Hotărârea nr. 491/2018

Hotărârea nr. 491 din 21.12.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13064/ 11.12.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care se propune ca Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula să fie evaluatorul performanțelor profesionale individuale ale domnului Secretar, Nicolae - Ovidiu Popovici;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrata cu nr. 13065/ 11.12.2018; -Raportul de specialitate al compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 13066/ 11.12.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2106/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2107/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2108/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2109/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2110/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 107, alin. (2), lit. „d” din Hotărârea Guvernului nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;.

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Bacău, dl. Ovidiu - Nicolae Popovici, pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicată Serviciului Managementul


Resurselor Umane și Administrativ și celor două persoane nominalizate la art. 1.

Art.4. Prin grijalSecrețarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal InstitutieiPrefectulur— Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIUL! NICOLAE-OViDtUJBOPu


ĂU


GHEOP      "   '

7 < w-c