

Grad de protecție

Denumire sursa

Producător sursa

Fluxul lămpii [lm]

Puterea lămpii [W] Ra

Temperatura de culoare

FIRA-03-418

4

1

IP40

’TL'D 18W/33

Philips

1200

18

60-69

[K]   4100


REZULTATE

ILUMINĂRILE MEDII (lx) PLAN ORIZONTAL

Iluminarea

medie

Emed

=  361

lx

Uniformitatea generala

Ug =

Emin/Emed =  0.65

Iluminarea

minima

Emin

=  234

lx

Iluminarea

maxima

Emax

=  443

lx

Emin/Emax =

0.53

DIAGRAMA IZOLUXDISTRIBUȚIA ILUMINĂRILOR (lx)

PLAN ORIZONTAL

Y / X *   0.5   1.0   1.5   2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5

***************i*****************i****************f**t*******

0.5*

256

323

340

313

298

306

333

335

278

1.0*

287

387

412

360

328

346

401

406

320

1.5*

289

386

410

363

326

347

401

403

321

2.0*

300

406

432

377

339

360

420

425

336

2.5*

314

409

433

389

363

378

423

427

346

3.0*

332

422

443

406

368

390

435

437

366

3.5*

324

413

434

397

369

385

426

428

356

4.0*

308

414

439

385

354

371

427

433

343

4.5*

294

394

419

370

331

353

409

412

327

5.0*

290

390

414

3 64

326

347

404

407

323

5.5*

278

368

391

347

323

335

381

386

307

6.0*

234

287

301

283

267

277

298

296

253

PROIECT

SISTEM DE ILUMINAT

Observații:

O

Cod proiect:

Autor:

Beneficiar:

Data:         20.03.2018

DATELE INIȚIALE


DESCRIEREA SUPRAFEȚEI


Lungime (L)


3.72 m


Lățime (1)


5.15 m


înălțime (H)


înălțime plan util (Hu)


1.0 m


Reflectante


Tavan

Pereți

PodeaAMPLASAREA PUNCTELOR DE CALCUL PLAN ORIZONTAL


Xo=0.2 5 mYo=0.25 m Dx=0.2 5 m Dy=0.2 5 m Nx=14


Ny=2 0
AMPLASAREA CORPURILOR DE ILUMINAT (CIL)


Tip Denumire CIL


Surse Denumire sursa /CIL


Enec Nr.

(1X) CIL


Aranjament Aprins


A FIRA-03-418 91am.


4 ’TL'D 18W/33


400     3


simetric Da


Tip A Aranjament simetric

XO=1.860 YO=0.859    Dx=0.000    Dy=1.717 NX=1

Ny=3


Hc=3.000


Orientare= 0


Inclinare= 0


Rotatie= 0


TIP CIL : A

Tip CIL

Denumire CIL

91am.

Nr surse/CIL

Factorul de menținere

Grad de protecție

Denumire sursa

Producător sursa

Fluxul lămpii [Im]

Puterea lămpii [W] Ra

Temperatura de culoare

FIRA-03-418

4

1

IP4 0

'TL’D 18W/33

Philips

1200

18

60-69

[K]   4100


REZULTATE

ILUMINĂRILE MEDII (lx)

PLAN ORIZONTAL

Iluminarea medie

Emed =  420 lx

Uniformitatea generala

Ug = Emin/Emed =  0.38

Iluminarea minima

Emin =  161 lx

Iluminarea maxima

Emax =  717 lx

Emin/Emax =  0.22

DIAGRAMA IZOLUX

DISTRIBUȚIA ILUMINĂRILOR (lx)

PLAN ORIZONTAL

Y / X *   0.3   0.5   0.8   1.0   1.3   1.5   1.8   2.0   2.3   2.5   2.8   3.0

i******************************************************************************

0.3*

168

207

254

309

366

419

448

446

414

360

301

248

0.5*

177

221

274

336

401

456

487

484

451

394

328

267

0.8*

190

238

298

368

438

498

531

529

492

430

359

291

1.0*

206

261

330

408

485

549

584

582

542

476

398

321

1.3*

224

288

363

447

530

597

633

631

591

520

437

354

1.5*

240

309

388

472

560

635

679

677

627

550

462

378

1.8*

247

320

401

487

577

657

704

700

648

567

478

390

2.0*

246

318

403

496

588

670

717

714

662

578

484

392

2.3*

240

311

399

495

592

668

709

706

661

581

483

387

2.5*

236

305

392

491

588

667

709

706

659

577

479

381

2.8*

237

307

394

491

589

669

713

710

661

578

480

383

3.0*

242

314

401

497

591

668

710

707

661

581

486

390

3.3*

247

320

404

493

587

667

711

708

658

576

482

394

3.5*

246

317

397

484

571

650

696

693

642

560

473

386

3.8*

235

302

380

463

550

623

665

662

616

540

454

370

4.0*

217

277

351

432

515

580

616

614

573

505

422

341

4.3*

199

251

317

392

466

527

560

558

521

458

382

309

4.5*

185

231

288

354

423

481

514

512

475

415

345

281

4.8*

174

215

265

325

389

443

473

471

437

381

318

259

5.0*

165

203

248

297

352

400

427

426

394

345

291

242

Y / X *   3.3   3.5

*******************

0.3*

203

164

0.5*

215

173

0.8*

232

185

1.0*

254

200

1.3*

279

218

1.5*

300

232

1.8*

310

240

2.0*

309

238

2.3*

302

232

2.5*

296

229

2.8*

297

230

3.0*

3 04

235

3.3*

311

239

3.5*

308

238

3.8*

293

228

4.0*

270

211

4.3*

244

194

4.5*

224

180

4.8*

210

169

5.0*

198

161

PROIECT

SISTEM DE ILUMINAT

Observații:

Cod proiect: Autor:

Beneficiar:

Data:         20.03.2018

DATELE INIȚIALE

DESCRIEREA SUPRAFEȚEI

Lungime (L)

Lățime (1)

înălțime (H)

înălțime plan util (Hu)

Reflectante

Tavan

Pereți

Podea

3 8.4 m

2.8 m

3 m

1.0 m

0.70

0.50

0.10AMPLASAREA PUNCTELOR DE CALCUL PLAN ORIZONTAL

Xo=0 m Yo=0.25 m Dx= 0.3 m Dy=0.25 m Nx=12 8    Ny=10AMPLASAREA CORPURILOR DE ILUMINAT (CIL)


Xo e-9(

L D*1

........

l                            *                                      L                                       1

□ 0 : 0 0:0 0:0 e

1                                      1                                       1

--------------------------------------1--------------------------------------1---------------------------------------1---------------------------------

]! 0 L

1

l-----

3!  0 E

1

-

1 -------------- 1 1 1

x  s  eî  e

t                                 t

-I-------------------1------------


Tip Denumire CIL        Surse Denumire sursa       Enec Nr. Aranjament Aprins

/CIL                          (lx) CIL

A FIRA-03-418 91am.         4 ’TL'D 18W/33        400    15 simetric Da

Tip A Aranjament simetric

Xo-1.280 Yo=1.400    Dx=2.560    Dy=0.000    Nx=15 Ny«l

Hc=3.000 Orientare= 0’ Inclinare= 0°     Rotatie= 0°


TIP CIL : A

Nr surse/CIL

Factorul de menținere

Grad de protecție

Denumire sursa

Producător sursa

Fluxul lămpii [lm]

Puterea lămpii [W] Ra

Temperatura de culoare [K]

FIRA-03-418

4

1

IP4 0

’TL'D 18W/33

Philips

1200

18

60-69

4100
REZULTATE

ILUMINĂRILE MEDII (lx) PLAN ORIZONTAL

Iluminarea

medie

Emed

=  370

lx

Uniformitatea generala

Ug =

Emin/Emed

Iluminarea

minima

Emin

=  179

lx

Iluminarea

maxima

Emax

=  452

lx

Emin/Emax =  0.40

DIAGRAMA IZOLUX

l o f

Im]


ra5O74oO rf4C35a44'00340l3504§^400 34|Ș50T;400 3[4C35(M®40(35(4^ 400 g400

[         I&ffl MW hoo

•X[m] 0         5         1 0        15        20        25        30        35

DISTRIBUȚIA ILUMINĂRILOR (lx)

PLAN ORIZONTAL

Y / X *

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.7

3.0

3.3

*******************************************************************************

0.3*

179

225

270

308

333

334

322

308

301

302

312

328

0.5*

193

243

295

344

375

377

359

337

328

330

341

367

0.8*

198

251

313

374

411

413

386

356

339

341

360

394

1.0*

198

254

320

382

419

422

396

361

340

341

365

404

1.3*

196

252

316

377

415

418

392

358

337

339

362

401

1.5*

196

252

316

376

413

416

391

358

337

338

362

400

1.8*

197

253

319

381

419

421

395

360

340

341

364

404

2.0*

199

252

316

378

415

417

390

358

341

342

362

398

2.3*

195

245

299

352

385

387

365

342

332

333

346

373

2.5*

182

229

275

316

341

343

330

315

309

310

319

338

Y / X *

3.6

3.9

4.2

4.5

4.8

5.1

5.4

5.7

6.0

6.3

6.6

6.9

*******************************************************************************

0.3*

347

354

342

324

310

305

310

322

341

354

351

335

0.5*

391

399

384

357

340

334

338

354

381

400

396

373

0.8*

429

439

418

382

353

344

351

378

415

439

434

402

1.0*

439

449

429

390

357

343

355

385

425

449

444

413

1.3*

435

445

425

387

354

341

351

383

422

446

441

409

1.5*

434

444

424

387

354

340

351

382

421

444

439

409

1.8*

439

448

428

390

356

343

354

386

425

449

444

412

2.0*

433

443

423

384

355

345

353

380

419

444

438

407

2.3*

401

410

393

363

344

337

342

360

389

410

406

379

2.5*

356

364

351

330

316

312

315

330

350

363

360

343

Y / X *

7.2

7.5

7.8

8.1

8.4

8.7

9.0

9.3

9.6

9.9

10.2

10.5

*******************************************************************************

0.3*

317

307

307

314

330

348

356

344

327

311

306

310

0.5*

347

336

334

344

368

392

402

387

360

342

335

338

0.8*

367

347

347

362

395

430

441

422

385

356

345

351

1.0*

373

349

346

367

405

440

451

432

394

359

345

354

1.3*

371

346

343

365

402

436

447

429

391

357

342

351

1.5*

371

346

343

364

401

435

446

428

391

357

341

350

1.8*

373

348

346

367

405

439

451

432

394

359

344

353

2.0*

370

349

347

365

398

434

446

426

388

357

346

352

2.3*

352

339

338

348

374

402

412

396

366

346

338

342

2.5*

324

315

314

322

339

358

366

354

334

318

313

315

Y / X *

10.8

11.1

11.4

11.7

12.0

12.3

12.6

12.9

13.2

13.5

13.8

14.1

*******************************************************************************

0.3*

322

340

354

352

336

318

309

307

314

329

348

356

0.5*

354

380

400

397

375

349

336

335

345

366

391

402

0.8*

376

413

439

436

405

370

349

347

360

392

428

441

1.0*

383

423

449

446

416

376

350

346

365

402

438

452

1.3*

381

420

445

442

412

374

347

343

363

399

435

448

1.5*

380

419

444

441

411

3 73

347

343

362

399

433

447

1.8*

384

423

448

445

415

376

350

345

365

402

438

451

2.0*

379

417

443

440

410

372

350

346

362

396

432

446

2.3*

359

388

410

407

382

354

340

338

348

372

401

413

2.5*

329

349

3 63

361

345

326

316

314

321

338

357

366

Y / X *

14.4

14.7

15.0

15.3

15.6

15.9

16.2

16.5

16.8

17.1

17.4

17.7

*******************************************************************************

0.3*

346

327

312

306

310

321

339

354

354

337

319

309

0.5*

388

362

342

335

337

352

378

399

398

377

351

337

Y / X *

14.4

14.7

15.0

15.3

15.6

15.9

16.2

16.5

16.8

17.1

17.4

17.7

*******************************************************************************

0.8*

424

388

357

346

350

374

411

438

437

408

372

349

1.0*

435

397

361

345

353

381

421

448

447

419

378

351

1.3*

431

394

359

342

350

379

417

444

443

415

376

348

1.5*

430

393

358

342

349

378

416

443

442

414

376

348

1.8*

434

397

361

345

352

381

421

447

446

418

378

351

2.0*

429

391

359

346

351

377

415

442

441

412

374

350

2.3*

398

368

346

338

341

357

386

409

408

384

356

341

2.5*

355

335

319

314

316

328

348

363

362

346

327

316

Y / X *

18.0

18.3

18.6

18.9

19.2

19.5

19.8

20.1

20.4

20.7

21.0

21.3

*******************************************************************************

0.3*

307

313

328

347

356

347

328

313

307

309

319

337

0.5*

334

344

364

390

402

390

364

344

334

337

351

377

0.8*

346

359

390

426

441

426

390

359

346

349

372

408

1.0*

346

363

400

436

452

436

400

363

346

351

378

419

1.3*

342

361

397

433

448

433

397

361

342

348

376

415

1.5*

342

360

396

432

447

432

396

360

342

348

376

414

1.8*

345

363

400

436

451

436

400

363

345

351

378

418

2.0*

347

361

393

431

446

431

393

360

347

350

374

412

2.3*

338

347

371

399

414

399

371

347

338

341

356

384

2.5*

314

320

337

356

366

356

337

320

314

316

327

346

Y / X *

21.6

21.9

22.2

22.5

22.8

23.1

23.4

23.7

24.0

24.3

24.6

24.9

*******************************************************************************

0.3*

354

354

339

321

310

306

312

327

346

356

348

329

0.5*

398

399

378

352

337

335

342

362

388

402

391

366

0.8*

437

438

411

374

350

346

357

388

424

441

428

392

1.0*

447

448

421

381

353

345

361

397

435

452

438

402

1.3*

443

444

417

379

350

342

359

394

431

448

435

399

1.5*

442

443

416

378

349

342

358

393

430

447

433

399

1.8*

446

447

421

381

352

345

361

397

434

451

438

402

2.0*

441

442

415

377

351

346

359

391

429

446

432

396

2.3*

408

409

386

357

341

338

346

368

398

413

401

372

2.5*

362

363

348

328

316

314

319

335

355

366

357

338

Y / X *

25.2

25.5

25.8

26.1

26.4

26.7

27.0

27.3

27.6

27.9

28.2

28.5

*******************************************************************************

0.3*

314

307

309

318

336

352

354

340

322

310

306

311

0.5*

345

335

336

349

375

397

400

380

354

338

335

342

0.8*

360

347

349

370

405

436

439

413

376

351

345

356

1.0*

365

346

350

376

416

446

449

423

383

354

345

359

1.3*

363

343

347

374

412

442

445

420

381

351

342

357

1.5*

362

343

347

373

411

441

444

419

380

350

341

357

1.8*

365

345

350

376

415

445

448

423

384

353

344

359

2.0*

362

346

350

372

410

440

443

417

379

352

346

357

2.3*

348

338

340

354

382

407

410

388

359

342

338

346

2.5*

321

314

316

326

345

361

363

349

329

315

313

318

Y / X *

28.8

29.1

29.4

29.7

30.0

30.3

30.6

30.9

31.2

31.5

31.8

32.1

*******************************************************************************

0.3*

327

344

356

348

330

314

307

307

317

335

351

354

0.5*

360

387

402

392

368

344

334

336

347

373

396

400

0.8*

385

422

441

430

395

362

347

347

367

402

434

439

1.0*

394

432

451

440

405

367

346

349

373

413

444

449

1.3*

391

429

447

436

402

365

343

346

371

409

441

446

1.5*

391

428

446

435

401

364

343

346

371

409

439

444

1.8*

394

432

451

439

405

367

346

348

373

412

444

449

Y / X *

28.8

29.1

29.4

29.7

30.0

30.3

30.6

30.9

31.2

31.5

31.8

32.1

*******************************************************************************

2.0*

388

426

446

434

398

365

347

349

370

407

438

444

2.3*

366

396

412

402

374

348

338

339

352

379

406

410

2.5*

334

354

366

358

339

322

314

315

324

343

360

363

Y / X *

32.4

32.7

33.0

33.3

33.6

33.9

34.2

34.5

34.8

35.1

35.4

35.7

*******************************************************************************

0.3*

341

322

310

305

310

324

342

354

347

328

312

302

0.5*

381

354

338

334

340

357

384

399

391

367

341

330

0.8*

415

378

351

344

353

382

418

439

429

394

360

341

1.0*

425

385

355

343

357

390

429

449

439

404

365

341

1.3*

422

383

351

341

354

387

425

445

435

401

362

339

1.5*

421

382

351

340

354

387

424

444

434

400

362

338

1.8*

425

386

354

343

356

390

428

448

439

404

364

341

2.0*

419

380

353

345

355

384

423

443

433

398

362

342

2.3*

389

360

342

337

344

363

393

410

401

373

346

333

2.5*

350

330

315

312

316

330

351

364

356

338

319

310

Y / X *

36.0

36.3

36.6

36.9

37.2

37.5

37.8

38.1

*******************************************************

0.3*

301

308

322

334

333

308

270

225

0.5*

328

337

359

377

375

344

295

243

0.8*

339

356

386

413

411

374

313

251

1.0*

340

361

396

422

419

382

320

254

1.3*

337

358

392

418

415

377

316

252

1.5*

337

358

391

416

413

376

316

252

1.8*

340

360

395

421

419

381

319

253

2.0*

341

358

390

417

415

378

316

252

2.3*

332

342

365

387

385

352

299

245

2.5*

309

315

330

343

341

316

275

229

PROIECT

SISTEM DE ILUMINAT

Observații:

(...../

Cod proiect: Autor:

Beneficiar:

Data:         20.03.2018

DATELE

INIȚIALE

DESCRIEREA SUPRAFEȚEI

Lungime (L)

6 m

Lățime (1)

9.5 m

înălțime (H)

3 m

înălțime plan

util (Hu) 1.0 m

Reflectante

Tavan

0.70

Pereți

0.50

Podea

0.10AMPLASAREA PUNCTELOR DE CALCUL


PLAN ORIZONTAL


Xo=0.5 m Yo=0.5 m Dx=0.5 m Dy=0.5 m Nx=llo

1

ș-2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7AMPLASAREA CORPURILOR DE ILUMINAT (CIL)


Tip Denumire CIL


Surse Denumire sursa /CIL


Enec Nr. Aranjament Aprins (lx) CIL


A FIRA-03-418 91am.


4 ’TL'D 18W/33


400     8 simetric Da


Tip A

Aranjament simetric

Xo=1.500

Yo=1.188    Dx=3.000

Dy=2.375

Nx=2    Ny=4

Hc=3.000

Orientare= 0°

Inclinare=

0°     Rotatie= 0

TIP CIL : A

Tip CIL

Denumire CIL 91am.

Nr surse/CIL

Factorul de menținere

Grad de protecție

Denumire sursa

Producător sursa

Fluxul lămpii [lm]

Puterea lămpii [W]

Ra

Temperatura de culoare

[K]


FIRA-03-418

4

1

IP4 0

'TL'D 18W/33

Philips

1200

18

60-69

4100


REZULTATE

ILUMINĂRILE MEDII (lx) PLAN ORIZONTAL

Iluminarea

medie

Emed

=  422

lx

Uniformitatea generala

Ug =

Emin/Emed

Iluminarea

minima

Emin

=  246

lx

Iluminarea

maxima

Emax

=  588

lx

Emin/Emax =  0.42

DIAGRAMA IZOLUX

DISTRIBUȚIA ILUMINĂRILOR (lx)

PLAN ORIZONTAL

Y / X *   0.5   1.0   1.5   2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0   5.5

*************************************************************************

0.5*

246

344

403

364

296

273

296

3 64

403

344

246

1.0*

258

370

433

393

315

282

315

393

433

370

258

1.5*

297

429

501

454

360

320

360

454

501

429

297

2.0*

358

504

583

530

429

384

429

530

583

504

358

2.5*

378

516

581

542

452

405

452

542

581

516

378

3.0*

333

482

562

509

402

361

402

509

562

482

333

3.5*

295

426

498

453

361

318

361

453

498

426

295

4.0*

321

464

544

491

389

347

389

491

544

464

321

4.5*

373

516

588

543

448

401

448

543

588

516

373

5.0*

373

516

588

543

448

401

448

543

588

516

373

5.5*

321

464

544

492

389

347

389

492

544

464

321

6.0*

295

426

498

453

361

318

361

453

498

426

295

6.5*

332

482

562

509

402

361

402

509

562

482

332

7.0*

378

514

581

541

452

405

452

541

581

514

378

7.5*

358

504

583

530

429

384

429

530

583

504

358

8.0*

297

430

502

455

360

320

360

455

502

430

297

8.5*

258

370

433

393

315

282

315

393

433

370

258

9.0*

246

345

403

364

296

273

296

364

403

345

246

Beneficiar:

MUNICIPIUL BACAU

Proiectant de specialitate;

SSPM BACAU SA

Investiția:

CONSTRUIRE CRESA CENTRUL BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAM - ȘCOALA „GEORGETA MIRCEA CANCICOV" STRADA PRIETENIEI NR. 73

Proiectant:

SSPM BACAU SA

Prezentul document a fost întocmit cu ajutorul softului online oferit de Proenerg SRL ©

BREVIAR DE CALCUL DE RiSC

Procedura de evaluare a nevoii de protecție

Pentru fiecare dintre riscurile de luat în considerare, trebuie urmate urm toarele etape:

* calcularea componentelor de risc identificate Rt ,RB ,RC ,Ru ,RV și Rw

 • - calcularea riscului total Ri ,R5 și R3

 • - identificarea riscului acceptabil Rr;

 • - compararea riscului total R cu valoarea acceptabil RT.

Riscul acceptabil Rr

Identificarea valorii riscului acceptabil este în responsabilitatea unei autorit ți cu competenț juridic ,

Valori reprezentative ale riscului acceptabil RT, c nd c derea tr snetului poate produce pierderi de vieți omenești sau pierderi de valori sociale sau de valori culturale sunt indicate în tabelul 6.10.

Tabel 6.10.

Tipuri de pierderi

RT (yl)

Pierderi de vieți omenești sau v t m ri permanente R3

io-s

Pierderea unui serviciu public R2

io-3

Pierderea unui element de patrimoniu cultural R3

O

1—1

Dac R <= Rt, nu este necesar o protecție împotriva tr snetului (în cazul în care exist deja o protecție împotriva tr snetului pentru aceast structur , nu este necesar o protecție suplimentar

Dac R > Rt, trebuie luate m suri de protecție (paratr snete și/sau dese rc toare la intrarea instalației) pentru a reduce R <= Rr pentru toate riscurile la care este supus obiectul.

Evaluarea componentelor de risc pentru o structură în funcție de avarie.

R= Ro + R,

unde

RD este riscul asociat c derii tr snetului pe structur ( surs SI) definit prin suma:

RD = R* + Rfi + Rc

R, este riscul asociat tr snetelor care au infîuenț asupra structurii dar nu cad pe ea ( surse: SI, S3 și S4). Este definit prin suma:

Ri = Rr + Ru + Rv +■ Rw+ Rz

Fiecare component de risc R,., RB, Rc, R.4, R^ Ry, Rw și Rz poate fi exprimat prin relația general urm toare

Rx = Nx x Px x L, (6.20)

unde

N, este num rul de evenimente periculoase pe an ;

P, probabilitatea de avariere a unei structuri ;

L, pierderea rezultant .

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe structură

 • - component asociat v t m riî ființelor vii (Dl)

Râ = M PAx L, (6.21)

-component asociat avariilor fizice (D2)

RB = Nc x P9 x Lg (6.22)

 • - component asociat defect rii sistemelor interioare (D3)

Rc = Nd x Pc x Lc (6.23)

Evaluarea componentelor de risc datorită căderii trăsnetului pe o linie racordată la structură (S3)

 • - component asociat v t m rii ființelor vii (Dl)

Ru = {Nt + NOa )x Pu X (6.25}

 • - component asociat avariilor fizice (D2)

Rv = ( Nl + NOa )xP„xL, (6.26)

 • - component asociat defect rii sistemelor interioare (D3)

R, = ( Nl + Noa }x Pv. x U (6,27)

Evaluarea volumului pierderilor Lt într-o structură

®-A=l-y = r3xL.

U = Lv = rp x r( x h, x Lf

Le = U, = Lfl = Lz = Lj

Compunerea componentelor de risc asociate unei structuri

Componentele de risc care trebuie luate în considerare pentru fiecare tip de pierdere într-o structur sunt:

Rt: risc de pierdere de vieți omenești:

RT = RA + Rs + Rcu + R/ + Ru + Rv + Rw1> + R/‘ (6.1)

1) Numai pentru structuri cu risc de explozie și pentru spitale cu echipament electric de reanimare sau alte structuri în care defectarea unor sisteme interioare pun imediat în pericol viața oamenilor.

R2: risc de pierdere a unui serviciu public:

R2 = R0 + Re + Rm + Rv +■ Rw + R2 (6,2)

R3: risc de pierdere a unui element de patrimoniu cultural:

Rj = R0 "t Rv

Identificarea caracteristicilor/pararnetrilor structurii:

Ri= Ra + Rb + Ru+ Rv

R2 = RB + Rc + RM + Rv + Rw + Rz

Ri ~ Rb + Rv

Definirea zonelor.

Țin nd seama de elementele urm toare

 • - tipul suprafeței solului este diferit în exteriorul structurii de cel din interiorul acesteia,

 • - din punct de vedere al rezistenței la foc structura constituie aceleași caracteristici,

 • - nu exist ecrane tridimensionale,

pot fi definite următoarele zone principale

 • - Zx (în exteriorul cl dirii)

 • - Zj(în interiorul d dirii)

Dac nu sunt persoane în afara cl dirii, riscul Rj pentru zona Zj poate fi neglijat și evaluarea riscului trebuie s fie realizat numai pentru zona Z2

DENSITATEA TRĂSNETELOR

zona unde se afla construcția: Bacau

N = [ĂXÎ2          |

STRUCTURA

lungime L(m)

lățime l(m)

înălțime h(m)

turn/horn H(m)

[59.5           |

[25J        |

[3          .. ' .. J

[o..„.......1

LINIA ELECTRICA

ingropat

Factori, valori

AMPLASARE

obiect înconjurat de obiecte sau copaci de aceeas înălțime sau mai mici

|0.5              |

TIP DE PERICOL SPECIAL

nivel scăzut de panica (<= 2 etaje, clOOpersoane)

hz=[2“      [

RISC DE INCENDIU

scăzut

rf= 10.001          |

TIP DE STRUCTURA

altele

U.= [?^     ZI

SERVICII

nu este

1».. ..    . J

PARATRĂSNET

(nivel de protecție      |

1

Pe= [0.02          [

PROTECȚIE SUPRATENSIUNE

1

[nivel de protecție , [

Pspo= fOJOl          |

Calculul mărimilor corespunzătoare

Suprafețe de expunere echivalente

clădire: Adl=

|’3332.71Î5   [

turn/horn: A..,=

|0~

structura: A,=

[3332~7115   [

linie: A =[6600         |

Număr anual previzibil al evenimentelor periculoase

pe structura: ND=

[ 0.006699    |

pe linie: N,= [0.013266    [

Probabilitatea de daune fizice

pentru structura: PB=

(0-02      J

pentru linie: Pc=

|p.01           1

Riscul acceptabil RT

Riscuri rezultateRezultatul evaluării riscurilor

Rv: pierdere de vieți omenești:

(protecția este satisfacatoare

R2: pierdere a unui serviciu public:

(protecția este satisfacatoare

ere a unui element de patri,T,0"'u                        

Rezultă că R <= RT, soluția propusă reduce riscul sub valoarea acceptabilă. Pentru a reduce riscul la valoare acceptabilă pot fi adoptate următoarele măsuri de protecție:

 • - protejarea clădirii cu un SPT de clasă!, recomandăm folosirea paratrăsnetului cu dispozitiv de amorsare din gama Prevectron 3®.

 • - și instalarea unui SPD cu NPTI în punctul de intrare a serviciului în clădire pentru protecția liniilor

SPT - sistem de protecție împotriva trăsnetului

SPD - dispozitiv de protecție la supratensiuni și supracurenți

NPT - nivel de protecție împotriva trăsnetului

MEMORIU TEHNIC ALIMENTARE CU GAZE NATURALE "CRESA -CENTRU BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN-SCOALA GEORGETA CANCICOV"

 • 1. GENERALITĂȚI

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivului "CREȘA -CENTRU BUGETAR ȘCOALA MIHAI DRAGAN -ȘCOALA GEORGETA CANCICOV" se va realiza din conducta de gaze otel,presiune redusa existenta pe strada Bucium prin intermediul unui branșament proiectat- PE-HD 100 SDR 11- ,la căpătui caruia se va monta un post de reglare măsură (PRM).

Amplasament: str. Prieteniei ,nr.73, municipiul Bacău, județul Bacău;

Beneficiar Primăria Municipiului Bacau

Debitul total de gaze naturale ce se va instala la acest obiectv este nominalizat pe următorii receptori: RECEPTORI SOLICITAT!

■ Centrală termică ALKON 70 KW -2 buc.           Qi = 2 x 7,14=14,28 Nmc/h ;

- Mașini de gătit ■ 1 buc.                                  Qi = 1 x 1,05 = 1,05 Nmc/h ;

TOTAL DEBIT PROIECTAT : Q = 15,33 Nmc/h ;

Proiectul instalației de utilizare gaze naturale de joasă presiune cuprinde :

 • - instalația exterioară , montată îngropat , realizată din PE-HD , respectv OL aparent pe suportii de susținere si brățări pe fațada imobilului la înălțimea de montaj conform schemei izometrice in apropierea spatiilor unde urmează a se monta receptorii.

 • - instalația interioară intre robinetul de incendiu si receptorii legal aprobat.

Receptorii sunt din import sau din producția interna si conform cărții tehnice anexate funcționează la presiunea de alimentare de 200 - 300 mm CA. Aragazul G 421 propus a se monta,se va racorda la instalația de utilizare g.n. joasă presiune proiectată.

 • 2. CONDIȚII PENTRU INTRODUCEREA INSTALAȚIILOR DE GAZE.

încăperile unde sunt amplasați receptorii si unde s-au introdus gazele naturale, corespund prevederilor Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE - 2008) din 2008, privind volumul minim, raportul volumic, suprafața de vitrare, asigurarea aerului necesar arderii si evacuarea gazelor arse si a eventualelor scăpări de gaze .

Respectarea condițiilor impuse de NTPEE - 2008 in art.: 8 2,8.3,8.5,8.6,8.8, 8.9., se realizează astfel:

Semnificații; simbol;

U.M.

BUCĂTĂRIE

Camera C.T.

Debit instalat          Qi

Nmc/h

1,05

14,28

Volum incapere      V

mc.

74,91

32,01

Suprafața vitrata      Sv

mp.

3,84

2,56

Raport de vitrare      rv

mp / mc

0.0513

0,08

Raport volumic      Rv

mc/Nmc/h

71,34

Grila evac gaze arseG.E.

cm.

10x10

-

Priza admisie aer P.A.

cm.

10x10

-

Evacuare gaze arse -Tiraj fortat

mm.

■■■■

Tub coaxial

80x125 mm

întrucât suprafața vitrată este montata pe tamplarie cu geam termopan, se impune montarea de detectoare automate de gaze cu limita inferioară de sensibilitate de 2% CH4 în aer, conform art. 8.3 din NTPEE - 2008, care actioneaza asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi. In cazul utilizării detectoarelor, suprafața vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum net de incapere.

Evacuarea eventualelor scăpări de gaze va realiza ținând cont pe art.7.22 din NTPEE/2008 prin execuția unei variante din detaliu anexat la proiect planșa DG.

Conform art. 8.8 si 8.9 din NTPEE/2008 priza de admisie aer ardere din exteriorul clădirii va avea suprafața S care respecta condiția de 0,0025 mp./mc gaz x Qi (debit instalat) -proiectat, H = 0,20 m( in cazul nostru , nu este cazul).

Se interzice montarea de dispozitive de închidere a secțiunii de ieșire a gazelor arse conform art 8.12 din NTPEE/2008, deasemeni se interzice evacuarea gazelor direct in poduri.

Conform art. 8.31 din NTPEE/2008 NU ESTE ADMIS :

 • •   montarea conductelor pentru alte instalații in canale pentru conductele de gaze;

 • •   intersecția canalelor pentru conductele de gaze naturale cu canale pentru alte instalații.

Conform art. 8.28 din NTPEE/2008; ESTE INTERZISA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN :

 • •   coșuri de ventilație ;

 • •   încăperi neventilate si spatii închise cu rabiț si alte materiale de finisare;

» încăperi cu mediu corosiv sau degajări de noxe;

 • •  încăperi cu umiditate pronunțata

 • •  încăperile unde se pastreaza materiale inflamabile ;

 • •  încăperi de dormit si unde nu sunt consumatori de gaze;

 • •  cămări pentru păstrat alimente ;

 • •  subsoluri si canale tehnice

 • •   podurile clădirilor;

 • •   W.C.-urile , cu excepția celor prevăzute cu aparate de utilizare ;

 • •   locuri greu accesibile in care intretinerea normala a conductelor nu poate fi asigurată; va evita de regula trecerea conductelor prin camera de dormit neprevăzute cu instalații de gaze naturale.

 • 3. DESCRIEREA INSTALAȚIILOR , MONTAREA CONDUCTELOR.

Instalația de utilizare gaze naturale se va executa cu materiale recomandate in conformitate cu prescripțiile tehnice prevăzute in cap. 9 din NTPEE/2008

Trecerea de la regimul de presiune redusă la joasă presiune s-a realizat cu un regulator de presiune gaz tip SR 996 RG 10Q = 20,00 Nmc/h. , amplasat la limita de proprietatea imobilului , conforrm planului de situație .

Contorul volumetric de gaz, va fi amplasat intr-o firida metalică amplasată la limita de proprietate . Contorul volumetric de gaz va fi tip AEROTEH- G10cu Qi =16,00 Nmc/h .

Instalația de utilizare g.n. joasă presiune proiectată va avea dimensiunea ,011/4”, , respectiv De 32 mm PE - HD 100, SDR 11 , ce este montată îngropat, la cota - 0,9 m de la generatoarea superioară a conductei, conform planului G2 anexat.

Instalația de utilizare gaze naturale joasă presiune a fost dimensionată pentru a putea asigura un debit de 13,32 Nmc/h .

Instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune proiectată montată aerian se va racorda prin intermediul unui Rieser ce realizează trecerea de la otel la polietilenă de înaltă densitate PE -HD 100 SDR11 :De 32 mm;.

înaintea intrării in încăperea in care sunt montați receptorii, este montat un robinet de închidere gaze naturale. Pe instalația de utilizare gaze naturale joasă presiune se va monta un teu de ramificație, după care se alimentează pe o ramură, receptorii propuși a se monta. In spațiu amplasării receptorilor conducta de gaze se montează aparent pe perete la o distantă de acestea de 2-5 cm fixându-se in brățări, SR 3932 ce vor fi montate la o distanta de maximum 3,0 m una fată de cealaltă si coboară pe poziția de montaj a arzătorului.

Toata instalația interioară se va monta in fitinguri, conducta intrând in clădire la inăltimea specificata in schema izometrica din proiect) conform plan G2).

In instalația de utilizare se vor monta numai aparate si arzătoare avizate conform prevederilor ISCIR in vigoare.

 • •   Pe legătura de la arzătoare C.T., se vor monta doi robineti cu cep si mufe 0 1” ,unul de siguranța si unul de manevra ,Pmai mic de 1 bar-conform SR 1055.

 • •   Pe legătura de la aragaz se va monta un robinet cu cep si mufe 0 1/2”, unul de siguranță , P mai mic de 1 bar-conform S.R. 1055, cel de manevra fiind robinetul aragazului.

 • •   Toți robinetii se montează in locuri accesibile , astfel încât să nu existe posibilitatea deschiderii robinetului sub greutatea proprie a cheii. Dacă la capătul conductei nu este racordat imediat aparatul de utilizare, acesta va fi prevăzut cu un dop de otel, chiar daca este prevăzut cu robineti. Este interzis folosirea dopurilor din alte materiale (hirtei, lemn, plastic).

Instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune proiectată se racordează la instalația de utilizare din polietilena de înaltă densitate (PE-HD) prin intermediul unui RIESER.

In cazul in care conducta de utilizare gaze naturale joasă presiune trebuie să facă o săritura peste un obstacol subteran (rețele, canale, etc) aceasta se va monta in tub de protecție din otel, izolat anticorosiv tip foarte întărit sau tub de protecție din polietilena de înaltă densitate PE - HD.

Ieșirea din pământ a instalației de utilizare gaze naturale pentru a ajunge la suportii metalici ce vor fi rigidizați de stâlpii metalici existenți se va realiza prin intermediul unei piese speciale respectiv capăt de branșament curbat la 90° PE-HD / otel (reiser) cu filet la partea din otel. Acest capăt de

branșament se racordează la țeava subterană din PE-HD prin intermediul unei mufe electrosudabile din PE-HD. Capătul având filet din otel al reiserului rămâne după montaj in exterior deasupra nivelului terenului amenajat după astuparea șanțului.

De la capătul exterior al reiser-ului instalația de utilizare se executa din țeava de otel fara sudura, laminata la cald SR 404/1 Dn 42 mm . îmbinarea intre reiser si țeava din otel se face prin infiletare.

Pe țeava de otel intre reiser si receptori, se intercalează robinetul de gaz 01 1/4" PN 15 si electrovană montata in cutie de protecție izolata termic.

Materialele vor fi insotite de certificate de calitate.

In lista de materiale (extras) anexat proiectului se evidențiază celelalte categorii de materiale care se vor folosi la execuție.

 • A. Date despre tuburile de protecție.

Conform NTPEE/2008 tuburile de protecție au drept scop:

 • -   protecția conductei de PE la solicitări mecanice datorate sarcinilor externe;

 • -   direcționarea eventualelor scăpări de gaze

In cazul a) protecția se realizează prin utilizarea tuburilor de protecție din otel sau beton dimensionate corespunzător.

In cazul b) se pot folosi ca protecție si alte materiale (inclusiv țevi din PE).

Prezentul proiect are in vedere folosirea tuburilor de protecție din otel pentru cazul a) si tuburi de protecție din PE pentru cazul b) si se vor executa conform detaliilor anexate la prezenta documentație.

Se atentioneaza executantul ca avizele obținute sunt informative si drept urmare la săparea ce se va executa manual s-ar putea găsi in pamant rețele nefigurate in planșa GO si in acest caz apare necesitatea montării de tuburi de protecție chiar daca in planșa GO nu sunt prevăzute. Acesta este un caz in care executantul trebuie sa anunțe proprietarul rețelei si proiectantul.

Conform art. 6.34. din NTPEE/2008 tuburile de protecție depasesc in ambele părți limitele instalației sau construcției traversate cu cel puțin 0,5 m in cazul canalizațiilor telefonice, canalelor de ape uzate, galeriilor edilitare si a altora de acest fel si cu cel puțin 0,5 m in cazul conductelor ce transporta fluide sub presiune, cabluri electrice si a altora de acest gen in ambele părți limitele instalației sau construcției traversate fiind prevăzute cu răsuflători la capete. In interiorul tubului de protecție branșamentul nu va avea îmbinări si va fi protejat si centrat cu inele distanțiere din șipci de lemn de esență moale conform detaliului de execuție pentru tuburile din otel.

Tuburile de protecție din otel se izolează anticoroziv cu o izolație foarte întărită pe baza de bitum astfel încât să fie asigurată o buna izolație in vederea obținerii unei durate cat mai mari de exploatare.

Acest lucru este necesar având in vedere ca branșamentul este din țeavă PE-HD care are o durata de viată mare.

 • B. Date despre saparea si umplerea șanțului.

Săparea șanțului se face respectând condițiile prevăzute de NTPEE/2008 .Adâncimea șanțului pentru pozarea țevii din PE-HD măsurata de la nivelul terenului pană la generatoarea superioara a conductei se alege astfel încât sa rezulte o acoperire de 0,9 m in carosabil, min. 0,7 m in spații verzi si minim 0,5m la capătul pantei instalației de utilizare gaze naturale joasă presiune conform art. 10.5 din.

Adâncimea de pozare se poate reduce local cu condiția prevederii de tuburi de protecție.

Consolidarea pereților se face in funcție de adâncimea șanțului si de natura terenului.

Conform art 10.5. din NTPEE/2008 lățimea desfacerii pavajelor pe fiecare latură a sântului este in funcție de natura acestora

- de 15 cm , pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri;

4

- de 5 cm pentru pavaje din asfalt pe pat de beton.

Săparea șanțului se face cu scurt timp înainte de montarea conductei.

Fundul i se executa fara denivelări iar pereții fara asperitati.

Gropile in punctele de îmbinare a conductei se realizează având:

 • - latimea gropii = latimea sântului + 0,6 m ;

 • - lungimea gropii = 1,2m ;

 • - adâncimea gropii = 0,6 m sub partea inferioară a conductei;

Lățimea șanțului la partea inferioară se alege astfel încât de fiecare parte a țevii să rămână un spațiu liber de cate 10 cm.

Montarea conductei in săpătură, se va respecta articolul 10.7. din NTPEE/2008. Fundul sântului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de minimum 10 cm;

 • - După ce se așează conducta in sânt se umple sântul cu nisip pana când grosimea stratului de nisip compactat manual cu 10 cm generatoarea superioara a conductei.

-- Umplerea șanțului cu depășește materialul rezultat din săpătura se face treptat in straturi de max. 20 cm si compactare manuala.

-- Umplerea șanțului in zona capetelor instalației de utilizare gaze naturale joasa presiune se face cu pamant (de preferat argila) la care compactarea sa fie foarte bine făcuta astfel încât sa se realizeze un ecran (diafragma) care sa nu permită eventualelor infiltrații de gaze înaintarea prin pamant către imobile sau alte construcții subterane. Evacuarea in atmosfera a unor eventuale scăpări de gaze de la conducta subterana se va face printr-o răsuflătoare montata peste conducta de utilizare gaze naturale joasa presiune, conform detaliului anexat la prezenta documentație.

După depunere si compactarea primului strat de umplutura conform art. 10.27 din NTPEE/2008 peste conducta de utilizare gaze naturale joasa presiune se aseaza banda de avertizare cu inscripția GAZ METAN si se continua umplerea sântului.

Conform articolului 10.13. din NTPEE/2008 pentru determinarea traseului conductelor se va utiliza fir insotitor izolat cu izolație corespunzătoare unei tensiuni de străpungere de minim 5 KV, care se va monta pe întreg traseul branșamentului. Firul izolat va fi din cupru cu diametrul de minim 1,5 mmp, monofilar.

Conductele din polietilenă pot fi insotite pe traseu in scopul identificării si de alte sisteme de semnalizare / detecție atestate / agrementate tehnic.

Nu se va astupa șanțul, vara, in timpul amiezii când instalația de gaze realizată din țeavă PE -HD este încălzită de razele soarelui.

Refacerea pavajelor se va realiza numai după ce s-a obținut asigurarea ca umplerile cu pământ au fost bine făcute si compactate.

 • C. Lucrări de etanșare si masuri pentru evacuarea eventualelor infiltrații de gaze.

Conform art.6.36. din NTPEE/2008 se vor lua masuri de etanșare a cablurilor, conductelor de apa si canalizare pozate in pământ la intrarea in subsolul clădiri. De asemenea se etanșează intrările conductelor de încălzire, apa, canalizare de la subsol la parter (in cazul când exista subsol la imobil).

La terminarea lucrărilor de gaze sau a altor lucrări de instalații sau construcții, executate ulterior instalațiilor de gaze naturale se face verificarea realizării lucrărilor de etanșare pe baza proceselor verbale de lucrări ascunse sau după caz prin sondaje de către:

 • - comisia de recepție pentru construcții noi

 • - beneficiar pentru construcții existente

Conform art. 8.15. din NTPEE/2008 , pentru evacuarea eventualelor infiltrații de gaze se va asigura ventilarea subsolului prin orificii de ventilare pe conturul exterior al clădirii si intre încăperile din subsol prin intermediul unor canale de ventilație naturale.

 • D. Verificări înainte de montajul instalației de utilizare gaze naturale joasa presiune.

Se va efectua o verificare a aspectului țevilor si a elementelor de asamblare pentru a fi eliminate cele care prezintă defecte.

In art.10.56. din NTPEE/2008 se arata ca elementele de îmbinare sau porțiunile de țeava necorespunzătoare nu se vor utiliza, verificarea aspectului se face cu ochiul liber la lumina zilei de la o distanta de maximum 0,5 m având ca scop identificarea eventualelor defecte (zgârieturi, bavuri, umflături, goluri de material, incluziuni, etc.)

Se va efectua o verificare in ceea ce privește corespondenta materialelor cu prevederile din proiect (diametre nominale, grosimi de perete, tipul de material plastic etc.) pentru componentele din PE-HD iar pentru țeava din oțel care este partea aeriană a instalației de utilizare gaze naturale joasa presiune corespondenta cu datele din certificatul de calitate si din proiect.

 • E. Verificări in timpul montajului

 • - verificarea corectei funcționări a dispozitivelor de sudare

 • - verificarea calității sudurilor conform instrucțiunilor furnizorilor de aparate de sudare si ale celor de mufe electrosudabile.

 • - se va verifica vizual alinierea pieselor (țeava - mufa)

 • - eventualele scurgeri de material constatate in urma unor controale vizuale conduc la respingerea ca necorespunzătoare a îmbinării sudate

 • - verificarea condițiilor de realizare a sântului

 • - verificarea respectării distantelor minime de amplasare si a adâncimii de montaj

 • - verificarea modului de pozare a conductelor

 • - verificarea modului de umplere a sântului

 • - verificarea realizării marcării traseului

 • 4. EXECUȚIA ÎMBINĂRILOR LA CONDUCTELE DIN OTEL, MATERIALELE FOLOSITE.

Pentru executarea instalațiilor de gaze se vor folosi numai materiale care corespund din punct de vedere calitativ, prevederilor standardelor in vigoare sau care poseda certificate de omologare.

Nu se admite a se folosi materiale care prezintă defecte .Pentru realizarea instalațiilor de utilizare a gazelor se vor utiliza următoarele materiale:

 • •   țevi otel fără sudură, trase SR 404/1 - 87 si 404/3 - 78 ;

 • •  țevi otel fără sudură, trase SR530/1-87;

 • •   fitinguri din fontă maleabilă SR 471,472,483 ;

 • •  racorduri olandeze SR 482;

 • •  dopuri din fontă SR 487 ;

 • •   brățări pentru țevi de instalații SR3932;

 • •   robineți cu cep si mufe pentru gaze naturale acționabile cu cheie de manevra, presiune mai mica de 1 bar, SR 1055

 • •  fuior de cânepa ;

 • •  vopsea de miniu de plumb V351 - 3 ;

 • •   vopsea de uei de culoare galbena la exterior si alba la interior;

• furtun cauciuc / racord flexibil SR 3078.

înainte de începerea execuției, materialele se vor verifica daca corespund calitativ, țevile se vor curăți la interior si la exterior la luciu metalic.

îmbinările țevilor in execuție aparentă se face cu ajutorul fitingurilor. Țevile in construcție sudată se vor îmbina astfel încât sudura longitudinala va fi vizibila după montare.

Se va asigura posibilitatea desfacerii instalațiilor interioare, fara demontarea lor integrala, prin mufe stânga - dreapta si racorduri olandeze.

4.1 ACTE NORMATIVE , LEGISLAȚIE.

La execuția lucrărilor de gaze naturale se vor respecta actele normative după cum urmează:

Standardelor (S.R.) cuprinse la punctul 10.39-10.57 din NTPEE/2008 privind imbinarile ; -NORMATIV I27/82-” INSTRUCȚIUNI TEHNICE PRIVIND STABILIREA SI VERIFICAREA CLASEI DE CALITATE A ÎMBINĂRILOR SUDATE LA CONDUCTE DE OTEL.”;

 • - HGR 766/97 - privind aprobarea calitatii lucrărilor de construcții si instalațiilor aferente;

-NORMATIV P-118-Norme tehnice de proiectare in realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului.;

-Legea 273/94 - Regulamentul de recepție a lucrărilor construcții-instalații;

 • - Norme generale de protecția muncii;

 • - Norme unice de protecția muncii in lucrări de transport - distribuție gaze;

 • - Norme generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor;

-Ordonanța Guvernului 60/1597-privind PSI;

Toate reglementările emise de S.C. DISTRIGAZ-NORD TG. MUREȘ;

C-300-NORMATIV DE PREVENIRE A INCENDIILOR PE DURATA EXECUȚIEI;

 • 5. VERIFICAREA SI CONTROLUL IN TIMPUL EXECUȚIEI.

Verificarea instalațiilor de gaze este reglementata de actele NORMATIVE de la punctul 12.1-12.17.

Pe parcursul execuției se vor efectua următoarele verificări:

 • •   verificarea caracteristicilor si calitatii materialelor utilizate;

 • •   verificarea traseelor conductelor;

 • •   încercarea la etanșeitate a armăturilor si pieselor de legătură;

Toate aparatele, materialele si prefabricatele pot fi introduse in lucrare numai dacă sunt conform prevederilor din proiect, daca au fost livrate cu certificat de calitate si daca in cursul depozitarii sau manipulării nu au suferit deteriorări.

înainte de începerea lucrărilor, conducătorul tehnic al lucrării trebui sa verifice daca golurile necesare, au fost executate in bune condiții din punct de vedere al calității, dimensiunilor si pozițiilor.

La terminarea unei lucrări sau a unei faze de lucrări, care pot funcționa sau proba independent, verificările si probele se fac cu participarea delegatului beneficiarului si al întreprinderii distribuitoare, iar rezultatele se vor înscrie in registrul de procese verbale.

întreprinderea de distribuție a gazelor naturale va controla pe parcursul execuției si alte aspecte pe care le considera necesare, conform prevederilor reglementarilor in vigoare si NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE/2008.

 • 6. CONDIȚII TEHNICE PENTRU VERIFICAREA ETANȘEITĂȚII, RECEPȚIA SI PUNEREA IN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIILOR DE UTILIZARE .

Probe:

 • A) Pentru instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune montata subteran:

 • •  de rezistenta P= 2,0 bar timp de 1 ora

 • •  de etanșeitate P= 1,0 bar timp de 24 ore

 • B) Pentru instalația de utilizare gaze naturale joasa presiune montata suprateran:

 • •   de rezistenta P= 1,0 bar timp de 1 ora

 • •  de etanșeitate P= 0,2 bar timp de 24 ore

 • •  încercările se vor face cu aer, montându-se manometre indicatoare, verificate avind valoarea maxima a scării de 0,2 bari, la încercarea de etanșeitate si de 1,0 bari la încercarea de rezistenta

 • •   la apariția unor defecte conductele se vor goli de aer se vor remedia defectele si se vor relua lucrările;

 • •   după terminarea încercărilor, evacuarea aerului se va face la capătul coloanelor;

 • •  încercările se vor efectua in prezenta delegatului întreprinderii distribuitoare si se vor consemna intr-un proces verbal de recepție.

Recepția lucrărilor de gaze:

 • •   la recepția se va prezenta dosarul definitiv completat cu modul de execuție a lucrărilor si procesul verbal de recepție ;se va încheia procesul verbal de recepție tehnica (anexa 3 din NTPEE/2008).

Punerea in funcțiune:

 • •   se va încheia contractul de furnizare a gazelor cu delegatul întreprinderii distribuitoare ,;

 • •   se va verifica funcționarea grilelor de admisie aer ardere si evacuare gaze arse;

 • •   se va face refularea aerului prin robinetele aparatelor de utilizare ;

 • •   se va verifica comportarea arzătoarelor, stabilitatea si aspectul flăcării;

 • •   se va face procesul verbal de punere in funcțiune ( anexa 5 ), si se vor preda beneficiarului instrucțiunile privind modul de funcționare a gazelor.

Probele de presiune care se vor face conform art. 12.3 din tabel 8 din NTPEE/2008 constituie FAZA DETERMINANTA.

 • •   Verificarea lucrărilor se face de către toți factorii care patricipa la realizarea lucrărilor, corespunzător sarcinilor ce le revin din legea 50/91 . si legea 10/95 si pct. 12.4 -12.10 din NTPEE/2008

 • •   Conform ordinului Inspecției de Stat in Construcții , constructorul va convoca Inspecția in Construcții, proiectantul si beneficiarul pentru a participa la probe .

 • •   Pentru a se putea efectua verificări la timp constructorul va anunța Inspecția in Construcții , data începerii lucrărilor.

 • •   întreținerea , exploatarea si repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revin abonatului. Ca beneficiar ai instalației de utilizare gaze naturale , abonații sunt obligați conform art.14.36-14.51 din NTPEE/2008

 • 7. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE.

 • •   sa întrețină instalațiile de utilizare in mod corespunzător;

 • •   sa anunțe dispeceratul întreprinderii distribuitoare , orice defecțiune survenita la instalație

 • •   ori de cate ori simte mirosul de gaze (odorizant).

 • •   sa nu permită, nici sa execute modificări sau racordări de receptori la instalațiile existente ,

 • •   fără aprobarea întreprinderii distribuitoare ;

 • •   sa permită delegaților întreprinderii distribuitoare (care sunt obligați să se legitimeze) să facă verificări revizii, etc.

 • •   să nu pună in funcțiune punctele de ardere înainte de efectuarea recepției si deschiderea oficiala a gazului de întreprinderea distribuitoare;

 • •   sa nu intervină la contoare , nișe sau instalația de utilizare ;

 • •   remedierea defecțiunilor din instalații si de la aparatele de utilizare se va face prin unitati specializate sau personal specializat pentru astfel de lucrări;

 • •   sa nu facă modificări la arzătoare ;

 • •  sa nu micșoreze sau sa modifice orificiile de acces aer pentru ardere si evacuare a gazelor arse din încăperi;

 • •   sa nu utilizeze arzătoare fără aparate de utilizare si nici arzătoare montate prin legături flexibile

 • •  sa nu utilizeze gazele in alte scopuri decât cele pentru care au fost aprobate de E-on GAZ;

 • •   sa nu utilizeze aparate in încăperi deschise expuse stingerii prin curenți de aer;

 • •   pentru evitarea incendiilor corpurile combustibile , acestea trebuie sa se pună la distanta de aparatele de utilizare;

 • •  sa se ferească de sau deplasări conductele de legături la arzătoare ;

 • •   pentru preintimpinarea accidentelor care ar putea surveni din cauza folosirii incorecte a instalațiilor de gaze naturale se vor respecta cu strictețe si următoarele reguli:

ÎNAINTE DE APRINDEREA FOCULUI:

 • -   se va face verificarea încăperilor in care funcționează aparatele de utilizare; in centrale termice si in încăperile cu aparate cu flacăra libera.

 • -   Se va controla tirajul aparatelor racordate la cos de fum ;

 • -   Se va controla daca robinetii aparatelor de utilizare sunt inchisi, dacă robinetii sunt deschiși, se iau masuri de verificare a încăperii respective si a celor învecinate , aprinderea focului realizandu - se după aerisirea completa a încăperii;

 • -   Asigurarea accesului aerului de ardere in focarul aparatului de utilizare;

 • -   Verificarea funcționarii aparaturii de automatizare, după caz;

 • -   Ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare.

LA APRINDEREA FOCULUI:

 • -   aerisirea focarului minim 5 minute înainte de aprinderea focului;

 • -   aproprierea aprinzătorului de arzător;

 • -   deschiderea lenta a robinetului de manevra si aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării;

 • -   aprinderea se face numai cu aprinzător special construit in acest scop, fiind interzisă aprinderea directa cu chibrituri, hârtie, etc.

Verificator atest, tehn. nr.


Verificator


Nume


Semnătură


Cerința


Alexandru PANAITESCU


Conojcdv atfioct cu Or* co Jemnchfâ


Nr. /


S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A


Nr.Reg.Com.: J4/4/2017


DENUMIREA PROIECTULUI:            “Construire cresa Centrul bugetar școala

Mihai Dragan - Școala « Geogeta Mircea Cancicov » str. Prieteniei nr. 73"

AMPLASAMENT :Str. Prieteniei, Nr.73,mun BACAU jud. BACAU

BENEFICIAR: Primăria Mun .Bacau


PROIECT

NR.l


DIN:

2018


NUME:


SEMNĂTURĂ


SEF PROIECT :

PROIECTAT :

DIRECTOR:


C.ARH. ALEX PANAITESCU


C.ARH. ALEX PANAITESCU


ING. VLAD IONUT POPA


SCARA

1:5000PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

FAZA:

S.F.

PLANȘA:

AO
<£>

■M-KD ’M’

J >

<0

c

c

Nr.Cad.76026\

j

Nr.Cad. 75872

1

h

Nr.Cad.63571161.10
SCARA

1:500


C.ARH. ALEX PANAITE.ȘCU


PLAN DE
ITUATIE-COORDONATOR REȚELE1. 5. 1.80 . .

5 50            I


n

depozitare legume

0 15     5 00

T

frigide

depozitare fru«e      APROVI2

---7    BUCĂTĂRIE     *

X. J     *DEPOZIT ALIMENTE

y      S=24.97mp

jp   li - a;;o


;

V

UF;

5^.5am(

gh

\T--- \l/3>^ ~A

/       3%    /   / j

3% ""

/   3%

A1

r

i

“1

i

X X

H


N r. Reg. C oya^AAIA / 2fl 17

NUME:

//V

■SEMNĂTURĂ

L_/ \

SEF PROIECT :

//<o

C.ARH. ALEX PANAITEȘjCU

- L

PROIECTAT :

VĂ''"

C.ARH. ALEX PANAIT^SGU

V      "7

^>v--     .  /

DIRECTOR:

ING.VLAD IONUT POPA