Hotărârea nr. 487/2018

Hotărârea nr. 487 din 21.12.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit ■ art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Somațiile și notele de constatare ale Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se solicită efectuarea lucrărilor de reparații la clădiri și salubrizarea terenurilor;

-Referatul nr. 287265/ 11.12.2018 al Direcției Economice - Taxe și Impozite, prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pentru pentru terenuri și clădiri neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 13252/ 13.12.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul înregistrat cu nr. 13253/ 13.12.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2090/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2091/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2092/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2093/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2094/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;

-Prevederile pct. 168 al Titlului IX - Impozite și taxe locale din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificate și completate;

-Prevederile HCL nr. 368/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 27, art. 36 (2) lit.“b” și ale alin. (4) lit. “c” și art.45(2) lit. „c” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, Calea Mărășești, nr. 4, deținută de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor, cu sediul în București, str. Șoseaua Străulești, nr. 3 - 5, Sector. 1.

Art. 2. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Frunzei, nr. 1, deținut de Căsăneanu Gabriel Vasilică, domiciliat în

Art. 3. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, deținută de Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor, cu sediul în București, str. Șoseaua Străulești, nr. 3-5, Sector. 1.

Art 4. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea și terenul neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Letea, nr. 17, deținute de Constantinescu Dumitru, domiciliat în

Art. 5. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 38, deținut de SC Alogen SRL, cu sediul în Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94 D, sc. A, ap. 18, et. 5.

Art. 6. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 78, deținut de SC Agrimex SRL, cu sediul în Bacău, str. Decebal, nr. 3, sc. A, ap. 1.

Art. 7. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 59, deținut de Dimofte Florin, domiciliat în

Art. 8. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 63, deținut de Dimofte Janeta, domiciliată în

Art. 9. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Calea Mărășești, nr. 65, deținut de Hozu Lizeta, domiciliată în

Art. 10. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru terenul neîngrijit situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Viorelelor, nr. 17, deținut de Ungureanu Vrânceanu Mihael Laurențiu, domiciliat în

Art. 11. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea și terenul neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bacău, str. Florilor, nr. 36, deținute de Halip Dan, domiciliat în

Art. 12. - Se majorează cu 500 % impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, deținută de SC Idaho Trading SRL prin Lichidator BDO Business Restructuring SRL, cu sediul în București, str. învingătorilor, nr. 24, Sector 3.

Art. 13. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Impozite și Taxe Locale.

Art. 14. - Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economice - Impozite și Taxe Locale, Poliției Locale a Municipiului Bacău, persoanelor fizice și juridice nominalizate la art. 1 - 12 și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

Art. 15. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi adusa la cunoștința publica si se va comunica in termenul legal Instituției Prefectului - Județul Bacau.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI/