Hotărârea nr. 492/2018

Hotărârea nr. 492 din 21.12.2018 de modificare a HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată.

. /\oniâwaConsiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul cu nr. 13043/11.12.2018, înaintat de către Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, prin care se propune modificarea HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13320 din 14.12.2018; -Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13321 din 14.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2111/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2112/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2113/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2114/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2115/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(9), art. 47 (1), ale art. 48 (2), art. 51 alin. (1) si (3), art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă modificarea HCL nr.377/31.10.2017 privind stabilirea programului de audiente și a programului de întâlniri cu cetățenii, ale consilierilor locali ai municipiului Bacău, pentru mandatul 2016-2020, modificată, în sensul modificării anexei nr. 1, care va avea cuprinsul conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Celelalte prevederi ale HCL nr.377 din 31.10.2017 modificată prin HCL nr.454/28.12.2017, sunt și rămân valabile.

Art.3.-Hotărârea va fi comunicată consilierilor care fac parte din Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru aducere la îndeplinire.

Art.4.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituțiej/Prefectuîui - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ

GHiORGHE>fJULUȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULjJI PaC

A                    NicoLAE-qjvrjMt

ICI


ROMÂNIA

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 492 DIN 21.12.2018


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

PROGRAMUL DE AUDIENȚE ACORDATE CETĂȚENILOR, DE CĂTRE CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI BACĂU, ÎN MANDATUL 2016-2020

1

1

1__

NUMELE ȘI PRENUMELE / ZI LUCRĂTOARE DIN LUNĂ Șl INTERVAL ORAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

L

BÎRZUILDE

14-16

2.

' BOTOl ROMICĂ

14-16

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

14-16

4.

i____________________________

CIOCODEI MIHAELA

10-12

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

12,30-

14,30

*

i

DÂNILÂ GHEORGHE

14-16

7.

DINU IOANA-RALUCA

8-10

8.

DRAGOMIR DOINA

10-12

9

FECHET MIRCEA

12-14

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

12-14

n.

——

HULUȚĂ GHIORGHE

12-14

12.

IROFTE DUMITRU

10-12

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

13-15

14.

1- —.. ...—

LUCA VASILE

14-16

15. j____

MICLĂUȘ DANIEL

13-15

16.

PRICOPOAEA ENULA

10-12

17

STAN GABRIEL

10-12

18.

ȘOVA GÂȚU LAUR' "'1

14-16


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


- OVIDIL POPOVICIîntocmit,

Rodica-Florentina Tamba