Hotărârea nr. 488/2018

Hotărârea nr. 488 din 21.12.2018 privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de catre Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019

HOTĂRÂREA NR.488 DIN 21.12.2018

privind aprobarea efectuării concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de către Primarul si Viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 13306/ 14.12.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Bacau, prin care se propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la efectuarea concediului de odihna aferent anului 2018, in anul 2019;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 13332/ 14.12.2018 a Primarului Municipiului Bacau; -Raportul înregistrat cu nr. 13305/ 14.12.2018 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea efectuării concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de către primarul si viceprimarii Municipiului Bacau, in timpul anului 2019, favorabil;

-Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre nr. 2095/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 8 alin (2) din O.G.nr 80/ 2003 privind concediul de odihna si alte concedii ale președinților si vicepreședinților consiliilor județene, precum si ale primarilor si viceprimarilor, modificata si completatata;

-Prevederile art.47alin.(l), art.48 alin (2), art. 61 alin.(2) art. 115 alin.(l) lit.„b” si art.l 17 lit. „a” din Legea ni*. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, modificata si completata;

In baza dispozițiilor art 36 (9) și art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, modificata si completatata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba efectuarea concediului de odihna restant, aferent anului 2018, in timpul anului 2019, de către:

-domnul Cosmin Necula- Primarul Municipiului Bacau, cu un concediu restant 2018, in număr de 25 zile;

-domnul Ștefan Daniel Dragos - Viceprimarul Municipiului Bacau, cu un concediu restant 2018, in număr de 2 zile;

-domnul Scripat Constantin - Viceprimarul Municipiului Bacau, cu un concediu restant 2018, in număr de 25 zile.

Art.2. Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotărâre prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.3. Hotararea va fi comunicata Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ si persoanelor nominalizate la art. 1.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIUL

NICOLAE-OVI