Hotărârea nr. 493/2018

Hotărârea nr. 493 din 21.12.2018 privind modificarea HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional


HOTĂRÂREA NR.493 DIN 21.12.2018

privind modificarea HCL nr. 29/10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare ca urmare a susținerii examenului de promovare in grad profesional

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 11008/26.10.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Ad-tiv prin care se propune demararea procedurii de organizare a examenului de promovare in grad profesional imediat superior pentru personalul care indeplineste condițiile cerute de lege;

-Referatul nr. 13304/ 14.12.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Adminstrativ prin care se propune elaborarea unui proiect de hotarare al Consiliului Local al Municipiului Bacau privind aprobarea modificării Statului de funcții;

-Expunerea de motive nr. 13323/ 14.12.2018 prezentata de Primarul Municipiului Bacau;

-Raportul de specialitate nr. 13303/ 14.12.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2116/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2117/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2118/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2119/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2120/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 121 (1) lit. ”a”, art. 125 din HG. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare; -Prevederile art. 63 - 64 și ale art. 107 alin ( 2 ) lit. “a” din Legea nr. 188/ 1999, Statutul funcționarilor publici, republicata cu modificările ulterioare;

-Prevederile art. 31 (3), (4) si (6) din Legea nr.l53/2017 Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”a” și alin. (3), lit. ”b”, ale art.48(2), art.61(2), ale art. 115(1) lit. ”a”, ale art.117 lit.”a” și art.45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea statului de fimctii si organigramei aparatulului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

-Funcția publica de Consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ, se transforma in Consilier, clasa I, grad profesional superior;

-Funcția publica de Consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Autorizații in Construcții si Urbanism din structura Arhitect Sef, se transforma in Consilier, clasa 1, grad profesional superior;

-Funcția publica de Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Implementare Proiecte, se transforma in Consilier, clasa I, grad profesional principal.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Direcției Economice, Arhitect sef, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ si Serviciului Implementare Proiecte.

Art.Ș.Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.