Hotărârea nr. 489/2018

Hotărârea nr. 489 din 21.12.2018 privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016.


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Solicitarea dlui. Gherasim Constantin înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 46679/13.12.2018;

-Referatul nr. 13290 din 13.12.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016;

-Expunerea de motive nr. 13240 din 13.12.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr. 13241 din 13.12.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2096/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr.2097/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2098/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2099/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2100/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-HCL nr. 352/6.12.2018privind aprobarea înființării SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., prin reorganizarea pe cale administrativa a Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și a Secției Siguranța Circulației, deservire auto și intervenții operative, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău ;

-Dispozițiile art. 64A3 alin (1) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispoziților art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 și art.45(l) și (5) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se aprobă modificarea art. 5 la HCL nr. 352/6.12.2016 în sensul înlocuirii d-lui Gherasim Constantin cu domnul Huluță Ghiorghe.

Art.2.Se mandatează conducerea Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA pentru îndeplinirea formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău;

Art.3.Celelalte prevederi ale HCL nr. 352/2016 sunt și rămân valabile;

Art.4.Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Hotărârea se comunică administratorului public al Municipului Bacău, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art. 1 și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Art.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.