Hotărârea nr. 490/2018

Hotărârea nr. 490 din 21.12.2018 pentru aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 2423 din 12.12.2018 a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub numărul 46678 din 13.12.2018;

-Referatul nr. 13243/13.12.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13244/13.12.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13245/13.12 .2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2101/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2102/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2203/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2104/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2105/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art.28, alin.(l), ale art. 29, alin. (1), ale art. 64A1 alin. (3), (4) și (5) din O.U.G nr.l09 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.3 lit.”b” din Anexa 1 la HG nr.722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

-Actul Constitutiv al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. aprobat prin HCL nr. 352/2016;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin.(3), lit.”c” și art.45 (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRA ȘTE:

Art.l -Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea de Servicii Publice Municipale, potrivit prevederilor O.U.G nr.l09 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 -Se aprobă prelungirea mandatului Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pe o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori, organizată în condițiile legii.

Art.3 -Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA să voteze declanșarea procedurii de selecție menționată la art.l și prelungirea mandatului Consiliului de Administrație pe o durată de 4 luni, dar nu mai târziu de încheierea procesului de selecție, organizat în condițiile legii.

Art.4. Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare si Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Consiliului de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI /