Hotărârea nr. 486/2018

Hotărârea nr. 486 din 21.12.2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacău.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive al Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV anul 2018, înregistrata cu nr.13159 din 13.12.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, inregistrat cu nr 13160/ 13.12.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 2080/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.2081/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 2082/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 2083/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 2084/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr.3/2017 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor articolului 36(4) litera “a“ si articolului 45(2) litera “a“ din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aproba contul de execuție al bugetului local pe trimestrul IV anul 2018, al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr.l,2,3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

ANEXAI

LA HOTĂRÂREA NR. 486 DIN 21,12.2018


JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Contul de execuție ai bugetului local

la data dc: 12-DEC-16

Page 1 of 4


Sursa de finanțare Integral de fa buget

4278327 Municipiul Bacau

An' 2018 Trezoreria Municipiul Bacau VeniturVChetluiell

Cod

Credite

tncasanfPlatl

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

261,667,740.30

.00

Impozit pe yenit

030000

00

563.619.00

00

Impozitul pe venllunle din Ir

031600

00

563,619 00

00

Cote si sume defalcate din imp

040000

.00

99,651,374.07

00

Cote defalcate din impozitul p

040100

00

89,651,374.07

.00

Impozite si taxe pe proprieta

070000

.00

34,202,979.57

00

Impozit si taxa pe clădiri

070100

00

25.491,303.23

00

Impozit pe clădiri de la perse

070101

00

11,562,182.25

.00

Impozit sl taxa pe clădiri de

070102

00

13,929,120.98

.00

Impozit si taxa pe teren

070200

00

4,359,305.08

.00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1,823,237.81

00

Impozit sl laxa pe teren de ia

070202

00

2,531,852.27

.00

Impozit pe terenul din extravi

070203

00

4.215.00

0D

Taxe judiciare de timbru si al

070300

.00

2,258,795.75

,00

Alte impozite si taxe pe prop

075000

.00

2.093,575.51

00

Sume defalcate din TVA ț se sc

110000

.00

46,761,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110200

.00

37,756,000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

7,268.000.00

.00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

,00

1,737,000.00

00

Alte impozite si laxe generale

120000

.00

2,800.00

.00

Taxe hoteliere

120700

00

2,800.00

.00

Taxe pe servicii specifica

150000

.00

299,288 66

.00

Impozit pe spectacole

150100

.00

147,088 66

.00

Alte taxe pe servicii specific

155000

.00

152,20000

,00

Taxe pe utilizarea bunurilor.

150000

-00

11.418.341.81

.00

Impozit pe mijloacele de tran

160200

.00

9.864.951 31

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

00

5.755,630 48

00

Impozit pe mijloacele de trans

160202

.00

4,109.320,83

.00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

1,553 358.50

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

00

32.00

00

Alte impozite sl laxe fiscale

180000

.00

2,237,669.12

.00

Alta impozite si taxe

185000

00

2.237,669 12

.00

Venituri din proprietate

300000

.00

9,011 017.23

.00

Varsaminte din profitul net a!

300100

,00

12,11241

00

Venituri din concesiuni si inc

300500

00

8.633 773 30

00

Alte venituri din concesiuni s

300530

00

8.633 773 33

00

Venituri din dividende

300800

00

365.131 52

00

Venituri din dividende de la a

300802

00

365.131 52

00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

7,492,306 53

00

Venituri din prestări de servi

330800

00

6,658.796 54

.00

Contribuția părinților sau su

331000

00

434,338 00

00

Venituri din recuperarea cheli

33280D

00

11.31649

00

Alte venituri din prestări de

335000

00

387 855 50

00

Venituri din laxe administrați

340000

.00

211.897 99

00

Sursa de finanțară integral de la buget 4278337 Municipiul Bacau

An ’   2018 Trezoreria Municipiul Bazau

Vcnituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Platî

Disponibil

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

00

211,897,99

.00

Amenzi, penalitali si confisca

350000

.00

7,210,840 76

00

Venituri din amenzi st alte sa

350100

00

1,942,603 69

00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

00

1.942,60369

00

Alte amenzi, penalilali si con

355000

00

5.268,237 07

00

Diverse venituri

360000

.00

17.965,608 03

00

Taxe speciale

360600

00

14,393.002 70

.00

Alte venituri

365000

00

3.592,605 33

.00

Transferuri volunlaro, allclc

370000

.00

392,81200

.00

Donații si sponsorizări

370100

00

252.00

00

Alte transferuri voluntare

375000

00

392,560.00

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

00

437.135.50

.00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

1.317 50

.00

Venituri din vanzarea locuințe

390300

.00

1,051.00

00

Venituri din vanzarea unor bun

390700

,00

184.00

00

Depozite speciale pentru const

391000

00

434,583.00

00

încasări din rambursarea impru

400000

.00

22,145,663.28

00

Sume din excedentul bugetului

401400

.00

14,427,638.71

00

Sume din excedentul bugetului

401800

.00

7.718.024.57

00

Subvenții de ta bugetul de sta

420000

.00

1,519,454.78

00

Relehnolcgizarea centralelor 1

420100

.00

1.268,994.61

.00

Finanțarea acțiunilor pnvind

421000

00

275.840.12

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

27,838.50

.00

Subvenții pentru acordarea aju

423400

00

476.00

00

Subvenții de Ea bugetul de sta

426900

00

1,982 55

.00

Sume primite de la UE/alti don

450000

.00

18,534 98

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

.00

•       1B.534 98

00

Sume primite in contul platilo

450102

.00

55,405 10

.00

Prefînantare

450103

.00

36,870.12

,00

Sume primite de Ia UE/alti dan

480000

.00

142.466 95

.00

Fondul Social European (FSE)

480200

.00

142,466 95

00

Sume primite in contul plătită

480202

.00

62,760 32

.00

Prefinantare

480203

.00

79,686 63

.00

Cheltuielile bugetelor locale

286,594,387.51

242.937,912.86

43,655,474.65

Autorilalî publice si acțiuni

510000

41.963,697.00

37,020,091 93

4,943.605 07

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

14,106,000 00

11.705,60500

2.400,395 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510000200000

6.594,000 00

5,079,63971

t,514.360 29

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

200,00000

105,030 15

94,369.85

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

510000590000

160,000 00

113,305 00

46 695 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

1,031,697.00

538,901 45

492.795 55

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000B10000

19.872,000 00

19,545,582 09

326,417 91

Titlul XiX Plaiî efectuate in

510000850000

00

67,971.47

00

Alle servicii publice generale

540000

5.809,840 00

4,775,116 72

1.034.72328

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSQN

540000100000

2,628.00000

2,319,356 60

308.643 4Q

Sursa de finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiu! Eacau

An '   2018 Trezoreria Municipiul Bacau

Venituri/Chelluleli

Cod

Credite

încasare Plăti

Disponibil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1.600,10000

1,165.66518

433.434 82

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

540000550000

1,261,64000

1.061.913 39

199.726 61

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

36,000.00

22.464 00

13,536 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCiAR

540000710000

284,100 00

220.353 25

63.746 75

TiUul XIX Plăti efectuate in

540000850000

00

15,63570

00

Tranzacții privind datoria pub

550000

7,172,00000

6 651.464 82

520,535 18

TITLUL (I BUNURI SI SERVICII

550000200000

860,000 00

4 86.091 92

373.908 08

TITLUL III DOBÂNZI

650000300000

6,312.00000

6 165,372 90

146,627.10

Ordine publica si siguranța na

610000

12,459,700 00

10,978,168 65

1,481,531,35

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

234,000 00

201,642 00

32.358 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

222,000 00

179,060 96

42,939 04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

11,568,500 00

10,576,978 69

1.391,521 31

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

3,200 00

2,637,00

563.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

6100007100CK)

32.000 00

17,850 00

14.150 00

Invatamant

650000

25,094.927.51

23.490,175 20 J

1.604,75231

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

16,994,914 76

16,572,882 61 V

422,032,15

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

2,164.960.00 f

2.000,527,30

164,432,70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

1,022.77B 60

857,040 20

165,738 40

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650G00580000

100,000 00

52.153 96

47.846 04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

3.170.970 65

3,156,100 22

14.870 43

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1.641,303 50

1,020.514 70

620,788 80

Titlul XIX Pîalî efectuate in

650000B500DO

.00

169.043 79

00

Sanatate

660000

9,165.683 00

7,601,951 40

1,563,731 60

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

7,851,000 00

6,579.008 89

1.271,991 11

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660000710000

1.314,683 00  ~

--~   1,032.919 51

281.763.49

Titlul XIX Plat! efectuate In

660000850000

.00

9,97700

.00

Cultura, recreere si religie

670000

29,998.050 00

24,353,552,93

5644,497 07

TITLUL) CHELTUIELI DE PERSON

670000100000

3.531.000 00

3,147.40200

383,598.00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

670000200000

6.095,160.00

6,250,77859

1,B45,381.41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

10.483,220.00

10,018.098.77

465,121 23

Titlu! VIU PROIECTE CU FINANT

670000560000

772.070 00

379.30828

392,761.72

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

3,915,600 00

2.732,767,60

1,182.832,40

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

3 200,000 00

1,851,649 69

1,348,350 31

Titlul XIX Plăti efectuate in

670000850000

,00

26.452 00

.00

Asigurări si asistenta sociala

680000

54,607,540 00

49,268 395 32

5,339.144 68

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

680000100000

22 483.570 00

20.486 072 CO

1,997,493 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

680000200000

8,428.900 00

7,570.265 96

858,634 02

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680000570000

21.672,000 00

20,051.663 52

1,620,336 48

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

680000599000

1,313 070 00

1.071,573.24

241,496 76

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

680000710000

710.00000

129.016 30

580,983 70

Titlu! XIX Plăti efectuate în

680000850000

00

40,195 72

00

Locuinle. servicii si dezvolta

700000

11.689.490 00

8 929,820 72

2.959.669 28

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

2 922 000 00

2 381,123 00

540.877 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700000200000

7,860 76000

5 953,245 40

1,907,514 60

Sursa de finaniam integrai de la buget 427B337 Municipiul Bacau

An 2018 Trezorens Municipii Bacau

VenHurv Chelii; Aii

Cod

Credite

Incasan/PIati

Dșponibit

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

7000035900(10

60 000 00

41.277.00

18 723 00

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANCIÂR

700000710000

1 046 730.00

623,435 46

423,294 54

Titlu! XIX Piști efectuate in

700000850000

00

69,260.14

00

Proiecția mediului

740000

40.128 640 00

31.387,610 18

8.741,029 B2

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

6,099,000 00

5,279,508 00

819.492 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200300

25 947,430 00

21.365,730.36

4,581.699 64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

3.023 000 00

637.511 19

2,385.48881

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

169.800 00

119.229 00

50,571 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740OOO7WOOO

1 945 410 00

1.253,215 72

692.194 28

TITLUL XVII RAM8URSARI DE CRED

740000B10000

2.944 G00 00

2,964,937 50

39,052.50

Tldi.il XIX Ptaii efectuate in

740000850000

00

172.521-59

00

Combustibili sl energie

810000

29.551,230 00

25,101.576.40

3.449.553 60

TITLUL IV SUBVENȚII

810000400000

21.149,330 00

31,149.379 80

.W

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

310000550000

532.000 00

140,685 42

39.1.314 58

Titlul V!» PROIECTE CU FINANT

•310030560000

3,530 000 00

3.106.006 38

423.993 62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

Si0000710000

3 589 850 00

955,604 70

2,834.245 30

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

810000720000

750.000 ca

750,000.00

00

Transporturi

84DO0Q

18,753,590 00

12.379,888 59

6 373,701 41

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

1,200.000 00

1,056,747 00

143,253 00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

840000200000

14,599 290 00

8.434,188 51

6 165,101 49

Titlul VIII PROIECTE CU F1NANT

840000560000

30.000 00

00

30.000 00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

21,000 00

17,200 00

3.800 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840000710000

2,903 330 00

2.879,344 93

23 955 07

Titlul XIX Plăti efectuate In

840000850000

00

7,591 85

00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

18,729,827.44

.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ HULUTĂ GHIORGHE w

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA2

LA HOTĂRÂREA NR. 486 DIN 21.12.2018


Contul de execuție al bugetului local-functionare In data dc: 12-DEC-18                                 Pagei ol 3

Sursa de finanțare Integral de fa buget

4278337 Municipiul Bacau

An    2018 Treze ren a Municipiul Bacau

VeniturifCtieituicli

Cod

Credite

IncasarifPlali

Disponibil

Veniturile bugetelor locala

.00

245.160,055.34

.00

Impozit pe venit

030000

00

563,619.00

00

Impozitul pe veniturile d;n tr

031800

00

563.619 00

.00

Cote si sume defalcate din Imp

040000

,00

99.651,374.07

.00

Cote defalcate din impozitul p

040100

00

99,651,374 07

00

Impozite sl taxe pe propriela

070000

00

34,202.979.57

00

Impozit si laxa pe clădiri

070100

00

25,491,303.23

00

Impozit pe clădiri de la perso

070101

.00

11.562,182 25

DO

impozit si laxa pe clădiri de

070102

,00

13,929,120 98

00

Impozit si taxa pe teren

070200

00

4,359,305.08

00

Impozit pe terenuri de la pers

070201

.00

1.823,237.81

.00

Impozit si laxa pe teren de la

070202

,00

2,531,85227

.00

Impozit pe terenul din extravl

070203

.00

4.21500

00

Taxe judiciare da timbru si ai

070300

.00

2.258,795 75

.00

/Mie impozite sl taxe pe prop

075000

.00

2.093.575 51

.00

Sume defalcate din TVA ( se sc

110000

.00

46,761.000.00

00

Sume defalcata din taxa pe val

110200

00

37.756,000 00

00

Sume defalcate din taxa pe val

110600

.00

7,268,000 00

00

Sume defalcate din taxa pe val

110900

.00

1,737,00000

00

Alte impozite sl laxe generale

120000

.00

2,80000

.00

Taxe hoteliere

120700

.00

2,800 00

00

Taxe pe servicii specifice

150000

.00

299,288 66

.00

impozit pe spectacole

150100

.00

147,OBS 66

00

Atic taxe pe servicii specific

155000

,00

152,200.00

.00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

16QOOD

00

11,410,341.81

.00

Impozit pe mijloacele de iran

160200

00

9,864.951.31

.00

Impozit pe mijloacele de trans

160201

.00

5,755.630 48

.00

Impozit pe mijloacele de irans

160202

,00

4.109.320.83

00

Taxe si tarife pentru eliberar

160300

.00

1,553,358 50

.00

Alte taxe pe utilizarea bunuri

165000

00

32.00

00

Alte Impozite si taxe fiscale

180000

.00

2,237,669.12

00

Atle impozite sl laxe

185000

.00

2.237.66912

.00

Venituri din proprietate

300000

00

9.011.017 23

.00

Varsaminte din profitul net al

300100

00

12,112.41

00

Venituri din concesiuni si Inc

300500

00

8,633,773 30

.00

Alte venituri din concesiuni s

300530

00

8.633,773 30

00

Venituri din dividende

300800

00

365,131 52

00

Venituri din dividende de la a

300802

.00

365,131 52

00

Venituri din prestări de servi

330000

.00

7,492,306 53

00

Venituri din prestări de servi

330500

.00

6,658,796 54

00

Contribuția părinților sau su

331000

00

434,33800

00

Venituri din recuperarea cheli

332800

00

11.31649

00

Alte venituri din prestări de

335000

00

387.85550

00

Venituri din taxe administrați

340000

00

211,897 99

0D

Sursa do finanțare integral do ia buget

427B337 Municipiul Bacau

Credite

tncasari/Plati

□iapcaibl

An* 20t8 Trezoreria Municipiul Barau Veniluri/Chelluteli

Cod

Taxe extrajudiciare de timbru

340200

00

211.697 99

.00

Amenzi* penalilaîi si confisca

350000

.00

7.210,840 76

00

Venituri din amenzi si alte sa

350100

00

1.942,603 69

00

Venituri din amenzi si alte sa

350102

00

1,942.603 69

00

Alte amenzi, penalilaîi si con

355000

00

5,26B,237.07

oo

Diverse venituri

360000

00

17.985,608.03

00

Taxe speciale

3G0600

.00

14,393,002.70

.00

Aite venituri

365000

.00

3,592,605 33

.00

Transferuri voluntara, altele

370000

.00

392,812.00

00

Donații si sponsorizări

370100

.00

252.00

00

Alte transferuri voluntare

375000

.00

392,560.00

00

Inrasari din rambursarea Impru

400000

.00

7,718.024.57

00

Sume din excedentul bugetului

401800

.00

7,718.024.57

00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

476.00

00

Subveniii pentru acordarea aju

423400

00

476.00

.00

Cheltuielile bugetelor locale

261,952,744.01

227,763,773.91

34,188,970.10

Autoritari publice si acțiuni

510000

40,732.000.00

36,404,805.33

4.327,194 67

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

510000100000

14,106.000 00

11,705,605.00

2,400.395 00

TITLUL H BUNURI St SERVICII

510000200000

6,594,000 00

5,079,639.71

1,514,360 29

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

51000D590000

160.000 00

113,305 00

46.69500

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRED

510000810000

19 872.000.00

19,545,582.09

326.417 91

Titlul XIX Plăti efectuate in

510000850000

.00

39,326.47

.00

Alte servicii publice generale

540000

5.525.740 00

4,554,753.47

970.976 53

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

540000100000

2,628.000 00

2,319,356.60

308,643 40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

540000200000

1.600.100.00

1,166.66518

433,434 82

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

540000550000

1.261.640 00

1,061,913 39

199.726 61

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

540000590000

36,00000

22,464 00

13,536 00

Titlul XIX Plăti efectuate in

540000850000

.00

15,635 70

.00

Tranzacții privind datoria pub

5500Q0

7.172.000 00

6.651,464,82

520.53518

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

55000020000Q

860,000.00

486,091 92

373,908 08

TITLUL IEI DOBÂNZI

550000300000

6,312,000.00

6,165.372.90

146.627.10

Ordine publica si siguranța na

610000

12.312.20000

10,960,318.65

1,351,881 35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

610000100000

234,000 00

201,642,00

32,35800

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

610000200000

222,000 00

179,060.96

42,939 04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

11.853.000.00

10.576,978.69

1,276,021 31

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

610000590000

3.200 00

2,637.00

563 00

Invatamant

650000

23.353.624 01

22,417.506.54

936.117 47

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650000200000

16,994.914.76

16.572,882.61

422,03215

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650000550000

2,164,960 DO

2,000,527.30

164,432 70

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

650000570000

1.022,778 60

857,040.20

165.73B4Q

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

650000590000

3,170,970 65

3.156,100.22

14,870 43

Titlul XIX Plăti efectuate in

650000850000

.00

169,043.79

00

Sanatate

660000

7,116,000 00

6,393.405.59

722.594 41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

7116000 00

6,403,38259

712 617 41

//

Sursa de finanțare integrat de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An 2018 Trezoreria Municipiul Bacau

Veniîuri/Chehuteii

Cod

Credite

Incasari/Plali

Dixpon bl

Titlul XIX Plăti efectuate in

650000850000

00

9.977 00

00

Cultura, recreare si religie

670000

26.015.9S0 00

22 124 664 96

3,891,315 04

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

870000100000

3,531,000 00

3,147.402.90

333,598 00

TiTLUL lî BUNURI SI SERVICII

570000200000

8.096,160 00

6 250.778 53

1,845.381 41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

10.473.220 00

10018 098 77

455,121 23

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

670000590000

3,915,600.00

2.732.767 60

1.182,832 40

Trilul XIX Plăti efectuate te

670000850000

.00

24.382 00

00

Asigurări si asistenta sociala

680000

53,897.540 00

49 139.379 02

4.758.160 98

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

560000100000

22.433.570 00

20.486.072 00

1.997,498 00

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII

680000200000

8.428,900 00

7 570.265 38

858.634 02

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

680300570000

21.672.000 00

20 051,663 52

1,620,336 48

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

680000590000

1.313,070 00

1.071 57324

241,495 76

Titlul XIX Plăti efectuate in

680000850000

00

40.195 72

00

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

10.842.760 00

8.338.728.70

2.504.031 30

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

700000100000

2.922,000 00

2 381.123 09

540,877 00

TITLUL îl BUNURI S! SERVICII

700000200000

7.360,750 00

5,953.24540

1.907.514 6Q

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

700000590000

60 000 00

41.277 00

18,723 00

Titlu! XIX Plăti efectuate in

700000350000

00

36 91670

00

Proiecția mediului

740000

37,983,230 00

30 096.883.27

7,866,346 73

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSON

740000100000

6,099.000 00

5,279.508.00

819,492 00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740000200000

25.947.430 00

21,365,73036

4,581,699 64

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

740000550000

2,823 000 00

600 000 00

2.223.000 00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

740000590000

169 800 00

119 229 00

50,571 00

TITLUL XVil RAMBURSĂRI DE CRED

740000810000

2.944.000 00

2.904 937 50

39.062 50

Titlul XIX Plăti efectuate in

740000S50000

00

172.52159

00

Combustibili si energie

810000

21.181.380 00

21,181,309 90

70 10

TiTLUL iV SUBVENȚII

810000400000

21,149,380 00

21.149.37990

10

TiTLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

32,000 00

31.930.00

7000

Transporturi

840000

15,820.290 00

9 500.543 66

6,319.746 34

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON

840000100000

1 200,000 00

1.056.747 00

143,253 00

TITLUL « BUNURI SI SERVICII

84000*0200000

14.599,290 00

8,434.168 51

6,185.101 49

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

840000590000

21.000 00

17.200 00

3 800 00

Titlul XIX Plăti efectuate in

840000850000

00

7,591 85

00

EXCEDENT/DEFICIT

.00

17,396,281.43

.00


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU


lUJDCf/jT

ROMÂNIA                              ANEXA 3

JUDEȚUL BACĂU                 LA HOTĂRÂREA NR. 486 DIN 21.12.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Contul de execuție al bugetului local-dezvoltare

la data do: 12-DEO1B                                 Page 1 of 2

Sursa do Finanțare Integral de la buget

4278337 Municipiul Bacau

Arr 2018 Trezoreria Municipiul Bacau Veniturî/Cheltuieli

Cod

Credite

Incosari/Plali

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.00

16,507,684.96

.00

Venituri din valorificarea uno

390000

.00

437,135.50

00

Venituri din valorificarea uno

390100

.00

1.317,50

00

Venituri din vanzarea locuințe

39Q3C0

.00

1,051.00

00

Venituri din vanzarea unor bun

390700

,00

184.00

60

Depozite speciale pentru const

391000

.00

434,583.00

00

Incaș ari din rambursarea impru

400000

.00

14,427.638.71

.00

Stime din excedentul bugetului

401400

00

14,427,638.71

00

Subvenții de la bugetul de sta

420000

.00

1,518,978.78

00

Retebnologizarea centralelor t

420100

.00

1,268,994.61

Finanțarea acțiunilor privind

421000

00

275,840.12

.00

Subvenții de la bugetul de sta

422000

.00

27,838.50

00

Subvenții de la bugetul de sta

426900

.00

1.9B2.55

00

Sume primite de la U Efalli don

450000

.00

18,534.98

.00

Fondul European de Dezvoltare

450100

00

18.534.98

00

Sume primite in contul platito

450102

.00

55.405.10

00

Prefinantare

450103

.00

36.B70.12

00

Sume primite de la UE/alti don

480000

.00

142,466.95

.00

Fondul Social European (FSE)

480200

.00

142,466.95

.00

Sume primite in contul platito

480202

.00

62.780.32

.00

Prefinantare

480203

00

79,686 63

00

Cheltuielile bugetelor focale

24,641,643.50

15,174,138.95

9,467,504.55

Auteritati publice si acțiuni

510000

1,231.697 00

615,286.60

616,410 40

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

510000580000

200,000 00

105,030.15

94.969 85

TITLUL Xllt ACTIVE NEFINANCIAR

510000710000

1.031.697 00

538,901.45

492 795 55

Titlul XIX Plai! efectuate in

510000850000

.00

28.645 00

00

Alte servicii publice generale

540000

284.100 00

220 353 25

63.746 75

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

540000710000

284,10000

220.353 25

63,746 75

Ordine publica si siguranța na

510000

147,500 00

17,850.00

129.650 00

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UN

610000510000

115,500 00

00

115 500 00

TITLUL Xllt ACTIVE NEFINANCIAR

610000710000

32,000.00

17.B50 00

14,150.00

Invatamanl

650000

1,741,303 50

1,072 668 66

668.634 84

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE

650000580000

100,000 00

52,153 96

47,846 04

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

650000710000

1.641,303-50

1.020.514 70

620.78880

Sanatate

660000

2,049.633 00

1.208 545 81

841.137 19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

660000510000

735,000 00

175 626 30

559373 70

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

660003710000

1,314,683 00

1,032.919 51

281,763 49

Cultura, recreere si religie

670000

3.982.070 00

2.228 887 97

1.753.182 03

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN

670000510000

10.000 00

.00

10,00000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANT

670000560000

772.070 00

379,308.28

392,761.72

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

670000710000

3.200.000 00

1,851,649 69

t,34 8.350 31

Titlul XIX Plăti efectuate in

670000850000

.00

2 070 00

00

Asigurări si asistenta sociala

6BOOOO

710000 00

129 016 30

580 983 70

TITLUL XIII ACTIVE NEFiNANCIAR

680000710000

71000000

129.015 30

583.983 70

Page 2 of

Sursa de finanțare Integrat de la buget

4278337 Municipiul Bacau

An' 2018 Trezoreria Municipiul Bacau

Veniluri/Cheltufeli

Cod

Credite

tnsasarL'Plaît

Disponibil

Locuințe, servicii si dezvolta

700000

1,046.730 00

591.092 02

455.637 98

TiTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

700000710003

1 046 730 00

623,435 46

423,294 54

Titlul XIX Plăti efectuate in

700300850003

00

32.343 44

00

Proiect a mediului

740300

2.145.410 00

1 2S0.726 91

854,683 09

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

740000550000

200.000 00

37.511 19

162.488 81

TfTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

740000710000

1.945.410 00

1.253.215 72

692,194 28

Combustibili si energie

810000

8 368,850 00

4,920.366 50

3,449.483 50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

810000550000

500.000 00

103 755 42

3S 1.244 58

Titlul VII PROIECTE CU FINANT

810000560000

3,530.000 0Q

3,106 006 38

423,993 62

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

810000710000

3.589,850 00

955,604 70

2,634.245 30

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

810000720000

750.000 00

750.000 00

00

Transporturi

840003

2.933.300 00

2.879.344 93

53,955 07

Titlul Vili PROIECTE CU FINANT

840000560000

30.000 00

.00

30.000 00

TiTLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR

840030710000

2 903 300 00

2,879.344 93

23.955 07

EXCEDENT/DEFlCIT

.03

4,333,546.01

.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

h/wettl7~

4

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 4

LA HOTĂRÂREA NR. 486 DIN 21.12.2018


Page 1 o! 1

Sursa de f nantare Credite interne

4278337 Municipiul Bacau

An 2018 Trezoreria Municipiul Bacau

Vanituri/Cheituiab

Cod

Credite

tncasan Plăti

Disponibil

Veniturile bugetelor locale

.DO

111,213.05

.00

Alte aperaliuni financiare

410000

00

111 2W66

00

Sume aferenta creditelor inter

410200

00

111.219 66

00

Sume aferente creditelor Inter

410201

00

111.219.66

00

Chettuicîile bugetelor locale

5,000,000.00

111,219.66

4,868.700.34

Cultura, recreere si religie

670000

5.000 000 00

111.219.65

4,888.780 34

Titlul VIII PROIECTE CU F1NANT

670000560000

5 000 000 00

111,21966

4 888 780 34

EXCCDENT/DEFICIT

.00

.00

.00

ȘEDINȚĂ

9                     9CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU