Hotărârea nr. 49/2018

Hotărârea nr.49 din 31.01.2018 privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău.HOTĂRÂREA NR. 49 DIN 31.01,2018 privind darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a unui apartament, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresele nr. 46015/ 29.11.2017 și nr. 80017/ 17.01.2018 înaintate de Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău prin care solicită darea în administrare a unei locuințe de serviciu;

-Referatul nr. 78025/ 17.01.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care propune darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a unui apartament - locuință de serviciu;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 807/ 23.01.2018 a Viceprimarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 808/ 23.01.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 181/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 182/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 183/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 184/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4, nr. 185/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile ari. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile art. 867 și ale art. 868 din Legea 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 2 lit. ”d” și ale art. 51 din Legea nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « c » și alin. (5), lit. « a » și ale art. 45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

ART. 1. Se aprobă darea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău a apartamentului nr. 14, situat în municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 94 D, aflat în domeniul public al municipiului Bacău, pe o perioadă de 3 ani, în vederea închirierii către salariații din subordine, cu obligația de a păstra destinația actuală - locuință de serviciu.

ART. 2. Se aprobă Contractul - cadru de administrare conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente, precum și a celor ce vor fi efectuate pentru remedierea defecțiunilor apărute și recuperarea pagubelor produse pe parcursul acestei perioade vor fî suportate de către Spitalul de Pneumoftiziologie.

ART. 4. Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces - verbal ce va fi anexă la contractul de administrare, cu inventarierea tuturor mijloacelor fixe și obiectelor de inventar.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI