Hotărârea nr. 495/2018

Hotărârea nr. 495 din 21.12.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 263/2010 prin care s-au aprobat functiile publice, Organigrama si Statul de functii pentru Directia Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13302/ 14.12. 2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care se propune modificarea HCL nr. 263/ 2010;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 13309/ 14.12.2018, prezentată de Primarul Municipiului Bacău,

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 13301/ 14.12.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2126/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2127/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2128/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2129/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2130/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile ari. 121 (1) lit. ”a”, art. 125 din HG. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 63 - 64 și ale art. 107 alin ( 2 ) lit. “a” din Legea nr. 188/ 1999, Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 31 (3), (4) si (6) din Legea nr.l53/2017 Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”a” și alin. (3), lit. ”b” și art.45(2) lit. ”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.Se aproba modificarea Anexei nr. 2 - „Statul de funcții” la HCL nr. 263/ 2010 prin care s-au aprobat funcțiile publice, Organigrama si Statul de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau, in sensul transformării următoarei funcții publice de execuție :

- Funcția publica de execuție de Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Informatic din cadrul Direcției de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bacau, se transforma in Consilier, clasa I, grad profesional principal.

Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr. 263/ 2010 privind aprobarea funcțiilor publice, Organigramei si Statului de funcții pentru Direcția Publica de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Bacau, raman in vigoare.

Art.3.Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4.Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Agenției Naționale a Funcționarilor Publici si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI^