Hotărârea nr. 496/2018

Hotărârea nr. 496 din 21.12.2018 privind rămânerea in vigoare a costului mediu lunar de intretinere in Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau si a grilei de calcul a contributiei datorata de sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in aceasta institutie, aprobate prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019

?ȚTf'fi-mânw


rOacauHOTĂRÂREA NR. 496 din 21.12.2018

privind rămânerea in vigoare a costului mediu lunar de intretinere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție, aprobate prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art. 39(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 5258/ 29.11.2018 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau prin care se propune menținerea aceluiași cost mediu lunar de întreținere pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 12886/ 07.11.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 12887/ 07.11.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2131/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 2132/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2133/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2134/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.2135 /20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 24 si art. 25 (1) - (5) din Legea nr. 17/ 2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018 privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contribuției lunare de intretinere a persoanelor vârstnice îngrijite in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, pentru anul 2018;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. (d ) și ale alin (6), lit. (a) punctul 2 și art. 45(2) lit. a din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locala republicata, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba menținerea costului mediu lunar de intretinere in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau si a grilei de calcul a contribuției datorata de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite in aceasta instituție, stabilite prin H.C.L. nr. 105/ 30.03.2018, pana la aprobarea noului cost de intretinere aferent anului 2019.

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari se vor aplica incepand cu 01.01.2019.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la îndeplinire de Primarul Municipiului Bacau, prin Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal

InstitutieiTrefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

G11IORGI

N.0T. j.D./M.N./EX. l/DSH-A-2


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVEDIUH’ORQVIO