Hotărârea nr. 485/2018

Hotărârea nr. 485 din 21.12.2018 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Simionescu Mihai.

privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, post mortem, domnului Simionescu Mihai

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 21.12.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Scrisoarea de recomandare transmisă de domnul Colonel Mihalache Ioan, Inspector Șef în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău;

-Referatul Serviciului Cabinet Primar nr. 13335/14.12.2018 prin care se propune conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău domnului Simionescu Mihai;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13336/14.12.2018; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 13337/14.12.2018, favorabil;

-Raportul nr.2079/20.12.2018 al Comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2003, prin care s-a aprobat Statutul Propriu al Municipiului Bacău, modificată;

-Prevederile HCL nr. 83/ 28.04.2006, prin care s-a aprobat Regulamentul de Conferire a Titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (8) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se conferă, post mortem, „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău”, domnului Simionescu Mihai.

Art. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Titlul, Diploma și Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

/StȚ\ ’

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ

GHLORGHEJ ȚĂ         SECRETARUL MUNICIPIULUI B UVICI


Ț ~7                  NICOLAE-OVIDI

(c?

0/