Hotărârea nr. 497/2018

Hotărârea nr. 497 din 21.12.2018 privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.

HOTĂRÂREA NR. 497 din 21.12.2018

privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13016/ 11.12.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri prin care propune modificarea art. 7 din HCL nr. 252/ 2015;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13048/ 11.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13049/ 11.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2136/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2137/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2138/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2139/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2140 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 13, alin. (1) lit. „1”, „m” și „o” din Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, ulterior modificată și completată;

  • - Prevederile art. 8(1), lit. ”g” din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată;

  • - Prevederile HG nr. 937/ 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată;

  • - Prevederile HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/2015;

  • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

  • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, modificată și completată;

  • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și art. 45 (2) lit.a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se modifică art. 7 din Anexa la HCL nr. 252/ 03.12.2015 și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. începând cu data de 1 ianuarie 2019, cuantumul remunerației brute orare este de 12,43 lei/ oră”.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 252/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și Direcția Economică.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și Direcției Economice.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.